ΤΗΛΕΦ ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙ Ν Ο.Α.Ε.∆.

`
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο.Α.Ε.∆.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
AΘHNA 2010
1
2
Ο.Α.Ε.∆.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εθνικής Αντίστασης 8 - 174 56 Άλιµος
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Τ.Θ. 77117
175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ
Τηλεφωνικό Κέντρο : 210-998.9000
Τηλεοµοιοτυπία-(fax): 210-998.9500
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.oaed.gr
Τηλέφωνα Γενικής Χρήσης:
Είσοδος
210-998.9010
Γραφείο Κίνησης
210-998.9031-9
Γραφείο Συντήρησης
210-998.9101
Κυλικείο
210-998.9030
Παιδικός Σταθµός
210-994.1989
Οµοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕ∆
Τηλέφωνο
210-998.9647
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-992.4316
Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ (ΠΕΥ)
Τηλέφωνο
210-998.9646
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-994.2714
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
Τηλέφωνο-Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2510-229.720
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας
Τηλέφωνο-Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2310-514.990
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Ηπείρου
Τηλέφωνο-Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
26510-85.748
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Κεντρικής Ελλάδας
Τηλέφωνο-Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2410-255.598
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Πελοποννήσου
Τηλέφωνο-Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2610-966.890
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Κρήτης
Τηλέφωνο-Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2810-319.195
Πανελλήνια Ένωση Εκπ/κού Προσωπικού
Τηλέφωνο-Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9661
Ταµείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων ΟΑΕ∆
Τηλέφωνο
210-998.9174
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-995.9039
Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.∆
Τηλέφωνο
210-528.8463
3
4
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ∆
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γραφείο ∆ιοικητή
210-998.9242
210-998.9246
210-998.9248
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆.Σ.
Γραφείο Α' Αντιπροέδρου
Γραφείο Α' Αντιπροέδρου - Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο Β' Αντιπροέδρου
Γραφείο Β' Αντιπροέδρου - Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9252 & 7
210-998.9300
210-998.9262 & 4
210-998.9350
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προϊσταµένου
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Β' ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γραφείο Προϊσταµένου
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γ’ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ &
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Γραφείο Προϊσταµένου
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9460
210-998.9454
210-998.9179
210-998.9276 & 7
210-998.9286
210-998.9279
210-998.9284
210-998.9275
210-9989.297
210-998.9289
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ
Προϊστάµενος
Γραµµατεία
210-998.9292
210-998.9294
210-998.9295
210-998.9299
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Προϊστάµενος
Γραµµατεία
∆ακτυλογράφοι
210-998.9071
210-998.9072
210-998.9074
Γραφείο Τύπου
Προϊστάµενος
∆ιοικητικό προσωπικό
210-998.9204-5
210-998.9203
5
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(∆. Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Τηλεφωνικό κέντρο
210-990.2083
210-990.2084
210-990.2085
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία (fax)
e-mail
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Προϊστάµενος
Τµήµα Επιθεώρησης Υπηρεσιών Απασχόλησης & Ασφάλισης
»
»
»
»
»
»
Τµήµα Επιθεώρησης Εκπαίδευσης
»
»
»
»
Τµήµα Επιθεώρησης Τεχνικής Εκπαίδευσης
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-998.9944
210-998.9975
210-998.9932
210-998.9957
210-998.9956
210-998.9959
210-998.9955
210-998.9915
210-998.9958
210-998.9945
210-998.9937
210-994.2075
[email protected]
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΠΑ
Προϊστάµενος
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τοµέας Συντονισµού ∆ικτύου ΚΠΑ
»
»
»
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τοµέας Σύνδεσης µε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τοµέας Συµβουλευτικής & Εξατοµικευµένης Παρέµβασης
Τοµέας Συµβουλευτικής & Εξατοµικευµένης Παρέµβασης
»
»
»
»
»
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τοµέας Αγοράς Εργασίας & Επιχειρήσεων
Τοµέας Αγοράς Εργασίας & Επιχειρήσεων
»
»
»
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
6
210-998.9070
210-998.9165 & 9060
210-998.9088
210-998.9152
210-998.9172
210-998.9164
210-998.9073
210-998.9043
210-998.9006
210-998.9169
210-998.9076
210-998.9001
210-998.9002
210-998.9173
210-998.9019
210-998.9040
210-998.9038
210-998.9666
210-998.9044
210-998.9077
210-998.9465
210-998.9049
210-998.9102
Υ.Π.Σ.Ε.Α. - Υπηρεσία Πολιτικής Σχεδίασης Έκτατης Ανάγκης
Προϊστάµενος
Τελεοµοιοτυπία – (fax)
210-998.9166 & 7
210-998.9167
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Προίστάµενος
Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Κ.Τ. - Ν.Θ. Εργασίας
Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Κ.Τ. - Αυτοαπασχολούµενοι
Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Κ.Τ. - Stage
Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Κ.Τ. - Αρχικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Κ.Τ. - Κ.Π.Α. (Κέντρα Προώθησης
Απασχόλησης)
Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Κ.Τ. - Ε.Κ.Ο (Ειδικές Κοιν. Οµάδες)
Τµήµα Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9441
210-998.9442
210-998.9462
210-998.9472
210-998.9107
210-998.9058
210-998.9473
210-998.9154
210-998.9092
210-998.9452
210-998.9453
210-998.9450
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Προϊστάµενος
Εθνικά Προγράµµατα Απασχόλησης
210-998.9181
210-998.9185
210-998.9192
210-998.9182
210-998.9183
210-998.9186
210-998.9193
210-998.9187
Προγράµµατα Απασχόλησης ΕΚΤΕπεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων
Εξέταση Ενστάσεων
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
(Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Συγκέντρωσης και Επεξ. Στατιστικών Στοιχείων
Ασφάλισης
Γραφείο Συγκέντρωσης και Επεξ. Στατιστικών στοιχείων
Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
7
210-998.9940
210-994.2071
210-998.9941
210-998.9942
210-998.9943
210-998.9938
210-998.9939
210-994.2073
[email protected]
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α1 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
(∆. Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Προϊστάµενος
Τµήµα Ψυχοτεχνικών Μελετών και Ερευνών
Τµήµα Ανάλυσης Επαγγελµάτων και Πληροφοριών
Τµήµα Εφαρµογών Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Τµήµα Επαγγελµατικής Επιλογής
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9631
210-991.4870
210-998.9638
210-991.4628
210-998.9636
210-991.4870
210-998.9635
210-991.5525
210-998.9634
210-998.9632
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α2 - ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Προϊστάµενος
210-998.9695-6
210-998.9699
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Σχολών (Μαθητεία)
210-998.9701-4
210-998.9653-4
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9702
210-998.9137
Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων και Συµβάσεων Μαθητείας
210-998.9717
»
»
210-998.9706
»
»
210-998.9711-2
Τηλέφωνο & Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9713
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και Κοινωνικής Αντίληψης Μαθητών
210-998.9657
Τηλέφωνο &Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9656
210-998.9721
210-998.9191
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α3 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Προϊστάµενος
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Σχολών Μετεκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Ενηλίκων
Τµήµα Σχολών Μετεκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Ενηλίκων
Τµήµα Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Σχολών Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ενηλίκων
8
210-998.9671-2
210-998.9689
210-998.9583
210-998.9687
210-998.9682
210-998.9093
210-998.9685
210-998.9683
210-998.9681
210-998.9563
210-998.9313
210-998.9209
210-998.9196
Λ.Α.Ε.Κ. - Λογαριασµός Απασχόλησης & Επαγγελµατικής
Κατάρτισης
Τηλεφωνικό Κέντρο
210-998.9890-9
Γραµµατεία
210-998.9823
Γραµµατεία
210-998.9824
Γραµµατεία
210-998.9815
210-998.9821
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9776
210-998.9829
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α4 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Προϊστάµενος
Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Μαθητείας
Τµήµα ∆ιδακτικών Βιβλίων & ∆ιδακτικού Υλικού
Τµήµα Μεθόδων και Οπτικοακουστικών Μέσων ∆ιδασκαλίας
Τµήµα Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9672
210-998.9707
210-998.9837
210-998.9732
210-998.9705
210-998.9731
210-998.9726
210-998.9699
210-998.9650
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α5 - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Προϊστάµενος
Τµήµα ∆ιακίνησης Εργατικού ∆υναµικού
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Υπηρεσίας EURES
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Θ.Ε.)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE)
9
210-998.9111
210-998.9131
210-998.9131
210-998.9106
210-998.9133
210-998.9149
210-998.9139
210-998.9114
210-998.9115
210-998.9116
210-998.9146
210-998.9144
210-998.9045
210-998.9194
210-998.9212
210-998.9135
210-998.9136
210-998.9082
210-998.9143
210-998.9145
210-998.9132
210-998.9148
210-998.9856
210-998.9147
210-998.9139
210-998.9048
210-998.9142
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(STAGE)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.)
Τµήµα Ανάπτυξης Eυκαιριών Απασχόλησης(Ν.Ε.Ε.)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9218
210-998.9141
210-998.9105
210-998.9121
210-998.9123
210-998.9125
210-998.9126
210-998.9168
210-998.9124
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α6 – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Προϊστάµενος
Τµήµα Παροχών Ανεργίας - Ειδικά Βοηθήµατα - Στράτευση Μητρότητα
Τµήµα Παροχών Ανεργίας - Ειδικά Βοηθήµατα - Στράτευση Μητρότητα
Τµήµα Ασφάλισης - Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων
Τακτικής Ανεργίας
Τµήµα Ασφάλισης - Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων
Τακτικής Ανεργίας
Τµήµα Ασφάλισης - Παροχών Τακτικής Ανεργίας& ενστάσεων
Τακτικής Ανεργίας
Τµήµα Ασφάλισης - Γραφείο Α.Π.∆.
210-998.9041
210-998.9064
210-998.9066
210-998.9055
Τµήµα Ασφάλισης - Γραφείο Α.Π.∆.
Τµήµα Ασφάλισης - Γραφείο Α.Π.∆.
Τµήµα Ασφάλισης - Ενστάσεων Ανεργίας
Τµήµα Παροχών ∆.Λ.Ο.Ε.Μ.
Τµήµα Παροχών ∆.Λ.Ο.Ε.Μ.
Τµήµα ∆ιµερών Συµβάσεων
Τµήµα ∆ιµερών Συµβάσεων
Τµήµα ∆ιµερών Συµβάσεων
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9052
210-998.9063
210-998.9813
210-998.9062
210-998.9127
210-998.9061
210-998.9109
210-998.9138
210-998.9042
210-998.9050
210-998.9054
210-998.9067
210-998.9069
210-998.9057
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β1 - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Προϊστάµενος
210-998.9791
210-998.9793
210-998.9796
210-998.9792
210-998.9801
210-998.9802
210-998.9803
210-998.9697
210-998.9189
210-998.9027-29
210-998.9795
Τµήµα Μελετών και Προγραµµατισµού
Τµήµα Οργάνωσης και Μεθόδων
Τµήµα Οργάνωσης και Μεθόδων
Τµήµα Οργάνωσης και Μεθόδων
Τµήµα Οργάνωσης και Μεθόδων
Τµήµα Οργάνωσης και Μεθόδων
Τµήµα Κωδικών & Βιβλιοθήκης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
10
Γραφείο Εκδόσεων
(∆.Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Υπεύθυνος Εκδόσεων
Hηλεκτρονική επεξεργασία εντύπων
210-991.1971
210-998.9920
210-998.9922
210-998.9871
210-998.9921
210-998.9037
210-998.9033
210-991.1971
Εκτύπωση
Βιβλιοδετείο
Φωτοαντίγραφα
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β2 - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προϊστάµενος
210-998.9362-3
210-998.9396
210-998.9401
210-998.9406
210-998.9743
210-998.9411
210-998.9412
210-998.9403
210-998.9405
210-998.9392
210-998.9393
210-998.9605
210-998.9606
210-998.9371
210-998.9377
210-998.9378
210-998.9379
210-998.9372
210-998.9375
210-998.9601
210-998.9397
210-998.9651
210-998.9603
210-998.9604
210-998.9396
210-998.9415
210-998.9417
210-998.9431
210-998.9437
210-998.9436
210-998.9433
210-998.9381
210-998.9382
210-998.9386
210-998.9383
210-998.9612
210-998.9500
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού
Τµήµα Προσωπικού (Μητρώο)
Τµήµα Προσωπικού (Μητρώο)
Τµήµα Προσωπικού (Μητρώο)
Τµήµα Προσωπικού (Μητρώο)
Τµήµα Προσωπικού (Μητρώο)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τµήµα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τµήµα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τµήµα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τµήµα Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Τµήµα Επιµελητείας
Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης & Αρχείου
Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης & Αρχείου
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Γραφείο Πρωτοκόλλου
Γραφείο ∆ιεκπεραίωσης
Γραφείο ∆ιεκπεραίωσης
Γραφείο ∆ιεκπεραίωσης
Γραφείο ∆ιεκπεραίωσης
Γραφείο Αρχείου
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
11
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β3 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάµενος
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Εσόδων & Προϋπολογισµού
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα Λογιστηρίου
Λογιστήριο – Αρχείο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Λογιστηρίου
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Ελέγχου & Εκκαθάρισης ∆απανών
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
12
210-998.9481
210-998.9480
210-998.9493
210-998.9491
210-998.9497
210-998.9496
210-998.9498
210-998.9569
210-998.9495
210-998.9492
210-998.9536
210-998.9533
210-998.9543
210-998.9542
210-998.9531
210-998.9532
210-998.9557
210-998.9534
210-998.9552
210-998.9471
210-998.9556
210-998.9549
210-998.9547
210-998.9546
210-998.9535
210-998.9541
210-998.9567
210-998.9530
210-998.9502
210-998.9505
210-998.9504
210-998.9568
210-998.9518
210-998.9513
210-998.9514
210-998.9507
210-998.9511
210-998.9501
210-998.9516
210-998.9515
210-998.9506
210-998.9180
210-998.9525
210-998.9521
210-998.9522
210-998.9526
210-998.9527
210-998.9524
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τµήµα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τµήµα Ταµείου
Τµήµα Ταµείου
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9614
210-998.9615
210-998.9561
210-998.9562
210-998.9489
Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
Επίτροπος
Υπηρεσία Επιτρόπου
Υπηρεσία Επιτρόπου
Υπηρεσία Επιτρόπου
Γραµµατεία
210-998.9624
210-998.9625
210-998.9621
210-998.9229
210-998.9622
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β4 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Προϊστάµενος
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) ∆/ντή
Τµήµα Προµηθειών
Τµήµα Προµηθειών
Τµήµα Προµηθειών
Τµήµα Προµηθειών
Τµήµα Προµηθειών
Τµήµα Προµηθειών
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών
Τµήµα Προγραµµατισµού Προµηθειών
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Στέγασης
Τµήµα Στέγασης
Τµήµα Στέγασης
Τµήµα Παραλαβών
Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιουσίας
»
»
»
»
Τµήµα Ενιαίου Προγραµµατισµού Προµηθειών
Τµήµα Ενιαίου Προγραµµατισµού Προµηθειών
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Αποθήκη Υλικών
(Π. Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 - ΑΓ.ΙΩΑΝ.ΡΕΝΤΗΣ)
1. Έντυπο Υλικό & Γραφική Ύλη
Προϊστάµενος
Προσωπικό
2. Είδη Εξοπλισµού Υπηρεσιών
Προϊστάµενος
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-998.9571-3
210-998.9574
210-998.9570
210-998.9575
210-998.9576
210-998.9577
210-998.9578
210-998.9579
210-998.9589
210-998.9594
210-998.9596
210-998.9593
210-998.9564
210-998.9613
210-998.9585
210-998.9581
210-998.9588
210-998.9586
210-998.9587
210-998.9091
21-0998.9595
21-0998.9593
210-346.0680
210-346.0701
210-347.5352
210-347.4517
13
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β5 - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(∆ωδεκανήσου 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Προϊστάµενος
Τµήµα Γραµµατείας
Τµήµα Οικοδοµικών Έργων
Τµήµα Ηλεκτροµηχανικών Έργων
Τµήµα Συντήρησης και Επισκευών
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-991.5395
210-996.5121
210-998.5843
210-998.5876
210-998.5822
210-996.5121
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β6 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Προϊστάµενος
Γραµµατεία
Τµήµα Ανάπτυξης Πληροφορικών Συστηµάτων
Τµήµα Συντήρησης Πληροφορικών Συστηµάτων
α) Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας
Προσφοράς Ζήτησης Εργασίας
β) Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας
γ) Μισθοδοσίας ∆ιαχείρισης Προσωπικού
Μισθοδοσίας ∆ιαχείρισης Προσωπικού
Μισθοδοσίας ∆ιαχείρισης Προσωπικού
Μισθοδοσίας ∆ιαχείρισης Προσωπικού
δ) Οικογενειακού Επιδόµατος
ε) Οικοδοµικού βοηθήµατος
στ)Προγράµµατος Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης
ζ) Προγράµµατος Νέων Θέσεων Εργασίας
Προγράµµατος Νέων Θέσεων Εργασίας
η) Προγράµµατος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
θ) Προγράµµατος Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων
ι) Λογιστήριο
Λογιστήριο
Λογιστήριο
Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης
Τµήµα Εκµετάλλευσης και Παραγωγής
Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο ∆ιοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων
Γραφείο Εισαγωγής Στοιχείων
Γραφείο Χειριστών Η/Υ
Γραφείο Χειριστών Η/Υ
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
14
210-998.9774
210-998.9742
210-998.9745
210-998.9751
210-998.9752
210-998.9758
210-998.9769
210-998.9768
210-998.9766
210-998.9767
210-998.9784
210-998.9764
210-998.9763
210-998.9757
210-998.9762
210-998.9753
210-998.9755
210-998.9747
210-998.9748
210-998.9749
210-998.9771
210-998.9772
210-998.9773
210-998.9781
210-998.9782
210-998.9783
210-998.9011
210-998.9012
210-998.9021
210-998.9022
210-998.9789
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Β7 - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(∆. Γούναρη 2 & Βουλιαγµένης 518 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Προϊστάµενος
Τµήµα Εισαγωγικής Εκπαίδευσης
Τµήµα Επιµόρφωσης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-995.9792
210-995.9793
210-992.4319
210-998.9227
Μ.Ο.∆. Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης ∆ιαχείρισης Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης / Οµάδα Έργου Ο.Α.Ε.∆)
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-994.8080
210-994.1913
210-994.3552
210-994.4239
ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Ν. 2643/98
(∆ωδεκανήσου 6 / 174 56 – ΑΛΙΜΟΣ)
Προϊστάµενος
210-998.5896
210-998.5895
210-998.5887
210-998.5892
210-998.5888
210-998.5886
210-995.8450
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
15
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 26310
Κ.Π.Α.2 Μεσολογγίου
(Σπ. Μουστακλή 30 / 302 00 - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
Γραφείο Ασφάλισης - Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26310-28.833
26310-28.162
26310-28.162
26310-28.162
26310-28.833
[email protected]
ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μεσολογγίου
(Πάροδος Σταυροπούλου / 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26310-51.383
26310-51.013
26310-55.788
26310-11.219
26310-22.171
26310-51.383
[email protected]
ΑΓΡΙΝΙΟ - 26410
Κ.Π.Α.2 Αγρινίου
(Παπαστράτου 61 / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
26410-49.630
26410-32.343
26410-49.635
26410-32.343
26410-31.020
[email protected]
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
(Οδυσσέα Ελύτη 3 / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
26410-24.203
26410-22.671
26410-22.671
26410-22.671
26410-24.203
16
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αγρινίου
(Εθνική οδός Αγρινίου - Αµφιλοχίας / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεφωνικό Κέντρο
26410-55.314
26410-29.987
26410-39.823
26410-21.630
26410-31.106
26410-55.315
26410-34.485
26410-23.008
26410-34.285
[email protected]
Γραφείο Καθηγητών
Συντήρηση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Εργαστήριο Η/Υ
e-mail
ΚΕΚ Αγρινίου
(Εθνική οδός Αγρινίου - Αµφιλοχίας / 301 00 - ΑΓΡΙΝΙΟ)
∆ιευθυντής
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26410-32.982
26410-25.485
[email protected]
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 26340
Κ.Π.Α.2 Ναυπάκτου
(Πλ. Τζαβελλαίων 16Α / 303 00 - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26340-28.797
26340-28.779
26340-28.779
26340-28.779
26340-28.779
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Αµφιλοχίας
26420-29.330
26420-29.331
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Αµφιλοχίας
(Β. Καραπάνου / 305 00 - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
26420-22.237
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Αστακού
(300 06 - ΑΣΤΑΚΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
26460-41.219
17
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ - 27520
Τοπική Υπηρεσία Ναυπλίου
(Μπουµπουλίνας 38 / 211 00 - ΝΑΥΠΛΙΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
27520-27.136
27520-21.944
27520-21.944
27520-27.136
[email protected]
Κ.Π.Α. Ναυπλίου
(Αγαπητού 10 / 211 00 - ΝΑΥΠΛΙΟ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
27520-22.850
27520-22.084
27520-28.386
27520-25.769
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Αργολίδας
(Λεωφ. Άργους - Ναυπλίου / 211 00 - ΤΙΡΥΝΘΑ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
27520-28.654
27520-29.232
27520-27.681
27520-28.675
27520-28.654
27520-29.232
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Ι.Ε.Κ. Αργολίδας
(4ο χλµ. Λεωφ. Ναυπλίου - Άργους / 211 00 - ΤΙΡΥΝΘΑ)
Τηλέφωνο
27520-21.721
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
27520-97.556
18
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΓΟΣ - 27510
Κ.Π.Α.2 Άργους
(Κορίνθου 212 / 212 00 - ΑΡΓΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
27510-66.254
27510-21.264
27510-68.735
27510-21.264
27510-21.264
27510-21.607
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ Ο.Α.Ε.∆
∆ήµου Κρανιδίου
27540-22.589
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Κρανιδίου
(213 00 - ΚΡΑΝΙ∆Ι ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ)
∆ιευθυντής
27540-22.595
19
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ - 2710
Κ.Π.Α.2 Τρίπολης
(Τέρµα Καραϊσκάκη, Αγ. Γεώργιος / 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ)
Προϊστάµενος
Τηλέφωνο και fax προϊσταµένου
Υποδοχή
Γραφείο Ασφάλισης
Εργασιακοί Σύµβουλοι ΝΘΕ - ΝΝΕ
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2710-243.692
2710-242.749
2710-243.691
2710-224.159
2710-225.306
2710-242.753
[email protected]
ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Τρίπολης
(Τέρµα Καραϊσκάκη, Αγ. Γεώργιος / 221 00 - ΤΡΙΠΟΛΗ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Γραφείο Υποδιευθυντή
Γραφείο πρακτικής άσκησης
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2710-243.714
2710-233.053
2710-23.3061
2710-243.607
2710-243.608
2710-233.062
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας
27550-22.579
27550-22.461
27910-22.265
27910-31.214
27910-31.231
27570-29.083
27970-22.100
∆ήµου Μεγαλόπολης
∆ήµου Γόρτυνος
∆ήµου Λεωνιδίου
∆ήµου Τροπαίων
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Μεγαλόπολης
(Τουρλεντέ - Κολοκοτρώνη / 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ)
∆ιευθυντής
27910-22.247
20
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑ - 26810
Κ.Π.Α.2 Άρτας
(Περιφερειακή οδός Άρτας / 471 00 - ΑΡΤΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Πληροφοριών
Γραφείο Ασφάλισης - Υποδοχή
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
26810-21.649
26810-26.177
26810-28.052
26810-26.518
26810-24.428
26810-28.623
26810-21.649
ΕΠΑ.Σ. - ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Άρτας
(∆ιόδια Άρτας - Πέτα / 471 00 - ΑΡΤΑ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
26810-70.006
26810-70.694
26810-70.849
26810-70.219
26810-22.244
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
21
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)
(Μέτωνος 4 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)
∆ιευθυντής
210-528.8421
Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τµήµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
»
»
Τµήµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης / Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Απασχόλησης
»
»
»
»
Τµήµα Απασχόλησης / Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Ασφάλισης
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-520.0041
210-520.0045
210-520.0048
210-523.1892
210-528.8467
210-528.8439
210-528.8437
210-528.8434
210-528.8436
210-528.8450
210-528.8441
210-528.8442
210-528.8460
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τµήµα ∆ιοικητικού
»
»
»
»
»
»
Τµήµα ∆ιοικητικού / Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών
»
»
»
»
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών / Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο Μηχανογράφησης
»
»
»
Γραφείο Μηχανογράφησης / Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο Μισθοδοσίας
Γραφείο Μισθοδοσίας / Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Προµηθειών
e-mail
22
210-528.8422
210-528.8423-6
210-528.8464
210-528.8438
210-528.8465
210-528.8433
210-528.8459
210-528.8420
210-528.8430
210-528.8405-9
210-528.8411-19
210-528.8466
210-528.8432
210-528.8468
210-528.8410
210-528.8469
210-528.8428
210-528.8429
210-528.8431
210-524.5509
210-528.8401-4
210-524.1054
210-520.0039
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Κ.Π.Α. Αγίας Παρασκευής
(Μεσογείων 452 / 153 42 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Προϊστάµενος
Αναπλ. Προϊσταµένου
Τηλεφωνικό κέντρο
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-639.3489
210-601.7895
210-601.0789
210-608.1843-4
210-639.6831
210-6010.788
[email protected]
1. Τοπική Υπηρεσία Αγίας Παρασκευής
(Μεσογείων 451 / 153 42 - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Προϊστάµενος
210-639.4136
210-601.0670
210-639.6699
210-639.5899
210-601.0670
210-639.4136
[email protected]
Γραφείο Ασφάλισης
Παροχές ∆.Λ.Ο.Ε.Μ
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2. Κ.Π.Α. Αγίων Αναργύρων
(Αµοργού 5 - Θεσ/κης & Β. Γεωργίου / 134 51 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-238.9062
210-238.2454
210-238.2452
210-238.2960
210-238.3760
[email protected]
2. Τοπική Υπηρεσία Αγίων Αναργύρων
(Γρηγορίου Λαµπράκη 2 & Λεωφόρος Καµατερού
134 51 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Παροχές ∆.Λ.Ο.Ε.Μ.
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-238.9015
210-238.9017
210-238.9018
210-238.9016
[email protected]
23
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3. Κ.Π.Α.2 Αθήνας
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραµµατεία (τηλέφωνο και fax)
Τηλεφωνικό κέντρο
»
»
»
Επιχορηγήσεις
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία - (fax)
Προσλήψεις - Απολύσεις
Οικογενειακά Επιδόµατα - Μητρότητα
Επιδόµατα Στράτευσης - Ανεργία
Λογιστήριο
Πρακτική Τ.Ε.Ι.
Ανεργία
Επιδόµατα Σπουδαστικής Άδειας
Τηλεοµοιοτυπία - (fax)
e-mail
210-524.9226
210-524.3983
210-524.6231
210-524.3982
210-524.0102
210-524.0320
210-524.8369
210-524.0630
210-524.0330
210-524.0527
210-524.0573
210-524.0447
210-524.0351
210-524.0353
210-528.8451
210-528.8449
210-524.0419
[email protected]
(Μέτωνος 4 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης - Βοηθήµατα
Γραφείο Ασφάλισης - Ανεργία
210-524.0419
210-524.0447
210-524.0527
210-524.0353
210-524.0573
210-524.0351
210-524.0419
210-524.0573
210-524.0351
Γραφείο Ασφάλισης - ∆ΛΟΕΜ
Λογιστήριο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
»
»
4. Κ.Π.Α.2 Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ)
Προϊστάµενος
210-598.4450
210-531.9542
210-531.7358
210-598.4611
210-598.7390
210-531.7447
210-598.9738
210-598.4611
210-598.4611
210-531.9550, 210-598.7380
[email protected]
Τηλεφωνικό Κέντρο
Γραφείο Ασφάλισης
Παροχές ∆.Λ.Ο.Ε.Μ.
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Εργασιακών Συµβούλων
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. K.Π.Α.2 Αµαρουσίου
(Παλαιολόγου 9 / 151 24 - ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
»
»
Γραφείο Ασφάλισης
210-806.4688
210-806.7244
210-806.7255
210-802.4646
210-802.2087
210-805.3317
210-806.4055
210-802.8305
210-802.2085
210-806.7427
210-802.9138
[email protected]
Παροχές ∆.Λ.Ο.Ε.Μ.
Γραφείο µητρότητας, ΤΕΙ, εφεδρείας
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
6. Κ.Π.Α.2 Αµπελοκήπων
(Έσλιν 3 / 115 23 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο Απασχόλησης
»
»
»
Επιδοτήσεις Προγραµµάτων
Τηλεφωνικό Κέντρο Ασφάλισης - Μητρότητα
»
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Εργασιακών Συµβούλων
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Απασχόλησης
e-mail
210-645.4145
210-644.5678
210-644.5647
210-644.5691
210-644.5950
210-644.5892
210-643.7903
210-645.4187
210-643.7148
210-644.5991
210-645.9031
210-644.5793
[email protected]
7. Κ.Π.Α.2 Αχαρνών
(Β. Παγώνα 22 / 136 71 - ΑΧΑΡΝΕΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
210-244.4214
210-246.5862
210-246.0593
210-244.0587
210-244.4988
210-244.4989
210-246.0593
210-244.4988
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
25
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8. Κ.Π.Α.2 Γλυφάδας
(Λ. Βουλιαγµένης 107 / 166 74 - ΓΛΥΦΑ∆Α)
Προϊστάµενος
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Απασχόλησης
∆ιοικητική Υποστήριξη
Επιχορηγήσεις ΝΘΕ,
Επιχορηγήσεις ΝΕΕ
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-963.6467
210-963.6620
210-963.6621
210-963.6618
210-960.3207
210-963.0748
210-963.0961
210-960.1787
210-963.6458
[email protected]
e-mail
9. Κ.Π.Α.2 ∆άφνης
(∆ωδεκανήσου 6 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
»
»
»
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές Ανεργίας & Στράτευσης
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές ∆.Λ.Ο.Ε.Μ.
Γραφείο Υποστήριξης
Γραµ/κή Υποστήριξη
Γραφείο Απασχόλησης
∆ιαχείριση
Επιχορηγήσεις
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-976.9826
210-976.9879
210-976.9875
210-971.1846
210-976.9890
210-976.9877
210-976.9876
210-976.9892
210-976.9893
210-976.9827
210-976.9878
210-976.9821
210-976.9822
210-976.9894
210-976.9871
210-976.9872
210-976.9820
210-971.1527
210-970.6620
10. Κ.Π.Α.2 Ελευσίνας
(∆ήµητρος 51 / 192 00 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
210-554.6770
210-554.2412
210-554.8634
210-556.2958
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11. Κ.Π.Α.2 Ιλίου
(Μενελάου 86 & Αθηνάς /131 22 – ΙΛΙΟΝ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
210-269.2430
210-261.1606
210-261.1655
210-263.7831
210-261.1655
210-261.1606
210-262.5899
210-269.2430
210-263.7832
210-262.5448
210-269.2431
210-269.2431
210-261.1655
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
12. Κ.Π.Α. Καισαριανής
(Αγίου Φανουρίου & Β. Λάσκου 32 / 116 33 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης – Εγγραφές Ανέργων
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-701.2860
210-701.2897
210-701.2703
210-701.2851
210-701.2831
210-701.2196
12. Τοπική Υπηρεσία Καισαριανής
(Άκρωνος 1 99 / 116 33 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Ασφάλισης
210-701.2167
210-701.2167
210-701.5079
210-756.1052
210-701.2166
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
13. Κ.Π.Α.2 Καλλιθέας
(∆ηµοσθένους 113 & Μαντζαγριωτάκη 57 / 176 76 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
210-951.0421
210-956.8888
210-951.0562
210-958.8373
210-957.7202
210-951.0964
210-951.0562
210-951.5288
»
»
»
»
»
27
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
13. Κ.Π.Α.2 Καλλιθέας
(∆ηµοσθένους 113 & Μαντζαγριωτάκη 57 / 176 76 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ)
Τηλεφωνικό κέντρο
»
Τηλεοµοιοτυπία - (fax)
η
(Η 2 γραµµή δεν έχει συνδεθεί ακόµα µε συσκευή)
210-956.1211
210-951.0646
210-951.8716
210-956.8887
14. Κ.Π.Α.2 Κερατσινίου
(Κίου 5 & Μ. Ασίας / 187 56 - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ)
Προϊστάµενος
210-432.5712
210-432.2028
210-401.5306
210-401.5307
210-401.5308
210-401.5309
210-401.5310
210-432.5712
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
»
15. Κ.Π.Α.2 Κηφισιάς
(Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140 / 145 64 - Ν. Κηφισιά)
Προϊστάµενος
Γραµµατεία
Πληρωµές
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-625.3635
210-625.2457
210-625.3610
210-625.3632
210-625.3646
210-625.2456
[email protected]
16. Κ.Π.Α.2 Λαυρίου
(Φλέµινγκ 24 / 195 00 - ΛΑΥΡΙΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22920-26.442
22920-25.366
22920-26.445
22920-25.366
22920-26.442
[email protected]
17. Κ.Π.Α.2 Μαρκόπουλου
(Παπαδηµητρίου 26Α / 190 03 - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
22990-49.025
22990-22.833
22990-25.414
22990-49.545
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
28
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
18. Κ.Π.Α.2 Μεγάρων
(28ης Οκτωβρίου & Συληµβρίας / 191 00 - ΜΕΓΑΡΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22960-81.974
22960-81.973
22960-81.974
22960-81.975
22960-28.004
[email protected]
19. Κ.Π.Α.2 Μοσχάτου
(Θεσσαλονίκης 82 & Αρτέµιδος 31 / 183 45 - Μοσχάτο)
Προϊστάµενος
Υποδοχή
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
»
»
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-940.0716
210-940.0984
210-941.5234
210-940.0806
210-940.0489
210-941.5234
210-940.0819
210-940.0463
210-941.0340
[email protected]
20. Κ.Π.Α. Νέας Ιωνίας
(Αλέκου Παναγούλη 50 / 142 31 - Ν. ΙΩΝΙΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-275.7303
210-275.1985
210-271.7147
210-279.8289
210-279.9666
210-279.9666
[email protected]
21. Τοπική Υπηρεσία Νέας Ιωνίας
(Ιφιγενείας 3Α / 142 31 – Ν. ΙΩΝΙΑ)
Προϊστάµενος
Γραµµατεία
Γραφείο Ασφάλισης
Μητρότητα - Ειδικά επιδόµατα
Παροχές ∆.Λ.Ο.Ε.Μ
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-275.1983
210-271.5106
210-275.1984
210-277.5525
210-275.1986
210-271.5106
[email protected]
29
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
22. Κ.Π.Α.2 Νέου Κόσµου
(Καλλιρρόης 31 / 117 43)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
210-923.1765
210-923.4200
210-923.4277
210-923.4210
210-923.4217
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-923.1750
210-923.1753
[email protected]
e-mail
23. K.Π.Α.2 Νίκαιας
(Καισαρείας 136 & Κιλικίας / 184 50 - ΝΙΚΑΙΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
»
»
»
»
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-425.4108
210-491.9449
210-490.3080
210-491.2092
210-491.1958
210-491.2175
210-491.2634
210-490.8164
210-492.7547
210-491.2464
210-492.6292
210-491.9361
24. Κ.Π.Α.2 Παλλήνης
(Λεωφ. Μαραθώνος 115 / 153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης - Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
30
210-603.3488
210-666.9914
210-603.3489
210-603.3488
210-603.3488
210-603.3486
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25. Κ.Π.Α.2 Πατησίων
(Αγ. Λαύρας 9 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Ν.Θ.Ε. – Ν.Ν.Ε. Υποστήριξη
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-201.3221
210-202.9655
210-201.8565
210-202.3274
210-201.0240
[email protected]
(Λεωφ. Γαλατσίου 13-15 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης - Παροχές Ανεργίας
Οικογενειακό
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-223.0797
210-202.7710
210-223.0160
210-202.9656
210-228.1154
[email protected]
27. Κ.Π.Α.2 Πειραιά
(Μαυροµιχάλη 21 & Μεσολογγίου 4 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
(Μαυροµιχάλη 21 & Μεθώνης 19 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Προϊστάµενος
210-413.2437
210-417.8585
210-412.4476
210-417.2453
210-413.0355
210-412.3114
210-417.9513
210-417.9541
210-417.5163
210-412.4665
210-412.4915
210-422.2323
210-412.4970
[email protected]
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
»
»
»
»
»
Προγράµµατα Ν.Ε.Ε.
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
31
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
28. Κ.Π.Α. Περιστερίου
(Βασ. Αλεξάνδρου 69 / 121 31 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ)
Προϊστάµενος
Πρωτόκολλο
Γραφείο Επιχορήγησης Προγραµµάτων
210-573.9929
210-573.4444
210-574.0114
Λογιστήριο
Γραφείο Εργασιακών Συµβούλων
Εγγραφές - Ανανεώσεις καρτών ανεργίας
Γραφείο EURES
e-mail
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) για φορολ. Ενηµερότητες
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Υπηρεσίας
e-mail
210-574.0114
210-573.4344
210-577.1304
210-578.1444
[email protected]
[email protected]
210-573.4206
210-573.9740
[email protected]
29. Τοπική Υπηρεσία Περιστερίου
(Βασ. Αλεξάνδρου & Επιδαύρου 34 / 121 34 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
210-572.1699
210-574.0113
210-572.0677
210-572.1699
210-574.0111
210-572.8084
[email protected]
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο ∆ΛΟΕΜ
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
30. Κ.Π.Α.2 Πλατεία Αττικής
(Ζαχιάς 6 Πλ. Αττικής / 104 45 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
210-883.6212
210-883.6208
210-883.6907
210-883.6330
210-883.6270
210-883.6046
210-883.6444
210-883.6221
[email protected]
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Εργασιακών Συµβούλων
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Ασφάλισης - Ειδικά βοηθήµατα
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
32
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων Αθήνας
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
210-528.8447
210-528.8458
210-528.8454
210-528.8461
210-528.8453
210-528.8455
210-528.8456
210-524.1523
[email protected]
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
Πρότυπο Κέντρο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
και Απασχόλησης Νέων
(Πειραιώς 52 / 104 36 - ΑΘΗΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-528.8445
210-528.8446
210-528.8470
Κέντρο Προώθησης Προγραµµάτων Απόκτησης
Επαγγελµατικής Εµπειρίας (STAGE)
(Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρας 140 / 145 64 - ΚΗΦΙΣΙΑ)
Γραµµατεία
Μηχανογράφησης Πληρωµών
Υπεύθυνοι προγράµµατος STAGE
210-625.2457
210-625.3632
210-625.3646
210-625.3610
210-625.2456
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Αίγινας
∆ήµου Κυθήρων
∆ήµου Σαλαµίνας
22970-22.220
27360-31.213
210-464.6154
210-464.6155
33
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Αίγινας
(Λεονάρδου Λαδά και Αριστοφάνη / 180 10 - ΑΙΓΙΝΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22970-22.227
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Πόρου
(180 20 - ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22980-22.245
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Σαλαµίνας
(Λεωφ. Σαλαµίνας & Αιαντείου / 189 00 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
210-465.1223
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Σπετσών
(180 50 - ΣΠΕΤΣΕΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22980-72.362
34
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αγ. Αναργύρων
(Πύργος Βασιλίσσης / 131 22 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Γραφείο Καθηγητών
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-231.5881
210-232.1075
210-231.1083
210-231.5881
2. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 & ∆αρδανελίων / 122 43 - ΑΙΓΑΛΕΩ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία Σχολής
Γραµµατεία Κέντρου
Τηλεφωνικό Κέντρο
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-598.9434
210-591.1457
210-598.9463
210-598.1219
210-598.9452-4
210-531.5789
210-590.8512
[email protected]
3. ΕΠΑ.Σ. - Μαθητείας Αλίµου
(∆ωδεκανήσου 12 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία - ∆ιαχείριση
Γραφείο Εκπαιδευτικών
Εργαστήριο Καινοτόµων Μεθόδων
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-993.5193
210-993.4287
210-994.9503
210-992.2360
210-993.5192
4. ΕΠΑ.Σ. - Mαθητείας Γαλατσίου
(Λεωφ. Γαλατσίου 17 / 111 41 - ΑΘΗΝΑ)
∆ιευθυντής (τηλέφωνο και fax)
Γραµµατεία
Γραφείο καθηγητών
Γραφείο Εκπαίδευσης
∆ιαχείριση ΕΠΑ.Σ (τηλέφωνο και fax)
∆ιαχείριση υλικών
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-228.4900
210-228.7460
210-202.4542
210-211.4198
210-202.5691
210-202.4979
210-228.7460
[email protected]
35
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ελευσίνας
(Παλαιά Εθν. οδός Αθηνών - Θηβών 196 00 - ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
210-554.5298
210-554.2308
210-556.0474
210-554.2375
210-556.0443
210-554.8910
210-554.8985
210-554.2014
[email protected]
Γραµµατεία
∆ιαχείριση Οικον.
∆ιαχείριση Πρακτικής
Πρακτική άσκηση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
6. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ηρακλείου Αττικής
(Πεύκων 112 / 141 22 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
∆ιευθυντής (τηλέφωνο και fax)
Υποδιευθυντής
Υποδιευθύντρια
Γραµµατεία
»
τηλέφωνο και (fax)
Γραµµατεία Εκπαίδευσης
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
ΕΠΑ.Σ (τηλέφωνο και fax)
210-281.6074
210-285.3570
210-281.7526
210-281.9659
210-281.9672
210-281.0226
210-281.9475
210-281.6540
210-281.9892
210-281.0827
210-285.5548
210-281.8728
210-281.3772
[email protected]
∆ιαχείριση
Συντήρηση
e-mail
7. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καλαµακίου
(∆ωδεκανήσου 6-12 / 174 56 - ΑΛΙΜΟΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Γραφείου Υποδιευθυντή
Γραµµατεία
Γραφείο Εκπαιδευτικών
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο τεχνικών θεµάτων και ασφάλειας
36
210-992.5300
210-996.3865
210-992.5711
210-991.5025
210-992.5411
210-994.0294
210-996.9033
210-992.1285
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
8. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Μοσχάτου
(Θεσσαλονίκης 47 / 183 46 - ΜΟΣΧΑΤΟ)
∆ιευθυντής (τηλέφωνο και fax)
Υποδιευθυντής
Γραφείο Καθηγητών
Γραφείο ωροµίσθιων Καθηγητών
Θυρωρείο
Γραµµατεία
210-481.8329
210-481.5268
210-481.9862
210-482.9536
210-481.8652
210-481.7687
210-482.9882
210-481.7687
210-482.2444
210-482.9535
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
∆ιαχείριση
Τεχνική Υπηρεσία
e-mail
9. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Παλλήνης
(Οδός ∆ωδώνης Θέση Παπαχωράφι 153 51 - ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Τηλεφωνικό κέντρο - Γραµµατεία
Γραφείο Εκπαίδευσης
Γραφείο Ωροµισθίων
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-666.7917
210-603.0466
210-603.1955
210-666.7191
210-603.1458
210-603.0467
[email protected]
10. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πειραιά
(Κ. Μαυροµιχάλη 17-19 / 185 45 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Γραµµατεία - Υποδιευθυντής
∆ιαχείριση
Γραφείο Υφάσµατος ένδυσης
Γραφείο Καθηγητών
Γραφείο Κοµµωτικής
Γραφείο Ηλεκτρολόγων
Γραφείο Εργοδοσίας
Εργαστήριο Η/Υ
Γραφείο Θερ/κων
Rac κέντρου
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-412.0948
210-412.6852
210-417.5919
210-412.0207
210-412.5100
210-411.4648
210-412.9313
210-412.4259
210-412.7178
210-412.3840
210-412.0953
210-412.4450
210-410.0477
210-412.1916
[email protected]
37
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ρέντη
(Π. Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντές
Τηλεφωνικό Κέντρο
210-341.0388
210-347.4665
210-347.8333
210-347.8564
210-341.3368
210-347.3984
210-341.6804
210-347.4040
[email protected]
Γραφείο Εκπαίδευσης
∆ιαχείριση
Παλαιά µηχανογράφηση του κέντρου
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
12. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σαλαµίνας
(ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / 189 00 - ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
∆ιευθυντής
210-464.9586
210-467.0263
210-467.7784
210-464.9826
210-467.7784
[email protected]
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
13. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σκαραµαγκά
(Λεωφ. Σχιστού 1 / 124 62 - ΧΑΪ∆ΑΡΙ)
Τηλεφωνικό κέντρο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-558.0777
210-557.2728
[email protected]
14. ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Υµηττού
(Ανδρέα Λεντάκη 2 / 172 37 - ΥΜΗΤΤΟΣ )
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-971.3868
210-970.4343
210-973.0636
[email protected]
38
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. ΚΕΚ Αιγάλεω
(Πλαπούτα 11 / 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ)
Τηλέφωνα
210-598.9454
6974787591
[email protected]
210-590.8512
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2. ΚΕΚ Ν. Ηρακλείου
(Πευκών 112 / 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-281.0421
210-281.6483
210-281.6483
[email protected]
39
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Ι.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ
(Πλαπούτα 11 & ∆αρδανελίων / 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ)
Τηλέφωνο
210-590.8910
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-590.8225
2. Ι.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
(Λεωφ. Γαλατσίου 13 - 15 / 11 41 ΑΘΗΝΑ)
Τηλέφωνο
210-211.0871
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-211.0810
3. Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Παλαιά Εθν. οδός Αθηνών - Θηβών / 196 00 ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-556.0669
210-554.8911
210-554.7611
[email protected]
4. Ι.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
(∆ωδεκανήσου 6 - 12 / 174 56 ΑΛΙΜΟΣ)
Τηλέφωνο
210-996.3721
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-996.9033
5. Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
(Λεωφ. Τατοΐου 125 & Λύρας 140 / 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ)
Τηλέφωνο
210-800.2798
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
210-620.5642
40
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
6. I.E.K. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
(Θεσσαλονίκης 47 / 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-4823.943
210-4818.654
210-4818.654
[email protected]
7. Ι.Ε.Κ. ΡΕΝΤΗ
(Π.Ράλλη 83 & Κηφισού / 182 33 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
210-3472.907
210-3478.594
210-3472.629
[email protected]
41
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΑ - 2610
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Αθηνών 89 ΡΙΟ / 265 00 Τ.Θ. 1181 / 261 10 ΠΑΤΡΑ)
Περιφερειακός ∆ιευθυντής
e-mail
Γραµµατεία Περιφερειακού ∆ιευθυντή
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) - Γραµµατείας
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) - ∆ιοικητικού
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) - Οικονοµικού
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) - Πληροφορικής
2610-966.701
[email protected]
2610-966.708
2610-966.709
2610-966.724
2610-966.776
2610-966.811
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τµήµα Επαγγ/κού Προσανατολισµού
Τµήµα Επαγγ/κής Κατάρτισης - Προϊστάµενος
e-mail
Τµήµα Απασχόλησης - Προϊστάµενος
Τµήµα Απασχόληση
e-mail
Τµήµα Ασφάλισης - Προϊστάµενος
Τµήµα Ασφάλισης
2610-966.880
2610-966.740
[email protected]
2610-966.730
2610-966.731
[email protected]
2610-966.730
2610-966.731
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τµήµα ∆ιοικητικού - Προϊστάµενος
e-mail
Τµήµα ∆ιοικητικού
e-mail
Τµήµα Οικ. Υπηρεσιών - Προϊστάµενος
Λογιστήριο
2610-966.720
[email protected]
2610-966.721-3
[email protected]
2610-966.760
2610-966.770-79
2610-966.750
2610-966.780-3
2610-966.710
[email protected]
2610-966.800
[email protected]
2610-966.840
[email protected]
2610-966.890
Μισθοδοσία
Τµήµα Γραµµατείας & Προµηθειών
e-mail
Γραφείο Πληροφορικής
e-mail
e-mail
Ένωση Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.∆.
42
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΤΡΑ - 2610
Τοπική Υπηρεσία Πάτρας
(Αγίου Ανδρέου 45 / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
»
Γραφείο Απασχόλησης
»
Γραφείο Ασφάλισης
Ανεργία
»
»
∆ΛΟΕΜ
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2610-630.661
2610-630.660
2610-630.659
2610-630.664
2610-630.665
2610-630.665
2610-630.658
2610-630.656
2610-630.668
2610-630.664
2610-630.704
[email protected]
Τοπική Υπηρεσία Αγίου Ανδρέα Πατρών
(Ακτή ∆υµαίων 26 / 263 32 - ΠΑΤΡΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2610-346.673
2610-313.362
2610-313.361
2610-313.361
Κ.Π.Α. Πάτρας
(Αγ. Ανδρέου 45 (Πάροδος Γερακάρη 4) / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο Απασχόλησης
»
»
»
Ν.Θ.Ε – Ν.Ε.Ε
Έκδοση κάρτας ανεργίας
2610-630.653
2610-630.631
2610-630.636
2610-630.706
2610-630.629
2610-630.637
2610-630.640
2610-630.642
2610-630.645
2610-630.620
2610-630.621
2610-630.623
2610-630.610-619
2610-630.651
2610-630.700
[email protected]
Παραλαβή προσλήψεων
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο EURES
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Καλαβρύτων
26920-22.390
43
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων Πάτρας
(Αγίου Ανδρέα 45 / 262 21 - ΠΑΤΡΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
2610-630.608
2610-630.603
2610-630.604
2610-630.605-7
2610-630.703
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πάτρας
(Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 265 00 - ΠΑΤΡΑ)
∆ιευθυντής
Μηχανογράφηση
2610-992.990
2610-995.478
2610-995.479
2610-991.734
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Ι.Ε.Κ. Πάτρας
(Αθηνών 89 ΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ / 265 00 - ΠΑΤΡΑ)
Τηλέφωνα
2610-966.962
2610-966.972
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2610-966.936
ΑΙΓΙΟ - 26910
Τοπική Υπηρεσία Αιγίου
(Ανδρέου Λόντου 5 & Μητροπόλεως 20 / 251 00 - ΑΙΓΙΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
26910-24.041
26910-22.595
26910-68.580
26910-22.595
26910-68.581
[email protected]
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
K.Π.Α. Αιγίου
(Παναγιωτόπουλων 9 / 251 00 - ΑΙΓΙΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο
Προσλήψεις - Απολύσεις - Εγγραφές ανέργων
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
44
26910-20.660
26910-25.154
26910-25.154
26910-29.977
26910-29.977
26910-29.966
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ - 22610
Κ.Π.Α.2 Λιβαδειάς
(Καραγιαννοπούλου 118 & ∆ροσίνη / 321 00 - ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
22610-80.642
22610-23.823
22610-80.642
22610-28.378
22610-80.641
[email protected]
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΘΗΒΑ - 22620
Κ.Π.Α.2 Θήβας
(Πελοπίδου & Αγγελίδη / 322 00 - ΘΗΒΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
22620-21.753
22620-28.965
22620-21.752
22620-29.205
22620-21.753
22620-21.753
22620-28.965
[email protected]
Γραφείο Απασχόλησης - Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Απασχόληση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Ασφάλιση
e-mail
ΑΝΤΙΚΥΡΑ - 22670
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Αντίκυρας Βοιωτίας
(320 12 - ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεφωνικό Κέντρο
22670-42.622
22670-42.622
22670-42.622
22670-42.622
22670-42.624
22670-42.624
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµος Οινοφύτων
22620-51.500
45
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Αλιάρτου
(Π. Κουντουριώτη 2 / 320 01 - ΑΛΙΑΡΤΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22680-22.235
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Παραλίας ∆ιστόµου
(Ρήγα Φεραίου 14 / 320 03 - ΠΑΡΑΛΙΑ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22670-41.202
46
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ - 24620
Κ.Π.Α.2 Γρεβενών
(Θ. Ζιάκα & Αριστείδου / 511 00 - ΓΡΕΒΕΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
24620-87.978
24620-22.315
24620-28.382
24620-22.315
24620-22.315
24620-87.978
24620-84.994
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου ∆εσκάτης
24620-36.119
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. ∆εσκάτης
(Πλατεία ∆ηµαρχείου / 512 00 - ∆ΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24620-31.084
47
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΡΑΜΑ - 25210
Κ.Π.Α.2 ∆ράµας
(Κοζάνης 3 Τ.Θ. 76 / 661 00 - ∆ΡΑΜΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25210-35.007
25210-30.331-2
25210-30.331-2
25210-30.331-2
25210-35.007
[email protected]
(Περικλέους Κάβδα 6 / 661 00 - ∆ΡΑΜΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Επιχορήγησης Ν.θ.Ε. - Ν.Ε.Ε.
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25210-36.872
25210-48.726
25210-48.724
25210-48.723
25210-48.724
25210-48.725
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας ∆ράµας
(7ο χιλ. ∆ράµας - Νευροκοπίου Τ.Θ. 70 / 661 00 - ∆ΡΑΜΑ)
∆ιευθυντής
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) δ/ντή
Υποδιευθυντές
Γραµµατεία
Γραφείο Καθηγητών
Εργαστήρια
∆ίκτυο Η/Υ γραφείων
25210-81.170
25210-81.304
25210-81.302
25210-81.131
25210-81.303
25210-81.301
25210-55.584
30.911
25210-81.306
25210-81.543
[email protected]
Συντήρηση
Αποθηκάριος
e-mail
ΚΕΚ ∆ράµας
(7ο χιλ. ∆ράµας - Νευροκοπίου, περιοχή Μυλοπόταµου
661 00 - ∆ΡΑΜΑ)
∆ιευθυντής
25210-81.305
6974236345
22210-81.304
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
48
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
Ι.Ε.Κ. ∆ράµας
(7ο χιλ. οδού ∆ράµας - Νευροκοπίου / 661 00 - ∆ΡΑΜΑ)
∆ιευθυντής
25210-81.162
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
25210-81.162
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου
25230-22.210
25230-21.057
49
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΡΟ∆ΟΣ - 22410
Κ.Π.Α.2 Ρόδου
(Θ. Σοφούλη 93 / 851 00 - ΡΟ∆ΟΣ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
»
»
»
Εργασιακοί Σύµβουλοι
»
»
»
»
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
22410-44.590
22410-28.910
22410-23.265
22410-28.910
22410-37.895
22410-44.580
22410-44.481
22410-44.591
22410-44.592
22410-44.585
22410-44.586
22410-44.587
22410-44.588
22410-44.589
22410-44.593
22410-37.917
22410-37.895
ΕΠΑ.Σ. - Mαθητείας Ρόδου
(Θ. Σοφούλη 93 / 851 00 - ΡΟ∆ΟΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Τηλεφωνικό Κέντρο
Γραφείο Εκπαιδευτικών
∆ίκτυο Η/Υ
Λογιστήριο - ∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) ∆/ντή
e-mail
22410-22.039
22410-31.089
22410-31.077
22410-78.788
22410-70.123
22410-26.857
22410-31.083
[email protected]
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - 22440
Κ.Π.Α.2 Αρχαγγέλου
(ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟ∆ΟΥ / 851 02 - ΡΟ∆ΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22440-23.825
22440-24.090
22440-24.090
22440-23.825
[email protected]
50
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΩΣ - 22420
Κ.Π.Α.2 Κω
(Παναγή Τσαλδάρη 9 Τ.Θ. 462 / 853 00 - ΚΩΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
22420-27.777
22420-28.747
22420-28.747
22420-28.747
22420-20.850
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Αστυπάλαιας
22430-61.206
22430-61.423
22420-71.208
22430-28.440
22450-22.556
22450-22.688
22470-23.711
22470-23.400
22470-41.206
22470-41.209
22420-48.746
22410-91.998
22410-94.665
22460-70.110
22460-70.129
22460-70.893
22460-44.212
22460-45.207
∆ήµου Ηρακλειδών
∆ήµου Καλύµνου
∆ήµου Καρπάθου
∆ήµου Λέρου
∆ήµου Λειψών
∆ήµου Νισύρου
∆ήµο Πεταλούδων
∆ήµου Σύµης
∆ήµου Τήλου
∆ήµου Χάλκης
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Καλύµνου
(Eνορία Αναστάσεως / 852 00 - ΚΑΛΥΜΝΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22430-28.686
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Καρπάθου
(Πηγάδια Καρπάθου / 857 00 - ΚΑΡΠΑΘΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22450-22.296
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Λέρου
(854 01 - ΛΕΡΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22470-22.220
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Πάτµου
(855 00 - ΠΑΤΜΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22470-31.796
51
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - 25510
Κ.Π.Α.2 Αλεξανδρούπολης
(4ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Παλαγίας Τ.Θ. 17 / 681 00 - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
25510-26.199
25510-25.646
25510-84.966
25510-26.547
25510-84.967
25510-25.646
25510-84.966
25510-26.547
25510-84.967
25510-26.799
[email protected]
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΕΠΑ.Σ - Mαθητείας Αλεξανδρούπολης
(4ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Παλαγίας T.Θ. 72 / 681 00 - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής - Γραµµατεία – ∆ιαχείριση – Καινοτόµα
εργαστήρια
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25510-38.155
25510-23.709
25510-23.709
25510-38.155
25510-23.709
25510-82.324
25510-38.154
[email protected]
ΚΕΚ Αλεξανδρούπολης
(20ο χιλ. Αλεξανδρούπολης - Πελαγίας 681 00 - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ)
Τηλέφωνα
25510-82.323
25510-23.709
6945333654
[email protected]
25510-82.323
e-mail
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ - 25530
Κ.Π.Α.2 ∆ιδυµοτείχου
(Βασ. Αλεξάνδρου 26 Τ.Θ. 6 / 683 00 - ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης - Υποστήριξης
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25530-23.170
25530-23.170
25530-20.222
25530-26.391
[email protected]
52
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α - 25520
Κ.Π.Α.2 Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 - ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
Γραφείο Εργασιακών Συµβούλων
25520-28.366
25520-24.459
25520-21.070
25520-21.071
25520-29.459
25520-21.070
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 Τ.Θ.58 - ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)
∆ιευθυντής
Τηλεφωνικό Κέντρο - Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25520-24.840
25520-23.307
25520-23.886
25520-23.956
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας
(Κωνσταντινουπόλεως 62 / 682 00 Τ.Θ. 58 - ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25520-25.716
25520-29.912
25520-23.956
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµος Σουφλίου
∆ήµου Φερών
∆ήµου Σαµοθράκης
25540-20.020
25550-22.211
25510-89.218
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Σουφλίου
(Μ. Παπαναστασίου 9 / 684 00 - ΣΟΥΦΛΙ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
25540-22.444
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Φερών
(Κων/νου Παλαιολόγου 1 / 685 00 - ΦΕΡΕΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
25550-22.203
53
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΑΛΚΙ∆Α - 22210
Κ.Π.Α.2 Χαλκίδας
(Νεοφύτου 30 Τ.Θ. 19301 / 341 00 - ΧΑΛΚΙ∆Α)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
22210-85.004
22210-25.081
22210-60.303
22210-76.191
22210-25.315
22210-27.013
22210-22.775
[email protected]
Γραφείο Ασφάλισης
Λογιστήριο
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Χαλκίδας
(Εθνική οδός Χαλκίδας - Λεπούρων / 340 02
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ)
∆ιευθυντής
22210-54.104
22210-54.105
22210-54.106
22210-54.109
22210-54.107
22210-51.928
22210-54.117
22210-54.108
Γραµµατεία
Γραφείο Καθηγητών
∆ιαχείριση
Συντήρηση
Φυλάκιο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Αιδηψού
22260-60.401
22260-23.270
22260-40.650
22260-40.950
22270-31.136
22270-31.911
22240-22.246
22270-23.500
22220-22.050
22220-22.173
22260-56.027
22270-61.490
22230-24.444
22220-29.010
22220-91.206
22240-51.235
22240-51.200
∆ήµου Αρτεµισίου
∆ήµου Ελυµνίων
∆ήµου Καρύστου
∆ήµου Κηρέως
∆ήµου Κύµης
∆ήµου Ιστιαίας
∆ήµου Νηλέως
∆ήµου Ταµυνέων
∆ήµου Σκύρου
∆ήµου Στυρέων
54
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Αγ. Άννας
(340 10 - ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22270-61.525
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Αιδηψού
(Μ. Αλεξάνδρου 4 / 343 00 - ΑΙ∆ΗΨΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22260-22.223
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Αλιβερίου
(Γ. Λεµπέση 33 / 345 00 - ΑΛΙΒΕΡΙ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22230-24.314
22230-22.225
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Ιστιαίας
(Κριεζώτου 12 / 342 00 - ΙΣΤΙΑΙΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22260-52.824
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Καρύστου
(Κριεζώτου & Κοτσικά / 340 01 - ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22240-22.222
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Κύµης
(340 03 - ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ)
∆ιευθυντής
22220-22.229
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Λίµνης
(340 05 - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22270-31.227
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Μαντουδίου
(340 04 - ΜΑΝΤΟΥ∆Ι ΕΥΒΟΙΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22270-22.223
55
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - 22370
Κ.Π.Α.2 Καρπενησίου
(Θέση «Ξηριάς» / 361 00 - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22370-22.263
22370-22.212
22370-22.212
22370-22.212
22370-22.263
tykarpe[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ - 26950
Κ.Π.Α.2 Ζακύνθου
(Αγ. Λαζάρου 86 / 291 00 - ΖΑΚΥΝΘΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26950-43.867
26950-28.211
26950-45.787
26950-22.217
[email protected]
56
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΣ - 26210
Κ.Π.Α.2 Πύργου
(Πάροδος Κατακόλου & Ρήγα Φεραίου 271 00 – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
Γραφείο Ασφάλισης
26210-36.184
26210-30.462
26210-22.952
26210-22.982
26210-30.462
26210-30.462
26210-36.185
26210-22.982
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πύργου
(4ο χλµ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)
∆ιευθυντής
Γραφείο Υποδιευθυντών
26210-33.154
26210-28.123
26210-81.340
26210-33.012
26210-28.122
[email protected]
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΚΕΚ Πύργου
(4ο χλµ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)
∆ιευθυντής
Αναπληρωτής ∆/ντή
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26210-35.001
26210-29.517
26210-20.501
26210-29.517
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Πύργου
(4ο χλµ. Λεωφ. Πύργου - Πατρών 271 00 - ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ)
Τηλέφωνα
26210-22.247
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
26210-20.690
57
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΜΑΛΙΑ∆Α - 26220
Κ.Π.Α.2 Αµαλιάδας
(Γ. Παπανδρέου 52 / 272 00 - ΑΜΑΛΙΑ∆Α)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
26220-23.036
26220-22.551
26220-26.002
26220-26.002
26220-28.819
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Ζαχάρως
(270 54 - ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
26250-31.281
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Κρεστένων
(270 55 - ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
26250-22.261
58
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ - 23310
Κ.Π.Α.2 Βέροιας
(Οδός προς Νοσοκοµείο / 591 00 Τ.Θ.255 - ΒΕΡΟΙΑ )
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Ασφάλισης
23310-73.301
23310-73.353
23310-73.353
23310-24.908
23310-26.888
23310-73.466
23310-26.888
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Βέροιας
(Οδός προς Νοσοκοµείο / 591 00 Τ.Θ.96 - ΒΕΡΟΙΑ)
∆ιευθυντής
23310-22.397
23310-29.430
23310-70.844
23310-28.167
23310-67.524
23310-67.225
23310-20.913
23310-67.523
23310-29.430
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Γραφείο Τακτ. Καθηγητών
Γραφείο Προϊστ. Τµηµάτων
Φυλάκιο
Γραφείο ∆ιαχείρισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Ι.Ε.Κ. Βέροιας
(Περιοχή Ασωµάτων προς Νοσοκοµείο / 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ)
Τηλέφωνα
23310-24.640
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
23310-23.813
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ - 23330
Κ.Π.Α.2 Αλεξάνδρειας
(∆ηµάρχου Βετσοπούλου 130 / 593 00 - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23330-24.338
23330-23.680
23330-23.680
23330-23.680
23330-24.338
tyalexa[email protected]
59
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ - 23320
Κ.Π.Α.2 Νάουσας
(Χριστοδούλου Λαναρά 17 / 592 00 - ΝΑΟΥΣΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23320-23.191
23320-28.381
23320-28.381
23320-28.381
23320-23.191
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Ειρηνούπολης
∆ήµου Ανθεµίων
23320-52.981
23323-50.514
60
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 2810
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
(Λεωφ. Κνωσού και Νάθενα Τ.Θ. 1920 / 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
∆ιευθυντής (τηλέφωνο και fax)
2810-326.474
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τµήµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Τµήµα Απασχόλησης
Τµήµα Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2810-210.260
2810-323.964
2810-323.964
2810-233.364
Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τµήµα ∆ιοικητικού
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών
2810-210.020
2810-236.215
2810-326.236
2810-320.063
2810-323.247
2810-233.364
[email protected]
Τµήµα Προµηθειών
Γραφείο Μηχανογράφησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
Τοπική Υπηρεσία Ηρακλείου
(Πεδιάδος 3 - Πλ. Ελευθερίας Τ.Θ. 1230 / 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Ασφάλισης
∆.Λ.Ο.Ε.Μ
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2810-285.512
2810-282.513
2810-282.513
2810-244.647
2810-244.543
2810-282.837
[email protected]
Κ.Π.Α. Ηρακλείου
(Αρχιεπισκόπου Μακαρίου & Φαϊτάκη 12
Τ.Θ. 2010 ΝΕΟ ΣΤΑ∆ΙΟ / 710 02 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
Γραφείο (EURES) (τηλέφωνο και fax)
e-mail EURES
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Υποστήριξης
e-mail
2810-330.143
2810-342.095
2810-330.295
2810-330.614
2810-286.072
2810-341.567
[email protected]
2810-288.558
[email protected]
61
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων Ηρακλείου Κρήτης
(Αρχ. Μακαρίου 12 & Φαϊτάκη 2 Τ.Θ. 2010 / 712 02 - ΝΕΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ )
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης - Λογιστήριο
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2810-280.905
2810-280.082
2810-223.394
2810-280.905
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64 - ΓΙΟΦΥΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Θ. 2005 / 710 02 / 713 04 - ΝΕΟ ΣΤΑ∆ΙΟ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
2810-250.260
2810-250.444
2810-263.328
2810-250.215
2810-317.770
2810-253.314
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΚΕΚ Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64 - ΓΙΟΦΥΡΟ Τ.Θ. 2005 / 713 04
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
∆ιευθυντής
Αναπληρωτής ∆ιευθυντή
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2810-312.504
2810-318.813
2810-263.244
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης
(Χριστοµιχάλη Ξυλούρη 64 Τ.Θ. 2005 / 713 04
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
∆ιευθυντής
Αναπληρωτής ∆ιευθυντή
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2810-256.049
2810-311.080
2810-254.653
2810-254.653
[email protected]
62
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ - 2810
Κ.Π.Α.2 Ν. Αλικαρνασσού
(Ηροδότου 150 / 716 01 - ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
2810-225.145
2810-222.489
2810-244.832
2810-228.623
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Μοιρών
28920-23.202
28920-23.240
28920-51.250
28920-52.735
∆ήµου Τυµπακίου
63
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 26650
Κ.Π.Α.2 Ηγουµενίτσας
(Αγίων Αποστόλων 142 Τ.Θ. 151 / 461 00 - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26650-22.366
26650-28.829
26650-28.828
26650-23.912
26650-28.828
26650-24.734
[email protected]
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Παραµυθιάς
(Καραµανλή 39 / 462 00 - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
26660-22.288
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Φιλιατών
(28ης Οκτωβρίου 14 / 463 00 - ΦΙΛΙΑΤΕΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
26640-22.277
64
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 2310
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.& ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
(∆ωδεκανήσου 10Α Τ.Θ . 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Περιφερειακός ∆ιευθυντής
e-mail
Γραµµατεία Περιφερειακού ∆ιευθυντή
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Γραµµατείας
2310-507.750
[email protected]
2310-507.748
2310-507.749
2310-507.747
2310-554.415
Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τµήµα Απασχόλησης
e-mail
Τµήµα Ασφάλισης
e-mail
Γραφείο Ε.Κ.Τ. (ΛΑΕΚ)
Τµήµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Γραφείο Ν.2643
»
»
EURES
2310-507.714
2310-507.716
[email protected]
2310-507.715
[email protected]
2310-507.729
2310-507.709
2310-507.730
2310-507.783
2310-507.786
2310-507.785
Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Υπηρεσία Υποστήριξης
Τµήµα ∆ιοικητικού
»
»
Τηλεοµοιοτυπία (fax) ∆ιοικητικού
e-mail
Γραφείο Πρωτοκόλλου
»
»
Τηλεοµοιοτυπία (fax) Πρωτοκόλλου
Τµήµα Οικονοµικών
Τηλεοµοιοτυπία (fax)
e-mail
Γραφείο Λογιστηρίου
Γραφείο Ελέγχου και Εκκαθάρισης ∆απανών
»
»
»
65
2310-507.713
2310-507.706
2310-507.707
2310-507.708
2310-554.406
[email protected]
2310-507.774
2310-507.775
2310-507.776
2310-554.414
2310-507.721
2310-554.408
[email protected]
2310-507.722
2310-507.723
2310-507.781
2310-507.724
2310-507.725
2310-507.726
2310-507.727
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφείο Ελέγχου και Εκκαθάρισης ∆απανών
Γραφείο Μισθοδοσίας
»
»
»
»
Ταµείο
Τµήµα Προµηθειών
»
»
e-mail
Τεχνικό Γραφείο
Κέντρο Μηχανογράφησης
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
Τηλεοµοιοτυπία (fax) Μηχανογράφησης
2310-507.728
2310.507.718
2310-507.719
2310-507.720
2310-507.779
2310-507.780
2310-507.717
2310-507.778
2310-507.710
2310-507.711
2310-507.712
[email protected]
2310-507.731
2310-507.701
[email protected]
2310-507.702
[email protected]
2310-507.703
[email protected]
2310-507.704
[email protected]
2310.507.705
2310-523.741
Γραφείο Παλιννοστούντων
(∆ωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Γραφείο Παλιννοστούντων
2310-507.784
66
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Κ.Π.Α.2 Θεσσαλονίκης
(∆ωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 19466 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Προϊστάµενος
Τηλεοµοιοτυπία - (fax)
Πρωτόκολλο -Υποστήριξη
Εγγραφές Ανέργων
Εργασιακοί σύµβουλοι
»
»
»
»
»
»
»
»
Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.)
»
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) - STAGE
Νέες Θέσεις Εργασίας (Ν.Θ.Ε.) - EURES
Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελµατίες (Ν.Ε.Ε.)
»
»
Έλεγχος Προγραµµάτων Ν.Θ.Ε. & Ν.Ε.Ε.
Εγγραφές Ταµείου Ανεργίας
Προσλήψεις – Απολύσεις
Γραφείο Οικονοµικού
»
»
Πρακτική Τ.Ε.Ι. Απασ/ση Ε.Κ.Ο
Γραφείο Ασφάλισης
Μητρώο
Επιδόµατα
»
»
»
»
Μητρότητα
Παροχές ∆.Λ.Ο.Ε.Μ. (Οικογενειακό)
Ταµείο
Τηλεοµοιοτυπία – (fax)
e-mail
67
2310-507.744
2310-511.266
2310-507.734
2310-507.767
2310-507.768
2310-507.754
2310-507.755
2310-507.756
2310-507.757
2310-507.758
2310-507.759
2310-507.760
2310-507.769
2310-507.772
2310-507.752
2310-507.745
2310-507.753
2310-507.761
2310-507.766
2310-507.763
2310-507.764
2310-507.770
2310-507.762
2310-507.787
2310-507.788
2310-507.746
2310-507.751
2310-507.765
2310-507.738
2310-507.732
2310-507.735
2310-507.789
2310-507.733
2310-507.737
2310-507.739
2310-507.740
2310-507.741
2310-507.736
2310-507.791
2310-507.790
2310-554.338
2310-554.416
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών
Οµάδων Θεσσαλονίκης
(∆ωδεκανήσου 10Α Τ.Θ. 194 66 / 540 12 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Ειδικές κοινωνικές οµάδες (Ε.Κ.Ο.)
»
»
2310-507.742
2310-507.743
2310-507.771
2. Κ.Π.Α.2 25ης Μαρτίου
(Θερµαϊκού 43 / 551 33 - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Προϊστάµενος
Πληροφορίες
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Απασχόλησης
Εγγραφές ανέργων - ∆ΛΟΕΜ
Μητρότητα - Πρακτική ΤΕΙ - λοιπά επιδόµατα
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2310-447.560
2310-447.565
2310-486.792
2310-486.793
2310-486.791
2310-486.790
2310-441.480
2310-448.449
3. Κ.Π.Α.2 Ιωνίας
(Λ. Ιασωνίδου 21 Τ.Θ. 1113 / 570 08 - ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης (τηλέφωνο και fax)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2310-574.830
2310-782.374
2310-778.306
2310-574.830
2310-782.373
[email protected]
4. Κ.Π.Α.2 Λαγκαδά - 23940
(Σεραφείµ Τσακµάνη 42 / 572 00 - ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23940-26.120
23940-22.321
23940-22.321
23940-22.321
23940-22.321
23940-22.321
[email protected]
68
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5. Κ.Π.Α.2 Νεάπολης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Τηλεφωνικό κέντρο
»
»
»
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Κάρτες Ανεργίας
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2310-725.736
2310-725.495
2310-727.295
2310-725.984
εσωτ.101,133
εσωτ.126,128
εσωτ.116,119
εσωτ.100,115
εσωτ.104,107,112
2310-726.840
[email protected]
6. Κ.Π.Α.2 Πύλης Αξιού
(Ταντάλου 32 & Αφροδίτης 21 / 546 29 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
2310-554.419
2310-554.419
2310-554.421
2310-554.235
2310-554.420
2310-547.898
2310-554.618
2310-543.850
2310-550.014
2310-541.310
[email protected],gr
Γραφείο Ασφάλισης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
7. Κ.Π.Α.2 Τούµπας
(Παπαναστασίου 90 / 546 44 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Προγράµµατα Απασχόλησης ΝΕΕ & ΝΘΕ
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία - (fax)
e-mail
69
2310-902.770
2310-902.870
2310-912.815
2310-902.530
2310-912.800
2310-902.770
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1ο ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Εξ. Φυλάκιο
Κοιν. Λειτουργός
Μηχανογράφηση
Γραφείο Καθηγητών
2310-721.330
2310-721.854
2310-721.855
2310-721.853
2310-721.856
2310-729.245
2310-748.188
2310-738.204
2310-729.037
2310-729.062
2310-721.855
[email protected],gr
Ιατρείο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2ο ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Τηλεοµοιοτυπία – (fax)
Υποδιευθυντές
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Γραφείο Επιδότησης (τηλέφωνο και fax)
Γραφείο Καθηγητών
Εργαστήριο Κοµµωτικής
Ιατρείο
e-mail
2310-729.061
2310-729.791
2310-729.034
2310-729.250
2310-729.251
2310-733.800
2310-737.551
2310-725.569
2310-729.062
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης
(Θεσσαλονίκης 73 / 570 13 – ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθύντρια
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεφωνικό Κέντρο
Εργαστήριο πληροφορικής 1και πολυµέσων
Εργαστήριο πληροφορικής 2 και Βιβλιοθήκη
Γραφείο ∆ιαχείρισης
Γραφείο Αποθήκης
Γραφείο Συντήρησης
e-mail
70
2310-696.215
(fax) 2310-696.214
2310-696.213
2310-694.629
(fax) 2310-694.611
2310-696.216
2310-696.212, 2310-699.769
2310-696.217
2310-692.028
2310-695.805
2310-694.612, 2310-694.412
2310-697.440
2310-699.351
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λακκιάς
(570 06 - Λακκιά Βασιλικών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής - (fax)
Γραµµατεία
Γραφείο STAGE
e-mail
23960-22.508
23960-22.769
23960-22.771
[email protected]
ΚΕΚ Αµπελοκήπων
(Λαγκαδά 117-119 / 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Τηλέφωνα
2310-743.350
2310-748.020
2310-748.020
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης
(Λαγκαδά 117-119 / 561 00 Αµπελόκηποι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Τηλέφωνα
2310-721.852
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2310-721.857
Ι.Ε.Κ. Ωραιοκάστρου
(Θεσσαλονίκης 73 / 570 13 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ)
Τηλέφωνα
2310-698.223
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2310-694.548
Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς
(570 06 - ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τµήµα Οικονοµικών
Τµήµα Κοινωνικής Οµάδας
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
23960-23.201
23960-22.720
23960-22.893
23960-23.613
23960-23.201
71
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
∆ήµου Ελευθερίου - Κορδελιού
∆ήµου Ευόσµου
∆ήµου Θερµαϊκού
2310-770.212
2310-756.500
23920-22.840
23920-24.034
23910-51.205
23910-20.203
23940-20.678
23940-20.680
23920-32.499
23910-22.100
∆ήµου Κουφαλίων
∆ήµου Λαχανά
∆ήµου Μηχανιώνας
∆ήµου Χαλκηδόνας
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Βασιλικών
(570 06 - ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
23960-22.213
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Νέας Μηχανιώνας
(Αγίου Νικολάου 33 / 570 04 - ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
23920-31.232
72
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 26510
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών Τ.Θ. 70
450 02 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
∆ιευθυντής
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας
26510-85.741
26510-85.740
26510-85.749
26510-85.748
Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τµήµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Τµήµα Απασχόλησης
Τµήµα Ασφάλισης
26510-85.742
26510-85.743
26510-85.744
Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τµήµα ∆ιοικητικού
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών
26510-85.740
26510-85.745
26510-85.746
26510-85.747
26510-85.869
26510-85.868
26510-85.744
[email protected]
Γραφείο Πληροφορικής
Τηλεοµοιοτυπία - (fax) Πληροφορικής
Τµήµα Προµηθειών
e-mail
Κ.Π.Α.2 Ιωαννίνων
(Νικολάου ∆οσίου 6 / 453 33 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
EURES
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Υποστ. - Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Ασφάλισης
e-mail
73
26510-76.147
26510-75.474
26510-73.007
26510-75.823
26510-85.869
26510-39.677
26510-29.074
26510-27.015
26510-70.633
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ιωαννίνων
(3ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών Τ.Θ. 1141 / 455 00 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Συντήρηση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26510-43.616
26510-48.063
26510-48.064
26510-40.858
26510-40.360
26510-40.460
26510-43.466
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων
(3ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων - Αθηνών 455 00 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Αναπληρωτής δ/τής
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26510-68.160
26510-68.160
26510-48.191
26510-68.182
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Μετσόβου
26560-42.586
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Κόνιτσας
(Κ. Καραµανλή 2 / 441 00 - ΚΟΝΙΤΣΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
26550-22.244
74
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ - 2510
ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
(Περιγιάλι - Καβάλας Τ.Θ. 1617 / 651 10 - ΚΑΒΑΛΑ)
∆ιευθυντής
e-mail
Τµήµα ∆ιοικητικού
e-mail
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών
Λογιστήριο
2510-229.688
[email protected]
2510-225.455
[email protected]
2510-220.410
2510-231.685
2510-223.060
2510-225.670
2510-225.668
2510-227.987
2510-227.997
[email protected]
[email protected]
2510-837.230
[email protected]
2510-229.060
Μισθοδοσία
Τµήµα Ασφάλισης
Κέντρο Πληροφορικής
e-mail
Τµήµα Προµηθειών
e-mail
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Κ.Π.Α.2 Καβάλας
(Περιγιάλι 2 Τ.Θ. 1019 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2510-830.548
2510-836.663-4
2510-836.779
2510-223.455
2510-224.309
2510-227.749
2510-224.410
2510-224.410
2510-836.779
2510-224.309
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καβάλας
(Περιγιάλι 2 Τ.Θ. 1326 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)
∆ιευθυντής
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) διευθυντή
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Οικονοµικό τµήµα
Φυλάκιο - Πύλη
e-mail
2510-231.169
2510-232.197
2510-231.166
2510-228.834
2510-231.168
2510-231.170
[email protected]
75
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΚ Καβάλας
(Περιγιάλι 2 / 652 01 - ΚΑΒΑΛΑ)
Τηλέφωνα
2510-839.088
6974282862
2510-839.087
[email protected],com
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
Ι.Ε.Κ. Καβάλας
(Περιγιάλι 2 / 652 01 – ΚΑΒΑΛΑ)
Τηλέφωνα
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2510-839.088
2510-839.087
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - 25920
Κ.Π.Α.2 Ελευθερούπολης
(∆ράµας 3 / 641 00 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25920-23.459
25920-23.459
25920-23.459
25920-24.424
[email protected]
ΘΑΣΟΣ - 25930
Κ.Π.Α.2 Θάσου
(Μ. Αλεξάνδρου / 640 04 - ΘΑΣΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης - Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25930-23.630
25930-22.620
25930-23.630
[email protected]
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - 25910
Κ.Π.Α. 2 Χρυσούπολης
(Ζαγορίου 16 / 642 00 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)
Προϊστάµενος
Παροχή Πληροφοριών
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
25910-25.001
25910-24.761
25910-22.730
25910-22.730
25910-25.001
25910-22.730
25910-22.730
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
76
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ - 24410
Κ.Π.Α.2 Καρδίτσας
(Τρικάλων 226 Τ.Θ. 69 / 431 00 - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)
Προϊστάµενος (τηλέφωνο και fax)
Γραφείο Ασφάλισης
»
(τηλέφωνο και fax)
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax)
Γραφείο Απασχόλησης
Επιχορηγήσεις
Εργασιακοί Σύµβουλοι - Κάρτες ανεργίας
e-mail
24410-71.013
24410-20.920
24410-22.404
24410-22.777
24410-77.302
24410-70.983
24410-77.301
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καρδίτσας
(Τρικάλων 226 Τ.Θ. 108 / 431 00 - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)
∆ιευθυντής
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Μηχανογράφηση
e-mail
24410-71.561
24410-71.563
24410-71.562
24410-71.560
24410-79.260,261,262
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Καρδίτσας
(Τρικάλων Τέρµα (∆ίπλα στην Κτηνιατρική Σχολή / Τ.Θ. 253
431 00- ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24410-28.900
24410-71.576
24410-71.576
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Μουζακίου
24450-43.243, 24450-49077
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Μουζακίου
(430 60 - ΜΟΥΖΑΚΙ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24450-41.249
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Παλαµά
(Γρηγορίου Γουλιανού 48 / 432 00 - ΠΑΛΑΜΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24440-22.303
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Σοφάδων
(Αναγνωστοπούλου 19 / 433 00 - ΣΟΦΑ∆ΕΣ )
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24420-22.225
77
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - 24670
Κ.Π.Α.2 Καστοριάς
(Νταλίπη 18 / 521 00 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
Προϊστάµενος
24670-21.500
24670-21.501
24670-21.500
24670-21.504
24670-21.574
24670-21.501
24670-21.579
24670-21.507
24670-21.508
24670-21.509
24670-21.501
[email protected]
Γραφείο Απασχόλησης
»
»
»
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
»
»
Τηλεοµοιοτυπία (fax)
e-mail
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καστοριάς
(Καραολή 10 / 521 00 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Γραφείο Καθηγητών
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
24670-81.208
24670-84.394
24670-81.972
24670-84.393
78
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ - 26610
Κ.Π.Α.2 Κέρκυρας
(Κων/νου Ζαβιτσάνου 17 Τ.Θ. 472 / 491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
26610-48.219
26610-32.483
26610-32.483
26610-20.270
26610-39.600
26610-48.219
26610-34.900
26610-39.879
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES)
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κέρκυρας
(3ο χιλ. Εθνικής οδού Λευκίµµης (Κανάλια) Τ.Θ. 386
491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26610-49.002
26610-39.250
26610-34.234
26610-39.250
[email protected]
ΛΕΥΚΙΜΜΗ - 26620
Κ.Π.Α.2 Λευκίµµης
(Εθν. Σταδίου 3 / 490 80 - ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26620-23.110
26620-23.110
26620-22.760
26620-22.760
26620-22.695
[email protected]
79
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 26710
Κ.Π.Α.2 Αργοστολίου
(Λάσσης 3 / 281 00 - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Οικον. ∆ιαχείρισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26710-24.033
26710-26.033
26710-22.440
26710-22.440
26710-22.440
26710-22.611
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Παλικής
26710-91.326
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Ιθάκης
(∆ουρείου Ίππου 16 - Βαθύ Ιθάκης / 283 00 - ΙΘΑΚΗ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
26740-33.096
26740-33.096
80
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ - 23410
Κ.Π.Α.2 Κιλκίς
(Γ. Αργυρίου 16 Τ.Θ. 48 / 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
23410-24.159
23410-22.672
23410-76.405
23410-22.672
23410-70.043
23410-20.183
23410-27.863
23410-27.863
23410-76.405
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Εργασιακών Συµβούλων
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κιλκίς
(Γ. Αργυρίου 16 Τ.Θ. 35 / 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Τηλεφωνικό κέντρο
23410-70.642
23410-70.644
23410-20.596
23410-20.896
23410-70.641
23410-70.643
[email protected]
Γραφείο Οικ. ∆ιαχείρισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ - 23430
Κ.Π.Α.2 Γουµένισσας
(Εθνικής Αντίστασης 8 / 613 00 - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
23430-42.177
23430-41.144
23430-41.505
23430-41.505
23430-41.144
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Πολυκάστρου
23430-23.555
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Αξιούπολης
(Πλατεία Παύλου Μελά / 614 00 - ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ )
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
23430-31.231
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Πολυκάστρου
(Ποντοηράκλειας 4 / 612 00 - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
23430-23.003
81
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ - 24610
Κ.Π.Α.2 Κοζάνης
(Μακρυγιάννη 22 / 501 00 - ΚΟΖΑΝΗ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Μητρότητα
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Ασφάλισης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Εγγραφές Ανέργων
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) Υποστήριξης
e-mail
24610-24.676
24610-34.131
24610-28.129
24610-22.930
24610-34.011
24610-34.022
24610-41.729
24610-26.970
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κοζάνης
(11ο χιλ. Κοζάνης - Λάρισας Τ.Θ. 298 / 501 00-ΚΟΖΑΝΗ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής (τηλέφωνο και fax)
Υποδιευθύντρια
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Υπεύθυνος Αισθητικής - Κοµµωτικής
∆ιαχείριση συστηµάτων Η/Υ
Φυλάκιο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) ∆/ντή και Γραµµατείας
e-mail
24610-20.041
24610-20.168
24610-20.278
24610-20.041
24610-20.168
24610-20.281
24610-49.458
24610-20.236
24610-20.169
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Κοζάνης
(11ο χιλ. Κοζάνης – Λάρισας Τ.Θ. 298 / 501 00 - ΚΟΖΑΝΗ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24610-20.258
24610-20.259
24610-20.282
[email protected]
82
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α - 24630
Κ.Π.Α.2 Πτολεµαΐδας
(Παρµενίωνος 3 Τ.Θ. 176 / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24630-24.530
2463-054.909
24630-23.300
24630-23.300
2463-054.910
2463-024.530
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Πτολεµαΐδας
(Περιοχή Κουρί Τ.Θ. 94 / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α )
∆ιευθυντής
Τηλεφωνικό κέντρο
Γραµµατεία
Γραφείο Καθηγητών
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) ∆/σης
e-mail
24630-80.870
24630-80.446
24630-80.444
24630-80.445
24630-55.156
24630-22.850
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Πτολεµαΐδας
(Περιοχή Κουρί / 502 00 - ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α )
Τηλέφωνα
24630-80.447
24630-27.290
24630-27.212
24630-80.147
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
∆ήµου Βελβεντού
∆ήµου Νεάπολης
24640-31.917
24680-22.482
24680-47.047
24640-21.489
24650-21.269
24680-31.626
∆ήµου Σερβίων
∆ήµου Σιάτιστας
∆ήµου Τσοτυλίου
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Σιάτιστας
(503 00 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24650-21.312
83
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ - 27410
Κ.Π.Α.2 Κορίνθου
(Εθν. Αντίστασης 96 / 201 00 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης – Παροχές ∆ΛΟΕΜ
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
27410-76.242
27410-22.124
27410-85.588
27410-85.588
(Εθν. Αντίστασης 86Α / 201 00 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
Προϊστάµενος
Τµήµα Παραλαβής Προσλήψεων και Απολύσεων
Εγγραφές Ανέργων
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Εργασιακών Συµβούλων
Γραφείο Υποστήριξης - Λογιστήριο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
27410-81.541
27410-25.135
27410-75.173
27410-81.542
27410-81.543
27410-84.878
27410-84.878
[email protected]
ΚΙΑΤΟ - 27420
Κ.Π.Α.2 Κιάτου
(Ελ. Βενιζέλου 20 / 202 00 - ΚΙΑΤΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
27420-22.596
27420-22.596
27420-22.596
27420-22.596
27420-22.133
[email protected]
ΛΟΥΤΡΑΚΙ - 27440
Κ.Π.Α.2 Λουτρακίου
(Ελευθερίου Βενιζέλου 70 / 203 00 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
27440-67.766
27440-67.444
27440-67.212
27440-67.766
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
84
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ - 22810
Κ.Π.Α.2 Ερµούπολης Σύρου
(Κιµώλου 5 / 841 00 - ΣΥΡΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Εγγραφές - Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax)
Γραφείο Ασφάλισης (τηλέφωνο και fax)
Γραφείο EURES
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail ΚΠΑ
e-mail Τ.Υ.
22810-83.757
22810-83.757
22810-88.000
22810-81.018
22810-82.443
22810-88.609
22810-81.137
[email protected]
[email protected]
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ - 22850
Κ.Π.Α.2 Νάξου
(Χώρα Νάξου / 843 00 - ΝΑΞΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ)
Τηλεφωνικό κέντρο
22850-24.980
22850-25.366
22850-26.632
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ
Κ.Π.Α.2 Πάρου
(Παροικία Πάρου / 844 00 - ΠΑΡΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22840-23.171
22840-23.071
22840-23.071
22840-23.994
[email protected]
ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ - 22860
Κ.Π.Α.2 Θήρας
(Παλαιό Επαρχείο Φηρά / 847 00 - ΘΗΡΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Υποστήριξης - Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης - Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
85
22860-25.891
22860-25.711
22860-24.816
22860-25.891
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Αµοργού
22850-71.246
22850-71.100
22820-29.003
22890-24.036
22890-23.261
22840-33.936
22820-71.250
22860-41.285
∆ήµου Άνδρου
∆ήµου Μυκόνου
∆ήµου Σίφνου
∆ήµου Υδρούσας
Κοινότητα Φολέγανδρου
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α Μήλου
(848 00 - ΜΗΛΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22870-21.216
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Μυκόνου
(Αγ. Σπυρίδωνας / 846 00 - ΜΥΚΟΝΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22890-22.328
22890-28.322
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Σερίφου
(840 05 - ΣΕΡΙΦΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22810-51.201
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Τήνου
(Ι. Κοτσώνη 6 / 842 00 - ΤΗΝΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22830-22.270
86
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΠΑΡΤΗ - 27310
Κ.Π.Α.2 Σπάρτης
(Λεωνίδου 73 / 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ )
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
∆ελτία ανεργίας
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Πρόγραµµα Stage
Κοινωνική Λειτουργός
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
27310-82.219
27310-81.823
27310-82.095
Εσωτ.
104
Εσωτ.
103
Εσωτ. 105,106
Εσωτ. 101,201
Εσωτ. 107,108
Εσωτ.
111
Εσωτ.
109
27310-26.922
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σπάρτης
(Παρόρι Σπάρτης / 231 00 - ΣΠΑΡΤΗ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
»
»
»
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
27310-82.270
27310-81.083
27310-89.027
27310-20.392
27310-20.390
27310-27.997
27310-27.946
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Μολάων
27323-60.525
27320-29.000
27530-41.266
27340-23.602
∆ήµου Βοϊών
87
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ - 2410
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Ερµογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)
∆ιευθυντής
2410-564.505
2410-535.963
2410-564.504
2410-564.500
2410-564.501
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) ∆ιευθυντή
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Α.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τµήµα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
Τµήµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Τµήµα Απασχόλησης
Τµήµα Ασφάλισης
2410-564.540
2410-564.539
2410-564.514
2410-564.512
Β.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τµήµα ∆ιοικητικού
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών
2410-564.509
2410-564.520
2410-253.889
2410-256.834
2410-564.513
2410-564.580
2410-256.235
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τµήµα Γραµµατείας & Προµηθειών
Τµήµα Μηχανογράφησης
Κ.Π.Α.2 Λάρισας
(Ερµογένους 10 / 414 47 Τ.Θ. 2139 - ΛΑΡΙΣΑ)
Προϊστάµενος (τηλέφωνο και fax)
Τηλεφωνικό κέντρο - Πληροφορίες
Γραφείο Υποστήριξης (τηλέφωνο και fax)
Οικον. ∆ιαχ/σης
Γραφείο Απασχόλησης Ν.Ε.Ε.
Επιχορηγήσεις Ν.Θ.Ε.
Γραφείο Απασχόλησης Π/Ζ και ΛΑΕΚ1
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Ασφάλισης
Παροχές ανεργίας
»
»
∆ΛΟΕΜ
Βοηθήµατα – Μητρότητα
Εγγραφές ανέργων
Τηλεοµοιοτυπία (fax)
e-mail
88
2410-537.388
2410-256.228
2410-255.606
2410-256.228
2410-256.201
2410-256.248
2410-256.293
2410-254.204
2410-564.605
2410-564.606
2410-534.680
2410-564.603
2410-564.614
2410-564.611
2410-564.621
2410-564.605
[email protected]
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων Λάρισας
(Ερµογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
2410-564.603
2410-564.601
2410-564.601
2410-564.602
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λάρισας
(Ερµογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)
∆ιευθυντής
2410-254.766
2410-564.651
2410-564.650
2410-564.653
2410-549.316
2410-564.667
2410-564.680
2410-564.671
2410-564.673
2410-564.674
2410-564.677
2410-564.678
2410-564.654
2410-564.665
2410-564.666
2410-564.652
epas.laris[email protected]
Υποδιευθυντής
(Τηλέφωνο και fax)
Γραµµατεία
Γραφείο καθηγητών
Εργαστήρια
»
»
»
»
∆ιαχείριση Οικονοµικού
∆ιαχείριση Υλικού
Κυλικείο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
Κ.Ε.Κ. Λάρισας
(Ερµογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)
Τηλέφωνα
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2410-256.072
2410-256.072
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Λάρισας
(Ερµογένους 10 / 414 47 - ΛΑΡΙΣΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
2410-250.760
2410-530.082
2410-539.299
[email protected]
89
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑ - 24930
Κ.Π.Α.2 Ελασσόνας
(25ης Μαρτίου 13 / 402 00 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
24930-23.143
24930-23.143
24930-23.143
24930-24.977
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Φαρσάλων
24910-22.744
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Αγιάς - Λάρισας
(Αγιόκαµπου 26 / 400 03 - ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24940-22.327
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Τυρνάβου
(401 00 - ΤΥΡΝΑΒΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24920-22.279
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Φαρσάλων
(430 00 - ΦΑΡΣΑΛΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24910-22.257
90
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ - 28410
Κ.Π.Α.2 Αγ. Νικολάου Κρήτης
(Α. Παπανδρέου 53 / 721 00 - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
28410-82.900
28410-82.900
28410-22.666
[email protected]
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - 28420
Κ.Π.Α.2 Ιεράπετρας
(Κωστή Παλαµά 22 / 722 00 - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
28420-27.147
28420-22.942
28420-22.942
28420-27.147
28420-27.147
ΣΗΤΕΙΑ - 28430
Κ.Π.Α.2 Σητείας
(Θερίσου 35 / 723 00 - ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
28430-24.415
28430-25.334
28430-25.334
28430-25.334
28430-24.415
91
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - 22510
Κ.Π.Α.2 Μυτιλήνης
(Τερπάνδρου 2 / 811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Προϊστάµενος (τηλέφωνο και fax)
Γραφείο Απασχόλησης
Προγράµµατα Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Ασφάλισης
Τακτική ανεργία
Ανεργία - Οικογενειακό
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22510-45.801
22510-45.802
22510-41.565
22510-41.601
22510-47.951
22510-47.950
22510-28.081
22510-28.091
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Μυτιλήνης
(5ο χλµ. Εθνικής οδού Μυτιλήνης - Θερµής, Παναγιούδα Λέσβου
811 00 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Γραφείο καθηγητών
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22510-32.444
22510-32.617
22510-31.977
22510-32.618
22510-32.444
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Μήθυµνας
∆ήµου Πλωµαρίου
∆ήµου Καλλονής
22530-71.313
22520-32.200
22530-22.288
22530-22.174
22540-22.315
22540-71.454
22540-71.445
∆ήµου Μύρινας
∆ήµου Μούδρου
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Καλλονής Λέσβου
(811 07 - ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22530-22.323
92
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Μήθυµνας Λέσβου
(811 08 - ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22530-71.206
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Μύρινας (Λήµνου)
(Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 21 / 814 00 - ΜΥΡΙΝΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22540-22.287
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Παππαδού - Λέσβου
(811 06 - ΠΑΠΠΑ∆ΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22510-82.224
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Πλωµαρίου Λέσβου
(812 00 - ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22520-32.235
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Πολυχνίτου
(813 00 - ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22520-41.315
93
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΛΕΥΚΑ∆Α - 26450
Κ.Π.Α.2 Λευκάδας
(Κουτρουµπή & Καλυβιώτη / 311 00 - ΛΕΥΚΑ∆Α)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26450-24.480
26450-22.362
26450-22.362
26450-24.480
26450-24.460
[email protected]
94
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ - 24210
Τοπική Υπηρεσία Βόλου
(Θέσπιδος 2 / 383 33 - ΒΟΛΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
24210-34.680
24210-38.072
24210-76.409
24210-38.508
24210-76.409
24210-76.403
[email protected]
Γραφείο Ασφάλισης - ∆ΛΟΕΜ
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
Κ.Π.Α. Βόλου
(∆ηµητριάδος 9 / 383 33 - ΒΟΛΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Προγραµµάτων ΝΘΕ, ΝΕΕ
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24210-25.580
24210-35.375
24210-39.701
24210-30.415
24210-30.034
24210-30.408
24210-33.091
24210-30.533
24210-39.825
[email protected]
Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων Βόλου
(Μαγνήτων 153 / 382 21 - ΒΟΛΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24210-72.726
24210-48.288
24210-48.288
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Βόλου
(Λ. Αθηνών 64 Πεδίον Άρεως / 383 34 - ΒΟΛΟΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Αποθήκη
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24210-63.684
24210-63.686
24210-60.104
24210-63.688
24210-63.687
24210-63.684
[email protected]
95
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ι.Ε.Κ. Βόλου
(Αθηνών 64 / 383 34 - ΒΟΛΟΣ)
Τηλεφωνικό κέντρο
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24210-60.744
24210-80.786
24210-80.766
24210-63.793
[email protected]
ΑΛΜΥΡΟΣ - 24220
Κ.Π.Α.2 Αλµυρού
(Όθρυος 15 / 371 00 - ΑΛΜΥΡΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24220-22.444
24220-21.226
24220-22.444
24220-22.444
24220-21.226
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Φερών (Βελεστίνο)
24250-22.285
24250-22.524
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Σκιάθου
(370 02 - ΣΚΙΑΘΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες)
24270-22.035
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Σκοπέλου
(370 03 - ΣΚΟΠΕΛΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
24240-22.594
96
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - 27210
Κ.Π.Α.2 Καλαµάτας
(Εθν. οδός Καλαµάτας - Αθήνας / 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Προϊστάµενος
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης EURES
Επιχορηγήσεις ΝΘΕ - ΝΕΕ
ΝΘΕ – ΝΕΕ, ΑΜΕΑ
Ο.Π.Σ.
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
27210-99.840
27210-99.925
27210-99.773
27210-99.823-27
27210-99.819
27210-99.841-42
27210-99.854-59
27210-99.812-15
27210-99.850-51
27210-99.818
27210-99.820
27210-99.844
27210-99.751
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Καλαµάτας
(Εθν. οδός Καλαµάτας - Αθήνας / 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
∆ιευθυντής
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
»
»
Γραφείο ∆ιαχ/σης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
27210-69.354
27210-69.534
27210-69.951
27210-69.320
27210-99.624
27210-99.625
27210-99.627
27210-69.354
27210-69.952
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Γαργαλιάνων
(Παναγοπούλου 2 / 244 00 - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
27630-22.246
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Κυπαρισσίας
(Κοκκέβη 16 / 245 00 - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
27610-22.241
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Φιλιατρών
(243 00 - ΦΙΛΙΑΤΡΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
27610-32.234
97
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΞΑΝΘΗ - 25410
Κ.Π.Α.2 Ξάνθης
(Λαχανοκήπων 2 Τ.Θ. 105 / 671 00 - ∆ΡΟΣΕΡΟ ΞΑΝΘΗΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES)
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25410-65.302
25410-24.142
25410-22.443
25410-20.175
25410-29.609
25410-62.583
25410-70.550
25410-64.838
25410-20.175
25410-22.443
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 Τ.Θ. 106 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
25410-62.825
25410-21.283
25410-62.833
25410-62.834
25410-83.033
25410-65.958
25410-64.927
[email protected]
Εργαστήρια
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
KEK Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)
Τηλέφωνα
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25410-83.542
25410-83.543
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Ξάνθης
(Λαχανόκηπων 2 / 671 00 - ΞΑΝΘΗ)
Τηλέφωνα
25410-66.990
25410-66.991
[email protected]
e-mail
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Βιστωνίδας
25410-81.611
25410-81.400
25410-65.463
∆ήµου Μύκης (Σµίνθη)
98
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ε∆ΕΣΣΑ - 23810
Κ.Π.Α.2 Έδεσσας
(Ιουστινιανού 11 Τ.Θ. 23 / 582 00 - Ε∆ΕΣΣΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
23810-22.761
23810-20.627, 20.629
23810-23.566
23810-20.627, 20.629
23810-23.566
23810-20.627, 20.629
23810-23.566
23810-20.628
[email protected]
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - 23820
Κ.Π.Α.2 Γιαννιτσών
(∆ραµοπροσφύγων & Πίκπα 24 / 581 00 - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23820-27.666
23820-24.195
23820-24.195
23820-22.779
23820-24.195
23820-27.666
[email protected]
ΑΡΙ∆ΑΙΑ - 23840
Κ.Π.Α.2 Αριδαίας
(Αριστοτέλους 3 / 584 00 - ΑΡΙ∆ΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης - Υποστήριξης - Μητρώο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23840-25.102
23840-21.240
23840-21.240
23840-25.102
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Πέλλας
∆ήµου Κρύας Βρύσης
23820-31.343
23823-51.225
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Σκύδρας
(∆αβάκη 10 / 585 00 - ΣΚΥ∆ΡΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
23810-88.992
99
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ - 23510
Κ.Π.Α.2 Κατερίνης
(Τ. Τερζοπούλου - Τέρµα / 601 00 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
Γραφείο Απασχόλησης - Επιχορηγήσεις
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23510-78.965
23510-22.451
23510-22.820
23510-78.945
23510-73.300
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κατερίνης
(Τέρµα Τ. Τερζοπούλου / 601 00 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
Εργαστ. Μετ. Κατασκ.
Εργαστ. Ηλεκτρολόγων
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23510-34.298
23510-26.750
23510-35.165
23510-25.604
23510-45.455
23510-35.165
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Ανατ. Ολύµπου
∆ήµου Αγινίου
∆ήµου Κολινδρού
∆ήµου Λιτοχώρου
Τηλεοµοιοτυπία- (fax) – ∆ήµου Λιτοχώρου
100
23520-31.242
23530-22.307
23530-31.222
23523-50.117
23523-50.108
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ – 26820
Κ.Π.Α.2 Πρέβεζας
(Μασσαλίας & Κ. Τζαβέλλα 1 Τ.Θ.115 / 481 00 - ΠΡΕΒΕΖΑ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
»
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
26820-21.498
26820-21.322
26820-22.676
26820-21.312
26820-89.815
26820-89.816
26820-21.220
[email protected]
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Φιλιππιάδας
26830-22.117
26830-22.209
26840-32.409
26840-31.207
∆ήµου Πάργας
101
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ - 28310
Κ.Π.Α.2 Ρεθύµνου
(Κριάρη 7 - 9 Τ.Θ. 172 / 741 00 - ΡΕΘΥΜΝΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης - Πληροφορίες
Γραφείο Υποστήριξης - EURES
Εργασιακοί Σύµβουλοι - Προγράµµατα
28310-56.843
28310-28.666
28310-55.008
28310-55.953
28310-27.131
28310-29.297
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Γεροποτάµου
28340-22.650
102
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 25310
Κ.Π.Α.2 Κοµοτηνής
(Χίλια ∆ένδρα Τ.Θ. 126 / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
25310-29.191
25310-22.717
25310-29.973
25310-33.033
25310-27.343
[email protected]
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Κοµοτηνής
(Χίλια ∆ένδρα Τ.Θ. 126 / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
∆ιευθυντής
25310-36.199
25310-34.363
25310-36.178
25310-24.918
25310-22.407
[email protected]
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΚΕΚ Κοµοτηνής
(Χίλια ∆ένδρα / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Τηλέφωνα
25310-24.918
6942432090
[email protected]
25310-22.407
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
Ι.Ε.Κ. Κοµοτηνής
(Χίλια ∆ένδρα / 691 00 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Τηλέφωνα
25310-20.363
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
25310-81.824
103
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΣΑΠΕΣ - 25320
Κ.Π.Α.2 Σαπών
(Αλκιβιάδη 12 / 693 00 - ΣΑΠΕΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
25320-23.180
25320-22.116
25320-22.116
25320-22.116
25320-21.066
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
Κοινότητα Κέχρου
25310-34.934
104
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΣ - 22730
Κ.Π.Α.2 Σάµου
(Πυθαγόρα 3 / 831 00 - ΣΑΜΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22730-24.690
22730-22.003
22730-22.004
22730-22.003
22730-22.005
[email protected]
ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ – 22750
Κ.Π.Α.2 Αγίου Κηρύκου Ικαρίας
(Πάροδος ∆ιονύσου 195 / 833 00 – ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
22750-23.039
22750-23.039
22750-23.039
22750-23.039
22750-23.798
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Ευδήλου
∆ήµου Καρλοβασίων
22750-32.734
22730-32.881
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Καρλοβασίου
(832 00 - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22730-32.267
105
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΕΣ - 23210
Τοπική Υπηρεσία Σερρών
(Μ. Αλεξάνδρου 2 / 621 24 - ΣΕΡΡΕΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
»
»
»
Γραφείο Υποστήριξης
»
Γραφείο Απασχόλησης
Πληροφορίες
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
23210-98.205
23210-98.200
23210-98.201
23210-98.202
23210-98.203
23210-98.206
23210-98.207
23210-98.204
23210-98.208
23210-98.209
Κ.Π.Α. Σερρών
(∆ηµογερόντων 4 / 621 24 - ΣΕΡΡΕΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι - Ν.Θ.Ε. & Ν.Ν.Ε.
Τηλεοµοιοτυπία-(fax) και τηλέφωνο
e-mail
23210-51.713
23210-51.740
23210-51.709
23210-51.803
23210-99.439
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Προϊστάµενοι Τοµέων Μαθητείας
Γραµµατεία
23210-90.725
23210-90.735
23210-90.737
23210-90.720
23210-90.730
23210-90.731
23210-90.732
23210-90.722
23210-90.721
∆ιαχείριση
Υπεύθυνος Συντήρησης
Κοινωνική Λειτουργός
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΚΕΚ Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)
Τηλέφωνα
23210-90.735
6977861739
[email protected]
25210-90.721
Ηλεκτρονική διεύθυνση
106
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Ι.Ε.Κ. Σερρών
(6ο χιλ. Σερρών - Θεσ/νίκης - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 621 00 - ΣΕΡΡΕΣ)
Τηλέφωνα
23210-35.302
23210-50.096
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
23210-50.992
ΝΙΓΡΙΤΑ - 23220
Κ.Π.Α.2 Νιγρίτας
(Μ. Αλεξάνδρου 30 / 622 00 - ΝΙΓΡΙΤΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23220-23.291
23220-24.777
23220-24.777
23220-24.777
23220-24.777
23220-23.291
[email protected]
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 23230
Κ.Π.Α.2 Σιδηροκάστρου
(Αγ. Νεκταρίου 56 / 623 00 - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23230-25.303
23230-23.029
23230-23.029
23230-23.029
23230-23.029
[email protected]
107
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΑ - 24310
Κ.Π.Α.2 Τρικάλων
(Καλαµπάκας 128 / 421 00 - ΤΡΙΚΑΛΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
24310-37.709
24310-39.900
24310-22.699
24310-21.745
24310-22.099
24310-39.915
24310-39.652
24310-27.459
[email protected]
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Υποστήριξη
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Τρικάλων
(Λεπτοκαρυά Τρικάλων / 421 00 – ΤΡΙΚΑΛΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24310-20.890
24310-20.560
24310-20.090
[email protected]
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - 24320
Κ.Π.Α.2 Καλαµπάκας
(Μετεώρων & Πλάτωνος / 422 00 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
24320-22.882
24320-22.882
24320-22.837
24320-22.837
24320-25.180
[email protected]
108
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΛΑΜΙΑ - 22310
Κ.Π.Α.2 Λαµίας
(Μεγάλη Βρύση Λαµίας / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)
Προϊστάµενος
Υποδοχή
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Απασχόλησης
Προγράµµατα Ν.Θ.Ε. ΚΑΙ Ν.Ε.Ε.
Εργασιακοί Σύµβουλοι
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
22310-22.706
22310-67.420
22310-28.665
22310-44.381
22310-31.444
22310-44.776
22310-50.190
22310-45.777
22310-28.665
[email protected]
e-mail
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Λαµίας
(Στυλίδας 93 Μεγάλη Βρύση Τ.Θ. 314 / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Γραµµατεία
22310-51.231
22310-51.074
22310-24.151
22310-31.490
22310-67.325
22310-43.236
[email protected]
Μηχανογράφηση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΚΕΚ Λαµίας
(Στυλίδας 93 Μεγάλη Βρύση Τ.Θ. 314 / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22310-51.148
22310-52.492
22310-22.795
[email protected]
Ι.Ε.Κ. Λαµίας
(Στυλίδας 93 Μεγάλη Βρύση Τ.Θ. 314 / 351 00 - ΛΑΜΙΑ)
∆ιευθυντής
Γραµµατεία
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22310-51.086
22310-51.086
22310-51.078
[email protected]
109
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Αταλάντης
22330-22.374
22330-23.900
22340-31.031
22340-31.217
22360-22.545
22360-44.788
22360-43.336
∆ήµου Ελάτειας
∆ήµος Μακρακώµης
∆ήµου Σπερχειάδος
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Αγίου Κωνσταντίνου
(350 06 - ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΚΡΙ∆ΑΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22350-31.626
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Αταλάντης
(352 00 - ΑΤΑΛΑΝΤΗ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22330-22.240
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. ∆οµοκού
(350 10 - ∆ΟΜΟΚΟΣ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22320-22.228
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Λάρυµνας
(350 12 - ΛΑΡΥΜΝΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22330-41.205
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Μακρακώµης
(Ε. Καλανζή 16 / 350 11 - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22360-22.242
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Στυλίδας
(Λαµίας 59 / 353 00 - ΣΤΥΛΙ∆Α)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
22380-23.229
110
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ - 23850
Κ.Π.Α.2 Φλώρινας
(3ο χιλ. οδού Φλώρινας - Νίκης / 531 00 - ΦΛΩΡΙΝΑ )
Προϊστάµενος
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Εργασιακοί Σύµβουλοι
23850-45.172
23850-22.380
23850-44.480
23850-28.574
23850-28.309
23850-28.573
23850-28.310
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Φλώρινας
(3ο χιλ. Εθνικής οδού Φλώρινας - Νίκης Τ.Θ. 149
531 00 - ΦΛΩΡΙΝΑ )
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Τηλεφωνικό Κέντρο
23850-44.466
23850-44.441
23850-24.841
23850-44.027
23850-44.465
23850-22.357
23850-25.877
23850-46.445
[email protected]
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΑΜΥΝΤΑΙΟ - 23860
Κ.Π.Α.2 Αµυνταίου
(Ίωνος ∆ραγούµη 9 και Κοσκινά / 532 00 - ΑΜΥΝΤΑΙΟ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό κέντρο
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23860-22.713
23860-22.713
23860-22.224
[email protected]
111
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΑΜΦΙΣΣΑ - 22650
ΚΠΑ2 Άµφισσας
(Κοττορού & Κόκκαλη 15 / 331 00 - ΑΜΦΙΣΣΑ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
22650-72.033
22650-28.426
22650-28.426
22650-28.426
22650-72.033
112
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ - 23710
Κ.Π.Α.2 Πολυγύρου
(Πολυτεχνείου 7 / 631 00 - ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)
Προϊστάµενος
Τηλεφωνικό Κέντρο
23710-23.364
23710-22.369
23710-24.875
23710-23.364
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΑΡΝΑΙΑ - 23720
Κ.Π.Α.2 Αρναίας
(630 74 - ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ)
Προϊστάµενος
Γραφείο Απασχόλησης
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
23720-22.980
23720-22.980
23720-22.985
23720-22.985
23720-22.985
[email protected]
ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ - 23730
Κ.Π.Α.2 Νέων Μουδανιών
(Πλατεία Οµονοίας 8 / 632 00 - ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ )
Τηλεφωνικό Κέντρο
23730-22.296
23730-25.418
23730-22.575
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΑΕ∆
∆ήµου Σταγείρων - Ακάνθου
23770-22.216
Ι.Κ.Α. ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕ∆
Παράρτηµα Ι.Κ.Α. Κασσανδρείας
(630 77 - ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
23740-22.497
Υποκατάστηµα Ι.Κ.Α. Στρατωνίου
(630 82 - ΣΤΡΑΤΩΝΙΟ)
∆ιοικητικές Υπηρεσίες
23760-22.259
113
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ - 28210
Κ.Π.Α.2 Χανίων
(Τζανακάκη 80 & Κορνάρου / 731 00 - ΧΑΝΙΑ)
Τηλεφωνικό Κέντρο
»
»
»
»
»
Γραφείο Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Απασχόλησης (EURES)
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
28210-71.121
28210-72.221
28210-79.222
28210-79.179
28210-88.920
28210-93.173
28210-93.966
28210-86.882
ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ - 28240
ΕΠΑ.Σ - Μαθητείας Χανίων
(Ταυρωνίτης Κισσάµου / 730 06 - ΧΑΝΙΑ )
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής και ∆ιαχείριση υλικού
Γραµµατεία
Τηλεφωνικό κέντρο
∆ιαχείριση
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
e-mail
28240-22.316
28240-24.042
28240-22.314
28240-22.315
28240-83.014
28240-22.186
[email protected]
[email protected]
KEK Χανίων
(Ταυρωνίτης Κισσάµου / 730 06 - ΧΑΝΙΑ )
Τηλέφωνα
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
28240-24.041
28240-22.186
[email protected]
114
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΧΙΟΣ - 22710
Κ.Π.Α. 2 Χίου
(Λεωφόρος Καρφά & Αγίας Αναστασίας ΛΕΥΚΩΝΙΑ
821 00 - ΧΙΟΣ)
Προϊσταµένη
Γραφείο Ασφάλισης
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Απασχόλησης
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
22710-22.074
22710-24.276
22710-24.276
22710-42.958
22710-22.074
[email protected]
ΕΠΑ.Σ - Mαθητείας Χίου
(Λεωφόρος Καρφά - ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ)
∆ιευθυντής
Υποδιευθυντής
Τηλεφωνικό Kέντρο
Γραµµατεία
∆ιαχείριση
22710-20.065
22710-42.240
22710-29.531
22710-29.531
22710-40.422
22710-43.725
22710-22.307
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
ΚΕΚ Χίου
(Λεωφόρος Καρφά - ΛΕΥΚΩΝΙΑ / 821 00 - ΧΙΟΣ)
Τηλέφωνα
22710-43.725
6944693985
22710-29.676
[email protected]
[email protected]
Τηλεοµοιοτυπία-(fax)
e-mail
115
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΣΕΛΙ∆Α
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Ο.Α.Ε.∆.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ΝΟΜΟΙ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
∆ΡΑΜΑΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΒΡΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΗΛΕΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3
5
16
18
20
21
22
42
45
47
48
50
52
54
56
56
57
59
61
64
65
73
75
77
78
79
80
81
82
84
85
87
88
91
92
94
95
116
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α
ΣΕΛΙ∆Α
ΝΟΜΟΙ
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΣΑΜΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΩΚΙ∆ΑΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΙΟΥ
97
98
99
100
101
102
103
105
106
108
109
111
112
113
114
115
117
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο.Α.Ε.∆.
ΝΟΜΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ε∆ΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
∆ΡΑΜΑΣ
ΕΒΡΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΡΟ∆ΟΠΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
∆ράµα
Αλεξανδρούπολη
Καβάλα
Ξάνθη
Κοµοτηνή
Σέρρες
2. ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ε∆ΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Βέροια
Θεσσαλονίκη
Καστοριά
Κιλκίς
Κοζάνη
Έδεσσα
Κατερίνη
Φλώρινα
Πολύγυρος
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Άρτα
Ηγουµενίτσα
Ιωάννινα
Κέρκυρα
Λευκάδα
Πρέβεζα
3. ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ε∆ΡΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ΑΡΤΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
118
4. ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ε∆ΡΑ – ΛΑΡΙΣΑ
1. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
3. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
4.
5.
6.
7.
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Γρεβενά
Καρπενήσι
Καρδίτσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Λάρισα
Βόλος
Τρίκαλα
Λαµία
5. ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ε∆ΡΑ - ΠΑΤΡΑ
1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
3. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
4. ΑΧΑΙΑΣ
5. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
6. ΗΛΕΙΑΣ
7. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
8. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
9. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
10. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
11. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Μεσολόγγι
Ναύπλιο
Τρίπολη
Πάτρα
Ζάκυνθος
Πύργος
Αργοστόλι
Κόρινθος
Σπάρτη
Καλαµάτα
Άµφισσα
6. ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Ε∆ΡΑ - ΑΘΗΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΛΕΣΒΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΧΙΟΥ
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Αθήνα
Λιβαδειά
Ρόδος
Χαλκίδα
Ερµούπολη - Σύρου
Μυτιλήνη
Σάµος
Χίος
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Πρωτεύουσα
Ηράκλειο
Αγ. Νικόλαος
Ρέθυµνο
Χανιά
7. ΠΕΡ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ε∆ΡΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
1.
2.
3.
4.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ
119
120