Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης
Κεραμικές εστίες
KM 5600 / KM 5603 / KM 5604
KM 5607 / KM 5612 / KM 5613
KM 5617 / KM 5618
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης
πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον
εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες
στη συσκευή.
el - GR
M.-Nr. 07 562 190
Πίνακας περιεχομένων
Περιγραφή συσκευών ............................................................................................ 4
Μοντέλα συσκευών ................................................................................................... 4
ΚΜ 5600................................................................................................................ 4
KM 5603................................................................................................................ 5
ΚΜ 5604................................................................................................................ 6
ΚΜ 5607................................................................................................................ 7
ΚΜ 5612................................................................................................................ 8
ΚΜ 5613................................................................................................................ 9
ΚΜ 5617 / ΚΜ 5618 ............................................................................................ 10
Πίνακες χειρισμού ................................................................................................... 11
Χαρακτηριστικά εστιών ........................................................................................... 13
Υποδείξεις ασφαλείας .......................................................................................... 14
Προστασία περιβάλλοντος .................................................................................. 19
Πριν από την αρχική χρήση ................................................................................ 20
Αρχικός καθαρισμός................................................................................................ 20
Αρχική λειτουργία.................................................................................................... 20
Λειτουργία των εστιών ......................................................................................... 21
Χειρισμός ............................................................................................................... 22
Αρχές χειρισμού ...................................................................................................... 22
Έναρξη λειτουργίας................................................................................................. 23
Επίπεδα ρύθμισης .................................................................................................. 24
Αυτόματη προθέρμανση ......................................................................................... 25
Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας.............................................. 27
Διακοπή λειτουργίας και ένδειξη υπολοίπου θερμότητας ....................................... 28
Σκεύη μαγειρέματος.............................................................................................. 29
Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος ...................................... 30
Χρονόμετρο ........................................................................................................... 31
Χρονόμετρο............................................................................................................. 31
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας της εστίας .............................................................. 32
Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου ................................................ 33
Συστήματα ασφαλείας .......................................................................................... 34
Κλείδωμα λειτουργίας / Κλείδωμα συσκευής .......................................................... 34
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής .................................................................... 36
Προστασία από υπερθέρμανση .............................................................................. 37
2
Πίνακας περιεχομένων
Καθαρισμός και περιποίηση ............................................................................... 38
Πρόσθετες λειτουργίες ......................................................................................... 40
Reset....................................................................................................................... 40
Προγραμματισμός ................................................................................................... 41
Τι πρέπει να κάνετε, όταν ... ................................................................................ 43
Έλεγχος απόδοσης εστιών ................................................................................. 47
Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων ........................................................................ 49
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό.......................................................... 50
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα .............................................. 55
Διαστάσεις εντοιχισμού ........................................................................................... 55
ΚΜ 5600.............................................................................................................. 55
ΚΜ 5603 / ΚΜ 5612 / ΚΜ 5613........................................................................... 56
ΚΜ 5604.............................................................................................................. 57
ΚΜ 5607 / ΚΜ 5617 ............................................................................................ 58
Εντοιχισμός ............................................................................................................. 59
Εξωτερικό κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης ................................................................ 62
Εστίες με επίπεδο / περιμετρικό πλαίσιο .......................................................... 63
Διαστάσεις εντοιχισμού ........................................................................................... 63
ΚΜ 5618.............................................................................................................. 63
Εντοιχισμός ............................................................................................................. 64
Ηλεκτρική σύνδεση............................................................................................... 67
Καλώδιο σύνδεσης.................................................................................................. 68
Ηλεκτρολογικό σχέδιο ............................................................................................. 69
Service / Πινακίδα τύπου ..................................................................................... 70
3
Περιγραφή συσκευών
Μοντέλα συσκευών
KM 5600
 Εστίες μονές

4
Πίνακας χειρισμού
Περιγραφή συσκευών
KM 5603
b
c
a

Εστία διπλού μεγέθους

Εστίες μονές

Εστία με ζώνη ψησίματος

Πίνακας χειρισμού
e
d
5
Περιγραφή συσκευών
KM 5604

Εστία τριπλού μεγέθους

Εστίες μονές

Πίνακας χειρισμού
6
Περιγραφή συσκευών
KM 5607

Εστία διπλού μεγέθους

Εστίες μονές

Εστία με ζώνη ψησίματος

Πίνακας χειρισμού
7
Περιγραφή συσκευών
KM 5612
 Εστίες μονές

Εστία με ζώνη ψησίματος

Πίνακας χειρισμού
8
Περιγραφή συσκευών
KM 5613

Εστία διπλού μεγέθους

Εστίες μονές

Εστία με ζώνη ψησίματος

Πίνακας χειρισμού
9
Περιγραφή συσκευών
KM 5617 / ΚΜ 5618

Εστία διπλού μεγέθους

Εστίες μονές

Εστία με ζώνη ψησίματος

Πίνακας χειρισμού
10
Περιγραφή συσκευών
Πίνακες χειρισμού
Εστίες με έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας
Εστίες χωρίς έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας
11
Περιγραφή συσκευών
Πλήκτρα αφής
 Λειτουργία / Διακοπή λειτουργίας της εστίας
 Ρύθμιση της βαθμίδας ισχύος
− Κλείδωμα (σε συσκευές με έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας)
− Ρύθμιση της ώρας (σε συσκευές με χρονόμετρο)
  Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας
 Κλείδωμα
Επιλογή εστίας
 − Επιλογή του χρονομέτρου
− Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών του χρονομέτρου
− Επιλογή χρόνου διακοπής (βλέπε κεφ. "Αυτόματη διακοπή λειτουργίας της
εστίας")
Λυχνίες ελέγχου
 − Κλείδωμα λειτουργίας (σε συσκευές χωρίς έναρξη λειτουργίας της δεύτερης
επιφάνειας εστίας)
− Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας (σε συσκευές με έναρξη
λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας)
Ένδειξη εστιών

0
1 ως 9
#
F
A
=
=
=
=
=
Θέση ετοιμότητας εστίας
Βαθμίδα ισχύος
Υπόλοιπο θερμότητας
Βλάβη (βλέπε "Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής")
Αυτόματη προθέρμανση με ενδιάμεσες βαθμίδες ισχύος επιπλέον
 Λυχνία ελέγχου για την αυτόματη προθέρμανση ή τις ενδιάμεσες βαθμίδες ισχύος (βλέπε κεφ. "Προγραμματισμός"), π.χ. της εστίας που βρίσκεται μπροστά
αριστερά
Ένδειξη χρονομέτρου
Χρόνος
 Λυχνία ελέγχου αντίστοιχης εστίας, π.χ. εστία πίσω δεξιά
 Λυχνία ελέγχου για το χρονόμετρο
 Λυχνία ελέγχου για τις μισές ώρες του χρονομέτρου, όταν επιλέγετε έναν χρόνο
μεγαλύτερο από 99 λεπτά
12
Περιγραφή συσκευών
Χαρακτηριστικά εστιών
Εστία
KM 5600
ΚΜ 5612
 σε εκ.
ισχύς σε Watt
στα 230 Volt
 σε εκ.
ισχύς σε Watt
στα 230 Volt
18,0
1800
21,0
2200

14,5
1200

21,0
2200

14,5
1200
Συνολικά: 6400
14,5
17,0 /
17,0 x 26,5
14,5
1200
1500 /
2400
1200
Συνολικά: 7000

Εστία




KM 5603 / KM 5613
ΚΜ 5607 / KM 5617 / KM 5618
 σε εκ.
ισχύς σε Watt
στα 230 Volt
 σε εκ.
ισχύς σε Watt
στα 230 Volt
12,0 / 21,0
750 / 2200
12,0 / 21,0
750 / 2200
14,5
17,0 /
17,0 x 26,5
14,5
1200
14,5
17,0 /
17,0 x 26,5
18,0
1200
1500 / 2400
1200
Συνολικά: 7000
1500 / 2400
1800
Συνολικά: 7600
KM 5604
Εστία
 σε εκ.
ισχύς σε Watt στα 230 Volt

14,5 / 21,0 / 27,0
1050 / 1950 / 2700

18,0
1800

14,5
1200
Συνολικά: 5700
13
Υποδείξεις ασφαλείας
Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται
πλήρως στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Τυχόν λανθασμένη
χρήση της όμως, θα μπορούσε να
ήταν επικίνδυνη και σε πρόσωπα και
σε αντικείμενα.
Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης, πριν
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
Μέσα σε αυτές υπάρχουν υποδείξεις
για τον εντοιχισμό, την ασφάλεια, το
χειρισμό και τη συντήρηση της συσκευής. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.
Φυλάσσετε και ακολουθείτε πάντα
τις οδηγίες χρήσης και σε περίπτωση αλλαγής του ιδιοκτήτη της συσκευής, μην παραλείψετε να του
παραδώσετε και τις οδηγίες χρήσης.
 Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο για οικιακή χρήση ή για παρόμοια χρήση σε άλλους χώρους, όπως
π.χ.
− σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους
− σε αγροκτήματα
− από πελάτες σε καλοκαιρινά ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή παρόμοιες
εξοχικές εγκαταστάσεις.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την παρασκευή και το ζέσταμα
φαγητών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν
επιτρέπεται. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν
από λανθασμένους χειρισμούς ή αμέλεια των υποδείξεων ασφαλείας.
 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
14
 Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα, τα οποία λόγω της
ψυχικής ή διανοητικής τους κατάστασης, της έλλειψης εμπειρίας ή λόγω άγνοιας δεν είναι σε θέση να τη χειριστούν με ασφάλεια. Επιτρέπεται μόνο
υπό την επιτήρηση ή τις οδηγίες ενός
άλλου υπεύθυνου ατόμου.
Προστασία για τα παιδιά
 Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα λειτουργίας για να μην μπορούν τα παιδιά
να θέσουν τη συσκευή σε λειτουργία ή
να αλλάξουν τις ρυθμίσεις της, όταν δεν
βρίσκονται υπό την επίβλεψή σας.
 Όταν βρίσκονται μικρά παιδιά κοντά
στη συσκευή, μην απομακρύνεστε από
κοντά τους. Μην τους επιτρέπετε επίσης
ποτέ να παίζουν με τη συσκευή.
 Η χρήση της συσκευής από παιδιά
μπορεί να γίνει μόνο εφόσον σιγουρευτείτε απόλυτα ότι έχουν καταλάβει το
χειρισμό της και ότι τους έχουν γίνει κατανοητοί οι κίνδυνοι ενός λανθασμένου
χειρισμού.
 Η συσκευή, κατά τη λειτουργία της,
είναι καυτή και παραμένει έτσι για λίγο
χρόνο μετά τη διακοπή της λειτουργίας
της.
Κρατάτε λοιπόν τα παιδιά μακριά από
τη συσκευή, μέχρι να κρυώσει σε τέτοιο
βαθμό, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος.
 Μην αποθηκεύετε σε ντουλάπια,
πάνω ή κάτω από τη συσκευή, αντικείμενα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν τα παιδιά. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να αναρριχηθούν τα παιδιά ως τη
συσκευή και να κινδυνέψουν από έγκαυμα!
Υποδείξεις ασφαλείας
 Προσέχετε ιδιαιτέρως, ώστε να μην
υπάρχει δυνατότητα τα παιδιά να κατεβάζουν από τη συσκευή καυτές κατσαρόλες και τηγάνια. Στρέφετε τα χερούλια
από τις κατσαρόλες και τα τηγάνια στο
πλάι, για να αποφύγετε έτσι πιθανό κίνδυνο εγκαύματος.
Ένα ειδικό κιγκλίδωμα προστασίας για
τα παιδιά (διαθέσιμο στο εμπόριο) μειώνει τον κίνδυνο.
 Είδη συσκευασίας (π.χ. μεμβράνες,
φελιζόλ, κλπ.) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας.
Για τον λόγο αυτό φυλάσσετε τα είδη
συσκευασίας μακριά από τα παιδιά και
τα πετάτε το συντομότερο δυνατό.
Τεχνική ασφάλεια
 Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, ελέγχετε, αν υπάρχουν ορατές
εξωτερικές ζημιές.
Αν συμβαίνει αυτό, δεν επιτρέπεται να
προχωρήσετε στην τοποθέτηση ή στη
λειτουργία της συσκευής.
 Η συσκευή αυτή σας εγγυάται ηλεκτρική ασφάλεια, μόνο εφόσον συνδεθεί
με σύστημα γείωσης σύμφωνο προς τις
ισχύουσες προδιαγραφές. Είναι πολύ
σημαντικό, να ελεγχθεί αυτή η βασική
προϋπόθεση ασφαλείας, και σε περίπτωση αμφιβολίας, να ελεγχθεί η ηλεκτρική εγκατάσταση από έναν ειδικό.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για
βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε
περίπτωση απουσίας ή διακοπής της
γείωσης (π.χ. κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).
 Πριν από τη σύνδεση, συγκρίνετε τα
στοιχεία της πινακίδας τύπου της συσκευής (τάση και συχνότητα) με εκείνα
του ηλεκτρικού σας δικτύου. Τα στοιχεία
αυτά πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνούν, για να αποφύγετε οποιαδήποτε
βλάβη στη συσκευή. Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.
 Χρησιμοποιείτε τις εστίες μόνο μετά
τον εντοιχισμό τους. Μόνο έτσι, θα είναι
εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία τους.
 Μην ανοίγετε σε καμιά περίπτωση
το περίβλημα της συσκευής.
Ένα ενδεχόμενο άγγιγμα στις συνδέσεις
διέλευσης τάσης ή κάποια αλλαγή σε
ηλεκτρικούς και μηχανικούς συνδυασμούς, μπορεί να αποβούν επικίνδυνα
για το χειριστή ή να προκαλέσουν ανωμαλίες στη λειτουργία της συσκευής.
 Οι εργασίες σύνδεσης και συντήρησης, καθώς και οι επισκευές πρέπει να
γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνίτες.
Λανθασμένες εργασίες σύνδεσης, συντήρησης και επισκευών μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους για
το χειριστή, για τους οποίους καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής.
15
Υποδείξεις ασφαλείας
 Κατά τις εργασίες της εγκατάστασης
και των επισκευών η συσκευή πρέπει
να είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο. Η συσκευή αποσυνδέεται
τελείως από το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε
μόνο, όταν:
− κλείνετε τις ασφάλειες στον ηλεκτρικό
πίνακα,
− ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τις βιδωτές
ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα,
− αποχωρίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο
από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Σε συσκευές που συνδέονται με φις,
τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα
και όχι το καλώδιο.
 Επισκευές στη συσκευή κατά τη
διάρκεια της ισχύος της εγγύησης, θα
πρέπει να γίνονται, μόνο από ειδικούς
τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από τον
κατασκευαστή. Διαφορετικά για επόμενες βλάβες, δεν θα ισχύουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εγγύηση.
 Για τη σύνδεση της συσκευής με το
ηλεκτρικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί πολύπριζο ή επέκταση
καλωδίου (μπαλαντέζα). Με το πολύπριζο ή την επέκταση καλωδίου δεν είναι εγγυημένη η απαραίτητη ασφάλεια
της συσκευής (π.χ. κίνδυνος υπερθέρμανσης).
 Αν παρουσιαστεί κάποιο ράγισμα,
άνοιγμα ή ρωγμή στην κεραμική επιφάνεια των εστιών, διακόπτετε αμέσως τη
λειτουργία τους και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αλλιώς
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Σωστή χρήση
 Η συσκευή, όταν λειτουργεί, είναι
καυτή και παραμένει έτσι για λίγο χρόνο
μετά τη διακοπή της λειτουργίας της.
Μόνο όταν σβήσει η ένδειξη υπολοίπου
θερμότητας, δεν υπάρχει πια κίνδυνος
εγκαύματος.
έχουν υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά της εταιρείας Miele. Μόνο έτσι,
μπορεί να εγγυηθεί η Miele ότι η συσκευή θα ανταποκρίνεται πλήρως στις
προδιαγραφές ασφαλείας με τις οποίες
έχει κατασκευαστεί.
 Μην απομακρύνεστε από τις εστίες
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους!
Από την υπερθέρμανση των άδειων
σκευών μπορεί να προκληθούν βλάβες
στο κεραμικό γυαλί για τις οποίες καμία
ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής. Επίσης από την υπερθέρμανση του λίπους και του λαδιού μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
 Αν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, θα
πρέπει να το αντικαταστήσετε με το ειδικό καλώδιο τύπου H 05 VV-F (με μόνωση PVC) που μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών
της Miele.
 Αν παρόλα αυτά προκληθεί φωτιά
από το καυτό λάδι ή το λίπος, μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να τη
σβήσετε με νερό. Για να τη σβήσετε, την
καλύπτετε με ένα καπάκι κατσαρόλας,
μια υγρή πετσέτα κουζίνας ή κάτι παρόμοιο.
 Διάφορα μέρη της συσκευής που
16
Υποδείξεις ασφαλείας
 Μη χρησιμοποιείτε τις εστίες για
θέρμανση χώρου. Η συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη διαφόρων εύφλεκτων
αντικειμένων κοντά στη συσκευή. Πέραν
τούτου μειώνεται η διάρκεια ζωής της
συσκευής.
 Όταν λειτουργεί η συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πλαίσιό της γίνεται καυτό και ακόμη και ο πίνακας
χειρισμού θερμαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη της
συσκευής.
 Φοράτε πάντα μονωτικά γάντια ή
χρησιμοποιείτε πάνινες πιάστρες σε όλη
τη διάρκεια που μαγειρεύετε στις εστίες.
Προσέχετε, ώστε οι πιάστρες να μην είναι υγρές. Υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί
η αγωγιμότητά τους και να οδηγηθείτε
σε έγκαυμα.
 Μη δοκιμάσετε ποτέ μια διαδικασία
φλαμπέ κάτω από έναν απορροφητήρα.
Από τις φλόγες του φλαμπέ μπορεί να
πάρει φωτιά ο απορροφητήρας.
 Μη χρησιμοποιείτε την κεραμική επιφάνεια σαν βοηθητική επιφάνεια για
να ακουμπάτε διάφορα αντικείμενα. Αν
ανάψετε κατά λάθος τις εστίες ή όταν
υπάρχει υπόλοιπο θερμότητας, υπάρχει
κίνδυνος, τα μεταλλικά αντικείμενα να
υπερθερμανθούν (κίνδυνος εγκαύματος!). Άλλα αντικείμενα ανάλογα με το
υλικό τους μπορεί να αρχίσουν να λειώνουν και να καίγονται. Τα υγρά καπάκια
σκευών μπορεί να κολλήσουν.
Διακόπτετε τη λειτουργία των εστιών
πάντα μετά τη χρήση!
 Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με
πάνινο κάλυμμα ή με προστατευτική
μεμβράνη κουζινών. Μπορεί να γίνει
τόσο καυτή η συσκευή, ώστε να προκληθεί πυρκαϊά.
 Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκεύη από
πλαστικό ή αλουμινόχαρτο, γιατί λειώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες. Κίνδυνος φωτιάς.
 Μη θερμαίνετε πάνω στη συσκευή
αυτή κλειστά μεταλλικά ή άλλα κουτιά,
όπως π.χ. κονσέρβες. Με την πίεση
που δημιουργείται στα τοιχώματά τους,
μπορεί αυτά να εκραγούν και να προκαλέσουν τραυματισμούς και εγκαύματα!
 Μη χρησιμοποιείτε κατσαρόλες ή τηγάνια που η βάση τους δεν είναι λεία ή
έχει γραμμικά σχέδια. Υπάρχει κίνδυνος
να προκαλέσουν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
 Σκεύη από αλουμίνιο ή με βάση από
αλουμίνιο μπορεί να δημιουργήσουν λεκέδες που λαμπυρίζουν σαν μέταλλο.
Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτούς τους
λεκέδες με ένα ειδικό καθαριστικό για
κεραμικές επιφάνειες (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση").
 Δεν επιτρέπεται να θερμαίνετε άδειο
το σκεύος, εκτός αν το επιτρέπει ρητά ο
κατασκευαστής του. Αν δεν το λάβετε
υπόψη σας, μπορεί να προκληθεί ζημιά
στις εστίες.
 Διατηρείτε τις εστίες καθαρές. Το
αλάτι, η ζάχαρη ή οι διάφοροι κόκκοι
από το καθάρισμα των λαχανικών μπορεί να δημιουργήσουν γρατσουνιές στις
εστίες.
17
Υποδείξεις ασφαλείας
 Μην ακουμπάτε καυτές κατσαρόλες
ή τηγάνια πάνω στον πίνακα χειρισμού.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα των ενδείξεων.
 Προσέχετε, να μην πέσουν αντικείμενα ή σκεύη πάνω στην κεραμική επιφάνεια. Ακόμη και ελαφρά αντικείμενα,
όπως π.χ. μια αλατιέρα, μπορεί να
προκαλέσουν ρωγμές ή ανοίγματα στην
κεραμική επιφάνεια.
 Για να αποφύγετε το κάψιμο των
υπολειμμάτων, αφαιρείτε όλους τους
λεκέδες, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Επίσης, προσέχετε πάντα να είναι καθαρές, χωρίς λίπη και στεγνές οι βάσεις
των σκευών, όταν τα τοποθετείτε πάνω
στις κεραμικές εστίες.
 Αν πέσει ζάχαρη σε στερεά ή υγρή
μορφή καθώς και πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στο καυτό κεραμικό γυαλί,
διακόπτετε αμέσως τη λειτουργία των
εστιών. Αφαιρείτε άμεσα και εντελώς
αυτά τα υλικά από τις εστίες, ενώ είναι
ακόμη ζεστά, με την ειδική ξύστρα κεραμικών επιφανειών, γιατί αλλιώς μπορεί να καταστρέψουν την κεραμική επιφάνεια. Προσοχή: Επειδή οι εστίες είναι
καυτές, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος!
Καθαρίζετε ακόμη μια φορά τις εστίες,
όταν αυτές κρυώσουν.
18
 Όταν χρησιμοποιείτε μια πρίζα, που
βρίσκεται κοντά στη συσκευή, προσέχετε, ώστε το καλώδιο της συσκευής που
θα συνδέσετε, να μην αγγίζει τις καυτές
επιφάνειες της συσκευής. Η μόνωση
του καλωδίου θα μπορούσε έτσι να πάθει ζημιά.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 Αν κάτω από τις εστίες βρίσκεται ένα
συρτάρι, δεν επιτρέπεται να τοποθετηθούν μέσα σε αυτό εύφλεκτα υγρά ή αντικείμενα, όπως π.χ. σπρέι. Αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε στο συρτάρι
θήκες για μαχαιροπήρουνα, αυτές θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένες από
θερμοανθεκτικό υλικό.
 Φροντίζετε, να ψήνετε πάντα αρκετά
τα φαγητά σας. Οι διάφοροι μικροοργανισμοί που πιθανώς να υπάρχουν μέσα
στις τροφές, καταστρέφονται μόνο σε
υψηλές θερμοκρασίες και με τον κατάλληλο χρόνο.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία
ευθύνη για βλάβες που οφείλονται
στην μη τήρηση των υποδείξεων
ασφαλείας.
Προστασία περιβάλλοντος
Αξιοποίηση της συσκευασίας
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή
από τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά της.
Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί με
ειδικά κριτήρια, όπως είναι η συμμόρφωση προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές καθώς και η δυνατότητα ανακύκλωσης.
Η επιστροφή των υλικών συσκευασίας
στους ειδικούς χώρους αποκομιδής εξοικονομεί πρώτες ύλες και μειώνει την
παρουσία απορριμμάτων.
Αξιοποίηση της παλιάς συσκευής
Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές περιέχουν ακόμη πολλές πολύτιμες πρώτες ύλες. Περιέχουν και
πολλές βλαβερές ουσίες, οι οποίες ωστόσο ήταν προηγουμένως απαραίτητες
για τη σωστή λειτουργία και την ασφάλειά τους.
Στους κοινούς σκουπιδότοπους ή λόγω
εσφαλμένης χρήσης, αυτές οι ουσίες
μπορεί ν' αποτελέσουν κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Μην
πετάτε λοιπόν σε καμία περίπτωση την
παλιά σας συσκευή στον πλησιέστερο
σκουπιδότοπο, αλλά ενημερωθείτε από
τη διοίκηση του δήμου σας ή τον πλησιέστερο χώρο συγκέντρωσης μετάλλων για τις δυνατότητες παράδοσης και
ανακύκλωσης των παλιών ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών.
Φροντίζετε, ώστε μέχρι την αποκομιδή
της συσκευής, να φυλάσσεται αυτή μακριά από μικρά παιδιά.
19
Πριν από την αρχική χρήση
Κολλάτε την πινακίδα τύπου, που θα βρείτε μέσα στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής, στη θέση που προβλέπεται για
αυτήν στο κεφ. "Service / Πινακίδα τύπου".
Αρχικός καθαρισμός
 Αφαιρείτε τις προστατευτικές μεμβράνες και τα αυτοκόλλητα
που τυχόν υπάρχουν στη συσκευή.
 Πριν από την αρχική χρήση καθαρίζετε τη συσκευή με ένα
υγρό πανί και την στεγνώνετε.
Αρχική λειτουργία
Μόνο για εστίες με κεραμική κεκλιμένη φασέτα (με τροχισμένη γυάλινη άκρη):
Κατά τις πρώτες ημέρες μετά τον εντοιχισμό μπορεί να είναι
ορατή μια μικρή σχισμή ανάμεσα στην εστία και στον πάγκο
εργασίας. Αυτή με τη χρήση θα μειώνεται. Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής σας, παρόλη την παρουσία της σχισμής, είναι απόλυτα εγγυημένη.
Τα μεταλλικά μέρη της συσκευής προστατεύονται από ένα ειδικό υλικό. Για το λόγο αυτό κατά την αρχική λειτουργία της
συσκευής δημιουργείται μια μυρωδιά.
Η μυρωδιά αυτή και πιθανόν η παρουσία ατμών δεν έχουν καμία σχέση με λανθασμένη σύνδεση ή βλάβη της συσκευής και
δεν είναι βλαβερά για την υγεία.
20
Λειτουργία των εστιών
Οι μονές εστίες είναι εξοπλισμένες με μία ζώνη θέρμανσης, οι
εστίες διπλού μεγέθους και οι εστίες με ζώνη ψησίματος είναι
εξοπλισμένες με δύο ζώνες θέρμανσης. Ανάλογα με τον τύπο
της συσκευής οι ζώνες θέρμανσης μπορεί να χωρίζονται από
έναν διαχωριστικό δακτύλιο.
Κάθε εστία διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση (εσωτερικό
θερμοστάτη) που αποτρέπει την υπερθέρμανση της κεραμικής
επιφάνειας (βλέπε κεφ. "Προστασία από υπερθέρμανση").
Όταν ρυθμιστεί κάποια βαθμίδα ισχύος, τότε τίθεται σε λειτουργία η θέρμανση και η ζώνη θέρμανσης αρχίζει να γίνεται
ορατή μέσω της κεραμικής επιφάνειας.
Η απόδοση θέρμανσης των εστιών εξαρτάται από τη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος και ρυθμίζεται ηλεκτρονικά. Αυτό προκαλεί τον "συγχρονισμό" μιας εστίας: η θέρμανση ανάβει και
σβήνει.
Μονή εστία
Προστασία από υπερθέρμανση
Ζώνη θέρμανσης
Εστία διπλού μεγέθους
Το κενό υπάρχει για τεχνικούς
λόγους και δεν αποτελεί βλάβη
Προστασία από υπερθέρμανση
Εξωτερική ζώνη θέρμανσης
Διαχωριστικός δακτύλιος
 Εσωτερική ζώνη θέρμανσης
21
Χειρισμός
Αρχές χειρισμού
Αυτές οι κεραμικές εστίες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικά
πλήκτρα αφής. Τα πλήκτρα αυτά αντιδρούν στο άγγιγμα των
χεριών.
Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή, αγγίζοντας με το δάχτυλο
τα αντίστοιχα πλήκτρα αφής. Κάθε αντίδραση του πλήκτρου
αφής συνοδεύεται από ηχητικό σήμα.
Οι εστίες και το χρονόμετρο πρέπει να είναι "ενεργά", όταν θέλετε να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε μια βαθμίδα ισχύος ή την ώρα.
Για να ενεργοποιήσετε μια εστία ή το χρονόμετρο, αγγίζετε το
πλήκτρο επιλογής της αντίστοιχης εστίας ή του χρονομέτρου.
Όταν αγγίξετε το πλήκτρο επιλογής, αρχίζει να αναβοσβήνει η
αντίστοιχη ένδειξη της εστίας ή του χρονομέτρου. Όσο χρονικό
διάστημα αναβοσβήνει η ένδειξη, η εστία ή το χρονόμετρο είναι "ενεργά" και μπορείτε να ρυθμίσετε μια βαθμίδα ισχύος ή
την ώρα.
Φροντίζετε να παραμένει καθαρή η περιοχή των πλήκτρων
και να μη χρησιμοποιείται σαν βοηθητική επιφάνεια. Αλλιώς
τα πλήκτρα αφής δεν αντιδρούν ή αντιδρούν παραπλανητικά
και πολλές φορές οδηγούν σε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών, ακόμα και σε αυτόματη διακοπή λειτουργίας (βλέπε κεφ. "Αυτόματη απενεργοποίηση
συσκευής").
Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε καυτά σκεύη πάνω στα πλήκτρα αφής, γιατί μπορεί να καταστραφεί το ηλεκτρονικό σύστημα που βρίσκεται κάτω από αυτά.
22
Χειρισμός
Έναρξη λειτουργίας
Πρέπει πρώτα να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και στη συνέχεια να θέσετε σε λειτουργία την επιθυμητή εστία.
Μην απομακρύνεστε από τη συσκευή, όταν αυτή είναι σε
λειτουργία!
Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή:
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
Σε όλες τις ενδείξεις των εστιών εμφανίζεται 0 και στην ένδειξη
χρονομέτρου 00. Αν δεν ακολουθήσει κάποιος χειρισμός ρύθμισης, μετά από λίγα δευτερόλεπτα διακόπτεται αυτόματα η
λειτουργία της συσκευής για λόγους ασφαλείας.
Για να θέσετε σε λειτουργία μια εστία, για να ρυθμίσετε τη βαθμίδα ισχύος:
 Αγγίζετε σύντομα το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής εστίας.
Αναβοσβήνει το 0 στην ένδειξη της εστίας.
 Όσο αναβοσβήνει το 0, ρυθμίζετε μια βαθμίδα ισχύος, αγγίζοντας τα πλήκτρα αφής − ή +.
Αν ξεκινήσετε με το −, το μαγείρεμα θα γίνει με την αυτόματη
προθέρμανση κι αν ξεκινήσετε με το +, το μαγείρεμα θα γίνει
χωρίς αυτόματη προθέρμανση (βλέπε κεφ. "Αυτόματη προθέρμανση").
Η ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ανάβει σταθερά.
Για να αλλάξετε τη βαθμίδα ισχύος:
 Αγγίζετε σύντομα το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής εστίας.
Η βαθμίδα ισχύος αναβοσβήνει.
 Ρυθμίζετε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος, αγγίζοντας τα
πλήκτρα αφής − ή +.
23
Χειρισμός
Επίπεδα ρύθμισης
Η συσκευή είναι εκ κατασκευής προγραμματισμένη με 9 βαθμίδες ισχύος. Αν θέλετε ακριβέστερη απόδοση των βαθμίδων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε με προγραμματισμό τα ενδιάμεσα πεδία των βαθμίδων (βλέπε κεφ. "Προγραμματισμός"). Οι
ενδιάμεσες αυτές βαθμίδες εμφανίζονται με μια φωτεινή τελεία δίπλα από τον αριθμό.
Είδος μαγειρέματος
Επίπεδο ρύθμισης*
εργοστασιακή
ρύθμιση
(9 βαθμίδες)
ενδιάμεση επέκταση ρύθμισης
(17 βαθμίδες)
Λιώσιμο βουτύρου, σοκολάτας, κλπ.
Διάλυση ζελατίνας,
Παρασκευή γιαουρτιού
1-2
1-2.
Δέσιμο σάλτσας μόνο με κρόκους αβγών και βούτυρο
Ζέσταμα μικρής ποσότητας φαγητών / υγρών
Διατήρηση ζεστού φαγητού
Χύλωμα ρυζιού
1-3
1-3.
Ζέσταμα φαγητών με πολύ ή λίγο ζωμό
Δέσιμο κρέμας και σάλτσας με κρασί ή σάλτσας
ολαντέζ
Βράσιμο ρυζόγαλου
Ψήσιμο ομελέτας και αβγά μάτια χωρίς κρούστα
Άχνισμα φρούτων
2-4
2-4.
Απόψυξη βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων
Άχνισμα λαχανικών, ψαριών
Φούσκωμα ζύμης, οσπρίων
Φούσκωμα δημητριακών
3-5
3-5.
Αρχικός βρασμός και μαγείρεμα μεγάλης ποσότητας φαγητού
5
5.
Προστατευτικό τηγάνισμα (χωρίς υπερθέρμανση
του λαδιού ή βουτύρου) ψαριών, σνίτσελ, λουκάνικων, αβγών
6-7
6-7.
Τηγάνισμα πατατοκεφτέδες, τηγανίτες κλπ.
7-8
7-8.
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού
Αρχικός βρασμός
8-9
8.-9
* Τα στοιχεία που αναφέρονται στον πίνακα είναι ενδεικτικά και ισχύουν για κανονική μερίδα 4 ατόμων. Για κατσαρόλες με ψηλότερα τοιχώματα, βράσιμο χωρίς καπάκι και για μεγαλύτερες ποσότητες απαιτείται ρύθμιση σε μεγαλύτερη βαθμίδα. Για μικρότερες ποσότητες, ρυθμίζετε μικρότερη βαθμίδα.
24
Χειρισμός
Αυτόματη προθέρμανση
Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη προθέρμανση, η εστία
ξεκινάει αυτόματα με την υψηλότερη ισχύ (ταχύς αρχικός βρασμός) και κατόπιν περνάει στη ρυθμισμένη βαθμίδα = βαθμίδα
συνέχισης μαγειρέματος που έχετε επιλέξει. O χρόνος που διαρκεί η αυτόματη προθέρμανση εξαρτάται πάντα από τη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος που επιλέγετε (βλέπε πίνακα).
Στις υψηλές βαθμίδες συνέχισης μαγειρέματος η διάρκεια της
ταχείας προθέρμανσης είναι μικρή, μια και η ρύθμιση σε αυτούς τους βαθμούς αντιστοιχεί γενικά στην αρχική θέρμανση
των άδειων σκευών για τηγάνισμα.
Ενεργοποίηση
 Αγγίζετε σύντομα το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής εστίας.
Η ένδειξη της εστίας αναβοσβήνει.
 Ρυθμίζετε την επιθυμητή βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος,
π.χ. 6, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής −.
Κατά τη διάρκεια της αυτόματης προθέρμανσης ανάβει σταθερά μια λυχνία ελέγχου δεξιά δίπλα στη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος. Μετά το τέλος της αυτόματης προθέρμανσης σβήνει.
Στα ενδιάμεσα πεδία των βαθμίδων ισχύος (βλέπε κεφ.
"Προγραμματισμός") κατά τη διάρκεια της αυτόματης προθέρμανσης αναβοσβήνει ένα A εναλλάξ με τη βαθμίδα συνέχισης
μαγειρέματος.
Αν αλλάξετε τη βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος, απενεργοποιείται η αυτόματη προθέρμανση.
Απενεργοποίηση
Μπορείτε να διακόψετε τον ταχύ αρχικό βρασμό, πριν περάσει
ο χρόνος της αυτόματης προθέρμανσης.
 Αγγίζετε σύντομα το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής εστίας.
Η βαθμίδα ισχύος αναβοσβήνει.
 Ρυθμίζετε μια άλλη βαθμίδα ισχύος.
25
Χειρισμός
Βαθμίδα
συνέχισης
μαγειρέματος*
Χρόνος αυτόματης προθέρμανσης
σε λεπτά και δευτερόλεπτα (περίπου)
1
1 : 20
1.
2 : 00
2
2 : 45
2.
3 : 25
3
4 : 05
3.
4 : 45
4
5 : 30
4.
6 : 10
5
6 : 50
5.
7 : 10
6
1 : 20
6.
2 : 00
7
2 : 45
7.
2 : 45
8
2 : 45
8.
2 : 45
9
-
* Οι βαθμίδες συνέχισης μαγειρέματος με την τελεία δίπλα
στον αριθμό υπάρχουν μόνο όταν έχετε προγραμματίσει
ενδιάμεση βαθμίδα ισχύος (βλέπε κεφ. "Προγραμματισμός").
26
Χειρισμός
Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας
Όταν πρόκειται να μαγειρέψετε σε μεγαλύτερο σκεύος, μπορείτε, σε εστίες που το διαθέτουν (βλέπε "Περιγραφή συσκευών"), να ανάψετε επιπλέον και τη δεύτερη ή την τρίτη επιφάνεια εστίας.
Κατά την έναρξη λειτουργίας μιας δεύτερης επιφάνειας εστίας
ανάβει σταθερά η λυχνία ελέγχου, για όσο αναβοσβήνει η
βαθμίδα ισχύος στην ένδειξη της εστίας. Μόλις ανάψει σταθερά η βαθμίδα ισχύος, σβήνει η λυχνία ελέγχου. Στην εστία τριπλού μεγέθους δεν υπάρχει στην ένδειξη διαφορά ανάμεσα
στην δεύτερη και τρίτη επιφάνεια εστίας.
Με τη διακοπή λειτουργίας μιας εστίας διακόπτεται και η λειτουργία της δεύτερης επιφάνειας της εστίας.
Εστία διπλού μεγέθους / Εστία με ζώνη ψησίματος
 Αγγίζετε το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής εστίας.
 Ρυθμίζετε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.
 Όσο αναβοσβήνει η βαθμίδα ισχύος, αγγίζετε το πλήκτρο
αφής .
Εστία τριπλού μεγέθους
 Αγγίζετε το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής εστίας.
 Ρυθμίζετε την επιθυμητή βαθμίδα ισχύος.
 Όσο αναβοσβήνει η βαθμίδα ισχύος, αγγίζετε το πλήκτρο
αφής , μέχρι να ενεργοποιηθεί ο επιθυμητός αριθμός των
επιφανειών της εστίας.
Διακοπή λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας
 Αγγίζετε το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής εστίας.
Η βαθμίδα ισχύος και η λυχνία ελέγχου της έναρξης λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας αναβοσβήνουν.
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου.
27
Χειρισμός
Διακοπή λειτουργίας και ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
Για να διακόψετε τη λειτουργία μιας εστίας:
 Αγγίζετε δύο φορές το πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής
εστίας.
Στην ένδειξη της εστίας αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα το
0. Στη συνέχεια εμφανίζεται η ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας,
για όσο χρόνο αυτή η εστία είναι ακόμη καυτή.
Για να διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής:
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
Έτσι διακόπτεται η λειτουργία όλων των εστιών και στις ενδείξεις των καυτών ακόμη εστιών εμφανίζεται το υπόλοιπο θερμότητας.
Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
Οι οριζόντιες παύλες της ένδειξης υπόλοιπου θερμότητας
σβήνουν η μία μετά την άλλη, όσο κρυώνει η εστία. Η τελευταία παύλα θα σβήσει, όταν η εστία έχει κρυώσει σε βαθμό
που να την αγγίζετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να καείτε.
Όσο είναι αναμμένες οι ενδείξεις υπόλοιπου θερμότητας,
δεν επιτρέπεται να αγγίζετε τις εστίες, ούτε να ακουμπάτε
πάνω σε αυτές διάφορα αντικείμενα που δεν αντέχουν σε
μεγάλες θερμοκρασίες. Κίνδυνος εγκαύματος και φωτιάς!
Μετά από διακοπή ρεύματος οι ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας αναβοσβήνουν.
28
Σκεύη μαγειρέματος
− Τα πιο κατάλληλα σκεύη για μαγείρεμα / ψήσιμο είναι τα
μεταλλικά και πρέπει να έχουν σταθερή βάση, η οποία, όταν
τα σκεύη είναι κρύα, να είναι ελάχιστα θολωτή προς τα μέσα. Έτσι, όταν ζεσταθεί, εφάπτεται ολόκληρη η βάση τους
στην εστία. Έτσι, η θερμότητα μεταφέρεται καλύτερα.
κρύο
ζεστό
− Δεν είναι κατάλληλα τα σκεύη από γυαλί και τα κεραμικά ή
πήλινα σκεύη. Αυτά τα υλικά δεν μεταφέρουν τη θερμότητα
επαρκώς.
− Δεν είναι κατάλληλα τα σκεύη από πλαστικό ή αλουμινόχαρτο, γιατί λειώνουν στις υψηλές θερμοκρασίες.
− Σκεύη από αλουμίνιο ή με βάση από αλουμίνιο μπορεί να
δημιουργήσουν λεκέδες που λαμπυρίζουν σαν μέταλλο.
Μπορείτε να αφαιρέσετε αυτούς τους λεκέδες με ένα ειδικό
καθαριστικό για κεραμικές και ανοξείδωτες επιφάνειες (βλέπε κεφ. "Καθαρισμός και περιποίηση").
− Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη με λεία βάση. Τα σκεύη που η
βάση τους δεν είναι λεία δημιουργούν γρατσουνιές στην κεραμική επιφάνεια.
− Σηκώνετε τα σκεύη, για να τα τοποθετήσετε στις εστίες. Έτσι, αποφεύγετε τη δημιουργία γραμμών και γρατσουνιών
από την τριβή των σκευών στην επιφάνεια των εστιών.
− Λάβετε υπόψη σας, ότι πολλές φορές στις κατσαρόλες και
στα τηγάνια, οι πωλητές δίνουν πληροφορίες για τη μέγιστη
διάσταση στο χείλος των σκευών.
Το σημαντικό όμως για σας είναι η (κατά κανόνα μικρότερη)
διάμετρος της βάσης του σκεύους.
πολύ μικρό
σωστό
29
Σκεύη μαγειρέματος
Χρήσιμες συμβουλές για οικονομία ηλεκτρικού ρεύματος
− Η διάμετρος βάσης της κατσαρόλας / τηγανιού θα πρέπει να
συμφωνεί με τη διάμετρο της εστίας ή να είναι ελαφρώς μεγαλύτερή της. Έτσι, αποφεύγετε την απώλεια θερμότητας.
− Μαγειρεύετε όσο το δυνατόν σε κατσαρόλες ή τηγάνια με
καπάκι. Έτσι, εμποδίζετε τη θερμοκρασία να διαφύγει στο
περιβάλλον.
ανοικτό
κλειστό
– Για μικρότερες ποσότητες φαγητού επιλέγετε μια μικρή κατσαρόλα, γιατί το μικρό σκεύος που θα τοποθετηθεί πάνω
σε μια μικρή εστία σπαταλά λιγότερο ρεύμα από ένα μεγάλο, κατά το ήμισυ γεμάτο σκεύος που θα τοποθετηθεί σε μια
μεγάλη εστία.
– Μαγειρεύετε με λίγο νερό και ελαττώνετε τη θερμοκρασία
μαγειρέματος αμέσως μετά το ζεμάτισμα ή το τσιγάρισμα
του φαγητού.
– Σε διαδικασία που έχει μεγάλο χρόνο μαγειρέματος, σβήνετε την εστία 5 ή 10 λεπτά νωρίτερα. Έτσι, εκμεταλλεύεστε το
υπόλοιπο θερμότητας.
– Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να μειωθεί, αν χρησιμοποιήσετε χύτρα ταχύτητας.
30
Χρονόμετρο
Η συσκευή πρέπει να είναι σε λειτουργία, όταν θελήσετε να
χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα χρονόμετρο, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ξυπνητήρι, αλλά και για την αυτόματη διακοπή λειτουργίας των εστιών.
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρόνο από 1 λεπτό (01) ως 9 ½
(9.^) ώρες. Η μισή ώρα εμφανίζεται στην ένδειξη με μια τελεία
δίπλα στον αριθμό. Για χρόνο μεγαλύτερο από 99 λεπτά (99)
η ρύθμιση γίνεται με βηματισμό ανά μισή ώρα.
Με το πλήκτρο αφής − μειώνετε το χρόνο από 9.^ ως 00 και με
το πλήκτρο αφής + αυξάνετε το χρόνο από 00 ως 9.^. Στο 2h
και στο 99 υπάρχει από ένα στοπ. Για να συνεχίσετε με τη
ρύθμιση, απομακρύνετε σύντομα το δάκτυλο από το πλήκτρο
αφής και μετά το αγγίζετε εκ νέου.
Σε όλες τις λειτουργίες, μετά τη λήξη του χρόνου, εμφανίζεται
για λίγα δευτερόλεπτα 00 στην ένδειξη χρονομέτρου και ταυτόχρονα ακούγεται για λίγα δευτερόλεπτα ένα ηχητικό σήμα.
Αν θέλετε να ακυρώσετε νωρίτερα το ηχητικό σήμα, αγγίζετε
το πλήκτρο αφής .
Χρονόμετρο
Ρύθμιση
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
Στην ένδειξη χρονομέτρου αναβοσβήνει 00 και η λυχνία ελέγχου του χρονομέτρου.
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής − ή +, μέχρι να εμφανιστεί στην
ένδειξη ο επιθυμητός χρόνος, π.χ. 15 λεπτά.
Ο χρόνος που ρυθμίσατε αρχίζει να μειώνεται ανά 1 λεπτό.
Στην ένδειξη μπορείτε να παρακολουθείτε τον υπόλοιπο χρόνο.
Αλλαγή
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
 Ρυθμίζετε την επιθυμητή ώρα, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής
− ή +.
Ακύρωση
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
 Αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής − και +.
31
Χρονόμετρο
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας της εστίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρόνο, μετά τη λήξη του οποίου η
λειτουργία της εστίας που έχετε ρυθμίσει να διακόπτεται αυτόματα. Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει ταυτοχρόνως για
όλες τις εστίες.
Αν ο προγραμματισμένος χρόνος είναι μεγαλύτερος από τον
μέγιστο επιτρεπτό χρόνο λειτουργίας, η λειτουργία της εστίας θα διακοπεί από το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης συσκευής (βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο).
 Επιλέγετε μια βαθμίδα ισχύος για μια εστία.
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής .
Στην ένδειξη του χρονομέτρου αναβοσβήνουν 00 και η λυχνία
ελέγχου του χρονομέτρου.
 Αγγίζετε εκ νέου το πλήκτρο αφής .
Στην ένδειξη του χρονομέτρου σβήνει η λυχνία ελέγχου του
χρονομέτρου και αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου για την αντίστοιχη εστία.
 Αν είναι αναμμένες περισσότερες εστίες, αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία ελέγχου της επιθυμητής εστίας (πίσω δεξιά).
Οι λυχνίες των εστιών που είναι σε λειτουργία εμφανίζονται
κατά τη φορά που κινούνται οι δείκτες του ρολογιού, ξεκινώντας από μπροστά αριστερά.
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής − ή +, μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος, π.χ. 15 λεπτά.
Ο χρόνος που ρυθμίσατε αρχίζει να μειώνεται ανά 1 λεπτό.
Στην ένδειξη χρονομέτρου μπορείτε να παρακολουθείτε τον
υπόλοιπο χρόνο.
Αν θέλετε να ρυθμίσετε την αυτόματη διακοπή λειτουργίας και
για άλλες εστίες, ακολουθείτε τους ίδιους χειρισμούς, όπως
περιγράφονται παραπάνω.
32
Χρονόμετρο
Αν έχετε προγραμματίσει για τις εστίες διαφορετικούς χρόνους
αυτόματης διακοπής λειτουργίας, στην ένδειξη θα εμφανίζεται
το υπόλοιπο του συντομότερου χρόνου και θα αναβοσβήνει η
λυχνία της αντίστοιχης εστίας. Οι υπόλοιπες λυχνίες θα ανάβουν σταθερά. Αν όμως, θέλετε να ενημερωθείτε και για τα άλλα υπόλοιπα χρόνου που λειτουργούν στο παρασκήνιο, αγγίζετε το πλήκτρο αφής  μερικές φορές, μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει η επιθυμητή λυχνία ελέγχου.
Αλλαγή
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυμητή λυχνία ελέγχου.
 Ρυθμίζετε την επιθυμητή ώρα, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής
− ή +.
Ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών χρονομέτρου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα τις λειτουργίες
Χρονόμετρο και Αυτόματη διακοπή λειτουργίας εστίας.
Έχετε προγραμματίσει έναν ή περισσότερους χρόνους αυτόματης διακοπής λειτουργίας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε
επιπρόσθετα το χρονόμετρο:
Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει
η λυχνία ελέγχου του χρονομέτρου.
Έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο και θέλετε να προγραμματίσετε
επιπρόσθετα έναν ή περισσότερους χρόνους αυτόματης
διακοπής λειτουργίας:
Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει
η λυχνία ελέγχου της επιθυμητής εστίας.
Λίγο μετά την τελευταία ρύθμιση εμφανίζεται στην ένδειξη
χρονομέτρου η λειτουργία με τον συντομότερο υπόλοιπο χρόνου
Μπορείτε, αν θέλετε, να εμφανίσετε στην ένδειξη υπόλοιπα
χρόνου που λειτουργούν στο παρασκήνιο. Για να γίνει αυτό
αγγίζετε το πλήκτρο αφής  τόσες φορές, όσες χρειάζεται για
να αρχίσει να αναβοσβήνει η επιθυμητή λυχνία ελέγχου.
Ξεκινώντας από την ένδειξη του συντομότερου υπόλοιπου
χρόνου, επιλέγονται η μία μετά την άλλη, με τη φορά που γυρίζουν οι δείκτες του ρολογιού, όλες οι αναμμένες εστίες και το
χρονόμετρο.
33
Συστήματα ασφαλείας
Κλείδωμα λειτουργίας / Κλείδωμα συσκευής
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα κλειδώματος
λειτουργίας και κλειδώματος συσκευής, έτσι ώστε να μη μπορεί κανείς άθελά του να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή ή να
αλλάξει τις ρυθμίσεις.
Το κλείδωμα λειτουργίας μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής. Όταν είναι ενεργοποιημένο, έχετε τις εξής περιορισμένες δυνατότητες:
− Δεν μπορείτε πλέον να αλλάξετε τη βαθμίδα ισχύος των εστιών και τη ρύθμιση του χρονομέτρου.
− Μπορείτε μόνο να διακόψετε τη λειτουργία των εστιών, της
συσκευής και του χρονομέτρου, στη συνέχεια όμως δεν
μπορείτε πλέον να τα θέσετε σε λειτουργία.
Το κλείδωμα συσκευής μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν
η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας. Όταν είναι ενεργοποιημένο,
δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ή να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο.
Η συσκευή είναι έτσι προγραμματισμένη από το εργοστάσιο,
ώστε το κλείδωμα συσκευής να γίνεται χειροκίνητα. Η αλλαγή
που μπορείτε να κάνετε σε αυτόν τον προγραμματισμό είναι
να ρυθμίσετε το κλείδωμα της συσκευής να γίνεται αυτόματα
μόλις περάσουν 5 λεπτά από τη διακοπή λειτουργίας της συσκευής (βλέπε κεφ. "Προγραμματισμός").
Αν αγγίξετε κάποιο πλήκτρο που δεν πρέπει, ενώ είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα λειτουργίας ή το κλείδωμα συσκευής,
− εμφανίζεται για περίπου 3 δευτερόλεπτα στην ένδειξη της
εστίας μπροστά αριστερά ένα L και μπροστά δεξιά ένα C.
− ο ήχος των πλήκτρων είναι λίγο μακρύτερος απ' ότι ο κανονικός ήχος (εστίες με έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας).
− εμφανίζεται η λυχνία ελέγχου (εστίες χωρίς έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας).
Λάβετε υπόψη σας ότι το κλείδωμα λειτουργίας και το κλείδωμα συσκευής ακυρώνονται, αν μεσολαβήσει διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύματος.
34
Συστήματα ασφαλείας
Εστίες χωρίς έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας
Ενεργοποίηση:
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη
λυχνία ελέγχου και να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.
Μετά από λίγο η λυχνία ελέγχου σβήνει.
Απενεργοποίηση:
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου.
Εστίες με έναρξη λειτουργίας της δεύτερης επιφάνειας εστίας
Ενεργοποίηση:
 Αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής − και +, μέχρι να
ακουστεί ένα μακρύ ηχητικό σήμα.
Απενεργοποίηση:
 Αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής − και +, μέχρι να
ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.
35
Συστήματα ασφαλείας
Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής
Σε περίπτωση που λειτουργεί για πολλές ώρες
Αν μια εστία λειτουργεί για ένα ασυνήθιστα μακρό χρονικό
διάστημα (βλέπε πίνακα) χωρίς να αλλάξετε τη βαθμίδα ισχύος, διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της και εμφανίζεται το
υπόλοιπο θερμότητας.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την εστία, τη θέτετε σε λειτουργία κατά τον συνηθισμένο τρόπο.
Βαθμίδα
ισχύος*
Μέγιστος χρόνος
λειτουργίας
σε ώρες
h
2
1 / 1.
10
2 / 2.
5
3 / 3.
5
4 / 4.
4
5 / 5.
3
6 / 6.
2
7 / 7.
2
8 / 8.
2
9
1
* Οι βαθμίδες ισχύος με την τελεία δίπλα στον αριθμό υπάρχουν μόνο όταν έχετε προγραμματίσει την ενδιάμεση επέκταση βαθμίδας ισχύος (βλέπε κεφ. "Προγραμματισμός").
Σε περίπτωση που καλύπτονται τα πλήκτρα αφής
Η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αυτόματα, όταν ένα ή
περισσότερα από τα πλήκτρα αφής παραμείνουν για περισσότερο από 13 δευτερόλεπτα καλυμμένα π.χ. με τα δάκτυλά σας
ή από φαγητό που έχει ξεχειλίσει ή από διάφορα άλλα αντικείμενα.
Σε όλες τις ενδείξεις των εστιών αναβοσβήνει ένα F. Ταυτόχρονα ακούγεται κάθε 30 δευτερόλεπτα (για μέγιστο διάστημα
10 λεπτών) ένα ηχητικό σήμα,
 Καθαρίζετε τον πίνακα χειρισμού και απομακρύνετε τα αντικείμενα.
Το ηχητικό σήμα σταματά και σβήνει η ένδειξη F. Μπορείτε να
θέσετε και πάλι τη συσκευή σε λειτουργία.
36
Συστήματα ασφαλείας
Προστασία από υπερθέρμανση
Κάθε εστία είναι εξοπλισμένη με προστασία από υπερθέρμανση (εσωτερικό θερμοστάτη). Πριν προλάβει να υπερθερμανθεί
το κεραμικό γυαλί ο θερμοστάτης αυτός διακόπτει αυτόματα τη
θέρμανση της εστίας.
Κατά την ενεργοποίηση της προστασίας από υπερθέρμανση
τίθεται σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας η θέρμανση ακόμη
και στην υψηλότερη ρυθμισμένη βαθμίδα ισχύος.
Όταν το κεραμικό γυαλί έχει κρυώσει αρκετά, η θέρμανση τίθεται και πάλι σε λειτουργία αυτόματα.
Υπερθέρμανση μπορεί να δημιουργηθεί, όταν
− θέτετε σε λειτουργία την εστία, χωρίς να έχετε τοποθετήσει
πάνω της ένα σκεύος,
− θερμαίνετε ένα σκεύος, χωρίς περιεχόμενο,
− η κάτω επιφάνεια του σκεύους δεν εφάπτεται στην εστία,
− η θερμοκρασία μεταδίδεται ελλιπώς στο σκεύος.
Πίνακας χειρισμού
Το ηλεκτρονικό σύστημα του πίνακα χειρισμού είναι εξοπλισμένο με προστασία από υπερθέρμανση η οποία θέτει τη συσκευή εκτός λειτουργίας αυτόματα, πριν υπερθερμανθεί το ηλεκτρονικό σύστημα.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα βλάβης FE37.
Μόλις κρυώσει αρκετά το ηλεκτρονικό σύστημα, σβήνει το μήνυμα βλάβης και μπορείτε να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή.
Υπερθέρμανση μπορεί να δημιουργηθεί, όταν πολλές εστίες
λειτουργούν σε υψηλή βαθμίδα ισχύος για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
37
Καθαρισμός και περιποίηση
 Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση συσκευές ατμοκαθαρισμού. Ο ατμός μπορεί να εισχωρήσει σε μέρη
ηλεκτρικής διέλευσης της συσκευής και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.
Καθαρίζετε ολόκληρη τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Αφήνετε πρώτα τις εστίες να κρυώσουν.
Στεγνώνετε τη συσκευή μετά από κάθε υγρό καθαρισμό, έτσι
αποφεύγετε να παραμείνουν στη συσκευή λεκέδες από άλατα.
Για να αποφύγετε φθορές στις επιφάνειες της συσκευής,
μην χρησιμοποιείτε κατά τον καθαρισμό:
– υγρό πλύσης πιάτων στο χέρι,
– καθαριστικά που περιέχουν σόδα, αλκάλια, αμμωνία, οξέα ή
χλώριο,
– καθαριστικά που διαλύουν τα άλατα,
– υλικά που αφαιρούν λεκέδες και σκουριά,
– δυνατά καθαριστικά σε σκόνη ή γαλάκτωμα και καθαριστικά
που περιέχουν κόκκους,
– καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες,
– καθαριστικά πλυντηρίων πιάτων,
– σπρέι φούρνου και γκριλ,
– καθαριστικά για τζάμια,
– σκληρές βούρτσες και σφουγγάρια, (π.χ. σφουγγάρια για
κατσαρόλες) ή χρησιμοποιημένα σφουγγάρια στα οποία
υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από δυνατά καθαριστικά,
– μυτερά αντικείμενα (για να μη προκαλέσετε ζημιά στις μονώσεις, ανάμεσα στην κεραμική επιφάνεια και στο πλαίσιο ή
ανάμεσα στο πλαίσιο και στον πάγκο).
38
Καθαρισμός και περιποίηση
Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό υγρό πλύσης πιάτων
στο χέρι, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν αφαιρούνται όλες οι
βρωμιές και τα υπολείμματα. Δημιουργείται ένα αόρατο φιλμ
που αλλοιώνει το χρώμα του κεραμικού γυαλιού και αυτές οι
χρωματικές αλλοιώσεις δεν αποκαθίστανται. Γι' αυτό καθαρίζετε την εστία τακτικά με ένα ειδικό καθαριστικό κεραμικών
επιφανειών.
Αφαιρείτε όλα τα χονδρά υπολείμματα με ένα υγρό πανί και τα
έντονα κολλημένα υπολείμματα με την ειδική ξύστρα.
Στη συνέχεια καθαρίζετε τη συσκευή με το ειδικό καθαριστικό
κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών της Miele (βλέπε κεφ.
"Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων") ή με κάποιο καθαριστικό
κεραμικών επιφανειών του εμπορίου και με χαρτί κουζίνας ή
με ένα καθαρό πανί. Μην απλώνετε το καθαριστικό στις καυτές εστίες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες. Λάβετε
υπόψη σας τις υποδείξεις του κατασκευαστή του καθαριστικού.
Στο τέλος καθαρίζετε την επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό
πανί και τη στεγνώνετε με ένα καθαρό στεγνό πανί. Προσέχετε, να αφαιρείτε όλα τα υπολείμματα καθαριστικού από τη συσκευή. Σε κάποια επόμενη διαδικασία μαγειρέματος τα υπολείμματα αυτά θα καούν και θα προκαλέσουν βλάβη στην κεραμική επιφάνεια.
Οι λεκέδες από άλατα, νερό και υπολείμματα αλουμινίου (μεταλλικοί ιριδίζοντες λεκέδες) αφαιρούνται εύκολα με το ειδικό
καθαριστικό κεραμικών και ανοξείδωτων επιφανειών.
Αν πέσει ζάχαρη, πλαστικό ή αλουμινόχαρτο πάνω στην
καυτή κεραμική εστία, διακόπτετε τη λειτουργία της. Αφαιρείτε
τα υλικά αμέσως, όσο η επιφάνεια είναι ακόμη καυτή, με την
ειδική ξύστρα. Προσοχή: υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος!
Στο τέλος, όταν πλέον η εστία κρυώσει, την καθαρίζετε, όπως
περιγράφεται παραπάνω.
39
Πρόσθετες λειτουργίες
Reset
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με τη λειτουργία Reset. Με
αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προγραμματισμού στην αρχική εργοστασιακή ρύθμιση.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Reset
 Θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή.
 Αγγίζετε για 10 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα τα πλήκτρα επιλογής των εστιών που βρίσκονται μπροστά αριστερά και
μπροστά δεξιά.
40
Πρόσθετες λειτουργίες
Προγραμματισμός
Μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξετε τον προγραμματισμό της
συσκευής σας (βλέπε πίνακα). Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις τη μια μετά την άλλη.
Μετά την επιλογή του προγραμματισμού στην ένδειξη εστίας
εμφανίζεται P (πρόγραμμα) και S (επίπεδο προγραμματισμού), συνοδευόμενα το κάθε ένα από έναν αριθμό. Τα δύο
αυτά στοιχεία δείχνουν την τρέχουσα ρύθμιση.
Επιλογή προγραμματισμού
 Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας, αγγίζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα αφής  και  ή , μέχρι να αρχίσει να
αναβοσβήνει η αντίστοιχη λυχνία ελέγχου.
Ρύθμιση προγράμματος, ρύθμιση επιπέδου προγραμματισμού
 Συσκευή με 4 ή περισσότερες εστίες.
Αγγίζετε το πλήκτρο επιλογής της εστίας που βρίσκεται
μπροστά αριστερά.
 Συσκευή με 3 εστίες.
Αγγίζετε το πλήκτρο επιλογής της εστίας που βρίσκεται αριστερά.
 Ρυθμίζετε το επιθυμητό πρόγραμμα, αγγίζοντας το πλήκτρο αφής + ή −.
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής της εστίας που βρίσκεται μπροστά δεξιά.
 Ρυθμίζετε το επιθυμητό επίπεδο προγραμματισμού (βλέπε
πίνακα), αγγίζοντας τα πλήκτρα + ή −.
Αποθήκευση ρυθμίσεων
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής , μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.
Μη αποθήκευση ρυθμίσεων
 Αγγίζετε το πλήκτρο αφής  ή  μέχρι να σβήσουν οι ενδείξεις.
41
Πρόσθετες λειτουργίες
Πρόγραμμα*
Επίπεδο**
Ρύθμιση
P 0 Demo και εργοστασιακή ρύθμιση
S
0
S
S
1
9
Demo ενεργό (μόλις τεθεί σε λειτουργία
η συσκευή, εμφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στην ένδειξη των εστιών
μπροστά αριστερά "d" και μπροστά δεξιά "E").
Demo μη ενεργό
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
P 2 Επέκταση ενδιάμεσων βαθμίδων ισχύος
S
S
0
1
9 βαθμίδες ισχύος (1, 2, 3 ... ως 9)
17 βαθμίδες ισχύος (1, 1., 2, 2., 3 ... ως
9)
Ως ένδειξη για την ενεργοποιημένη αυτόματη προθέρμανση, αναβοσβήνει η
βαθμίδα συνέχισης μαγειρέματος εναλλάξ με το A
P 4 Πλήκτρα αφής με
ήχο
S
S
S
S
0
1
2
3
μη ενεργό
σιγά
μέτρια
δυνατά
P 5 Ηχητικό σήμα χρονομέτρου
S
S
S
S
0
1
2
3
μη ενεργό
σιγά, 10 δευτερόλ.
μέτρια, 10 δευτερόλ.
δυνατά, 10 δευτερόλ.
P 7 Κλείδωμα συσκευής S
0
S
1
χειροκίνητη ενεργοποίηση του κλειδώματος συσκευής
αυτόματη ενεργοποίηση του κλειδώματος συσκευής
S
S
S
0
1
2
P 6 Ταχύτητα αντίδρασης των πλήκτρων
αφής
αργά
κανονικά (300 ms)
γρήγορα
* Στα προγράμματα / επίπεδα που δεν αναφέρονται δεν έχει καταχωρηθεί κανένας προγραμματισμός.
** Η εργοστασιακή ρύθμιση επιπέδου προγραμματισμού αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα με μαύρα έντονα γράμματα.
42
Τι πρέπει να κάνετε, όταν...
Τις περισσότερες απλές βλάβες ή ανωμαλίες που μπορεί να παρουσιαστούν κατά
την καθημερινή χρήση, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας. Σε πολλές περιπτώσεις εξοικονομείτε χρόνο και χρήμα, επειδή δεν χρειάζεται να καλέσετε το Miele
Service.
Οι επόμενοι πίνακες μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αιτία μιας βλάβης ή ανωμαλίας και να την αποκαταστήσετε. Όμως λάβετε υπόψη σας, ότι:
 Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. Εξαιτίας πρόχειρων ή λανθασμένων επισκευών μπορεί να
προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι για το χειριστή.
Βλάβη
Δεν μπορείτε να θέσετε
σε λειτουργία τη συσκευή ή τις εστίες.
Πιθανή αιτία
Είναι ενεργοποιημένο το
κλείδωμα συσκευής.
Διόρθωση
Απενεργοποιείτε το κλείδωμα συσκευής (βλέπε
κεφ. "Κλείδωμα λειτουργίας / Κλείδωμα συσκευής").
Η ασφάλεια στον ηλεκτρι- Ενεργοποιείτε την ασφάκό πίνακα έχει πέσει.
λεια (για την ελάχιστη ισχύ ασφάλειας, βλέπε πινακίδα τύπου).
Πιθανόν να υπάρχει κάΑποσυνδέετε τη συσκευή
ποια τεχνική βλάβη.
για περίπου 1 δευτερόλεπτο από το ηλεκτρικό δίκτυο, ως εξής
− κλείνετε τον διακόπτη
της αντίστοιχης ασφάλειας και αφαιρείτε εντελώς τη βιδωτή ασφάλεια ή
− απενεργοποιείτε τον διακόπτη-FI (Διακόπτης
προστασίας διαρροής
ρεύματος).
Σε περίπτωση που και
πάλι δεν μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, αφού ξαναενεργοποιήσετε ή ξαναβιδώσετε την ασφάλεια ή τον
διακόπτη-Fl, ζητήστε τη
βοήθεια ενός ηλεκτρολόγου ή επικοινωνήστε με
το Miele Service.
43
Τι πρέπει να κάνετε, όταν...
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Διόρθωση
Μόλις τεθεί σε λειτουργία Η συσκευή βρίσκεται στη Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Demo (βλέπε κεφ.
η συσκευή, εμφανίζεται λειτουργία Demo.
"Προγραμματισμός").
για μερικά δευτερόλεπτα
στην ένδειξη των εστιών
μπροστά αριστερά "d"
και μπροστά δεξιά "E".
Οι εστίες δεν θερμαίνονται.
Η συσκευή σταματά να
λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Πιθανόν η εστία να λειτουργούσε για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Καμιά!
Μπορείτε να θέσετε και
πάλι την εστία σε λειτουργία (βλέπε κεφ. "Αυτόματη
απενεργοποίηση συσκευής").
Η θέρμανσης μιας εστίας Για τις βαθμίδες ισχύος 1 Καμιά!
Αυτός ο "συγχρονισμός"
τίθεται σε λειτουργία και ως 8:
δεν είναι βλάβη!
της θέρμανσης είναι φυσιοεκτός λειτουργίας.
λογικός. Προκύπτει από
την ηλεκτρονική ρύθμιση
της απόδοσης θέρμανσης
(βλέπε κεφ. "Λειτουργία
των εστιών").
Για τη βαθμίδα ισχύος 9:
είναι βλάβη! Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία
από υπερθέρμανση μιας
εστίας.
44
Καμιά!
Μόλις κρυώσει το κεραμικό
γυαλί, τίθεται πάλι η θέρμανση σε λειτουργία αυτόματα (βλέπε κεφ. "Προστασία από υπερθέρμανση").
Τι πρέπει να κάνετε, όταν...
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Διόρθωση
Η συσκευή σταματά να
λειτουργεί κατά τη διάρκεια της χρήσης και σε
όλες τις ενδείξεις εστιών
εμφανίζεται ένα F και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
Ένα ή περισσότερα πλήκτρα αφής είναι καλυμμένα, π.χ. από την επαφή
με τα δάχτυλα, από τροφές που έχουν ξεχειλίσει
κατά το μαγείρεμα και έχουν πέσει πάνω στα
πλήκτρα ή από διάφορα
αντικείμενα που έχετε ακουμπήσει πάνω τους.
Καθαρίζετε τον πίνακα
χειρισμού και απομακρύνετε τα αντικείμενα (βλέπε
κεφ. "Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής").
Κατά τη λειτουργία της
αυτόματης προθέρμανσης το περιεχόμενο του
σκεύους μαγειρέματος
δεν βράζει.
Ζεσταίνετε μεγάλες ποσό- Ξεκινάτε το βρασμό στη
μέγιστη βαθμίδα ισχύος
τητες τροφής.
και στη συνέχεια μειώνετε
τη βαθμίδα με το χέρι.
Μια ή περισσότερες ενδείξεις υπολοίπου θερμότητας αναβοσβήνουν.
Έχετε την εντύπωση ότι
χρειάζεται πολύς χρόνος,
μέχρι να αρχίσει να βράζει το περιεχόμενο του
σκεύους μαγειρέματος;
Το σκεύος μαγειρέματος
δεν μεταφέρει επαρκώς
τη θερμότητα.
Έγινε διακοπή ρεύματος
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και η εστία τέθηκε εκτός λειτουργίας.
Καμιά!
Μπορείτε να θέσετε πάλι
τη συσκευή σε λειτουργία.
Πριν θέσετε σε λειτουργία
τις εστίες, ελέγχετε ως
ποιο σημείο έχουν βράσει
οι τροφές ή αν η ποιότητά
τους έχει επηρεαστεί από
τη διακοπή του ρεύματος.
Οι ενδείξεις υπολοίπου
θερμότητας ανάβουν, ενώ
εσείς βρίσκεστε στον
προγραμματισμό.
Καμιά!
Η ένδειξη αναβοσβήνει,
μέχρι το μέγιστο υπόλοιπο θερμότητας να μειωθεί
ή μέχρι να τεθεί η εστία σε
λειτουργία.
Μπορείτε να ελέγξετε την
απόδοση μιας εστίας
(βλέπε κεφ. "Έλεγχος
απόδοσης εστιών").
45
Τι πρέπει να κάνετε, όταν...
Βλάβη
Πιθανή αιτία
Διόρθωση
Αρχικά φροντίζετε, ώστε να μην
πέφτει φως (φυσικό ή τεχνητό)
απευθείας πάνω στη συσκευή,
αλλά ούτε και το μέρος που βρίσκεται η συσκευή να είναι πολύ
σκοτεινό.
Στην ένδειξη της
Προσέχετε, ώστε ολόκληρη η συεστίας πίσω ασκευή και τα πλήκτρα αφής να
ριστερά ανάβει
μην καλύπτονται. Απομακρύνετε
ένα F, στην έντα
σκεύη μαγειρέματος και καθαδειξη πίσω δεξιά
ρίζετε,
αν χρειάζεται, τη συσκευή
ένα E και στις
από
υπολείμματα.
μπροστινές ενΔιακόπτετε την παροχή ρεύματος
δείξεις ψηφία.
της
συσκευής για περίπου 1 λεαριστερά δεξιά
πτό.
Μετά την ενεργοποίηση του
9
0
Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υReset ή μετά από διακοπή
9
1
φίσταται, ειδοποιείτε το Miele
ρεύματος, εμφανίζεται μια
9
2
Service.
βλάβη ρύθμισης. Αν η έν9
3
δειξη δεν σβήσει μετά από
5 λεπτά, ενεργείτε, όπως
περιγράφεται δεξιά.
Η ευαισθησία των πλήΤα πλήκτρα ακτρων αφής έχει απορυθφής αντιδρούν
υπερβολικά εύ- μιστεί.
κολα ή δεν αντιδρούν καθόλου.
Η προστασία από υπερθέρμανση του πίνακα χειρισμού έχει ενεργοποιηθεί.
Καμιά!
Μόλις σβήσει το μήνυμα βλάβης,
μπορείτε να θέσετε πάλι τη συσκευή σε λειτουργία (βλέπε κεφ.
"Προστασία από υπερθέρμανση").
όλα τα άλλα μη- Παρουσιάστηκε βλάβη στο
νύματα βλάβης ηλεκτρονικό σύστημα της
συσκευής.
Διακόπτετε την παροχή ρεύματος
της συσκευής για περίπου 1 λεπτό.
Αν το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται και αφού επανέλθει το
ηλεκτρικό ρεύμα, ειδοποιείτε το
Miele Service.
3
46
7
Έλεγχος απόδοσης εστιών
Μπορείτε να ελέγξετε την απόδοση μιας εστίας. Για να γίνει
αυτό, βάζετε σε μια κατσαρόλα μια συγκεκριμένη ποσότητα
νερού να βράσει και υπολογίζετε το χρόνο που χρειάζεται.
Η κατσαρόλα που θα χρησιμοποιήσετε (με καπάκι) θα πρέπει
να είναι ανοξείδωτη ή εμαγιέ. Η διάμετρος της βάσης της θα
πρέπει να είναι ίδια με τη διάμετρο της εστίας και να είναι επίπεδη ή ελάχιστα θολωτή προς τα μέσα.
 Σημειώνετε τη διάμετρο και την απόδοση της εστίας που ελέγχετε (βλέπε κεφ. "Χαρακτηριστικά εστιών").
 Γεμίζετε την κατσαρόλα με την ποσότητα νερού που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί. Το νερό θα πρέπει να έχει θερμοκρασία περίπου 20 °C.
 Σκεπάζετε με το καπάκι και τοποθετείτε την κατσαρόλα πάνω στην εστία.
 Ρυθμίζετε την υψηλότερη βαθμίδα ισχύος.
 Μετράτε το χρόνο, μέχρι να αρχίσει να βράζει το νερό.
Η απόδοση της εστίας είναι φυσιολογική, όταν το νερό αρχίσει
να βράζει μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον
πίνακα.
Ο χρόνος βρασμού μπορεί να παρουσιάσει απόκλιση από
τις τιμές του πίνακα, όταν
− υπάρχει χαμηλή ή υψηλή τάση ρεύματος.
− χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα κρύο νερό.
− χρησιμοποιηθεί ακατάλληλο σκεύος.
− γίνει η μέτρηση χωρίς καπάκι στο σκεύος.
47
Έλεγχος απόδοσης εστιών
 εστίας σε εκ.
Ισχύς σε Watt στα
230 Volt
Ποσότητα νερού
σε λίτρα
Χρόνος* σε λεπτά
10,0
600
0,5
11,0
12,0
700 / 750
1,0
13,0
14,5
1000 / 1100
1,0
9,0
14,5
1200
1,0
8,5
14,5
1350
1,0
8,0
17,0
1500
1,5
9,5
18,0
1250
1,5
11,0
18,0
1700 / 1800
1,5
9,0
21,0
2000
2,0
10,5
21,0
2200 / 2300
2,0
9,5
23,0
2500
2,0
9,0
27,0
2700
3,0
13,0
27,0
3200
3,0
12,0
* Μέγιστος χρόνος κάτω από δυσμενείς συνθήκες.
48
Αγορά πρόσθετων εξαρτημάτων
Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής η Miele προσφέρει μια
πλούσια γκάμα προϊόντων, όπως πρόσθετα εξαρτήματα και
υλικά καθαρισμού και φροντίδας.
Τα προϊόντα αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα καταστήματα πώλησης προϊόντων Miele ή από το τμήμα ανταλλακτικών της Miele.
Προϊόντα περιποίησης
Καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ανοξείδωτες επιφάνειες
250 ml
Για την αφαίρεση των δύσκολων λεκέδων, των λεκέδων από
άλατα και των υπολειμμάτων αλουμινίου.
Πανί καθαρισμού από μικροΐνα για όλες τις χρήσεις
Για τον καθαρισμό των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των
εύκολων λεκέδων.
49
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό
Η συσκευή αυτή επιτρέπεται να
συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο από ειδικευμένους τεχνίτες.
Εντοιχίζετε τις εστίες, αφού πρώτα
τελειώσει ο εντοιχισμός των ντουλαπιών τοίχου και του απορροφητήρα,
για να αποφύγετε πιθανές ζημιές
στις επιφάνειες των εστιών.
 Η τοποθέτηση του καπλαμά στον
πάγκο εργασίας πρέπει να γίνει με θερμοανθεκτική κόλλα (100 °C), για να μην
παραμορφωθεί η επιφάνειά του και ξεκολλήσει.
Τα αρμοκάλυπτρα πάγκου πρέπει να
είναι από θερμοανθεκτικό υλικό.
 Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να
τοποθετείται και να λειτουργεί σε χώρους που βρίσκονται εν κινήσει (π.χ.
πλοία).
 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση της
συσκευής πάνω από ψυγεία, πλυντήρια
πιάτων ή πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια.
50
 Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το καλώδιο που συνδέει τις εστίες με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν έρχεται σε επαφή με μεταλλικό δάπεδο κα δεν ασκείται σε αυτό
πίεση από άλλα μηχανήματα.
 Οι αποστάσεις ασφαλείας που αναφέρονται στις επόμενες σελίδες πρέπει
να τηρούνται σχολαστικά.
Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά.
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό
Απόσταση ασφαλείας από ψευδοδάπεδο
Η τοποθέτηση ψευδοδαπέδου κάτω
από τη συσκευή δεν είναι απαραίτητη.
Απόσταση ασφαλείας πάνω από τη
συσκευή
Αν τοποθετηθεί κάτω από τη συσκευή
ψευδοδάπεδο, η απόσταση μεταξύ του
πάνω άκρου του πάγκου εργασίας και
του πάνω άκρου του ψευδοδαπέδου
πρέπει να ανέρχεται στα 110 χιλστ. τουλάχιστον.
Ανάμεσα στο πίσω άκρο του ψευδοδαπέδου και το πίσω τοίχωμα του ντουλαπιού εντοιχισμού πρέπει να υπάρχει
ένα άνοιγμα 10 χιλστ. τουλάχιστον για
να γίνει η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο.
Αν η συσκευή έχει εξωτερικό κιβώτιο
σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει το άνοιγμα να ανέρχεται στα 30
χιλστ. τουλάχιστον.
Ανάμεσα στη συσκευή και σε έναν απορροφητήρα που τοποθετείται από
πάνω, πρέπει να τηρείται η απόσταση
που συνιστάται από τον κατασκευαστή
του απορροφητήρα. Αν παραλείπονται
τα στοιχεία αυτά από τον κατασκευαστή
του απορροφητήρα ή αν ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με πρόσθετα
αξεσουάρ, π.χ. κρεμάστρες από εύφλεκτο υλικό, τότε η ελάχιστη απόσταση
που πρέπει να τηρείται είναι 760 χιλστ.
Αν για διάφορες συσκευές τοποθετημένες κάτω από έναν απορροφητήρα, π.χ. καυστήρες wok, ηλεκτρικές εστίες, αναφέρονται αντίστοιχα
διαφορετικές αποστάσεις ασφαλείας
στις οδηγίες τοποθέτησης ή χρήσης,
τότε επιλέγετε πάντα τη μεγαλύτερη
απόσταση από τις δύο.
51
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό
Απόσταση ασφαλείας στα πλαϊνά /
στο πίσω μέρος της συσκευής
Στον εντοιχισμό των εστιών επιτρέπεται,
τόσο στην πίσω πλευρά όσο και στην
μία από τις δύο πλαϊνές (δεξιά ή αριστερά) να υπάρχουν ντουλάπια ψηλά ή
τοίχος (βλέπε εικόνες).
 50 χιλστ. ελάχιστη απόσταση πίσω
από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας
έως την πίσω άκρη του πάγκου εργασίας.
Απαγορεύεται!
 50 χιλστ. ελάχιστη απόσταση δεξιά
από το άνοιγμα του πάγκου εργασίας
σε σχέση με ένα γειτονικό ντουλάπι
(π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή σε σχέση
με έναν τοίχο.
 50 χιλστ. ελάχιστη απόσταση αριστερά από το άνοιγμα του πάγκου
εργασίας σε σχέση με ένα γειτονικό
ντουλάπι (π.χ. κολονάτο ντουλάπι) ή
σε σχέση με έναν τοίχο.
Συνιστάται!
Δεν συνιστάται!
Δεν συνιστάται!
52
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό
Απόσταση ασφαλείας σε περίπτωση κάλυψης τοίχου
Αν τοποθετηθεί κάλυψη τοίχου, πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου
εργασίας και στην κάλυψη μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, επειδή οι υψηλές
θερμοκρασίες αλλοιώνουν και καταστρέφουν τα υλικά.
Αν το υλικό της κάλυψης τοίχου είναι από εύφλεκτο υλικό (π.χ. ξύλο), πρέπει η
ελάχιστη απόσταση ασφαλείας  ανάμεσα στο άνοιγμα πάγκου εργασίας και στην
κάλυψη τοίχου να είναι 50 χιλστ.
Αν το υλικό δεν είναι εύφλεκτο (π.χ. μέταλλο, γρανίτης, πλακάκια) τότε αυτή η
απόσταση ασφαλείας  πρέπει να είναι 50 χιλστ, μείον το πάχος της κάλυψης τοίχου.
Παράδειγμα: πάχος κάλυψης τοίχου 15 χιλστ.
50 μείον 15 = 35 χιλστ. ελάχιστη απόσταση ασφαλείας.
Εστίες με επίπεδο πλαίσιο
Εστίες με υπερυψωμένο πλαίσιο ή
κεραμική κεκλιμένη φασέτα
 Τοίχος
 Κάλυψη τοίχου
διάσταση x = πάχος κάλυψης τοίχου
 Πάγκος εργασίας
 Άνοιγμα κοπής στον πάγκο εργασίας
 Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας
σε εύφλεκτο υλικό 50 χιλστ.
σε μη εύφλεκτο υλικό 50 χιλστ. μείον διάσταση x
53
Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό
Εστίες με υπερυψωμένο πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
Πάγκος εργασίας από πλακάκια
Μόνωση μεταξύ συσκευής και πάγκου εργασίας
Η μονωτική λωρίδα κάτω από τα άκρα
του πάνω τμήματος βάσης εξασφαλίζει
την απαραίτητη στεγανότητα στον πάγκο.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται
να μονώσετε τη συσκευή με μονωτικό υλικό (π.χ. σιλικόνη). Μπορεί να
προκληθούν φθορές στη συσκευή
και τον πάγκο εργασίας, αν χρειαστεί να ξεμονταριστεί η συσκευή.
54
Τα σημεία ένωσης  και η γραμμωτή
περιοχή στην επιφάνεια που πρόκειται
να τοποθετηθεί το κάτω τμήμα της συσκευής πρέπει να είναι λεία και ευθυγραμμισμένα, για να εφαρμόσει ομοιόμορφα το πλαίσιο και για να είναι εξασφαλισμένη η απαραίτητη στεγανότητα
ανάμεσα στη μονωτική ταινία κάτω από
το πλαίσιο του πάνω τμήματος της συσκευής και στον πάγκο εργασίας.
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
Διαστάσεις εντοιχισμού
ΚΜ 5600

 Συνδετικά λαμάκια
 Ύψος εντοιχισμού
 Ύψος εντοιχισμού κιβωτίου ηλεκτρ. σύνδεσης με καλώδιο, μήκος 1440 χιλστ.
 Μπροστινό τμήμα
55
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
ΚΜ 5603 / KM 5612 / ΚΜ 5613
 Συνδετικά λαμάκια
 Ύψος εντοιχισμού
 Ύψος εντοιχισμού κιβωτίου ηλεκτρ. σύνδεσης με καλώδιο, μήκος 1440 χιλστ.
 Μπροστινό τμήμα
56
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
ΚΜ 5604
 Συνδετικά λαμάκια
 Ύψος εντοιχισμού
 Ύψος εντοιχισμού έξοδος καλωδίου
 Ύψος εντοιχισμού κιβώτιο ηλεκτρ. σύνδεσης με καλώδιο, μήκος 1440 χιλστ.
 Δέσμη καλωδίων, μήκος 1550 χιλστ.
Μπροστινό τμήμα
57
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
ΚΜ 5607 / ΚΜ 5617
 Συνδετικά λαμάκια
 Ύψος εντοιχισμού
 Ύψος εντοιχισμού κιβωτίου ηλεκτρ. σύνδεσης με καλώδιο, μήκος 1440 χιλστ.
 Μπροστινό τμήμα
58
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
Εντοιχισμός
Οι ακριβείς θέσεις που έχουν τα συνδετικά λαμάκια και τα μεταλλικά στηρίγματα ασφαλείας (μόνο σε συσκευές με κεραμική κεκλιμένη φασέτα) δίνονται στις διαστάσεις της εικόνας της εκάστοτε εστίας.
Εστίες με κεραμική κεκλιμένη φασέτα:
Μια αντίστοιχη μονωτική ταινία βοηθά
στη σταθερή τοποθέτηση της συσκευής στο άνοιγμα κοπής, χωρίς τον
κίνδυνο να γλιστράει. Η σχισμή ανάμεσα στο πλαίσιο και στον πάγκο μικραίνει μετά από λίγο καιρό.
Σε πάγκους εργασίας από ξύλο
 Καλύπτετε κατά μήκος τις πλευρές
κοπής σε πάγκους εργασίας από ξύλο με ειδική θερμοανθεκτική λακ, καουτσούκ σιλικόνης ή ρητίνη για να
εμποδίσετε την παραμόρφωση λόγω
τυχόν συσσώρευσης υγρασίας.
Προσέχετε, ώστε τα υλικά αυτά να
μην έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια του πάγκου εργασίας.
 Κόβετε το άνοιγμα στον πάγκο εργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε διαστάσεις της εικόνας. Προσέχετε τις
αποστάσεις ασφαλείας (βλέπε κεφ.
"Υποδείξεις ασφαλείας για τον εντοιχισμό").
 Τοποθετείτε τα συνοδευτικά συνδετικά λαμάκια και τα μεταλλικά στηρίγματα ασφαλείας (μόνο σε συσκευές
με κεραμική κεκλιμένη φασέτα) στην
πάνω άκρη του ανοίγματος πάγκου.
 Στερεώνετε τα συνδετικά λαμάκια 
και τα μεταλλικά στηρίγματα ασφαλείας  με τις συνοδευτικές ξύλινες
βίδες 3,5 x 25 χιλστ.
59
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
Σε πάγκους εργασίας από γρανίτη ή
μάρμαρο
Για τον εντοιχισμό χρειάζονται ισχυρή
διπλή αυτοκόλλητη ταινία και σιλικόνη (δεν αποτελούν συνοδευτικά υλικά
της συσκευής).
 Κολλάτε επιπλέον με σιλικόνη τα
πλαϊνά και το κάτω άκρο από τα
συνδετικά λαμάκια και τα μεταλλικά
στηρίγματα ασφαλείας.
 Τοποθετείτε και σταθεροποιείτε τα
συνδετικά λαμάκια και τα μεταλλικά
στηρίγματα ασφαλείας (μόνο σε συσκευές με κεραμική κεκλιμένη φασέτα) με την αυτοκόλλητη ταινία .
Τα συνοδευτικά συνδετικά λαμάκια
και τα μεταλλικά στηρίγματα ασφαλείας πρέπει να είναι τοποθετημένα
στην πάνω άκρη του ανοίγματος πάγκου.
60
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
Τοποθέτηση συσκευής
 Περνάτε το ηλεκτρικό καλώδιο της
συσκευής μέσα από το άνοιγμα του
πάγκου προς τα κάτω.
 Τοποθετείτε τη συσκευή χαλαρά πάνω στα συνδετικά λαμάκια.
 Πιέζετε και με τα δύο χέρια τη συσκευή από την άκρη ίσια προς τα κάτω, μέχρι να διαπιστώσετε ακουστικά
ότι έχει εφαρμόσει σωστά. Φροντίζετε
να ακουμπάει η μονωτική ταινία της
συσκευής πάνω στον πάγκο, για να
είναι εγγυημένη η αποτελεσματικότητα της μόνωσης στον πάγκο εργασίας.
Μην χρησιμοποιείτε σε καμιά περίπτωση πρόσθετο μονωτικό υλικό στη
συσκευή (π.χ. σιλικόνη)!
Αν κατά τον εντοιχισμό η μόνωση
στις γωνίες δεν στρώνει σωστά πάνω
στον πάγκο εργασίας, τότε μπορείτε
με το κατάλληλο πριόνι να διορθώσετε προσεκτικά την ακτίνα γωνίας, το
μέγιστο R4.
 Συνδέετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό
δίκτυο.
 Ελέγχετε τη λειτουργία της συσκευής.
Για να ανασηκώσετε τη συσκευή θα
πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδικό
εργαλείο.
61
Εστίες με πλαίσιο ή κεραμική κεκλιμένη φασέτα
Εξωτερικό κιβώτιο ηλεκτρικής
σύνδεσης
Το κιβώτιο ηλεκτρικής σύνδεσης μπορεί
να τοποθετηθεί με τους εξής τρόπους:
– ελεύθερο, στο ντουλάπι εντοιχισμού
κάτω από τις εστίες.
– να στερεωθεί στο πλαϊνό τοίχωμα του
ντουλαπιού εντοιχισμού.
– να στερεωθεί στον τοίχο πίσω από το
ντουλάπι εντοιχισμού.
– σε ένα διπλανό ντουλάπι.
62
Πρέπει να τηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 150 χιλιοστών μεταξύ του κιβωτίου ηλεκτρικής σύνδεσης και της εστίας καθώς και μιας
πηγής θερμότητας (π.χ. κουζίνας ή
φούρνου).
Αν τοποθετηθεί κάτω από τη συσκευή ψευδοδάπεδο, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση το κιβώτιο
σύνδεσης να βρίσκεται ανάμεσα στη
συσκευή και το ψευδοδάπεδο.
Εστίες με επίπεδο / περιμετρικό πλαίσιο
Διαστάσεις εντοιχισμού
ΚΜ 5618
 Μπροστινό τμήμα
 Ύψος εντοιχισμού
 Ύψος εντοιχισμού κιβωτίου ηλεκτρ.
σύνδεσης με καλώδιο, μήκος 1440
χιλστ.
Μελετήστε προσεκτικά τις λεπτομέρειες στα σχεδιαγράμματα για τις διαστάσεις ανοίγματος κοπής του
μαρμάρινου πάγκου εργασίας.
 Κλιμακωτή εγκοπή
63
Εστίες με επίπεδο / περιμετρικό πλαίσιο
Εντοιχισμός
Οι εστίες με επίπεδο / περιμετρικό
πλαίσιο εντοιχίζονται μόνο σε πάγκους από μάρμαρο ή γρανίτη, πλακάκια, μασίφ ξύλο και γυαλί (μόνο
ορισμένες εστίες). Οι εστίες που είναι κατάλληλες για εντοιχισμό σε
γυάλινους πάγκους εργασίας επισημαίνονται στο κεφάλαιο "Διαστάσεις εντοιχισμού" με αντίστοιχη υπόδειξη. Άλλοι πάγκοι εργασίας, π.χ.
από Corian ή Askilan δεν θεωρούνται κατάλληλοι.
Για τον εντοιχισμό απαιτείται ντουλάπι δαπέδου με πλάτος 800 χιλστ.
Το κάτω τμήμα των εστιών, μετά τον
εντοιχισμό, πρέπει να είναι ελεύθερο
και προσιτό στους τεχνικούς σε περίπτωση επισκευής, για να μην υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης του μονωτικού υλικού.
64
Η συσκευή:
– Τοποθετείται κατευθείαν στο ανάλογα
κομμένο άνοιγμα του μαρμάρινου
πάγκου εργασίας.
– Στερεώνεται με ξύλινους πήχεις στο
άνοιγμα του πάγκου εργασίας από
ξύλο μασίφ, πλακάκια ή γυαλί. Φροντίστε να προμηθευτείτε τους ανάλογους ξύλινους πήχεις, γιατί αυτοί δεν
περιέχονται στη συσκευασία της συσκευής.
Εστίες με επίπεδο / περιμετρικό πλαίσιο
Κοπή του ανοίγματος στον
πάγκο εργασίας και τοποθέτηση των εστιών
Μαρμάρινος πάγκος εργασίας
 Κόβετε το άνοιγμα στον πάγκο εργασίας σύμφωνα με τα σχέδια.
Λάβετε υπόψη σας τις αποστάσεις
ασφαλείας (βλέπε κεφ. "Υποδείξεις
ασφαλείας για τον εντοιχισμό").
 Οδηγείτε το καλώδιο σύνδεσης των
εστιών μέσα από το άνοιγμα προς τα
κάτω.
 Τοποθετείτε τις εστίες  στο άνοιγμα
και τις κεντράρετε.
 Συνδέετε τις εστίες με το ηλεκτρικό
δίκτυο.
 Κάνετε έναν έλεγχο λειτουργίας των
εστιών.
 Πάγκος εργασίας
 Εστίες
 Σχισμή
Επειδή η κεραμική επιφάνεια και το
άνοιγμα κοπής του πάγκου εργασίας
παρουσιάζουν μια σχετική απόκλιση
στις διαστάσεις τους, το πλάτος της
σχισμής  μπορεί να ποικίλει (ελάχιστο πλάτος 1 χιλστ.).
 Γεμίζετε το υπόλοιπο κενό της σχισμής  με ένα υλικό μόνωσης από
σιλικόνη, ανθεκτικό σε θερμοκρασία
τουλάχιστον 160°C.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μονωτικό υλικό κατάλληλο για μάρμαρα
και λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες
στη συσκευασία του μονωτικού υλικού.
65
Εστίες με επίπεδο / περιμετρικό πλαίσιο
Πάγκος εργασίας από ξύλο μασίφ /
πλακάκια / γυαλί
 Κόβετε το άνοιγμα στον πάγκο εργασίας σύμφωνα με την εικόνα.
Λάβετε υπόψη σας τις αποστάσεις
ασφαλείας (βλέπε κεφ. "Υποδείξεις
ασφαλείας για τον εντοιχισμό").
 Στερεώνετε τους ξύλινους πήχεις  7
χιλστ. κάτω από την πάνω άκρη του
πάγκου εργασίας (βλέπε εικόνα).
 Οδηγείτε το καλώδιο σύνδεσης των
εστιών μέσα από το άνοιγμα κοπής
προς τα κάτω.
 Τοποθετείτε τις εστίες  στο άνοιγμα
και τις κεντράρετε.
 Πάγκος εργασίας
Εστίες
Σχισμή
Ξύλινοι πήχεις 13 χιλστ.
(δεν περιέχονται στη συσκευασία)
Επειδή η κεραμική επιφάνεια και το
άνοιγμα κοπής του πάγκου εργασίας
παρουσιάζουν μια σχετική απόκλιση
στις διαστάσεις τους, το πλάτος της
σχισμής  μπορεί να ποικίλει (ελάχιστο πλάτος 1 χιλστ.).
 Συνδέετε τις εστίες με το ηλεκτρικό
δίκτυο.
 Κάνετε έναν έλεγχο λειτουργίας των
εστιών.
 Γεμίζετε το υπόλοιπο κενό της σχισμής  με ένα υλικό μόνωσης από
σιλικόνη, ανθεκτικό σε θερμοκρασία
τουλάχιστον 160°C.
Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες στη
συσκευασία του υλικού μόνωσης.
Για μαρμάρινο πλακάκι χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μονωτικό υλικό,
κατάλληλο για μάρμαρα και γρανίτες.
66
Ηλεκτρική σύνδεση
Η σύνδεση της συσκευής σας με το
ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνει από
έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, που
θα γνωρίζει και θα ακολουθεί προσεκτικά τους ισχύοντες κανονισμούς
ασφαλείας.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη για έμμεσες ή άμεσες
ζημιές που τυχόν προκύψουν εξαιτίας λανθασμένης εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής.
Συνολική ισχύς
Βλέπε πινακίδα τύπου
Σύνδεση και ασφάλεια
Τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης θα
τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν
με την τάση του ηλεκτρικού δικτύου στο
χώρο εγκατάστασης.
Μέγιστη τάση AC 230 V / 50 Hz
Ασφάλεια υπερφόρτισης 16 A
Ανοχή διέγερσης, τύπος B ή C.
Επίσης ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές ή ατυχήματα που
τυχόν προκύψουν από απουσία
γείωσης κατά την εγκατάσταση ή
από διακοπή της γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).
Από το ηλεκτρολογικό σχέδιο ενημερώνεστε για τις δυνατότητες σύνδεσης.
Μετά τον εντοιχισμό, πρέπει να σιγουρευτείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη
προστασία σε μέρη με μόνωση λειτουργίας.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια τα γερμανικά
σωματεία ηλεκτρολόγων VDE συνιστούν να τοποθετείται στην παροχή
ρεύματος των συσκευών ένας διακόπτης προστασίας διαρροών (FI), με ανοχή διέγερσης 30 mA.
Διακόπτης προστασίας διαρροών
67
Ηλεκτρική σύνδεση
Συστήματα διαχωρισμού
Μετά το διαχωρισμό πρέπει να ασφαλίσετε το δίκτυο έναντι πιθανής
επαναλειτουργίας.
Πρέπει να έχετε προβλέψει τη δυνατότητα να αποσυνδέεται η συσκευή από
όλους τους πόλους από το ηλεκτρικό
δίκτυο με τη βοήθεια συστημάτων διαχωρισμού. (Σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, πρέπει να υπάρχει στους διακόπτες άνοιγμα επαφής τουλάχιστον 3
χιλστ.). Τα συστήματα διαχωρισμού είναι συστήματα προστασίας από υπερφόρτιση και διακόπτες προστασίας.
Για τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να
χρησιμοποιήσετε καλώδιο τύπου H 05
VV-F (με μόνωση PVC), με την κατάλληλη διατομή και να ακολουθήσετε
προσεκτικά το ηλεκτρολογικό σχέδιο.
Αποσύνδεση της συσκευής από το
ηλεκτρικό δίκτυο
Από το ηλεκτρολογικό σχέδιο ενημερώνεστε και για τις δυνατότητες σύνδεσης.
Αν πρέπει να αποσυνδεθεί το κύκλωμα
ρεύματος της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο, ανάλογα με την εγκατάσταση
ακολουθείτε τους εξής χειρισμούς στον
πίνακα διανομής:
Από την πινακίδα τύπου ενημερώνεστε
για την απαραίτητη τάση και τιμή σύνδεσης για τη συσκευή σας.
− Βιδωτές ασφάλειες:
Ξεβιδώνετε και αφαιρείτε τελείως την
ασφάλεια από το βιδωτό καπάκι ή
− Αυτόματες ασφάλειες:
Πατάτε το κόκκινο κουμπί ελέγχου,
μέχρι να πεταχτεί προς τα έξω το μεσαίο μαύρο κουμπί ή
− Ενσωματωμένες αυτόματες ασφάλειες
(προστατευτικός διακόπτης καλωδίου, τουλάχ. τύπου B ή C):
Ρυθμίζετε το μοχλό από τη θέση 1
(λειτουργία) στη θέση 0 (διακοπή) ή
− Διακόπτης-FI
(Διακόπτης προστασίας διαρροής
ρεύματος):
Ρυθμίζετε τον κεντρικό διακόπτη από
τη θέση 1 (λειτουργία) στη θέση 0
(διακοπή) ή ενεργοποιείτε το πλήκτρο
ελέγχου.
68
Καλώδιο σύνδεσης
Αλλαγή του καλωδίου σύνδεσης
Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε
το καλώδιο σύνδεσης, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ακριβώς το ίδιο καλώδιο, δηλαδή τύπου H 05 VV-F (με μόνωση PVC), το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα ανταλλακτικών
της Miele.
Η αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει
να γίνει από ειδικό ηλεκτρολόγο και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν για κάθε χώρα.
Τα απαιτούμενα στοιχεία σύνδεσης θα
τα βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
Το καλώδιο γείωσης πρέπει να βιδωθεί στο μαρκαρισμένο σημείο
σύνδεσης .
Ηλεκτρική σύνδεση
Ηλεκτρολογικό σχέδιο
Η Miele συνιστά:
Εγκαταστήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (επιτηρητές, σταθεροποιητές
τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος κ.λπ.) στην εσωτερική ηλεκτρική σας εγκατάσταση, ώστε να προλαμβάνεται η πρόκληση ζημιών ή η εμφάνιση ανωμαλιών στη λειτουργία των συσκευών σας.
69
Service / Πινακίδα τύπου
Για τυχόν βλάβες που δεν μπορείτε να αποκαταστήσετε, απευθύνεστε:
− στο κατάστημα πώλησης προϊόντων Miele, που αγοράσατε τη συσκευή
ή
− στο Miele Service.
Στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιβλίου, θα βρείτε τα τηλέφωνα με τα οποία
μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα Service.
Όταν πρόκειται να καλέσετε το Miele Service, θα χρειαστεί να αναφέρετε τον τύπο
και τον αριθμό της συσκευής σας. Τα δύο αυτά στοιχεία θα τα βρείτε στη συνοδευτική πινακίδα τύπου των εστιών.
Πινακίδα τύπου
Στο χώρο αυτό κολλάτε τη συνοδευτική πινακίδα τύπου. Προσέχετε, ώστε ο τύπος
των εστιών να συμφωνεί με τον τύπο που αναφέρεται στο εξώφυλλο αυτών των
οδηγιών χρήσης.
70
Σημειώσεις
71
Σημειώσεις
72
Σημειώσεις
73
74
75
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια ρούχων, ηλεκτρικές σκούπες,
πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, οριζόντιοι καταψύκτες, συντηρητές κρασιών,
κουζίνες, εστίες ηλεκτρικές ή αερίου, απορροφητήρες κουζίνας,
φούρνοι μικροκυμάτων, φούρνοι ατμού, καφετιέρες.
ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Συγκροτήματα επίπλων κουζίνας
και όλοι οι τύποι εντοιχιζόμενων ηλεκτρικών συσκευών.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Επαγγελματική φροντίδα ιματισμού: πλυντήρια-στεγνωτήρια-σιδερωτήρια.
Πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ποτηριών, ειδικά πλυντήρια για καθαρισμό
και απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σκευών εργαστηρίων.
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Germany
ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΕΚΘΕΣΗ
Λεωφ. Μεσογείων 257
15451 Ν. Ψυχικό
Υποκ/μα Κύπρου:
MIELE GALLERY
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 46
1080 Λευκωσία
801 222 4444 (αστική χρέωση πανελλαδικά)
210 679 4444 (από κινητό)
Fax: 210 679 4400
e-mail: [email protected]
www.miele.gr
Τηλ.: (+357) 22 451 999
Service: 8000 2 999 (χωρίς χρέωση)
Fax: (+357) 22 451 909
Με επιφύλαξη του δικαιώματος για μεταβολές / 3711
GR – M.-Nr. 07 562 190 / 01