του Αγίου Βαλεντίνου! – Διαγωνισμός Facebook

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα
ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός
Αθηνών-Λαμίας 11ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση, 14451, και ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.,
Λεωφ. Κύμης & Σένεκα 10, Κηφισιά, 14564, εφεξής οι «διοργανωτές». Η ενέργεια
δεν παρέχεται σε συνδυασμό με το Facebook και δεν χρηματοδοτείται,
υποστηρίζεται ή οργανώνεται κατ' οποιονδήποτε τρόπο από το Facebook. Ο
παραλήπτης των πληροφοριών που θα διαθέσουν οι συμμετέχοντες δεν είναι το
Facebook, αλλά η εταιρεία The Newtons Laboratory Α.Ε που ενεργεί ως
διαχειριστής της σελίδας Facebook του «διοργανωτή». Οι διαθέσιμες πληροφορίες
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενέργεια. Για το περιεχόμενο της ενέργειας
ευθύνονται αποκλειστικά οι «διοργανωτές» και όχι το Facebook. Το Facebook δεν
έχει οποιαδήποτε σχέση με το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Αποκλείεται κατά βάση
οποιαδήποτε ευθύνη του Facebook ως προς τη συγκεκριμένη ενέργεια. Η
συμμετοχή στην ενέργεια καθίσταται δυνατή μόνο υπό τους παρακάτω όρους. Με
τη συμμετοχή στην ενέργεια, ο συμμετέχων αποδέχεται ρητά τους παρόντες όρους
συμμετοχής.
2. Στην ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις», μπορούν να λάβουν μέρος άντρες και
γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι
κάτοικοι Ελλάδος και οι οποίοι έχουν επιλέξει να είναι fan στη σελίδα του
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
–
Σουπερ
Μάρκετ
στο
Facebook
(https://www.facebook.com/Veropoulos.Super.Market) και έχουν αποδεχθεί τους
όρους που προβλέπει το Facebook. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοί τους και
οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού όλων των εργαζόμενων των
διοργανωτών και του διαχειριστή.
3.
Οι
παρόντες
όροι
θα
είναι
αναρτημένοι
στην
ιστοσελίδα
https://www.facebook.com/Veropoulos.Super.Market καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος
της ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον όρο 4.
4. Η παρούσα ενέργεια ξεκινά στις 10/02/2015 (12:00μ.μ.) και θα διαρκέσει έως τις
14/02/2015 (12:00μ.μ.). Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα καμία
συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.
5. Η ενέργεια θα διεξάγεται ως εξής: Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες θα
πρέπει να μεταβούν στο σχετικό Facebook post που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες
διεξαγωγής της ενέργειας και δίνεται ως highlighted στο χρονολόγιο (timeline) της
σελίδας. Εκεί καλούνται να απαντήσουν κάτω από τη σχετική Facebook ανάρτηση
(post) «Τι κέικ θα φτιάξετε για του Αγίου Βαλεντίνου», ώστε να πάρουν μέρος στην
κλήρωση για να κερδίσουν 30 φόρμες σιλικόνης για κέικ .
Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτριες Εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να μην
ανεβάσουν (upload) ή εκ των υστέρων να αφαιρέσουν οποιαδήποτε συμμετοχή της
οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με
οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Facebook ID)
μπορεί να συμμετάσχει με μία μοναδική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της ενέργειας
και μπορεί να κερδίσει μία μόνο φορά όσον αφορά τις φόρμες σιλικόνης για κέικ.
Για την ενεργή συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο κάθε χρήστης να απαντήσει
στην ερώτηση «Τι κέικ θα φτιάξετε για του Αγίου Βαλεντίνου» κάτω από το
συγκεκριμένο post με σχόλιο το είδος του κέικ που θα ετοιμάσει. Επίσης για τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντος. Όσοι εξαιρούνται από
την ενέργεια (παράγραφος 2), δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν.
Με κάθε σχόλιο/ απάντηση στην ερώτηση της ανάρτησης, οι συμμετέχοντες
συναινούν αυτομάτως στους παρόντες όρους.
6. Μετά το πέρας του διαγωνισμού, γίνεται κλήρωση μεταξύ όσων έκαναν σχόλιο
στην συγκεκριμένη ανάρτηση. Τριάντα (30) τυχεροί κερδίζουν τα δώρα της
ενέργειας (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ’ αυτών το «Δώρο») που είναι τα
εξής:
30 φόρμες σιλικόνης για κέικ για 30 νικητές: Διευκρινίζεται ότι οι φόρμες για κέικ
θα αποσταλούν στον κάθε νικητή προσωπικά ταχυδρομικά, στη δηλωθείσα από
αυτούς διεύθυνση, από την μία εκ των Διοργανωτριών εταιρειών ΕΛΑΪΣ-UNILEVER
HELLAS A.E., άλλως η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Ο ίδιος όρος
ισχύει και για κάθε γνωστοποίηση από τις Διοργανώτριες εταιρείες στους
συμμετέχοντες αναφορικά με τον παρόντα διαγωνισμό. Οι διοργανώτριες δεν
υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική
ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Επίσης, οι διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν για
τυχόν πραγματικά ελαττώματα των δώρων.
7. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση στην
εταιρεία The Newtons Laboratory Α.Ε, Εθνικής αντιστάσεως 57Β, 15231,
Χαλάνδρι, όπου θα επιλεχθούν τυχαία οι τριάντα (30) νικητές και τριάντα (30)
αναπληρωματικοί νικητές από όλες τις έγκυρες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
δηλώσεις συμμετοχής.
8. Στις 16 Φεβρουαρίου 2015, στις 12:00 μ.μ. θα
διενεργηθεί ηλεκτρονική
κλήρωση στα γραφεία της The Newtons Laboratory Α.Ε, για την ανάδειξη τριάντα
(30) τυχερών και τριάντα (30) επιλαχόντων. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές
που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του διαγωνισμού ως και την λήξη
αυτού (άρθρο 4 του παρόντος). Σε περίπτωση που ο νικηφόρος αριθμός
υπερβαίνει τον αριθμό συμμετοχών, τότε τυχερός θεωρείται ο τελευταίος
συμμετέχων κ.ο.κ.. Τα ονοματεπώνυμα των νικητών της ενέργειας θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/Veropoulos.Super.Market και θα
ενημερωθούν σχετικά με απαντητικό σχόλιο (reply) κάτω από το σχόλιό τους. Οι
Νικητές θα κληθούν να δώσουν με τρόπο αληθή το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο,
διεύθυνση και email τους στην ειδική φόρμα εγγραφής την οποία θα κληθούν να
συμπληρώσουν. Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν
εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα.
Η μη εμφάνιση νικητή ή η άρνηση του δώρου εντός των χρονικών ορίων που θα
ορίζεται γραπτώς στο προσωπικό μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή
χωριστά, η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται με την
οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Σε περίπτωση που
οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή
αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει
οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο κατά τη
σειρά ανάδειξής του στο Διαγωνισμό συμμετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ. Δικαίωμα
συμμετοχής για τα δώρα θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη
συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α)πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων
του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν
αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής
από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή
αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,(γ) έχει υποβληθεί και έχει
καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα
Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού
και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά
ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική Εταιρία διατηρούν
πάντως το δικαίωμα να ακυρώσουν και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση
συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ
των υστέρων.
9. Οι διοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν,
ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής
ενέργειας, με ανάλογη ειδοποίηση στην ανωτέρω σελίδα στο Facebook, κατά την
κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους όρους και τις ημερομηνίες
συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια στη σελίδα
“ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – Σουπερ Μάρκετ” στο Facebook. Οι διοργανώτριες εταιρίες
διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές με αποτέλεσμα οι
ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση
που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα των διοργανωτριών ή τα
κρατούν τα ήθη και έθιμα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το
εν λόγω σχόλιο ή φωτογραφία από το Wall, με αντίστοιχη ενημέρωση. Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών
και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής
ενέργειας κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιριών παύει να υφίσταται, μη
υπεχουσών οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
10. Οι νικητές θα ενημερωθούν γραπτώς μέσω Facebook απαντητικού μηνύματος
κάτω από το σχόλιό τους. Οι διαχειριστές της σελίδας “ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – Σουπερ
Μάρκετ” θα αναρτήσουν ανακοίνωση στη σελίδα με τα ονόματα των νικητών.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποδεχτούν το δώρο εντός των χρονικών
ορίων που θα ορίζεται γραπτώς στο μήνυμα που θα αποσταλεί στον κάθε νικητή
χωριστά. Η ανακοίνωση των νικητών και του δώρου που κερδίζουν θα γίνει ως
αναγράφεται στην παράγραφο 8. Σε περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί το δώρο,
αδρανήσει ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, εντός του χρονικού ορίου που θα
ορίζεται με την ανακοίνωση των νικητών, τότε το δώρο δίνεται στον πρώτο
αναπληρωματικό ο οποίος αντίστοιχα έχει συγκεκριμένο χρονικό όριο, το οποίο
θα ορίζεται στην επικοινωνία μαζί του (είτε τηλεφωνική ή γραπτή), να το
αποδεχτεί. Οι τυχεροί θα ενημερώνονται γραπτώς με email από την εταιρεία ΑΦΟΙ
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ για να μάθουν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό.
11. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω
στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των
Διοργανωτριών Εταιριών.
12. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των
ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες
εταιρίες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την
υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων
σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής
ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή
(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του
διαγωνισμού. Περαιτέρω, οι διοργανώτριες εταιρίες δεν ευθύνονται για
οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι
συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του
Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι
των διοργανωτριών εταιρειών. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες εταιρείες δεν
ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook και την σελίδα
“ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – Σουπερ Μάρκετ” με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη
διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη
καταχώρησης της ανάρτησής τους.
13. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα
δήλωση κατά την έννοια του ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, για την τήρηση
των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και
δημοσιότητας της ενέργειας καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας
του σχετικά με την ενέργεια. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των
επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι την ημερομηνία της εκδήλωσης κατά τα
ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους
παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
14. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους
και εξουσιοδότηση στις διοργανώτριες εταιρίες για την προβολή του διαγωνισμού
ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω
του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι Διοργανώτριες
εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και
δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών,
φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε
ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για
διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια
παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων
πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική
αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
16. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται
αναρτημένοι
στην
ιστοσελίδα
https://www.facebook.com/Veropoulos.Super.Market
17. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την προωθητική ενέργεια που
αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια
Αθηνών.
18. Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο
Αθηνών κα Αναστασία Ζούρου, Ακαδημίας 28. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος
δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος.