FLUOXETINE/GENERICS caps

ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
FLUOXETINE/GENERICS 20 mg σκληρές κάψουλες
Φλουοξετίνη
∆ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε
αυτό το φάρµακο.
▪ Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. ▪ Εάν έχετε
περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας. ▪ Η συνταγή για αυτό το
φάρµακο χορηγήθηκε για σας, προσωπικά. ∆εν πρέπει να δώσετε το φάρµακο σε άλλους.
Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόµα και όταν τα συµπτώµατά τους είναι ίδια µε τα δικά
σας.
ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ
Το φάρµακό σας είναι στη µορφή σκληρού καψακίου. Κάθε καψάκιο περιέχει το δραστικό
συστατικό υδροχλωρική φλουοξετίνη σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε 20 mg φλουοξετίνης.
Κάθε καψάκιο περιέχει επίσης λακτόζη µονοϋδρική, άµυλο αραβοσίτου, πυριτίου οξείδιο
κολλοειδές άνυδρο, τάλκη, µαγνήσιο στεατικό, ζελατίνη, κόµµεα λάκκας καλίου υδροξείδιο,
νάτριο λαουρυλοθειικό, προπυλενογλυκόλη, κυανό (E133), κίτρινο κινολίνης (E104),
ερυθροσίνη (E127), ινδικοκαρµίνιο (E132), τιτανίου διοξείδιο (E171) και σιδήρου οξείδιο
µέλαν (E172). Τα καψάκια Fluoxetine/Generics διατίθενται σε συσκευασίες κυψέλης (blister)
30 καψακίων. Ο φαρµακοποιός σας θα σας διαθέσει τον αριθµό καψακίων που σας
συνταγογραφήθηκε από το γιατρό σας.
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός:
Generics [UK] Ltd, Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN61 TL, Αγγλία
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λ. Βουλιαγµένης 577Α, Αργυρούπολη 164 51, Αθήνα,
Τηλ: 210-9936410
Παραγωγός:
ALPHAPHARM PTY LIMITED, AUSTRALIA
ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ ;
Αυτό το καψάκιο που σας χορηγήθηκε περιέχει φλουοξετίνη, η οποία ανήκει σε µια
κατηγορία φαρµάκων που ονοµάζονται αντικαταθλιπτικά. Η φλουοξετίνη µπορεί να
χορηγηθεί για την αντιµετώπιση των παρακάτω καταστάσεων:
Ενήλικες:
• Συµπτώµατα της κατάθλιψης.
• Συµπτώµατα µιας κατάστασης που ονοµάζεται ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
• Μιας διαταραχή της θρέψης που ονοµάζεται ψυχογενής βουλιµία.
Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 8 ετών και άνω:
•Συµπτώµατα της κατάθλιψης. Η φλουοξετίνη θα χορηγηθεί σε συνδυασµό µε ψυχοθεραπεία.
Εάν δεν έχετε κατανοήσει σαφώς γιατί παίρνετε αυτό το φάρµακο, ρωτείστε το γιατρό σας.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ ;
Μην πάρετε αυτό το φάρµακο και ενηµερώστε το γιατρό σας εάν:
• λάβατε στο παρελθόν φλουοξετίνη ή κάποιο από τα συστατικά του καψακίου (όπως
τις χρωστικές ύλες E104, E133, E132 or E127) και εµφανίσατε µία ασυνήθιστη
αντίδραση ή µια αλλεργική αντίδραση
• γνωρίζετε πως έχετε δυσανεξία σε ορισµένα σάκχαρα, επειδή αυτό το φάρµακο
περιέχει λακτόζη
• λαµβάνετε ήδη ή κάποιο από τα ακόλουθα φάρµακα:
φάρµακα για την αντιµετώπιση ψυχικών νόσων που ονοµάζονται
Αναστολείς
Μονοαµινοξειδάσης
(αναστολείς
MAO),
αυτά
περιλαµβάνουν:- Φενελζίνη όπως το Nardil®, Tρανυλκυπροµίνη όπως το
Parnate® ή το Parstelin®, Ισοκαρβοξαζίδη όπως το Marplan® και
Moκλοβεµίδη όπως το Manerix®
Ή εάν σταµατήσατε τη θεραπευτική αγωγή µε αναστολέα MAO εντός
των δύο τελευταίων εβδοµάδων* . Μην πάρετε αναστολείς MAO για
τουλάχιστον 5 εβδοµάδες µετά από τη διακοπή του Fluoxetine/Generics.
Ενηµερώστε το γιατρό ή το φαρµακοποιό σας εάν :
• πάσχετε από νόσο του ήπατος ή της καρδιάς
• αναρρώνετε από καρδιακή προσβολή
• υποβάλλεστε σε ηλεκτροσπασµοθεραπεία
• πάσχετε από επιληψία, καθώς ο γιατρός σας µπορεί να θέλει να σας παρακολουθεί πιο
συχνά
• πάσχετε από διαβήτη, καθώς ο γιατρός σας µπορεί να πρέπει να αναπροσαρµόσει τη δόση
του αντιδιαβητικού σας φαρµάκου
• έχετε ιστορικό ψυχικής νόσου
• έχετε ιστορικό αιµορραγικών διαταραχών
• λαµβάνετε ήδη κάποιο από τα ακόλουθα φάρµακα:
άλλα αντικαταθλιπτικά , π.χ. Αµιτριπτυλίνη, Τρυπτοφάνη (Optimax®)
φάρµακα για την επιληψία π.χ. Φαινυντοΐνη, Καρβαµαζεπίνη
φάρµακα για την αντιµετώπιση ψυχικών νόσων , π.χ. Λίθιο, Κλοζαπίνη,
Χλωροπροµαζίνη
αντιπηκτικά φάρµακα τα οποία χρησιµοποιούνται για την αραίωση του αίµατος ,
π.χ. Βαρφαρίνη
Aσπιρίνη
µία Τριπτάνη, για την αντιµετώπιση των κρίσεων ηµικρανίας
Φλεκαϊνίδη, Ενκαϊνίδη, για την αντιµετώπιση του άτακτου καρδιακού σφυγµού
Tο φυτικό σκεύασµα St John’s wort (Hypericum perforatum /Υπερικό/ Βαλσαµόχορτο) δε θα
πρέπει να λαµβάνεται ταυτόχρονα µε αυτό το φάρµακο. Εάν λαµβάνετε ήδη St John’s wort
όταν αρχίσετε την αγωγή µε τα καψάκια Fluoxetine/Generics, σταµατήστε να παίρνετε το St
John’s wort και συµβουλευτείτε το γιατρό σας.
Εάν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποια φάρµακα λαµβάνετε ήδη, ζητήστε τη βοήθεια του γιατρού
σας.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 8 έως 18 ετών:
Οι ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών έχουν αυξηµένο κίνδυνο να εµφανίσουν παρενέργειες
όπως απόπειρα αυτοκτονίας, σκέψεις αυτοκτονίας και εχθρικότητα (κατά κύριο λόγο
επιθετικότητα, αντιδραστική συµπεριφορά και θυµό) όταν λαµβάνουν αυτή την κατηγορία
φαρµάκων. Το Fluoxetine/Generics πρέπει να χρησιµοποιείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας
8 έως 18 ετών µόνο για τη θεραπεία επεισοδίων µέτριας ή σοβαρής µείζονος κατάθλιψης (σε
συνδυασµό µε ψυχοθεραπεία) και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε άλλες ενδείξεις.
Επίσης, οι διαθέσιµες πληροφορίες για την µακροχρόνια ασφάλεια της φλουοξετίνης όσον
αφορά στην ανάπτυξη, στην εφηβεία, στη νοητική και συναισθηµατική ανάπτυξη και στην
ανάπτυξη της συµπεριφοράς σε αυτή την ηλικιακή οµάδα είναι περιορισµένες. Παρόλα αυτά,
ο γιατρός σας ενδέχεται να συνταγογραφήσει φλουοξετίνη για ασθενείς ηλικίας κάτω των 18
ετών σε επεισόδια µέτριας έως σοβαρής µείζονος κατάθλιψης σε συνδυασµό µε
ψυχοθεραπεία εάν κρίνεται αναγκαίο. Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει φλουοξετίνη
για κάποιον ασθενή κάτω των 18 ετών και θέλετε να συζητήσετε το γεγονός αυτό,
παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Πρέπει να ενηµερώσετε το γιατρό σας εάν
οποιοδήποτε από τα συµπτώµατα που παρατίθενται παραπάνω αναπτυχθεί ή επιδεινωθεί όταν
η φλουοξετίνη χορηγείται σε ασθενείς κάτω των 18 ετών.
Το Fluoxetine/Generics δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως θεραπευτική αγωγή για παιδιά
ηλικίας κάτω των 8 ετών.
Κύηση, θηλασµός και Fluoxetine/Generics
Επικοινωνήστε το συντοµότερο δυνατό µε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος, ενδέχεται να είστε
έγκυος ή εάν σκοπεύετε να µείνετε έγκυος..
Κύηση
Για βρέφη των οποίων οι µητέρες έλαβαν Fluoxetine/Generics κατά τη διάρκεια των πρώτων
µηνών της κύησης, υπήρξαν µερικές αναφορές οι οποίες ήταν ενδεικτικές αυξηµένου
κίνδυνου εµφάνισης συγγενών ανωµαλιών, µε επίπτωση στην καρδιά. Στο γενικό πληθυσµό,
περίπου 1 στα 100 βρέφη γεννιέται µε κάποια καρδιακή ανωµαλία. Η συχνότητα αυτή
αυξήθηκε σε περίπου 2 στα 100 για βρέφη των οποίων οι µητέρες είχαν λάβει
Fluoxetine/Generics. Μπορεί να αποφασίσετε σε συνεργασία µε το γιατρό σας πως είναι
καλύτερο για εσάς να διακόψετε σταδιακά τη λήψη του Fluoxetine/Generics ενώ είστε
έγκυος. Ενδέχεται ωστόσο, ανάλογα µε την κατάστασή σας, ο γιατρός σας να κρίνει πως είναι
καλύτερο για εσάς να συνεχίσετε να παίρνετε Fluoxetine/Generics.
Σιγουρευτείτε πως η µαία σας και/ή ο γιατρός σας γνωρίζουν ότι λαµβάνετε
Fluoxetine/Generics. Όταν λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της κύησης, ιδιαίτερα στους
τελευταίους 3 µήνες της κύησης, φάρµακα όπως το Fluoxetine/Generics µπορεί να αυξήσουν
τον κίνδυνο µίας σοβαρής κατάστασης στα βρέφη, που ονοµάζεται επίµονη πνευµονική
υπέρταση του νεογνού (PPHN), η οποία κάνει το βρέφος να αναπνέει ταχύτερα και να έχει
κυανή όψη. Τα συµπτώµατα αυτά συνήθως αρχίζουν κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών
µετά τη γέννηση του βρέφους. Εάν το µωρό σας εµφανίσει το παραπάνω, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε αµέσως µε τη µαία σας και/ή το γιατρό σας.
Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή όταν χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια της
κύησης, ιδιαίτερα κατά το τελικό στάδιο της κύησης ή λίγο πριν τη γέννα, επειδή έχουν
αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύµητες ενέργειες στα νεογέννητα: ευερεθιστότητα,
τρέµουλο, µυϊκή αδυναµία, επίµονο κλάµα, δυσκολία θηλασµού ή ύπνου.
Θηλασµός
Η φλουοξετίνη απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα και µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες
ενέργειες στα βρέφη. Πρέπει να θηλάσετε µόνο εφόσον είναι σαφώς απαραίτητο. Σε
περίπτωση συνέχισης του θηλασµού, ο γιατρός σας µπορεί να σας συνταγογραφήσει
µικρότερη δόση φλουοξετίνης.
Ζητείστε τη συµβουλή του γιατρού ή του φαρµακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρµακο.
ΕΝΩ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΨΑΚΙΑ FLUOXETINE/GENERICS
∆εν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε µηχανές σε περίπτωση που αισθάνεστε την
εκγρήγορσή σας µειωµένη, καταστολή ή ζάλη ενώ παίρνετε τα καψάκια Fluoxetine/Generics.
Το οινόπνευµα δεν αναµένεται να έχει επίδραση στο φάρµακό σας, αλλά όπως ισχύει για όλα
τα φάρµακα που επιδρούν στο νευρικό σύστηµα, εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστες επιδράσεις,
δεν πρέπει να καταναλώνετε οινοπνευµατώδη.
ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΑ ΚΑΨΑΚΙΑ ΣΑΣ ;
* Καταπιείτε τα καψάκια µαζί µε ένα ποτήρι νερό. * Μπορεί να χρειαστεί να λάβετε την
αγωγή µε το Fluoxetine/Generics για τέσσερις εβδοµάδες µέχρι να αρχίσετε να αισθάνεστε
καλύτερα. Μερικές φορές, ένα σύµπτωµα της κατάθλιψης είναι οι αυτοκτονικές σκέψεις –
και κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδοµάδων της θεραπείας, αυτές οι δυσάρεστες σκέψεις
µπορεί να επιδεινωθούν. Ενηµερώστε αµέσως το γιατρό σας σε περίπτωση που κάνετε τέτοιες
σκέψεις. * ∆εν πρέπει να σταµατάτε απότoµα να παίρνετε το φάρµακό σας, καθώς µπορεί
να εµφανίσετε δυσάρεστες παρενέργειες όπως πονοκεφάλους, ζάλη, αίσθηµα
µυρµηγκιάσµατος, ναυτία ή αίσθηµα άγχους. Ο γιατρός σας θα πρέπει να σας µειώσει τη
δόση µε αργό ρυθµό.
ΕΝΗΛΙΚΕΣ (συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων)–
Ο γιατρός σας µπορεί να σας χορηγήσει µια µονή ηµερήσια δόση ή να χωρίσει τη δόση σε
µικρότερες δόσεις, κατανεµηµένες εντός της ηµέρας.
Κατάθλιψη – Η συνήθης δόση έναρξης είναι 20 mg Fluoxetine/Generics την ηµέρα. Αυτή η
δόση µπορεί να αυξηθεί έπειτα από τρεις εβδοµάδες έως την ανώτατη δόση των 60 mg την
ηµέρα. Η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον για 6 µήνες.
Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή - Η συνήθης δόση έναρξης είναι 20 mg
Fluoxetine/Generics την ηµέρα. Εάν, έπειτα από δύο εβδοµάδες, η κατάστασή σας δεν έχει
βελτιωθεί, ο γιατρός σας µπορεί να αυξήσει αυτή τη δόση έως τη µέγιστη συνιστώµενη δόση
των 60 mg την ηµέρα.
Ψυχογενής βουλιµία - Η συνήθης δόση είναι 60 mg (3 καψάκια)την ηµέρα.
Μερικοί ηλικιωµένοι ασθενείς µπορεί να έχουν µεγαλύτερη ευαισθησία στην επίδραση του
Fluoxetine/Generics και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά σε περίπτωση που χρειάζεται
να αυξηθεί η δόση τους. Οι ασθενείς µε ηπατική νόσο είναι πιθανό να λαµβάνουν µικρότερες
ή λιγότερο συχνά χορηγούµενες δόσεις Fluoxetine/Generics, όπως ένα καψάκιο των 20mg
µέρα παρά µέρα.
ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 8 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ–
Η έναρξη και η επίβλεψη της θεραπευτικής αγωγής θα πρέπει να γίνεται από ειδικό.
Η δόση έναρξης είναι 10mg την ηµέρα (χορηγούµενη ως 2,5ml υγρού σκευάσµατος
φλουοξετίνης). Έπειτα από µία έως δύο εβδοµάδες, ο γιατρός σας µπορεί να αυξήσει αυτή τη
δόση σε 20mg την ηµέρα. Τα παιδιά µε µικρότερο σωµατικό βάρος µπορεί να χρειαστεί να
λάβουν µικρότερη δόση. Η ανάγκη συνέχισης της θεραπείας πέραν των 6 µηνών θα πρέπει να
αξιολογηθεί από το γιατρό σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε εµφανίσει βελτίωση, η θεραπεία
σας θα πρέπει να επαναξιολογηθεί.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε τη δόση των καψακίων Fluoxetine/Generics που σας
χορηγήθηκε, πάρτε τη αµέσως µόλις το θυµηθείτε, εκτός εάν πλησιάζει η ώρα για την
επόµενη δόση σας. ∆ιαφορετικά, εάν ξεχάσετε µία δόση δε θα πρέπει να διπλασιάζετε την
επόµενη δόση, αλλά να συνεχίζετε µε τη λήψη του φαρµάκου κανονικά όπως πριν.
Σε περίπτωση που πάρετε από το φάρµακό σας µεγαλύτερη δόση από την κανονική,
αµέσως επικοινωνήστε µε το γιατρό σας ή µε το πλησιέστερο νοσοκοµειακό τµήµα
επειγόντων περιστατικών.
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ;
Τα περισσότερα φάρµακα µπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύµητες ενέργειες. Οι ανεπιθύµητες
ενέργειες που προκύπτουν µε τη λήψη του Fluoxetine/Generics είναι συνήθως ήπιες και
υποχωρούν µε τη συνέχιση της θεραπείας. Αυτές οι ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν
ανορεξία, διαταραχή της γεύσης, ξηρότητα στο στόµα, ναυτία ή έµετο, διάρροια, αέρια,
δυσκοιλιότητα, πονοκέφαλο, προβλήµατα ύπνου, θαµπή όραση, αίσθηµα διέγερσης,
ανησυχία, ζάλη, καταστολή ή τρέµουλο.
Σε ασθενείς που λαµβάνουν φάρµακα αυτής της κατηγορίας, έχει παρατηρηθεί αυξηµένος
κίνδυνος οστικών καταγµάτων.
Σκέψεις αυτοκτονίας και επιδείνωση της κατάθλιψης ή της αγχώδους διαταραχής από
τα οποία πάσχετε
Στη περίπτωση που πάσχετε από κατάθλιψη και/ή από αγχώδεις διαταραχές είναι πιθανόν
µερικές φορές να κάνετε σκέψεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας. Αυτές µπορεί να
αυξηθούν όταν ξεκινήσετε για πρώτη φορά να παίρνετε αντικαταθλιπτικά, καθώς όλα αυτά
τα φάρµακα χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστηµα για να δράσουν, το οποίο κυµαίνεται γύρω
στις δύο εβδοµάδες, αλλά µερικές φορές τις ξεπερνά.
Μπορεί να έχετε περισσότερες πιθανότητες να κάνετε τέτοιου είδους σκέψεις:
- Εάν είχατε κάνει στο παρελθόν σκέψεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας
- Εάν είστε νέος ενήλικας. Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις κλινικές µελέτες
έχουν δείξει πως ο κίνδυνος να εµφανισθεί αυτοκτονική συµπεριφορά είναι
αυξηµένος στους νεαρούς ενήλικες (ηλικίας κάτω των 25 ετών) που πάσχουν από
ψυχιατρικές καταστάσεις για την αντιµετώπιση των οποίων χορηγήθηκε αγωγή µε
κάποιο αντικαταθλιπτικό.
Οποτεδήποτε έχετε σκέψεις αυτοκαταστροφής ή αυτοκτονίας, επικοινωνήστε αµέσως µε το
γιατρό σας ή µεταβείτε αµέσως σε ένα νοσοκοµείο.
Μπορεί να σας φανεί χρήσιµο να πείτε σε ένα συγγενή ή στενό σας φίλο πως έχετε
κατάθλιψη ή πως πάσχετε από µία αγχώδη διαταραχή, και να τους ζητήσετε να διαβάσουν
αυτό το φύλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε να τους ζητήσετε να σας πουν αν νοµίζουν ότι η
κατάθλιψη ή το άγχος σας επιδεινώνεται ή αν ανησυχούν για αλλαγές στη συµπεριφορά σας.
Σταµατήστε να παίρνετε το Fluoxetine/Generics και επικοινωνήστε αµέσως µε το γιατρό
σας εάν εµφανίσετε κάποιο από τα ακόλουθα:
αισθάνεστε ρίγη, εξάψεις ή λαχάνιασµα, παρατηρήσετε κάποιο εξάνθηµα στο δέρµα σας,
έχετε πρήξιµο (οίδηµα) στα αγγεία του αίµατος (αγγειίτιδα) ή φαγούρα και πρήξιµο στο
δέρµα, αν το δέρµα σας εµφανίσει ευαισθησία στο φως ή αν παρατηρήσετε άλλες αλλεργικές
αντιδράσεις. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι ασθενείς µπορεί να έχουν χαµηλό πυρετό, να
εµφανίσουν σοβαρού βαθµού δερµατικά εξανθήµατα, πόνο στους µυς ή στις αρθρώσεις ή
µπορεί να εµφανίσουν µείωση των επιπέδων καλίου στο αίµα. Επίσης, µπορεί να σηµειωθούν
καλπάζων καρδιακός ρυθµός, αίσθηµα ζάλης όταν ο ασθενείς σηκώνεται όρθιος, µη
φυσιολογική έκκριση γάλακτος από τους µαστούς, σεξουαλικά προβλήµατα, τριχόπτωση,
χασµουρητό, µεταβολή σε σχέση µε την ούρηση ή την ηπατική λειτουργία και κιτρίνισµα του
δέρµατος και του λευκού των µατιών. Σε ένα µικρό αριθµό ασθενών εµφανίστηκε δυσκολία
στην αναπνοή ή παρατηρήθηκε ευκολότερος σχηµατισµός µωλώπων ή ασυνήθιστη
αιµορραγία. Υπήρξαν µερικές αναφορές ασθενών που εµφάνισαν µυϊκές δεσµιδώσεις ή
σπασµωδικές κινήσεις, κρίσεις σπασµών, σύγχυση, ψευδαισθήσεις και αναίτιες µεταβολές
της διάθεσης που είχαν ως αποτέλεσµα µανιακή, βίαιη συµπεριφορά ή σκέψης αυτοκτονίας.
Σε παιδιά κάτω των 18 ετών, η φλουοξετίνη ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη ή τη
σεξουαλική ωρίµανση.
Εάν εµφανίσετε κάποια από τις ανεπιθύµητες ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω ή
κάποια άλλη ανεπιθύµητη ενέργεια, ενηµερώστε το φαρµακοποιό ή το γιατρό σας.
∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Φυλάσσετε όλα τα φάρµακα σε
θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Μη φυλάσσετε τα καψάκια σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Νοέµβριος 2011