ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι και ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ

Τ.Ε.Ι. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι και ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ
ΑΚΑ∆. ΕΤΟΣ 2013-2014
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.∆. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος Α΄
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
A/A
1
2
Oνοµατεπώνυµο
Πισσαλίδης Βύρων
Σπυριδωνίδης Ηλίας
Βασικό Πτυχίο
Σχολή
Φιλοσοφικής,
Τµήµα Ιταλικής
Γλώσσας και
Φιλολογίας,
Α.Π.Θ, 1991
Σχολή
Φιλοσοφικής,
Τµήµα Ιταλικής
Γλώσσας και
Φιλολογίας,
Α.Π.Θ, 2008
Μεταπτυχιακό
∆ιδακτορικό,
Τµήµα Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, 1999
Μεταπτυχιακό, Γεωπολιτική,
Τµήµα πολιτικών επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Ρώµης, la Sapienza,
2004
∆ΟΑΤΑΠ 2007
Επαγγελµατική
Εµπειρία
4 Μήνες
Μη
επικαλυπτόµενη
∆ιδακτική
Εµπειρία
Τριτοβάθµια
1,5 έτος
1 έτος και 2
µήνες
6 Μήνες
2 Έτη και 6
Μήνες
13 έτη και 6
Μήνες
∆ιδακτορικό, Τµήµα Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ
2012
3
4
Σταµάτη Γεωργία
Χαλκίδου Σωτηρία
Σχολή
Φιλοσοφικής,
Τµήµα Ιταλικής
Γλώσσας και
Φιλολογίας,
Α.Π.Θ, 2013
Σχολή
Φιλοσοφικής,
Τµήµα Ιταλικής
Γλώσσας και
Φιλολογίας,
Α.Π.Θ, 1995
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
στις Επιστήµες της Γλώσσας και της
Επικοινωνίας στο Νέο Οικονοµικό
Περιβάλλον, Α.Π.Θ. 2009
∆ηµοσιεύσεις
Έχει 3 συναφείς
δηµοσιεύσεις σε
Πρακτικά Συνεδρίων
∆εν έχουν κατατεθεί
αντίγραφα
δηµοσιεύσεων
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ Ι και ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ (β) άρθρου 2, παρ. 2,Π.∆. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,τεύχος Α΄
Σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
Oνοµατεπώνυµο
Σηµειώσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ (γ) άρθρου 2, παρ. 2, Π.∆. 166, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος Α΄
Σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν.2916/2001
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
Oνοµατεπώνυµο
Σηµειώσεις
1.
Πισσαλίδης Βύρων
2.
Σπυριδωνίδης Ηλίας
Έχει διδακτορικό, 3 ∆ηµοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων, 4 Μήνες συναφής επαγγελµατική εµπειρία, και 1,5 έτος µη
επικαλυπτόµενης συναφής διδασκαλία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Έχει διδακτορικό, 1 έτος και 2 µήνες συναφής επαγγελµατική εµπειρία, 6 µήνες µη επικαλυπτόµενης συναφής
διδασκαλία στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
ΠΙΝΑΚΑΣ (β) άρθρου 2, παρ. 2,Π.∆. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,τεύχος Α΄
Σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 2916/2001
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
Oνοµατεπώνυµο
Σηµειώσεις
1.
Χαλκίδου Σωτηρία
Έχει µεταπτυχιακό και 16 έτη αξιόλογης διδακτικής εµπειρίας
ΠΙΝΑΚΑΣ (γ) άρθρου 2, παρ. 2, Π.∆. 166, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος Α΄
Σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 19 του Ν.1404/83, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 του Ν.2916/2001
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
A/A
Oνοµατεπώνυµο
Σηµειώσεις
3.
Σταµάτη Γεωργία
Έχει πτυχίο Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας