Για τους πίνακες επιτυχόντων πατήστε εδώ

Θεσσαλονίκη, 18/12/2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΠ∆∆ (Φο.∆.Σ.Α)
Φράγκων 6-8
54626 Θεσσαλονίκη
Τηλ. (2310) 508800
FAX .(2310) 508787
E-mail : [email protected]
Αρίθµ. Πρωτ. :__6619__
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ (8)
Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία του Συνδέσµου ΟΤΑ Νοµού Θεσσαλονίκης, Φράγκων 6-8, στις 18
∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 µµ, µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,
από υπαλλήλους της υπηρεσίας και λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Την µε αριθµ. πρωτ. 4468/05-11-2012 Ανακοίνωση υπ΄αριθµ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη
εργασίας ορισµένου χρόνου.
3. Την µε αριθµ. πρωτ. 1656/21-11-2012 Έγκριση Ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ – Αποκεντρωµένο
Τµήµα Θεσσαλονίκης.
συντάχθηκαν οι επισυναπτόµενοι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αναπόσπαστο
τµήµα του παρόντος:
1. πίνακες κατάταξης ανά κωδικό θέσης σελ.36 από 36
2. πίνακες απορριπτέων ανά κωδικό θέσης σελ. 14 από 14
Βάσει των ανωτέρω πινάκων οι επιτυχόντες για τις προκηρυσσόµενες θέσεις είναι οι ακόλουθοι:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2012
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης-Ειδικότητα-Αριθµός θέσεων
101- ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος µια θέση (1)
1.
ΚΩΤΣΙΚΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ789518
102- ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών δύο θέσεις (2)
1.
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ρ155262
2.
ΝΙΚΟΛΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΕ853531
1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2012
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης-Ειδικότητα-Αριθµός θέσεων
103- ΠΕ Περιβαλλοντολόγων µια θέση (1)
1.
ΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σ898371
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ξ622189
104- ΠΕ Χηµικών Μηχανικών µια θέση (1)
1.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
105- ΠΕ Χηµικών δύο θέσεις (2)
1.
ΖΑΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ρ241843
2.
ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τ201901
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΗ180141
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΚ326784
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ158690
ΜΑΡΙΑ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΑΗ186345
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σ337935
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΑ234090
106- ΠΕ Πολιτικών µηχανικών µια θέση (1)
1.
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
107- ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανηµάτων µια θέση (1)
1.
ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
108- ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών µια θέση (1)
1.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ
109- ΤΕ Λογιστών µια θέση (1)
1.
ΣΠΥΡΟΥ
110- ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών µια θέση (1)
1.
ΕΖΙΡΟΓΛΟΥ
111- ∆Ε Ζυγιστών µια θέση (1)
1.
ΓΥΠΑΚΗΣ
2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2012
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης-Ειδικότητα-Αριθµός θέσεων
112- ∆Ε Παρασκευαστών δύο θέσεις (2)
1.
ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
Φ989215
2.
ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π535830
113- ∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων δύο θέσεις (2)
1.
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Λ098137
2.
ΣΟΥΠΟΥΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ξ798136
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΖ643383
114- ∆Ε Ηλεκτροσυγκολλητών µια θέση (1)
1.
∆ΙΟΝΥΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
115- ∆Ε Τεχνιτών ∆οµικών Έργων έξι θέσεις (6)
1.
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΑ226810
2.
ΤΣΑΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ486179
3.
ΜΠΟΥΛΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
Ξ812552
4.
ΞΕΦΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Σ328196
5.
ΒΑΛΤΑΤΖΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ρ344440
6.
ΤΕΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ748329
116- ∆Ε Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων δύο θέσεις (2)
1.
ΣΕΪΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΚ250624
2.
ΞΕΝΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΑ229149
3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2012
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης-Ειδικότητα-Αριθµός θέσεων
117- ∆Ε Τεχνιτών Υδραυλικών µία θέση (1)
1.
ΓΚΑΝΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Σ481957
118- ∆Ε Χειριστών Εκσκαφέων δύο θέσεις (2)
1.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τ218908
2.
ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ
ΚΥΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Χ227151
119- ∆Ε Χειριστών Φορτωτών –(οµάδα Ε) πέντε θέσεις (5)
1.
ΤΣΙΟΝΤΙΚΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΚ272787
2.
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΑΕ680007
3.
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π804262
4.
ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΖ828402
5.
ΤΣΙΤΣΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΖ680627
120- ∆Ε Χειριστών Φορτωτών –(οµάδα Ε & ΙΑ) δύο θέσεις (2)
1.
ΑΖΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ669371
2.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΖ856382
121- ∆Ε Οδηγών Γ+Ε οκτώ θέσεις (8)
1.
ΤΕΜΕΝΟΥΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Μ420489
2.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΒ692669
3.
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚ305738
4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2012
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης-Ειδικότητα-Αριθµός θέσεων
4.
ΖΕΡΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Χ259959
5.
ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΖ199940
6.
∆ΕΡΜΕΝΤΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒ141871
7.
ΚΟΥΖΑΚΑΚΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ρ184806
8.
ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ329457
122- ∆Ε Οδηγών Γ+∆ δύο θέσεις (2)
1.
ΜΗΤΣΙΚΟΥ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΖ170904
2.
ΜΠΡΕΝΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΒ685845
123- ΥΕ Εργατών δεκατέσσερις θέσεις (14)
1.
ΤΣΑΚΛΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙ199793
2.
ΜΑΤΕΝΤΖΙ∆ΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙ712399
3.
ΞΕΝΙ∆ΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΚ319586
4.
ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΗ154705
5.
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ρ758921
6.
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΕ662594
7.
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΗ155244
8.
ΚΡΙΤΗ
ΚΥΡΑΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Μ365637
9.
ΚΥΖΕΡΙ∆ΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚ854395
5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2012
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης-Ειδικότητα-Αριθµός θέσεων
10. ΚΟΡΟΣΙ∆ΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Χ763908
11. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ732897
12. ΚΑΡΑΚΑΣΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ142197
13. ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚ317063
14. ΜΟΡΑΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τ217443
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο διαβιβάστηκε και υπογράφηκε αυθηµερόν.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ΟΤΑ
Νοµού Θεσσαλονίκης
∆ηµήτριος Γαλαµάτης
∆ήµαρχος ∆ήµου Βόλβης
6