close

Enter

Log in using OpenID

Obavijest o aktiviranju računa

embedDownload
ffifr
pmBaI{I*{xAGKEB
Obavijest o aktiviranju raeuna
za eleruo
uesNte rn ts R
ZADRUGA
FINANcTRANJE
lOOOO ZAGREB
Zadovoljstvo nam je izvijestiti Vas da je PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. dana 09.05.2014 otvorila
svojim knjigama za ZADRUGn Zn eleNO FINANCIRANJE sljedecitransakcijski radun:
u
IBAN raduna HR05 2340 0091 1 106 5663 8
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Transakcijski radun postaje operativan sa danom 10.05.2014 godine.
Napominjemo da svaka platna transakcija treba sadrZavati slijede6e:
Puni naziv i adresu platitelja
Puni naziv iadresu primatelja
IBAN platitelja
IBAN primatelja
Naziv banke platitelja
Naziv banke primatelja
Adresa banke platitelja
Adresa banke primatelja
SWIFT CODE banke platitelja
SWIFT CODE banke primatelja
Ako pokri6e za pla6anje i naknadu Banke osiguravate u valuti razliEitoj od valute plaCanja, molimo da
na nalogu za pladanje uz IBAN navedete i oznaku valute raduna koju Zelite koristiti za pokri6e pla6anja,
posebno za iznos pla6anja a posebno za naknadu.
Za sve dodatne informacije i pitanja molimo Vas kontaktirajte svog menadZera za odnose s klijentima,
obratite se na e-mailadresu: [email protected] ili nazovite besplatni info telefon 0800-PBZ-COM (0800-729-266).
Zahvaljujemo Vam na ukazanom povjerenju.
S po5tovanjem,
Privredna banka Zagreb d.d.
10000 Zagreb, Radnidka cesta 50, Hrvatska
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnidka cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgova6kog
suda u Zagrebu pod br. 080002817, statisticki broj: 3269841, OIB 02535697732, IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od:
1.907.476.900,00 kuna, upla6en je u cijelosti i podUeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke:
Bo2o Prka (predsjednik), Gabriele Pace (zamjenik predsjednika), lvan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Luci6, Andrea Pavlovi6, Drazenko Kopljar,
predsjednik Nadzornog odbora: Gyorgy Su16nyi
pBZ
je.ranqrupe
lNTISrt @ SltiB+OtO
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
694 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content