- Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

ΓPAΦEIA E.A.A.Σ.: XAP. TPIKOYΠH 18A • T.K. 10679 AΘHNA • THΛ. 210 3633797•210 3632964 • FAX: 210 3621410 ΔIANEMETAI ΔΩPEAN
I
H
ΣE
I
ΣX
Ω
YΣ
EN TH EN
Eθνική Hχώ
MHNIAIA EKΔOΣH THΣ ENΩΣEΩΣ AΠOΣTPATΩN AΞIΩMATIKΩN
ΜΑΪΟΣ 2013 • AP. ΦYΛΛOY 595
είτε την
Επισκεφθ
ελίδα µας
νέα ιστοσ
www.eaa
s.gr
ΚΕΜΠΑ
4501
EIΣ OIΩNOΣ APIΣTOΣ AMYNEΣΘAI ΠEPI ΠATPHΣ
ΣTPATOY
ΚΩΔ.:012779
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
των ε.α. & ε.ε. Αξιωµατικών όλων των Κλάδων των Ε.Δ. και Σ.Α. (30/05/2013)
Μ
εγαλειώδης και η νέα συγκέντρωση
που πραγµατοποίησαν οι απόστρατοι
και εν ενεργεία Στρατιωτικοί των ΕΔ και
Σωµάτων Ασφαλείας στις 18:30 το απόγευµα , υλοποιώντας την απόφαση τους
για την συνέχιση και επέκταση – κλιµάκωση
του δίκαιου αγώνα τους , σταδιακά σε όλη
τη Χώρα, µέχρι να γίνει αντιληπτό από
όλους τους Κυβερνώντες , ότι είναι αδύνατον να έχεις αξιόπιστη Άµυνα και Ασφά-
Η Δηµοκρατία
στον Τροπικό
της Κρίσης;
Ανάγκη Ηρεµίας,
Επιστηµονικού
Στοχασµού και
Ειλικρίνειας.
Κατάσταση
επιλεγέντων
για τα ΚΑΑΥ
Αγ. Ανδρέα
έτους 2013
(Συνέχεια από το
προηγούµενο φύλλο)
ΣEΛIΔΑ 9-11
Μεγαλοπρεπής
εκδήλωση στην
Σχολή Πεζικού
την 11-5-2013
Συνέχεια στη σελίδα 24
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ
Η άµυνα και η ασφάλεια
της χώρας µας
είναι η µείζονα υπόθεση όλων των Ελλήνων
Γράφει ο
Kώστας Παδουβάς
Aντιστράτηγος ε.α.
ΣEΛIΔΑ 4
λεια, µε τα στελέχη και τις Οικογένειές
τους σε συνθήκες εξαθλίωσης , πέρα
από κάθε έννοια ισονοµίας και δικαιοσύνης,
αφού είναι οι µόνοι που αµείβονται από
το Δηµόσιο, που έχουν υποστεί µειώσεις
πάν από 55, αν και συνθήκες εργασίας
τους είναι στην πλειονότητά τους, µε
υπέρµετρες δυσχέρειες και απαιτούν καθηµερινές θυσίες.
Α
φορµή για τη σύνταξη του
παρόντος άρθρου, που
αποτελεί ταυτόχρονα και
πρόταση Συνταγµατικής µεταρρύθµισης, υπήρξε η ηµερίδα στην Ακαδηµία Αθηνών της 24ης
Μαϊου 2013, µε τη συνεργασία του Γραφείου
Στρατιωτικών και Αµυντικών θεµάτων της Ακαδηµίας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (Ελ.Ι.Σ.ΜΕ) µε θέµα:
«Η άµυνα και ασφάλεια της χώρας µας υπό
το πρίσµα των εξωτερικών και εσωτερικών
εξελίξεων».
Καθ’όλη τη διάρκεια της ηµερίδας έγιναν
τεκµηριωµένες διαπιστώσεις, εκτιµήσεις και
τοποθετήσεις, τόσον εκ µέρους της Ακαδηµίας Αθηνών δια του Ακαδηµαϊκού- Στρατηγού
κ. Δ. Σκαρβέλη, όσον και του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ δια
των έξι εισηγητών: Κ.Αργυρόπουλου, Υπτγου
ε.α., Σ.Ι.Καργάκου Ιστορικού-Συγγραφέα, Σ.
Παναγόπουλου, αντγου ε.α., Α. Ροζολή Προέδρου Δ.Σ./ΣΕΚΠΥ, Ι. Θεοδωράτου, Δηµοσιογράφου, Β. Μαρτζούκου Αντιναύαρχου ε.α.,
Π.Ν.
Το µείζον και ζωτικό αυτό θέµα υπερκαλύφθηκε περιληπτικά µεν αλλά µε περισσή ενάργεια και θαυµαστή πληρότητα επί πραγµατικών
περιγραφών και παρουσιάσεων
των συνιστωσών στοιχείων του
θέµατος µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών διαφανειών, παραλειποµένων των κάθε είδους θεωρητικών
υποθέσεων και φανταστικών εικόνων του τύπου «Ο Θεός της
Ελλάδος είναι Μεγάλος!...»
Τονίστηκαν, µεταξύ άλλων, αφενός το τρίπτυχο στήριξης της εθνικής άµυνας και ασφάλειας της
χώρας: Οικονοµία-Ένοπλες Δυνάµεις και Σώµατα ΑσφαλείαςΗγεσίες και επιτελεία (πολιτικών
φορέων και θεσµών -«στρατιωτικών» οργανώσεων µε την ευρεία
έννοια) και αφετέρου ορισµένες
Στιγµιότυπο από την Ηµερίδα του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ
από τις ταπεινώσεις της πατρίδας
στην Ακαδηµία Αθηνών στις 24 Μαϊου 2013
µας όταν αγνοήθηκε η π ρ ό β
των υπευθύνων πολιτικών και στρατιωτικών
λ ε ψ η του τύπου «προετοιµάσου για πόλεµο
δεν άµβλυναν την εθνική συµφορά), οι αλλεγια να έχεις ειρήνη».
πάλληλες πρακτικές κοµµατικού φανατισµού
Συγκεκριµένα, έγινε µνεία αριθµού γεγοκαι τα διχαστικά στρατιωτικά πραξικοπήµατα
νότων του παρελθόντος τα οποία εξασθένησαν
που διαίρεσαν και µείωσαν την ισχύ των θεαλόγιστα την εθνική άµυνα και ασφάλεια της
σµικών συγκροτηµένων οργάνων υπεράσπισης
χώρας, µε τις αυτονόητες καταβολές τεράτης εθνικής άµυνας και ασφάλειας, η αδικαιοστιων τιµηµάτων σε έµψυχο και άψυχο δυναλόγητη
αναβολή της διεκδίκησης των κυριαρµικό, όπως είναι: Η µεγάλη πτώχευση της
χικών
δικαιωµάτων
και επέκεινα του Δηµόσιου
χώρας το 1893, ο επιλεγόµενος συµβατικά
πλούτου
σύµφωνα
µε το διεθνές δίκαιο της
«ατυχής» (ουσιαστικά απροετοίµαστος) πόλεµο
θάλασσας,
η
αταξία
και
το χάος που βιώνουµε
1897, η Μικρασιατική καταστροφή 1922 (οι
επακόλουθες εκτελέσεις και λοιπές τιµωρίες
Συνέχεια στη σελίδα 3
Έτσι τιµούνται οι ένοπλες δυνάµεις απ’αυτούς που σέβονται το λαό τους
Tα πολιτικά κόµµατα
και ο εκρηκτικός συνδυασµός
της µεταναστεύσεως,
του Ισλάµ και της
υπογεννητικότητος των Ελλήνων
ΣEΛIΔΑ 15
σελ.3
Εκδήλωση
µνήµης για τα
θύµατα της
γενοκτονίας
των Ποντίων
σελ.12
σελ.19
ενηµέρωση 2
Σ
τα πλαίσια βελτίωσης της προσπάθειας συµµετοχής των µελών της στην ανάδειξη και καλύτερη
µεθόδευση της προώθησης και επίλυσης των προβληµάτων που µας απασχολούν καθιερώθηκε η ειδική
στήλη «ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ» στην Εφηµερίδα
Εθνική Ηχώ.
Τα Μέλη που επιθυµούν µπορούν να διατυπώσουν σε
επιστολή την άποψη τους, την πρόταση τους, τον προβληµατισµό τους , την διαφωνία τους γιατί αυτή βοηθά
στο να γεννηθούν ιδέες που ίσως να έµειναν αγέννητες
όπως επίσης και την κριτική τους γιατί πιστεύουµε ότι
είναι ωφέλιµη λειτουργία. Oι επιστολές που θα αποστέλλονται θα δηµοσιεύονται στην εφηµερίδα και στη
στήλη ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ εφόσον τηρούνται οι
παρακάτω προϋποθέσεις:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΡOΣ ΔΗΜOΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «Ε.Η»
Όροι για την
δηµοσίευση
επιστολών,
άρθρων κλπ
στην EΘNIKH HXΩ
1. Το κείµενο να αναφέρεται σε θέµα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει περιορισµένη έκταση και να µην
υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις.
2. Να είναι ενυπόγραφο µε όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα
3. Να µην είναι υβριστικό , συκοφαντικό και να µην
περιλαµβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις
αλλά και να µην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.
4. Να µην υπηρετεί κοµµατικές σκοπιµότητες.
5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από
τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαµε.
6. Να είναι κατά προτίµηση δακτυλογραφηµένο και
σε περίπτωση που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραµµένο και ευανάγνωστο.
Oι προς δηµοσίευση επιστολές να περιέρχονται στην
ΕΑΑΣ µέχρι την 10η εκάστου µήνα είτε ταχυδροµικά
µε την ένδειξη Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων είτε προσωπικά από τον ενδιαφερόµενο η εκπρόσωπο του.
Σε ότι αφορά τα αποστελλόµενα για δηµοσίευση
άρθρα ισχύουν όσα
για τις επιστολές και
επί πλέον:
1. Η έκταση τους
να µην υπερβαίνει
τις 2 έως 3 δακτυλογραφηµένες σελίδες µε γραµµατοσειρά Arial 11
Eθνική Hχώ
2. Τα κείµενα θα
Mηνιαίον όργανον
συγκεντρώνονται
και θα καταχωρούνAποστράτων Aξκών
ται σε ειδικό φάΣτρατού (EAAΣ) - NΠΔΔ
κελο.
Kωδ.: 2779
3. Θα εξετάζονται
Iδιοκτήτης:
και θα αξιολογούνΈνωση Aποστράτων
ται από συντακτική
Aξιωµατικών Στρατού
επιτροπή.
Xαριλάου Tρικούπη 18α
4.
Ανεξάρτητα
TK 10679 Aθήνα
από
τη
δηµοσίευση
Tηλέφωνα:
η µη των άρθρων τα
κείµενα δεν επιστρέφονται.
5. Το περιεχόµενο
Fax; 210 3621410
εκάστου
άρθρου
e-mail:[email protected]
απηχεί τις προσωπιwww.eaas.gr
κές απόψεις του
Eκδότης:
υπογράφοντος.
Παντ. Mαυροδόπουλος
Aντγος ε.α.
Το ΔΣ της ΕΑΑΣ
Πρόεδρος ΔΣ/EAAΣ
ευελπιστεί ότι η
Συντακτική οµάδα:
προαναφερθείσα
πρωτοβουλία
θα
Mέλη EAAΣ
συµβάλλει θετικά
Δηµοσιογραφική
στην ανάδειξη των
επιµέλεια:
θεµάτων που µας
ΔEΣMOΣ
απασχολούν γι αυτό
[email protected]
και ζητά τη συνερEκτύπωση:
γασία των συναδέλN. Γ. Παπαδόπουλος
φων και λοιπών
Tηλ.: 210 3468268
µελών της ένωσης
Fax: 210 3467155
στον τοµέα αυτό.
Xειρόγραφα
δηµοσιευµένα ή µη,
δεν επιστρέφονται.
210 3633797,
210 3624495
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
Κατηγορηµατική διάψευση για το
«Ξαφνικό Ξέσπασµα
του Πρωθυπουργού στο ΚΥΣΕΑ»
Γράφει ο
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α. - Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Λ
όγω της συγκέντρωσης
διαµαρτυρίας των
ε.α στελεχών ευρισκόµουν στην
Λάρισα, όταν στο κινητό τηλέφωνο
και το ηλεκτρονικό µου ταχυδροµείο,
άρχισε να λαµβάνεται σωρεία µηνυµάτων, σχετικά µε το παρακάτω κείµενο, το οποίο είχε αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα KRANOSGR.
«Ένα ξαφνικό ξέσπασµα του Αντώνη
Σαµαρά για τις διαµαρτυρίες των ένστολων σχετικά µε τη δραστική µείωση του µισθού τους εκδηλώθηκε
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
του ΚΥΣΕΑ!»
Περιµένοντας και τα υπόλοιπα µέλη
του ΚΥΣΕΑ ο πρωθυπουργός συνοµιλεί
µε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία... του υπουργείου Άµυνας, όπου
ευθέως τους ζητά να βγουν και να
πουν στα Σώµατα των στρατιωτικών
όλη την αλήθεια για τις περικοπές
της µισθοδοσίας τους.
Η... ελίτ
«Ήταν πολιτική επιλογή της κυβέρνησής µας να πετσοκόψουµε τους
µισθούς των υψηλόβαθµων αντί να
προβούµε σε αθρόες απολύσεις µικροµεσαίων στελεχών τσακίζοντας
έτσι τη ραχοκοκαλιά του στρατεύµατος. Ήταν επιλογή µας να διασώσουµε τους µικρούς και να κόψουµε
από 45 έως 60% τις αποδοχές των
µεγάλων!», είπε και πρόσθεσε πως
«δεν επιλέξαµε την εύκολη οδό που
ακολούθησαν Γάλλοι, Γερµανοί ακόµη
και Ισραηλινοί σχεδιάζοντας µαζικές
απολύσεις στα στρατεύµατά τους για
να διατηρήσουν τα προνόµια της ελίτ
των στρατιωτικών». Ο κ. Σαµαράς
απευθύνθηκε στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ λέγοντας: «Είναι προς τιµήν σου, στρατηγέ Κωσταράκο που από την πρώτη
στιγµή µε γενναιότητα µπήκες επικεφαλής αυτής της εκστρατείας αποδεχόµενος τη µεγαλύτερη µείωση
µισθού που ξεπερνάει το 60%! Αυτό
πρέπει να το επικοινωνήσετε, ώστε
οι ένστολοι να ξέρουν το παρασκήνιο,
να ξέρουν όλη την αλήθεια και να µη
διαµαρτύρονται χωρίς να γνωρίζουν
το τι συµβαίνει στους άλλους στρατούς».
Δεν το... χαρίζουν
«Είµαστε µε τους πολλούς και όχι
µε τους λίγους», πρόσθεσε ο υπουργός Εθνικής Άµυνας Πάνος Παναγιωτόπουλος βάζοντας και αυτός τη δική
του δηµοσιογραφική πινελιά, συµφωνώντας πλήρως µε το ξέσπασµα
Σαµαρά. Και για µην ξεχνάµε, ο Αντ.
Σαµαράς δεν θέλει να παραχωρήσει
το στράτευµα ούτε
στη Χρυσή Αυγή
αλλά και ούτε στον
ΣΥΡΙΖΑ που τελευταία ερωτοτροπεί πολιτικά µε τους
«αγανακτισµένους» ένστολους...».
Σε ένα µάλιστα µήνυµα, που µου
απεστάλη, από ανώτατο αξκο ε.α.,
στο οποίο είχε επισυναφθεί το υπόψη
κείµενο, τα παρακάτω σχόλια – παρατηρήσεις προβληµατίζουν και θλίβουν τα µέγιστα. «Στρατηγέ Μαυροδόπουλε κ. Πρόεδρε της ΕΑΑΣ, αντέδρασε ή παραιτήσου αµέσως, αλλιώς θα µείνεις στην Ιστορία. Μας
έχουν κάψει και πουλήσει από χέρι
και µας βρίζουν και από πάνω. Πεινάµε,
χάνουµε τα σπίτια µας και µας αποκαλούν και Ελίτ, εµάς που προερχόµαστε από τις πιο φτωχές τάξεις του
λαού και οι περισσότεροι δεν έχουµε
άλλα εισοδήµατα? Εµάς που µια
ζωή µέρα νύχτα µας έβγαινε η ψυχή
στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα µε
χαµηλές αποδοχές, συνεχείς µεταθέσεις και εξοντωτικό ωράριο. Λένε
δε και ψέµατα υπονοώντας µε γενικότητες ότι παίρναµε µεγάλες συντάξεις, ενώ οι µεγαλύτερες µετά από
σαράντα περίπου χρόνια υπηρεσίας
δεν ήταν πολύ πάνω από τις δύο χιλιάδες πριν περικοπούν µέχρι και 60%.
Αλήθεια τι θα µας πουν για τις δικές
τους συντάξεις και µισθοδοσίες όπως
και αρκετών άλλων?
Τι θα µας πουν για την αναλογικότητα και ίση µεταχείριση που αποτελούν αρχές και κοινωνικά δικαιώµατα
του Ευρωπαϊκού και Εσωτερικού µας
δικαίου? Πώς θα αντιµετωπίσει κάποιος τη ζωή του, την οποία είχε
σχεδιάσει πριν από τις απότοµες και
άκρως υπέρογκες περικοπές, και τις
σηµαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις? Θα έπεφτε δηλαδή το Κράτος
αν ήταν πιο ορθολογιστικές και κάτω
από τα νούµερα που έγιναν? Αλήθεια
πως ισοπεδώνονται τα πάντα καθήκοντα, βαθµοί υπηρεσίες? Τι είδους
πολιτεία είναι αυτή? Θα χανόταν δηλαδή ο κόσµος για να µπορούν οι
απόστρατοι αξιωµατικοί να αντιµετωπίζουν βασικές ανάγκες τους, για
παράδειγµα το χαράτσι, ώστε να µην
τους κόβεται το φως?
Τις τράπεζες τις ανακεφαλαίωσαν,
ενώ αυτές στα στεγαστικά δάνεια
των αποστράτων δεν προέβησαν µέχρι τώρα, παρά τις αιτήσεις που
έγιναν, σε ελαφρύνσεις µέσω επιµηκύνσεων του χρόνου αποπληρωµής?
Τι θα µας πουν για τις ευθύνες τους
για την σηµερινή κατάντια? Τι θα µας
πουν για όλους τους επίορκους ή
διεφθαρµένους που µένουν ατιµώρητοι? Τι θα µας πουν για την αναξιοκρατία που εφήρµοσαν στις ΕΔ ως
κόµµατα εξουσίας, για την εγκληµατική αδιαφορία στην αναδιοργάνωση,
για την µικροπολιτική και προχειρότητα
και σε άλλους ζωτικούς τοµείς της
Άµυνας?
Αναφέρουν µε ανακρίβειες για ξένους στρατούς ότι κράτησαν υψηλόµισθους τους µεγάλους εις βάρος
των µικρών. Υποστηρίζουν ότι οι περικοπές που έγιναν σε µισθούς και
συντάξεις των στελεχών των ΕΔ είχαν
στόχο να µην κοπούν από τους µικρούς, ενώ και αυτούς τους πετσόκοψαν.
Μιλάνε ότι δεν θέλουν να παραχωρήσουν το Στράτευµα σε κόµµατα
της αντιπολίτευσης, τα οποία δυστυχώς και κατονοµάζουν, πέραν από
κάθε δηµοκρατική δεοντολογία. Το
στράτευµα ανήκει στο λαό, στο έθνος,
δεν ανήκει και δεν παραχωρείται από
κανένα σε κανένα. Τα στελέχη του
είναι ελεύθερες προσωπικότητες, για
να κρίνουν και να συγκρίνουν.
Κύριε πρόεδρε των ε.α στελεχών
του Στρατού, ας γίνει γνωστό σε
όλους ότι παραχωρούνται οι δεδοµένοι, οι έγκλειστοι, οι δούλοι και οι
χαρακτηρισµοί αυτοί δεν ταιριάζουν
σε αυτούς που έλαχε η τιµή δια βίου
να είναι έτοιµοι να πέσουν για την
Ελευθερία και τη Δηµοκρατία οδηγώντας τους στρατιώτες τους στο
θάνατο. Όσο για την ατυχέστατη φράση ότι κάποιο κόµµα ‘’ερωτοτροπεί’’
µε το στράτευµα, πέραν ότι αυτό
είναι κατά τη γνώµη µου ανακρίβεια,
τι είµαστε εµείς για να ερωτοτροπήσει
κάποιος?»
Αυτά και άλλα πολλά. Παράλληλα,
είχε αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της
ΕΑΑΣ και σε άλλες, ο παραπάνω διάλογος στο ΚΥΣΕΑ που κάθε άλλο
παρά αληθοφανής φαινόταν. Ένας
Πρωθυπουργός δεν ήταν δυνατό να
χρησιµοποιεί ούτε τη γλώσσα, ούτε
τις απαξιωτικές φράσεις για τα στελέχη των Ε.Δ. και µάλιστα στο ΚΥΣΕΑ,
όπου τα εκπροσωπούσε ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ.
Κατόπιν αυτών, η ΕΑΑΣ ερεύνησε
το όλον θέµα και διαπίστωσε ότι δεν
έγινε ο διάλογος αυτός, λόγω του ότι
η παρουσία των δηµοσιογράφων στο
ΚΥΣΕΑ δεν επιτρέπεται. Ο ίδιος δε ο κ.
Πρωθυπουργός, εξοργίστηκε και
επέπληξε τους διαδοσίες ψευδών
δηλώσεων. Προφανώς, θα υπάρξει
συνέχεια της ακατανόητης αυτής στιχοµυθίας σε βάρος των διαδοσιών.
Οι κ.κ. συνάδελφοι παρακαλούνται
να µην σπεύδουν σε προτροπές και
χαρακτηρισµούς, µέχρις ότου αποδειχθεί η αλήθεια, διότι απλά συµπορεύονται µε εκείνους που υπηρετούν
σκοτεινούς σκοπούς.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει συνάδελφος που πιστεύει ότι η τυχόν παραίτησή µου
από Πρόεδρος της ΕΑΑΣ θα είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στους αγώνες
που διεξάγονται για να προβληθούν
τα αιτήµατα των ε.ε. και ε.α. αξιωµατικών.
Ερώτηση προν τον κύριο ΥΕΘΑ
Ο κύριος ΥΕΘΑ Παναγιωτόπουλος, τον περασµένο Μάρτιο,
σε συζήτηση που είχαµε σχετικά µε τα οικονοµικά προβλήµατα
των ε.α στελεχών, λόγω των υπέρογκων περικοπών στις
συντάξεις των και των νέων φορολογικών επιβαρύνσεων,
είχε υποσχεθεί ότι οι τράπεζες θα προέβαιναν σε ελαφρύνσεις
των δανείων τους και ιδιαίτερα των στεγαστικών. Αυτό θα
γινόταν µε κάποια µέτρα και ιδιαίτερα µε την επιµήκυνση
του χρόνου αποπληρωµής.
Η ΕΑΑΣ επανέρχεται γιατι όπως την ενηµερώνουν αρκετά
ε.α στελέχη αυτό δεν έγινε. Τουναντίον το µέτρο να µειωθεί
στο µισό η δόση για ένα ή δύο χρόνια δεν λύει το πρόβληµα
αλλά το επιδυνώνει αφού αυξάνεται το κεφάλαιο και θα
αυξηθεί και η δόση όταν παρέλθει ο υπόψη χρόνος. Τέλος
υπενθυµίζουµε ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
έχει επιµυκήνει το χρόνο αποπληρωµής στεγαστικών δανείων
µέχρι και τα σαράντα χρόνια κατά περίπτωση ύψους συντάξεως
και οφειλοµένων δόσεων δανειοληπτών.
Πρόεδρος της ΕΑΑΣ
ΜΑΪΟΣ 2013
3
EΘNIKH HXΩ
θέµατα
ΘΕΜΑΤΑ
Tα πολιτικά κόµµατα και ο εκρηκτικός συνδυασµός της µεταναστεύσεως,
του Ισλάµ και της υπογεννητικότητος των Ελλήνων
Γράφει ο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ
Αντιναύαρχος ε.α.
Επίτιµος Διοικητής Σ.Ν.Δ.
Πρόεδρος ΕΛ.Ι.Σ.Μ.Ε.
Η
διαρκής εισροή εκατοντάδων χιλιάδων µεταναστών στην χώρα
µας έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ανθρωπιστικά όρια
και επηρεάζει πλέον την καθηµερινή ζωή των Ελλήνων. Είναι
γεγονός ότι οι περισσότεροι µετανάστες είναι οικονοµικοί πρόσφυγες, κάποιοι υπήρξαν πράγµατι πολιτικοί πρόσφυγες ενώ
αρκετοί έγιναν αντικείµενα εκµεταλλεύσεως και δηµιουργίας
πλούτου από συµπολίτες µας. Το γεγονός αυτό δεν µεταβάλλει την διαπίστωση της ανασφάλειας και έντονης ανησυχίας
των Ελλήνων για το µέλλον τους.
Τα περισσότερα πολιτικά κόµµατα διατείνονται ότι το θέµα
διογκώνεται από ακροδεξιούς, φασίστες, υπερεθνικιστές, συντηρητικούς, ξενόφοβους, απολίτιστους, αγροίκους κ.λ.π., ενώ
µία πραγµατικά «δηµοκρατική» και «προοδευτική» κοινωνία
οφείλει να δέχεται στους κόλπους της αναξιοπαθούντες, κατατρεγµένους ανθρώπους ανεξαρτήτως φυλής, χρώµατος,
γλώσσας, πολιτισµού και θρησκείας, είτε µε µελλοντική κοινωνική ενσωµάτωσή τους, είτε µε την δηµιουργία πολυπολιτισµικής κοινωνίας εντός της ελληνικής επικράτειας. Προφανώς τα
πολιτικά αυτά κόµµατα λησµονούν την θεµελιώδη δηµοκρατική αρχή ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ λαός τους εκλέγει (είτε ως Κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση) για να διασφαλίσουν και να
προασπίσουν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εθνικά Συµφέροντα και όχι τα περιοχικά, διεθνικά ή πλανητικά Συµφέροντα. Εάν επιθυµούν άλλους νεφελώδεις ρόλους, πέραν της εκπληρώσεως των
Εθνικών Συµφερόντων (π.χ. οραµατιστές της παγκόσµιας διακυβέρνησης, πολίτες του κόσµου, επί Γης Δηµοκρατία και ανθρώπινα δικαιώµατα κ.λ.π.) τότε η θέση τους δεν είναι στο
Ελληνικό κοινοβούλιο αλλά σε Διεθνείς Οργανισµούς και ΜΚΟ,
που όπως όλοι γνωρίζουν, κυριαρχούνται από τις υπερδυνάµεις. Οι εγχώριοι πολιτικοί αυτοί φορείς και πρόσωπα των
οποίων η επιλεκτική «ευαισθησία» εξαντλείται στον ρατσισµό
(ποια η ευαισθησία τους, στην πράξη, για την οικονοµική απόγνωση, την ανεργία και ασφάλεια των ελλήνων πολιτών της
χώρας;), υπό την βολική κάλυψη και συνδροµή των περισσοτέρων ΜΜΕ, ουδέποτε έχουν απαντήσει σαφώς σε ερωτήµατα
όπως τα ακόλουθα:
- Υπηρετούσαν το Εθνικό Συµφέρον διαδοχικές Κυβερνήσεις
της χώρας µας όταν ανέχοντο και απλώς παρακολουθούσαν
επί πολλά χρόνια, την αθρόα εισροή απροσκλήτων µεταναστών δίχως να λαµβάνουν µέτρα (τα τελευταία αποσπασµατικά
και ανεπαρκή µέτρα είναι αποτέλεσµα ευρωπαϊκής πιέσεως και
όχι εθνικής πρωτοβουλίας);
-Δεδοµένου του µείζονος δηµογραφικού µας προβλήµατος,
ποιο είναι το ανώτατο ποσοστό µεταναστών που δύναται να
ανθέξει η χώρα δίχως να αλλοιωθεί ανεπιστρεπτί ο εθνικός,
πολιτιστικός και κοινωνικός χαρακτήρας της (υπενθυµίζεται ότι
τα τέκνα των Ελλήνων αποτελούν φορολογικό τεκµήριο πλούτου).
-Το Ισλάµ αντιµετωπίζεται ως µία ακόµη θρησκεία σε ένα
ανεξίθρησκο κράτος, ή ως ολοκληρωτικό πολιτισµικό και κοινωνικό κίνηµα που καταργεί το Δυτικό Δηµοκρατικό κεκτηµένο,
όπου επικρατεί;
-Πως θα αποσοβηθεί η πιθανότητα, στα πλαίσια του πολυπολιτισµικού κράτους, µία αυριανή πλειοψηφική µερίδα της κοινωνίας να ψηφίσει, µε Δηµοκρατικές διαδικασίες, υπέρ της
µερικής ή ολικής εφαρµογής της Σαρίας ή υπέρ της αυτονοµήσεως εθνικών εδαφών;
-Σε ποιο βαθµό δύνανται να ελεγχθούν οι πολυπληθείς (κυρίως µουσουλµανικές) µεταναστευτικές µειονότητες από την
επιρροή ή και στρατολόγησή τους από γειτονικά κράτη που επιβουλεύονται την χώρα µας;
-Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής και αποδοχής µεταναστών,
ποια τα ποιοτικά κριτήρια αποδόσεως ελληνικής ιθαγένειας και
ποια µέτρα λαµβάνονται για την διασφάλιση του σεβασµού των
µεταναστών προς τα ήθη, τα έθιµα, τις αξίες και τον πολιτισµό
της χώρας που τους φιλοξενεί;
Όταν το κράτος απλώς παρατηρεί και ανέχεται τις ποσοστιαίως δυσανάλογες και ενίοτε ειδεχθείς εγκληµατικές συµπεριφορές των µεταναστών, το ανεξέλεγκτο παραεµπόριο, την
ιατρική τους περίθαλψη µε χρήµατα ελλήνων φορολογουµένων, την έξοδο συναλλάγµατος από την χώρα, και την δηµιουργία γεωγραφικών γκέτο, η ελληνική κοινωνία αγωνιά. Σε
καµία περίπτωση δεν είναι φασίστας ο πολίτης που ιεραρχεί
και επιζητεί πρώτα την ασφάλεια, την τάξη και την εργασία και
µετά τις δηµοκρατικές ελευθερίες. Παρά την ενορχηστρωµένη
από τα περισσότερα πολιτικά κόµµατα «φιλειρηνική», «ανθρωπιστική» και «πολυπολιτισµική» σύγκλιση (που εκούσια ή ακούσια συµβαδίζει µε έξωθεν ασκούµενες πιέσεις και εντολές),
διοχετευµένη συστηµατικά στους πολίτες, µέσω των «ανεξαρτήτων» ΜΜΕ, το λαϊκό ένστικτο, τροµάζει µε το διαγραφόµενο
µέλλον της επόµενης γενεάς. Όσο ο πολίτης δεν βρίσκει πολιτική ανταπόκριση στην αγωνία του αλλά αντιθέτως κινδυνεύει
να χαρακτηρισθεί «ρατσιστής» και να υποστεί κυρώσεις από αυτούς που δεν ανησυχούν για την απώλεια της εθνικής µας ταυτότητος, τόσο θα αναγκάζεται να ψηφίζει ακραία κόµµατα που
δεν τον εκφράζουν στα περισσότερα θέµατα αλλά τον καλύπτουν πλήρως στο µεταναστευτικό σε συνδυασµό µε το δηµογραφικό εθνικό µας θέµα.
Ενδεχοµένως ορισµένοι ισλαµικοί κύκλοι να κηρύξουν «τζι-
χάντ» σε όσους καταφέρονται κατά του Ισλάµ της «αγάπης» και
της «ανοχής». Δεν χρειάζεται όµως να διερευνηθεί το Ισλάµ
του Κορανίου το οποίο ούτως ή άλλως ερµηνεύεται κατά το
δοκούν ακόµη και από τα διάφορα ρεύµατα µουσουλµάνων.
Αρκεί να καταγραφούν τα σηµερινά δεδοµένα και πεπραγµένα
στο σύνολο των µουσουλµανικών κρατών ανά τον κόσµο (δηµοκρατικές ελευθερίες, µειονότητες, άλλες θρησκείες, ισότητα
φύλων, νοµοθεσία και Σαρία, φανατισµός, αξία ανθρώπινης
ζωής κ.λ.π.), καθώς και η πορεία εξοικειώσεως και αφοµοιώσεως των µουσουλµάνων εντός των Δυτικών κοινωνιών (π.χ.
πρόσφατες σφαγές σε Λονδίνο και Παρίσι, καθώς και αναταραχές στην Σουηδία της ανεκτικότητος και των παροχών προς
τους αλλοδαπούς, κοινωνική καθοδήγηση και ποδηγέτηση µε
πολιτικές προεκτάσεις στα τεµένη κ.λ.π.). Τα αποτελέσµατα
επιβεβαιώνουν την επερχόµενη ζωτική κοινωνική απειλή και
αποτελούν κόλαφο καθ’ οιωνδήποτε ηµιµαθών «υπαρξιακών
ανθρωπιστών» µε δήθεν «δηµοκρατικές ευαισθησίες».
Διαχρονικά η χώρα µας δεν διακρίνεται για την αξιοποίηση
των εµπειριών του παρελθόντος αλλά ούτε και για την προβλεπτική της δεινότητα. Τα ζωτικά αυτά προτερήµατα απαιτούν
πολιτικούς άνδρες µεγάλου διαµετρήµατος και εµβέλειας και
η χώρα µας σπάνια αναδεικνύει τέτοιους. Εν τούτοις είναι η
πρώτη φορά που ένα εσωτερικό θέµα όπως ο συνδυασµός της
αθρόας µεταναστεύσεως, του Ισλάµ και του δηµογραφικού
εθνικού προβλήµατος απειλεί µεσοπρόθεσµα την ίδια την υπόστασή µας. Προτάσεις υπάρχουν, είναι οφθαλµοφανείς και
πρέπει να αποφασισθούν και να εφαρµοσθούν άµεσα. Η µετάθεση του προβλήµατος, ο εξωραϊσµός αυτού, ο εξορκισµός
των «ρατσιστών» και η λήψη ανεπαρκών και αποσπασµατικών
µέτρων εκτιµάται ότι θα επιφέρει ακραίες κοινωνικές συµπεριφορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τις
οποίες ουδέν «αντιρατσιστικό» ή «ανθρωπιστικό» ανάχωµα θα
µπορέσει να ανακόψει διότι απλώς το αίσθηµα της αυτοσυντηρήσεως και επιβιώσεως ξεπερνά αξίες που κάποιοι εµφανίζουν ως υπέρτατες.
Χρειάσθηκαν αιώνες κινηµάτων και αγώνων, επαναστάσεις
και εκατοµµύρια θυµάτων για να επιτευχθεί το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο, πυρήνα του οποίου αποτελεί το κοσµικό Δηµοκρατικό
κράτος και η απόρριψη κάθε µορφής ολοκληρωτισµού. Θεωρώ
ιδιαίτερα εγωιστικό και αλαζονικό, ουδείς να σηκώνει το γάντι
στο προαναφερθέν πρόβληµα αλλά αντιθέτως, οι ολίγιστοι,
απλώς να το παραδίδουν στην επόµενη γενεά, τροµακτικά
διογκωµένο, για να σκάσει στα χέρια της. Προσβλέπω σε έγκαιρη αφύπνιση της Ευρώπης και της χώρας µας προκειµένου
να αποτραπεί η άλωση και είσοδός τους σε νέο Μεσαίωνα. Η
Δηµοκρατία είναι ευάλωτο πολίτευµα και η αυτοπροστασία της
απαιτεί ώριµη κοινωνία, έγκαιρο ανάληψη προληπτικών µέτρων
και ταυτόχρονα πιστή και αµείλικτη εφαρµογή των νόµων.
Η άµυνα και η ασφάλεια της χώρας µας είναι η
µείζονα υπόθεση όλων των Ελλήνων
Συνέχεια από τη σελίδα 1
τις τελευταίες δεκαετίες εξ αιτίας εγκληµατικών διεθνιστικών
παρεµβάσεων ξένων και Ελληνικών πολιτικών φορέων κατά
του Ελληνικού έθνους, η άστοχη, επιπόλαια και κολάσιµη
αντιµετώπιση από την Ελλάδα της παγκόσµιας διεθνούς οικονοµικής κρίσης και άλλα πολλά παραδείγµατα που κάθε
άλλο µας τοποθετούν
στη θέση που επιβάλλεται ως χώρα ενός
σπάνιου και περιούσιου
λαού που θα έπρεπε
να έχει ως µείζονα υπόθεση του την άµυνα και
ασφάλεια της χώρας
του.
Μεταξύ των νοητικών
µηνυµάτων, που δηµιούργησε η ηµερίδα
αυτή, ήταν και η ανάγκη
έγκαιρης και αποτελεσµατικής λογοδοσίας των ιθυνόντων (
όχι «κατόπιν εορτής»), ώστε η χώρα να µην υποστεί άλλες
ταπεινώσεις και να διαφεύγουν οι υπεύθυνοι καλυπτόµενοι
πίσω από συγκυριακές ασυλίες ή παραγραφές εγκληµατικών
αδικηµάτων σε βάρος της άµυνας και ασφάλειας της Ελλάδας.
Η έγκαιρη λογοδοσία αυτή, µεταξύ άλλων, προλαµβάνει τις
επιπτώσεις του πανδαµάτορα χρόνου, που εξαλείφει προοδευτικά όχι µόνο το σκεπτικό της επιβολής των οποιωνδήποτε
τιµωριών των υπευθύνων αλλά παραποιεί ακόµη και αυτήν
την α λ ή θ ε ι α.
Επίσης, η ηµερίδα άφησε να εννοηθούν ότι συνήθως αγνοούνται από το πολιτικό µας σύστηµα οι σχετικές επισηµάνσεις
(επί θεµάτων άµυνας-ασφάλειας), όπως παρουσιάζονται και
τεκµηριώνονται από αρµόδιους θεσµικούς φορείς ( Ακαδηµία
Αθηνών, εξειδικευµένα Κέντρα Μελετών Εθνικής Άµυνας,
επιστηµονικές οργανώσεις κ.ά) και ακόµη όταν εκπέµπονται
σήµατα κινδύνου για την επιβίωση του Ελληνικού έθνους
(π.χ. η καταρράκωση της Ελληνικής
γλώσσας, η ελλιπής αµυντική θωράκιση,
οι άστοχες κοινωνικές και θρησκευτικές
µεταβολές που αποδυναµώνουν την
εθνική άµυνα και ασφάλεια κ.ά).
Αβίαστα αναφύεται το λεγόµενο:
«Φθάνει πια!»
Ένας σίγουρος και τελεσφόρος τρόπος πρόληψης ανεπιθύµητων παρενεργειών και ζοφερών καταστάσεων,
όπως οι παραπάνω, είναι να περιληφθεί
στην προσεχή αναθεώρηση του Συντάγµατος η παντελώς ελλείπουσα ειδική
και αδιαπραγµάτευτη συνταγµατική διάταξη περί των υπερασπιστών της άµυνας και ασφάλειας της χώρας.
Στο περιεχόµενο της διάταξης αυτής θα πρέπει να προβλέπεται η έγκαιρη (‘a priori),έννοµη και άµεση-αυτεπάγγελτη
δίωξη και ο κολασµός των οιωνδήποτε υπευθύνων πρόκλησης
ζηµιών και ανεπίτρεπτων µειώσεων της ισχύος της άµυνας
και ασφάλειας της χώρας, ύστερα από επαρκώς τεκµηριωµένες
δηµόσιες κατηγορίες (θεωρητικής ή πρακτικής µειοδοσίας
που προκαλούν εξασθένηση της άµυνας και ασφάλειας της
χώρας), θεωρουµένης ως πράξη εσχάτης προδοσίας για το
Ελληνικό έθνος, µη δυναµένων να ατονήσουν από οποιαδήποτε συγκυριακή «παραγραφή» των αδικηµάτων ή την απαράδεκτη και ακατανόητη, για κάθε πολιτισµένη χώρα, «ασυλία»
υπευθύνων πολιτικών και άλλων προσώπων.
Η άµυνα και ασφάλεια της χώρας είναι πολύ µεγάλη
υπόθεση για όλους εµάς τους Έλληνες (γεννηµένους και
αγέννητους), εποµένως, έχουµε την ιστορική ευθύνη να την
κατοχυρώσουµε τώρα µε τον υπό αναθεώρηση Καταστατικό
Χάρτη (το Σύνταγµά µας), του οποίου η εφαρµογή επαφίεται
στον πατριωτισµό όλων µας και µόνο. Δεν αποδεχόµαστε
πλέον την παράλειψη αυτή στο σύνταγµά µας, ούτε βέβαια
µιµούµεθα τους εξ ανατολών γείτονες που οι Ένοπλες
Δυνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο για την άµυνα και ασφάλεια της χώρας τους.
Είµαστε καθαρά Δηµοκρατική χώρα που κινείται στο πλαίσιο
του Δηµοκρατικού της Συντάγµατος χωρίς εξαιρέσεις και
«υποσηµειώσεις», µε τους περιορισµούς της πραγµατικής
Δηµοκρατίας και όχι της Λαοκρατίας είτε της Δικτατορίας.
Οι σηµερινές πολιτικές και στρατιωτικές Ηγεσίες ας πρωτοστατήσουν ώστε µε κατάλληλη συνταγµατική διάταξη να
προστατευτούν µε τελεσφόρο τρόπο η άµυνα και ασφάλεια
της χώρας στο διηνεκές ( µε την ευκαιρία της προσεχούς
αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγµατος) πέραν και πάνω
από πρόσωπα και από θεσµικά όργανα οποιωνδήποτε προελεύσεων και προορισµών (κανένας Έλληνας είτε θεσµός
να µην εξαιρείται), αλλιώς θα µείνει ανεξίτηλο το ανάθεµα
των σηµερινών και επερχόµενων Ελληνικών γενεών για τυχόν
νέα ταπείνωση του Ελληνικού Έθνους.
Νέες αναβολές δεν χωρούν. Οι καιροί ου µενετοί.
Γένοιτο!
θέµατα
4
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Η Δηµοκρατία στον Τροπικό της Κρίσης;
Ανάγκη Ηρεµίας, Επιστηµονικού Στοχασµού και Ειλικρίνειας.
Γράφει ο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α.
ΣΣΕ 1976
Μ
ε αφορµή ακραία φαινόµενα
µέσα στη Βουλή , τα οποία
έλαβαν χώρα πρόσφατα,
κατά κοινή οµολογία και ανησυχία, η
πολύπαθη µεταπολιτευτική Δηµοκρατία µας φαίνεται
αφενός να δοκιµάζεται οριακά και να ευτελίζεται τα
µέγιστα και αφετέρου να εκτίθεται ανεπανόρθωτα στα
όµµατα αντιπάλων και φίλων.
Κυρίως δε ενώπιον των ευρωπαίων εταίρων µας.
Χωρίς να θέλουµε στο ελάχιστο να εντείνουµε την
υποβόσκουσα κρίση και ιδιαίτερα όταν αυτή µάλιστα
αφορά στο ναό της Δηµοκρατίας , στη Βουλή µας, κρίνουµε σκόπιµο να υπογραµµίσουµε ότι, τέτοιου είδους
φαινόµενα µεσούσης της οικονοµικής µας εξόντωσης ,
εκτός των άλλων, στερούν από τον άγρια δοκιµαζόµενο
λαό µας την ελπίδα για ταχεία έξοδο και ανάκαµψη.
Και τούτο διότι αφαιρούν την όποια δυνατότητα για
στοιχειώδη ηρεµία, συναίνεση και συνεργασία αλλά και
αποδοτικότητα των πολιτικών µας δυνάµεων.
Από τα προαναφερθέντα γεγονότα - και τούτο είναι
κακός οιωνός - φάνηκε ότι εύκολα χάνεται η ελάχιστη
απαιτούµενη ηρεµία , άνεση και σοβαρότητα για την
εύρυθµη λειτουργία της Βουλής.
Χωρίς πάλι ίχνος προσπάθειας να κάνουµε τον συνήγορο
ή τον κατήγορο κανενός, µην ξεχνάµε ότι, κατά το παρελθόν έχουµε γίνει αυτήκοοι µάρτυρες χυδαιοτήτων
και ύβρεων πλέον «απείρου κάλους» , από βουλευτές
από το βήµα της Βουλής, χωρίς τα πράγµατα να φθάσουν
ως εδώ.
Αξιοσηµείωτο δε είναι ότι στη συνέχεια ηγέρθη και
θέµα οπλοφορίας, βουλευτών από όλα τα κόµµατα,
εντός του κτιρίου της Βουλής, κατάσταση, η οποία ξεπερνά κάθε λογική και δηµοκρατικό λογισµό σε µία
χώρα, η οποία ίδρυσε τη Δηµοκρατία και ανέδειξε τη
διαλεκτική και την ελευθερία εκ του φόβου, ως τα
πλέον ανώτερα αγαθά της.
Στον κάθε σκεπτόµενο έλληνα εύλογο το ερώτηµα
αν η Δηµοκρατία µας εισήλθε στον Τροπικό της Κρίσης;
Ανάγκη λοιπόν
ηρεµίας, επιστηµονικής σκέψης αλλά
και ειλικρίνειας, γιατί αν κατά το παρελθόν όπως υποστηρίζουν αρκετοί,
η Δηµοκρατία µας
λόγω των γνωστών
αιτίων, εκφυλιζόταν και κινδύνευε
από <όπλα> εκτός
της βουλής, κίνδυνος ο οποίος κατά
τη γνώµη µας έχει
πλέον παρέλθει
ανεπιστρεπτί, σήµερα µε τα φραστικά και άλλα υπόψη
επεισόδια, και της
φήµης περί οπλοφορίας βουλευτών
εντός αυτής, ο ευτελισµός µας που επίκειται, για τους
τυχόν εθνικά αντιπάλους µας είναι για γέλωτες και
οίκτο, για µας δε µόνο για κλάµατα.
Τα αίτια και τα γεγονότα της νεώτερης Ιστορίας µας,
που µας οδήγησαν στην σηµερινή ολόπλευρη κρίση
γνωστά, µε κυρίαρχα τους µικρούς και µεγάλους διχασµούς, τις εκτροπές από το πολίτευµα, τις προσωπικές
αντιπαλότητες πολιτικών, την οικογενειοκρατία, την αναξιοκρατία , την διαφθορά , την άκαρπη και συνεχή σκανδαλολογία, την υποκειµενική ανάλυση και πρόχειρη αντιµετώπιση των συγχρόνων προβληµάτων,(π.χ. λαθρο-
µετανάστευση) την άστοχη και επικίνδυνη εµµονή σε
ιδεολογίες και σχήµατα - τύπους του παρελθόντος που
απέτυχαν, καταδικάστηκαν και πέρασαν.
Παράλληλα η πρόχειρη και ολιγόχρονη παραµονή
και η συχνή µεταπήδηση στα διάφορα καθήκοντα συνδικαλισµού, διοίκησης και πολιτικής εξουσίας (συνδικαλιστικά
όργανα, κόµµατα, δήµοι, νοµαρχίες, βουλή, ευρωβουλή,
υπουργεία) συντελούν λίαν αρνητικά στη δηµιουργία
έµπειρων και ολοκληρωµένων πολιτικών και διοικητικών
προσωπικοτήτων.
Κυρίαρχος επίσης παράγοντας της κατάπτωσης του
πολιτικού µας συστήµατος είναι η απεµπόληση, παράβλεψη και επιφανειακή
µόνον ανάλυση του
πλούτου των φιλοσοφικών και πολιτικών ιδεών
των Αρχαίων προγόνων
µας.
Ιδιαίτερα δε αυτών
περί µιας ευνοµούµενης
και ακµάζουσας Πολιτείας.
Διαχρονικός λοιπόν,
όπως πάντα, ο πατριάρχης των υπόψη ιδεών
Πλάτων, αξεπέραστος
στον χρόνο και στον πολιτικό-φιλοσοφικό χώρο.
Ιδιαίτερα δε για αυτά
που επεσήµανε στην
Πολιτεία του, σχετικά
µε την φθορά των πολιτευµάτων, ακόµη και αυτής της ίδιας της Δηµοκρατίας.
Κατά τον Πλάτωνα η δικαιοσύνη είναι πραγµατικά το
µέγιστο αγαθό, τόσο για την Πολιτεία όσο και για την
ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι µια µικρογραφία
αυτής. Για να υπάρχει , όµως , δίκαιη Πολιτεία πρέπει να
διοικούν και να εκπαιδεύουν «οι επαϊοντες», τους οποίους
πέραν της θεωρητικής γνώσης πρέπει να χαρακτηρίζει
και η πρακτική - διοικητική για ικανοποιητικό χρόνο εµπειρία.
Επιπρόσθετα ο σοφιστής είναι το κακέκτυπο του αληθινού φιλοσόφου , όπως ο τύραννος είναι το κακέκτυπο
του αληθινού εθνικού ηγέτη. Φυσικά
ο Πλάτων αναφέρεται σε µία τέλεια
και ιδανική Πολιτεία
και για αρκετούς καταγίνεται
στην
επουράνια υποτύπωση αυτής , ενώ
για τα άλλα πολιτεύµατα Τιµοκρατία,
Ολιγαρχία, Δηµοκρατία, Τυραννία
διαβλέπει σταδιακή,
κατά την σειράν της
αναφοράς τους,
µετάπτωση
και
φθορά.
Σε ότι αφορά στα
πολιτεύµατα , πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η
απόλυτη επιστήµη , καθώς και η τέλεια Πολιτεία , υπερβαίνει τα όρια του κόσµου τούτου. Εφόσον δε είναι δεδοµένη η κατάσταση του ανθρώπου και η ατέλειά του ,
δεν υφίσταται καµία υπεράνω του νόµου δυνατότητα
σωτηρίας της ανθρώπινης Πολιτείας.
Σε αυτόν τον κόσµο , λοιπόν , των ατελών Πολιτειών ,
η Δηµοκρατία είναι κατά πολύ προτιµότερη , όντας η λιγότερο κακή Πολιτεία. Δύναται να είναι το καλύτερο πολίτευµα , παρά τα όποια µειονεκτήµατά του. Σε ένα
τέτοιο πολίτευµα συνυπάρχουν ο σοφιστής και ο φιλόσοφος. Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό προτέρηµα, το
οποίο επιβάλλει στο φιλόσοφο να αναλάβει τον κοινωνικό
του ρόλο. Έτσι , για µια ακόµη φορά , η φιλοσοφία ταυτίζεται µε την πολιτική πράξη και η καταπολέµηση του
σοφιστή συνιστά ταυτόχρονα υπεράσπιση της Δηµοκρατίας κατά της Τυραννίας και της φθοράς
Στο σύγχρονο κόσµο των απείρως µεγαλυτέρων σε
έκταση και πολυπλοκότερων σε σύνθεση , λόγω της τεχνολογίας και της παγκοσµιοποίησης , Πολιτειών (Κρατών)
, από εκείνες που είχε στο νου του ο Πλάτων, τίθεται
στον καθένα µας αυτόµατα το ερώτηµα, αν είναι
µοιραία και ανεπανόρθωτη η προοδευτική υποβάθµιση
των διαφόρων τύπων πολιτικού βίου?
Η απάντηση είναι
προφανής. Ο Πλάτων
µας αποκαλύπτει τις
εσωτερικές δοµές
ορισµένων βασικών
τύπων κοινωνίας και
τις λανθάνουσες τάσεις , που τους κινούν
ή κυριαρχούν επί αυτών. Δεν αναφέρει
πουθενά ότι µια δεδοµένη κοινωνία υπό
δεδοµένες συνθήκες,
εάν ασκηθεί επ’ αυτής
καθορισµένη δράση
συγκεκριµένων παραγόντων, δεν θα µπορέσει να επιταχύνει
την πορεία της είτε
προς τη µια, είτε προς
την άλλη κατεύθυνση ή να «πλεύσει» αντίθετα προς το
ρεύµα. Δεν ορίζει χρονολογικά, δεν καθορίζει, ως προς
τη διάρκεια, τις φάσεις που περιγράφει. Συνεπώς, η
ανακοπή της παρακµής µέσω µιας ενδεικνυόµενης µεταρρύθµισης του Κράτους δεν είναι καθόλου αδύνατη ,
έστω και αν αναµφίβολα παρουσιάζει εξαιρετικές δυσχέρειες.
Τότε, ο διαχρονικός ρόλος του φιλοσόφου καθίσταται
επίσης προφανής µέσω της αποκατάστασης του σεβασµού προς τις αληθινές αξίες, όπως την αγάπη για τη
δικαιοσύνη, την αφοσίωση στην Πολιτεία, την εξασφάλιση
της αξιοκρατίας και το σεβασµό προς τον νόµο, ο οποίος
είναι η ψυχή της Πολιτείας και πρέπει να τίθεται υπεράνω
του ατόµου.
Δεν πρέπει δε να µας διαφεύγει ότι η αρχαία αλλά
και η σύγχρονη Πολιτεία είναι Πολιτείες ανθρώπων. Και
η ανθρώπινη φύση πολύ λίγο φαίνεται να έχει αλλάξει
απ’ όταν ο Πλάτων συνέγραψε το έργο του. Τα ίδια κίνητρα, τα ίδια πάθη, τα ίδια ιδανικά εξακολουθούν να υφίστανται. Γι’ αυτό η διδασκαλία και τα µηνύµατα του
Πλάτωνα , που φθάνουν ως εµάς δια µέσου των αιώνων
, έχουν επίκαιρη σηµασία , αρκεί να γίνει, υπό το πρίσµα
των νέων κοινωνικών-πολιτικών φαινοµένων , σωστή
ανάλυσή τους.
Τέλος κατά τη γνώµη µας, ειλικρίνεια εκτός από την
καταδίκη και την αποφυγή του σοφιστικού λόγου, τον
οποίο έχουµε γευτεί κατά κόρον ιδιαίτερα από τα παράθυρα των ΜΜΕ, είναι, αφενός να αποδεχόµαστε τους
λόγους της κατάπτωσης του πολιτικού µας συστήµατος,
επιµερίζοντας τις όποιες ευθύνες σε κάθε κατεύθυνση ακόµη και στον εαυτόν µας- και αφετέρου οι πολιτικοί
φορείς και ιδιαίτερα τα κόµµατα να φροντίζουν ώστε, η
στάση και συµπεριφορά τους, να χαρακτηρίζονται από
υπευθυνότητα αλλά και κυβερνησηµότητα (πρόταση
εξουσίας), άσχετα µε το εκλογικό ποσοστό τους.
Ποτέ άλλωστε δεν πρέπει να ξεχάσουµε ότι, κάποια
βασικά θέµατα, τα οποία αφορούν στην κοινωνία και
στην πολιτική , πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας αντιµετώπισης από όλους, γιατί αποτελούν προϋποθέσεις
προόδου για όλες τις Πολιτείες, τους λαούς και τα έθνη
και δεν πρέπει ούτε να παζαρεύονται αλλά ούτε και να
λαµβάνουν έντονο πολιτικό - κοµµατικό χρώµα στείρας
και βλαπτικής αντιπαλότητας.
ΜΑΪΟΣ 2013
5 βήµα
EΘNIKH HXΩ
H πρώτη υποστολή Εχθρικής Σηµαίας στην κατεχοµένη Ελλάδα
και η συνακόλουθος µάχη των Ευζώνων
Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ
Αντγος ε.α.
Κ
ατά την θητεία µουσ το στράτευµα,
περιερχόµουν διάφορες τοποθεσίες
στις οποίες είχαν δοθεί µάχες υπέρ βωµών και εστιών. Σκόρπια κόκαλα και κατεστραµµένα µνηµεία αποτελούσαν σύνηθες θέαµα κατά τις περιοδείες µου.
Εις µίαν περίπτωσιν κατά την οποίαν εισηγήθην την τέλεσιν
τρισαγίου εις τάφους πεσόντων υπέρ της ελευθερίας της πατρίδος, ο προϊστάµενος µου διοικητής, δια να ευθυγραµµισθή
προς το πνεύµα της εποχής περί αποφυγής τελέσεως «εορτών
µίσους», όπως οι στρέψαντες τα όπλα κατά της πατρίδος συνασπισµένοι των «δηµοκρατικών δυνάµεων» απεκάλουν τα µνηµόσυνα εκείνα, απέτρεψε την τέλεσιν τρισαγίου.
Όλα όσα εδιδασκόµεθα στα σχολεία περί της καταδίκης των
στρατηγών οι οποίοι - λόγω επικρατούσης τρικυµίας, παρέλειψαν την περισυλλογήν και ταφήν των νεκρών µετά την Ναυµαχίαν των Αργινουσών, ετίθεντο εις το περιθώριον της ιστορίας.
Ότε, παρά το επικρατούν κλίµα, ανελάµβανα πρωτοβουλίας
και παριστάµην εις εορτάς τονώσεως της εθνικής µνήµης,
όπως εις Άγιον Πέτρον Κιλκίς, κατεκλυζόµην από ψευδολόγους
προκηρύξεις και λιβελλογραφήµατα.
Εις την µοναδικήν, εξ όσων ενθυµούµαι, περίπτωσιν παρουσίας µου εις τελετήν, κατά την οποίαν δεν εδέχθην αντιδράσεις, ήτο εκείνη της επετείου της µάχης των Ευζώνων.
Η µάχη των Ευζώνων συνήφθη εις το οµώνυµον χωρίον του
Νοµού Κιλκίς κειµένου εις τα σύνορα µεταξύ Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας (ήδη Κράτους των Σκοπίων), την 25 Απριλίου 1941.
Η Βουλγαρία συµµαχήσασα τότε µετά των δυνάµεων του
άξονος και κατά κύριον λόγον µετά της Γερµανίας, ηκολούθησε
τα Γερµανικά στρατεύµατα και κατέλαβε Ελληνικά εδάφη, τα
οποία της εξεχωρήθησαν από το χιτλερικόν καθεστώς.
Η Ελλάς δεν είχεν ακόµη καταληφθή ολοκληρωτικώς από
τας δυνάµεις του άξονος αλλά οι Βούλγαροι επανηγύριζαν την
κατάκτησιν Ελληνικών εδαφών. Εις το πλαίσιον αυτό απέστειλον οµάδα και ύψωσαν Βουλγαρικήν σηµαίαν εις το χωρίον ΕΥΖΩΝΟΙ του Νοµού Κιλκίς την 20ην Απριλίου 1941.
Οι κάτοικοι του χωρίου αυθορµήτως υπέστειλαν και κατέστρεψαν την Βουλγαρικήν σηµαίαν διαδηλώσαντες το αδούλωτο εθνικόν των φρόνηµα.
Την 25ην Απριλίου 1941, οµάς τέως Κοµιτατζήδων ακολουθούµενοι από Τάγµα Βουλγαρικού Στρατού, επεχείρησαν εισβολήν εις το χωρίον Εύζωνοι. Οι κάτοικοι του χωρίου πλαισιωθέντες από τους άρτι επανακάµψαντας από το πολεµικόν µέτωπον οπλίτας, καθώς και κατοίκους των εγγύς χωρίων Πευκοδάσος, Μικρό δάσος, Πλατανιά, Ποντοηράκλεια αντέστησαν
κατά των εισβολέων καθ’ όλην την διάρκειαν της 25ης Απριλίου.
Ελάχιστα όπλα διέθεταν οι κάτοικοι. Επολέµησαν µε τσεκούρια, κλαδευτήρια, δεκριάνια, ράβδους και ό,τι άλλο πρόσφορον
µέσον εύρισκαν µπροστά τους. Κυρίως όµως, επολέµησαν µε
την αδούλωτη ψυχή τους - έτσι ακριβώς όπως επέπρωτο να
τους µιµηθούν και οι γενναίοι κρήτες µετ’ ολίγας ηµέρας.
Υπέκυψαν οι ηρωϊκοί µαχηταί των Ευζώνων άνδρες, γυναίκες
και παιδιά προ της συντριπτικής υπεροχής των Βουλγάρων,
αφήσαντες δύο νεκρούς επί του πεδίου της µάχης, τους άρτι
επανελθόντες από το Αλβανικόν µέτωπον Στρ. Συµεών Ιωαννίδη και Δεκ. Αλεξ. Γρηγοριάδη καθώς και τον Μιλτιάδη Κουρτόιδη εκ Ποντοηράκλειας, αποβιώσαντα µετ’ ολίγας ηµέρας συνεπεία των βασανισµών εις τους οποίους υπεβλήθη.
Οι Βούλγαροι συνεκέντρωσαν µετά το πέρας της µάχης γέρους, γυναίκας και παιδιά, όσους δεν ηδυνήθησαν να διαφύγουν µακράν του πεδίου της µάχης και τους οδηγούν εις οµαδικήν δολοφονίαν, προκειµένου να εξαφανίσουν την ελληνικήν
παρουσίαν από το ηρωϊκόν χωρίον.
Γερµανικόν τµήµα το οποίον εστάθµευε παρά την Γέφυραν
επί του Αξιού π. εις περιοχήν Αξιουπόλεως, αντιληφθέν την διεξαγοµένην µάχην ή ενηµερωθέν περί της συγκρούσεως, εκινήθη προς το πεδίον της µάχης. Το Γερµανικόν εκείνο Τµήµα έσωσε τους συγκεντρωθέντας από το Βουλγαρικόν Τάγµα Οµήρους. Δεν επέτρεψε την δολοφονίαν των και τους αφήκεν
ελευθέρους. Η Γερµανία επεδείκνυε κατά τα αρχικά στάδια της
εισβολής εις την Ελλάδα, αµερόληπτον στάσιν και ενεφανίζετο
ως φιλικώς διακειµένη προς την Ελλάδα, της οποίας τον ηρωϊκόν αγώνα επί των συνόρων ανεγνώρισε.
Οι κάτοικοι των Ευζώνων, πιστοί εις την ηρωϊκήν των παράδοσιν - αφού και η ονοµασία του χωρίου των οφείλεται εις την
θυσίαν εννέα Ευζώνων κατά το έτος 1913, ήνοιξαν πρώτοι την
οδόν της πραγµατικής εθνικής αντιστάσεως. Δικαίως κατ’ έτος
εορτάζουν την επέτειον της ηρωικής µάχης την οποίαν έδωσαν.
Είναι καιρός και η Πολιτεία να τιµήση το ηρωϊκό αυτό χωριό,
τους µαχητάς που έπεσαν - έστω µεταθανατίως - και τους επιζώντας µαχητάς, εάν τούτο δεν έχει πράξει µέχρι σήµερον.
Να πάρουµε την τύχη στα χέρια µας
Γράφει ο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΣΑΚΙΡΗΣ
Αξιωµατικός ε.α.
Σ
το φύλλο του Φεβ. 2013 της εφηµερίδας “Εθνική Ηχώ” σε άρθρο
του ο Αντγος ε.α. κ. Κρασσάς έγραψε, µεταξύ άλλων, ότι εµείς φταίµε για
την σηµερινή κατάσταση των ε.ε. και
ε.α. στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων.
Έχει απόλυτο δίκαιο. Η ανοχή µας όταν ήµασταν ε.ε., αλλά και
τώρα δεν έχει όρια. Όταν βλέπει αυτός που κρατάει το µαχαίρι
και κόβει την πίτα, ότι σε έχει δεδοµένο, σίγουρο και εξασφαλισµένο, γιατί να σου δώσει.
Θα τολµούσα να πω ότι φταίµε και για τη σηµερινή κατάσταση
των ΕΔ. Όταν µας ζητούσαν περιορισµό στην κατανάλωση
καυσίµων και πυροµαχικών πάντα λέγαµε ναι µπορούµε να το
κάνουµε. Δεν εξηγούσαµε ότι ο περιορισµός έχει όρια. Όταν
µας ζητούσαν να µειώσουµε τη θητεία, κυρίως για ψηφοθηρικούς
λόγους, λέγαµε πως γίνεται. Σε πολλές περιπτώσεις µετά
από µελέτη, που πάντα έβγαζε αποτέλεσµα ότι ο περιορισµός
είναι προς όφελος της Πατρίδας και σε αρκετές περιπτώσεις
επιβεβληµένος. Μήπως περιµέναµε ο µη τεχνοκράτης σε
θέµατα ΕΔ υπουργός να κατανοήσει την αδυναµία εκπαίδευσης
του προσωπικού και συντήρησης των µέσων, µετά από τόσους
περιορισµούς;
Σε κάποιες περιπτώσεις η ανοχή και η κατανόηση προς τις
ακραίες απόψεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, αγγίζει τα όρια του µη παραπέρα. Μήπως
υπερβάλω;
Μήπως η πρόσφατη κατάργηση Σχηµατισµών του Στρατού
µας δεν δηµιουργεί κενό στην επιτυχή εξέλιξη ενός αµυντικού
αγώνα µεγάλης διάρκειας; Ακόµη και ένα µικρό παιδί καταλαβαίνει
ότι ο εξ ανατολών “σύµµαχος” έχει ατελείωτες δυνάµεις που
αρχίζουν από τα σύνορα και φθάνουν στα βάθη της Ανατολίας.
Τις πρώτες επιθέσεις θα τις αντιµετωπίσεις, τις ατελείωτες
εφεδρείες πως θα τις αντιµετωπίσεις, αν δεν έχεις επαρκείς
εφεδρικούς Σχηµατισµούς και Μονάδες σε βάθος;
Δεν ενσπείρω φοβίες, αλλά προβληµατισµούς προς όλους
µας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Έλληνας Αξιωµατικός, Υπαξιωµατικός και Στρατιώτης-Ναύτης-Σµηνίτης θα πολεµήσει και θα
θυσιασθεί για την Πατρίδα . Είναι όµως αυτό το σωστό, ο πόλεµος; Μήπως θα ήταν πιο σωστό να υπάρχει η δύναµη αποτροπής, που είναι οι άριστα εκπαιδευµένες και µε υψηλό ηθικό
ΕΔ;
Οι αποφάσεις αυτές φθάνουν στα όρια της παράνοιας, ενώ
εµείς απαθείς και µισοπεινασµένοι παρακολουθούµε το ξήλωµα
των ΕΔ και τον ευτελισµό των στελεχών. Φθάνει πια.
Όµως ποτέ δεν είναι αργά. Πιστεύω πως ήρθε η ώρα
επιτέλους να κάνουµε κάτι για την αιµοραγούσα Πατρίδα,
µέσα στους όρους και στους κανόνες του Δηµοκρατικού µας
Πολιτεύµατος.
Οι θεσµικοί φορείς των αποστράτων έκαναν το καθήκον
τους, προέβησαν σε όλες τις δυνατές ενέργειες(διαδηλώσεις,
υποµνήµατα, παραστάσεις σε υπουργούς, ακόµη και στον ίδιο
τον πρωθυπουργό) προκειµένου να αλλάξουν την άποψη των
κυβερνώντων. Αποτέλεσµα µηδέν. Μήπως η επόµενη κίνηση
είναι να δείξουµε ότι έχουµε αποτελεσµατικότερα µέτρα;
Μήπως πρέπει να τους δείξουµε ότι η ψήφος µας δεν είναι δεδοµένη και σίγουρη γι' αυτούς που την καρπωνόντουσαν επί
δεκαετίες; Μήπως ήρθε η ώρα τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ
να στραφούν σε πολιτική εκπροσώπηση; Το κόµµα υπάρχει,
είναι εδώ παρόν. Μήπως πρέπει εµείς αγαπητοί συνάδελφοι
Δεν ζητάω ελεηµοσύνη, αλλά ηθική αποκατάσταση
Προς: Υπουργό Εθνικής Αµύνης κ. Παναγιωτόπουλο Παν.
Κοινοποίηση: ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Σχετ.
α. Π.Δ. 9/25 Ιαν. 2001
β. Π.Δ. 10425 Απρ. 2002
γ. Π.Δ. 237/9 Νοε. 2006
δ. Φ4473/2/228204/Σ31/2-1-2008/ΓΕΣ 1ο Ε/4/4
Κύριε Υπουργέ,
Έχω την τιµή να σας αναφέρω τα παρακάτω:
1. Υπηρέτησα στην Κύπρο ως Ανθ/γός από 21/9/1973 έως
22/9/1975.
2. Τοποθετήθηκα ως Δ/τής Λόχου (ΛΥΤ) στο 226 Τ.Π. Εθνικής
Φρουράς στη Λάρνακα.
3. Έλαβα µέρος σ’ όλες τις επιχειρήσεις κατά την Τουρκική
εισβολή.
α. 20η Ιουλίου 1974 (ΑΤΤΙΛΑΣ 1) στην εκκαθάριση Τούρκικου
θύλακα στην ΛΑΡΝΑΚΑ και του Τούρκικου χωριού ΚΛΑΒΙΑ.
β. 14 Αυγούστου 1974 (ΑΤΤΙΛΑΣ 2) το τάγµα που ήταν εγκατεστηµένο αµυντικά στο χωριό ΠΑΛΑΙΟΚΥΘΡΟ στις παρυφές
του ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ, δεχτήκαµε µεγάλη επίθεση αρµάτων
του πεζικού µε αποτέλεσµα το 1/3 του τάγµατός µου να είναι
αγνοούµενο µεταξύ των οποίων και ο εξ Ελλάδος τότε Λοχαγός (ΠΖ) Χατζηαυγουστίδης Αναστάσιος. Προ του κινδύνου εγκλωβισµού πήρα διαταγή να συµπτυχθώ στο χωριό ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟ.
γ. 14 Αυγούστου 1974 και ώρα 13.30 µετά την άρνηση των
2 Κυπρίων Λοχαγών ανέλαβα διοικητής τµήµατος οπισθοφυλακής και κάλυψα την κίνηση τµηµάτων (ΠΖ) που διέρρευσαν
από την περιοχή του ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ. Το βράδυ εγκαταλείφθηκα από τα προϊστάµενα κλιµάκια και η τυχαία παρουσία
Κύπριου Αστυνοµικού που γνώριζε την περιοχή, κατόρθωσα
µε τις οικογένειές µας, µέσα από τις τάξεις του, να δώσουµε
τον αγώνα µας; Μήπως είναι η µόνη διέξοδος στο αδιέξοδο;
Έφτασε η ώρα να ξεπεράσουµε τους εαυτούς µας, να σηκώσουµε το κεφάλι ψηλά. Να θυµηθούµε την εποχή που ο
Παπάγος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Πλαστήρας το 1951
ήταν αρχηγοί των τριών ισχυρότερων κοµµάτων. Η απόφαση
είναι δική µας. Οι συνάδελφοί µας άνοιξαν το δρόµο, τόλµησαν,
έλαβαν το ρίσκο και µας περιµένουν µε ανοιχτή αγκαλιά, γιατί
είναι αίµα από το αίµα µας. Ωστόσο δεν έφτιαξαν ένα συντεχνιακό κόµµα. Δε το δηµιούργησαν για να ικανοποιήσουν τα οικονοµικά αιτήµατα των
στελεχών, που είναι στο περιθώριο τιµωρηµένοι - καθηµαγµένοι.
Όµως γνωρίζω πολύ καλά, ότι θα πολεµήσουν µέσα και έξω
από τη Βουλή για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των ΕΔ
και των ΣΑ και την αξιοπρέπεια των στελεχών τους. Έχουν
στόχο να το κάνουν και θα το κάνουν, γιατί είναι προσφορά
προς την µατωµένη Πατρίδα. Γιατί οι άριστα εκπαιδευµένες,
µε υψηλό ηθικό, ισχυρές, αξιόµαχες Ένοπλες Δυνάµεις είναι
δύναµη αποτροπής της αρπακτικής βουλιµίας των συµµάχων
κακόβουλων γειτόνων. Είναι δύναµη ασφάλειας της
Χώρας. Έτσι έχοντας διαφυλάξει την εδαφική της ακεραιότητα
µπορεί να προχωρήσει στην αναπτυξιακή της πορεία και
να δροµολογήσει τις πολύτιµες επενδύσεις που απαιτούνται
από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ας πάµε όλοι µαζί, αφήνοντας στην άκρη µεµψιµοιρίες και
γκρίνιες να τους ενισχύσουµε µε ικανά στελέχη από όλη την
κοινωνία, που θα ηγηθούν, που θα αναλάβουν το δύσκολο
έργο, που είναι το όραµα όλων, µια περήφανη Πατρίδα µε χαµογελαστούς Έλληνες.
Ο Τσακίρης Γεώργιος είναι αξιωµατικός ε.α.
µε πτυχίο στο χρηµατοασφαλιστικό marketing και master
στη διάρθρωση και διαχείριση χαρτοφυλακίων. να συµπτυχθώ µε το τµήµα µου και έτσι απέφυγα τον εγκλωβισµό.
4. Για την προσφορά µου στις επιχειρήσεις, προτάθηκα από
το τάγµα για την απονοµή πολεµικού Σταυρού Γ’ τάξεως όπως
το συνηµµένο απόσπασµα Ηµ. Δ/γής 29-8-1974.
5. Με το νόµο 2641/1998 η Δ/νση Ιστορίας Στρατού µου χορήγησε βεβαίωση για την συµµετοχή µου στη ζώνη Επιχειρήσεων ΚΥΠΡΟΥ από 20 Ιουλίου µέχρι 20 Αυγούστου 1974.
6. Σύµφωνα µε το α. β. γ. σχετικά προεδρικά διατάγµατα,
υπέβαλα στο ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4 τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την απονοµή του αναµνηστικού µεταλλίου επιχειρήσεων
Κύπρου. Το ΓΕΣ µε το δ. Σχετ. µε ενηµέρωσε ότι τα δικαιολογητικά θα εξεταστούν από επιτροπή. Από τότε πέρασαν 4 χρόνια
και απάντηση δεν πήρα.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι ηθικό. Δεν ζητάω ελεηµοσύνη, ούτε προνόµια, αλλά ηθική αποκατάσταση έστω και µετά
39 χρόνια.
Με εκτίµηση
Τσάγκας Θωµάς Ανχης (ΠΧ) ε.α.
βήµα
6
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
Η συµπτωµατολογία της παρακµής
και η επανίδρυση του Κράτους
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΙΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Νευρολόγος Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Παν. Αθηνών
Α. Η παρακµή δεν είναι αποτέλεσµα λίγων παραγόντων ή
µερικών κοινωνικών οµάδων, είναι έργον όλων των ατόµων
µιας κοινωνίας. Όλοι συµβάλλουν µε πράξεις ή παραλείψεις
και ιδιαίτερα µε λανθασµένες νοοτροπίες στο τελικό ΧΑΩΤΙΚΟ
αποτέλεσµα.
Ο ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ στο Δοκίµιό του «ΚΑΡΧΗΔΩΝ ΚΑΙ ΡΩΜΗ» λέει
ότι οι ΡΩΜΑΙΟΙ ήθελαν να ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ και ήκµασαν και οι
ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΟΙ να ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ και παρήκµασαν. Οι Δηµόσιες
θέσεις σ’ αυτούς (Δηµάρχου, Δικαστού, Αστυνόµου) ηγοράζοντο σε ανήθικους πλειστηριασµούς κι έτσι οι Καρχηδόνιοι
χάθηκαν από την επιφάνεια της Γης. Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ µετά από µια µακροχρόνιο περίοδο διαφθοράς και λαθών, δεν γίνεται µε στοµφώδεις µεγαλοστοµίες ή Δον Κιχωτικά κονταροχτυπήµατα, θέλει εµπνευσµένη συστράτευση σε
πανστρατιά όλων των κοινωνικών ΤΑΓΩΝ και όλων των κοινωνικών ΤΑΞΕΩΝ, µε οµοψυχία, σύνεση, ορθολογισµό και προ
παντός µε αυταπάρνηση και σκληρή δουλειά για να αναταχθεί
ο κατήφορος της παρακµής, όσο είναι δυνατόν.
Β. Αναλύοντας λεπτοµερέστερα τους 10 προαναφερθέντες (σε προηγούµενο δηµοσίευµα) παράγοντες θα µπορούσε
κανείς να προσθέσει τα εξής:
1. (α) Η ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ στηρίζεται στις Αρχές της ψυχολογίας του όχλου (LEBON) και των εξηρτηµένων αντανακλαστικών (PAVLOF) και χρησιµοποιήθηκε στην ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ και στον ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ, για τον επηρεασµό
του ΛΟΓΙΚΟΥ, την κάµψη του ΗΘΙΚΟΥ, και των ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ του
ανθρώπου, µε σκοπό την υποταγή και την εκµετάλλευσή του
ποικιλοτρόπως.
(β) Η διαστρέβλωση της ΑΓΩΓΗΣ και της ΠΑΙΔΕΙΑΣ µε κύρια
εργαλεία που είναι:
(1) Η ΑΠΟΣΤΗΘΙΣΗ αυθαίρετα προκατασκευασµένων
γνώσεων, χωρίς δηµιουργική σκέψη, που κατά τον P. VERNON
παράγει στη διαδροµή του χρόνου, ηλιθία µάζα ενηλίκων, χωρίς πνευµατικά ενδιαφέροντα και κυρίως µε αδυναµία κατανοήσεως των ουσιαστικών κοινωνικών προβληµάτων.
(2) Η ΑΡΧΗ της ήσσονος προσπαθείας και της µη ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, που δηµιουργεί ηµιµαθείς και
ανεπαρκείς επαγγελµατίες και οδηγεί στην υποβάθµιση της
οικονοµίας και παραγωγή αλυτρώτων οικονοµικών σκλάβων.
Η τεχνική «Σε αφήνω αγράµµατο» (µε διάφορα τεχνάσµατα
π.χ. καταλήψεις, απεργίες, εκδροµές και απώλεια µαθησιακού χρόνου) και εν συνεχεία σου «Πουλάω τεχνογνωσία».
Έχει λεχθεί ότι αποµυζά το 70% του Εθν. Προϊόντος µιας χώρας ενώ το χαράτσι (10%) που επέβαλε ο Τύρρανος στο Ραγιά
ήταν πολύ ελαφρότερη οικονοµική σκλαβιά.
2. Η επιλογή χαλαρού τρόπου Διοικήσεως (µε ανοχή, έλλειψη ελέγχου και ατιµωρησία) στην κρατική Λειτουργία. Οι τρόποι διοικήσεως είναι βασικά τρεις:
(α) Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ που αναθέτει την εκτέλεση έργου,
παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τελικά το επιτελεσθέν
έργο.
(β) Ο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ που επιµερίζει το έργο σε περιφερικά όργανα, αφήνει πρωτοβουλία ενεργείας, αλλά αξιολογεί
απολογιστικά το επιτελεσθέν έργο και
(γ) Ο τρόπος LAISSEZ FAIRE που αφήνει πλήρη ελευθερία
δράσεως στους χειριστές του έργου και αποδέχεται ό,τι προκύψει στο αποτέλεσµα. Ο τρόπος αυτός προϋποθέτει υψηλόν
αίσθηµα ευθύνης, πίστη στο σκοπό και µεγάλες επαγγελµατικές ικανότητες από τους χειριστές για να παραχθεί αξιόλογο
έργο, αλλιώς τούτο είναι αβέβαιο, ανεπαρκές και εν πολλοίς
αρνητικό, διότι όταν λείπουν τα ηθικά κίνητρα ο καθένας κάνει
ό,τι θέλει και ό,τι τον συµφέρει βραχυπρόθεσµα, αδιαφορώντας για τη µελλοντική ζηµία στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να
δίνει λόγο για την ατέλεια ή την αποτυχία των ενεργειών του.
3. Η ανάγκη εξασφαλίσεως ψήφων στις εκλογές προτρέπει
στη δηµαγωγική εξαγγελία µέτρων που δεν είναι πραγµατοποιήσιµα και στη διανοµή, αλογίστως παρ’ αξίαν παροχών σε
χρήµα µε δανεισµόν εις βάρος των µελλοντικών γενεών καικ
σε είδη καικ διευκολύνσεις υπέρ ορισµένων κοινωνικών οµάδων που καταργούν την Αρχή της Ισονοµίας και του Δικαίου.
Καλλιεργούν έτσι τον αµοραλισµό, την ανευθυνότητα, την
υπερκατανάλωση, τον νεοπλουτισµό (ό,τι φάµε κι ό,τι πιούµε) και αποτρέπουν τον ηθικό και ορθολογιστικό προγραµµατισµό της κοινωνικής ζωής.
4. Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ εκµεταλλευόµενη τη δαιδαλώδη πολυνοµία καθώς και τη σκόπιµη αοριστία και ασάφεια των νόµων
και των κανονισµών, φέρνει τον ΠΟΛΙΤΗ σε απόγνωση στην
προσπάθεια επιλύσεως των καθηµερινών προβληµάτων του
και τον οδηγεί αιχµάλωτο στα χέρια των Γραφειοκρατών, που
εξασφαλίζουν έτσι εκβιαστικά ένα σηµαντικό πρόσθετο εισόδηµα µαύρου χρήµατος (δωρόσηµο - γρηγορόσηµο) είτε για
την κάλυψη πραγµατικών αναγκών (στέγη - σπουδές παιδιών,
αρρώστιες) που δεν τους παρέχει το Κράτος, είτε ακόµη χειρότερα, για την κενόδοξη επίδειξη σπατάλης στην εµφάνιση,
σε διασκεδάσεις και την µαταιόδοξη κοινωνική προβολή των.
Η ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑ των Γραφειοκρατών (Μανδαρίνων) πέραν
πάσης έννοιας δικαίου και ηθικής καταλύει την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
5. (α) Η επιτυχής και αποδοτική οργάνωση της Εργασίας,
τόσο στο ΔΗΜΟΣΙΟΝ όσο και στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ τοµέα προϋποθέτει
Εργονοµική αξιολόγηση (Εργοµετρική - Ψυχοµετρική) των εντασσοµένων ατόµων, (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση) δια της µεγαλύτερης προσεγγίσεως του ΠΡΟΦΙΛ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ (Δείκτης Νοηµοσύνης, δεξιότητες, γνώσεις,
χαρακτήρ) µε το ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ψυχοσωµατικές ικανότητες, απαιτούµενες δεξιότητες και συγκεκριµένες γνώσεις)
που πραγµατοποιείται µε ανάλογα ψυχοτεχνικά TESTS.
(β) Η τυχαία τοποθέτηση µε υποκειµενικά, πελατειακά
κοµµατικά ή συναισθηµατικά κριτήρια, ατόµων σε εξειδικευµένες και υπεύθυνες θέσεις εργασίας, δηµιουργεί αβέβαια,
ανεπαρκή και τελικά ζηµιογόνα αποτελέσµατα στο κοινωνικό
σύνολο.
(γ) Τα εντασσόµενα, λίγο ή πολύ, στο Ψυχιατρικό Φάσµα
άτοµα ανέρχονται στο 15% περίπου του γενικού πληθυσµού.
(1) Οι ψυχοπαθητικοί (άτοµα όχι ψυχικά ασθενείς,
αλλά µε ατελή και στραβοδοµηµένη προσωπικότητα) ανέρχονται στο 3% περίπου του πληθυσµού. Εκ τούτων µια κατηγορία οι εµπαθείς ιδεαλιστές (idealistas Passionnes) (µε έµµονες ιδέες στην Πολιτική, στη θρησκεία, στον έρωτα κ.λπ.) τηρούν µια υποκειµενική, αδιάσειστη, δογµατική, µεροληπτική
νοοτροπία στην κοινωνική και εργασιακή δραστηριότητά τους
που δηµιουργεί τριβές και συγκρούσεις στις κοινωνικές τους
σχέσεις. Η συµπεριφορά αυτή έχει καταγραφεί εν πολλοίς,
ως καταστροφική επίδραση, αυτών των ατόµων στην ιστορική διαδροµή των Λαών και των πολιτισµών.
(2) Οι µικρονοϊκοί αποτελούν το 3-6% του Γενικού
Πληθυσµού. Ο χαµηλός δείκτης νοηµοσύνης των, τους εµποδίζει να κατανοήσουν σύνθετα και πολυδιάστατα κοινωνικά
προβλήµατα και το αποτέλεσµα της δραστηριότητος των είναι συνήθως κοινωνικά αρνητικό. Μια κατηγορία εξ αυτών, οι
υπερφυείς µικρόνοες (idiots savants) καλύπτουν την νοητική
τους υστέρηση σε συνθετική σκέψη, µε αντισταθµιστική ανάπτυξη µνηµονικών ικανοτήτων (αριθµοµνήµονες, γνώστες
παπαγαλιστί νόµων, διατάξεων και κανονισµών, χωρίς βαθύτερα κατανόηση του πνεύµατος του Νοµοθέτου) προσκολληµένοι στο Γράµµα καικ αγνοούντες το Πνεύµα του Νόµου.
Εξελίσσονται µέχρι τµηµατάρχες ή ακόµη ανώτεροι υπάλληλοι του Δηµοσίου Τοµέα, υφηγητές Παν/µίου κ.λπ. και αποτελούν συνήθως τροχοπέδη στη λειτουργία του τοµέως στον
οποίο εργάζονται. Μια άλλη κατηγορία, οι θέσει µικρόνοες
(κουτοπόνηροι) φιλτράρουν και προσαρµόζουν την όποια
νοηµοσύνη τους (περί τον µέσον όρον συνήθως) δια µέσου
συµφερόντων και παθών. «Κάνουν το Βλάκα» όταν µια πραγµατικότητα δεν τους συµφέρει ή αντιτίθεται στα πάθη τους,
δικαιολογώντας τη συµπεριφορά τους µε κρυψίννοια, µε αοριστολογία, σοφιστίες (αληθοφανή ψεύδη) και ρητορικούς
πλατειασµούς. Η τοποθέτηση, η ανοχή και ενίοτες η σκόπιµη
προώθηση των ατόµων αυτών σε καίριους τοµείς της Διοικήσεως και του κοινωνικού ιστού, εν γένει, ευθύνεται για τη δυσλειτουργία του Κράτους, την αύξηση των κοινωνικών προβληµάτων, τη δυσπραγία και ταλαιπωρία των πολιτών.
(3) Το σοβαρότερο τµήµα του Ψυχιατρικού Φάσµατος, οι ΨΥΧΩΣΕΙΣ (σχιζοφρενικές, µανιοκαταθλιπτικές, συµπτωµατικές) όταν αγνοηθούν και παραµεληθούν από την κοινωνική µέριµνα και δεν τύχουν εγκαίρως θεραπευτικής αντιµετώπισης και παρακολούθησης, εγκυµονούν κινδύνους αυτοκαταστροφικής και ετεροκαταστροφικής δραστηριότητος.
(4) Τέλος, η µάστιγα των ναρκωτικών, η οποία στην
ουσία είναι χηµικός πόλεµος και δευτερευόντως κερδοφόρο
εµπόριο, προσβάλλει τα λιπώδη όργανα του σώµατος (ήπαρ,
καρδιά, πνεύµονες, γεννητικό σύστηµα, κυρίως όµως τον εγκέφαλο) ελαττώνει τις ψυχοσωµατικές ικανότητες και την παραγωγικότητα του έµψυχου δυναµικού, ευνοεί την υπογεννητικότητα (χηµική γενοκτονία) αυξάνει την εγκληµατικότητα
και συµβάλλει αποτελεσµατικά στη δυστυχία και την παρακµή
των κοινωνιών.
6. Η έλλειψη κοινωνικής αλληλεγγύης, αλτρουϊσµού και
χριστιανικής αγάπης, δηµιουργεί αναλγησία, αδιαφορία και
απάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις των ατόµων και των κοινωνικών οµάδων. Αναπτύσσει στυγνούς ανταγωνισµούς,
συγκρούσεις, µίσος, απανθρωπιά και στείρα αντιπαράθεση.
«ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ» αντί της συνεργασίας, της αλληλοκατανοήσεως και του συµβιβασµού στην κοινή προσπάθεια για
οµαλή συµβίωση, ευηµερία και ΕΙΡΗΝΗ µε «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
ΤΑΞΕΩΝ» και όχι «ΠΑΛΗ» προς τούτο.
7. (α) Η καλλιέργεια και η αποδοχή µιας ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι επίσης ένα σοβαρός παράγων της παρακµής.
(1) Με ανεξέλεγκτες επιδοτήσεις σε πλασµατικές
παραγωγικές δραστηριότητες (π.χ. στη Γεωργία, βιοµηχανία
κ.λπ.).
(2) Με ανοχή σε παρασιτικές επαγγελµατικές απασχολήσεις (µεσάζοντες, αεριτζήδες κ.λπ.) που πολλαπλασιάζουν το κόστος από την παραγωγή στην κατανάλωση εις βάρος των ασθενέστερων τάξεων.
(3) Με ασύδοτη προτροπή και δελεασµό των αφελών και απελπισµένων στα τυχερά παιγνίδια και στο τζόγο,
από την «ΕΞΟΥΣΙΑ» και τα ΜΜΕ που προάγουν την οκνηρία, την
απάτη και τον αµοραλισµό, στην επιδίωξη αθέµιτου, γρήγορου πλουτισµού και εύκολης «χλιδάτης» ζωής από λίγους εις
βάρος των πολλών (π.χ. χρηµατιστήριο).
(β) Η ηµιµάθεια και η επαγγελµατική ανεπάρκεια από χρονοβόρες αλλά ελλιπείς σπουδές, ο ατελής προγραµµατισµός, η λανθασµένη αξιολόγηση και ιεράρχηση των κοινωνικών στόχων, οι υπερβολικές και ανεδαφικές συνδικαλιστικές
απαιτήσεις, οδηγούν σωρευτικά σε µείωση της παραγωγής
και της ανταγωνιστικότητος, σε ανεργία ανειδίκευτου και έλλειψη ειδικευµένου προσωπικού και τελικά στην εξάπλωση
φτώχειας και δυστυχίας.
(γ) Οι επιπόλαιες υπερκαταναλωτικές δραστηριότητες µε
απερίσκεπτο και ακάλυπτο δανεισµό που εξωθούν τον κόσµο
οι διαφηµίσεις, οδηγούν σε χρεωκοπίες, πλειστηριασµούς
σπιτιών, πτωχεύεις και κοινωνικά δράµατα.
(δ) Οι υπερβάσεις των Δηµοσίων Έργων και οι σπατάλες
του Κράτους το οδηγούν απελπισµένα και σπασµωδικά, για να
βρει πρόσκαιρα χρήµατα, να πουλήσει σε «αγνώστους επενδυτές» όπως όπως Δηµόσια κτίρια (Υπουργεία, Νοσοκοµεία,
Σχολεία) (Sale and Lease back) και να τα νοικιάσει πάλι (πιθανώς πανάκριβα) απ’ τους καινούργιους ιδιοκτήτες (που θα
έχουν και τη διαχείριση) για να κάνει τη δουλειά του µε ενοικιασµένους εργαζόµενους (οικονοµικούς σκλάβους). Τύφλα
λοιπόν, να έχουν οι κουρσάροι και οι κατακτητές του βάρβαρου παρελθόντος.
8. (α) Κατά τον ΠΛΑΤΩΝΑ, οι κοινωνίες θα ήταν ιδανικές αν
οι Κυβερνήτες ήταν Φιλόσοφοι ή οι Φιλόσοφοι Κυβερνήτες. Η
σκληρή πραγµατικότητα όµως σήµερα είναι διαφορετική. Φιλόδοξα άτοµα, για να αναρριχηθούν στην Εξουσία, εκµεταλλεύονται τις ανάγκες, τα προβλήµατα και την ευπιστία των
ψηφοφόρων. Υπόσχονται πολλά και υλοποιούν λίγα. Όταν
πιάσουν την καρέκλα αποµονώνονται και ξεχνούν τα ταξίµατα. Νέµονται αλαζονικά την εξουσία και σπαταλούν ασυστόλως το ιερό Δηµόσιο χρήµα, πιστεύοντας ότι δικαιούνται να
µεταχειρισθούν τους ΠΟΛΙΤΕΣ (αφού τους ψήφισαν) σαν υποζύγια. Να εκχωρίσουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα του ΛΑΟΥ και
να εκποιήσουν τη Γη που ανεξέλεγκτα στον πρώτο τυχαίο
πλειοδότη «Επενδυτή». Ίσως γιατί η έννοια της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κατ’ αυτούς εξαντλείται στην ΚΑΛΠΗ την ηµέρα των εκλογών.
Οι λίγοι θεωρούν εξυπνάδα και «Μαγκιά» την εξαπάτηση των
πολλών. Αρχές, Αξίες, Νόµοι και Ηθική πάνε περίπατο προ του
κέρδους και των απολαύσεων.
(β) Ο Κυρίαρχος Λαός (κι όχι ο εµπαιζόµενος) πρέπει να δει
κατάµατα τη σκληρή πραγµατικότητα, αν θέλει να επιζήσει µε
αξιοπρέπεια στον τόπο του. Πρέπει να αποτινάξει την αδιαφορία και τη νωχέλεια και να ανασκουµπωθεί να δουλέψει εντατικά και τίµια, αναλαµβάνοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. Πρέπει να καταδικάσει έµπρακτα τη σήψη και τη διαφθορά και να απαιτήσει αλήθειες και σεβασµό στα δικαιώµατά του, αφού εκπληρώσει όµως τις δικές του υποχρεώσεις.
Να δώσει να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι δεν παραµυθιάζεται πλέον από τους αστείρευτα φλύαρους, στις Αίθουσες,
τα µπαλκόνια και τα «παράθυρα» των ΜΜΕ. Δεν καταπίνει εύκολα τα «Ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα» θέλει συνέπεια και έργα.
(γ) Οι Κυβερνώντες τέλος «ν’ αφουγκράζονται» τα κοινωνικά προβλήµατα και να τα επιλύουν µε ευσυνειδησία, τόλµη
και αποφασιστικότητα διότι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ δεν είναι έννοια ΚΕΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
9. (α) Η κρατική δυσκαµψία και αδράνεια, συνεπικουρουµένη από τις ωφελιµιστικές προθέσεις της Γραφιοκρατίας και
την ανεπάρκεια των παρ’ αξίαν πελατειακώς διορισθέντων
υπαλλήλων, απωθεί και διώκει κάθε δηµικουργική προσάθειαν ικανών και αξίων ατόµων (το σύµπλεγµα κατωτερότητος,
εκδηλώνεται µε επιθετικότητα στον ΕΛΛΗΝΑ κατά τον καθηγητήν ΓΕΡ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΝ). (Αισθάνοµαι κατώτερος; Θα σου βγάλω το µάτι).
(β) Ο ΕΛΛΗΝ διαθέτει υψηλόν δείκτην έµφυτου νοηµοσύνης αλλ’ όµως τα αποτελέσµατα των προσπαθειών του εντός
ΕΛΛΑΔΟΣ είναι πενιχρά διότι η νοηµοσύνη του αφ’ ενός νοθεύεται από πάθη και συµφέροντα, αφ’ ετέρου εµποδίζεται
από την Κρατική δυσλειτουργία. Αντιθέτως εκτός ΕΛΛΑΔΟΣ,
όπου το πλαίσιο και το πεδίο δραστηριότητος είναι διαφορετικό, ο ΕΛΛΗΝ προκόβει και αναδεικνύεται.
(γ) Υπό το κράτος των ανωτέρω ψυχολογικών ιδιοµορφιών
και κοινωνικών συνθηκών, τα ικανά και δηµιουργικά άτοµα,
υφίστανται µια εξαθλιωτική προς τα κάτω ισοπέδωση. Εξου-
ΜΑΪΟΣ 2013
7
EΘNIKH HXΩ
δετερώνονται και εξοστρακίζονται όταν δεν θελήσουν να
εµπλακούν στα κυκλώµατα της εµπεδωµένης διαφθοράς
και να µεταλλαγούν σε αρχιερείς αυτής.
10. (α) Οι κοινωνικοί ΤΑΓΟΙ, στον πολιτικό, θρησκευτικό,
πνευµατικό τοµέα, αφού αγωνίσθηκαν µε νύχια και µε δόντια, επί πολλά χρόνια, µέσα από συµπληγάδες πέτρες, ν’
ανέλθουν και να καταλάβουν το στόχο τους, περιπίπτουν
κουρασµένοι σε µια «έµφοβη» συχνά αδράνεια και απεµπόλιση των ιδανικών για τα οποία επί µακρόν αγωνίσθηκαν
(Αναπαύονται σιωπηλοί στο Θώκο τους και ανησυχούν µη
χάσουν τα κεκτηµένα). Φοβούνται την επίκριση των εγκοσµίων Ειδόλων των ΜΜΕ για ασήµαντα µικροπράγµατα και
αδιαφορούν για τη βάναυσο καταπάτηση και χυδαία µεταχείριση των διαχρονικών πανανθρώπινων ιδανικών τα οποία
κάποτε στα νιάτα τους µε παχιά λόγια υπερασπίσθηκαν.
Τρέµουν το θυµό του διαβόλου και αψηφούν µε απερισκεψία την οργή και την κρίση του ΘΕΟΥ.
11. (α) Τελικά για την επανίδρυση του Κράτους, πρέπει οι
κοινωνικοί ΤΑΓΟΙ να σαλπίσουν έγερση και να ξυπνήσουν την
οµαδική ψυχή του Έλληνα, να τον εµπνεύσουν µε το παράδειγµα των, να παλαίψει για την επιβίωσή του, όπως πάλαιψε σε κάθε κρίσιµη στιγµή στη µακραίωνα ιστορία του. Οι κυβερνώντες να εργασθούν υπεύθυνα και εντατικά για να ξανακερδίσει το Κράτος τη χαµένη αξιοπιστία του, να πείσουν
τον ΠΟΛΙΤΗ ότι υπάρχει ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ και όχι ανθρωποφάγος ΖΟΥΓΚΛΑ.
(β) Σε µια ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΑΜΥΝΑ κατά της παρακµής, κρίνεται
σκόπιµο να παρατεθούν ακροθιγώς, µερικές σκέψεις και
προτάσεις κατά τοµέα που θα συνέβαλαν πιθανώς στην περιστολή του κακού και τη µείωση των κοινωνικών προβληµάτων.
1. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
(α) Πρέπει να ανασυνταχθούν και να στηριχθούν οι κοινωνικοί ΘΕΣΜΟΙ. Να οριοθετηθούν συγκεκριµένα και υπεύθυνα
οι ΡΟΛΟι του κάθε ατόµου στον εργασιακό τοµέα του µε
έλεγχο, ανταµοιβή και τιµωρία ανάλογα µε το παραγόµενο
έργο (Να λείψουν οι ανευθυνοϋπεύθυνοι).
(β) Πρέπει να χρησιµοποιούνται και οι τρεις βασικοί τρόποι
διοικήσεως (συγκεντρωτικός, Αποκεντρωτικός, Laissez
Faire) κατά περίπτωση και τοµέα και να κοστολογείται αξιοκρατικά το αποτέλεσµα.
(γ) Πρέπει ν’ αξιολογείται εργονοµικά (εργοµετρικά - ψυχοµετρικά) το έµψυχο δυναµικό ώστε να τοποθετείται υπεύθυνα ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για τη
µεγιστοποίηση του προσδοκοµένου έργου.
2. ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
(α) Πρέπει κάθε
εκπαιδευτική βαθµίδα να συµβάλλει στη δηµιουργία ωρίµων, σκεπτοµένων πολιτών µε αγωγή και
παιδεία και όχι µόνο εκπαίδευση.
(β) Πρέπει µε ορθό επαγγελµατικό προσανατολισµό να
επισηµαίνονται και να καλλιεργούνται οι κλίσεις, οι δεξιότητες και οι παράγοντες νοηµοσύνης κάθε ατόµου, που θα
συµβάλουν σε µια παραγωγική επαγγελµατική δραστηριότητα (6 είδη νοηµοσύνης: γλωσσική κατανόηση, έκταση,
παράγων χώρου, αριθµών, µνηµονικός, επαγωγικός ή κριτικός παράγων).
(γ) Πρέπει κάθε σωστό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα µε ενιαίες
(σε τόπο, χρόνο, συνθήκες) εισαγωγικές εξετάσεις, να
προσλαµβάνει εκ των υποψηφίων, το ποσοστό των επιτυχόντων (βάσει καµπύλης του GAUS) που µπορεί επαρκώς να
εκπαιδεύσει και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επαγγελµατικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
(δ) Πρέπει οι παρεχόµενες από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
γνώσεις να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες επιστηµονικές απαιτήσεις και να περιορισθεί ο αριθµός των ηµιµαθών, πολυάριθµων επιστηµόνων, που εγκυµονεί σοβαρές
κοινωνικές δυσλειτουργίες.
3. ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
(α) Η νοµική επιστήµη (ως χειριζόµενη και κρίνουσα την
ανθρώπινη συµπεριφορά) πρέπει να συµπεριλαµβάνει στο
Γνωστικό της πεδίο σύγχρονες ανθρωπολογικές γνώσεις
Βιολογίας, Ψυχιατρικής εις τρόπον ώστε να µη διώκεται µεσαιωνικά η Νόσος αντί να προλαµβάνεται και να θεραπεύεται εγκαίρως. Επίσης, πρέπει να γίνει περαιτέρω κατοχυρωµένος καταµερισµός ειδικοτήτων κατά γνωστικό τοµέα
(όπως στις Ιατρικής ειδικότητες).
(β) Πρέπει να καταπολεµηθεί η πολυνοµία και η ασάφεια των
νόµων, µε ορθή, διαφνή και απλή κωδικοποίηση κατά τοµέα.
(γ) Πρέπει οι δικαστικές αποφάσεις να είναι
επαρκώς αιτιολογηµένες, διαφανείς και προσιτές στον ενδιαφερόµενο πολίτη, χωρίς
χρονοβόρες, διαδικασίες µέσω µηχανοργανώσεως και διαδικτύου.
(δ) Πρέπει το σωφρονιστικό σύστηµα να εκσυγχρονισθεί
µε αποδοχή και ενσωµάτωση των προόδων και εξελίξεων
των ανθρωπολογικών επιστηµών εις τρόπον ώστε να επανεντάσσει και όχι να αποξενώσει το άτοµο από την Κοινωνία.
(ε) Πρέπει οι νόµοι και οι διατάξεις να είναι συµβατοί µε
την τρέχουσα κοινωνική πραγµατικότητα (π.χ. οι ποινές µικρότερες για να εφαρµόζονται και τα πρόστιµα λιγότερα για
να πληρώνονται). Πρέπει τέλος οι θιασώτες του «Dura Lex
sed Lex» (σκληρός νόµος αλλά νόµος) να ενθυµούνται επίσης ότι το Ρωµαϊκό Δίκαιο υπάρχει και το «Magnum Jus,
Magna Injuria» (σκληρός νόµος - µεγάλη αδικία).
(στ) Τέλος πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι τα Δικαιώµατα
του ενός τελειώνουν εκεί που αρχίζει η Ελευθερία του άλλου και τ’ ανάπαλιν.
4. ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
(α) Η υγ/κή περίθαλψη πρέπει να στοχεύει στη διάσωση
και διατήρηση της ζωής, στην
αποφυγή και καταπολέµηση
των νόσων και στην ελαχιστοποίηση και αποκατάσταση των
αναπηριών.
(β) Η προληπτική ιατρική
πρέπει να εντατικοποιηθεί στα
σχολεία από επαρκείς µονίµους σχολιάτρους, στην τοπική αυτοδιοίκηση από ικανούς
νοµιάτρους, οικογενειακούς ιατρούς και στην επαγγελµατική δραστηριότητα από εξειδικευµένους ιατρούς εργασίας.
(γ) Η θεραπευτική ιατρική πρέπει να καλύπτει µε σύγχρονα µέσα και ειδικευµένο υψηλής ποιότητος, προσωπικό
όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης ιατρικής και στις τρεις
βαθµίδες ιατρικής φροντίδος σ’ όλη την Επικράτεια.
(δ) Η ΕΛΛΑΣ µε το εύκρατο κλίµα, τις καλύτερες ιαµατικές
πηγές της Ευρώπης και το ικανό πολυάριθµο ιατρικό δυναµικό, θα µπορούσε να αναπτύξει µεγάλο Ιατρικό Τουρισµό,
προσελκύοντας σε οργανωµένες εγκαταστάσεις τα οστεοαρθριτικά και ρευµατικά περιστατικά των Βορείων κρατών
της Ε.Ε. µε άριστα θεραπευτικά αποτελέσµατα.
(ε) Η κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη πρέπει να δραστηριοποιηθεί.
(1) Στην κάλυψη των αναγκών αναξιοπαθούντων
ηλικιωµένων ατόµων µε ΚΑΠΗ, γηροκοµεία, Νοσοκοµεία
Χρόνιων Νοσηµάτων µονάδων βοηθείας στο σπίτι, σ’ όλη
την επικράτεια.
(2) Στη δηµιουργία κέντρων εκπαιδεύσεως ατόµων µε ειδικές ανάγκες για την ανάδειξη ικανοτήτων τους,
αξιοποίηση και εκπαίδευση αυτών σε τοµείς προστατευµένης εργασίας εις τρόπον ώστε να κερδίζουν, έστω και µερικώς, τα έξοδα διαβιώσεώς των, περιορίζοντας τη στρατιά
των ανέργων αναπήρων και την «έκταση των αναπηρικών
συντάξεων».
5. ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(α) Πρέπει η
χώρα να είναι αυτάρκης σε άριστης ποιότητος
(οικολογικής)
διατροφής τόσο
για τους µονίµους κατοίκους
όσο και τους προσωρινούς (τουρίστες) για τους οποίους η εκλεκτή υγιεινής διατροφή ν’ αποτελεί δέλεαρ τουριστικής προσελεύσεως.
(β) Πρέπει ο φυσικός πλούτος της χώρας να αξιοποιηθεί
µεθοδικά, µε σεβασµό του περιβάλλοντος, µε αύξηση της
παραγωγής ενέργειας και διαφόρων προϊόντων για την καταπολέµηση της ανεργίας και της φτώχειας.
Η ανωτέρω περιγραφή των συµπτωµάτων της κοινωνιοπαθολογίας της παρακµής και οι κάποιες σχετικές προτάσεις
για διόρθωση των, θέτουν απλώς τον δάκτυλον επί των τύπων των ήλων. Θα ήτο ευχής έργον αν αποτελούσαν ερέθισµα για περαιτέρω προβληµατισµούς και εποικοδοµητικές
σκέψεις από τους αρµοδίους που έχουν την ευθύνη για την
αναχαίτιση της παρακµιακής πορείας της κοινωνίας µας και
την ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
βήµα
«Η εσχάτη πλάνη
χείρων της
πρώτης»
Γράφει ο
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Ε
δώ και αρκετό καιρό, λόγω της κρίσης η
οποία φαίνεται να βαθαίνει, παρατηρείται ένα φαινόµενο πρωτοφανές για τα πολιτικά µας χρονικά, αφενός σηµαντικών µετατοπίσεων στους διάφορους πολιτικούς
χώρους και αφ’ ετέρου κινήσεων - εν πολλοίς γενικών και αορίστων - για τη δηµιουργία προκαταρκτικών µορφωµάτων για την
τελική δηµιουργία, πολιτικών κοµµάτων.
Παράλληλα, δεν είναι λίγοι αυτοί που
αναρωτιούνται πού είναι ένας ηγέτης, µια
προσωπικότητα να ηγηθεί κάποιου “αορίστου” σχήµατος, για να µας σώσει λες και
δεν φθάσαµε στο σηµείο που βρισκόµαστε
και από χαρισµατικούς ηγέτες.
Ξεχνούν φαίνεται, αγνοούν ότι στη σηµερινή εποχή και κατάστασή µας, απαιτούνται συλλογικές δράσεις, σεβασµός στο Δηµοκρατικό µας πολίτευµα, τήρηση των νόµων για να σωθούµε. Και σαν να µην έφθανε αυτό, είδαµε και ακούσαµε, να οµιλούν
τις περισσότερες φορές ως εν δυνάµει ταγοί για την σωτηρία της χώρας, άτοµα επιφανή, τα οποία διετέλεσαν µύστες του συστήµατος και κατείχαν θέσεις καίριας Πολιτικής και Στρατιωτικής Διοίκησης.
Αυτό δε το πράττουν χωρίς να ερυθριούν
στο ελάχιστο, ως να προέρχονται από αγγελικό κόσµο παρθενογέννεσης.
Σ’ αυτούς γνωρίζουµε, όπως είχαµε τονίσει και παλαιότερα, ότι ιδιαίτερα σε µας
τους στρατιωτικούς ουδέν κρυπτόν µεταξύ µας. Άλλωστε σήµερα, ουδέν κρυπτόν
και τα πάντα γνωστά υπό το διαδίκτυο.
Όλοι γνωρίζουµε οι περισσότεροι πώς
ανήλθαν, αφού συµβιβάστηκαν µε το σύστηµα και κάποιοι υπερέβαλαν σε ζήλο στο
βωµό της αναξιοκρατίας.
Αν δε, υπάρχει κάποια δικαιολογία, ότι
παρασύρθηκαν, η οποία φυσικά για εµάς
δεν είναι αποδεκτή, τουλάχιστον σε ό,τι
αφορά στα “άγια των αγίων” της άµυνας,
αυτό που επιχειρούν σήµερα κάποιοι να
θέλουν να είναι τιµητές και ταγοί, µας θλίβει, µας προκαλεί και µας εξαγριώνει τα µέγιστα.
Ο λόγος απλούστατος. Όπου δεν υπάρχει τουλάχιστον µετάνοια, η καταστροφή
τελειωτική και η κόλαση βεβαία.
Ας προσέχουν λοιπόν, αυτοί που επιχειρούν νέες κινήσεις, νέα µορφώµατα πολιτικού ή κοινωνικού περιεχοµένου, να ενηµερώνονται σχετικά µε την πορεία όποιου
τους ακολουθεί. Γιατί ο Έλληνας, σοφός
από το γονότυπό του, δε συγχωρεί σε καµία περίπτωση, το τραγελαφικό.
Το δε ρητό «Η εσχάτη πλάνη χείρων της
πρώτης», στην περίπτωση αυτή δεν αφορά
µόνο αυτούς τους παχύδερµους, αναίσθητους και αµετανόητους που θα έπρεπε να
σιωπούν και να κρύβονται αλλά και εµάς
που δεν τους αποκαλύπτουµε και τους
ανεχόµαστε για µια ακόµη φορά.
8
βήµα
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
Το έγκληµα που... δεν προβλέπεται και... δεν τιµωρείται
Γράφει ο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ
Υποστράτηγος (ΤΘ) ε.α.
Α
ν θυµάµαι καλά και εφόσον δεν έχει
αλλάξει τίποτα από τότε, ο ορισµός
του Εγκλήµατος έχει ως εξής: Έγκληµα
είναι πάσα πράξις ή παράλειψις προβλεποµένη υπό του Νόµου και τιµωρουµένη υπ’ αυτού.
Διακρίνουµε λοιπόν µια µεγάλη γκάµα
εγκληµάτων που εξικνείται π.χ. από την
παράλειψη κάποιου ενήλικα που γνωρίζει κολύµβηση να µην προστρέψει να
σώσει από πνιγµό κάποιο παιδί µολονότι
ήταν σε κοντινή απόσταση και ικανός να
το κάνει, έως και το φόνο εκ προµελέτης.
Εδώ ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ σχεδόν εξαντλεί
κάθε δυνατότητα διαφυγής ή αποφυγής
των παρανοµούντων, του τιµωρού νόµου. Λέγω σχεδόν, διότι ενώ ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ πρόβλεψε το έγκληµα, παραλείπει
την πράξη της ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ. Δεν προβλέπει και δεν τιµωρεί π.χ. τον Αγνώµονα υιό που έπεισε τους συνταξιούχους
µεροκαµατιάρηδες γονείς του να του
κάνουν «Γονική παροχή» το µοναδικό
σπιτάκι τους και εκείνος όταν το καρπώθηκε, τους πετάει στο δρόµο.
Εάν υποθέσουµε ότι η πράξη της
αγνωµοσύνης επροβλέπετο και ετιµωρείτο, ο συνήγορος του κατηγορουµένου υιού µε ποια επιχειρήµατα θα ζητούσε την αθώωση ή και την επιείκεια
του δικαστηρίου σε πλήρη σύνθεση και
µε τους µάρτυρες κατηγορίας να επιβεβαιώνουν την αγνωµοσύνη του πελάτη
του;
Αντιθέτως ο ίδιος συνήγορος θα επιτύγχανε την επιείκεια του δικαστηρίου
εάν ο πελάτης του ήταν φυγάς ή κλέφτης επικαλούµενος π.χ. «λόγους τιµής» για τον πρώτο και απόλυτη ένδεια
του κατηγορούµενου, των ανήλικων
παιδιών του και της κατάκοιτης γυναίκας
του, για τον δεύτερο.
Το ζητούµενο είναι γιατί ο Νοµοθέτης
διστάζει και δεν τολµά να κατατάξει την
Αγνωµοσύνη στις προβλεπόµενες και τιµωρούµενες πράξεις; Ο Νοµοθέτης που
αναµφιβόλως εµφορείται από «το πνεύµα του Νόµου» του Μοντεσκιέ και προπαντός από «Το κοινό περί δικαίου αίσθηµα», απεµπολεί το ίδιο του περί δικαίου αίσθηµα που εξάλλου αποτελεί
παγκοσµίως αιώνια αξία.
Γιατί το απεµπολεί; Δεν έχω το ανάστηµα για να απαντήσω.
Επιστολή από τον πρώην Διοικητή µου
Γράφει ο
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Υποστράτηγος ε.α
Έλαβα το παρακάτω γράµµα από τον πρώην
Διοικητή µου, αντιστράτηγο ε.α. Σ.Α.Κ. ετών
86, τάξεως 1948, µου γράφει:
Αγαπητέ συνάδελφε, απόστρατε Αξιωµατικέ
Θέλω µε την επιστολή µου να σας εκφράσω τις άπειρες
και ειλικρινείς ευχές µου.
Θέλω να δώσω το «παρών» µου, θέλω να πάρω την ευκαιρία να ανταλλάξουµε την πείρα µας, τις γνώσεις µας, θέλω να ακούσω τη φωνή σας, τον παλµό της καρδιάς σας,
θέλω να αναπτερώσω το φρόνηµά µου.
Θέλω να ριχτώ µαζί σας στους αγώνες της επιβίωσής µας.
Θέλω να φουντώσει το κύµα κατά της αδικίας που γίνεται σε
βάρος µας. Δεν αντέχω την ασέβεια σ’ αυτούς που θυσιάστηκαν για την πατρίδα.
Σας κάµνω όρκον ως στρατιώτης. Είµαι µαζί σας παρών
όπου κι αν βρίσκεσθε. Σας αγκαλιάζω όλους στον ωραίο
αγώνα µας που κάνουµε.
Βρίσκοµαι ανάµεσά σας. Πατάω, περπατάω µε τα πόδια
«πληγιασµένα», σε όλους τους τόπους, σε όλες τις πόλεις
µας.
Αναφέροµαι σε όλους µε βαθύ σεβασµό...
Χαίροµαι, συγκινούµαι, ενθουσιάζοµαι που σας βλέπω. Είµαστε ακόµα “ζωντανοί”... Τέλος οι υποχωρήσεις. Η ένωσή
µας είναι στην πρώτη γραµµή µάχης...
Από το Ταίναρο µέχρι τον Έβρο και τα νησιά, συναντώ τον
«Θεόδωρο Κολοκοτρώνη», τον «Γ. Καραϊσκάκη», τον «Λεωνίδα» στις Θερµοπύλες, τον Εµµανουήλ Παπά.
Μεγάλη η τιµή και η ευτυχία για µένα να είµαι ανάµεσα
στους απογόνους τέτοιων πανάξιων προγόνων.
Συναντώ, συνοµιλώ µε αγωνιστές αξιωµατικούς που πάλεψαν, που έδωσαν νικηφόρους αγώνες για την ελευθερία,
για την δηµοκρατία, για το µεγαλείο της πατρίδος, για την
ύπαρξη του Έθνους µας.
Σήµερα, από παντού, από όλους τους συναδέλφους µας
ακούµε φλογερά πατριωτικά µηνύµατα. Φέρνω τη δυνατή
“κραυγή αγωνίας” να συνεχίσουµε τους αγώνες µας, να
φουντώσει το κύµα της αλληλεγγύης. Φέρνω σε όλους τον
χαιρετισµό, την πεποίθηση ότι θα παλαίψουµε τις αδικίες και
στο τέλος θα νικήσουµε. Φέρνω την ελπίδα ότι σίγουρα θα
δικαιωθούµε, θα λυτρωθούµε. “Ουδέποτε η αποθάρρυνσις
είχε φθάσει εις τοιούτον βαθµόν”.
Υπόσχονται όλοι να σµίξουµε τις φωνές απ’ άκρου εις
άκρον της Ελλάδος, να τις κάνουµε δυνατές. Έτσι θα φτερουγίσει, θα απλωθεί πάλι πάνω από τη γλυκειά πατρίδαµας ολόφωτη η δικαιοσύνη, η αισιοδοξία, η ελπίδα. Τις
“κραυγές” µας ακούει όλος ο λαός, όλοι θα ακολουθήσουν,
όλοι θα µας βοηθήσουν να φύγουν τα µαύρα σύννεφα από
πάνω µας. Όλοι θα φωνάξουν: “Οι απόστρατοι αξιωµατικοί,
οι Ένοπλες Δυνάµεις είναι παιδιά του Λαού”, είναι το “αίµα
µας”...
Καµία δύναµη δεν θα µπορέσει να µας διαγράψει, να µας
υποβαθµίσει. Δεν το θέλει ο Θεός της Ελλάδος, δεν το θέλει
η Πατρίδα µας. Είµαστε η αήττητη ψυχή της. Είµαστε οι παρόντες σε όλους τους αγώνες του λαού µας, µε τον λαό
µας. Η ιστορία δεν πάει ποτέ πίσω.
Εµπρός όλοι ενωµένοι προσέλθετε, “λάβετε θέσεις” στις
“εθνικές πολεµίστρες”, σηκώστε τη Σηµαία µας. Μην αργήσετε καθόλου, πάρτε µέρος στον τιτάνιο αγώνα µας, δώστε
τη δύναµή σας, τις ιδέες σας.
Εµπρός όλοι όρθιοι, δυνατοί. Κανείς µην απουσιάζει από
κάθε δίκαιο αγώνα µας. Η δοξασµένη πορεία µας να συνεχιστεί...
Ο Αξιωµατικός που δεν πολεµάει, αυτοδιαλύεται, πεθαί-
νει. Προσοχή µεγάλη “ο εχθρός φέρεται ενδυθείς την αλωπεκήν”.
Είµαστε “επτάψυχο θηρίο” µε ιδέες, µε ιδανικά, µε παιδεία, µε πατριωτικά φρονήµατα... Δεν είµαστε απόµαχοι και
αργοι, ούτε µε σκυµµένα τα κεφάλια, έστω κι αν µας “διήρπασαν” τη “µπουκιά” από το στόµα. Η ανιδιοτέλεια και η
φτώχια έχει ένα όριο.
Κανείς δεν θα µπορέσει να µατώσει την ψυχή και την καρδιά µας.
Θα συνεχίσουµε να υπάρχουµε µε όσες στερήσεις κι αν
µας έρθουν. “Μην µε κοιτάς που γέρνει το κορµί µου”.
Είµαστε µε τον αγωνιζόµενο λαό, είµαστε η ψυχή του,
έχοµε την εµπιστοσύνη του, είµαστε το θεµέλιο, η εγγύηση
της εθνικής ενότητάς του, είµαστε οι υπερασπιστές των ιερών και οσίων του.
Κύριε Πρωθυπουργέ. Το “άτι” που µας δώρησες, αν δεν
του στείλεις κριθάρι, θα σου στείλουµε το τοµάρι του”.
Η εποχή του Νικηταρά, των πένητων στρατηγών παρήλθεν, ούτε “η αδαµαντοκόλητος σπάθη” συγκινεί...
Η ακατάβλητη ψυχική δύναµη πνέει τα λοίσθια. Η πίκρα και
η απογοήτευση υπερέβησαν τα φυσιολογικά όρια.
Είµαστε χρήσιµοι για την πατρίδα µέχρι την τελευταία µας
πνοή. Ποτέ ο Ελληνικός λαός δεν µας έθεσε στο περιθώριο.
Η δόξα ανήκει στα παιδιά του λαού, στο στρατό µας.
Ο Παύλος Μελάς, µας καθοδηγεί.
Αγκαλιασµένοι όλοι µαζί, θα προχωρήσουµε µε τη Σηµαία
ψηλά, σας βεβαιώνω στο όνοµα της πατρίδος.
Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάµεις µας.
Ζήτω ο ηρωϊκός Λαός µας.
Ζήτω οι απόστρατοι Αξιωµατικοί µας.
Με εκτίµηση
Σ.Α.Κ.
Αντιστράτηγος ε.α. Τάξεως 1948
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τ
ην Κυριακή 14 Απριλίου 2013 στον Ιερό
Ναό του Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης τελέσθηκε όπως κάθε χρόνο το ετήσιο µνηµόσυνο
υπέρ των αποθανόντων στελεχών του Τεχνικού Σώµατος
από τον Σύνδεσµο Αποστράτων Αξιωµατικών Τεχνικού
απελθόντων συναδέλφων τους και να προσευχηθούν υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών τους µέσα σε κλίµα ιδιαίτερα φορτισµένο από τη συγκίνηση και τις µνήµες από την πολυετή
συµβίωση στις Μονάδες του Τεχνικού Σώµατος ανά την Ελλάδα.
παρακείµενη ΛΑΕΔ.
Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους ο
κος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωσταράκος Μιχαήλ µετά
της συζύγου του . Παρέστησαν επίσης ο Δντης της Διευθύνσεως Τεχνικού του ΓΕΣ Ταξίαρχος κος Χοσάδας Νείλος, ο Δι-
Σώµατος.
Πολλοί απόστρατοι του Τεχνικού Σώµατος µε επικεφαλής
τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συνδέσµου µας Υπτγο εα κο Τσιµπερδώνη Ιερεµία αλλά και µέλη των οικογενειών των
θανόντων συγκεντρώθηκαν για να τιµήσουν τη µνήµη των
Παράλληλα δοθείσης της ευκαιρίας τελέσθηκε και αρτοκλασία υπέρ υγείας των εε και εα στελεχών και όλου του
προσωπικού του Τεχνικού Σώµατος.
Μετά το τέλος του θρησκευτικού µέρους της τελετής
παρατέθηκε καφές και γεύµα στους παρισταµένους στην
οικητής της ΔΙΣΕ Ταξίαρχος κος Λεράκης Κωνσταντίνος , ο Διοικητής του 301 ΕΒ Σχης κος Μουσουράκης Ιωάννης , ο Διοικητής του 305 ΣΠ Ανχης κος Λαγοµιτζής Νικόλαος.
ΜΑΪΟΣ 2013
9
EΘNIKH HXΩ
ΚΑΑΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2013
ΣΕΙΡΑ 5η
ΣΕΙΡΑ 7η
ΣΕΙΡΑ 7η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΕΙΡΑ 5η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΕΙΡΑ 8η
ΣΕΙΡΑ 6η
ΣΕΙΡΑ 6η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΕΙΡΑ 8η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΑΥ
10
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2013
ΣΕΙΡΑ 8η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ (Συνέχεια)
ΣΕΙΡΑ 9η
ΣΕΙΡΑ 9η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΕΙΡΑ 10η
ΣΕΙΡΑ 10η (Συνέχεια)
ΜΑΪΟΣ 2013
11
EΘNIKH HXΩ
ΚΑΑΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2013
ΣΕΙΡΑ 10η (Συνέχεια)
ΣΕΙΡΑ 10η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΕΙΡΑ 11η
ΣΕΙΡΑ 11η (Συνέχεια)
εκδηλώσεις 12
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
Εκδήλωση µνήµης για τα θύµατα της γενοκτονίας
Π
ρόκειται για µία από τις πιο µαύρες στιγµές της Ιστορίας
όχι µόνο για τους Έλληνες αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Με την Γενοκτονία των Ποντίων αφανίστηκε από τις πατρογονικές του εστίες ένα ζωηρό κοµµάτι
του ελληνισµού που πάλευε για την επιβίωσή του για περίπου
3000 χρόνια.
Ο όρος γενοκτονία δηµιουργήθηκε το 1945 από τον Αµερικανό καθηγητή Λέµκιν λίγο πριν την Δίκη της Νυρεµβέργης
για να περιγράψει τις πρακτικές
που χρησιµοποίησαν οι Ναζί για
να εξοντώσουν τους Εβραίους.
Έτσι, χρησιµοποιείται από τότε για
να αποδώσει την προσπάθεια εξόντωσης και αφανισµού, µε συστηµατικό τρόπο µίας φυλής-πληθυσµιακής οµάδας από µία συγκεκριµένη περιοχή.
Ήταν λοιπόν 19 Μαΐου του 1919
όταν ο Μουσταφά Κεµάλ, µετέπειτα Ατατούρκ (πατέρας των
Τούρκων) αποβιβάστηκε στην Σαµψούντα προκειµένου να ξεκινήσει
την δεύτερη ιστορικά, φάση της εξόντωσης των Ελλήνων
της βόρειας Μικράς Ασίας προσπαθώντας επίσης να συντονίσει
την αντίσταση των Τούρκων κατά της ελληνικής στρατιάς
που είχε καταλάβει πριν από µερικές εβδοµάδες την Σµύρνη.
Οι Έλληνες του Πόντου αποτελούσαν πάντοτε ένα ζωτικό
κοµµάτι της περιοχής και παρόλο που ήταν µακρυά από τον
εθνικό κορµό της ελληνικής χερσονήσου και των δυτικών
παραλίων της Μικράς Ασίας, διέγραψαν την δική τους πορεία,
η οποία όµως ήταν παράλληλη µε αυτήν των υπολοίπων Ελλήνων.
Φτάνοντας στην νεώτερη Ιστορία, µετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης και την πτώση της Αυτοκρατορίας της
Τραπεζούντας, οι Πόντιοι έγιναν ένα κοµµάτι της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας. Περικυκλωµένοι από Μουσουλµάνους και
πολλές άλλες εθνότητες, οι Πόντιοι κατάφεραν να διατηρήσουν
την εθνική τους συνείδηση µε συνέπεια πάντα να αποτελούν
για του Οθωµανούς Τούρκους έναν «πονοκέφαλο» για την
συγκεκριµένη περιοχή.
Μπορεί πληθυσµιακά να µην ξεπέρασαν τις άλλες εθνότητες
αποτελώντας περίπου το 40%
της περιοχής, όµως οι δραστηριότητές τους τους έκαναν κυρίαρχους στην κοινωνική και την
οικονοµική ζωή του τόπου αυτού.
Συγκεντρωµένοι ως επί το πλείστον στα αστικά κέντρα, οι Πόντιοι
το 1986 αριθµούσαν περίπου
265.000 ψυχές, µέσα σε µόλις
15 χρόνια είχαν φτάσει τις
330.000, ενώ στις αρχές του 20
αιώνα είχαν ξεπεράσει τις
700.000!
Οι Πόντιοι όµως δεν αναπτύχθηκαν µόνο πληθυσµιακά αλλά
και πνευµατικά. Ενώ το 1860
υπήρχαν µόλις 100 σχολεία σε όλον τον Πόντο το 1919 υπολογίζονταν να ξεπερνούν τα 1400, ενώ ανάµεσά τους ήταν
και το περίφηµο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Πώς γίνεται
µαζί µε αυτά να λείπουν τα τυπογραφεία, οι λέσχες, τα
θέατρα, οι εφηµερίδες και κάθε τί που επιβεβαιώνει το υψηλό
πνευµατικό επίπεδο µίας κοινωνίας. Δεν έλειπαν. Η Σαµψούντα,
Τραπεζούντα και οι άλλες ιστορικές πόλεις δεν είχαν σχεδόν
τίποτα να ζηλέψουν από την κοινωνική και πολιτιστική ζωή
πολλών ελεύθερων ευρωπαϊκών πόλεων.
Ωστόσο από το 1908 και µε την χρονιά πολύ σηµαντική για
όλη την Οθωµανική Αυτοκρατορία, καθώς ένα φιλόδοξο
κίνηµα που προωθούσε την ισονοµία µεταξύ των λαών αναδύθηκε. Ήταν αυτό των Νεότουρκων. Όλες οι µειονότητες έτρεφαν ελπίδες για
ίση µεταχείριση επί τέλους
στην κοινωνία, κάτι όµως που
δεν έγινε ποτέ. Οι Νεότουρκοι
αποδείχθηκαν εθνικιστές και
αντί της ισονοµίας, στην
ατζέντα τους είχαν την «κάθαρση» της Τουρκίας από
όλους τους «ξένους».
Στο στόχαστρό τους έβαλαν κυρίως τους χριστιανικούς
πληθυσµούς προκειµένου µεγάλες εκτάσεις της Ανατολίας να εκτουρκιστούν. Με την
Ελλάδα να είναι απασχοληµένη µε το Κρητικό Ζήτηµα και να
µην είναι ικανή να συγκρουστεί ευθέως µε την Τουρκία και σε
άλλα µέτωπα, οι Πόντιοι και πολλοί άλλοι Έλληνες εκτοπίστηκαν και έζησαν σε µεγάλες κακουχίες υπό το πρόσχηµα της
«ασφάλειας του κράτους».
Τα «Αµελέ Ταµπουρού» σχέδιο
εκπονηµένο από Γερµανούς αξιωµατικούς σκόπευαν να εξοντώσουν
όλους τους άνδρες που δεν κατατάσσονταν στον τουρκικό στρατό. Τα τάγµατα αυτ εργασίας έβαζαν τους άνδρες να εργαστούν
σε λατοµεία, ορυχεία και κατασκευές δρόµων κάτω από κυριολεκτικά εξοντωτικές συνθήκες.
Αποτέλεσµα; Ελέχιστοι ήταν αυτοί
που κατάφερναν να επιζήσουν. Οι περισσότεροι υπέκυπταν
στην πείνα τις αρρώστιες και
τις κακουχίες. Αυτή ήταν η ισονοµία που διακήρυτταν οι Νεότουρκοι.
Κάτι τέτοιο όµως οι Πόντιοι
δεν µπορούσαν να το αφήσουν
έτσι. Με τον καιρό, χιλιάδες
ήταν οι άνδρες που αποφάσισαν
να καταφύγουν αντάρτες στα
ψηλά και δυσπρόσιτα βουνά
της περιοχής προκειµένου µε
ελάχιστα µέσα να αντιταχθούν
στους Τούρκους. Το ίδιο έκαναν
και οι Αρµένιοι, όµως µέχρι το
1916 οι Τούρκοι είχαν αντιµετωπίσει τον κίνδυνο αυτό. Πώς;
Mε την Γενοκτονία των Αρµενίων. Πλέον το πεδίο για τον
Μουσταφά Κεµάλ ήταν ελεύθερο. Ωστόσο οι Πόντιοι δεν
ήταν εύκολος αντίπαλος µε συνέπεια οι αντάρτες να καταφέρουν αποφασιστικά χτυπήµατα στον οργανωµένο εθνικιστικό
στρατό, ενώ από το 1919 έτρεφαν πολλές ελπίδες µε την
δηµιουργία του Ποντοαρµενικού κράτους αλλά και την
παρουσία του ελληνικού στρατού στην Μικρά Ασία.
Οι αντάρτες οργανώνονταν κυρίως σε µικρές οµάδες 15
έως 30 ατόµων για να είναι ευκολότερη η µετακίνησή τους
αλλά και η συντήρησ των ανδρών. Όπως διαβάζουµε στην
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου-National Geographic, υπολογίζεται πως περίπου
το 1921 οι Πόντιοι αντάρτες στο σύνολότου ανέρχονταν σε
πάνω από 12.000 άνδρες. Ένας µεγάλος για την εποχή
αριθµός ατάκτων σκληροτράχηλων πατριωτών µαχητών στα
νώτα της στρατιάς του Κεµάλ που δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε
ποτέ από τα ελλαδικά επιτελεία.
Το βραχύβιο όµως Ποντοαρµενικό κράτος και η ελάχιστη
βοήθεια από τις ελληνικές κυβερνήσεις οι οποίες είχαν να
ασχολούνται κυρίως µε την πολιτική παρά µε την κρίσιµη κατάσταση στο µέτωπο, επέτρεψε στον Κεµάλ να προχωρήσει
στην «τελική λύση».
Ενώ µέχρι πρότινος οι Έλληνες της περιοχής είχαν την
αρωγή των Ρώσων, όλα άλλαξαν µόλις ήρθαν στην εξουσία
οι Μπολσεβίκοι οι οποίοι βοήθησαν απροκάλυπτα τους
Τούρκους µε κάθε µέσο. Στον ίδιο δρόµο και οι Γερµανοί οι
οποίοι προµήθευαν µε πολεµικό υλικό και πάσης φύσεως
εφόδια τις ορδές του Κεµάλ.
Καθ'όλη την διάρκεια της παραµονής του ελληνικού στρατού
στην ενδοχώρα της Ανατολίας, ο Κεµάλ απασχολούσε τους
Έλληνες µε αντάρτικες επιθέσεις, ενώ ταυτόχρονα είχε
την δυνατότητα να σφαγιάζει
ολόκληρα χωριά στον Πόντο.
Χαρακτηριστικό είναι πως µέχρι
την Μικρασιατική Καταστροφή,
περίπου 200.000 Πόντιοι είχαν
χάσει την ζωή του, ενώ σύµφωνα µε άλλους ιστορικούς
ο αριθµός µπορεί να ξεπερνά
και τις 350.000!
Οι Πόντιοι έψαξαν για νέες
πατρίδες, έτσι κατέφυγαν στην
νότια Ρωσία αλλά και στην
µητέρα Ελλάδα µε την ανταλλαγή των πληθυσµών, ξεκινώντας
µία νέα ζωή ενώ έδωσαν µία σηµαντική πληθυσµιακή ανάσα
στην γη της Μακεδονίας.
Η µητέρα Ελλάδα µε µία σηµαντική καθυστέρηση αναγνώρισε
τελικά την µαύρη αυτή στιγµή της Ιστορίας στις 24 Φεβρουαρίου
του 1994 µε την Βουλή των Ελλήνων να ψηφίζει οµόφωνα
για την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ηµέρα Μνήµης για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού.
Δεν ξεχνάµε ωστόσο πως οι αντάρτες δεν παραδόθηκαν
ούτε ακολούθησαν την πορεία του διαλυµένου ελληνικού
στρατού. Πολλοί από αυτούς αρνήθηκαν να εγκατασταθούν
στο ελληνικό κράτος και παρέµειναν στα βουνά του Πόντου
µέχρι το 1924 σχεδόν παρενοχλώντας τις τουρκικές αρχές
δηµιουργώντας σοβαρά διπλωµατικά επεισόδια µεταξύ
Ελλάδος και Τουρκίας.
Τελικά το µικρασιατικό όνειρο πέθανε µαζί µε την ελληνιή
παρουσία στην Ανατολία. Ο ελληνισµός αυτός όµως δεν
πέθανε ποτέ, ήρθε στην Ελλάδα αναζωογόνησε τον κοινωνικό
ιστό, µεγαλούργησε και βοήθησε την µητέρα πατρίδα σε
κάθε δύσκολη στιγµή που αντιµετώπισε από τότε.
Ηµέρα Μνήµης και Τιµής για το προσωπικό της Αεροπορίας
Στρατού που έπεσε στην εκτέλεση του καθήκοντος
Πλήρες ρεπορτάζ στη σελίδα 19
ΜΑΪΟΣ 2013
13 παραρτήµατα
EΘNIKH HXΩ
παραρτήµατα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΞΑΝΘΗ
ενώ το Μ. Σάββατο η λειτουργία της Ανάστασης, εκτελέστηκε
διαδοχικά στους ιερούς ναούς Αγ. Γεωργίου στο ΕΦ στη ΓΛΑΥΚΗ
και στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στον ΕΧΙΝΟ, όπου χοροστάτησε ο
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήµων.
Στο εκκλησίασµα πλέον των παραπάνω , ήταν ο Δκτής της
29 ΤΑΞΠΖ, Ταξίαρχος κ. Καβούρ Στυλιανός, ο Υδκτής του Αστ.
Τµήµατος Εχίνου , ο Ιατρός του ΚΥ Εχίνου , όπως και µέλη των
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού και Αποστράτων
Αστυνοµικών Ξάνθης ,τα οποία µετέβησαν στον ΕΧΙΝΟ (18
άτοµα την Μ. Παρασκευή και 12 το Μ. Σάββατο), για να εκκλησιαστούν και ταυτόχρονα να συµπαρασταθούν στους ακρίτες για την τόνωση του Θρησκευτικού, αλλά και του Εθνικού
τους Φρονήµατος.
της Μουσουλµανικής Μειονότητας , ιδιαίτερα όταν δεν επηρεάζονται αρνητικά από ξένα συµφέροντα.
Οι σηµαντικές δραστηριότητες , µε χρονολογική σειρά :
02 Μαιου. Συγκέντρωση- Διανοµή Τροφίµων –Ρουχισµού,
Διανεµήθηκαν 85 συσκευασίες ατοµικών δώρων , ειδών που
προσφέρθηκαν από τα µέλη µας λίγο πριν το ΠΑΣΧΑ, σε άτοµα
που έχουν ανάγκη., όπως και στα Κοινωφελή Ιδρύµατα της Ξάνθης.
Το ΤΣ από το Παράρτηµα συµµετείχε και κατέθεσε όπου
προβλεπόταν τιµητικό στεφάνι σε εκδηλώσεις άλλων Φορέων, στις οποίες παρευρέθησαν και αρκετά µέλη του, όπως
παρακάτω :
09 Μαΐου :Εορτασµός Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισµού και Φασισµού. Διοργάνωση Αντιπεριφέρεια Ξάνθης
12 Μαΐου : Οµιλία στην Παγκόσµια Ηµέρα της Μητέρας: ‘’
Η µάνα της Προσφυγιάς’’, από τη Χαρά Νικοπούλου. Διοργάνωση από ‘’ Σύλλογο Ποντίων Ν. Ξάνθης’’
17 Μαΐου :Εορτασµός στο Μνηµείο πεσόντων Μουσουλµά-
03 και 04ηΜαϊου. Σποραδικός Εκκλησιασµός , σε αδρανείς
Ιερούς Ναούς στην παραµεθόριο περιοχή στα Βόρεια του Ν.
Ξάνθης σε ΜΥΚΗ – ΓΛΑΥΚΗ και ΕΧΙΝΟ . Πραγµατοποιήθηκε ο
εκκλησιασµός, κατόπιν συνεργασίας και µε µέριµνα της Ιεράς
Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου , για τους άνδρες των
ΕΔ και ΣΑ και όλους τους άλλους εργαζόµενους σε διατεταγµένη υπηρεσία στην Παραµεθόριο Περιοχή. Συγκεκριµένα την
Μ. Παρασκευή , στους ιερούς ναούς Αγ. Γεωργίου στον ΕΧΙΝΟ
Ξάνθης και στον Ιερό Ναό Αγίων Κυριακής και Κοσµά στη ΜΥΚΗ,
Η ατµόσφαιρα ήταν κατανυκτική , η λειτουργία εκτελέστηκε
σύµφωνα µε το προβλεπόµενο τελετουργικό, ενώ όλοι είχαν
τη χαρά να λάβουν ένας- ένας το ανέσπερο Φώς από τα χέρια
του Σεβασµιωτάτου. Επακολούθησε η Ανάσταση στο προαύλιο
του Ι. Ναού , όπου διαβάστηκε το ιερό Ευαγγέλιο και ακολούθως όλοι µαζί ψάλαµε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ενώ το κελάρυσµα
των νερών του ποταµιού που τρέχει δίπλα στην εκκλησία ,
προσέθετε στη µελωδία όπως και η καµπάνα που χτυπούσε
χαρµόσυνα, στο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ , όπως και νωρίτερα όταν
αφίχθηκε ο Σεβασµιώτατος.
Η εκδήλωση τελείωσε µε την ανταλλαγή ευχών όπου και
πάλι ο Σεβασµιώτατος , τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιµο ‘’
τσούγκρισε αυγά’’ µε ένα –ένα ξεχωριστά .
Αποχωρώντας από την Εκκλησία υπήρξε και µια ευχάριστη
στιγµή για όλους µας , όταν µερικοί περαστικοί κάτοικοι του
χωριού που µας συνάντησαν, µας ευχήθηκαν Χρόνια Πολλά
και µείς ανταποδώσαµε, δείχνοντας έτσι ότι η Θρησκεία δεν
αποτελεί εµπόδιο στην επικοινωνία µε τους συµπατριώτες µας
ΠΙΕΡΙΑ
α.Το Παράρτηµά µας επισκέφθηκε ο ΥΦΕΘΑ κ. Ελευσινιώτης
Δηµήτριος την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου κ. Γεωργίου Χατζηµαλλή, κατά την επίσηµη περιοδεία του στα πλαίσια των
εορταστικών εκδηλώσεων για
τον εορτασµό της
επανάστασης του
Ολύµπου
στο Λιτόχωρο Πιερίας
β. Ο
Πρόεδρος
του Παραρτήµατος παρακολούθησε την διάλεξη µε θέµα
«Αλκοόλ: ένα σκληρό ναρκωτικό»
προσκεκληµένος του συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων του Λυκείου Λιτοχώρου το Σάββατο 23
Μαρτίου 2013.
γ.Το Παράρτηµα έλαβε µέρος
στις εορταστικές εκδηλώσεις της
25ης Μαρτίου 2013 όπου στεφάνι
κατέθεσε ο Πρόεδρος Ταγµατάρχης ε.α. Γεώργιος Χατζηµαλλής.
δ. Ο Πρόεδρος παρευρέθηκε:
-στον ετήσιο χορό που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας του
Νοµού Πιερίας την 31η
Μαρ 2013.
- προσκεκληµένος
του Προέδρου της
ΕΑΑΣ Νοµού
Μαγνησίας
στην ΛΑΦ
Λιτοχώρου
µαζί µε το
µέλος του
ΤΣ Επχου ε.α. Συµεών Καρυπίδη
µετά το µνηµόσυνο που έγινε
στο Λιτόχωρο την 31η Μαρτίου
2013.
- προσκεκληµένος του Δκτού
του 24ου ΛΔΒ στον επίσηµο εορτασµό της γενέθλιας ηµέρας του
Λόχου
νων στον χ. ΩΡΑΙΟ. Διοργάνωση από Δ’ΣΣ.( Λεπτοµέρειες όπως
στο συνηµµένο Δελτίο Τύπου)
19 Μαΐου. Εορτασµός ‘’Ηµέρα Μνήµης Γενοκτονίας Ποντίων‘’ . Διοργάνωση Αντιπεριφέρεια Ξάνθης.
ΚΑΒΑΛΑ
Την 8 Μαϊου 2013, πραγµατοποιήθηκε στη λέσχη
Αξκων Φρουράς Καβάλας
εκδήλωση βράβευσης των
αριστούχων τέκνων των
µελών του παραρτήµατος,
της Β και Γ τάξης Λυκείου
του διδακτικού έτους
2011-2012. Την εκδήλωση
τίµησε µε την παρουσία
του ο στρατηγός Δκτης της
ΧΧΤΘΜ. Παρεβρέθηκαν ο
πρόεδρος και σύσσωµο το ΔΣ του παραρτήµατος, οι βραβευθέντες
µαθητές µετά των γονέων και συγγενών των.
Τ
ην 26-04-2013 το παράρτηµα διοργάνωσε στη
ΛΑΦ. Καβάλας εκδήλωση
«Τύπον ούζο». Παρεβρεύθησαν ο στρατηγός Δκτης της
ΧΧΤΘΜ, ο αντιπρόεδρος και
Δνων Σύµβουλος της ΕΑΑΣ,
σύσσωµο το Δ/Σ, του παραρτήµατος και πλήθος µελών.
Θεοδ. Τζατζάρης
Ταξχος ε.α.
Ο πρόεδρος του παραρτήµατος βραβεύει
αριστούχα τέκνα συναδέλφων
παραρτήµατα 14
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
παραρτήµατα ΕΑΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΡΟΔΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χέρι βοηθείας στην οικογένεια που ξεσπιτώθηκε λόγω πυρκαγιάς
Έκκληση προσφοράς χρηµάτων, υλικών οικοδοµής και ειδών πρώτης ανάγκης απευθύνει η Ένωση, που πήρε την απόφαση να στηρίξει
το µέλος της Αναστάσιο Μασκανάκη
Το διαµέρισµα της τετραµελούς οικογένειας παραδόθηκε στις φλόγες την 1η
Μαΐου και από τότε αυτή φιλοξενείται σε συγγενικά πρόσωπα Η φωτιά που είχε εκδηλωθεί την 1η Μαίου
είχε κάψει ολοσχερώς το σπίτι στην οδό Σαρανταπόρου
«Ξεσπιτώθηκε οικογένεια εξαιτίας πυρκαγιάς».
Στο άκουσµα της παραπάνω είδησης στην Κοµοτηνή την περασµένη εβδοµάδα οι περισσότεροι
µπορεί να αισθάνθηκαν µία
πρόσκαιρη συµπόνια, αλλά
γρήγορα ξέχασαν το δράµα
της τετραµελούς οικογένειας
στην αναγγελία της επόµενης
είδησης. Υπήρξαν όµως και
κάποιοι συµπολίτες µας που
δε λησµόνησαν, αλλά αντίθετα πήραν την απόφαση να
τείνουν χείρα βοηθείας στο
συνάνθρωπο. Η πρωτοβουλία
συγκέντρωσης και προσφοράς χρηµάτων ή ειδών
πρώτης ανάγκης προς την πυρόπληκτη ανήκει
στην Ένωση Απόστρατων Αξιωµατικών Στρατών
Παράρτηµα Ροδόπης, της οποίας µάλιστα είναι
µέλος ο ιδιοκτήτης του διαµερίσµατος που παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς. ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Το διαµέρισµα του τελευταίου ορόφου στην
οδό Σαρανταπόρου 12 σε γειτονιά της Κοµοτηνής,
εξαιτίας βραχυκυκλώµατος. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία µε πέντε οχήµατα, ένα γερανοφόρο και
11 άνδρες είχε καταφέρει να θέσει την φωτιά
υπό πλήρη έλεγχο, ώστε αυτή να µην επεκταθεί
στα διπλανά σπίτια. Προκλήθηκαν βέβαια υλικές
ζηµιές σε παρακείµενα σπίτια, κυρίως στα διαµερίσµατα των τριών υπόλοιπων ορόφων της
πολυκατοικίας στην οδό Σαρανταπόρου. Από
τότε έχει παρέλθει µία εβδοµάδα και η οικογένεια
του Αναστασίου Μασκανάκη φιλοξενείται σε συγγενείς και συγκεκριµένα στον πατέρα της συζύγου.
Η ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Στη θέα του καµένου διαµερίσµατος, σε µία
τόσο δύσκολη οικονοµική στιγµή, οι συνάδελφοι
στρατιωτικοί του κ. Μασκανάκη αποφάσισαν να
αναλάβουν δράση, προσφέροντας ό,τι µπορεί ο
καθένας είτε χρήµατα, είτε υλικά, ενώ παράλληλα
µέσω της Ένωσης Απόστρατων Αξιωµατικών
Στρατού Ν. Ροδόπης απευθύνουν την εξής έκ-
κληση: «Ένα δυσάρεστο γεγονός, στάθηκε αφορµή για να ανατρέψει τη ζωή ενός συµπολίτη µας
και της οικογένειάς του. Την 1η Μαΐου 2013, καταστράφηκε ολοσχερώς (από πυρκαγιά) το σπίτι
και οι κόποι µιας ζωής, του συµπολίτη µας Αναστασίου Μασκανάκη, συνταξιούχου στρατιωτικού.
Η Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών Στρατού απευθύνει έκκληση προς όλους τους συµπολίτες,
φορείς, οργανώσεις, οργανισµούς, να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια, για τη στήριξη και
ανακούφιση της τετραµελούς
οικογένειας του κ. Μασκανάκη.
Για το σκοπό αυτό έχει ανοίξει
λογαριασµός στην Γενική Τράπεζα, µε αριθµό λογαριασµού
9800745880-0 και δικαιούχο τον Αναστάσιο Μασκανάκη. Πέραν αυτού, κάθε δυνατή βοήθεια σε
οικοδοµικά υλικά και είδη πρώτης ανάγκης, εφ
όσον είναι εφικτή, θα αποτελέσει σηµαντική
βοήθεια προς τη δοκιµαζόµενη οικογένεια. Ας
δείξουµε όλοι τα αισθήµατα συµπαράστασης
και αλληλοβοηθείας που µας διακατέχουν και
µε τις πράξεις µας, ας δώσουµε µια ακτίνα
φωτός στη δοκιµαζόµενη οικογένεια του αγαπητού συµπολίτη µας».
Η οικογένεια, όπως χαρακτηριστικά είπε στο
«Χ» ο πρόεδρος του παραρτήµατος ΕΑΑΣ Ροδόπης
αντισυνταγµατάρχης ε.α. Νικόλαος Κουρούδης,
ο οποίος είχε επικοινωνία µε την οικογένεια προκειµένου να την ενηµερώσει για αυτή την πρωτοβουλία «χρειάζεται τα πάντα, χρήµατα, υλικά
µέχρι και κουτάλι». Ήδη, όπως έκανε γνωστό ο
κ. Κουρούδης «Έχουν µάθει αρκετοί συνάδελφοι
και θα ειδοποιήσω και όσους δεν έχουν πληροφορηθεί. Μάλιστα ορισµένοι ευαισθητοποιήθηκαν
για να στείλουν χρήµατα κατά τη δυνατότητα
του καθενός. Όσοι επιθυµούν να προσφέρουν
µπορούν να καταθέτουν απευθείας χρήµατα
στον τραπεζικό λογαριασµό στην Γενική Τράπεζα,
όπου δικαιούχος είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του
διαµερίσµατος. Παράλληλα µπορούν να απευθύνονται στο παράρτηµα Ροδόπης της Ένωσης
Απόστρατων Αξιωµατικών στο τηλέφωνο
2531024478 από τις 10 το πρωί µέχρι τη 1 το
µεσηµέρι. Το παράρτηµα εδρεύει στην οδό Αποστόλου Σούζου 14 στον 4ο όροφο. ΜΥΤΙΛΗΝΗ
(1). Την 09-05-2013 ο πρόεδρος και τα µέλη
του Τ. Σ. του Παραρτήµατός µας παρέστησαν
στην επίσηµη δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ναό Μυτιλήνης «Αγίου Αθανασίου» του εορτασµού της λήξης του Β’ Παγκοσµίου πολέµου.
Στη συνέχεια στο άγαλµα της Ελευθερίας που
βρίσκεται στην είσοδο του λιµένα Μυτιλήνης
πραγµατοποιήθηκε η επιµνηµόσυνος δέησης. Εκ
µέρους της ΕΑΑΣ ο πρόεδρος κατέθεσε δάφνινο
στεφάνι.
(2).Την 11-05-2013 ο πρόεδρος συνοδευόµενος
από τον αντιπρόεδρο του Παραρτήµατος παρέστησαν στο στρατόπεδο «Μαυροµιχάλη» που
βρίσκεται στην Παγανή Μυτιλήνης όπου πραγ-
µατοποιήθηκε ο επίσηµος εορτασµός του Αγίου
Γεωργίου, προστάτη του Πεζικού.
(3).Την 19-05-2013ο πρόεδρος και τα µέλη
του Τ. Σ. του Παραρτήµατός µας παρέστησαν
στην επίσηµη δοξολογία στον Μητροπολιτικό
Ναό Μυτιλήνης «Αγίου Αθανασίου» του εορτασµού
της ηµέρα µνήµης της Μάχης του Σκρά (17-051918) και της Γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου. Στην συνέχεια στο άγαλµα της Μικρασιάτισσας Μάνας που βρίσκεται στην Επάνω
Σκάλα Μυτιλήνης πραγµατοποιήθηκε η επιµνηµόσυνος δέησης. Εκ µέρους της ΕΑΑΣ ο πρόεδρος
κατέθεσε δάφνινο στεφάνι.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Στις επετειακές εκδηλώσεις για το ολοκαύτωµα Σουλίου στις 26 Μαϊου 2013
παρέστησαν ο αναπληρωτής υπουργός
ανάπτυξης και υποδοµών Σταύρος Καλογιάννης σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο βουλευτής Θεσπρωτίας Αντώνης
Μπέζας σαν εκπρόσωπος της βουλής,
βουλευτές άλλων κοµµάτων, ο Γεν. Γραµµατέας Περιφ. Διοίκησης Ηπείρου-Κεντρικής Μακεδονίας Θεοδωρίδης , ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλ. Καχριµάνης,
ο διοικητής Α’ Σ. Στρατού, ο διοικητής
VIIIης Μ/Π ΜΠ, Δήµαρχοι και άλλοι επίσηµοι.
Την Ένωση Αποστράτων Αξιωµατικών
Στρατού εκπροσώπησε και κατέθεσε στεφάνι
τιµής ο Υποστράτηγος ε.α. Γιώργος Γκορέζης,
πρόεδρος της ΕΑΑΣ/Παράρτηµα Ιωαννίνων.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
α. Την 08 Μαΐου 2012, ο πρόεδρος και µέλη
του Παραρτήµατος Δωδ/σου παρευρέθησαν,
κατόπιν προσκλήσεως του Δήµου Σύµης, στις
εορταστικές εκδηλώσεις για την 68η επέτειο
παράδοσης της Δωδεκανήσου, από τις Γερµανικές Δυνάµεις κατοχής, στις Συµµαχικές Δυνάµεις
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου ,09 Μαΐου 1945. Στην
εκδήλωση παρευρέθησαν οι τοπικές αρχές της
πόλεως Ρόδου, καθώς και ο πρόεδρος και
µέλη της Λέσχης Καταδροµέων Ιερολοχιτών
από την Αθήνα και κατέθεσαν στεφάνι στο
Ηρώων.
γ. Ο Πρόεδρος και αρκετά µέλη του
Παραρτήµατος ΕΑΑΣ Δωδ/σου, παρευρέθησαν κατόπιν προσκλήσεως του Δκτή
της 95 ΑΔΤΕ, Υποστρατήγου Δηµητρίου
Ρέσκου, στην εορτή του Αγίου Γεωργίου
προστάτη του Στρατού Ξηράς και της
γενέθλιας ηµέρας της Μεραρχίας, που
τελέσθηκε στο Στρατόπεδο «Ανθλγού
(ΠΖ) Χαράλαµπου Παπαποστόλου» στη ν
περιοχή Αφάντου. Στη εορτή παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης Ρόδου και πολιτικές τοπικές αρχές.
δ. Το Παράρτηµα της ΕΑΑΣ Δωδ/σου,
διοργάνωσε εκδήλωση για τα στελέχη
Ο Πρόεδρος και µέλη του Παραρτήµατος ΕΑΑΣ
των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων
Δωδ/σου, παρευρέθησαν κατόπιν προσκλήσεως του
Ασφαλείας εν ενεργεία και εν αποστρατεία
στο Δηµοτικό Θέατρο Ρόδου στις 23
Δκτή της 95 ΑΔΤΕ, Υποστρατήγου Δηµητρίου Ρέσκου,
στην εορτή του Αγίου Γεωργίου. Στη εορτή παρευρέθη- Μαΐου 2013, µε οµιλητή τον Δηµοσιοσαν ο Μητροπολίτης Ρόδου και πολιτικές τοπικές αρχές. γράφο-Συγγραφέα Μαλούχο Γεώργιο.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκτός
των µελών µας και πλήθος πολιτών της πόλεως
και στον Ιερό Λόχο, που έλαβε χώρα στη Σύµη
Ρόδου, καθόσον η είσοδος ήταν ελεύθερη για
την 8η Μαΐου 1945. Την εκδήλωση τίµησαν µε
όλους.
την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Ν.
Το θέµα της οµιλίας ήταν: «Η Ελλάδα ανάµεσα
Αιγαίου, ο πρόεδρος και µέλη του κλιµακίου,
σε δύο κρίσεις: Του Ευρωπαϊκού Χρέους και
της Λέσχης Καταδροµέων Ιερολοχιτών από την
των Γεωστρατηγικών Ανακατατάξεων στην ΑναΑθήνα. Μετά την δοξολογία οι εκπρόσωποι των
τολική Μεσόγειο». Στο τέλος της οµιλίας επαΑρχών και ο πρόεδρος του ΤΣ του Παραρτήµατος
κολούθησε συζήτηση και το ακροατήριο είχε
ΕΑΑΣ Δωδ/σου ,κατέθεσαν στεφάνι στο Ηρώον
την ευκαιρία να απευθύνει διευκρινιστικές ερωτης Σύµης και στη συνέχεια παρακολούθησαν
τήσεις στον οµιλητή, επί του θέµατος. Η εκδήπαρέλαση µαθητών και στρατιωτικού τµήµαλωση είχε µεγάλη επιτυχία και τα µέλη µας
τος.
είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν επί των
β. Την 09 Μαΐου, ο Πρόεδρος και µέλη του
καυτών προβληµάτων της οικονοµίας και των
ΤΣ. παρέστησαν στις εορταστικές εκδηλώσεις,
γεωστρατηγικών της περιοχής µας.
που έγιναν στη Ρόδο για την Ηµέρα Λήξης του
ΤΡΙΚΑΛΑ
Η
επιστολή του Τχη (ΠΖ) ε.α. Ευάγγελου Σύρου που δηµοσιεύτηκε
στο φύλλο της ΕΑΑΣ µηνός Δεκεµβρίου 2012, µε θέµα εθελοντική αιµοδοσία, για δηµιουργία τράπεζας
αίµατος στα κατά τόπους Παραρτήµατα της ΕΑΑΣ, έλαβε σάρκα και
οστά την 30-4-2013, στο Παράρτηµα Τρικάλων µε την επωνυµία:
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Το Δ.Σ. του Παραρτήµατος, συγχαίρει τους εθελοντές αιµοδότες οι οποίοι µε την
ευαισθησία που τους διακρίνει για τον συνάνθρωπο, θέσανε τον θεµέλιο λίθο για τη
δηµιουργία της παραπάνω τράπεζας αίµατος.
ΜΑΪΟΣ 2013
15 εκδηλώσεις
EΘNIKH HXΩ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο Στρατός Ξηράς ετίµησε τον προστάτη του,
µεγαλοµάρτυρα και τροπαιοφόρο Άγιο Γεώργιο
ο Ταξίαρχος Π. Ψύχας της
την ευόδωση της αποστολής του Στρατού, διαµνηµο«Ως των αιχµαλώτων
ΔΕΝΔΗΣ/ΓΕΣ που είχε την επινεύοντας τα έργα των προγόνων ηµών, οι οποίοι έγραφαν
ελευθερωτής και των πτωτελική ευθύνη του αρχικού
χών υπερασπιστής, ασθε‘Επη και έστηναν τρόπαια. Στη συνέχεια έγινε ανάγνωστη
σχεδιασµού της τελετής, Διτης Ηµερησίας Διαταγής, από τον ίδιο τον Α/ΓΕΣ στην
νούντων ιατρός βασιλέων
ευθυντές Διευθύνσεων ΓΕΕΘΑ
υπέρµαχος…»
οποία µεταξύ των άλλων ο κ. Αρχηγός, πλέκοντας το
– ΓΕΣ και Αξιωµατικοί υπηρεεγκώµιο του τιµωµένου Αγίου, το παράδειγµα του οποίου
Με αυτό το απολυτίκιο
τούντες στην Αττική και Χαλακολούθησαν Έλληνες Αξιωµατικοί στους µετέπειτα
του Αγ. Γεωργίου άρχισε η
κίδα, ο ετ Α/ΓΕΣ Στρατηγός
τελετή στον υπαίθριο οµώαγώνες του Έθνους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το
Ε. Καπραβέλος, αντιπροσωίδιο θα συµβεί και στην σύγχρονη εποχή, εάν η πατρίδα
νυµο Ι. Ναό της Σχολής Πεπεία Αποστράτων υπό τον
ζικού. Ορθώς ο Στρατός Ξηοδηγηθεί στην ανάγκη να το απαιτήσει. Η εκδλήωση
πρόεδρό της ΕΑΑΣ Αντιστράέκλεισε µε ητν παρέλαση 30 πολεµικών Σηµαίων, και
ράς (αρχικά το πεζικό) κατηγο Π. Μαυροδόπουλο, στην
κατάθεση στεφάνου από τον κ. ΥΕΕΘΑ.
θιέρωσε την συγκεκριµένη
οποία συµµετείχαν πρώην και
Στην προσφώνησή του προς τους προσκεκληµένους
προσωπικότητα ως προστάτη του. Ο Άγιος Γεώργιος Ο ΥΦΕΘΑ Αντιστράτηγος ε.α. Π. Καράµπελας συνοδευόµενος νυν πρόεδροι και µέλη Δ.Σ.
ο κ. Υπουργός Εθνικής Αµύνης αφού τους ευχαρίστησε
από τον Α/ΓΕΕΘΑ προσέρχονται στο χώρο της τελετής
Συνδέσµων Αποστράτων
ήταν Αξιωµατικός (επί Διογια την παρουσία τους, αναφέρθηκε και ο ίδιος στο βιοόπως ο Αντιστράτηγος Γ. Λιάγραφικό του Αγίου Γεωργίου και στον συµβολισµό που
κλητιανού, δεν έχει σηµασία
κουρης και Υποστράτηγοι Χ. Μπολώσης, Κ. Αργυρόπουλος
έχει η εικόνα που κοσµεί τις πολεµικές Σηµαίες δια τις
που υπηρέτησε στο Ρωµαϊκό Στρατό). Σηµασία έχει ότι
και Κ. Γερωργαντάς, Στρατιωκοί
οποίες χύθηκαν ποταµοί
ως ηγήτωρ εργάστηκε επάνω σε αρχές και αξίες και
Ακόλουθοι Ξένων Κρατών
κυρίως στην αρχή όπως λέµε σήµερα «εµµονή στον
αίµατος στους διάφορους
σπουδαστές παραγωγικών Σχοαγώνες, προκειµένου οι
σκοπό» και η εµµονή του αυτή, ήταν η πίστη στην Ορθολών Ευελπίδων, Δοκίµων και
σηµαίες να σταθούν όρδοξία για την οποία θυσιάστηκε το 303 µ.Χ.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ΥπουρΙκάρων, αντιπροσωπείες µαθιες, ο κ. Υπουργός υπογός Εθνικής Αµύνης Π. Παναγιωτόπουλος µετά του Υφυθητών και προσκόπων καθώς
γράµµισε την ταύτιση Ορπουργού Π. Καράµπελα, οι Αρχηγοί των 4 Γενικών Επιτεκαι προσκεκληµένοι από την
θοδοξίας µε τον Ελληνισµό
λείων Ενόπλων Δυνάµεων Στρατηγός Μ. Κωσταράκος
τοπική κοινωνία.
και, µεταφερόµενος στη
ΓΕΕΘΑ, Αντιστράτηγος Α. Τσέλιος ΓΕΣ, Αντιναύαρχος Ε.
Το πρόγραµµα άρχισε µε
σηµερινή κατάσταση της
Αποστολάκης ΓΕΝ και Αντιπτέραρχος Ε. Τουρνάς ΓΕΑ, ο
Δοξολογία προεξάρχοντος του
χώρας, επεσήµανε το βαρύ
ΓΕΠΣ Αντιστράτηγος Β. Τελίδης, οι Αρχηγοί Σωµάτων
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
φορτίο που έχουν επωµιΑσφαλείας, Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής και Λιµενικού
Χαλκίδος – Ιστιαίας και Βορείων
σθεί οι Ένοπλες Δυνάµεις
Σώµατος, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, των πολιτικών
Σποράδων κκ. Χρυσοστόµου,
για την οικονοµική κρίση,
κοµµάτων, της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοικήσεως,
περιστοιχουµένου από 20µεευχόµενος δε, υπέρ νικών
Ο ΥΕΘΑ Π. Παναγιωτόπουλος συνοδευόµενος
Υπαρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, Διοικητές Σχηµατισµών
λές πλήρωµα ιερέων µεταξύ
του Στρατού, πρόσθεσε ότι
από τον Α/ΓΕΣ προσέρχονται στο χώρο της τελετής
του Λεκανοπεδίου, Αντιστράτηγοι Ε. Πανυτσίδης ΑΣΔΕΝ
των οποίων και ο πρωτοπρεη πολιτεία, θα αποδώσει
και Θ. Πανόπουλος ΑΣΔΥΣ ο Υποστράτηγος Γ. Μαυροµασβύτερος της Διυθύνσεως
σύντοµα τα οφειλόµενα
νωλάκης Διοικητής της Σχολής που είχε την επιµέλεια
Θρησκευτικού ΓΕΕΘΑ κ. Νικήτας, καθώς και Βυζαντινή
στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων εν ενεργεία και εν
της εκδηλώσεως, ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάµεων ΥποΧορωδία - Νεάνιδες µε παραδοσιακές ενδυµασίες πλαιαποστρατεία.
στράτηγος Ε. Σπανός και ο Ταξίαρχος Κ. Φλώρος Διοικητής
σίωναν την εικόνα του Αγίου και Ηρώου της Σχολής.
13 ΔΕΕ-Ι-Λόχος που διέθεσαν τα στρατιωτικά αγήµατα,
Στην πανηγυρική δέηση ο Σεβασµιώτατος ευχήθηκε
Υπγος ε.α. Ιωάννης Δάφνης
Η 68η επέτειος απελευθερώσεως της Δωδεκανήσου στη Σύµη
Η
Σύµης που είχαν το συντονισµό της εκδηλώσεως,
παρέλαση έκλεισε µε την εµφάνιση Διµοιρίας
ο Πρόεδρος του Παραρτήµατος ΕΑΑΣ Δωδεκανήσου
Εθνοφυλάκων, κάτω από την επίδραση άκρας
Υποστράτηγος Α. Γιώτης, ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
συγκινήσεως. Ήταν 30 εθνοφύλακες εθελοντές
εφέδρων Καταδροµέων Π. Βιτσέντζος, οι Ιερολοχίτες
από τη Ρόδο και Σύµη, φέροντες στολή εκστρατείας
Μέσης Ανατολής Α. Μαλανδράκης και Π. Κόττος και
και πλήρη σύγχρονο οπλισµό και φόρτο µάχης. Δηπλήθος Συµιωτών, Δωδεκανησίων και περιηγητών
λώνουν εθελοντές από µικρής ηλικίας και διατηρούν
(4 πλοία) που είχαν κατακλύσει την προκυµαία.
αυτή την ιδιότητα µέχρι ορίων βιολογικής αντοχής.
Οι στολές και ο ατοµικός οπλισµός φυλάσσονται
Το πρόγραµµα περιελάµβανε:
στα σπίτια τους µε ευθύνης τους.
Δοξολογία στον καθεδρικό Ι. Ναό Ιωάννου ΠροΑλλά και η εµφάνιση των τµηµάτων της τοπικής
δρόµου προεξάρχοντος του Σεβασµιωτάτου Μηστρατιωτικής Μονάδας και τµηµάτων της µαθητιώσης
τροπολίτου Σύµης – Χάλκης – Τήλου και Καστελορίζου
νεολαίας Σύµης ήταν άψογη.
κ.κ. Χρυσοστόµου, οµιλία του Στρατηγού Κ. Κόρκα
Είχαν προηγηθεί άλλες συγκινήσεις στην εκκλησία
για το χρονικό της ηµέρας (η οµιλία δηµοσιεύεται
όπου ο Στρατηγός Κ. Κόρκας εξεφώνησε τον πανηστη συνέχεια), τελετή προ των δύο Ηρώων, της
γυρικό για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου
Πόλεως και του Ι. Λόχου, κατάθεση στεφάνων από
την 8-5-1945.
τους αναφερθέντες εκπροσώπους, παρέλαση µαΣτην εκδήλωση παρέστησαν:
θητών και Στρατού και πρόγραµµα παραδοσιακών
Ο Αντιστράτηγος Ε. Πανυτσίδης Διοικητής ΑΣΔΕΝ
χορών από το Σύνδεσµο Γυναικών Σύµης.
εκ µέρους των Ενόπλων Δυνάµεων και ο ΥποστράΘερµά συγχαρητήρια ανήκουν στον Δήµαρχο Ε.
τηγος Δ. Ρέσκος, Διοικητής 95 ΑΔΤΕ, ο Δήµαρχος
Παπακαλοδούκα, Υποστράτηγο Δ. Ρέσκο Δκτη 95
O πρόεδρος του ΤΣ του Παραρτήµατος ΕΑΑΣ Δωδ/σου , κατέθεσε στεφάνι
Σύµης Ε. Παπακαλαδούκας, ο αντιπεριφερειάρχης ΝΑ στο Ηρώον της Σύµης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 68η επέτειο ΑΔΤΕ και σε όλους τους συντελεστές της εκδηλώΑιγαίου Φ. Χατζηδιάκος, ο Αρχιπλοίαρχος Λ. Δουδουσεως και κυρίως σε όλους τους ακρίτες των Νοτιπαράδοσης της Δωδεκανήσου.
τσάκης Λιµενάρχης Ρόδου, ο Σµήναρχος Δ. Κουτσουοανατολικών θαλάσσιων συνόρων που απέδειξαν
ράκης της ΠΑ και ο Αστυνοµικός Διευθυντής Α. Βλαγια µια ακόµα φορά ότι εξακολουθούν να φυλάττουν
ταδροµέων – Ιερολοχιτών µε επικεφαλής τον Αντιστράτηγο
χάκης, ο Αντιστράτηγος Κ. Κόρκας ετ Διοικητής Στρατιάς
σταθερά Θερµοπύλες.
Γ. Παπαδόπουλο ετ Διοικητή ΑΣΔΥΣ που είχε και την επιΙερολοχίτης συµµετασχών στη µάχη της Σύµης και σε
µέλεια του ταξιδιού, η Ανθυπολοχαγός Μ. Μαστοράκη
άλλα νησιά του Αιγαίου, αντιπροσωπεία της Λέσχης ΚαΥπγος ε.α. Ιωάννης Δάφνης
του 7ου ΕΓ/95 ΑΔΤΕ και η κα Ε. Μεγαλούδη του Δήµου
AΓΟΡΑΖΕΤΕ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Έτσι υποστηρίζετε τους Έλληνες παραγωγούς
άρθρα
16
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ελληνισµός στη Ρουµανία
Γράφει ο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Αντιστράτηγος ε.α. π. Υπαρχηγός Ε.Φ. Κύπρου
1. Γενικά.
Τα παράλια του Ευξείνου Πόντου (περιµετρικά) ήταν από την αρχαιότητα και µέχρι τα νεώτερα χρόνια, ελκυστική περιοχή δια τον
Ελληνισµό. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα είχαν καταστεί Ελληνική
λίµνη.
Οι Έλληνες σύντοµα, απέκτησαν δύναµη και πλούτο. Παράλληλα, διατηρούσαν ισχυρούς και ακατάλυτους δεσµούς µε το
Εθνικό Κέντρο. Στο χώρο της σηµερινής Ρουµανίας, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον είχαν οι παραδουνάβιες περιοχές. Δια του Δούναβη µπορούσαν να επικοινωνήσουν µε την πλούσια ενδοχώρα, αλλά και πολύ πέραν αυτής. Οι Αρχαίοι Έλληνες του
Δούναβη, τον είχαν ονοµάσει Ίστρο.
και οι Γκικαίοι είχαν από το 1656 έως το 1856 10 εκπροσώπους.
Από τις αρχές του 17ου αιώνα, παρατηρείται δεύτερο µεταναστευτικό ρεύµα προς τη Ρουµανία. Η προέλευσή τους από Ήπειρο
και τα νησιά. Και αυτοί σύντοµα ξεχώρισαν. Παράλληλα, προωθήθηκε ο Ελληνισµός µε τη λειτουργία Σχολείων, θεάτρων, εκδόσεως εφηµερίδων, βιβλίων, βιβλιοθηκών, µορφωτικών εκδηλώσεων,
οµιλιών κ.ά. Το πρώτο ατµόπλοιο µε την ονοµασία «Αρχιµήδης»
που εµφανίσθηκε στο Δούναβη, ανήκε σε Έλληνα από την Κλεισούρα Καστοριάς. Παραπάνω από τα µισά πλοία που εκινούντο
στον Δούναβη, ανήκαν σε Έλληνες πλοιοκτήτες.
Απ’ εδώ ξεπετάχθηκαν οι αργότερα µεγάλοι εφοπλισταί Κυριακίδης, Πόρτολος, Δρακούλης, Εµπειρίκος κ.ά. Τότε είχε επικρατήσει η
φράση: “Κάθε Έλληνας και καπετάνιος”.
2. Ρωµαϊκή εποχή
Κατά την περίοδο αυτή, οι άλλοτε ανθηρές και ακτινοβολούσες
Ελληνικές εστίες παρήκµασαν και σιγά-σιγά χάθηκαν.
3. Βυζαντινή περίοδος
Το Βυζάντιο, εκτός από την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής
και ολοκλήρου της Μαύρης Θάλασσας, είχε να εξασφαλίσει και τα
βόρεια σύνορά του. Εκεί ήταν ο προµαχώνας του. Δι’ αυτό έκτισε
φρούρια σε ζωτικά σηµεία και όπου απαιτείτο ενίσχυε την άµυνά
του.
Τότε αναπτύχθηκαν οι πόλεις Κωνσταντιναί (σηµερ. Κωστάντζα),
το Αστρόκαστρο (σηµ. Άλµπα), η Αχίλλεια (σηµ. Κίλλια), Καράβι
(σηµ. Καραµιάν) κ.ά.
Το 1359 ιδρύθηκε η Μητρόπολη της Βλαχίας. Το Οικουµενικό Πατριαρχείο απέστειλε σε λίγο χρόνο, επισκόπους δια την πλαισίωση
ολόκληρης της Βλαχίας, αλλά και δια την εµπέδωση της Ορθοδοξίας.
4. Οθωµανική Αυτοκρατορία
Μετά την άλωση της Κων/πόλεως (1453) από τους Οθωµανούς
άρχισε η καταδίωξη των Ελλήνων από τις προγονικές τους εστίες
(Μ. Ασία, Πόντο, Θράκη και αλλού). Πολλοί από τους καταδιωκοµένους κατευθύνθηκαν προς τις παραδουνάβιες περιοχές. Μεταξύ
αυτών ήσαν και γιατροί, δικηγόροι, Μηχ/κοί, έµποροι, δάσκαλοι, διπλωµάτες κ.ά. Με την πάροδο του χρόνου, µέρος απ’ αυτούς διορίσθησαν σε υψηλές και ηγεµονικές θέσεις. Εκτός από αυτή οι
Οθωµανοί είχαν µία φοβία και καχυποψία προς τους Ρουµάνους δια
πιθανή επανάσταση αλλά και καλλιέργεια σχέσεων µε τους Ρώσους. Σε σύντοµο διάστηµα η παρουσία των Ελλήνων γίνεται αισθητή και καθοριστική. Οι Έλληνες ηγεµόνες δραστηριοποιήθηκαν
έντονα και πολύπλευρα µε αποτέλεσµα την προώθηση της Οικονοµίας, του Εµπορίου, της Ναυτιλίας αλλά και την πνευµατική ανάπτυξη των κατοίκων (Ελλήνων, ντόπιων αλλά και λοιπών χριστιανικών πληθυσµών).
Από τους ηγεµόνες ξεχώρισαν οι: Γκικαίοι, Καντακουζηνοί, Σούτσοι, Μαυροκορδάτοι, Καλλιµάχηδες, Καρατζάδες, Υψηλάνται,
Μουρούζοι κ.ά. Οι Μαυροκορδάτοι κατήργησαν τη δουλοπαροικία
5. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο
Η Ρουµανία µετά τη λήξη του Β’ Π.Π. και την επικράτηση του Κοµµουνισµού, εφάρµοσε και αυτή την εύκολη, απάνθρωπη, πλην
όµως προσοδοφόρα τακτική του Σταλινισµού, αυτή των Εθνικοποιήσεων. Επί πλέον από το 1948, έκλεισαν τα Ελληνικά Σχολεία και
Θέατρα. Καθιερώθηκε η αθεΐα και απαγορεύτηκε η γραφή και έκδοση εφηµερίδων. Ό,τι δεν κατάφερε η Οθωµανική Αυτοκρατορία
στην Παραδουνάβια περιοχή, το πέτυχε το στυγνό Σταλινικό Κοµµουνιστικό καθεστώς. Έτσι, χάθηκαν τεράστιες περιουσίες, κόπου
και ιδρώτας αιώνων. Μόλις το 1956, αποζηµίωσαν µε λιγότερο του
10% τις αξίες Ελληνικών περιουσιών. Έτσι ξόφλησαν και ξέµπλεξαν
µε τους Έλληνες. Πολύ απλά.
6. Αναπτυχθέντα Κέντρα
Βράιλα: Δίπλα στον Δούναβη. Καθ’ ολοκληρίαν Ελληνική. Οι
εκκλησίες, πλατείες, έργα τέχνης, τα αρχοντικά (Ράλλη, Εµπειρίκου, Χρυσοβελόνη κ.ά.). Η οικία του Ι. Ξενάκη. Κέντρο
Ναυπηγικών κατασκευών και µεταλλουργικών εργοστασίων.
Όλα σε χέρια Ελλήνων. Εδώ γεννήθηκε και έζησε τα παιδικά
της χρόνια, η µεγάλη τραγωδός του θεάτρου και κινηµατογράφου, η Κατίνα Παξινού.
Εδώ τυπώθηκε η πρώτη επαναστατική προκήρυξη του
Αλεξ. Υψηλάντη.
Ιάσιο-Βουκουρέστι. Στις ακαδηµίες τους διέπρεψαν τα Ελληνικά γράµµατα. Εδώ δίδαξαν αξιόλογοι καθηγταί όπως οι:
Σεβαστός Κοµινήτης, Παΐσιος Λιγαρίδης, Λάµπρος Φωτιάδης,
Νεόφυτος Δούκας, Γεώργιος Γενάδιος, Ιώσηπος Μοισιόδαξ,
Βενιαµίν Λέσβιος κ.ά.
Δραγατσάνι: Γνωστό από το θυσία του Ιερού Λόχου στις 7
Ιουλίου 1821.
Ιστρία (Ιστρίη ή Ιστρόπολη): Ελληνική από τον 7ο αιώνα
π.Χ.
Πλοέστι: Πρωτεύουσα του Πετρελαίου. Παλαιά πόλη µε
µεγάλη Ελληνική παροικία. Μεγάλο κέντρο Ελληνικού εµπορίου.
Γαλάτσι (Γαλάζιο): Με την εκκλησία της Μεταµορφώσεως.
Κάποτε θύµιζε µόνο Ελλάδα.
Κωσταντία (Κωστάντζα).
2. Αρχαιότητα
Ως πρώτοι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή
ιστορικά, φαίνονται οι Μιλήσιοι, πριν από 2.700 χρόνια. Εγκαταστάθηκαν στα δυτικά της χώρας των Δακών, στις εκβολές
του Ίστρου ποταµού (Δούναβη) και έκτισαν την Ιστρία ή
Ιστριούπολη. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήµατα, όπως τα ερείπια των ναών του Διός, Απόλλωνα, Ερµή, αλλά και από νοµίσµατα µε µορφές θεών κ.ά. Στη συνέχεια ίδρυσαν τις πόλεις Κάλλακι (σηµ. Μαγκάλια), Αιγισό
(Τούλτσεα), Αξιούπολη (Τσέρνα, Βόντα) κ.ά. Πρωτεύουσά
τους είχαν την Τόµις. Σαν κύρια ασχολία τους είχαν την αλιεία
και αργότερα το εµπόριο, στο οποίο και διακρίθηκαν.
Ο Μ. Αλέξανδρος το 335 π.Χ., προκειµένου να σταθεροποιήσει τα προς Βορράν σύνορα της Μακεδονίας, λόγω συχνών επιδροµών που δεχόταν από τους Γέτες, Δάκες και Σκύθες, αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση από αυτούς
πριν από τη µεγάλη εκστρατεία προς Ανατολάς. Δια την υλοποίηση του Σχεδίου του αυτού, εξεστράτευσε µε 20.000 καλά οργανωµένους και εξοπλισµένους άνδρες. Μεταξύ τους
ήσαν και ισχυρά τµήµατα Αγριάνων ακοντιστών από τη Θράκη (Θουκυδίδης, 4ος π.Χ. αιών). Απόγονοί τους οι σηµερινοί
Ποµάκοι της Ορεινής Ροδόπης, οι οποίοι τον 17ο αιώνα µ.Χ.
(1656-1661 και αργότερα) εξισλαµίσθηκαν βίαια).
Ο Αλέξανδρος σύντοµα έλαβε την επαφή µε τον Δούναβη ποταµό, προς αντιµετώπιση των βορείως αυτού αντιστάσεων, τον διέβη
κατά πρωτότυπο δια την εποχή τρόπο. Διαπέρασε τον Δούναβη,
αρχικά µε σχεδίες (κατασκευασµένες µε προβιές ζώων γεµάτες µε
ξερό χόρτο), 1500 ιππείς και 4000 πεζετέρους (πεζικάριους). Δια
υποβοήθηση της ενεργείας του, απέστειλε και Ναυτικές Δυνάµεις
από τον Εύξεινο Πόντο προς τις εκβολές του Δούναβη π. Έτσι, επεξέτεινε τα σύνορα του, βόρεια του Δούναβη π. Ήταν ο πρώτος στην
παγκόσµια ιστορία, που πέρασε τον Δούναβη για στρατιωτικούς
σκοπούς. Ήταν η εξαίρεση του κανόνα. Γεννηµένος δια τα δύσκολα
και ακατόρθωτα.
Π.Π. Το 1945 αριθµούσαν γύρω στα 100.000 άτοµα.
7. Διακριθέντες Έλληνες
Η Ρουµανία µετά τον Ρωσοτουρκικό Πόλεµο του 1828, έφυγε
από την επιρροπή της Τουρκίας. Τότε ανέκυψε η µεγάλη οικονοµική
ευκαιρία δια τον Ελληνισµό της Ρουµανίας.
Από το Ιάσιο, που έσφυζε από Ελληνισµό, ξεκίνησε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης την επανάσταση του σκλαβωµένου γένους στις
28 Φεβρουαρίου 1821, κατά του Τουρκικού ζυγού, λίγο πριν από
την µεγάλη Εθνική Επανάσταση στο Μωριά. Μπαρουτοκαπνισµένος, Υπασπιστής του Τσάρου της Ρωσίας, πέρασε τον Προύθο ποταµό και έφθασε µε τον Ιερό Λόχο (τον δεύτερο στην ιστορία της
Ελλάδος), στο Ιάσιο. Ορκίσθηκε στον Ιερό Ναό των Τριών Ιεραρχών. Σήκωσε το λάβαρο δια την Ελευθερία της Ελλάδας και φώναξε µπροστά στον Μητροπολίτη Βενιαµίν: «Μάχου υπέρ πίστεως και
πατρίδος». Ο Ιερός Λόχος ηττήθη ως γνωστόν στο Δραγατσάνι στις
7 Ιουλίου 1821, λόγω µεγάλης υπεροχής των Οθωµανικών δυνάµεων και άλλων αιτίων. Γνώριζε όµως πολύ καλά, ότι καµία θυσία
δεν είναι µάταια.
Ο Κεφαλλονίτης Νικόλαος Σκλάβος ήταν ο καπετάνιος του πλοίου “Άγιος Νικόλαος” που περισυνέλεξε στον Βόσπορο το Ιερό Σκήνωµα του Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’, ο οποίος απαγχονίσθηκε από
τους Τούρκους ανήµερα το Πάσχα στις 10 Απριλίου 1821 και το µετέφερε στην Οδησσό. Εκεί ετάφη στο προαύλιο του Ελληνικού ναού της Αγίας Τριάδας. Το 1856 µε την συνθήκη των Παρισίων, ο
Δούναβης ανακηρύχθηκε πλωτός ποταµός Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Τότε επετράπη η Ελευθέρα ναυσιπλοΐα. Καινούργιες ευκαιρίες δικα τους Έλληνες ναυτικούς. Έχοµε έντονη παρουσία
Επτανησίων και ξέχωρα Κεφαλλήνων και Ιθακίων οι οποίοι τάχιστα,
απέκτησαν οικονοµική δύναµη. Ξεχώρισαν οι µετέπειτα µεγάλοι
εφοπλισταί Γιαννουλάτοι, Παγουλάτοι, Βελισαρράτοι κ.ά. Ο Ελληνισµός κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, ήταν στο απώγειό του.
Το 1913, ύστερα από πρόσκληση της Ρουµανικής Κυβερνήσεως,
επισκέφθηκε τις παραδουνάβιες περιοχές και τη Βράιλα, ο Ελ. Βενιζέλος ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έτυχε µεγαλειώδους υποδοχής από το εκεί Ελληνικό στοιχείο. Είπε κατενθουσιασµένος:
«Δεν είδα τόσας Ελληνικάς σηµαίας ούτε στον Πειραιά».
4. Μετά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο
Το 1921 έγινε νέα διάσκεψη για το ζήτηµα του Δούναβη. Δυστυχώς, απορρίφθηκε η συµµετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή επιτροπή του Δούναβη. Κατεψήφισαν: Τσεχοσλοβακία, Σερβία, Ρουµανία. Σηµειωτέον: η Σερβία που αποκαλείται από πολλούς ως αδελφόν κράτος, πολλές φορές βρέθηκε ιστορικά, απέναντι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα τότε, είχε στραµµένη την προσοχή της προς ανατολάς, λόγω της Μικρασιατικής εκστρατείας, και διπλωµατικά ήταν
αδύναµη. Ο παραπάνω αποκλεισµός της χώρας µας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ό,τι το χειρότερο δια τον Ελληνισµό των
παραδουνάβιων περιοχών. Από τότε άρχισε η παρακµή. Από τον
αποκλεισµό της Ελλάδος δεν κέρδισε τόσο η Ρουµανία, όσο οι
Εβραίοι µε Ρουµανική υπηκοότητα. Παρ’ όλες τις τεράστιες δυσκολίες, ο Παραδουνάβιος Ελληνισµός άντεξε µέχρι τη λήξη του Β’
Σίνας Γεώργιος: Από τη Μοσχόπολη Βορείου Ηπείρου. Μεγάλος ευεργέτης της Ελλάδος. Εισήγαγε στην Αυστρία την Καπνοκαλλιέργεια. Έφτιαξε την πρώτη σιδηροδροµική γέφυρα και ένωσε
την Βούδα µε την Πέστη (σήµερα Βουδασπέστη). Διέθεσε από την
προσωπική του περιουσία, 7 εκατ. χρυσά φράγκα.
Νικ. Χρυσοβελόνης: Πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βουκουρεστίου. Ο γιος του ίδρυσε την Τράπεζα Χρυσοβελόνη η
οποία λειτούργησε µέχρι το 1948 και στη συνέχεια εθνικοποιήθηκε.
Οικογένεια Ζελένη: (καταγωγή από τη Χίο).
Ο Χριστοφής Ζελένης ίδρυσε τράπεζα µε το όνοµά του και Ασφαλιστική Εταιρεία την “Εθνική”. Η Τράπεζα συνέβαλε τα µέγιστα στην
ανάπτυξη της Γεωργίας και του Εµπορίου στη Ρουµανία. Ο ίδιος διετέλεσε δηµότικός σύµβουλος Βουκουρεστίου και Γερουσιαστής.
Ίδρυσε και Νοσοκοµείο µε το όνοµά του.
Οικογένεια Ζάππα:
Από το Λάµπροβο Τεπελενίου - Βορ. Ηπείρου. Ο Κων. Ζάππας
(1814-1892) µετανάστευσε στις παραδουνάβιες Ηγεµονίες και
απέκτησε µεγάλη περιουσία. Συνετέλεσε στην ανάπτυξη της Βλαχίας. Ήταν χορηγός κατά τη δηµιουργία του Ρουµανικού κράτους. Η
οικογένειά του ανέπτυξε µεγάλο φιλανθρωπικό έργο στη Ρουµανία.
Ο Ελληνισµός στη Ρουµανία σήµερα
Έλληνες και Ρουµάνοι ιστορικά δεν συγκρούσθηκαν ποτέ. Με τις
εθνικοποιήσεις όµως και τις συνεχείς καταδιώξεις το 1948, πολλοί
Έλληνες έφυγαν στην Ελλάδα. Στους παραµείναντες στη Ρουµανία προσετέθηκε και αριθµός από τους ηττηµένους του συµµοριτοπολέµου 1947-1949. Σήµερα αριθµούν περί τις 26.000. Είναι µοιρασµένοι σε 19 κοινότητες και έχουν δηµιουργήσει την Ένωση Ελλήνων Ρουµανίας. Εκδίδουν την εφηµερίδα «Ελπίς». Δεν λειτουργούν Ελληνικά σχολεία. Ελληνικά µαθαίνουν µεταξύ τους. Στα πανεπιστήµια της Ρουµανίας διδάσκεται και η Ελληνική Ιστορία. Γενικά
οι Έλληνες της Ρουµανίας είναι παραµεληµένοι, ζουν στο περιθώριο και αντιµετωπίζουν πολλές δυσκολίες.
Όσοι Έλληνες εκδροµείς κ.λπ. από την Ελλάδα, βρέθηκαν στη
Ρουµανία και διέθεσαν λίγο χρόνο να τους συναντήσουν και να µιλήσουν µαζί τους, τους έδωσαν µεγάλη χαρά και κουράγιο που τα
έχουν ανάγκη.
Αυτή είναι σήµερα η υφισταµένη κατάσταση του Ελληνισµού
στη Ρουµανία ύστερα από συνεχή, έντονη, ζωντανή και δηµιουργική παρουσία 2.700 ετών.
Οι διάσπαρτες απανταχού του κόσµου λυχνίες του Ελληνικού
Πολιτισµού, θυµίζουν ότι: Ο Ελληνισµός είναι λαός δυνατός, ανθεκτικός, πρωτοπόρος, επινοητικός, ανήσυχος, ελεύθερος. Δεν καταστρέφει, ούτε αφανίζει αυτά που βρίσκει. Δεν κλέβει ούτε οικειοποιείται την ιστορία άλλων. Δηµιουργεί.
Δι’ αυτό, οι λυχνίες αυτές πρέπει να παραµείνουν αναµµένες για
πάντα. Αποτελούν µέρος του πολιτισµού µας, της ιστορίας µας, της
συνέχειάς µας δια µέσω των αιώνων και όχι µόνο.
ΜΑΪΟΣ 2013
17
EΘNIKH HXΩ
άρθρα
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Ελλάς και το κράτος των Σκοπίων
Γράφει ο
IΩANNHΣ AΣΛANIΔHΣ
Aντιστράτηγος ε.α.
Επίτιµος Δκτής της Σ.Σ.Ε.
Ε
κτιµάται ότι, ως ατέρµων κοχλίας κάθε τόσο θα λαµβάνει
χώρα, κύκλος συνοµιλιών µεταξύ εκπροσώπων Ελλάδος
και Σκοπίων, για την επίλυση του θέµατος του ονόµατος
της Π.Γ.Δ.Μ. Η πλευρά των Σκοπίων από ότι πληροφορούµεθα
όπως πάντα θα προσκοµίζει πακέτο προτάσεων που θα αφορούν
αποκλειστικά, διαδικασία ανάπτυξης µέτρων εµπιστοσύνης, χωρίς
ν’ αγγίξουν ποτέ το βασικό θέµα του ονόµατος.
Εποµένως περί ποίας επίλυσης του θέµατος του ονόµατος, θα
διαπραγµατευθούν οι αντιπροσωπείες Ελλάδος Σκοπίων, συµπεραµαρτούντων µάλιστα και των δηλώσεων του προέδρου της
Π.Γ.Δ.Μ. κ. Μπράνκο Τσερβενκόφσκι ότι «Το θέµα της ονοµασίας
είναι αδιαπραγµάτευτο»;
Είναι γεγονός ότι το πρόβληµα της ονοµασίας των Σκοπίων
είναι το ένα µέρος που είναι καθαρά σφετερισµός της Ελληνικής
Ιστορίας. Υπάρχουν και άλλες πτυχές του προβλήµατος εξ ίσου
σοβαρές, που είναι ίσως πιο κατανοητές στον διεθνή παράγοντα
που απαιτούν και την λύση όπως π.χ. οι «αλυτρωτικές» εξαγγελίες
της γειτονικής χώρας, διατυπωµένες ακόµη και σε θεσµικά των
κείµενα.
Ο Σκεπτόµενος Έλλην πιστεύει ότι εάν συνεχισθεί αυτή η διαδικασία των ατερµόνων συζητήσεων, όχι µόνο δεν πρόκειται να
λυθούν τα προβλήµατα µεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων αντίθετα το
θέµα θα αµβλύνεται και θα είναι τελικά εις βάρος των Ελληνικών
Συµφερόντων. Εφ’ όσον δεν θέλει το Κράτος των Σκοπίων να
γίνει καλός γείτονας, προκαλώντας συνεχώς την Ελλάδα στηριζόµενο στα συµφέροντα στην περιοχή του, των Μεγάλων δυνάµεων, ας µείνει κακός γείτονας.
Η Ελλάδα όµως οφείλει κατά την γνώµη µας, λόγω της σοβαρότητος να πάρει αποφάσεις, οι οποίες να είναι αναγκαστικά
αποδεκτές από όλα τα κόµµατα, ως επιθυµία του Ελληνικού
λαού και ως εθνική πολιτική της Ελλάδος. Έτσι όποιο και αν είναι
το αποτέλεσµα, υπέρ ή κατά της Ελλάδος να µην υπάρξει
κοµµατική εκµετάλλευση.
ΠΡΩΤΟΝ: Προτείνεται να τεθεί το πρόβληµα της ονοµασίας
των Σκοπίων και των άλλων σοβαρών θεµάτων που αφορούν
στις σχέσεις της Ελλάδος µε τα Σκόπια σε Δηµοψήφισµα. Ώστε!
να καθορισθεί η ακολουθητέα πολιτική στο σοβαρό πρόβληµα
ως Εθνική πολιτική όλων των κοµµάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου, που βαυκαλίζονται ότι, στηρίζουν την λαϊκή κυριαρχία. Έτσι!
το αποτέλεσµα του Δηµοψηφίσµατος πολύ πιθανόν, θα έκλεινε
τον δρόµο των Σκοπιανών προς την Ευρωπαϊκή Ένωσή και το
Ν.Α.Τ.Ο., για όσο χρόνο αρνούνται µια αµοιβαίως αποδεκτή λύση.
Εκτός αυτού, όπως αναφέρθηκε πολλάκις, ουσιαστικά αντίπαλες
πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα είναι σε δύο τάσεις διάσπαρτες
στα πολιτικά κόµµατα, ήτοι! οι υπέρµαχοι του «διεθνισµού» ή της
«Παγκοσµιοποίησης» και αυτοί επιµένουν στην επίκαιρη και δυναµική
για το µέλλον, γονιµότητα της Ευρωπαϊκής ιδιαιτερότητας.
Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόµενο το δηµοψήφισµα αυτό, να γίνει
καταλύτης για την συγκρότηση δύο κοµµάτων πραγµατικής αντιπαλότητας για το µέλλον.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: θα πρέπει να τεθούν µία σειρά ερωτηµάτων εις την
Κυβέρνηση των Σκοπίων, παρουσία των εκάστοτε µεσολαβητών
των πατρόνων των, βάσει των οποίων η Ελλάς ν’ αποδεικνύει ότι
τα σηµερινά ως έχουν Σκόπια, δεν έχουν καµία σχέση µε την Μακεδονία γεωγραφικώς (πλην µικράς περιοχής του Μοναστηρίου
κ.λπ.) και κυρίως εθνολογικά και πολιτισµικά. Οι Ερωτήσεις να
είναι της µορφής, όπως συνοπτικά, και λίαν περιληπτικά καθορίζονται
παρακάτω:
α. Οι Σηµερινοί Σκοπιανοί αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Αποφεύγουν ν’ αναφέρουν ότι σύµφωνα µε την ιστορία, οι Μακεδόνες
είναι Έλληνες, µε τους αυτούς θεούς, πολύ πριν από την εποχή
του Μ. Αλεξάνδρου και ότι η γλώσσα που οµιλείτο και που
υπάρχουν σ’ όλες τις µαρµάρινες επιγραφές ήταν Ελληνική.
Ερώτηση: Πως! είναι δυνατόν ένας Σλαβικός Λαός, που, µεγάλο
µέρος, ήλθαν στην περιοχή τον 6ο µ.Χ. αιώνα, να αυτοονοµάζονται
Μακεδόνες; και µία γλώσσα που είναι κράµα σλαβοβουλγαρικού
γλωσσικού ιδιώµατος, να υποστηρίζεται ως αρχαία Ελληνική
γλώσσα των Μακεδόνων;
β. Η ονοµασία των Σκοπίων ως «Δηµοκρατία της Μακεδονίας»
κατά σφετερισµό του ονόµατος της Ελληνικoτάτης από αιώνων
Μακεδονίας, εδηµιουργήθη δολίως το 1944 από τον ΤΙΤΟ και τον
ΣΤΑΛΙΝ, µε άµεσο και προφανή στόχο την απόσπαση της Μακεδονίας
από την Ελλάδα και την ένταξη στο τότε Σοβιετικό Μπλοκ. Αυτός
ήτο ο κύριος λόγος, της µετονοµασίας της περιοχής της Νότιας
Γιουγκοσλαβίας που ονοµάζετο µέχρι τότε Βαρντάνσκα (το
µαρτυρεί, πλην ιστορικών κειµένων και γραµµατόσηµα της Σερβίας
από το 1939). Σήµερα! συνεχίζει όπως τότε το κράτος των
Σκοπίων, να διαπαιδαγωγεί το Λαό του, µε «Αλύτρωτες Πατρίδες»,
πως αυτοί είναι απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου, πως η χώρα τους
είναι η κοιτίδα του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού, να εκδίδει χάρτες
της Μακεδονίας που φθάνει µέχρι την Θεσσαλία να στήνει
αγάλµατα του Μ. Αλεξάνδρου και να ονοµάζει το Αεροδρόµιο
των Σκοπίων προκλητικά «Μ. Αλέξανδρος». Εποµένως δεν είναι
απλή ιδιοτροπία των Ελλήνων η εµµονή των στην εξάλειψη της
λέξεως «Μακεδονία» από το όνοµα των Σκοπίων, υπάρχει πολύ
βαθύτερος λόγος στην στάση της Ελλάδος.
Ερώτηση: Όταν υπάρχει τέτοια προκλητική σηµερινή συµπεριφορά και µε δόλιο ιστορικό προηγούµενο της ονοµασίας των
Σκοπίων σε δηµοκρατία της Μακεδονίας. Η Ελλάδα πλην των συναισθηµατικών λόγων, δεν πρέπει να λάβει τα στοιχειώδη µέτρα
για την διασφάλιση της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητάς
της;
γ.Η Σηµερινή περιοχή του κρατιδίου των Σκοπίων ελέγετο από
πολύ παλαιά Δαρδανία, η οποία εξετείνετο, ως αναφέρει η
Εγκυκλ. ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ µεταξύ της Μοισίας και της Μακεδονίας
και κυρίως µεταξύ των ορέων Σκάρδου και Ορβήλου. Ιδρύθηκε
από τον Δάρδανο Βασιλέα της Δαρδανίας περιοχή που ευρίσκετο
στην Τρωάδα και συγκεκριµένα στην έξοδο του Ελλησπόντου
(Εγκυκλ. ΠΑΠ. ΛΑΡΟΥΣ). Ο Μ. Αλέξανδρος προτού ξεκινήσει για
την εκστρατεία του προς ανατολάς, αρχικά οδήγησε τον Στρατό
του εναντίον της Δαρδανίας για να εξασφαλίσει τα σύνορα της
Μακεδονίας από Βορρά. Το 335 π.Χ. ο Μ. Αλέξανδρος ενίκησε
τους Δαρδάνους, οι οποίοι αναγκάσθηκαν τότε, ν’ αναγνωρίσουν
την επικυριαρχία της Μακεδονίας.
Ερώτηση: Τι σχέση µπορεί να έχει η Δαρδανία, τα σηµερινά
Σκόπια, µε το Ελληνικό Έθνος των Μακεδόνων και µε την Γεωγραφική Μακεδονία;
δ. Ο Μ. Αλέξανδρος µετά την νικηφόρα µάχη του Γρανικού,
εναντίον των Περσών, απέστειλε στην θεά ΑΘΗΝΑ τριακόσιες
περσικές πανοπλίες ως ανάθηµα στην πολιούχο της πόλεως
των Αθηνών, διατάξας να γραφεί το παρακάτω επίγραµµα στο
συνοδευτικό: «Αλέξανδρος Φιλίππου και Έλληνες πλην Λακεδαιµονίων από των Βαρβάρων των εις την Ασία κατοικούντων».
Ερώτηση: Το γεγονός αυτό και µόνο, πείθει ή δεν πείθει και τον
ποιο ανιστόρητο, ότι η Μακεδονία ήταν Ελληνική γη και οι κάτοικοί
της Έλληνες;
ε.Κατά τα επακολουθήσαντα χρόνια, η Μακεδονία αντιµετώπιζε
πολλά προβλήµατα από τις επιδροµές των Δαρδάνων. Το δε 229
π.Χ. ή Μακεδονία ήτο σε εµπόλεµο κατάσταση µε την Δαρδανία
και µάλιστα σε µία από τις µάχες σκοτώθηκε και ο Βασιλεύς της
τότε Μακεδονίας Δηµήτριος Β’ πολεµώντας εναντίον των. Κατά
τα µέσα του 1ου π.Χ. αιώνα οι Δάρδανοι υποτάχθηκαν στους Ρωµαίους. Τα Σκόπια (SCUPI) εξελίχθησαν σε πρωτεύουσα της Δαρδανίας και έκτοτε αυτή απετέλεσε τµήµα της Ρωµαϊκής επαρχίας
της Μοισίας και από την εποχή του Διοκλητιανού η Δαρδανία ήτο
πλέον ξεχωριστή επαρχία. Τέλος την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Δαρδανία ήταν επαρχία που ανήκε στο «Θέµα του
Δυρραχίου» (εγκυκλ. ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ) και όχι στην Θεσσαλονίκη.
Ερώτηση: Εποµένως µετά από τα στοιχειώδη ανωτέρω αναφερθέντα ιστορικά στοιχεία, τι σχέση µπορεί να έχει η σηµερινή
περιοχή των Σκοπίων γεωγραφικά, εθνολογικά ακόµα και Διοικητικά
µε τους Έλληνες της Μακεδονίας; και µε την χώρα των Μακεδόνων;
στ.Ο προ ολίγων ετών αποβιώσας γνωστός Άγγλος Ιστορικός
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΜΟΝΤ καθηγητής της Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο
του Κέµπριτζ συγγραφέας του τρίτοµου έργου «Ιστορία της Μακεδονίας» γράφει µεταξύ άλλων στο βιβλίο του: «Οι Αρχαίοι Μακεδόνες δεν είχαν καµία σχέση µε τους Σκοπιανούς, οι οποίοι µε
την κατάληψη της χώρας των από τον Μ. Αλέξανδρο ήσαν
υπήκοοι των Μακεδόνων, είχαν δική των γλώσσα, ήσαν ως επί το
πλείστον Σλάβοι και Αλβανοί. Η Μακεδονική Γλώσσα ήταν η
Ελληνική. Άλλωστε ο προσδιορισµός Μακεδών ήταν τοπικός και
όχι εθνολογικός, αφού και οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, που πολέµησαν µεταξύ των (Πελοποννησιακός Πόλεµος), ονόµαζαν
τους εαυτούς των, σύµφωνα µε το όνοµα της πόλεώς των,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν ήσαν Έλληνες….»
Ερώτηση: Γνωρίζετε ότι ο κ. ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΑΜΟΝΤ στο βιβλίο του
εν όψει των γεγονότων της προσπαθείας αναγνωρίσεως της Δηµοκρατίας των Σκοπίων µε την επωνυµία «Μακεδονία» γράφει:
«Θα απετέλει επιβράβευση µιας προσπαθείας παραποιήσεως της
πραγµατικότητος και βιασµό της Ιστορικής Αλήθειας»;
ΤΡΙΤΟΝ: Θα πρέπει µε πειστικό τρόπο και αποφασιστική θέση,
να ενηµερώσουµε και να ρωτήσουµε, αντί πάσης θυσίας τις
Ηνωµένες πολιτείες να µας απαντήσει:
α. Όταν το 1944 ανήγγειλε την ίδρυση κράτους της Σερβίας µε
την ονοµασία «Σοσιαλιστική Δηµοκρατία της Μακεδονίας» στα σύνορα της Ελληνικής Μακεδονίας, η τότε Κυβέρνηση των Η.Π.Α.
αντέδρασε πολύ σκληρά διά του υπουργού εξωτερικών κ. Στετίνιους. Ενηµέρωσε τους πρέσβεις και προξένους όλων των κρατών
ότι: «Οι Η.Π.Α. ουδέποτε θα δεχθούν την δηµιουργία στο χώρο
αυτό κράτος µε το όνοµα Μακεδονία».
Ερώτηση: Γιατί σήµερα αγνοείται ή σκόπιµα λησµονείται η ξεκάθαρη θέση αυτή της τότε Αµερικανικής κυβέρνησης;
β. Όταν! Το Συµβούλιο κορυφής της Λισσαβώνος τον Ιούνιο
του 1992 αποφάσισε την αναγνώριση των Σκοπίων χωρίς την
λέξη «Μακεδονία», η σηµερινή Αµερικανική κυβέρνηση συµφώνησε
µε την απόφαση αυτή µέχρι την δεύτερη εκλογή του κ. Μπους
στην προεδρία των Η.Π.Α.
Ερώτηση: Γιατί αµέσως µετά την δεύτερη εκλογή του η Κυβέρνηση του κ. Μπους, µη σεβόµενη την απόφαση του Συµβουλίου
Κορυφής και µεγάλης µερίδος ψηφοφόρων του, αναγνώρισε το
Κράτος των Σκοπίων µε το όνοµα Μακεδονία; Αυτό λέγεται ή δεν
λέγεται ατιµία και ανεντιµότητα;
γ. Όταν! Ο Μπιλ Κλίντον έχοντας υπ’ όψιν τις ενέργειες και αποφάσεις του Υπουργού των Εξωτερικών των Η.Π.Α. Έντουαρντ
Στετίνιους το 1944, είπε τα εξής στις 2/10/1992: «Για πολλούς
Αµερικανούς το πρόβληµα χρήσης του ονόµατος «Μακεδονία»
µπορεί να φαίνεται δύσκολο να κατανοηθεί. Όµως! στο τέλος
του Β’Π.Π. χαρακτηρίστηκε από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών,
πρόσχηµα επιθετικών ενεργειών κατά της Ελλάδος. Αυτό µπορεί
να γίνει ξανά, αιτία αστάθειας και συγκρούσεων». Είπε επίσης:
«Χαιρετίζω την απόφαση της Ε.Ε. σύµφωνα µε την οποία, η νοτιότερη πρώην Γιουγκοσλαβία αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο
Κράτος, υπό τον όρο να µην περιλαµβάνεται στην ονοµασία του
η λέξη Μακεδονία».
Ερώτηση: Γιατί λοιπόν τελευταία οι Κυβερνήσεις της Αµερικής,
συµπεριφέρονται τόσο εχθρικά απέναντί µας; Δεν είναι ντροπή,
Δεν είναι αδικία;
δ.Όταν! Η Μεγάλη Βρετανία για να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως, µετονοµάστηκε σε «Ηνωµένο Βασίλειο» κατ’ απαίτηση
των Γάλλων, για να µην συγχέεται το όνοµα της Αγγλίας µε την
Γαλλική περιφέρεια της Βρετάνης, της οποίας οι αρχικοί κάτοικοι
σηµειωτέον ήσαν αγγλικής καταγωγής.
Ερώτηση: Γιατί! δεν ελήφθη αυτό υπ’ όψιν, στην απόφαση της
Αµερικανικής κυβερνήσεως ν’ αναγνωρίσει τα Σκόπια, παρά τις
δραµατικές εκλύσεις της Ελληνικής κυβέρνησης; Είναι βέβαιο
πλέον, ότι ο Ελληνικός λαός ο παραδοσιακά σύµµαχος των
Η.Π.Α., νοιώθει αθεράπευτα πληγωµένος και προδοµένος από
την ανέντιµη και άδικη πέρα ως πέρα συµπεριφορά των Η.Π.Α.
και συγκεκριµένα από την κυβέρνηση του κ. Μπους.
ΤΕΤΑΡΤΟ: Η Ελλάς κατά την γνώµη των σκεπτοµένων Ελλήνων,
πρέπει να καθορίσει σταθερή και αταλάντευτη Εθνική Πολιτική
επί του θέµατος των Σκοπίων, στηριζόµενη στην βούληση του
Ελληνικού Λαού και µε την σύµφωνο γνώµη όλων των κοµµάτων
της Βουλής των Ελλήνων.
Διότι! φθάσαµε σήµερα στο σηµείο ώστε η θρασύτης του
κράτους των Σκοπίων να εκδηλώνεται παντού ακόµη και στον
Ο.Η.Ε. µε την γνωστή πρόσφατη θρασύτατη Δήλωση του προεδρεύοντος Σκοπιανού, Υπουργού Εξωτερικών των Σκοπίων «…
δεν εισερχόµεθα στο ΝΑΤΟ, αν πρόκειται ν’ αλλάξουµε την Συνταγµατική ονοµασία του Κράτους….» Και! µετά την µεθοδευµένη
από το ίδιο το κράτος των Σκοπίων ΑΔΙΛΑΛΛΑΞΙΑΣ και ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ, δεν φαίνεται στον ορίζοντα να υπάρχει σηµείο επαφής
επί του θέµατος αυτού µε το κράτος των Σκοπίων.
Όσο δε περνάει ο χρόνος η θέση µας γίνεται χειρότερη, διότι
είναι αλήθεια ότι ζούµε σε µία εξελικτική πορεία της Ευρώπης
όπου, ο αυτοπροσδιορισµός ως δικαίωµα κατακτά συνεχώς έδαφος.
Μετά από τα παραπάνω αναφερθέντα και εάν δεν αλλάξει
τακτική το γειτονικό κράτος, θα ήτο αστείο και διπλωµατικά επικίνδυνο, να καθίσουµε σε τράπεζα διαπραγµατεύσεων, πρωτού
καθορισθεί Βασική Εθνική πολιτική της πατρίδος µας µε δηµοψήφισµα ή έστω και ακόµη, κοινή απόφαση όλων των κοµµάτων, το
αποτέλεσµα του οποίου θα πρέπει να είναι γνωστό στους άµεσα
και έµµεσα εµπλεκόµενους.
Με τον τρόπο αυτό η Ελληνική Κυβέρνηση θα πετύχει ώστε να
σταµατήσουν οι πιέσεις προς την χώρα µας από εξωθεσµικούς
παράγοντες και η πρόταση που θα υποστηρίξει θα στηρίζεται
στην Βούληση του Ελληνικού λαού και θα έχει την σύµφωνο
γνώµη όλων των πολιτικών κοµµάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Παράλληλα χρειάζεται, έστω και τώρα, ποτέ δεν είναι αργά,
συνεχής και αδιάκοπος διεθνής εκστρατεία της Ελλάδος για ενηµέρωση, δι’ όλων των φορέων της πατρίδος µας, όχι µόνο για
την συναισθηµατική και ιστορική θέση της Ελλάδος για το όνοµα
των Σκοπίων αλλά και για την µελλοντική Ειρήνη και ασφάλεια
στην περιοχή των Βαλκανίων. Να σκεφθείτε πόσο υπολειπόµεθα
στην διεθνή ενηµέρωση φαίνεται και από το γεγονός ότι, στην Βιβλιοθήκη του Αµερικανικού Κογκρέσου για την Μακεδονία υπάρχουν
187 Βιβλία.
Από αυτά τα τρία (3) µόνο είναι γραµµένα από Έλληνες Ιστορικούς, τα δε υπόλοιπα είναι ξένων συγγραφέων ακόµη και Σκοπιανών.
«Σε συνετούς άνδρες, ανήκει να προνοήσουν τις επικείµενες
δυσχέρειες πριν γίνουν. Σε ανδρείους δε αφού γίνουν να τις διευθετήσουν». (ΠΙΤΤΑΚΟΣ)
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. Εγκυκλοπαίδεια ΠΑΠΥΡΟΣ ΛΑΡΟΥΣ
2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (7-1-07): «Διαβλητή άρνηση Δηµοψηφίσµατος»
(Χ. Γιανναρας)
3.ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (20-6-07):
«Οι πλαστογράφοι της Ελληνικής Ιστορίας» (Ι. Ασλανίδης)
4.ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (30-9-07): «Μερικά πρωταρχικά δεδοµένα του
Σκοπιανού ζητήµατος (Α. Καρκαγιάννης)
5.«ΕΣΤΙΑ» (6-10-07): «Σκοπιανή Προπαγάνδα» (Θ. Χαραλαµπόπουλος)
6.«ΕΣΤΙΑ» (11-10-07): «Η ονοµασία του Κράτους των Σκοπίων» (Κ.
Χιώλου)
7.ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ (5-10-07): «Οι Σκοπιανοί και οι Σύµµαχοί
τους» (Α. Βασιλειάδης)
8.«ΕΣΤΙΑ» (20-10-07): «Προκαλούν πάλι οι Σκοπιανοί» (Β. Κόκκινος)
9.«ΕΣΤΙΑ» (6-11-07): «Τα σφάλµατα µε το Σκοπιανό» (Ε. Πέτρου)
10. ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ (Νοε. 2007): «Μια λύση για το Σκοπιανό» (Ι. Ασλανίδης)
11.«ΕΣΤΙΑ» (24-12-07): «Το Άγαλµα του Μ. Αλεξάνδρου» (Π. Νάντσος)
12. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (30-12-07): «Πρώτο στην ατζέντα το Μακεδονικό»
(Σ. Λυγερός)
θέµατα
18
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΒΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Τι δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άµυνας
για τα ταµεία των Ε.Δ.
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 20 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΕΑΕΔ
ΘΕΜΑ: Μετοχικά Ταµεία
1. Επί της σχετικής επιστολής σας, θα ήθελα να σας
πληροφορήσω ότι η βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας
του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας από την ανάληψη των
καθηκόντων τους ήταν και παραµένει:
α. Η εξυγίανση του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, η
οποία κατόπιν σκληρής προσπάθειας όλων των εµπλεκοµένων φορέων έχει επιτευχθεί, καθόσον:
(1) Έχει διακανονιστεί µε νοµοθετική ρύθµιση η οφειλή
των 158 εκ. € στο Υπουργείο Οικονοµικών µε αποπληρωµή
του, έως το έτος 2027.
(2) Έχουν ενταχθεί στην ειδική χρηµατοδότηση του
Υπουργείου Οικονοµικών και εξοφλούνται οι υποχρεώσεις
ΒΟΕΑ του Ταµείου ύψους 180 εκ. € περίπου.
β. Η βιωσιµότητα των Μετοχικών Ταµείων, Ειδικών Λογαριασµών και Κλάδων τους, λαµβάνοντας υπόψη το εν
γένει δηµοσιονοµικό περιβάλλον καθώς και το υφιστάµενο
νοµικό πλαίσιο λειτουργίας τους (διανοµή µερισµάτων,
ενισχύσεων κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας επεξεργάζεται ρυθµίσεις νοµοθετικού
περιεχοµένου οι οποίες περιλαµβάνουν το πλείστο των
προτάσεων των αρµοδίων φορέων (Γενικά Επιτελεία,
Μετοχικά Ταµεία κ.λπ.).
γ. Η διερεύνηση ενοποίησης των Μετοχικών Ταµείων
- Ειδικών Λογαριασµών και Κλάδων σε ένα Μετοχικό
Ταµείο - Ειδικό Κλάδο και Λογαριασµό, η οποία θα λάβει
υπόψη αφενός τις σχετικές προτάσεις - απόψεις των Γενικών Επιτελείων και Μετοχικών Ταµείων και αφετέρου
την ειδική επί του θέµατος µελέτη από κατάλληλο
φορέα. Εν συνεχεία, πρινα πό οποιαδήποτε απόφαση
ενοποίησης ή µη των Ταµείων, θα ακολουθήσει επιτελική
επεξεργασία και διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς.
2. Όσον αφορά στην έκθεση της οικονοµικής επιθεώρησης που διενεργήθηκε το έτος 2012 στο Μετοχικό
Ταµείο Στρατού, σας γνωρίζουµε ότι απεστάλη στην αρµόδια αρχή για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση. Ωστόσο
δεν είναι δυνατή η άµεση επαφή µε τις δικαστικές αρχές
προκειµένου να υπάρχει διαρκής και επίκαιρη ενηµέρωση.
3. Η ψήφιση της τροπολογίας για χρήση των καθαρών
εσόδων τρέχουσας χρήσης ήταν η απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη
συνέχιση καταβολής µερίσµατος, καθόσον περιλαµβανόταν και στις διαπιστώσεις
της έκθεσης οικονοµικής επιθεώρησης του Ταµείου.
4. Τονίζεται ότι οποιαδήποτε διαταγή ή ενέργεια που
έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ήταν προς
την κατεύθυνση των ως άνω αναφερθέντων. Κάθε άλλη
σχετική άποψη - πληροφορία, για τυχόν προθέσεις κρυφά σχέδια των θεσµικών οργάνων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας κ.λπ., αποτελεί παραπληροφόρηση.
5. Τέλος, επισηµαίνει ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ενστερνίζεται απόλυτα την ανησυχία
σας και λαµβάνει πολύ σοβαρά υπόψη κάθε άποψη πρόταση σχετικά µε τα Μετοχικά Ταµεία - Ειδικούς Λογαριασµούς και Κλάδους που στόχο έχει τη βιωσιµότητά
τους και τη συνέχιση ύπαρξής τους επ’ ωφελεία και των
µελλουσών γενεών Αξιωµατικών, και όχι µόνο της παρούσας.
Αντγος ε.α. Παναγιώτης Καράµπελας
Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας
Σουλέϊµάν ο «φοροµπήχτης»
Γράφει ο
ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Αντιστρατηγος ε.α.
Σ
τις 29 Μαΐου συµπληρώνονται
560 χρόνια από την άλωση της
Κωνσταντινούπολης την τελευταία πράξη του δράµατος , που άρχισε
το 1071 µε την ήττα του Ρωµανού Διογένη και την καταστροφή του βυζαντινού στρατού στο Μάτζικερτ , από τις
ορδές των Σελτζούκων Τούρκων του Αλπ Αρσλάν. Μια ήττα
που επέτρεψε τους Σελτζούκους Τούρκους να προχωρήσουν
Δυτικά και να αποτελέσουν έκτοτε «παράγοντα» της περιοχής
της Μικράς Ασίας. Οι δε διάδοχοι τους οι Οθωµανοί, αφού
διέλυσαν τους Σελτζούκους κατόρθωσαν να κατακτήσουν
σταδιακά όλη την περιοχή, να περάσουν στην ηπειρωτική
Ελλάδα και να «περισφίξουν» την Πόλη , της οποίας η
πτώση στρατιωτικά ήταν αναπόφευκτο γεγονός.
Έκτοτε η δυναστεία των Οσµανλήδων δηµιούργησε τη
µεγάλη Οθωµανική Αυτοκρατορία, από την Περσία µέχρι τα
πρόθυρα της Βιέννης και από την Κριµαία µέχρι την Βόρειο
Αφρική. Ένα από τα µέσα που χρησιµοποιούσαν οι Σουλτάνοι,
για να χρηµατοδοτήσουν τις πολυδάπανες εκστρατείες,
την άνετη διαβίωση τους από τον απλό στρατιώτη µέχρι
τον Σουλτάνο, ήταν η άγρια και σκληρή φορολόγηση των
υπηκόων της αυτοκρατορίας.
Το ίδιο έκανε και ο Σουλεϊµάν ο µεγαλοπρεπής, που τυγχάνει τεράστιας προβολής από το οµώνυµο σήριαλ, στο
οποίο παρουσιάζεται µία εξιδανικευµένη εικόνα της διακυβέρνησης των Οθωµανών διανθισµένη µε ερωτικές
ίντριγκες, για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Πέρα όµως από τις τηλεοπτικές πρακτικές, που εν µέρει
είναι θεµιτές , επιχειρείται ένας «καθαγιασµός» της Οθωµανοκρατίας, µέρος ενός σχεδίου της ισλαµικής κυβέρνησης
της Άγκυρας, µε ενδόµυχες σκέψεις για την ευρύτερη
περιοχή, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες.
Στο νησί µας, µετά την κατάληψη το 1462 παρέµεινε επί
αρκετό καιρό, µε εντολή του Σουλτάνου Μεχµέτ Β’, ο Μαχµούτ Πασάς για να οργανώσει την οθωµανική διακυβέρνηση
της κατεστραµµένης και εξανδραποδισµένης πια Λέσβου.
Πράγµατι το νησί ως Σαντζάκιο (Sancak-επαρχία), µε πρώτο
διοικητή τον συγγραφέα του Μαχµούτ Πασά, Αλλαουντίν
Αλί ελ Μπιστανί (Allaüdin Ali el Bistani), προσκολλήθηκε διοικητικά στην περιφέρεια (eyalet- beylerbeylik) της Ρούµελης.
Το 1533 µε την κατάληψη της Αλγερίας από τον αρχηγό
του Οθωµανικού ναυτικού Mπάρµπαρος Χαιρεντίν Πασά
(Barbaros Hayreddin Pa a-γεννήθηκε το 1470 στο Παλαιόκηπο
της Λέσβου - πατέρας του ήταν ο γενίτσαρος Γιακούπ Αγά
από τη Θεσσαλονίκη και µητέρα του η Ελληνίδα Κατερίνα),
προκειµένου ο Σουλεϊµάν να τον ανταµείψει δηµιούργησε
την περιφέρεια Αλγερίας και Νήσων Μεσογείου (Cezayir-i
Bahr -i Seffid Eyaleti) µε έδρα την Καλλίπολη, στην οποία
υπάχθηκε και το Σαντζάκιο της Μυτιλήνης .
Για την είσπραξη των φόρων το νησί, όπως και oι άλλες
κυριευµένες περιοχές, διαιρέθηκε:
-Σε Χάσια ( Haslar – απέδιδαν κατ’ έτος άνω των 100 χιλ
ακτσέ( akçe), που ανήκαν κατά βάση στον Σουλτάνο ,
στους διαδόχους και στους διοικητές επαρχιών και περιφερειών. Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων πήγαινε στο
κρατικό θησαυροφυλάκιο( Hazine) και µέρος διανεµόταν
στους κατά τόπους υψηλόβαθµους διοικητές.
- Σε ζιαµέτια (zeametler- απέδιδαν από 20 χιλ µέχρι 100
χιλ ακτσέ), που δινότανε σε µέσης βαθµίδας αξιωµατικούς
και κρατικούς υπαλλήλους.
- Σε τιµάρια (timarlar- µέχρι 20 χιλ ακτσέ), που δινότανε
σε στρατιώτες και υπαξιωµατικούς.
Επίσης από τα ζιαµέτια και τα τιµάρια µέρος των εσόδων
δινότανε στο κρατικό θησαυροφυλάκιο.
Το οθωµανικό κράτος, προκειµένου να ελέγχει την κατάσταση ανά τακτά διαστήµατα έκανε καταγραφές του πληθυσµού και ιδιαίτερα του τιµαριωτικού συστήµατος, προκειµένου να ελέγχει τα έσοδα, τόσο απαραίτητα για την
επιβίωση της αυτοκρατορίας.
Από την καταγραφή του 1548( επί σουλτάνου Σουλεϊµάν
Β’ 1520-1566) διαπιστώνουµε τους παρακάτω φόρους, που
πλήρωναν οι µη µουσουλµάνοι :
- Φόρο τελωνείων , οι χερσαίες συγκοινωνίες ήταν σχεδόν
ανύπαρκτες και η διακίνηση των προϊόντων γινότανε µέσω
θαλάσσης.
-Φόρος για το αλάτι των αλυκών, για τα πρόβατα-γίδια,
για τις στάνες και για την παραγωγή και πώληση κεριών .
-Φόρος στα σφαγεία, στα λουτρά (hamamlar), στους
αλευρόµυλους, ελαιοτριβεία και νερόµυλους.
-Φόρος δεκάτης για όλα τα παραγόµενα από τη γη
προϊόντα και κεφαλικός φόρος .
-Φόρος για αγελάδες, για παραγωγή και κατανάλωση
χοιρινού κρέατος και για διατήρηση κυψελών µελισσιών Φόρος για τη νύφη που επρόκειτο κάποιος να παντρευτεί,
από τους αγροφύλακες, από την πώληση δούλων, από
τους ψαράδες, από τους πεταλωτές, από τις βιοτεχνίες και
τους εµπόρους .
-Φόρος επτά µοναστηριών και άλλων βακουφιών. Την
«τσιµπίδα» δεν ξέφευγαν ούτε οι τσιγγάνοι, οι οποίοι ως µη
µουσουλµάνοι πλήρωναν και αυτοί φόρο, συγκεκριµένα το
1548 πλήρωσαν 1520 ακτσέ.
Το 1548 ο Σουλεϊµάν εισέπραξε από το νησί προσωπικά
569.708 ακτσέ .Στο ποσό αυτό περιλαµβανόταν όλοι οι παραπάνω φόροι και επί πλέον φόροι (κεφαλικός και δεκάτης)
από 33 χωριά της Β. Δ. Λέσβου(Μόλυβος-Ερεσσός-Καλλονή-Παράκοιλα-Άγρα –Βατούσα).
Ο Διοικητής του Σαντζακίου την ίδια χρονιά εισέπραξε
166.286 ακτσέ, από τα χωριά και την πόλη της Μυτιλήνης
και τους Αγίους θεοδώρους της Ερεσσού.
Τα ζιαµέτια το 1548 στη Λέσβο ήταν δύο και απέδιδαν
61.000 ακτσέ, το ένα το εκµεταλλευόταν ο υπεύθυνος του
τιµαριωτικού συστήµατος όλης της περιφέρειας Αρχιπελάγους, που είχε έδρα την Καλλίπολη και το άλλο ο υποδιοικητής της περιφέρειας και βοηθός του αρχηγού του οθωµανικού στόλου. Τα τιµάρια απέδιδαν 578.385 ακτσέ, κατανεµηµένα σε αξιωµατικούς και στρατιώτες(σιπαχήδες και
γενίτσαροι).
Συνολικά το 1548 οι φόροι της Λέσβου ήταν 1.375.979
ακτσέ. Από καταγραφή του 1580 διαπιστώνεται ότι, ο
έγγονος του Σουλεϊµάν και γιος του Σουλτάνου Σελίµ του
Β’(1566-1574), Μουράτ Γ’(1574-1595) ήταν πιο πολυέξοδος
και το συνολικό ποσό φόρων (πιθανόν και τότε να υπήρχε
πληθωρισµός!!!!!) ανήλθε σε 1.600.283 ακτσέ Το µαρτύριο
των δύστυχων υπόδουλων Λέσβιων δεν τέλειωνε εδώ, η
είσπραξη των φόρων γινότανε µε ενοικίαση από χριστιανούς
κοτζαµπάσηδες, οι οποίοι συνήθως εισέπρατταν περισσότερα,
αφενός για τις ανάγκες της κοινότητας και αφετέρου για
την τσέπη τους.
Για να γίνει κατανοητό το ύψος της ετήσιας φορολογίας
στη Λέσβο, µε τα δεδοµένα της εποχής, επισηµαίνεται ότι,
αρχές του 16ου αιώνα µε 100 δράµια ασήµι (900) παραγότανε
420 ακτσέ. Το ετήσιο ποσό που εισπράχθηκε από τη Λέσβο
τότε ισοδυναµούσε µε 819 οκάδες ασήµι, δηλαδή 524,18
κιλά.
Βέβαια πλέον της βαριάς φορολογίας, ο εξισλαµισµός
(αναγκαστικός ή µη), το παιδοµάζωµα, οι αναγκαστικές µετακινήσεις, οι γενοκτονίες και πολλά άλλα µέτρα ελέγχου
των µη µουσουλµανικών οµάδων πληθυσµού (των µιλέτ),
επέτρεψαν, σε συνδυασµό µε την επικρατούσα πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην Ευρώπη και την «αδράνεια»
των επικεφαλής των µιλέτ (γιατί τους βόλευε η διαιώνιση
της κατάστασης), να διατηρηθεί επί εκατοντάδες χρόνια η
Οθωµανική Αυτοκρατορία .
Μυτιλήνη 20 Μαΐου 2013 ΠΗΓΕΣ
-«Η Μυτιλήνη τον 16ο Αιώνα», του Ali Fuat Örenç, Πανεπιστήµιο Erciyes της Καισσάρειας (Kayseri).
- Wikipedia
Αγοράστε ελληνικά προϊόντα. Στηρίξτε ελληνικές θέσεις εργασίας.
ΜΑΪΟΣ 2013
19
EΘNIKH HXΩ
θέµατα
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
Ηµέρα Μνήµης και Τιµής για το προσωπικό της Αεροπορίας
Στρατού που έπεσε στην εκτέλεση του καθήκοντος
Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013, η Λέσχη Αεροπορίας
Στρατού (ΛΑΣ), σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Αεροπορίας Στρατού του ΓΕΣ, την 1η ΤΑΞΑΣ και µε την
αµέριστη συµπαράσταση της Ηγεσίας του ΓΕΕΘΑ και του
ΓΕΣ, διοργάνωσαν στο Α/Δ Στεφανοβικείου Μαγνησίας,
την «Ηµέρα Μνήµης και Τιµής της Αεροπορίας Στρατού»
για τα στελέχη της, ήτοι:
α. Μνήµης για τους ιπταµένους (χειριστές και µηχανικούς) που έχασαν τη ζωή τους κατά την πτήση.
β. Τιµής για τα εν ενεργεία (εε) και εν αποστρατεία
(εα) στελέχη και πολιτικό προσωπικό της Αεροπορίας
Στρατού (ΑΣ).
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Εθνικής
Άµυνας Αντγος εα Παναγιώτης Καράµπελας, ο επίτιµος
Α/ΓΕΕΘΑ και µέλος της ΛΑΣ Στρατηγός Δηµήτριος Γράψας,
ο Αντιπεριφεριάρχης κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος, ο Διοικητής του Β’ ΣΣ Αντγος Ζαχαρίας Βερίγος, ο επίτιµος
Δκτης του Β’ ΣΣ Αντγος εα Ιωάννης Τουρναβίτης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αεροπορίας Στρατού του ΓΕΣ
Υπτγος Βασίλειος Δήµου, ο Διοικητής της 32 ΤΑΞΠΝ
Ταξχος Χρήστος Σίµος, ο Διοικητής της 1ης ΤΑΞΑΣ Ταξχος
Αντώνιος Δάρας, ο Διευθυντής του ΓΑΠΕ/ΓΕΣ Ταξχος Γεώργιος Καϊµακτσής, ο Λιµενάρχης Βόλου Αντιπλοίαρχος
Κανάκης Χρήστος, οι Διοικητές και αντιπροσωπείες των
ΣΑΣ, 307 ΤΣΥΑΥ, 2ου ΣΥΑΣ, όλων των Μονάδων της Αεροπορίας Στρατού (ΜΑΣ), οι οικογένειες των πεσόντων,
διατελέσαντες επίτιµοι Διοικητές µειζόνων σχηµατισµών,
πρώην Διευθυντές ΔΑΣ/ΓΕΣ και Διοικητές ΤΑΞΑΣ-ΜΑΣ και
αντιπροσωπεία της 111ΠΜ.
Επίσης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΕΑΑΣ Αντγος
εα Παντελής Μαυροδόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Ευάγγ.
Δανιάς, οι πρόεδροι των Παραρτηµάτων ΕΑΑΣ Βόλου
και Λάρισας, ο Πρόεδρος και ο Γ’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΣ,
οι Πρόεδροι των Συνδέσµων ΣΣΕ 1971-1973-1978 και
Παραρτήµατος ΤΧ (Λάρισας), ο Αντιπρόεδρος του ΣΑΑΥΣ,
τα ΔΣ και Μέλη της ΛΑΣ και του ΣΑΑΑΣ, εκπρόσωποι του
Ελληνικού Συνδέσµου Ναυτικής Αεροπορίας (ΕΣΝΑ) και
του Συνδέσµου Αποστράτων Αξκων ΜΧ και µεγάλος
αριθµός αποστράτων (χειριστών- τεχνικών) και πολιτικού
προσωπικού που υπηρέτησαν στην ΑΣ.
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την προσέλευση της Πολεµικής
Σηµαίας της 1ης ΤΑΞΑΣ. Στη µνήµη των αειµνήστων ιπταµένων και παρουσία των οικογενειών τους, τελέστηκε
επιµνηµόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Αρχιµανδρίτη
Ραφαήλ.
Μετά την επιµνηµόσυνη δέηση, ακολούθησε το προσκλητήριο νεκρών και οι τιµητικές βολές,
όπου άγηµα της 1ης ΤΑΞΑΣ και η µπάντα της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ
απέδιδαν τις προβλεπόµενες τιµές. Ανείπωτη η συγκίνηση
που διαπότισε τη ψυχή µας στο άκουσµα των ονοµάτων
των συναδέλφων µας, φίλων και συγγενών, που πέταξαν
ψηλά στο Πάνθεο των Ηρώων, στην πολύχρονη ιστορία
της Αεροπορίας Στρατού. Απόλυτη σιωπή. Ο εκκωφαντικός
ήχος της κλαγγής των όπλων του τιµητικού αγήµατος
επέτεινε τη συγκινησιακή φόρτιση, διέκοψε τις πτήσεις
ψυχής στο παρελθόν και µας προσγείωσε στην πραγµατικότητα. Θεωρούµε ιερό µας χρέος να κρατάµε βαθιά
στην µνήµη µας τους 38 πεσόντες ιπταµένους συνάδελφους της περιόδου 1912-1930, αλλά και τους
επίσης 38 πεσόντες της περιόδου 1947-2013, οι οποίοι
έδωσαν τη ζωή τους κατά την πτήση στην εκτέλεση
του καθήκοντος.
Ακολούθησαν η ανάγνωση ηµερήσιας διαταγής από
το Δντή ΔΑΣ/ΓΕΣ, σύντοµες οµιλίες από τον ΥΦΕΘΑ και
από τον Πρόεδρο της ΛΑΣ Βασίλειο Νικολόπουλο. Κατά-
θεση στεφάνων έγιναν από τον ΥΦΕΘΑ, την ΕΑΑΣ, τη
ΛΑΣ, το ΣΑΑΑΣ, το Παράρτηµα ΤΧ Λάρισας και την ΠΟΣ.
Στη συνέχεια επιδόθηκαν στις οικογένειες των θανόντων
αναµνηστικά από τη ΔΑΣ/ΓΕΣ και µετάλλια από τη ΛΑΣ,
σε µνήµη των πεσόντων.
Στο δεύτερο µέρος της εκδήλωσης τιµήθηκαν
τα εν ενεργεία (εε) και εν αποστρατεία (εα) στελέχη και
πολιτικό προσωπικό της Αεροπορίας Στρατού και του
Τεχνικού Σώµατος (αρµοδιότητας αεροπορικού υλικού),
µε την επίδοση από τον Πρόεδρο της ΛΑΣ ειδικών
τιµητικών διακρίσεων στους Διοικητές των 1ης ΤΑΞΑΣ,
ΣΑΣ και 307 ΤΣΥΑΥ. Εντυπωσιακή ήταν η στατική επίδειξη
των αεροπορικών και λοιπών µέσων της ΑΣ. Η εκδήλωση
έκλεισε µε ενηµερώσεις.
Ήταν µία εντυπωσιακή εκδήλωση, αντάξια του σκοπού
της, που έγινε για δεύτερη φορά µετά τα Μέγαρα, συγκέντρωσε πλήθος εα στελεχών από πολλά µέρη της
χώρας, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, οι οποίοι εξέφρασαν την ευαρέσκειά τους για την οργάνωση και την
επιθυµία τους για καθιέρωσή της σε µόνιµη βάση. Ήταν
µία ηθική υποχρέωση απέναντι στους ιπταµένους συναδέλφους µας που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση
του καθήκοντος, αλλά και αναγνώρισης του έργου του
προσωπικού της ΑΣ, από το οποίο προέρχονται και οι
απόστρατοι που διαχρονικά ανήκουν σε αυτό. Ευχαριστούµε όσους βρέθηκαν κοντά µας σε αυτή τη ξεχωριστή
για την Αεροπορία Στρατού ηµέρα.
Ιδιαίτερα η ΛΑΣ εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της
στο προσωπικό της ΔΑΣ/ΓΕΣ, της ΣΑΣ, αλλά και των 1ου
ΤΕΑΣ, 1ου -2ου ΤΕΕΠ, 1ου ΤΥΑΔ, ΛΑΦΣ, που υπό την καθοδήγηση και συντονισµό της 1η ΤΑΞΑΣ και παρά το ήδη
βεβαρηµένο πρόγραµµα τους, ανταποκρίθηκαν και συντέλεσαν αποφασιστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολόπουλος Βασίλειος Παρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ταξχος εα
Ανχης εα
Έτσι τιµούνται οι ένοπλες δυνάµεις απ’αυτούς που σέβονται το λαό τους
Γράφει ο
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ταξίαρχος ε.α. Σ.Σ.Ε. 52
Σ
την παρούσα επιστολή µου θα προσπαθήσω να διατυπώσω ορισµένες σκέψεις, απορίες και ανησυχίες µου σαν εν
αποστρατεία µέλος των ενόπλων µας δυνάµεων.
Είχα την τύχη να βρεθώ στις ΗΠΑ και να παρακολουθήσω την
τελετή ορκωµοσίας του προέδρου Οµπάµα για τη 2η προεδρική θητεία του. Θα παραβλέψω και δεν θ’ αναφερθώ στις υπερβολές των πλείστων εκδηλώσεων, οι οποίες διήρκεσαν πολλές µέρες. Κρίνω όµως σκόπιµο ν’ αναφερθώ στις εκδηλώσεις
εκείνες οι οποίες αποδεικνύουν την αγάπη και το σεβασµό της
αµερικανικής πολιτείας και ειδικά της κυβερνήσεως προς τις
ένοπλες δυνάµεις:
Τα µεσάνυκτα της τελευταίας ηµέρας των εκδηλώσεων,
επρόκειτο να γίνει ο επίσηµος χορός στον οποίο έλαβαν µέρος
χιλιάδες προσκεκληµένων. ‘Ολοι περίµεναν την επίσηµη έναρξη του χορού από το προεδρικό ζεύγος, ο καθένας µε την αγωνία και την περιέργειά του. Οι περισσότεροι ανυποµονούσαν να
ιδούν το ντύσιµο της κυρίας Οµπάµα, ιδιαιτέρως βέβαια, οι δηµοσιογράφοι.
Ποίο, άραγε, φόρεµα θα φορούσε η κυρία Μισέλ µεταξύ 100
φορεµάτων τα οποία της είχαν προσφερθεί από ισάριθµους οίκους µόδας;
Ακριβώς τα µεσάνυκτα, από ένα τεχνητό φωτεινό ορίζοντα,
ξεπρόβαλε το προεδρικό ζεύγος µε την κυρία Μισέλ ντυµένη µ’
ένα µακρύ, απλό κόκκινο φόρεµα. Χαράς το πράγµα! Τι ήταν το
τόσο σπουδαίο αυτό γεγονός; Όµως το σπουδαίο γεγονός ήτο
ότι το προεδρικό ζεύγος “άνοιξε” το χορό µε καβαλιέρο της κ.
Οµπάµα, έναν ένστολο υπαξιωµατικό και τον “πρόεδρο των
ΗΠΑ” µε ντάµα µία ένστολη υπαξιωµατικό.
Μια δεύτερη εκδήλωση άξια ν’ αναφερθεί, ήταν η παρουσίαση από τον πρόεδρο, 5 ένστολων υπαξ/κών, στο πρόσωπο των
οποίων έπλεξε το εγκώµιον των αµερικανικών ενόπλων δυνάµεων.
Οι παραπάνω ενέργειες της πολιτείας και η συµπεριφορά του
αµερικανικού λαού προς τις ένοπλες δυνάµεις, τονίζουν τη σηµασία και τη σπουδαιότητα της αποστολής των ενόπλων δυνάµεων όπως πιστεύουν και αναγνωρίζουν
όλοι οι αµερικανοί, ανεξάρτητα µε την καταγωγή και την εθνότητά τους.
Και κάτι ακόµα σχετικό και σπουδαίο.
Προσφάτως, κατά την επίσηµη επίσκεψη
του Τούρκου πρωθυπουργού στις ΗΠΑ,
χρησιµοποιήθηκαν δύο ένστολοι αµερικανοί
πεζοναύτες για να κρατήσουν οµπρέλλες και
να προστατεύουν τον πρόεδρο Οµπάµα και
τον τούρκο πρωθυπουργό από τη βροχή.
Όσοι από ηµάς παρακολουθήσαµε το γεγονός από τις τηλεοράσεις, ακούσαµε ασφαλώς το “θόρυβο” και τα δυσµενή σχόλια,
ακόµα και εις βάρος του προέδρου Οµπάµα, διότι η ενέργεια αυτή
δεν αποτελούσε καθήκον και αποστολή των ενστόλων πεζοναυτών.
Επιπροσθέτως, αναφέρω τις παρατηρήσεις µου από τα ταξίδια στις ΗΠΑ. Η συµπεριφορά όλων προς τα µέλη των ενόπλων
δυνάµεων, µε στολή ή πολιτική περιβολή είναι ιδιαίτερη. Δίδεται πάντοτε, προτεραιότητα ακόµα και κατά την επιβιβίβαση στ’
αεροπλάνα. Και δικαιολογηµένα µπορεί κανείς να διερωτηθεί.
Γιατί αυτή η ιδιαίτερη µεταχείριση αφού, όπως γνωρίζουµε, οι
αµερικανοί στρατιώτες είναι έµµισθοι και “εργάζονται” στο
στρατό; Σε τι διαφέρουν δηλαδή από όλους τους άλλους εργαζοµένους; Προφανώς όλοι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της
εργασίας των µελών των ενόπλων δυνάµεων, την θεωρούν
τελείως διαφορετική και σπουδαία γιατί αφορά την προστασία
της πατρίδας.
Έπειτα από τις παραπάνω αναφορές, µε βασανίζουν σκέψεις
και µου δηµιουργούνται απορίες και ανησυχίες για την συµπεριφορά της πολιτείας µας προς τις δικές µας ένδοξες ένοπλες
δυνάµεις. Γιατί συµβαίνει η αδικαιολόγητη, κατά την ταπεινή
µου γνώµη, απαξίωση των ενόπλων µας δυνάµεων; “Διευκρινίζω ότι στις ένοπλες δυνάµεις συµπεριλαµβάνονται και τα σώµατα ασφαλείας”. Πώς µπορεί να δικαιολογηθεί η απαξίωση αυτή; Ποιούς
σκοπούς εξυπηρετεί; Ποιοί και γιατί
έχουν αναγκάσει τα µέλη των ενόπλων
µας δυνάµεων, εν ενεργεία και αποστρατεία, να διαδηλώνουν στους δρόµους και τις πλατείες; Ποιοι και γιατί
έχουν αναγκάσει εν ενεργεία στελέχη
των Ε.Δ. να εργάζονται σαν οδηγοί ταξί
ή σε άλλες εργασίες, µη αρµόζουσες
στο αξίωµά τους, για να επιβιώσει η οικογένειά τους; Ποιοι και γιατί συρρικνώνουν τις Ε.Δ. και µειώνουν τις δυνατότητες εκτελέσεως της αποστολής
τους; Ποίων τα συµφέροντα εξυπηρετούνται; Και στο κάτω, κάτω τι είναι οι
ένοπλες δυνάµεις; Παιγνίδι στα χέρια των υπευθύνων;
Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και αναγνώστες του παρόντος,
έχω τη γνώµη ότι, δυστυχώς δεν έχουµε καταλάβει τι είναι οι
ένοπλες δυνάµεις. Νοµίζω ότι πρέπει να σκεφτούµε σοβαρότερα και να καταλάβουµε ότι ένοπλες δυνάµεις δεν είναι οι σήµερα υπηρετούντες σ’ αυτές. Ένοπλες δυνάµεις είναι, κατά τη
γνώµη µου ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Είναι όλες οι γενιές
των Ελλήνων που διαδοχικά αναλαµβάνουν το ιερό καθήκον
της προστασίας της πατρίδας µας από κάθε εχθρική επιβουλή.
Η απαξίωση των σηµερινών ενόπλων δυνάµεων είναι απαξίωση ολόκληρου του ελληνικού λαού. Αν αυτή η απαξίωση
συνεχισθεί, οι µελλοντικές συνέπειές της θα είναι ίσως οδυνηρές. Ας το σκεφθούν καλά εκείνοι που σήµερα εφαρµόζουν τακτικές αντίθετες προς τις αρχές ύπαρξης ισχυρών ενόπλων δυνάµεων και να µην ξεχνά κανείς και ιδιαίτερα οι πολιτικοί που
µας κυβερνούν, ότι καµιά πολιτική, συµφέρουσα την πατρίδα
µας, δεν µπορεί να εφαρµοσθεί χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάµεις.
βιβλιοθήκη 20
EΘNIKH HXΩ
σέ ἱερή συζυγία.
3.Ὁ κ.Μᾶρκος Συνοδινός συμπληρώνοντας τό λογοτεχικό του
ἔργο μᾶς ἔστειλε τό ἱστορικό μυθιστόρημά του «Τρομαγμένη
Πόλη» ποῦ ἀφορᾶ στά πολεμικά
γεγονότα
Κροατίας-Γιουγκοσλαβίας. (Ἐκδόσεις Ἵαμβος)
4.Ὁ ὀδοντίατρος καί λογοτέχνης κ. Σπέης Σπυρίδων μέ τό
ἔργο του «Ταξιδεύοντας στόν Χρόνο» μᾶς παρουσιάζει τήν
ἱστορία τῆς οἰκογένειάς του, ἀπό τό 1770 ἕως τίς ἡμέρες
μας, μέ φόντο τήν ἱστορία τῆς Ἠπείρου μας. (τηλ. 210
3633587)
5.«Ἀπιστίες» ἕνα μυθιστόριμα γεμᾶτο ἀνθρωπιά
καί εὐαισθησία, τοῦ κ. Λευτέρη, Φύτρα ἀπό τίς ἐκδόσεις
«Ἀρκαδικός Κήρυκας». (Σοφοκλέους 3 Λαγονῆσι Τ.Κ. 10673
τηλ. 2291071209)
6.Ἡ κ. Παππᾶ, σύζυγος τοῦ ἀειμνήστου συναδέλφου
Παππᾶ Ἀναστασίου μᾶς προσέφερε τά παρακάτω
συγγράμματά του:
«ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΣΙΑ-ΓΟΥΔΙ ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ»
«Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»
«ΚΟΛΩΝΑΚΙ-ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ»
«Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΛΙΣΣΟΣ» καθώς καί διάφορα ἄλλα βιβλία
τῆς βιβλιοθήκης του, τά ὁποία θά σταλοῦν στίς βιβλιοθήκες
τῶν παραρτημάτων τῆς ΕΑΑΣ. Ὁπως φαίνεται καί ἀπό τούς
τίτλους τῶν βιβλίων, ὁ Ἀναστάσιος Παππᾶς ἔγραψε αὐτά
τά βιβλία μετά ἀπό μελέτη μεγάλης βιβλιογραφίας, ἀποδεικνύοντας ἔτσι ὄτι, εἶναι δυνατόν ὁ ἀξιωματικός,
παράλληλα μέ τήν στρατιωτική του καριέρα, νά ἀναδειχθεῖ
καί σέ μεγάλο ἱστορικό.
7.Ὁ ἐκδοτικός οἶκος «ΓΚΟΒΟΣΤΗ» μᾶς ἔστειλε τό βιβλίο
Η στήλη της
βιβλιοθήκης
Γράφει ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΑΣ
Tαξίαρχος ε.α. ΣΣΕ 76
Yπεύθυνος βιβλιοθήκης EAAΣ
Ἀρκετοὶ συνάδελφοι, κόντρα στὰ οἰκονομικὰ κυρίως
προβλήματα ποὺ ἔχουμε, συνεχίζουν νὰ γράφουν ἀξιολογότατα βιβλία ποικίλου ἐνδιαφέροντος τὰ ὁποῖα ἀξίζει νά
τά γνωρίσετε.
Ἔτσι καί γιά αὐτό τὸν μῆνα ἔφθασαν στὴν βιβλιοθήκη μας
καί τά παρακάτω βιβλία:
1.«Logistics (MANAGEMENT κ ENGINEERING)» τοῦ Ἡλεκρονικοῦ Μηχανικοῦ (ΣΜΑ) τῆς Σχολῆς Ἱκάρων κ. Ἀναστασίου Μπασαρᾶ. Ἕνα εἰδικό βιβλίο πάνω στό θέμα
Logistics μέ πληροφορίες 600 σελίδων. (Ἀθήνα Ἀβέρωφ 2
9104 33 τηλ. 2105238305)
2. «ΠΝΕΥΜΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» ἀξκου ἐ.ἀ Μεταλλειολόγου
Μηχανικοῦ τοῦ Ε.Μ.Π, πρώην Νομάρχη καί μέλους τῆς Ἐφορείας τοῦ φιλολογικοῦ συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» κ. Ἠλιοπούλου Νικολάου. Μία μελέτη πάνω στίς ἔννοιες Πνεῦμα
καί Ἐλευθερία τίς ὁποῖες θεωρεῖ ὄτι πρέπει νά βρίσκονται
ΑΤΥΧΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ή ΑΦΡΟΣΥΝΗ;
ενισχύοντας
το αίσθηµα
ανασφάλειας
των κατοίκων,
των στελεχών
των παραγωγικών µονάδων και των
δυνητικών επενδυτών, όταν την ίδια στιγµή
κυκλοφορούν σε γειτονικές χώρες χάρτες
που την ενσωµατώνουν σ’ αυτές, ενώ παράλληλα επίσηµα χείλη εκστοµίζουν µεγαλοϊδεατισµούς.
Δεν πρέπει να µας διαφεύγει επίσης η
καταδροµική επιχείρηση (κακοποιού χαρακτήρα) κατά σωφρονιστικού καταστήµατος
της Χώρας µε αποτέλεσµα την ελευθέρωση
αλλοδαπών βαρυποινιτών πράγµα που βεβαιώνει ότι διάφορες συµµορίες περιδιαβαίνουν ανενόχλητες τα σύνορα.
Σε κάθε περίπτωση, αυτοί που παίρνουν
τις αποφάσεις θα πρέπει να εγκύψουν µε
µεγάλη προσοχή στο θέµα και να εξετάσουν
όλες τις παραµέτρους αλλά και τις πιθανές
επιπτώσεις που µπορεί να έχει µία τέτοια
ενέργεια.
Παράλληλα θα βοηθούσε πάρα πολύ
αν ελάµβαναν υπόψη πως λειτουργούν
άλλα κράτη που θέλουν να προστατεύουν
τα εθνικά τους συµφέροντα και αναφέρουµε ενδεικτικά:
Α. Τις άµεσες ενέργειες της Ιαπωνίας
κατά της Κίνας στην Ανατολική Σινική Θάλασσα όπου έχουν συµφέροντα Ιαπωνικές
επιχειρήσεις
Β. Την ανάλογη αντίδραση των Φιλιππίνων
κατά αλιευτικού πλοίου της Ταϊβάν
Γ. Το γεγονός ότι µέρος του Ισραηλινού
στόλου προστατεύει τις εξέδρες έρευνας
και άντλησης φυσικού αερίου στην ΑΟΖ
του Ισραήλ
Δ. Το γεγονός ότι η Κύπρος πρόκειται να
προµηθευθεί δύο πολεµικά σκάφη προκειµένου να προστατέψει τη δική της ΑΟΖ
E. Τον πόλεµο της «Ρέγγας» µεταξύ Ισλανδίας και Ηνωµένου Βασιλείου
Κατά συνέπεια, η απόφαση για την κατάργηση στρατιωτικών σχηµατισµών, που
ενδεχοµένως να µειώνει τη δυνατότητα
προστασίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Χώρας εν µέσω της αναταραχής
που επικρατεί στα Νοτιοδυτικά Βαλκάνια
(Κόσσοβο κλπ) θα είναι το λιγότερο ατυχής.
«Είητέ µοι Προµηθείς, οίς το µέλλον µάλιστα µέλει, άλλ ουχί Επιµηθείς, οίς το
µέλλον αεί µεταµέλει.»
Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΖΑΚΟΝΤΙΝΟΣ
Οικονοµολόγος Τραπεζικό Ανώτατο Στέλεχος Msc Στρατηγικές και Αµυντικές Σπουδές
Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ
Η
κατάρρευση της πραγµατικής οικονοµίας, η αποσύνθεση της κοινωνίας που
βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, ηττοπάθειας και παράδοσης αποτελούν αναµφίβολα προϊόντα µιας πολιτικής που επιβάλει αφ’ ενός τη συνεχή και αδιάλειπτη
στέρηση πόρων διαβίωσης του Ελληνικού
λαού, αφ’ ετέρου ασκεί µία ψυχολογική
βία σε όλα τα επίπεδα των στελεχών του
κρατικού µηχανισµού επικαλούµενη απίθανη
κινδυνολογία ώστε ακόµη και σε επίπεδο
σκέψης για πιθανή αντίδραση να καταπνίγεται αµέσως από τις αµφιβολίες και τις
τύψεις.
Η συγκεκριµένη πολιτική έχει στόχο να
σφραγίσει τη ζωή των Ελλήνων πολιτών
αλλά και του Ελληνικού έθνους και κράτους
που ενδεχοµένως να υποκύψει στη συµµαχία των ατόµων της εξουσίας που διαπλέκονται µε καναλάρχες-εργολάβους,
αλλά και µε λοιπά µεταπρατικά συµφέροντα.
Έτσι λοιπόν αυτό το σύστηµα αφού
επέφερε πλήγµατα (ευτυχώς όχι θανάσιµα
ακόµη) σε πυλώνες της εθνικής ισχύος
όπως την οικονοµία, παιδεία, πολιτισµό,
τώρα προχωρά µε σταθερό προσανατολισµό και στον επόµενο στόχο που δεν θα
τον αναλύσουµε σε όλο του το φάσµα,
αλλά µόνο µία µικρή πτυχή του.
Και αναφερόµαστε στο σχέδιο για τη
µεταφορά στρατιωτικών µονάδων, στην
κατάργηση της εθνοφυλακής και άλλων
στρατιωτικών σχηµατισµών από τις περιοχές
της Δυτικής Μακεδονίας, µιας περιοχής µε
πληθυσµό µόλις 300.000 περίπου, µε έκταση 9.500 τ.χλµ (το 1/3 του Βελγίου), µε
σηµαντικό ορυκτό πλούτο, µε αποθέµατα
7 δις tn λιγνίτη, µε τους τεράστιους αποταµιευτήρες νερού και την παραγωγή του
70% της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
της Χώρας από πλειάδα ατµοηλεκτρικών
και υδροηλεκτρικών σταθµών.
Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη για να αντιληφθεί κανείς ότι η συγκεκριµένη περιοχή
αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της Χώρας
και δεν θα ήταν σκόπιµο να εντείνουµε
την αντίληψη εγκατάλειψης της περιοχής,
ΜΑΪΟΣ 2013
τοῦ διακεκριμένου καθηγητοῦ καί ἔμπειρου στρατιωτικοῦ
ἀναλυτοῦ Martin van Creveld, μέ τίτλο «Η Στρατηγική τοῦ
Χίτλερ 1940-1941 Βαλκάνια». Ὁ συγγραφέας, μὲ τό
σύγγραμά του αὐτό, βασισμένος σὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα ἔρχεται νά κλονίσει καθιερωμένες ἀντιλήψεις καί
νά μεταβάλει τόν τρόπο θεωρήσεως τῆς γερμανικῆς
ἐκστρατείας στά Βαλκάνια. Ὑποστηρίζει ὄτι ἡ μοῖρα τῆς
Ἑλλάδος καί τῆς Γιουγκοσλαβίας μέσα στό πλαίσιο τοῦ Β’
ΠΠ δέν ἀποτέλεσε, γιά τοῦς Γερμανοὺς ζήτημα ὑψίστης σημασίας, καθώς τίς δύο χώρες τῆς ΝΑ Εὐρώπης τίς θεωρούσαν περιορισμένης στρατηγηκῆς σπουδαιότητος.
(Ζωοδόχου Πηγῆς 73, Ἀθῆνα 106 81 τηλ.210 3822251)
8.Ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. κ. Χαραλαμπίδης Πολυχρόνης
ἔγραψε ἕνα βιβλίο γιά τήν ἰδιαιτέρα του πατρίδα, τόν ΕΛΑΙΩΝΑ Σερρῶν. Στό ἀξιολογότατο αὐτό ἔργο τῶν 450 σελίδων
μεγέθους Α4, ἔχει καταφέρει νά δώσῃ στόν ἀναγνώστη μιά
πλήρη ἀνάλυση τῆς περιοχῆς ἀπό ἱστορικῆς πλευρᾶς καί ὄχι
μόνο. Παρελαύνουν μπροστά μας ἡ γεωγραφία, τά δημογραφικά καί τά ἐκπαιδευτικά στοιχεῖα, τά ἐθνικά ἐκπαιδευτικά, οἰκονομικά καί διοικητικά θέματα, καθώς καί εἰκόνες
ἀπό τήν κοινωνική - οἰκογενειακή ζωή. Ἕνα βιβλίο ὁδηγός
γιά κάθε συγγραφέα - ἱστορικό. (Μπουσίου 11 Ἀθήνα Τ.Κ.
115 26 τηλ. 210 6921241)
9.Ἕνα ἐξαίρετο βιβλίο ἔγραψε καί μᾶς ἔστειλε, ὁ
Ὑποστράτηγος τῆς ΕΛ.ΑΣ ε.α καί δικηγόρος κ. Μπρούσαλης
Τάσσος. Τίτλος του: «Μυθική Ἀρκαδία καί πραγματικότητα» Προιστορία - Θεογονία - Ἡρωογονία. Ἕνα
πόνημα μέ μιά πλήρη ἱστορική ἀνάλυση, ὄχι μόνο τῆς περιοχῆς τῆς ἰδιαιτέρας του πατρίδος, ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ τῆς
Ἀρκαδίας, ἀλλά ὅλης τῆς Ἑλλάδος. (Ἁγ. Δημητρίου 98 Τ.Κ.
173 41. Ἁγιος Δημήτριος Ἀττικὴς. ΤΗΛ. 210 9702721)
Οι Ακρίτες µας
και οι αντιρρησίες συνειδήσεως
Γράφει ο
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Γ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ
Υποστράτηγος ε.α.
Ο
Έλληνας Ακρίτας δεν είναι µόνο φρουρός των
γεωγραφικών συνόρων της πατρίδος µας. Δεν
αγρυπνεί µόνο για να αντιµετωπίσει τη δολιότητα ή
και την επιθετικότητα εκείνων, που επιβουλεύονται
την ανεξαρτησία της χώρας µας, αλλά αγρυπνεί και
φυλάει και σύνορα ιδεών και σύνορα πίστεως. Οι
Ακρίτες µας εκπροσωπούν ό,τι εξαιρετικά ωραίο και
ευγενές, ενάρετο και υψηλό έχει προσφέρει από τα
βάθη της Ιστορίας ως τώρα ο Ελληνισµός. Οι Ακρίτες
µας εµπνέονται από το βαθύ συναίσθηµα ευθύνης
της αποστολής των και έχουν επίγνωση του χρέους,
να εξασφαλίζουν την τιµή, την ελευθερία και την
ανεξαρτησία της πατρίδος µας.
Η λέξη Ακρίτης ή Ακρίτας προέρχεται από τη λέξη
άκρα, που σηµαίνει ακραία σύνορα. Η λέξη Ακρίτης
συναντάται το πρώτον στο “περί Βασιλείου τάξεως”
σύγγραµµα του Αυτοκράτορος Κ. Πορφυρογέννητου και στο “περί παραδροµής πολέµου” έργο της
εποχής του Νικηφόρου Φωκά καθώς και στα ακριτικά
τραγούδια και ιδιαίτερα στο έπος του Διγενή Ακρίτα.
Ακρίτες στο Βυζάντιο ελέγοντο γενικά όλοι οι στρατιώτες των ακραίων, παραµεθορίων περιοχών της
Αυτοκρατορίας. Δεν αποτελούσαν ξεχωριστό σώµα
Στρατού, αλλά είχαν αποστολή να φρουρούν άγρυπνοι τα σύνορα και να παρακολουθούν τις κινήσεις
του εχθρού, θεσµός που έχει επικρατήσει µέχρι σήµερα. Ακόµα, Ακρίτες µε την ευρύτερη έννοια είναι
και οι κάτοικοι των παραµεθορίων περιοχών, πρόµαχοι των εθνικών ιδανικών του Ελληνισµού και της
Ορθοδόξου χριστιανικής Πίστεως. Ακρίτες είναι και οι
πρόµαχοι των ελληνικών αιθέρων καθώς και των ελληνικών θαλασσών που αδιάκοπα ελέγχουν κάθε
ύπουλη κίνηση του απλήστου γείτονος. Η θρυλική
αντίσταση, η ηρωική δράση και η αυτοθυσία των
Ακριτών µας από αρχαιοτάτων χρόνων είναι καύχηµα της φυλής µας και της Ιστορίας µας.
Ο λαός µας ύµνησε τη ζωή και τα απαράµιλλα κατορθώµατα των Ακριτών µας µε συγκινητικά και πλήρη ενθουσιασµού δηµοτικά τραγούδια. Τα τραγούδια αυτά εκφράζουν τον ενθουσιασµό του απλού
ανθρώπου προς το έργο και τους άθλους των Ακριτών µας. Είναι δε πολλά και διάφορα αυτά τα ποιήµατα, που εξυµνούν τα ανδραγαθήµατα και τη λεβεντιά των ηρωικών Ακριτών µας. Ο θρυλικός Διγενής Ακρίτας αποτελεί την τελειότερη εκπροσώπηση
του συνόλου των Ακριτών µας. Η ηρωική µορφή του
Διγενή συνεκίνησε τους συγχρόνους του και έγινε
εθνικό σύµβολο του Λαού. Η λαϊκή φαντασία τον
οραµατίζεται σαν νέο Ηρακλή, άγρυπνο φρουρό,
σωτήρα και υπερασπιστή της ελληνικής παραδόσεως και του ελληνικού πνεύµατος. Αυτόν τον Ακρίτα
υµνεί και η λαϊκή µας µούσα. Οι Ακρίτες µας, λοιπόν,
διαπνέονται από έντονα πατριωτικά αισθήµατα, κάνουν το καθήκον τους µε υπερηφάνεια και αποτελεσµατικότητα και είναι έτοιµοιο, εάν παρουσιαστεί
ανάγκη, να θυσιασθούν για το µεγαλείο της φυλής
µας.
Υπάρχουν όµως ατυχώς και οι ολίγοι εκείνοι, οι λεγόµενοι «αντιρρησίες συνειδήσεως», που αρνούνται
να υπηρετήσουν την πατρίδα. Παρακινούµενοι από
προσωπική ιδιοτέλεια ή παρασυρόµενοι από ψυχοφθόρο, ανθελληνική προπαγάνδα, καταντούν όργανα ξένων συµφερόντων, που επιδιώκουν την εξασθένιση της αµυντικής ικανότητος της χώρας µας.
Το Σύνταγµά µας ορίζει, πως κάθε Έλληνας, που
µπορεί να φέρει όπλο, είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της πατρίδος µας. Συνεπώς η άρνηση στρατεύσεως είναι και αντισυνταγµατική. Και
δεν αποτελεί ατοµικό δικαίωµα, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, αλλά µέγα εθνικό ολίσθηµα µε σοβαρές συνέπειες. Ολίσθηµα που καταδικάζεται σ’ όλα τα πολιτισµένα κράτη. Η ελληνική Πολιτεία δεν πρέπει
κατ’ ουδένα τρόπο να ενθαρρύνει την συνταγµατική
κατοχύρωση της εναλλακτικής θητείας στο υπό
αναθεώρηση Σύνταγµα. Αλλιώς θα καλλιεργηθεί
κλίµα µαζικής αρνήσεως της στρατεύσεως και µάλιστα σε πολύ δύσκολες για την Ελλάδα εποχές. Φθάνει που η υπογεννητικότης, τα ναρκωτικά και τα τροχαία ατυχήµατα έχουν ήδη αποδυναµώσει επικίνδυνα την επάνδρωση επικίνδυνα την επάνδρωση των
Μονάδων του Στρατού µας.
Όλα τα Ελληνόπουλα θα πρέπει να υπηρετήσουν
πρόθυµα και µε υπερηφάνεια στις Ένοπλες Δυνάµεις µας, για την εξασφάλιση της ελευθερίας και της
ακεραιότητας της χώρας µας. Και ο γράφων υπηρέτησε ως εθελοντής σε µια µάλιστα επικίνδυνη για
την πατρίδα µας περίοδο.
Επανερχόµενος στους Ακρίτες µας, θάθελα να τονίσω πως κι εµείς όλοι, οι σήµερα στα µετόπισθεν
ευρισκόµενοι πρέπει να κάνουµε το δικό µας καθήκον απέναντί τους. Πρέπει ενεργά να δείξουµε προς
αυτούς την συµπαράστασή µας. Π.χ. µε επισκέψεις
συλλόγων, σχολείων και ατόµων ακόµα, στις ακριτικές περιοχές και ιδιαίτερα στα οχυρά ΚαλπακίουΓραµµής Μεταξά-Ρούπελ-Εχίνου κ.λπ. σαν ένα προσκύνηµα στους ιερούς αυτούς τόπους, όπου δοκιµάστηκε κατά τον τελευταίο παγκόσµιο πόλεµο η τιµή και η αξιοπρέπεια της Πατρίδος µας. Από τέτοιες
επισκέψεις στα σύνορά µας πολλά θα έχουν να οφεληθούν και οι Νεοέλληνες. Γιατί δεν είναι λίγοι αυτοί
που αγνοούν την πατρίδα τους, ενώ γνωρίζουν άριστα πολλά µέρη του Εξωτερικού. Ένα µικρό συµβολικό δωράκι στον φαντάρο, που στέκεται όρθιος
στην ακριτική σκοπιά του µε το τουφέκι στο χέρι,
άγρυπνος φρουρός των εθνικών µας επάλξεων στα
βουνά της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης καθώς
και στα διάσπαρτα ανά το Αιγαίο νησιά µας, είναι ό,τι
καλύτερο για να δείξει κανείς την αγάπη του σ’ αυτούς, στους οποίους εµπιστευόµαστε την ανεξαρτησία µας.
Η στοργή λοιπόν και το ενδιαφέρον για τους Ακρίτες µας, είναι πατριωτικό καθήκον. Και κάθε Έλληνας στα µετόπισθεν ας είναι ένας Ακρίτας, µαχητής
ιδεών, τώρα µάλιστα, που οι καιροί είναι δύσκολοι
και ο εχθρός καραδοκεί.
ΜΑΪΟΣ 2013
21
EΘNIKH HXΩ
άρθρα
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ “ΑΛΩΣΗ 1453”
Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ διαβάσῃ ὁ καθεὶς Ἕλλην, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ οἱ
ξένοι, οἱ γνωρίζοντες τὴν ἑλληνικήν. Φροντίσατε νὰ φθάσῃ ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης.
Ακόµη ένα ρεκόρ για την ακριβότερη κινηµατογραφική παραγωγή στην τουρκική ιστορία.
Πέντε εκατοµµύρια Τούρκοι έχουν δεί την
υπερπαραγωνή “Άλωση 1453”...
Ρεκόρ εισιτηρίων κάνει η τουρκική ταινία
«Άλωση 1453». Κλείνοντας την τρίτη εβδοµάδα
προβολής στις κινηµατογραφικές αίθουσες
της Τουρκίας υπολογίζεται ότι ήδη 5.042.994
θεατές έχουν σπεύσει στα σινεµά για να παρακολουθήσουν το στόρι.
Για την ολοκλήρωση της ταινίας ξοδεύτηκαν
περισσότερα από 17 εκατ. δολάρια και χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια γυρισµάτων και
µοντάζ.Η ταινία παρουσιάζει τη ζωή του σουλτάνου Μωάµεθ µέχρι τη στιγµή της εισβολής
των Οθωµανών στην Κωνσταντινούπολη την
αποφράδα Τρίτη 29 Μαΐου του 1453 και χρονικά
συµπίπτει µε την επέτειο των 560 ετών από
την κατάληψη της Βασιλεύουσας.
Η τουρκική υπερπαραγωγή έχει προκαλέσει
και κριτική εκ των έσω. Ενδεικτικά είναι όσα
είχε γράψει το Φεβορυάριο στην αγγλόφωνη
έκδοση της Hurriet ο δηµοσιογράφος Μπουράκ
Μπεκντίλ, ο οποίος έθετε το ρητορικό ερώτηµα
να γιόρταζαν οι Βρετανοί την “άλωση του
Λονδίνου” ή οι Γερµανοί την “Άλωση του Βερολίνου”.
“Μήπως πρέπει να περιµένουµε να ακολουθήσουν ταινίες όπως “‘Αλωση 1974’’ ή
‘’Αφανισµός 1915’’;” ειρωνευόταν εµµέσως
τους συµπατριώτες του ο Τούρκος δηµοσιογράφος.
Omολογία ενός Σκεπτοµένου
Τούρκου δηµοσιογράφου
Με ένα εντυπωσιακά ειλικρινές άρθρο, που
δηµοσιεύεται στην έγκυρη εφηµερίδα SABAH,
από τον Engin Ardiç, γνωστό συγγραφέα και
δηµοσιογράφο στην Τουρκία στηλιτεύεται ο
Τουρκικός τρόπος εορτασµού της πτώσης της
Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου...
Στο εν λόγω άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει µία σειρά από αλήθειες για τις οποίες
το Κεµαλικό καθεστώς εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να καταπνίξει. Αξίζει να παρατεθεί µεταφρασµένο το πλήρες κείµενο, από την συγκεκριµένη διεύθυνση της Τουρκικής εφηµερίδας
Sabah το οποίο έχει ως εξής:” Τούρκοι συµπατριώτες, σταµατήστε πια τις φανφάρες και
τις γιορτές για την Άλωση, αρκετή ßία έχουµε
δώσει στην Ανατολή µε τις πράξεις µας...”
« ΑΝ οργανωνόταν στην Αθήνα συνέδριο
µε θέµα : «Θα πάρουµε πίσω την Πόλη»...
ΑΝ έφτιαχναν µακέτα µε τα τείχη της πόλης
και τους στρατιώτες µε τις πανοπλίες τους να
επιτίθενται στην Πόλη... (όπως εµείς στην
Τουρκία κάνουµε κάθε χρόνο !)
ΑΝ ένας τύπος ντυµένος όπως ο περίφηµος
Έλληνας νικηφόρος και σχεδόν µυθικός Διγενής
Ακρίτας έπιανε τον δικό µας Ulubatlι Hasan και
τον γκρέµιζε κάτω...
ΑΝ ξαφνικά έµπαινε στην πόλη κάποιος ντυµένος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πάνω σε
ένα λευκό άλογο και δίπλα του άλλος ως
Λουκάς Νοταράς, ως Γεώργιος Φραντζής κι
έµπαιναν ως αντιπρόσωποι της πόλης... (όπως
εµείς στην Τουρκία κάνουµε κάθε χρόνο !)
ΑΝ έφτιαχναν µια χάρτινη Αγία Σοφία που
δεν είχε µιναρέδες αλλά Σταυρό....
ΑΝ έκαιγαν λιβάνι και έλεγαν ύµνους, θα
µας άρεσε;
Δεν θα µας άρεσε, θα ξεσηκώναµε τον κόσµο, µέχρι που θα καλούσαµε πίσω τον πρέσβη
µας από την Ελλάδα.
Τότε, γιατί το κάνετε εσείς αυτό, κάθε χρόνο;
Πέρασαν 556 χρόνια και γιορτάζετε (την
Άλωση) σαν να ήταν χθες;
Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή, (µ΄ αυτές
τις γιορτές πού κάνετε) διακηρύσσετε σε όλο
τον κόσµο ότι:
«αυτά τα µέρη δεν ήταν δικά µας, ήρθαµε
εκ των υστέρων και τα πήραµε µε τη ßία».
Για ποιο λόγο άραγε φέρνετε στη µνήµη
µια υπόθεση 6 αιώνων;
Μήπως στο υποσυνείδητό σας υπάρχει ο
φόβος ότι η Πόλη κάποια µέρα θα δοθεί πίσω;
Μην φοβάστε, δεν υπάρχει αυτό που λένε
µερικοί ηλίθιοι της Εργκενεκόν περί όρων του
1919.
Μη φοβάστε, τα 9 εκατοµµύρια Ελλήνων
δεν µπορούν να πάρουν την πόλη των 12
εκατοµµυρίων, και αν ακόµα την πάρουν δεν
µπορούν να την κατοικήσουν.
Κι οι δικοί µας που γιορτάζουν την Άλωση
είναι µια χούφτα φανατικοί µόνο που η φωνή
τους ακούγεται δύσκολα.
Ρε σεις, αν µας πούνε ότι λεηλατούσαµε
την Πόλη τρεις µέρες και τρεις νύχτες συνεχώς
τι θα απαντήσουµε ;
Θα υπερασπιστούµε τον εαυτό µας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
ή θα αφήσουµε το θέµα στους ιστορικούς ;
Αντί να περηφανευόµαστε µε τις πόλεις
που κατακτήσαµε, ας περηφανευτούµε µε
αυτές που ιδρύσαµε, αν υπάρχουν. Αλλά δεν
υπάρχουν.
Όλη η Ανατολή είναι περιοχή µέ την βία κατακτηµένη...Ακόµα και το όνοµα της Ανατολίας
δεν είναι αυτό που πιστεύουν (ana=µανα,
dolu=γεµάτη) αλλά προέχεται από την ελληνική λέξη η Ανατολή.
Ακόµα και η ονοµασία της Ισταµπούλ δεν
είναι όπως µας λέει ο
Ebliya Celebi «εκεί όπου
υπερτερεί το Ισλάµ»
τραßώντας τη λέξη από
τα µαλλιά, αλλά προέρχεται από το «εις την Πόλιν».
Εντάξει λοιπόν, αποκτήσαµε µόνιµη εγκατάσταση, τέλος η νοµαδική
ζωή και γι’ αυτό ο λαός
αγοράζει πέντε - πέντε
τα διαµερίσµατα. Κανείς
δεν µπορεί να µας κουνήσει, ηρεµήστε πια...
Οι χωριάτες µας ας αρκεστούν στο να δολοφονούν την Κωνσταντινούπολη χωρίς όµως
πολλές φανφάρες...».
Ανακοίνωση Συντονιστικού Οργάνου
Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών (ΝΠΔΔ)
Ε.Α.Α.Σ. - Ε.Α.Α.Ν. - Ε.Α.Α.Α.
Αθήνα, 31 Μαϊου 2013
1. Την Πέµπτη 30 Μαϊου 2013 και ώρα
18.00 έγινε στην πλατεία Ταχυδροµείου
της Λάρισας µεγαλειώδης συγκέντρωση
των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών
των Ε.Δ. και των Σ.Α. και στην συνέχεια
πορεία προς την Αντιπεριφέρεια Λάρισας
και παράδοση ψηφίσµατος στην Αντιπεριφερειάρχη κα Ρένα Καραλαριώτου. Κύρια
αιτήµατα ήταν η µη περαιτέρω µείωση
των αποδοχών των εν ενεργεία και αποστρατεία για τα έτη 2014-2016 , η µη περαιτέρω µείωση της Εθνικής Αµυνας και
της Ασφάλειας και γενικά η άρση των
αδικιών που έχουν γίνει εις βάρος των εν
ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των
Ε.Δ. και των Σ.Α.
2. Στην συγκέντρωση έλαβαν µέρος
πάνω από 5.000 συνάδελφοι οι οποίοι
για µια ακόµη φορά εκφράσαµε την οργή
και αγανάκτησή µας για τον διωγµό που
υφιστάµεθα µε τις ανελέητες και ηθικά
άδικες περικοπές που συντελούνται εις
βάρος µας και αυτή είχε παλµό µαχητικότητα και αποφασιστικότητα για συνέχιση
του αγώνα µέχρι την δικαίωση του. Επίσης
έστειλε το µύνηµα της ενότητας όλων
των εν ενεργεία και αποστράτων.
3. Στην συγκέντρωση µίλησαν οι Πρόεδροι των τριών Ενώσεων και άλλοι εκπρόσωποι Φορέων αποστράτων των Ε.Δ.
και των Σ.Α, ενώ στην προετοιµασία συνέβαλαν καθοριστικά οι Πρόεδροι και τα
Δ.Σ των τοπικών Παραρτηµάτων. Χαιρετισµό και έκκληση για ενότητα και κοινό
αγώνα απηύθηναν ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. Χ. Φωτόπουλος και ο Πρόεδρος
της ΠΟΑΣΑ στη Λάρισα κ. Α. Χαρακόπουλος.
4. Η κα Αντιπεριφερειάρχης αφού δέχθηκε αντιπροσωπία των αποστράτων, µας
εγνώρισε οτι συµπαρίσταται στα δίκαια
αιτήµατά µας και δεσµεύθηκε να τα προωθήσει στους αρµοδίους Φορείς .
5. Ο αγώνας συνεχίζεται ενωτικά µε
την επόµενη συγκέντρωση ή και άλλες
µορφές κινητοποιήσεων που θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντγος ε.α.
ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΝ
και Συντονιστικού
Αντνχος ε.α.
Σ. ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ ΠΝ
Ο Πρόεδρος ΕΑΑΑ
Αντιπρχος (Ι) Π.Α. ε.α.
Κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ
Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ΟΠΑΔ
στα ΚΕΠ από 01/06 έως και 31/10
Αρµόδιος φορέας:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)
Τύπος: Ανακοινώσεις Φορέα
Τελευταία ενηµέρωση:
31/05/2013
Από την 1η Ιουνίου και έως την 31η
Οκτωβρίου θα πραγµατοποιηθεί η θεώρηση
βιβλιαρίων ασθενείας και η απογραφή των
συνταξιούχων ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ
µέσω ΚΕΠ. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά τους
συνταξιούχους ασφαλισµένους του ΟΠΑΔ,
καθώς και τα έµµεσα µέλη τους, όπως
ανακοινώθηκε από τον Οργανισµό την
Πέµπτη.
Υπόχρεοι Απογραφής είναι όλοι οι συνταξιούχοι και τα έµµεσα ασφαλισµένα µέλη
τους, ασχέτως αν τα βιβλιάριά τους φέρουν
ενεργό θεώρηση (ακόµα κι όσα φέρουν
θεώρηση «εφ’ όρου ζωής» ή «για πέντε
χρόνια»).
Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ο
ασφαλισµένος προσέρχεται αυτοπροσώπως ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις µέσω
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου στα ΚΕΠ
και επιδεικνύει:
* Το βιβλιάριο ασθενείας
* Την αστυνοµική του ταυτότητα
* Eνα εκκαθαριστικό σηµείωµα συντάξεως
του ΓΛΚ, οποιουδήποτε τριµήνου του τρέχοντος έτους
* Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας
του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα φαίνεται
ο διεθνής αριθµός τραπεζικού λογαριασµού
(IBAN), στον οποίο ο ασφαλισµένος είναι
πρώτος δικαιούχος
Εάν ο ασφαλισµένος αιτείται τη Θεώρηση-Απογραφή εµµέσως ασφαλισµένου µέλους επιδεικνύει:
* Το βιβλιάριο ασθενείας του έµµεσου
µέλους
* Το δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας
του έµµεσου µέλους
Στις περιπτώσεις Θεώρησης - Απογραφής
έµµεσων µελών υποβάλλονται επίσης τα
κάτωθι δικαιολογητικά, ανά περίπτωση:
Εάν πρόκειται για σύζυγο ή άνεργο τέκνο
(18-24 ετών):
* Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 συµπληρωµένη από τον άµεσα ασφαλισµένο,
ότι ο/η σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωµα περίθαλψης σε άλλο ασφαλιστικό ταµείο και
ότι δεν εργάζεται.
* Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1
ή εκκαθαριστικό σηµείωµα ΔΟΥ από όπου
προκύπτει ότι το αναφερόµενο άτοµο είναι
προστατευόµενο µέλος ή σε περίπτωση
που υποβάλλει φορολογική δήλωση αντίγραφο αυτής από όπου προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες
που να δηµιουργεί δικαίωµα ασφάλισης
σε άλλο φορέα.
* Εάν πρόκειται για τέκνο έως 18 ετών
δεν απαιτείται υποβολή κανενός εγγράφου.
* Εάν πρόκειται για τέκνο 24-26 ετών το
οποίο σπουδάζει υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην
παράγραφο 1 και επιπλέον τη βεβαίωση
σπουδών από το οικείο Τµήµα του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος.
Κάθε άλλη περίπτωση παραπέµπεται
στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία του
ΟΠΑΔ.
ενηµέρωση 22
EΘNIKH HXΩ
ΜΑΪΟΣ 2013
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ
•Ο Υπτγος (ΕΜ) ε.α Βουλώνης Νικόλαος, της Τάξεως 1973,
απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη, την 14 Μαι.2013. Η νεκρώσιµη
ακολουθία θα γίνει την Τετάρτη στις 11.00 στον Ι.Ν Αγίου Παντελεήµονα και η Ταφή του θα γίνει την 15 Μαι 2013,στο νεκροταφείο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης.
- Σχης (ΦΠΖ) Πετειναράκης Μιχαήλ του Γεωργίου. Απεβίωσε την
12/4/2013 και ετάφη την 13/4/2013 στο Τυµπάκι Ηρακλείου
Κρήτης.
- Τχης (ΠΒ) Τζώλος Χρήστος του Πέτρου. Απεβίωσε την 2/5/2013
και ετάφη την 4/5/2013 στο νεκροταφείο Βύρωνα.
- Ταξχος (ΠΒ) Παπαδηµητρίου Ιωάννης του Μάριου. Απεβίωσε
την 8/5/2013 και ετάφη την 10/5/2013 στο νεκροταφείο Ζωγράφου.
- Ταξχος (ΠΖ) Κουλέτσης Πλάτων του Δηµητρίου. Απεβίωσε την
2/5/2013 και ετάφη στην Καλαµάτα.
- Ανχης (ΥΓ) Ζάχος Λάµπρος του Γεωργίου. Απεβίωσε την
5/5/2013 και ετάφη την 6/5/2013 στην Καβάλα.
- Ανθλγός Ντάκος Βάιος του Δηµητρίου. Ετάφη την 20/5/2013
στο νεκροταφείο Ζωγράφου.
- Λγός (ΔΒ) Τσαπαρδώνης Ιωάννης του Κων/νου. Απεβίωσε την
13/5/2013 και ετάφη στη Ν. Υόρκη.
- Ανχης (ΠΖ) Μαθιουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου. Απεβίωσε την
12/4/2013 και ετάφη στο Ηράκλειο Κρήτης.
- Υπτγος (ΠΖ) Πουλέας Σπυρίδων του Άγγελου. Απεβίωσε την
11/6/2012 και ετάφη στο νεκροταφείο Παπάγου.
- Ταξχος Μολόζης Αλέξιος του Δηµητρίου. Απεβίωσε την
8/4/2013 και ετάφη στην Ξάνθη.
-Αντγος (Ε.Μ) ε.α.Φραγκής Αντώνιος,της Τάξεως 1973. Απεβίωσε
την 2 Ιουν.2013 και η ταφή του έγινε στο κοιµητήριο του Κόκκινου
Μύλου την3 Ιουν 2013.
- Σχης (Μουσικού) Σχοινοχωρίτης Δηµήτριος του Γεωργίου. Απεβίωσε την 8/5/2013 και ετάφη στο Τολό Ναυπλίου.
- Ταξχος (ΕΜ) Αντώνιος Τριανταφυλλίδης του Γεωργίου. Απεβίωσε την 21/5/2013 και ετάφη την 22/5/2013 στο Κοιµητήριο
Τριποτάµου Βεροίας.
- Υπτγος (ΔΒ) ε.α. Ναυπλιώτης Απόστολος Τάξεως 1971 ΣΣΕ,
απεβίωσε την 25/5/2013 .Η ταφή έγινε στο κοιµητήριο Γλυφάδας την 27/5/2013.
- Ανχης ε.α. Σταύρου Ελευθέριος του Ευθυµίου. Απεβίωσε την
26-5-2013 και κηδεύτηκε την 27-5-2013 στα Πηγάδια Αχαΐας.
Tο Δ.Σ. της EAAΣ θερµά συλλυπείται τις οικογένειες και τους συγγενείς των θανόντων συναδέλφων και εύχεται την “εξ ύψους παρηγόριαν”.
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ 51 τ.µ., 4ου ορόφου.
Έτος κατασκευής 1965, διαµπερές, σε καλή κατάσταση
Λεωφ. Ιωνίας 67, Κάτω Πατήσια, κοντά στον ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου.
Τιµή 35.000 €
Πληροφορίες τηλ.: 6932/520489
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Θεαγένους 11 Παγκράτι, όπισθεν Κάραβελ, 1ου ορόφου,
προσόψεως, 3 δωµάτια µε µεγάλη κουζίνα, φρεσκοβαµµένο,
αλουµίνια, φυσικό αέριο.
Τηλ. 210/9358373
***
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νο 121/7, 676 τ.µ.
Προσφέρεται λόγω επειγούσης ανάγκης
Μόνον 28.000 ευρώ
Τηλ. 210/4208392 - 22230/35088
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
50 τ.µ. στο Πικέρµι, αµφιθεατρικό, στον οικοδ. συνεταιρισµό
“Άγιος Σπυρίδωνας”, εντός σχεδίου, πρόσοψη 16 τ.µ., Σ.Δ. 0,5, 80µ.
από οικισµό ΔΙΩΝΗ ΑΟΟΑ, 160.000 ευρώ, τιµή συζητήσιµη.
Πληροφορίες: 210/6012744, κιν. 6980/079388
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ
85 τ.µ. στο Πόρτο Ράφτη (Αυλάκι) Μαρκόπουλο Αττικής
2 δωµατίων, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, χολ, µεγάλες βεράντες, τέντες, µαγευτική θέα, a/c στα δωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση (καλοριφέρ) και όλα τα ηλεκτρικά σκεύη και είδη κουζίνας
Τηλ. 210/7513962, κιν. 6937/394433 και 6944/340098
***
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ε. ΑΛΒΕΡΤΟΣ
Υιός Αποστράτου Ανώτατου Αξιωµατικού
Εξειδικευµένος Τεχνικός Επιθεωρητής Οχηµάτων
Διεκπεραίωση ΚΤΕΟ, κατάθεση και παραλαβή πινακίδων,
οριστική διαγραφή.Διεκπεραιώσεις µε το υπουργείο,
ασφάλειες, ανταλλακτικά, ελαστικά.Απόσυρση, αγορά και
ανταλλαγή αυτοκινήτων, ιστορικές πινακίδες ΕΛΠΑ/ΦΙΛΠΑ.
Συνεργεία και Φανοποιεία, Συσκευές υγραεριοκίνησης.
Μεταµόρφωση Χαλανδρίου
Τηλ. επικοινωνίας: 6980/452029 & 6939/397056
E-mail: Ε[email protected]
***
Απόφοιτος ΤΕΙ Λογιστικής ζητεί εργασία ως Βοηθός Λογιστού
ή οποιαδήποτε αξιοπρεπή τοιαύτη
Yιός Αποστράτου Ανώτατου Αξκού
(Υπόψη ότι γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και Η/Υ)
Τηλ. 210/7753237, 6945/517858
***
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ - ΣΚΑΛΤΑ
Συµβολαιογράφος
Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελληνίδων Νοµικών
Γραφείο: Ζωοδ. Πηγής 8-10, 4ος όροφ. 10678 Αθήνα
Τηλ. 210/3823991 - 210/3820438, Fax: 210/3825814
Οικία: Παναγιώτου 57 Παπάγου - 15669
Τηλ.: 210/6541453, κιν.: 6932/425666
***
ΧΑΛΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. (υιός Ταξιάρχου ε.α.)
Μελέτες - Κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού
Ρυθµίσεις Αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις Μεταβίβασης ακινήτων
Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών - Επισκευές - Μονώσεις
Τοπογραφικές εργασίες - Ανακαινίσεις Διαρρυθµίσεις Γραφείων, Κατοικιών
Ειδικές Τιµές σε ε.ε. και ε.α. Αξιωµατικών Ε.Δ.
Τηλ. 210/2133373 & 6977/777261
***
ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
(κόρη Υποστρατήγου ε.α.)
Κηφισίας και Λασκαρίδου 1 - Αµπελόκηποι
Δέχεται µε ραντεβού στα τηλ. 210/6993151
κιν. 6945/870854 [email protected]
Ειδικές τιµές για ε.ε. και ε.α. Αξιωµατικούς, Υπαξιωµατικούς
και πολιτικό προσωπικό των Ε.Δ.
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στου ΠΑΠΑΓΟΥ
Οδός Κύπρου και Τσιάκα 1 (πλησίον µετρό Εθνική Άµυνα)
Πανταχόθεν ελεύθερο, περίπου 100τ.µ.
Φυσικό αέριο, ηλιακός θερµοσίφωνας, θυροτηλεόραση, πάρκινγκ,
τιµή λογική.
Τηλ. 210/7239883, 6976/318304
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ανακαινισµένο 2αρι,( 54 τ.µ.) στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας
επί της οδού Ηπείρου, 29, (περιοχή Μουσείου Αθηνών).
Λογικό µηνιαίο µίσθωµα. Πληροφορίες: Τηλ. 6944417110,
(*771100), 2310 314697, EMAIL [email protected].
***
ΑΝΔΡΕΑΣ Λ. ΤΣΕΛΙΟΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Επιµελητής Καρδιολογικής Κλινικής 401 Γ.Σ.Ν.Α.
Ειδικευθείς & µετεκ/θείς στην Αγγλία,
Russells Hall Hospital, University of Birmingham, UK
British Society of Echocardiografphy (BSE) Accreditation
Ιατρείο: Εθνικής Αντιστάσεως 17 & 28ης Οκτωβρίου, Βριλήσσια, 152 35
(πλησίον Μετρό – Προαστιακός
Στάση Λ. Πεντέλης, έξοδος 12 Αττικής οδού)
Τηλ./Fax: 211.0148060, Κιν. 6977642333 Νοσοκ. 210.7494414
e-mail: [email protected]
***
ΑΙΓΙΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ STUDIO
παραλιακό, 40 τ.µ., µε πλήρη οικιακό εξοπλισµό
Τιµή 2.400 €/ετησίως
Τηλ. 6939/250574
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην ΚΑΡΥΣΤΟ
σε προνοµιακή θέση εντός οικισµού ΟΣΜΑΕΣ Ο.Τ. 7 αριθ. οικοπέδου 24
Τηλ. 210/5148132
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
655,36 τ.µ. Ο.Τ. 199 οικ. 9, άρτιο και οικοδοµήσιµο, σε πλεονεκτική
θέση, εντός του οικισµού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου. Τιµή ευκαιρίας.
τηλ. 210/6410289, 6981/336295
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
715,00 τ.µ. Ο.Τ. 149, οικ. 2, άρτιο και οικοδοµήσιµο, σε πλεονεκτική
θέση, εντός του οικισµού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου.
Τιµή ευκαιρίας
τηλ. 210/6410289, 6981/336295
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη ΜΑΛΕΣΙΝΑ-ΘΕΟΛΟΓΟ
Έχει θέα απεριόριστη, πολύ προνοµιούχο.
Έκταση 1040τ.µ. Ο.Τ. 128-3
Τηλ. 6980/058035, 6947/375536
***
ΧΟΥΡΙΔΗΣ Σ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Επιστηµονικός συνεργάτης ΩΡΛ Κλινικής
Ιπποκρατείου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης
Παπαναστασίου 56 (έναντι Ιπποκρατείου) 2ος όροφος
Τηλ./fax: 2310/922109 κιν.: 6972/248859
e-mail: [email protected]
***
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
(κόρη Αντ/χη ε.α.)
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Μακεδονίας
Με πολυετή πείρα, αναλαµβάνει δηλώσεις φόρου εισοδήµατος,
περιουσιολογίου (Ε9) και πάσης φύσεως λογιστικά φορολογικά - εργατικά θέµατα
Δ/νση Λογιστικού γραφείου: Κ. Αιτωλού 9, Θεσ/νίκου
Τηλ. 2310/387723, κιν. 6980/602222 Φαξ: 2310/387724
Σε στρατιωτικούς και τέκνα - εγγόνια αυτών ειδικές τιµές
***
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
Μαθηµατικός πεπειραµένος παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκον σε µαθητές όλων των τάξεων Γυµνασίου και Λυκείου, περιοχή Αθηνών.
Τηλ. 6945/339585, 210/7223098
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΕΚ 85τ.µ. ΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
(ΑΥΛΑΚΙ) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
εκ δύο δωµατίων, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, χολ. Μεγάλες βεράντες, τέντες. Μαγευτική θέα. a/c στα δωµάτια. Αυτόνοµη θέρµανση
(καλοριφέρ). Άπαντα τα ηλεκτρικά σκεύη και είδη κουζίνας.
Τηλέφωνα: 210/7513962, κινητ. 6937/394433 και 6944/340098
***
ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
(ΤΧΗΣ) ΜΧ. εα Τσιότικας Κων/νος
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Τηλ. 6944-158.334 , 22240-23555
***
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης “ΕΡΕΙΣΜΑ”
Ο Παπαδόπουλος Ηλίας του Ιωάννη και ο Τσουτσαίος Θανάσης
του Γεωργίου, τέκνα Αξ/κών ε.α., µε µεγάλη φροντιστηριακή πείρα
(Δντής - Καθηγητές Μαθηµατικών και Φυσικής αντίστοιχα), άνοιξαν
το δικό τους φροντιστήριο µε την παραπάνω επωνυµία στον ΓΕΡΑΚΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ επί της οδού Καρδίτσης αριθ. 12 και µε τηλέφωνο
210/6616560.
Για τα τέκνα - εγγόνια των κ.κ. Αξκών, οι τιµές µας ΕΙΔΙΚΕΣ.
***
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
πρώην στρατιωτικός
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Ιωάννου Μακρυγιάννη 20 - ΤΚ 57200 - Άσσηρος
Τηλ. 23940/061698 - 6937/578940
Ποινικό και Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Καταπολέµηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης Προστασία από το οργανωµένο Έγκληµα)
Διοικητικό Δίκαιο (Πειθαρχικό δίκαιο και υπηρεσιακή κατάσταση
στρατιωτικών, αστυνοµικών και πολιτικών υπαλλήλων).
Αστικό Δίκαιο (Εργατικές Διαφορές - υπερχρεωµένα νοικοκυριά τροχαία - διαζύγια - µισθωτικές διαφορές και γενικά διαφορές από
συµβάσεις).
***
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Διπλωµ. Πανεπιστηµίου Πατρών
• ΜΕΛΕΤΕΣ • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ •
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Πενθίλης 13, Μυτιλήνη 81100
Τηλ. 22510/48957, κιν. 6937/716417
e-mail: [email protected]
***
ΑΙΓΙΝΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ STUDIO 40 τ.µ.
µε πλήρη οικιακό εξοπλισµό.
Τιµή: 2.400 ευρώ/ετησίως. Τηλ. 6939/250574
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ STUDIO 26 τ.µ.
µε πλήρη εξοπλισµό, 7ου ορόφου, περιοχής Κάτω Σιδηροδροµικού
Σταθµού, κατασκευής 2008, τιµή 185 €
Τηλ. 2310/697726, 6972/292093
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ επί ΟΣΜΑΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
εµβαδού 660,74 τ.µ. Ο.Τ. 154, αριθµός οικοπέδου 5, τελειωµένα τα
έργα υποδοµής (φως, νερό, αποχέτευση, δρόµοι µε άσφαλτο),
θέση πολύ καλή, τιµή 38.000 €
Τηλ. 210/6926997, κιν. 6975/922183
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ ΜΕ ΕΛΙΕΣ εις το ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
(Άγιοι Θεόδωροι)
Τηλ. 210/8023829, κιν. 6980/692230
***
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ εις το ΓΚΑΖΙ
(πλησίον οδού Πειραιώς), 187,5 τ.µ.
Τηλ. 210/8023829, κιν. 6980/692230
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 655,36 τ.µ. Ο.Τ. 199 οικ. 9, άρτιο και οικοδοµήσιµο, σε πλεονεκτική θέση, εντός του οικισµού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου.
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 210/6410289, 6981/336295
***
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 715,00 τ.µ. Ο.Τ. 149, οικ. 2, άρτιο και οικοδοµήσιµο, σε πλεονεκτική θέση, εντός του οικισµού ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου.
Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 210/6410289, 6981/336295
***
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
(υιός Αξιωµατικού ε.α.)
Δηµοκρατίας 55, Λεύκα Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010
Τηλ./Fax: 2310/674732, κιν. 6977/686781, 6972/852047
E-mail: [email protected]
***
Πωλείται οικόπεδο 656,2 τ.µ. στην Παξιµάδα Καρύστου
εντός οικισµού ΟΣΜΑΕΣ σε πλεονεκτική θέση.
Καλή τιµή. Αρ. οικοπ. 10, οικοδ. τετρ. 42.
Τηλ. 28310/23687 - 6932/113063
***
Πωλείται οικόπεδο στον ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου 675,41 τ.µ.
Προνοµιακή θέση (Ο.Τ. 47, Α.Ο. 22 - Β. ΖΩΝΗ)
Τιµή 45.000 € συζητήσιµη.
Τηλ. 210/7241269 - 6937/029588
***
Πωλείται οικόπεδο στην περιοχή ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΟΣΜΑΕΣ 1066 τ.µ.
ΑΓΜ 203, Οικ. τετρ. 123, Αρ. οικοπ. 12
Τηλ. 211/0170466, 6972/228256
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που πωλούν
ή ενοικιάζουν διαµερίσµατα ή οικόπεδα,
να µας ενηµερώνουν για την ισχύ της αγγελίας,
σε αντίθετη περίπτωση η αγγελία θα διαγράφεται
ΜΑΪΟΣ 2013
23 ενηµέρωση
EΘNIKH HXΩ
Δραστηριότητες Συνδέσµων • Ενώσεων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΟΥ
Αλησµόνητε Νίκο Βουλώνη
Συγκλονισµένοι βαθύτατα από τον κεραυνό
του φοβερού µαντάτου,στεκόµαστε σαστισµένοι
και άναυδοι µπροστά στην σεπτή σορό σου, η
οικογένειά σου,εµείς οι συµµαθηές σου, οι
φίλοι σου,οι µαθητές σου, αλλά και πλήθος
κόσµου,µη µπορώντας να πιστέψουµε την απώλειά σου.
Νίκο,σε χάσαµε όλοι εµείς που στις 24 Σεπ
1969 διαβήκαµε το κατώφλι της Σ.Σ.Ε εµφορούµενοι µε τα υψηλά ιδανικά της φυλής µας,
αλλά κυρίως η αξιολάτρευτη οικογένειά σου,
η Πόπη συνοδοιπόρος µιάς ζωής, οι θυγατέρες
σου ,Φλόρα που σου χάρισε τρία εγγόνια και
Λίλα.,που δεν µπορούν να πιστέψουν το θάνατό
σου. Νίκο διακρίθηκες από Εύελπις ακόµη ως
Αθλητής αλλά και ως Αξκός του Σώµατός σου
και καταξιώθηκες στο χώρο των Ε.Δ. Μετά δε
την αποστρατεία σου ασχολήθηκες µε το µπάσκετ,οπότε διαµόρφωσες εφάµιλους µε σένα
αθλητές και για τους οποίους να είσαι υπερήφανος..Σε λίγο το χώµα της γενέτειράς σου,
της αγαπηµένης σου Θεσσαλονίκης θα σε
δεχθεί στην ψυχρή αγκαλιά του στοργικά.Κοιµήσου εκεί,τον αιώνιο ύπνο σου αγκαλιά µε
τους Θόδωρο και Βασίλη,ήσυχα και ξέγνοιαστα.
Αξέχαστε Φίλε και συµµαθητή,
Στεκόµενοι τούτη την ώρα µπροστά στο Ιερό
λείψανό σου,σεµνή οµήγυρη ευλαβών προσκυνητών και τιµητών της ιερής µορφής σου,µαζί
µε τα αγαπηµένα σου πρόσωπα όλοι οι φίλοι
και γνωστοί,σου απευθύνουµε από τα βάθη
της ψυχής µας τον ύστατο πονεµένο
χαιρετισµό.Επίσης παρακαλούµε τον παντοδύναµο Θεό να δεχθεί στους κόλπους της αιώνιας
Βασιλείας του την καλοκάγαθη ψυχή σου.
Ως Πρόεδρος του Δ.Σ.της Τάξεώς µας,ερµηνεύοντας και τα αισθήµατα όλων των συµµαθητών,που αποφοιτήσαµε το 1973 από την
Σ.Σ.Ε,αλλά και ως ένας από τους καλούς σου
φίλου ςεύχοµαι να είναι αέρινο το χώµα που
θα σε σκεπάσει. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ.
Υπτγος ε.α. Ευάγγελος Δανιάς
ΟΜΙΛΙΑ ΑΠΟ ΣΤΗΘΟΥΣ
Γενναίε Αντιστράτηγε της Τάξεως ΣΣΕ 1948
Επίτιµε Διοικητά της VII Μεραρχίας
Πρόεδρε του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ 1948 ΤΗΣ Σ.Σ.Ε.
και Συγγραφέα ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΕΑ
ξέχαστε Συµµαθητά, Συµπολεµιστή και Φίλε
ΓΙΑΝΝΗ, οι πεσόντες, θανόντες, τραυµατίες
και ζώντες συµµαθηταί και οι οικογένειά σου,
µού ανέθεσαν το λίαν σκληρό αλλά υψίστως
τιµητικόν καθήκον, να σε προπέµψω εις Κύριον
αφού πρωτίστως υπενθυµίσω ορισµένα βασικά
Στάδια του τόσον Ελληνοπρεπούς σου βίου
αφ’ ότου εισελθών εις την Στρατιωτικήν Σχολήν
Ευελπίδων, και λαβών άπαντα τα σωµατικά,
πνευµατικά και ψυχικά εχέγγυα, ηξιώθης της
Τιµής να ονοµασθείς Ανθυπολοχαγός Πεζικού,
την 1ην Μαΐου 1948.
Όµως, πριν έστω και δια µίαν ηµέρα, χαρείς
το Αστέρι του Ανθυπολοχαγού, επήρες τον
δρόµον προς το Πεδίον της Μάχης, το ΠΕΔΙΟΝ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, διότι τότε η Ελλάς επολέµα εναντίον
των Κοµµουνιστοσυµµοριτών και µαζι µε τους
Αρχαιοτέρους και Νεωτέρους Συναδέλφους,
Εφέδρους Αξ/κούς, Μονίµους Υπαξ/κούς, την
Στρατευµένην Νεολαίαν αλλά και Σύµπαντα
τον Ελληνικόν Λαόν, επολέµησες ΑΝΔΡΕΙΩΣ
µε αποτέλεσµα την 29η Αυγούστου 1949, να
παραδώσουµε εις την Ελλάδα τα σύνορά της,
τα οποία είχε χάσει από τον Μάιον του 1941,
καταληφθείσα ΜΟΝΟΝ ΕΔΑΦΙΚΩΣ και ποτέ
Πνευµατικώς, ψυχικώς και πολιτισµικώς, από
τις ορδές του Χίτλερ και του Μουσολίνι, και
αφού τα κρατήσαµε «ΑΛΩΒΗΤΑ» επί 35ετίαν,
τα παραδώσαµε εις τους επιγενοµένους µας
Αξιωµατικούς οι οποίοι σήµερον ίπτανται προς
της Σορού σου, υπερήφανοι διότι τηρούν ακεραίαν την Ελλάδα.
Τιµηθείς υπό της Ελλάδος µε τα µεγαλύτερα
ΜΕΤΑΛΛΙΑ και ΠΑΡΑΣΗΜΑ τα οποία προανέφερεν
ο Αξιότιµος εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου
Στρατού. Μετά τον αίσιον τερµατισµόν του
Πολέµου, ασχολήθηκες µε τα ειρηνικά στρατιωτικά σου καθήκοντα, µε πάθος και αφοσίωση
καθ’ όσον τότε η Ελλάς αιµάσσουσα από τις
πληγές του Πολέµου, µαζί και ο Ελληνικός
Στρατός, είχαν ανάγκην ανασυγκροτήσεως και
αναδιαρθώσεως, ώστε να δυνηθεί η Πατρίδα
µας, µετ’ ολίγα έτη να αποτελεί το προπύργιον
της Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας, αλλά και το
καύχηµα των υπολοίπων Εθνών.
Παράλληλα όµως, µε τις Στρατιωτικές σου
δραστηριότητες, εξεπλήρωσες και τις κοινω-
Α
νικές τοιαύτες, αφ’ ότου νυµφευθείς µε την
καθ’ όλα εξαίρετον και λίαν Αγαπητή µας ερίτιµον κυρίαν Μιράντα Αντωνακέα, µετά της
οποίας παραδώσατε µίαν επιστήµονα (Γερµανικής φιλολογίας) την συνεργάτην µας εις τα
Εθνικά µας θέµατα καθώς και την εξαίρετη εγγονή Μιράντα την νεωτέραν επιστήµονα, άτοµα
άκρως αξιόλογα εις την κοινωνίαν, µε πρωτίστην
αξίαν (γράφε ΕΥΗΡΙΑ).
Απευθυνόµενος προς την οικογένειάν σου,
όσον και υπό την ευρυτέραν έννοιαν, την των
Αξιωµατικών, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ότι «ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΟΤΑΝ ΞΕΧΝΙΕΤΑΙ» έτσι εσύ δεν Απέθανες αλλά
Μετέστης εις ΚΥΡΙΟΝ, διότι η Ελλάς και η Εκκλησία πάντοτε Μνηµονεύει τα τέκνα της τα
οποία επολέµησαν υπέρ της Ελευθερίας της
και επειδή η Ελλάς θα Ζει εις το διηνεκές, δια
τούτο και εσύ µετέστεις από την 13-4-2013
εις την χορείαν των ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ.
Εις επίρρωσιν των ανωτέρω και κλίνων ευλαβώς το γόνυ προ της Ελληνικής Σηµαίας η
οποία δικαίως σε σκεπάζει, ως και υποκλινόµενος προ της Σεπτής σου Σορού, έχω την ΤΙΜΗΝ εκ µέρους των:
-1ον ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ, Αξιωµατικών, Συµµαθητών
της Τάξεως 1948 της ΣΣΕ.
-2ον Του Συνδέσµου Αποστράτων Αξ.ΠΒ.
-3ον Της Πανελληνίου Οµοσπονδίας Συνδέσµων
Αποστράτων Αξιωµατικών Αποφοίτων της ΣΣΕ.
-4ον Του Πανελληνίου Συνδέσµου Αποστράτων
Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας.
-5ον Της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού.
-6ον Της Πανελληνίου Οµοσπ. Στρατιωτικών.
-7ον Της Λέσχης Καταδροµέων.
ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΤΗΣ ΣΟΥ ΣΟΡΟΥ
Τον εκ ΔΑΦΝΗΣ τούτον ΣΤΕΦΑΝΟΝ εις ένδειξιν
ΤΙΜΗΣ προς το ΕΡΓΟΝ και την ΜΝΗΜΗΝ ΣΟΥ,
αλλά και ως Συµπληρωµατικήν Προσφοράν
προς τις ΔΑΦΝΕΣ τις οποίες έδρεψες κατά την
διάρκειαν του ρου της ΕΝΔΟΞΟΥ ζωής σου και
να σου ευχηθώµεν, µαζί µε την Εκκλησίαν της
οποίας το όνοµα και υπόστασιν εκράτησες
υψηλά, το
«ΠΟΡΕΥΟΥ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ»
Βέβαιος ΩΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΝΤΕΣ ΤΗΔΕ
ΙΣΤΑΜΕΘΑ
ΤΟΙΣ ΣΟΙΣ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ, ΓΕΝΟΙΤΟ
1ον ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ, 16-4-2013 (16.00)
Σχης ΠΒ ε.α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιπρόεδρος Τάξεως 1948 Σ.Σ.Ε.
Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις και άλλα
έγγραφα από τον Η/Υ σας
Από το σπίτι τους, θα µπορούν να «συναλλάσσονται» µε τη Δηµόσια Διοίκηση οι
πολίτες για τη διεκπεραίωση 102 υπηρεσιών,
όπως η έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών.
Ετσι απαλλάσσονται από την υποχρέωση,
να επισκεφθούν αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλουν αίτηση, είτε για να παραλάβουν έγγραφο.
Οι τυποποιηµένες αυτές διαδικασίες του
ΕΡΜΗ
βρίσκονται
στην
αρχική
σελίδα,(http://www.ermis.
gov.gr/portal/page/portal/ermis/) κάτω από
τον τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες».
Μοναδική προϋπόθεση είναι ότι ο πολίτης
πρέπει να έχει εγγραφεί ως χρήστης στην
πύλη του «ΕΡΜΗΣ» και να µεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του
σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.
Τ
ην Δευτέρα, 17 Ιουνίου,
στις 19:00 το απόγευµα,
στο Ίδρυµα Ευγενίδου (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) θα προβληθεί το ντοκυµανταίρ
HEPTAPOLIS-ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ POLIS.
Η εκδήλωσις πραγµατοποιείται από το Σωµατείο
ΟΛΥΜΠΟΣ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ και έχουν
προσκληθεί µέλη της Κυβερνήσεως, Αρχηγοί
των κοµµάτων, µέλη της Βουλής, ξένοι
πρεσβευτές, Ακαδηµαϊκοί, Πρυτάνεις, Δήµαρχοι, Επιστήµονες και καλλιτέχνες.
Στο ντοκυµανταίρ που χρειάσθηκε περισσότερα από 3 χρόνια για να δηµιουργηθεί,
παρουσιάζεται σε 3D προσοµοιώσεις η HEPTAPOLIS και ο θεατής αισθάνεται ότι κάνει
περίπατο µέσα στην Polis µε τα κτηριακά
της συγκροτήµατα, τις αίθουσες Συνεδριάσεων, τα Πειραµατικά και Ερευνητικά κέντρα,
τους κήπους µε τις λίµνες και τους υδάτινους
πίδακες, τα αγάλµατα και τα έργα τέχνης
που θα κοσµούν την ωραιότερη πόλη του
κόσµου η οποία θα αποτελεί Πυθαγόρειο
πρότυπο, οικοδοµηµένη µε κοσµικά µέτρα
µε βάση τον Χρυσό Αριθµό (1,618).
Τις µελέτες του έργου ανέλαβε ένας ολόκληρος στρατός επιστηµόνων, από πολεοδόµους, αρχιτέκτονες, µηχανικούς, µηχονολόγους, περιβαλλοντολόγους, γλύπτες,
ζωγράφους, προγραµµατιστές, χαρτογρά-
φους,οικονοµολόγους και διανοούµενους
και σήµερα , το υλικό των µελετών βρίσκεται
στα χέρια µεγάλων χρηµατοδοτικών φορέων
του εξωτερικού µε σχέδια και σχεδιαγράµµατα του µεγαλύτερου επενδυτικού προγράµµατος που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.
Τρείς από τους µεγαλύτερους Τραπεζικούς
φορείς του κόσµου, έχουν ήδη προωθήσει
τα σχέδια συµφωνίας µε το Δ.Σ του Σωµατείου, για την οικονοµική κάλυψη της HEPTAPOLIS, αλλά και των πολλαπλών υποδοµών
της , στην περιοχή της Βοιωτίας, προκειµένου
να καλύπτονται οι ανάγκες των εκατοµµύριων
νέων τουριστών, επιστηµόνων και συνέδρων
που θα επισκέπτονται την HEPTAPOLIS σε
περιοδική η µόνιµη βάση.
Αναµένονται, εντός του 2013 να υπογραφούν οι σχετικές συµφωνίες και η Ελλάδα
να επανακτήσει , µέσω της HEPTAPOLIS την
χαµένη της αίγλη, λειτουργώντας και πάλι
ως παγκόσµιο κέντρο Γραµµάτων, Τεχνών
και Επιστηµών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21ας Σειράς ΣΜΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι της 21ης σειράς
Σ.Μ.Υ., όπως γνωρίζετε, την 20ην Απριλίου
1963, παρουσιαστήκαµε στην Σ.Μ.Υ. και ως
εκ τούτου, την 20η Απριλίου 2013, συµπληρώσαµε πενήντα (50) χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουµε
όπως, το πρώτο 15ήµερο Ιουλίου 2013, ν’
ανταµώσουµε στην Σ.Μ.Υ. στα Τρίκαλα
(ίσως µια τελευταία φορά) να συνφάγουµε
και πιούµε ένα ποτηράκι παρέα, να τα πούµε
και να θυµηθούµε τα παλιά µας, αφού πρώτα κάνουµε ένα προσκλητήριο επιζώντων.
Λεπτοµέρειες τηλεφωνικώς ως κάτωθι:
α. Πρόεδρος Οργανωτικής, ο αρχηγός Ρασιάς Ευθύµιος, τηλ. 210/6026842 6932/524087.
β. Γραµµατέας: Θεόδωρος Αθανασίου,
τηλ. 210/3477957 - 6980/307838.
γ. Τηλ. επικοινωνίας µέσω του ΣΑΑΥΣ,
ώρες 09.00-13.00, τηλ. 210/3807327.
ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ
Μας εντυπωσιάζει η δραστηριότητα της Τάξεως ΣΣΕ 1952. Απόλυτα συγκροτηµένη, µε
πλούσια σε περιεχόµενο εφηµερίδα και
απόλυτα ενεργητική ιστοσελίδα, παρά την
ηλικία της αξιόλογης αυτής Τάξεως, µας
Κύριε Πρόεδρε,
Ο συνάδελφος κ. Ιωάννης Ασλανίδης,
αντ/γος ε.α., σε επιστολή του (Ε.Η. Απριλίου
2013), απαντά σε κάποιον κύριο που εδηµοσίευσε άρθρο (λιβελογράφηµα) στο οποίο
κατηγορεί το Σώµα των Αξιωµατικών και
τους θεσµούς των Ενόπλων Δυνάµεων.
Ο κ. Ι.Α. δίδει, επιτυχώς, τεκµηριωµένες
απαντήσεις σε όλα τα θέµατα που έθιξε ο
λιβελογράφος, στο τέλος δε της επιστολής
αναφέρεται σε ρήση του συγγραφέως
Μπαλζάκ ότι «η προκατάληψη είναι αναπηρία του πνεύµατος».
Στην κοινωνία µας, υπάρχουν µερικές χι-
δίνει κουράγιο και µας δείχνει οτι πίστη και
η εµµονή στη συναδελφικότητα µας πάει
µακρυά, πολύ µακρυά!
Εύγε τους!
ΕΑΑΣ/Πρόεδρος
λιάδες πολίτες µε αναπηρία πνεύµατος,
που από άγνοια, συµπλέγµατα κατωτερότητας ή απωθηµένα τους από την υπηρεσία
στον στρατό, δηµοσιεύουν περιοδικώς,
ανάλογα κείµενα.
Θα πρέπει εµείς να δηµοσιεύουµε, κάθε
φορά, “απολογητικά υποµνήµατα” για να
πείσουµε τον κάθε παραπλανηµένο, µικρόνοα, ότι η τάξη της “λάµπουσας πενίας” είναι προνοµιούχος;
Αυτό είναι το ερώτηµα που θέτω προς
συζήτηση στους συναδέλφους.
Ευχαριστώ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
Ταξίαρχος Υγειονοµικού (ιατρός) ε.α.
Χρηµατοδότηση Προγράµµατος Ξενοδοχείων
Κατά την συνεδρίαση της 23ης Απριλίου
2013, το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζητήσεως επί του θέµατος
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ οµόφωνα
Την µη χρηµατοδότηση τούδε και στο εξής
Προγράµµατος παραθερισµού σε ξενοδοχεία, καθόσον η δράση αυτή δεν εντάσσεται στους σκοπούς της Ενώσεως όπως αυτοί προβλέπονται στο ΠΔ 434/1981, βάσει
του άρθρου 2 παρ. 2γ του οποίου σαφέστατα προβλέπεται ότι ο παραθερισµός θα
πρέπει να είναι στα θέρετρα Αξιωµατικών
Στρατού οµού µετά των εν ενεργεία.
Την ενηµέρωση των Μελών της ΕΑΑΣ µε
σχετική ανακοίνωση στην εφηµερίδα
«ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» και την ιστοσελίδα της Ενώσεως.
ενηµέρωση
24
EΘNIKH HXΩ
EN TH ENΩΣEI H IΣXYΣ
ΜΑΪΟΣ 2013
AΠAPAITHTH OΣO ΠOTE!
Με οργή κατά των αδίκων περικοπών στις συντάξεις τους
Δυναµικό συλλαλητήριο των αποστράτων στη Λάρισα!
Η
συγκέντρωση υπήρξε πολυπληθής και µε παλµό, αφού πάνω από 5000 άτοµα, άλλοι µεµονωµένα και άλλοι µε µέλη των οικογενειών
Άνω των 5000 συναδέλφων
και µέλη των οικογενειών τους δήλωσαν παρών
τους, πληµµύρισαν την Πλατεία
Ταχυδροµείου όπου συγκεντρώθηκαν αρχικά, όπου διαδήλωσαν
και ανέγνωσαν τις Οµιλίες
τους, όπως το Ψήφισµα που
εκδόθηκε και εγκρίθηκε δια
βοής. Ακολούθησε πορεία
µε αναφώνηση συνθηµάτων
στους δρόµους της Λάρισας
και ολοκληρώθηκε µε την
επίδοση του Ψηφίσµατος
στην Αντιπεριφερειάρχη κ.
Καραλαριώτου Ρένα. Στη συνέχεια τηρήθηκε 1‘ σιγή για
τα ‘’Θύµατα του Προσωπικού των ΕΔ - ΣΑ και του
Μνηµονίου’’, και έκλεισε µε
τον ΕΘΝΙΚΟ ΥΜΝΟ..
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν σχεδόν όλοι οι Φορείς
των Αποστράτων των ΕΔ και
ΣΑ, µε ελάχιστες εξαιρέσεις,
όπως και εν ενεργεία συνάδελφοι οι οποίοι προσήλθαν
αυτοβούλως
Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι αν και ήταν εξαρχής γνωστό , ότι αυτή τη
φορά, τα έξοδα µετακινήσεως θα βάρυναν τους ίδιους, η θέληση τους δεν κάµφθηκε κατά το ελάχιστο και
αυτοβούλως προσήλθαν αρκετοί από τους γύρω νοµούς.
Έχουν πειστεί πλέον όλοι
ότι αδικούνται κατάφορα και
έχει διαµορφωθεί - παγιοποιηθεί πλέον εκείνο το σιγανό και βουβό κλίµα που
συµβαίνει όταν σε αδικούν
σε αγνοούν και σε εµπαίζουν
µε διαρκείς υποσχέσεις.
Η ΕΑΑΣ εκφράζει τα συγχαρητήρια της σε όλους τους
οργανωτές και σε όσους
ήταν παρόντες στη χθεσινή
συγκέντρωση.
Είµαστε πλέον πεπεισµένοι, ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ, στις επόµενες
Συγκεντρώσεις που θα διοργανωθούν, όπου και όταν
καθοριστεί…
Συνάδελφοι µε διάφορα συνθήµατα στη πλατεία ταχυδροµείου
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κ. Ιατρίδης αναγιγνώσκει το ψήφισµα
Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος ε.α. Π.Ν. Σ. Περβαινάς,
επιδίδει το ψήφισµα στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Ρένα Καραλαριώτου
Απευθύνουν χαιρετισµό
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΣ
Αντγος ε.α. Π. Μαυροδόπουλος
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΝ
Αντρχος ε.α. Π.Ν. Σ. Περβαινάς
Ο πρόεδρος της ΕΑΑΑ
Αντρχος ε.α. (Ι) Κ. Ιατρίδης
Ο πρόεδρος παραρτήµατος ΕΑΑΣ
Σχης ε.α. Α. Παπαπαρίσης
Ο πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ
Αστυνόµος Χ. Φωτόπουλος