close

Enter

Log in using OpenID

(13/11/2014- 08/01/2015) ΟΡΟΙ

embedDownload
12.11.2014
Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014- 08/01/2015)
ΟΡΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
–
ΚΛΗΡΩΣΗ
PLAYSTATION
4
(SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)
1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με το διακριτικό τίτλο
“Subito” για το διάστημα 13/11/2014 – 08/01/2015 μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι
κάτοικοι της Ελλάδος (φυσικά πρόσωπα) που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της
ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των καταστημάτων “Subito”, οι σύζυγοι και οι συγγενείς
τους έως και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
2. Τα καταστήματα “Subito” αναλαμβάνουν τη διάθεση του δώρου του διαγωνισμού
και διαχειρίζονται το αρχείο μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των
καταναλωτών αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και σε
κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και θα διεξάγει την
κλήρωση του παρόντος διαγωνισμού κατά τη λήξη του.
3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές όλων των λαχνών των οποίων τα προσωπικά
στοιχεία είναι καταχωρημένα και η επικοινωνία μαζί τους είναι εφικτή.
4. Σε περίπτωση, που δεν τηρούνται οι όροι των παραγράφων 1 και 3, οι συμμετοχές
στο διαγωνισμό κρίνονται άκυρες.
5. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών. Ωστόσο, έκαστος
συμμετέχων μπορεί να κερδίσει μόνο ένα δώρο.
6. Οποιοσδήποτε πελάτης συμμετέχει αυτόματα στην κλήρωση με τη συμπλήρωση του
λαχνού με τα προσωπικά του στοιχεία και τοποθετώντας τον λαχνό του στην ειδική
κάλπη που είναι τοποθετημένη στα καταστήματα “Subito”. Ο λαχνός δίνεται από τον
υπάλληλο του καταστήματος σε κάθε αγορά άνω των δέκα ευρώ (10€). Για κάθε αγορά
άνω των 10€ θα δίνεται ένας και μοναδικός λαχνός και αφορά την
αγορά
1
οποιουδήποτε προϊόντος ή οποιουδήποτε συνδυασμού διαφορετικών προϊόντων. Δεν
θα δίνεται λαχνός για αγορές μικρότερες των 10€ ανεξαρτήτως αν στο σύνολο των
δαπανών του ο πελάτης ξεπεράσει σε ημερήσια βάση το ποσό των 10€.
7. Οι λαχνοί θα δίνονται αποκλειστικά από τα καταστήματα “Subito” που βρίσκονται
στο Νομό Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα που συμμετέχουν είναι αναλυτικά: 1.
Κέντρο: Δελφών 145, τηλ. 2310 327 623, 2. Θέρμη: Πλατεία Παραμάνας 12, τηλ. 2310
486
244,
3.
Ευόσμου:
Παύλου
Μελά
26,
τηλ.
2310
706
600.
8. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο κατάστημα “Subito” στον Εύοσμο (στην Πλατεία
Ευόσμου, Παύλου Μελά 26) την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:00 μ.μ.
9. Με κληρωτίδα παρουσία του κοινού που θα συγκεντρωθεί θα αναδειχθεί ένας (1)
τυχερός ο οποίος θα κερδίσει από ένα playstation 4. Θα αναδειχθούν, ακόμη, δυο (2)
αναπληρωματικοί νικητές για την περίπτωση που ο βασικός νικητής αρνηθεί ή δεν
παραλάβει το δώρο του εντός της προθεσμίας που ορίζεται (εντός 1 μήνα από την
ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης) ή εξαιρεθούν με βάση τα αναφερόμενα
παραπάνω υπό 1 και 3. Σε περίπτωση που δεν παραλάβει κανένας από τους τρεις
τυχερούς το δώρο εντός ενός μήνα περίοδο, το δώρο θα επιστρέψει στην διοργανώτρια
εταιρία.
10. Ο νικητής που θα αναδειχθεί θα ειδοποιηθεί από το τμήμα marketing της εταιρίας
“Subito” στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει μέσα σε δύο (2) εργάσιμες
ημέρες. Τότε θα δοθούν αναλυτικές σχετικές λεπτομέρειες για τον χρόνο και τον τόπο
της παραλαβής του δώρου.
11. Τα στοιχεία του νικητή που θα αναδειχθεί:
- θα αναρτηθούν σε εμφανές σημείο σε κάθε κατάστημα “Subito”
- θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.subitonow.gr
- θα αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα της εταιρίας στο facebook (SubitoNow.gr)
12. Στην περίπτωση που ο αρχικός νικητής δεν ανταποκριθεί για οποιοδήποτε λόγο
μέχρι τις 18/01/2015, τότε το δώρο που του αναλογεί απόλλυται και ουδεμία αξίωση
2
δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρίας. Στη συνέχεια ειδοποιούνται
οι αναπληρωματικοί νικητές. Τέλος, μετά τις 08/02/2015 αυτόματα απόλλυται και το
δικαίωμα παραλαβής δώρων των αναπληρωματικών νικητών.
13. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα
ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε
αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.
14. Κατά την παράδοση του δώρου θα συμπληρωθεί ειδικό έντυπο παραλαβής και θα
υπογραφεί από τον τυχερό με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και το
αντίγραφο του λαχνού με το νικητήριο νούμερο επάνω αυθεντικό και εμφανές κατά
την ανάγνωση. Το δώρο θα παραδοθεί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό
ως έχει, κατά το χρόνο της παράδοσης, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης. Ο τυχερός
αναλαμβάνει το κόστος τυχών επιπρόσθετων υλικών (πχ. τιμονιέρα, τηλεχειριστήρια,
παιχνίδια και άλλα).
15. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής δώρου κατόπιν της
παραλαβής του για οιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρουν η διοργανώτρια
εταιρία.
16. Η διοργανώτρια εταιρία “Subito” διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του
διαγωνισμού – κλήρωσης, καθώς και της ημέρας και ώρας της κλήρωσης λόγω
σπουδαίου λόγου. Οι νέοι όροι ή νέα ημερομηνία θα ανακοινωθούν στις διευθύνσεις
(παραπάνω υπό 6) των καταστημάτων “Subito” προς πληροφόρηση κάθε
ενδιαφερόμενου καθώς και στην ιστοσελίδα www.subitonow.gr
17. Η διοργανώτρια εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, δε
φέρει καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά
ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου,
τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων,
πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών
διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
3
παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της. Σε περίπτωση,
που ματαιωθεί ο διαγωνισμός – κλήρωση για οποιονδήποτε λόγο, οι συμμετέχοντες
δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά της διοργανώτριας εταιρίας, όπως ενδεικτικά
δικαίωμα συνέχισης του διαγωνισμού ή αποζημίωσης.
18. Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον
δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν
νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε
ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη
διοργανώτρια εταιρία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή,
ήτοι η διοργανώτρια εταιρία, το βάρος της αποδείξεως), τότε οι διοργανωτές έχουν το
δικαίωμα να τον αποκλείουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το
δώρο.
19. Η συμμετοχή του κάθε φυσικού προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά εκ
μέρους του την ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που έδωσε κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων του στον λαχνό και την
καταχώρισή τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού από την εταιρία
“Subito” όπως επίσης και τη δημοσιοποίησή τους κατά τα αναφερόμενα παραπάνω
υπό 12.
20. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και
αποδέχονται ότι η εταιρία “Subito” έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως
υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη
διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Το ως άνω
Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού,
ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών
καθώς και, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες συμφωνήσουν, για μελλοντική
ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) των
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας “Subito”. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα
κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε
περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το
4
Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το
δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση,
τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο,
επικοινωνώντας με την εταιρία “Subito” μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση [email protected]
21. Ουδεμία ευθύνη φέρουν η διοργανώτρια εταιρία για τεχνικά προβλήματα ή
καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν για οιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του
Διαγωνισμού και αφορούν στους χρόνους παράδοσης του δώρου, στην ποιότητα
αυτών,
σε
τυχόν
ελαττώματά
τους,
στη
μηχανική
τους
κατάσταση
κλπ.
22. Η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνονται για τυχόν ελάττωμα του δώρου. Επίσης,
δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε πρόβλημα ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στο
δώρο της κλήρωσης, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση ή επισκευή του. Επίσης,
ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για
οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε
προκληθεί
σε
αυτούς
σχετιζόμενη
άμεσα
ή
έμμεσα
με
το
δώρο.
23. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών
όρων
συμμετοχής
καθώς
και
συνιστά
ανεπιφύλακτη
αποδοχή
τους.
24. Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο. Οι
αναλυτικοί όροι συμμετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
Διαγωνισμού στις υποδοχές των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό στη
διάθεση όποιου ενδιαφερόμενου θέλει να τους διαβάσει. Επιπλέον, θα βρίσκονται
αναρτημένοι στην σελίδα www.subitonow.gr
25. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα
Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
228 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content