Περιοδικό1 - (ΔΑΣΤΑ)

ΕΡΜΑΙΑ ΕΡΥΜΑΤΑ
HERMES CAREER
Ηλεκτρονικό Περιοδικό – ∆ΑΣΤΑ
Έγγραφο Συντάκτη - Editorial
Σας καλωσορίζω στο νέο ηλεκτρονικό περιοδικό του ΤΕΙ Μεσολογγίου, του οποίου
έχω την τιµή να είµαι ο αρχισυντάκτης και ο επιµελητής.
1.
Το παρόν περιοδικό υπάγεται στις αρµοδιότητες της ∆οµής Απασχόλησης και
Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου (για περισσότερες πληροφορίες ο
αναγνώστης µπορεί να αναφερθεί στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://dasta.teimes.gr).
Η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, έχει
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» 2007-2013,
σύµφωνα µε την αριθµ 2353/24-2-2011 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση», και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινοτικό Ταµείο -ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Το παραπάνω έργο ονοµάζεται ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας (∆ΑΣΤΑ)
ΤΕΙ Μεσολογγίου και απευθύνεται σε όλους τους ενεργούς σπουδαστές του
ιδρύµατος καθώς και στους απόφοιτους του.
Η ανάγκη δηµιουργίας µίας τέτοιας βοηθητικής δοµής, όπως η ∆ΑΣΤΑ, προς τους
φοιτητές του ιδρύµατος προέκυψε από την έλλειψη οιασδήποτε διασύνδεσης της
αγοράς εργασίας της Ελλάδος µε την δηµόσια εκπαίδευση (Πανεπιστήµια και ΤΕΙ). Η
αλήθεια είναι ότι η σηµερινή οικονοµική κρίση που βιώνουµε έβγαλε στην επιφάνεια
την πραγµατικότητα ότι ο κόσµος της ανώτατης εκπαίδευσης εξακολουθεί να
παραµένει αποκοµµένος από την αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα, λίγοι να είναι οι
πτυχιούχοι πανεπιστηµίων, οι οποίοι διαθέτουν τον κατάλληλο συνδυασµό γνώσεων
και δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται σ’ αυτά που ζητούν οι εργοδότες. Οι
µεµονωµένες πράξεις επίλυσης τέτοιων ελλειµµατικών πρακτικών δεν έχουν ελπίδα
και ο µόνος τρόπος αντιµετώπισης είναι η συντονισµένη πρακτική της ∆ΑΣΤΑ.
Το παρόν περιοδικό θα εκδίδεται κάθε δίµηνο ή τρίµηνο και θα περιέχει θέµατα που
αφορούν στις κάτωθι ενότητες:
1/32
•
•
•
•
•
Θέµατα εργασίας και απασχόλησης
Πληροφορίες για µεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες
Εκδηλώσεις – πληροφορίες σχετιζόµενες µε την εξεύρεση εργασίας
Βελτίωση της επαγγελµατικής µελλοντικής σταδιοδροµίας
Φοιτητικά Θέµατα
Εφόσον και είναι το εναρκτήριο πρώτο τεύχος οφείλω να εξηγήσω την επιλογή του
τίτλου του περιοδικού. Ο Ερµής ήταν, ως γνωστόν µεταξύ άλλων, ο θεός του
εµπορίου, της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής επιτυχίας. Η λέξη έρυµα
σηµαίνει στην Αρχαία Ελληνική λόγος, και ερύµατα τα λεχθέντα. Η µετάφραση στην
αγγλικήν απεδώθει ως Hermes career το οποίο βέβαια εκπίπτει της νοηµατικής
αποδόσεως της Ελληνικής, εντούτοις ο συντάκτης έχει την πεποίθηση ότι αποδίδει εν
γένει τον σκοπό του παρόντος περιοδικού. Εξάλλου από την λέξη έρυµα προέρχεται
και το όνοµα του αγγελιοφόρου των Θεών Ερµή (δείτε την αφιέρωση στον Ερµή
στην επόµενη σελίδα), το οποίο νοηµατικώς δύσκολα µεταφράζεται και αποδίδεται
στην Αγγλική γλώσσα. Εποµένως ο τίτλος συνάδει εν γένει µε τους σκοπούς του
περιοδικού ως ο αγγελιοφόρος της επερχόµενης, της µελλοντικής επαγγελµατικής
σταδιοδροµίας των φοιτητών µας….είθε να ευοδωθεί……
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. ∆ηµάκου Μαρία για την βοήθεια που
µας παρείχε στην θεµατολογία και στην σύνταξη καθώς και την κ. Παγιατάκη Ειρήνη
η οποία και βοήθησε στην σύνταξη και στην καλλιτεχνική επιµέλεια του παρόντος
εναρκτηρίου τεύχους του περιοδικού.
Ο επιµελητής
Λούβρος Σπυρίδων
Επίκουρος Καθηγητής
Τµήµα Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων & ∆ικτύων
ΤΕΙ Μεσολογγίου
Email: [email protected]
Τηλ. +302631058484
2/32
….Περί Ερµού λόγος
Ερµής, ο αγγελιοφόρος των θεών και ο προστάτης των λογίων (φιλοσόφων και
επιστηµόνων), των εµπόρων και της επαγγελµατικής ανέλιξης. Ο γιος του ∆ία και της
Μαίας, της ωραιότερης εκ των Πλειάδων, των θυγατέρων του Άτλαντα.
Το όνοµά του ετυµολογείται από το είρω (αναγγέλω), ερέας και (κατά πλεονασµό του
γράµµατος µ) Ερµέας, Ερµής µε συναίρεση. Κατ' άλλους από το έρυµα, δηλαδή τον
λόγο.
Μεταξύ άλλων ιδιοτήτων, στον Ερµή αποδίδεται η ιδιότητα του κήρυκα των Θεών ως
ιδεώδες πρότυπο των απανταχού αγγελιοφόρων. Για αυτόν τον λόγο λατρεύεται ως
λόγιος και ως έχων τη δυνατότητα να πείθει δια του ορθού αλλά και σοφού λόγου.
Προστάτης των ρητόρων και των φιλοσόφων συνταυτίστηκε υπό των Αλεξανδρινών
προς τον Θώθ των Αιγυπτίων και αποδόθηκε σε αυτόν η επινόηση της µαθηµατικής
επιστήµης, της αστρονοµίας και πολλών άλλων τεχνών. Έµβληµα του Θεού το
κηρύκειο.
Πηγή: www.delphys.gr/Hermes.htm
Ορφικός ύµνος Ερµού - Θυµίαµαν Λίβανον
Ακουσε µε, Ερµή. συ ο αγγελιαφόρος του ∆ιός, ό υιός της Μαίας, πού έχεις
πανίσχυρη καρδιά και είσαι µέσα στους αγώνες, αρχηγέ των ανθρώπων,
ευχάριστε, πού έχεις ποικίλες σκέψεις, οδηγέ, φονέα του Αργου πού έχεις
πτερωτά πέδιλα και είσαι φίλος των ανδρών και προφήτης του λόγου εις τους
ανθρώπους συ χαίρεσαι µε τα γυµνάσια και µε τις δόλιες απάτες και κρατείς
στα χέρια σου φίδι είσαι εξηγητής των πάντων, προστάτης του εµπορικού
κέρδους και µας απαλλάσσεις από τις µέριµνες συ έχεις στα χέρια σου το
άψογον όπλον της ειρήνης ώ Κηρυκιώτα, µακάριε, πού παρέχεις µεγάλες
3/32
ωφέλειες, πού λέγεις ποικίλα λόγια, βοηθέ εις τάς εργασίας, φίλε των
θνητών εις τάς άνάγκας των πού έχεις το φοβερόν όπλον της γλώσσης,
το σεβαστόν εις τους ανθρώπους άκουσε την προσευχή µου, και δώσε καλόν
τέλος του βίου µε τις εργασίες, τις χαρές του λόγου και µε τις µνηµοσύνες.
Πηγή: http://eleysis69.wordpress.com
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εργασία και Απασχόληση
- Τα πρώτα βήµατα
- Σε ποια εταιρεία να απευθυνθώ;
- Η κατάλληλη περίοδος για την αναζήτηση εργασίας
Βελτίωση Σταδιοδροµίας
- Σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος
Πληροφορίες – Εξεύρεση Εργασίας
- Προκήρυξη ΟΑΕ∆
- Ανακοίνωση Cosmote
Φοιτητικά Θέµατα
- Συνέδριο στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
- Χρηµατοδότηση Τριτοβαθµίων Ιδρυµάτων
Σελίδα 5
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Σελίδα 7
Σελίδα 8
Σελίδα 8
Σελίδα 10
Σελίδα 10
Σελίδα 24
Σελίδα 25
Σελίδα 25
Σελίδα 26
4/32
Θεµατική Ενότητα
Εργασία και Απασχόληση
Συχνά ένας νέος επιστήµονας, ψάχνοντας για εργασία έχει να αντιµετωπίσει πληθώρα
προβληµάτων και ανακύπτουν συχνά πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε τα προσόντα
που πρέπει να έχει, τις απαιτήσεις της αγοράς καθώς και ποιες είναι οι κατάλληλες
εταιρείες στις οποίες οφείλει να απευθυνθεί. Στην παρούσα ενότητα αναπτύσσουµε
τρία θέµατα τα οποία πιστεύουµε ότι απασχολούν τον τελειόφοιτο καθώς και τον
απόφοιτο του Ιδρύµατος µας αλλά και εν γένει όλων των λοιπών αποφοίτων των
τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων της Ελλάδος. Το πρώτο θέµα αφορά τα πρώτα βήµατα τα
οποία οφείλει να ακολουθήσει και να εκτελέσει ο ενδιαφερόµενος ώστε να βρει
γρήγορα πιθανό διέξοδο στην εξεύρεση εργασίας. Το δεύτερο θέµα έχει σχέση µε την
κατάλληλη εταιρεία στην οποία πρέπει να απευθυνθεί και να δοκιµάσει την τύχη του
υποψήφιος. Το τρίτο και τελευταίο θέµα έχει σχέση µε την κατάλληλη περίοδο (το
σωστό timing που λέγεται σήµερα από όλους τους νέους) στην οποία ο
ενδιαφερόµενος πρέπει να κάνει το αποφασιστικό βήµα προς την κρούση της θύρας
της εταιρείας. Και τα τρία θέµατα που αναπτύσσουµε τα έχουµε βρει στο διαδίκτυο
και συγκεκριµένα στο www.εργασια.gr
1. Τα πρώτα βήµατα
Όταν κάποιος γνωρίζει καλά τον εαυτό του, τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία του και
έχει ξεκάθαρους επαγγελµατικούς στόχους, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα
καταφέρει.
5/32
Όµως, τρεις είναι οι σπουδαιότερες κινήσεις που πρέπει να κάνουν εκείνοι που
κάνουν τα πρώτα βήµατα για την αναζήτηση εργασίας:
1) Να αποφασίσουν σχετικά µε το ποιες θέσεις εργασίας τους ενδιαφέρουν.
Σε αρχικό στάδιο, ο υποψήφιος µε βάση τις σπουδές του & τα προσόντα του
αποφασίζει πιο είναι το αντικείµενο µε το οποίο θέλει να ασχοληθεί επαγγελµατικά &
κατ' επέκταση ποιες θέσεις εργασίας θα µπορούσε να διεκδικήσει.
2) Να ενηµερωθούν όσο το δυνατόν καλύτερα σχετικά µε τις θέσεις που
προσφέρονται, τις απαιτήσεις της αγοράς και τις κινήσεις των εταιριών & να
επιδιώξουν να πραγµατοποιήσουν συνεντεύξεις µε πολλές εταιρίες.
Για να βρει τις διαθέσιµες θέσεις, ο υποψήφιος µπορεί να στραφεί στις εξής πηγές
πληροφόρησης:
•
Αγγελίες σε εφηµερίδες
•
Άτοµα του κοινωνικού του περιβάλλοντος (γνωστοί)
•
Ειδικές ιστοσελίδες στο Internet
•
Επίσκεψη σε ιστοσελίδες επιχειρήσεων
•
Γραφεία ευρέσεως εργασίας αποφοίτων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από τα
οποία αποφοίτησαν.
•
Ηµέρες καριέρας που διοργανώνουν διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
3) Να προετοιµάσουν ένα καλό Βιογραφικό και να το αποστείλουν σε όσο το δυνατόν
περισσότερες επιχειρήσεις. Με βάση την εµπειρία, για κάθε 100 βιογραφικά, οι
συνεντεύξεις που πραγµατοποιεί ο υποψήφιος, µετρούνται στα δάχτυλα του ενός
χεριού.
2. Σε ποια εταιρία να απευθυνθώ
Η ιδανική θέση και η ιδανική εργασία δεν είναι ίδια για όλους.
Εναπόκειται στον υποψήφιο να αποφασίσει µε βάση τις φιλοδοξίες, τις σπουδές, τα
προσόντα και τις δεξιότητες του, αν ο τοµέας δράσης και οι δραστηριότητες µιας
εταιρείας, θα του εξασφαλίσουν ικανοποίηση στην παρούσα φάση και στο µέλλον &
µε αυτό σαν γνώµονα να έρθει σε επαφή µε τη συγκεκριµένη εταιρία.
Πρώτα από όλα είναι πολύ σηµαντικό να κατασταλάξει ο υποψήφιος στο τι επιδιώκει
και ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του. Κάποιος µπορεί να αναζητά την θέση που θα του
εξασφαλίσει τα προς το ζην και µονιµότητα, άλλος µπορεί να επιθυµεί την απόκτηση
εµπειρίας ή υψηλές αµοιβές. Κάποιος άλλος ενδέχεται να επιζητεί την ανέλιξη του
στην κορυφή της ιεραρχίας, ενώ κάποιος άλλος µια εργασία µε λιγότερες απαιτήσεις.
Συνήθως οι εργαζόµενοι σε µεγάλες εταιρείες ή πολυεθνικές έχουν την ευκαιρία
6/32
απόκτησης εµπειρίας και προοπτικές υψηλών αποδοχών αλλά λόγω του
καταµερισµού εργασίας, αποκτούν εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς και εξαιτίας
του ανταγωνισµού που υπάρχει, η ανέλιξη στην ιεραρχία είναι δυσκολότερη. Από την
άλλη όµως οι εταιρίες αυτές & ιδιαίτερα οι πολυεθνικές διακρίνονται για την καλή
τους οργάνωση και για το γεγονός ότι παρέχουν συνεχή εκπαίδευση στους
εργαζόµενους καθώς και προοπτικές εξέλιξης για όσους επιθυµούν να διευρύνουν
τους επαγγελµατικούς τους ορίζοντες ακόµη και σε χώρες του εξωτερικού.
Στις µικρότερες εταιρείες ένας εργαζόµενος έχει την δυνατότητα απόκτησης
εµπειρίας σε πολλούς τοµείς δράσης σε όλο το φάσµα λειτουργίας της εταιρείας ενώ
έχει την ευκαιρία γρήγορης εξέλιξης επειδή εδώ ο ανταγωνισµός είναι µικρότερος.
Επίσης, καθοριστικό παράγοντα για να ξεχωρίσει κάποιος µια συγκεκριµένη θέση ή
µια εταιρεία πριν στείλει το βιογραφικό του, αποτελεί η ενηµέρωση και η
διαµόρφωση προσωπικής άποψης για την εταιρία.
Σήµερα, είναι πολύ εύκολο να αντλήσει κάποιος πληροφορίες από άρθρα ή τις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταιριών στο ∆ιαδίκτυο µε σκοπό να ενηµερωθεί
σχετικά µε το ρυθµό ανάπτυξης της εταιρίας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, την
κοινωνική υπευθυνότητα και το αν επιδεικνύει µια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
Όλα τα παραπάνω συµβάλλουν στο να διαµορφώσει ο υποψήφιος µια προσωπική
άποψη και αξιολογώντας αν πραγµατικά τον ενδιαφέρει αυτή η εταιρία, να
προχωρήσει στο επόµενο βήµα, την αποστολή βιογραφικού.
3. Η κατάλληλη περίοδος για την αναζήτηση εργασίας
Γενικά παρατηρείται µία αύξηση των προσλήψεων τους µήνες Σεπτέµβριο &
Οκτώβριο, που ουσιαστικά σηµατοδοτούν την αρχή της εταιρικής χρονιάς.
Όµως σε αυτό δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες διότι κάθε εταιρία έχεις τις δικές
της ανάγκες & αλλάζει σε διαφορετικά διαστήµατα υπαλλήλους. Αν λοιπόν,
εξαιρέσουµε την περίοδο του καλοκαιριού & των γιορτών, όλοι οι µήνες είναι
κατάλληλοι για αναζήτηση εργασίας.
Από την άλλη µεριά είναι πολύ σηµαντικό για τον υποψήφιο να συνειδητοποιήσει ότι
οι πιθανότητες να βρει γρήγορα εργασία είναι περιορισµένες. Συνήθως απαιτείται
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα συστηµατικής αναζήτησης για να βρει την εργασία
που ταιριάζει στις απαιτήσεις και τα προσόντα τους.
Παρά το γεγονός ότι και σε αυτό δεν υπάρχουν στάνταρ, το µικρότερο χρονικό
7/32
διάστηµα µέσα στο οποίο µπορεί κάποιος να περιµένει ότι θα βρει εργασία, είναι οι 34 µήνες.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται µεγαλύτερο διάστηµα και εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες όπως :
•
Η επαγγελµατική εµπειρία του υποψηφίου.
•
Οι στόχοι και οι απαιτήσεις των υποψηφίων (όσο µεγαλύτερη εµπειρία &
ικανότητες έχει, τόσο περισσότερες γίνονται).
•
Οι δεξιότητες και τα προσόντα του.
•
Οι υποχωρήσεις που είναι έτοιµος να κάνει (στις περισσότερες περιπτώσεις
δεν υπάρχει η απόλυτη ικανοποίηση από µια εργασία).
•
Η ζήτηση από την αγορά εργασίας του κλάδου στον οποίο έχει ειδικευτεί.
•
Η πληθυσµιακή κατανοµή της περιοχής στην οποία επιθυµεί να εργαστεί.
Θεµατική Ενότητα
Βελτίωση Σταδιοδροµίας
Συχνά οι απόφοιτοι επιστήµονες, λόγω απειρίας, έρχονται σε επαφή µε τις εταιρείες
και τους οργανισµούς απασχόλησης εργατικού δυναµικού µε βιογραφικά στην
καλύτερη των περιπτώσεων κατώτερα των περιστάσεων και στην χειρότερη
αποκρύπτοντας τις πραγµατικές τους δυνατότητες και γνώσεις δίδοντας λανθασµένη
εντύπωση στον εργοδότη. Η αλήθεια είναι ότι η σύνταξη, η προετοιµασία, το
περιεχόµενο και η παρουσίαση ενός βιογραφικού δεν είναι η πλέον εύκολη εργασία
για έναν µελλοντικό εργαζόµενο. Σε αυτήν την ενότητα, στην προσπάθεια µας να
συµβάλουµε στην επαύξηση των δυνατοτήτων των φοιτητών µε απώτερο σκοπό την
επαύξηση της πιθανότητας εξεύρεσης της κατάλληλης εργασίας, παρουσιάζουµε ένα
εκ των τριών σχετικών θεµάτων, αυτό της σύνταξης του βιογραφικού. Πηγή:
www.εργασια.gr
8/32
Σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος
Ένα προσεγµένο Βιογραφικό σηµείωµα χωρίζεται σε 4 µέρη:
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Στο 1ο µέρος που αφορά τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου αναφέρονται :
•
Το όνοµα
•
Το επώνυµο
•
Η πλήρης διεύθυνση
•
Το τηλέφωνο
•
Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες
Η ηµεροµηνία, ο τόπος γέννησης, η οικογενειακή κατάσταση και η εθνικότητα
αναφέρονται στην περίπτωση που αυτό βοηθάει τον υποψήφιο. Τονίζουµε ότι τα
τελευταία χρόνια, τα στοιχεία αυτά συνηθίζεται να αναφέρονται στο τέλος του
βιογραφικού σηµειώµατος ώστε να µην βαρύνουν όσο τα υπόλοιπα σπουδαιότερα
στοιχεία όπως οι εµπειρία και οι σπουδές του υποψηφίου.
2. ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Στο 2ο µέρος δίνεται έµφαση στις σπουδές και την επιµόρφωση του υποψηφίου
αναφέροντας τις:
•
∆ευτεροβάθµιες Σπουδές
•
Τριτοβάθµιες - Πανεπιστηµιακές Σπουδές
•
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
•
Γνώσεις ξένων γλωσσών
•
Υποτροφίες
•
Γνώσεις Η/Υ
•
Επιµορφωτικά σεµινάρια
•
ΠΤΥΧΙΑ : Για τα πτυχία, αναφέρεται το έτος απόκτησης, το πανεπιστήµιο
και ο ακριβής τίτλος, ενώ οι βαθµοί αναφέρονται µόνο όταν είναι πολύ καλοί.
9/32
•
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Εάν έχετε παρακολουθήσει πολλά επιµορφωτικά σεµινάρια,
αναφέρετε µόνο όσα έχουν άµεση σχέση µε τη θέση εργασίας που διεκδικείτε.
•
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αναφέρετε το επίπεδο γνώσης που έχετε (άριστη γνώση,
πολύ καλή, µέτρια).
3) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΑ
Στο 3ο τµήµα παρουσιάζονται χρονολογικά ξεκινώντας από την πιο πρόσφατη, οι
θέσεις εργασίας που κάλυψε ο υποψήφιος στο παρελθόν. Στο τµήµα αυτό δώστε
ιδιαίτερη
προσοχή
στα
παρακάτω:
ΕΤΑΙΡΙΑ: Για κάθε προηγούµενη θέση εργασίας αναφέρετε µε κεφαλαία τα στοιχεία
της εταιρίας και µε παύλα ή παρένθεση την πόλη-έδρα & τον τοµέα δράσης της
εταιρίας
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ: Με γνώµονα τις απαιτήσεις της θέσης που σας ενδιαφέρει,
αναφέρετε τις αρµοδιότητες που είχατε στις προηγούµενες θέσεις εργασίας. Αν αυτές
συµπίπτουν µε τα κριτήρια της υποψηφιότητας τότε θα βρεθείτε σε πλεονεκτική
θέση.
ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ: Σε περίπτωση που δεν έχετε προηγούµενη εµπειρία,
αναφέρετε πρακτικές ασκήσεις, ή εποχικές εργασίες που κάνατε, παραθέτοντας όλες
τις δεξιότητες που αποκτήσατε από αυτές.
4) ∆ΙΑΦΟΡΑ
Στο 4ο µέρος βιογραφικού παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν :
•
Τα ενδιαφέροντά του & τις δραστηριότητές του υποψηφίου
•
Τους επιστηµονικούς συλλόγους ή τις οργανώσεις στις οποίες είναι µέλος ο
υποψήφιος
•
Τα άτοµα που µπορούν να του δώσουν συστατικές επιστολές
•
Τα ταξίδια στο εξωτερικό
•
Την ύπαρξη άδειας οδήγησης (µόνο εάν είναι κριτήριο πρόσληψης)
•
Τη διαθεσιµότητα για ταξίδια, µετακινήσεις ή εργασία σε άλλη πόλη (µόνο
εάν έχουν σχέση µε τη θέση εργασίας)
1. ΟΑΕ∆
Θεµατική Ενότητα
Πληροφορίες – Εξεύρεση Εργασίας
10/32
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΤ.:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ.
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αθήνα 15-112011
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αριθ.Πρωτ.:B14491
3
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α3
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ταχ.∆/νσ Εθν. Αντιστάσεως 8
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
η:
Τ.Κ.:
174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλ:
210-9989675
FAX:
210-9989689
Ε-mail
[email protected]
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1.Περ/κή Δ/νση Θεσσαλίας
ΚΟΙΝ:
2.ΚΕΚ Λάρισας
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΚ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»
Έχοντας υπόψη :
Την υπ αρ. απόφαση Δ.Σ. 2850/37/23/31-08-2011, ΦΕΚ 2077/B/19-092011
11/32
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών, στο πλαίσιο
του προγράµµατος επιµόρφωσης εργαζοµένων της βιοµηχανίας «TERRA A.E.–
ΒΙΟΚΕΡΑΛ» που παραµένουν απλήρωτοι και σε επίσχεση εργασίας από 15/9/2010.
Προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωροµίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν.
2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν από 23/11/2011 έως και 29/11/2011 και ώρα
από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ., αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως
προβλέπονται από την 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β΄/16.07.1996) Απόφαση του
Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Λάρισας, Ερµογένους 10,
41447, Λάρισα τηλ. 2410-256072, για τη δηµιουργία πινάκων αξιολόγησης και
επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του
συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των
αντίστοιχων θεµατικών αντικειµένων.
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.
Πληροφορίες για τις ζητούµενες ειδικότητες, τα µαθήµατα, την υποβολή αιτήσεων και
τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Λάρισας του ΟΑΕ∆ και στην
ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ www.oaed.gr
Για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος κατάρτισης προκηρύσσονται οι
παρακάτω κλάδοι και ειδικότητες:
•
Για την ενότητα « Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας »
12/32
Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
κλάδων,
ΠΕ12.11,
ΠΕ10,
ΠΕ09,
ΠΕ18.02, ΠΕ18.09, ΠΕ18.40
•
Για την ενότητα «Υγιεινή και Ασφάλειας»
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ µε τουλάχιστον 300 ώρες διδακτική
εµπειρία η 2ετη επαγγελµατική εµπειρία, στην ενότητα.
•
Για την ενότητα «Μηχανολογικών µαθηµάτων, Τεχνικού Σχεδίου»
•
Για την ενότητα του προγράµµατος «Γύψινα-Γυψοσανίδες»
•
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογικού κλάδου
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ κλάδων, ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ18.27
Για την ενότητα του προγράµµατος «Ξυλουργικά»
Πτυχιούχοι ΠΕ18 Τεχνολόγων Ξύλου και Επίπλου, ελλείψει
αυτών πτυχιούχοι ΠΕ12.01, ΠΕ12.02
•
Για την ενότητα «Πρακτικής»
Πτυχιούχοι ΤΕΙ, Μεταδευτεροβάθµιας, ∆ευτεροβάθµιας και
Εµπειροτεχνίτες
µε
3
τριετή
επαγγελµατική
εµπειρία,
αντίστοιχων ειδικοτήτων
•
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής ωροµίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συµµετοχής (έντυπη)
Χορηγείται από τη Γραµµατεία του ΚΕΚ Λάρισας. Στην αίτηση και στην αντίστοιχη
θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται
όπως αναφέρεται στη προκήρυξη.
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Βασικός τίτλος σπουδών.
13/32
Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος µε την ειδικότητα του οποίου είναι
κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο
σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η ηµεροµηνία κατά την οποία
ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθµός επίδοσής του και ο χαρακτηρισµός του
(καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθµός και ο
χαρακτηρισµός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από
βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθµολογική κλίµακα (ελάχιστος βαθµός, βάση,
µέγιστος βαθµός) και οι τυχόν καθιερωµένοι χαρακτηρισµοί. Η βεβαίωση αυτή θα
πρέπει να έχει εκδοθεί από αρµόδια εκπαιδευτική αρχή. (Ο βασικός τίτλος σπουδών
υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο). Αντί του
αντιγράφου τίτλου σπουδών µπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο
όµως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο βασικός
τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυµα του εξωτερικού πρέπει ο
υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β)
επίσηµη µετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιµίας του
τίτλου σπουδών από αρµόδιο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κλπ.).
4. Τίτλοι αναγνωρισµένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του
βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν.
Ως τίτλοι αναγνωρισµένων µεταπτυχιακών σπουδών νοούνται µεταπτυχιακοί τίτλοι
αναγνωρισµένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εσωτερικού ή του
εξωτερικού αποδεδειγµένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακά
πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώµατα. Μεταπτυχιακοί
τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται µόνο στην περίπτωση
που είναι αναγνωρισµένοι από αρµόδια όργανα ισοτιµιών
επίσηµη µετάφραση
και συνοδεύονται από
στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώµατα για να αξιολογηθούν πρέπει να
αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.
5. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών.
14/32
Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών νοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις
αναγνωρισµένων
ιδρυµάτων
Παιδαγωγικών
σπουδών.
Τίτλοι
ή
βεβαιώσεις
Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του εξωτερικού αξιολογούνται
µόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωµένοι από αρµόδιες αρχές και συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των
κλάδων, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, πτυχίου
ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εµπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14
παρ. 8 Ν.1566/85) και πτυχίο ∆ιδασκάλου και Νηπιαγωγού. Ο τίτλος Παιδαγωγικών
σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία ο
υποψήφιος υποβάλλει αίτηση.
6. Βεβαιώσεις διδακτικής εµπειρίας
Η ∆ιδακτική εµπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο
γνωστικό αντικείµενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε
∆ηµόσια ή αναγνωρισµένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε
Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα µετά την κτήση του
πτυχίου. Επίσης η διδακτική εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα που υλοποιούνται από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης και από φορείς του ∆ηµόσιου ή ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα και
βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς. Η ∆ιδακτική εµπειρία σε αναγνωρισµένα
Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του
περιεχοµένου της από ∆ηµόσια εκπαιδευτική αρχή. Η ∆ιδακτική εµπειρία που έχει
αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Η ∆ιδακτική
εµπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την
ακρίβεια του περιεχοµένου της από αρµόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική
αρχή της αντίστοιχης χώρας. Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση µε την οποία
15/32
έγινε η πιστοποίησή τους, και να συνοδεύονται από αντίγραφο των µισθολογικών
καταστάσεων του Κ.Ε.Κ. το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εµπειρίας.
Σε κάθε Βεβαίωση ∆ιδακτικής Εµπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται:
•
Το χρονικό διάστηµα (έναρξη - λήξη) διδασκαλίας.
•
Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στη
βεβαίωση.
•
Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η
διδασκαλία από τον ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό.
•
ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες
διδασκαλίας δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
•
7. Βεβαιώσεις Επαγγελµατικής Εµπειρίας
Η Επαγγελµατική Εµπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην
ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε µετά την
απόκτηση του βασικού πτυχίου και να είναι συναφής µε το αντικείµενο διδασκαλίας .
Αναλυτικά:
7.1) Επαγγελµατική Εµπειρία στο ∆ηµόσιο Τοµέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο ∆ηµόσιο Τοµέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί
από αρµόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα
της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθµό, την ειδικότητα, την
εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά
το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα.
7.2) Επαγγελµατική Εµπειρία στον Ιδιωτικό Τοµέα
Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τοµέα εφόσον πρόκειται για:
7.2.1) Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να
αναγράφουν µε σαφήνεια το χρονικό διάστηµα της εργασίας, την
16/32
ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το
συγκεκριµένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό
διάστηµα και να είναι θεωρηµένες από αρµόδια αρχή της περιοχής
που εδρεύει η επιχείρηση.
7.2.2) Ελεύθερους Επαγγελµατίες, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το
αντίστοιχο Τεχνικό, Επαγγελµατικό ή άλλο Επιµελητήριο ή
Επαγγελµατικό Σύλλογο και να αναγράφουν µε σαφήνεια την
ειδικότητα και το χρονικό διάστηµα άσκησης του επαγγέλµατος. Οι
βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/86, θεωρηµένη από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία, όπου
αναφέρεται για το συγκεκριµένο διάστηµα µε την συγκεκριµένη
ειδικότητα η απόκτηση εισοδηµάτων, όπως προβλέπεται από την
Απόφαση του Υπ. Οικονοµικών ΠΟ∆/1127/1068622/826/14.7.92
κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 33 του Ν. 1882/1990.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα πέρα από τις
παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα
βιβλιαρίων ενσήµων, σηµειώµατα καταβολής εισφορών , εκκαθαριστικά σηµειώµατα
εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταµείων κτλ.
7.3. Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος
Η Επαγγελµατική Εµπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο
υποψήφιος υποβάλλει: 1) δήλωση εργοδότη, (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος
Κεφαλαίου) συνοδευµένη από επίσηµη µετάφραση του Υπ. Εξωτερικών και
2) βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία
αναγνωρίζεται ως συντάξιµος χρόνος.
8. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνοµικής ταυτότητας,
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
α) ότι δεν είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής ή συνταξιούχος ή ότι είναι
∆ηµόσιος Υπάλληλος ή Αναπληρωτής και θα προσκοµίσει εφ’ όσον
17/32
προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρµόδιο Υπηρεσιακό
Συµβούλιο.
β) ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόµενα στο
άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήµατα.
γ) ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι γνήσια και πραγµατικά
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν την παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση θα
θεωρούνται και θα αξιολογούνται στον πίνακα των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων,
Συνταξιούχων.
10. Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή
σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της
παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85.
11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται µε
ένα ή περισσότερα τέκνα.
18/32
•
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
•
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Λάρισας, Ερµογένους 10,
41447, Λάρισα τηλ 2410-256072 κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 23/11/2011 έως και
29/11/2011 και ώρες από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ. ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς,
µέχρι και τις 29/11/2011, µε συστηµένη αλληλογραφία, ή µε courier. Κανένα απολύτως
δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης.
2. Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του
υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και
αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθµός συνηµµένων (σε φύλλα) πλην του
φύλλου της αίτησης.
3. Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.
•
•
Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής ωροµισθίων εκπαιδευτικών υποψήφιος/α ο/η
οποίος/α:
∆εν έχει τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα σύµφωνα µε την αντίστοιχη
προκήρυξη ειδικοτήτων.
∆εν υποβάλει αντίγραφα µε υπεύθυνη δήλωση ακρίβειας των δικαιολογητικών
ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
∆εν υποβάλλει αναγνώριση του βασικού τίτλου σπουδών αλλοδαπής
από τα σχετικά αρµόδια όργανα (∆ΟΑΤΑΠ, Συµβούλιο Ισοτιµιών κλπ. ) και
µετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
Υποβάλλει εκπρόθεσµα αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά.
∆εν έχει υποβάλλει αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Αξιολογείται από την ∆ιευθύντρια του ΚΕΚ ως ακατάλληλος/η µε βάση
στοιχεία που προκύπτουν από προηγούµενη στον Ο.Α.Ε.∆. διδακτική του
19/32
απασχόληση και εφόσον κατατεθεί αντίστοιχα τεκµηριωµένη έκθεση της
∆ιευθύντριας του ΚΕΚ.
20/32
•
∆. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα επόµενα κριτήρια:
∆ιδακτική Εµπειρία
Επαγγελµατική Εµπειρία
Παιδαγωγικό Τίτλο
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Βαθµός πτυχίου
Οικογενειακή Κατάσταση
1.∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Το σύνολο των ωρών διδακτικής εµπειρίας αξιολογείται ως εξής : Κάθε ώρα
διδακτικής Εµπειρίας βαθµολογείται µε ένα (1 ) µόριο και µέχρι των 3.600 ωρών.
2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Κάθε ηµεροµίσθιο επαγγελµατικής εµπειρίας αξιολογείται µε δύο (2) µόρια και µέχρι
των 3.600 µορίων ήτοι 1.800 ηµεροµίσθια.
3.ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών και 1.800 ωρών διδακτικής
εµπειρίας προηγούνται των υπολοίπων όπως προβλέπεται παρακάτω στη δηµιουργία
πινάκων αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι κάτοχοι Παιδαγωγικών τίτλων σπουδών µε
µικρότερη των 1.800 ωρών διδακτικής εµπειρίας µοριοδοτούνται µε 600 µόρια τα
οποία προστίθενται στη διδακτική εµπειρία.
4.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Στους
υποψηφίους
κατόχους
µεταπτυχιακών
σπουδών
προσµετρούνται
για
Μεταπτυχιακό (Master κλπ.) 600 µόρια ή ∆ιδακτορικό 1.200 µόρια. Αξιολογείται
µέχρι ( 1 ) ένας τίτλος επιπλέον του ορίου των 3,600 µορίων διδακτικής εµπειρίας.
5.ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο βαθµός πτυχίου λαµβάνεται υπόψη εφόσον υποψήφιοι ισοβαθµούν στους πίνακες
αξιολόγησης και προηγείται ό έχων µεγαλύτερο βαθµό πτυχίου εφόσον αναγράφεται.
21/32
Υποψήφιοι που ο βαθµός δεν αναγράφεται αλλά υπάρχει µόνον ο χαρακτηρισµός
ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και ΑΡΙΣΤΑ θεωρείται ο βαθµός πτυχίου ως εξής:
ΚΑΛΩΣ = 5
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ = 6,5
ΑΡΙΣΤΑ = 8,5
6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση νέας ισοβαθµίας και µετά το κριτήριο του βαθµού πτυχίου προηγείται ο
υποψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες µε βάση τις ως άνω προκηρυσσόµενες
ειδικότητες και οι υποψήφιοι προσλαµβάνονται (ως γενικός κανόνας) από τον
επόµενο πίνακα εφόσον εξαντληθεί ο προηγούµενος.
Για τους υποψήφιους ΠΕ & ΤΕ
Πίνακας 1
Υποψήφιοι πτυχιούχοι ΠΕ & ΤΕ κάτοχοι παιδαγωγικού τίτλου µε 1800 ώρες
τουλάχιστον διδακτικής εµπειρίας
Πίνακας 2
Υποψήφιοι πτυχιούχοι ΠΕ & ΤΕ κάτοχοι παιδαγωγικού τίτλου µε λιγότερες από 1800
ώρες διδακτικής εµπειρίας και υποψήφιοι χωρίς παιδαγωγικό τίτλο.
Σε κάθε πίνακα η κατάταξη γίνεται ως εξής :
Προηγείται ο υποψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό µορίων που προκύπτει από
το άθροισµα των µορίων διδακτικής εµπειρίας (µέχρι 3600) συν τα µόρια της
επαγγελµατικής εµπειρίας (µέχρι 3600) συν τα µόρια από Μεταπτυχιακό τίτλο (εάν
υπάρχει) και Παιδαγωγικό τίτλο (εάν υπάρχει) για τον Πίνακα 2 και επιπλέον των
ορίων, αν αυτό έχει ήδη συµπληρωθεί.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προηγείται ο έχων µεγαλύτερο βαθµό στο
βασικό τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση και νέας ισοβαθµίας προηγείται ο
22/32
υποψήφιος µε το µεγαλύτερο αριθµό τέκνων.
Εφόσον εξαντληθούν οι υποψήφιοι των παραπάνω πινάκων προσλαµβάνονται από
νέους αντίστοιχους πίνακες υποψήφιοι δηµόσιοι υπάλληλοι, αναπληρωτές και
συνταξιούχοι που δηµιουργούνται µε τα ίδια ως άνω κριτήρια.
Για τους υποψηφίους κατηγορίας ∆Ε
Καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες µε βάση τις ως άνω προκηρυσσόµενες
ειδικότητες και οι υποψήφιοι προσλαµβάνονται (ως γενικός κανόνας) από τον
επόµενο πίνακα εφόσον εξαντληθεί ο προηγούµενος.
Οι Πίνακες αξιολόγησης & αποκλειοµένων θα ανακοινωθούν τη Παρασκευή
9/12/2011 στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΚ Λάρισας.
ΣΤ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Με Απόφαση της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης συγκροτείται στο ΚΕΚ
ΛΑΡΙΣΑΣ τριµελής Επιτροπή, για την αξιολόγηση των υποψηφίων ωροµισθίων
Εκπαιδευτών µε βάση τα νόµιµα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αντίστοιχα
προσόντα τους, αποτελούµενη από :
Τη ∆ιευθύντρια του ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ, ως Πρόεδρο
Εκπρόσωπο της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ως µέλος
Έναν Εκπαιδευτικό της ΕΠΑΣ Μαθητείας ΛΑΡΙΣΑΣ, ως
µέλος.
Η Επιτροπή αυτή :
23/32
Ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών αυτών και
αποκλείει τους µη δικαιούµενους να συµµετάσχουν στην επιλογή µε βάση τα
δικαιολογητικά αυτά.
Ταξινοµεί τα δικαιολογητικά κατά ειδικότητα σύµφωνα µε τη σχετική
προκήρυξη και βαθµολογεί όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παρούσα Απόφαση και συντάσσει για κάθε ένα υποψήφιο
Έκθεση Αξιολόγησης.
Μετά την βαθµολόγηση όλων των υποψήφιων συντάσσει Πίνακα Αξιολόγησης
Ωροµίσθιων Εκπαιδευτικών κατά ειδικότητα σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη
και κατά σειρά αξιολόγησης µε βάση το συνολικό αριθµό µορίων κάθε υποψηφίου.
Στο Πίνακα Αξιολόγησης δεν περιλαµβάνονται υποψήφιοι για τους οποίους έχει
κατατεθεί από τη ∆ιευθύντρια του ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ Έκθεση ακαταλληλότητας µε βάση
στοιχεία που προκύπτουν από προηγούµενη διδακτική απασχόληση του στον ΟΑΕ∆.
Συντάσσει Πίνακα Αποκλειοµένων από την διαδικασία επιλογής υποψηφίων
στον οποίο αναγράφεται συνοπτικά η αιτιολογία αποκλεισµού για κάθε ένα
υποψήφιο.
Αποφασίζει για κάθε θέµα που προκύπτει κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των
υποψηφίων ωροµισθίων εκπαιδευτικών και αφορά στα κριτήρια και στη διαδικασία
αξιολόγησης που δεν προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.
Οι περιπτώσεις τόσο αυτής της παραγράφου όσο και των αποκλεισµένων από την
διαδικασία επιλογής, επανεξετάζονται από τη δευτεροβάθµια επιτροπή, στην
οποία αποστέλλονται ολόκληροι οι φάκελοι των εν λόγω υποψηφίων ενώ
παράλληλα σηµειώνεται στους πίνακες που θα αναρτηθούν στην Εκπαιδευτική
Μονάδα δίπλα στο όνοµα κάθε υποψηφίου από τους παραπάνω η ένδειξη
«επανεξέταση». Ο υποψήφιος ενηµερώνεται για τους λόγους της παραποµπής σε
επανεξέταση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για να έχει τη δυνατότητα
ένστασης όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Η επιτροπή µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων παραδίδει στο ∆ιεύθυνση
24/32
Κατάρτισης Α3 τα στοιχεία όλων των υποψηφίων, τις εκθέσεις αξιολόγησης, τους
συγκεντρωτικούς πίνακες αξιολόγησης και τον πίνακα αποκλειοµένων.
Η ∆ιευθύντρια του ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ την επόµενη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη του
έργου της Επιτροπής αξιολόγησης για την επιλογή Ωροµισθίων Εκπαιδευτικών,
αναρτά σε εµφανές σηµείο της Εκπαιδευτικής Μονάδας αντίγραφα του Γενικού
Πίνακα Αξιολόγησης και του Πίνακα Αποκλειοµένων και ανακοίνωση για το
δικαίωµα των Υποψηφίων Ωροµισθίων Εκπαιδευτικών υποβολής ένστασης κατά των
Πινάκων σε προθεσµία 5 (πέντε) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης
τους.
Οι ενστάσεις κατά των πινάκων αξιολόγησης από υποψηφίους εκπαιδευτικούς που
πήραν µέρος στην επιλογή για να εξεταστούν πρέπει :
Να έχουν υποβληθεί µέσα στην προβλεπόµενη χρονική προθεσµία.
Να περιλαµβάνουν τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου, και τους συγκεκριµένους
λόγους για τους οποίους ενίστανται αναλυτικά.
2. Με Απόφαση της ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆ συγκροτείται στη Περιφερειακή
∆ιεύθυνση του Οργανισµού τριµελής Επιτροπή αποτελούµενη από:
Τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή, ως Πρόεδρο.
Εκπρόσωπο της ∆ιοίκησης, ως µέλος.
∆ιευθυντή Εκπαιδευτικής Μονάδας, ως µέλος
Η Επιτροπή αυτή :
Επανεξετάζει τις περιπτώσεις εκείνες που παραπέµπονται σε αυτή από τη
πρωτοβάθµια επιτροπή.
Κρίνει τις υποβληθείσες ενστάσεις και οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες.
Ελέγχει και επικυρώνει τους τελικούς Πίνακες Αξιολόγησης Ωροµισθίων
Εκπαιδευτικών και τον Πίνακα Αποκλειοµένων όπως αυτοί διαµορφώνονται
µετά την επανεξέταση των ανωτέρω.
25/32
Συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιλαµβάνονται ο επικυρωµένος Πίνακας
Αποκλειοµένων και ο επικυρωµένος Γενικός Πίνακας Αξιολόγησης σύµφωνα µε τη
σχετική προκήρυξη.
Για κάθε θέµα επιλογής ωροµισθίων εκπαιδευτικών, που δεν προβλέπεται από
την παρούσα απόφαση, η δευτεροβάθµια επιτροπή ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων Α3 του Οργανισµού, αναφέροντας
συγχρόνως πρόταση της και ενεργεί µετά από οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Α3. Το
έργο των Επιτροπών λήγει µετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών.
Οι νέοι τελικοί πίνακες, που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση του έργου της
παραπάνω επιτροπής, παραδίνονται στη ∆ιευθύντρια του ΚΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ και
αναρτώνται εντός δύο ( 2 ) ηµερών στον πίνακα Ανακοινώσεων της Εκπαιδευτικής
Μονάδας. Από τους πίνακες που θα συνταχθούν κατά κλάδο και ειδικότητα, θα
γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου ωροµισθίου διδακτικού προσωπικού µε
σειρά προτεραιότητας βάσει των πινάκων αξιολόγησης, ανάλογα µε τις ανάγκες του
Κ.Ε.Κ.
Πληροφορούµε τους υποψηφίους ότι ενδέχεται να µην γίνει πρόσληψη από όλους
τους ανωτέρω κλάδους και ειδικότητες αν και υπέβαλλαν δικαιολογητικά και
συµπεριελήφθησαν στους πίνακες αξιολόγησης εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες από
άλλους που έχουν προτεραιότητα στην επιλογή.
Οι αποφάσεις για την πρόσληψη των επιλεγέντων ωροµισθίων εκπαιδευτικών κατά
ΚΕΚ εκδίδονται από την ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων (Α3) της
∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. Διοικητή
2. Γρ. Αντιπροέδρων
3. Γρ. Γεν. Δ/ντή
26/32
4. Γραµµατεία Δ/τή
5. Όλες τις Δ/νσεις και Υπηρεσίες της Διοίκησης
•
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COSMOTE S.A.
Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Cosmote, στα πλαίσια της συνεργασίας της µε το
εργαστήριο Ασυρµάτων ∆ικτύων και Εφαρµογών (WNA) του τµήµατος
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων & ∆ικτύων (ΤΕΣΥ∆) του ΤΕΙ Μεσολογγίου,
ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους φοιτητές ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη
φοιτητών, στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της πρακτικής τους στην
εταιρεία.
Οι θέσεις ενδιαφέροντος αφορούν τα κάτωθι αντικείµενα
• Τηλεπικοινωνιακούς Μηχανικούς
• Μηχανικούς υποστήριξης δικτύου (ΙΤ)
• Τελειόφοιτους οικονοµικής κατεύθυνσης
• Τελειόφοιτους λογιστικής
27/32
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τον Επ. Καθηγητή κ. Λούβρο
Σπυρίδων στο email [email protected] ή στο [email protected] ο οποίος και
αναλαµβάνει την ευθύνη της πρώτης συνέντευξης και της αποστολής των
καταλλήλων βιογραφικών στην εταιρεία προς περαιτέρω επεξεργασία.
Θεµατική Ενότητα
Φοιτητικά Θέµατα
1. Συνέδριο στο ΤΕΙ Μεσολογγίου
28/32
«Η Ευρώπη και η Ελλάδα µετά την
Εκδήλωση
της
Κρίσης»
το
θέµα
συνεδρίου
που
έγινε
στο
ΤΕΙ
Μεσολογγίου
Θέµα του συνεδρίου ήταν: «Η Ευρώπη και η Ελλάδα µετά την Εκδήλωση της
Κρίσης» και διοργανώθηκε το διήµερο 10-11/11 στο κεντρικό αµφιθέατρο του
ΤΕΙ Μεσολογγίου από τη Σχολή ∆ιοίκησης Οικονοµίας
Η φύση, η διάσταση και το µέγεθος των προβληµάτων της οικονοµικής κρίσης στην
Ελλάδα, στην Ευρώπη και για το σύνολο του κόσµου αποτέλεσαν τους κινητήριους
άξονες για τη διενέργεια επιστηµονικού συνεδρίου που έλαβε χώρα στο Τ.Ε.Ι.
Μεσολογγίου στις 10 και11 Νοεµβρίου 2011.
Στο συνέδριο παρευρέθησαν επιφανείς Έλληνες διανοητές και ακαδηµαϊκοί όπως η
Mαρία Νεγρεπόντη ∆ελιβάνη, πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,
οΣάββας Ροµπόλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου και Επιστηµονικός
∆ιευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ αλλά και ακαδηµαϊκοί διαφόρων εκπαιδευτικών
ιδρυµάτων της χώρας και ερευνητές.
Οι συζητήσεις παρουσίασαν υψηλού επιπέδου αναλύσεις για τα σύγχρονα
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας αλλά και των σχέσεών της µε την Ευρώπη.
Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην παρουσίαση τρόπων ανάπτυξης και
λειτουργίας της οικονοµίας πέρα από τον κυρίαρχο τρόπο οργάνωσής της (αγορά),
όπως εναλλακτικές οικονοµικές πρακτικές, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία.
Η εισήγηση της κας ∆ελιβάνη επικεντρώθηκε στο εµφανιζόµενο ως κυρίαρχο
πρόβληµα του χρέους όπως το διαπραγµατεύεται στο τελευταίο βιβλίο της «Όλη η
αλήθεια για το χρέος και τα ελλείµµατα και πως θα σωθούµε», τονίζοντας µε
ιδιαίτερη έµφαση τα αδιέξοδα των εφαρµοζόµενων µνηµονιακών πολιτικών ως
συνέπειας του Νεοφιλελεύθερου µοντέλου µε βάση το οποίο οικοδοµήθηκε η
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ατελές σύστηµα του Ευρώ και το Σύµφωνο Σταθερότητας που
σήµερα καταρρέουν.
Για να υπάρξει διέξοδος προτείνει µεταξύ άλλων την αναθέρµανση της οικονοµίας
µέσω της κατανάλωσης της αύξησης των µισθών, την αναδιανοµή του εισοδήµατος
προς όφελος των ασθενέστερων, τις δηµόσιες επενδύσεις, µέσω ενός ελεγχόµενου
πληθωρισµού και ως προς στόχο που πρώτιστα σκοπεύουν να περιορίσουν (χρέος)
και ότι η συνέχιση της οικονοµικής πολιτικής µε τα ισχύοντα δεδοµένα δεσµεύει τη
χώρα µας εκχωρώντας σηµαντικά κυριαρχικά δικαιώµατα.
Η εισήγηση του Σ. Ροµπόλη αποτελεί προϊόν σηµαντικής µελέτης του Ινστιτούτου
της ΓΣΕΕ υπό την εποπτεία του για την ελληνική οικονοµία και επικεντρώνεται στα
διάφορα σενάρια που τίθενται για αυτήν. Ήτοι τα εφαρµοζόµενα µέτρα και τα
29/32
αδιέξοδα στα οποία οδηγούν αλλά και στην αναγκαιότητα δηµιουργίας νέων
προοπτικών, κινητήριων για την προώθηση της οικονοµίας αλλά και όλων των
κοινωνικών δεικτών όπως µε την κύρια απασχόληση, βασικών παραγόντων για την
κοινωνική συνοχή και ευηµερία.
Πηγή: http://www.messolonghi.gr/
2. Χρηµατοδότηση Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων
15,1 εκ. € για την ενίσχυση της
εργαστηριακής
υποδοµής
στα
Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της ∆υτ.
Ελλάδας
Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται µε αποφάσεις που υπέγραψε χθες και σήµερα ο
Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας τέσσερα σηµαντικά έργα
ενίσχυσης του ερευνητικού και εργαστηριακού εξοπλισµού των Πανεπιστηµίων
Πατρών και ∆υτικής Ελλάδας καθώς και των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου,
συνολικού προϋπολογισµού 15,1 εκατοµµυρίων ευρώ.
«Πρόκειται για δυο σηµαντικές παρεµβάσεις που έρχονται να αναβαθµίσουν καίρια
τις δυνατότητες και τις υποδοµές πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ που λειτουργούν στα
όρια της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», τόνισε σε δήλωση του ο κ. Κατσιφάρας,
προσθέτοντας ότι «µε τον τρόπο αυτό αποδεικνύουµε στην πράξη το σταθερό
ενδιαφέρον αλλά και για την αγωνία µας για την συνεχή ενίσχυση του επιστηµονικού
έργου, την τόνωση της ερευνητικής δραστηριότητας και εν γένει την βελτίωση των
όρων λειτουργίας τους».
Τι χρηµατοδοτείται
Για το Πανεπιστήµιο Πατρών, στο ΕΣΠΑ εντάσσεται, µε προϋπολογισµό 9.191.000
ευρώ η ενίσχυση τριών ∆ιατµηµατικών Εργαστηρίων και επτά Τµηµάτων του
Ιδρύµατος. ∆ικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήµιο και η χρονική διάρκεια
υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του έργου είναι οι έξι µήνες. Σύµφωνα µε την
απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ο ερευνητικός εξοπλισµός που θα
αποκτηθεί αφορά στην ενίσχυση του Εργαστηρίου Ενόργανης Ανάλυσης, του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Μικροανάλυσης και του Εργαστηρίου
Περιβάλλοντος. Πρόκειται για τρία ∆ιατµηµατικά Εργαστήρια του Πανεπιστήµιου
της Πάτρας.
30/32
Επίσης, µε την ίδια απόφαση ενισχύεται ο εξοπλισµός των εξής Τµηµάτων του
Πανεπιστηµίου:
- Ιατρικής
- Πολιτικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
- Φυσικής
- Χηµείας
- Βιολογίας
- Γεωλογίας
Για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας, στο ΕΣΠΑ εντάσσεται ανάλογο έργο µε
προϋπολογισµό 3.014.000 ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του φυσικού
αντικειµένου τους έξι µήνες. Με την ένταξη του έργου ανοίγει ο δρόµος για την
συγκρότηση δυο ερευνητικών εργαστηρίων των 30 θέσεων εργασίας για την κάλυψη
ερευνητικών αναγκών σχετικές µε τις νέες τεχνολογίες και τον πολιτισµό.
Τα εργαστήρια θα εξοπλιστούν µε προσωπικούς υπολογιστές, εξυπηρετητές καθώς
και µε δικτυακές και άλλες περιφερειακές συσκευές. Οι υπολογιστές θα έχουν
κατάλληλη σύνθεση για την υποστήριξη των αναγκών εφαρµογών οργάνωσης,
τεκµηρίωσης, διαχείρισης και προβολής πολιτισµικού υλικού µέσω ∆ιαδικτύου,
πολυµέσων και άλλων νέων µέσων αλληλεπίδρασης και προβολής πολιτισµικής
πληροφορίας.
Επίσης, θα υπάρξει εξοπλισµός που θα βοηθήσει στην αποτύπωση και αναπαραγωγή
πολιτιστικών εκθεµάτων καθώς και εξοπλισµός για την κάλυψη των αναγκών
εξειδικευµένων ερευνητικών περιοχών όπως η συντήρηση των έργων τέχνης
Σε ό,τι αφορά στο ΤΕΙ Πάτρας, µε την απόφαση του Περιφερειάρχη, εντάσσεται στο
ΕΣΠΑ το έργο «Ερευνητικός και Εργαστηριακός Εξοπλισµός», προϋπολογισµού
2.047.000 ευρώ. Το έργο έχει δικαιούχο το ΑΤΕΙ Πάτρας και χρονικό ορίζοντα
υλοποίησης του φυσικού του αντικειµένου τους οκτώ µήνες. Προβλέπει δε την
ενίσχυση του ΑΤΕΙ µε σύγχρονο ερευνητικό και εργαστηριακό εξοπλισµό όπως, για
παράδειγµα, η προµήθεια εξοπλισµού ευφυών ροµπότ και συστηµάτων ανίχνευσης
για την προστασία των πολιτών σε φυσικές καταστροφές (ανίχνευση επιζώντων κ.α.),
προµήθεια εξοπλισµού συστηµάτων ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος,
προµήθεια πολυπαραµετρικού οργάνου µέτρησης ποιοτικών παραµέτρων νερού,
προµήθεια εξοπλισµού συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και θερµότητας,
φορητός µετεωρολογικός σταθµός κ.α.
Σε ό,τι αφορά στο ΤΕΙ Μεσολογγίου η σχετική δαπάνη από το ΕΣΠΑ ανέρχεται στα
1.875.000 ευρώ. Το έργο, µε χρονική διάρκεια υλοποίησης τους έξι µήνες, αφορά
στην αναβάθµιση του εργαστηριακού εξοπλισµού 7 τµηµάτων του ΑΤΕΙ.
31/32
Συγκεκριµένα πρόκειται για τα Τµήµατα ∆ιοίκησης Κοινωνικών –
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων, Εφαρµογών Πληροφορικής
στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία, Θερµοκηπιακών καλλιεργειών και
Ανθοκοµίας, Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, Υδατοκαλλιεργειών και
Αλιευτικής ∆ιαχείρισης, Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων και το
Τµήµα Αυτοµατισµού.
«Μέσα σε λίγους µήνες, µε την ολοκλήρωση των δυο αυτών έργων τα ΑΤΕΙ της
Πάτρας και του Μεσολογγίου θα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες στο
ερευνητικό και επιστηµονικό τους έργο, γεγονός που δεν είναι ανεξάρτητο από
την γενικότερη προσπάθεια που η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας καταβάλει για
την ανασυγκρότηση της περιοχής µας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
της», τόνισε ο κ. Κατσιφάρας, υπογραµµίζοντας, επίσης, ότι «η Περιφέρεια έχει
αναλάβει µιας µεγάλης έκτασης πρωτοβουλία για την διασύνδεση των
Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ και των ερευνητικών ινστιτούτων και κέντρων της
∆υτικής Ελλάδας µε την έρευνα, την καινοτοµία και την παραγωγή. Η
πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη αρχίσει να δείχνει τα πρώτα της θετικά
αποτελέσµατα».
Πηγή: http://www.messolonghi.gr/
32/32