πληροφοριακο εντυπο κεντρο επιμορφωσης στελεχων εμπορικου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ)
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210- 4823853
FAX: 210-4813314
Email:[email protected]
ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Για την εγγραφή των υποψηφίων Μηχανικών Β΄ τάξης Ε.Ν. σε κύκλους σπουδών
του ΚΕΣΕΝ, οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλλουν στην Γραμματεία του
Κέντρου, τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση του υποψηφίου.
• Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΕΝ/ΔΕΚΝ-δ΄, ότι έχει τα απαιτούμενα
προσόντα για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να
φαίνεται επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την απόκτηση του προηγούμενου
διπλώματος.
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης)
• Φωτοτυπία της σελίδας Ναυτικού Φυλλαδίου, όπου υπάρχει η τελευταία απόλυσή
του.
2. Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού
κύκλου.
3. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των εγγραφών μακριά από την πόλη,
στην οποία εδρεύει το ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με
συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα ή Fax που πρέπει να περιέρχεται στη
Γραμματεία του Κέντρου μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 2. Οι υποψήφιοι
της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη των
μαθημάτων.
4. (α) Ο υποψήφιος κατά την πρώτη φοίτησή του στο ΚΕΣΕΝ γράφεται υποχρεωτικά
στον εισαγωγικό κύκλο, εφόσον έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)
της απαιτουμένης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του αντίστοιχου
διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο κύκλο σπουδών έχουν αυτοί, που έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας
υπηρεσίας και στον τελευταίο κύκλο σπουδών αυτοί που έχουν συμπληρώσει τη
συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία και κρίθηκαν ικανοί κατά την
υγειονομική εξέταση.
(β) Στην συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία, προσμετράται και ο χρόνος
φοίτησης στο ΚΕΣΕΝ που ειδικότερα υπολογίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες και δέκα
7
(10) ημέρες.
5. Το Τμήμα περιλαμβάνει δύο (2) ανεξάρτητους κύκλους σπουδών. Ο κάθε κύκλος
σπουδών διαρκεί 217 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης και έναν εισαγωγικό
κύκλο διάρκειας 217 ωρών επίσης υποχρεωτικής παρακολούθησης.
Η διάρκεια κάθε κύκλου σπουδών είναι 37 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 31
διατίθενται για διδασκαλία και οι 6 για εξετάσεις.
8
Εκπαιδευτικό Έτος 2004 – 2005
Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)
Μηχανικών
(1)
4. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α’ ΤΑΞΗΣ ..........................................................
5. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β’ ΤΑΞΗΣ ..........................................................
6. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ............
ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ
/
/04
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ(
)ΚΥΚΛΟ
ΣΤΟΝ Α΄(
) ΚΥΚΛΟ
ΣΤΟΝ Β΄(
) ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΑΠΟ
/
/04
ΣΤΟΝ Α΄( ) ΚΥΚΛΟ
ΣΤΟΝ Β΄( ) ΚΥΚΛΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗΣ
Επώνυμο: ......................................................
Όνομα: ..........................................................
Όνομα πατρός: .............................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Μ.Ε.Θ.: ...........................................................
Συμπληρώνεται από την
Υπηρεσία
9
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ
Μ.Ε.Θ.
ΑΝΔΡΑΣ
ΦΥΛΟ
ΓΥΝΑΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
(Συμπληρώστε ημερομηνία, μήνα, έτος)
_____ / _____ / __________
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΔΟΣ – ΑΡ.
ΤΟΠΟΣ
ΜΟΝΙΜΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ
Τ.Κ.
(2)
ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΟΔΟΣ – ΑΡ.
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
Σ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ
Τ.Κ.
(3)
ΝΟΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΔΕΛΤΙΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ
_____ / _____ / __________
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑ
(4)
(5)
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ
(6)
(Σημειώστε με Χ αν ανήκετε σε μία από τις
ειδικές κατηγορίες)
_____ / _____ / __________
_____ / _____ / __________
ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Η συμπλήρωση είναι π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή
_____ / _____ / __________
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΔΕΙΑ
(Συμπληρώστε ημερομηνία, μήνα, έτος)
_____ / _____ / __________
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΣΗΣ (ΑΝΕΡΓΙΑ)
ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ
ΝΑΙ
(7)
5.
Παλιννοστούντες
6.
Πρόσφυγες
7.
Μετανάστες
8.
Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ.
τσιγγάνοι – Πομάκοι)
-2-
10
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ( για κύκλους σπουδών A΄και Β΄ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
5. Πιστοποιητικό Υ.Ν.Μ………………………………………………………...
..................................................................................................
6. Φωτοτυπία στοιχείων σελ. 4 και 5 του ναυτικού
φυλλαδίου…………………………………………………………………..……
..................................................................................................
7. Φωτοτυπία τελευταίας απόλυσης από ναυτικό φυλλάδιο
………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................
..................................................................................................
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας……………………………………
..................................................................................................
5. Επίδειξη ναυτικού φυλλαδίου……………………………………………….
..................................................................................................
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ( για προσομοιωτή μηχανοστασίου SIMULATOR)
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία)
6. Φωτοτυπία Διπλώματος Α΄ή Β΄ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. ...................................
..................................................................................................
7. Φωτοτυπία στοιχείων σελ 4 και 5 από ναυτικό φυλλάδιο……..…
..................................................................................................
8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας …………………………………..
..................................................................................................
9. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες Ταυτότητας…………..…
10. Επίδειξη ναυτικού φυλλαδίου……………………………………………….
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
( ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ – SIMULATOR)
Ο υπογράφων___________________________________________________________________ του
____________________________________ και της _________________________________ ηλικίας
______ ετών, κάτοχος ναυτικού φυλλαδίου Μ.Ε.Θ. ________________________________, κάτοικος
(πλήρης διεύθυνση)
________________________________________________________________
δηλώνω υπεύθυνα ότι:
α. τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία είναι ακριβή,
β. θα παρακολουθήσω το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης Κ.Ε.Σ.Ε.Ν,
γ. από την ____ / ____ /_______ (ημερομηνία τελευταίας απόλυσης) δεν είμαι ναυτολογημένος
και
δ. κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν θα είμαι ναυτολογημένος .
___________________, ____ / ____ / _______
(Τόπος)
(Ημερομηνία)
Ο αιτών
Ο Υπεύθυνος της Υπηρεσίας
Υπογραφή
Σφραγίδα - Υπογραφή
-3-
11
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
8.
Σημειώσατε με Χ το τμήμα το οποίο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε.
9.
Αναφέρατε τον τόπο της μόνιμης κατοικίας σας. Πρέπει να συμπληρώσετε α π α ρ α ί τ η τ α τα
επιμέρους σημεία (οδός, αριθμός, πόλη, τηλέφωνο, Νομός).
10. Συμπληρώνετε μόνο στην περίπτωση όπου ο τόπος κατοικίας σας την χρονική περίοδο της
κατάρτισης είναι διαφορετικός από την μόνιμη κατοικία που συμπληρώσατε στο παραπάνω πεδίο.
Πρέπει να συμπληρώσετε α π α ρ α ί τ η τ α τα πεδία: οδός, αριθμός, πόλη, τηλέφωνο, Νομός.
11. Αναφέρατε τον πλήρη τίτλο του Διπλώματος ή του Πτυχίου ή της Άδειας που κατέχετε.
12. Αναφέρατε τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου που κατέχετε (Δίπλωμα – Πτυχίο –
Άδεια).
13. Αναφέρατε την ημερομηνία τελευταίας απόλυσης η οποία αναγράφεται στο Ναυτικό Φυλλάδιο.
Εάν κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης είστε ναυτολογημένοι, μην το συμπληρώσετε.
Λάβετε υπόψη ότι, για να γίνετε δεκτός / η στο Πρόγραμμα, πρέπει κ α τ ά τ η ν έ ν α ρ ξ η και
κ α θ ’ ό λ η τ η δ ι ά ρ κ ε ι ά τ ο υ να μην είστε ναυτολογημένος / η.
14. Σημειώσατε με Χ στο ΝΑΙ εάν ανήκετε σε μία από τις αναφερόμενες κατηγορίες: 1.
Παλιννοστούντες, 2. Πρόσφυγες, 3. Μετανάστες, 4. Ειδικές πολιτισμικές ομάδες, δηλαδή
τσιγγάνοι, - πομάκοι κ.λπ..
Η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου γίνεται για στατιστικούς και
μόνο λόγους, είναι π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί
στοιχείο ευνοϊκότερης μεταχείρισης στην διαμόρφωση της σειράς επιλογής
για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης.
12