Αρχείο PDF - European Elections 2014

EL
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Marianne THYSSEN
Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Δεξιότητες και Εργασιακή
Κινητικότητα
1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία
Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού
συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνη; Ποιο είναι το κίνητρό σας;
Πώς θα συμβάλετε στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής;
Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα
εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας
δραστηριότητες δεν θέτουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της
Επιτροπής;
Όλη μου τη ζωή υπήρξα Ευρωπαία εκ πεποιθήσεως, με βαθιά πίστη στην προστιθέμενη αξία που
έχουν η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ο σεβασμός των αρχών στις οποίες βασίζεται η
Ένωση και η υλοποίηση των στόχων που έχουν καθοριστεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΣΕΕ).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε στην επίτευξη ειρήνης και πολιτικής σταθερότητας στην ήπειρό
μας, αύξησε την ευημερία μας και αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για να ασκούμε επιρροή στο
παγκόσμιο στερέωμα και να αντιμετωπίζουμε επιτυχώς τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.
Το ευρωπαϊκό ιδεώδες μου θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την πεποίθηση που έχω για
τη σημασία και την αξία της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Κάθε οικονομία και κάθε κοινωνία
–συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής– μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν έχει ως αφετηρία της
το άτομο.
Διαπιστώνω ότι η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση αποκάλυψε αρκετές αδυναμίες του
ευρωπαϊκού συστήματος. Με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις (την
τραπεζική ένωση, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο κ.ά.) δόθηκε μια
απάντηση. Αυτή όμως δεν στάθηκε ικανή να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το
στοίχημα για την προσεχή περίοδο είναι να αναπτυχθεί η ΕΕ κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να καθησυχάζει τις ανησυχίες των πολιτών. Η Ευρώπη δεν είναι
μόνο οι αγορές και τα μέσα· η Ευρώπη είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι.
Η προάσπιση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος υπήρξε το πρωταρχικό μου μέλημα κατά τη
θητεία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί σχεδόν 23 χρόνια, όπως πολλοί συνάδελφοι μπορούν
να το επιβεβαιώσουν. Αγωνιζόμουν ανέκαθεν για την πρόοδο της Ευρώπης, βήμα-βήμα και με
πολύ απτά αποτελέσματα, και βάσει συμφωνιών που συγκέντρωναν την ευρεία πολιτική
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως, π.χ., ως εισηγήτρια για την καθιέρωση
ευρωπαϊκού ενιαίου εποπτικού μηχανισμού ή για το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής
Ένωσης. Επίσης, οι θεμελιώδεις τροποποιήσεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τις οποίες
συνδιαπραγματεύτηκα ως αντιπρόεδρος και συντονίστρια της πολιτικής ομάδας μου, αποτελούν
ένα παράδειγμα αυτής της πολιτικής στάσης που επέδειξα.
-1-
Οι κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις αποτελούσαν πάντα το σημείο στο οποίο εστίαζα τις εργασίες
μου ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό αποτυπώνεται στην επιλογή των
κοινοβουλευτικών επιτροπών στις οποίες δραστηριοποιήθηκα (ECON, EMPL, IMCO, ENVI και
Προσωρινή Επιτροπή για την Απασχόληση). Ως αντιπρόεδρος της πολιτικής μου ομάδας, ήμουν
αρμόδια για τον συντονισμό των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων. Αλλά και παλαιότερα, απέκτησα
πείρα σχετικά με το χαρτοφυλάκιο που θα μου ανατεθεί, ως μέλος του Κοινωνικοοικονομικού
Συμβουλίου της Φλάνδρας (SERV), του Βελγικού Κεντρικού Οικονομικού Συμβουλίου (Conseil
central de l'économie Belge), της Φλαμανδικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τις Γυναίκες (VOV)
και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και
Εργασίας (Eurofound).
Τα επόμενα πέντε χρόνια, η όρεξή μου για δουλειά θα παραμείνει αμείωτη: θα αφιερωθώ στην
ευμάρεια και την ευημερία όλων των Ευρωπαίων και θα προωθήσω την κοινωνική οικονομία της
αγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της Συνθήκης. Η απασχόληση είναι η απόλυτη
προτεραιότητα του συνόλου των Ευρωπαίων, και θα είναι και δική μου ως μέλους της Επιτροπής.
Το να έχει κάποιος εργασία και να μπορεί να την ασκεί σε συνθήκες ασφάλειας είναι η καλύτερη
εγγύηση για την ευδοκίμηση και την αξιοπρέπεια του ατόμου. Επιπλέον, αποτελεί πηγή
αυτοεκτίμησης και προσωπικής εξέλιξης και προαπαιτούμενο για μια ευτυχισμένη ζωή. Η κοινωνική
οικονομία της αγοράς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα επαρκές δίχτυ ασφαλείας με ισχυρή
κοινωνική προστασία για όσους δεν μπορούν να εργαστούν (πλέον) λόγω ασθένειας, αναπηρίας,
ηλικίας, προσωρινών ή μόνιμων ευθυνών παροχής φροντίδας. Ταυτόχρονα, η υγιής κοινωνία
ενθαρρύνει τα άτομα να αναλαμβάνουν ευθύνες αν μπορούν, αλλά μεριμνά για εκείνους που
κινδυνεύουν να υστερήσουν και δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις, κάτι που
αφορά ιδίως όσους απειλούνται με αποκλεισμό και/ή φτώχεια. Αυτό θα είναι το διττό κίνητρό μου.
Από τους δέκα στόχους που παρουσίασε αδρομερώς ο εκλεγμένος πρόεδρος κ. Juncker στο
πρόγραμμά του «για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», οι πρώτοι έξι
εστιάζονται ρητώς σε μια νέα οικονομική ανάπτυξη και σε περισσότερες θέσεις εργασίας. Είμαι
απόλυτα προσηλωμένη στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η κοινωνική δικαιοσύνη θα αποτελεί
επίσης ιδιαίτερη φιλοδοξία μου. Η κρίση έχει βαρύτατες αρνητικές συνέπειες. Την προσεχή
πενταετία η πολιτική μας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις κάθε πιθανής
δράσης σε οποιονδήποτε τομέα. Αυτή είναι μια προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την αναγκαία
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κόσμου στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Ως προς την ανεξαρτησία μου, δεσμεύομαι ότι θα είμαι προσηλωμένη στις απορρέουσες από τη
Συνθήκη υποχρεώσεις για ανεξαρτησία και ακεραιότητα, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 της ΣΕΕ και
στα άρθρα 245 και 339 της ΣΛΕΕ. Δηλώνω, επίσης, ότι θα τηρώ τα πρότυπα δεοντολογίας στα
προαναφερόμενα άρθρα των Συνθηκών, καθώς και τον κώδικα συμπεριφοράς για τους
Επιτρόπους.
Ακριβώς σύμφωνα με τον κώδικα συμπεριφοράς για τους Επιτρόπους συνέταξα και
δημοσιοποίησα τη δήλωση συμφερόντων μου, και υπόσχομαι να την επικαιροποιώ στο μέλλον
όταν χρειαστεί. Ομοίως, υπόσχομαι ότι θα αποφεύγω οποιαδήποτε κατάσταση η οποία θα
μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία μου ή τη δέσμευσή μου να είμαι στη διάθεση της
Επιτροπής. Ως επίτροπος, δεν θα αναλάβω κανένα άλλο δημόσιο αξίωμα ούτε άλλη αμειβόμενη ή
μη αμειβόμενη επαγγελματική δραστηριότητα.
Υπόσχομαι ότι θα ενημερώσω αμέσως τον πρόεδρο της Επιτροπής εάν προκύψει περίπτωση η
οποία θα μπορούσε να προκαλέσει δυνητική σύγκρουση συμφερόντων κατά την εκτέλεση των
επίσημων καθηκόντων μου.
-2-
2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πώς εκτιμάτε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από ποια άποψη
θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνη και υπόλογη απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας
και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;
Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένη να αναλάβετε σε σχέση με τη
διευρυμένη διαφάνεια, την αυξημένη συνεργασία και την αποτελεσματική επακολούθηση
των θέσεων του Κοινοβουλίου και των αιτημάτων για νομοθετικές πρωτοβουλίες;
Προκειμένου για σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή διαδικασίες εν εξελίξει, είστε διατεθειμένη
να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο;
Ως μέλος του Σώματος των Επιτρόπων, θα τηρώ πλήρως την αρχή της συλλογικότητας. Ανέκαθεν
θεωρούσα ότι η πολιτική είναι ομαδική εργασία και όχι το άθροισμα μεμονωμένων φιλοδοξιών και
επιδιώξεων. Ως προς αυτό, η νέα διάρθρωση της Επιτροπής παρέχει στους επιτρόπους τις
μέγιστες δυνατότητες.
Θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου προκειμένου να
συνεργάζομαι στενά με τον αρμόδιο αντιπρόεδρο και τους συναδέλφους μου επιτρόπους, ώστε να
εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα του εκλεγμένου προέδρου
για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή.
Έχοντας διατελέσει μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περισσότερες από τέσσερις
κοινοβουλευτικές περιόδους, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τρέφω τεράστιο σεβασμό για
το Κοινοβούλιο και γι’ αυτό που αντιπροσωπεύει. Η λογοδοσία ενώπιον του Κοινοβουλίου συνιστά
λογοδοσία ενώπιον εκείνων που εξελέγησαν άμεσα από τους πολίτες, κάτι που ουσιαστικά
συνεπάγεται λογοδοσία ενώπιον των ίδιων των πολιτών. Αυτή ξεκινά με την ακρόαση και
υπόσχομαι κατηγορηματικά ότι, την επόμενη πενταετία, θα μεριμνήσω ώστε το Κοινοβούλιο να
γίνεται σεβαστό ως προς τον ρόλο και τα δικαιώματά του τόσο από εμένα όσο και από τις
υπηρεσίες μου. Θεωρώ το Κοινοβούλιο, γενικά, και την κοινοβουλευτική επιτροπή απασχόλησης
και κοινωνικών υποθέσεων, ειδικότερα, ως καθοριστικούς συμμάχους στην επιδίωξη του κοινού
ευρωπαϊκού συμφέροντος και ως εχέγγυο ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ευρωπαίων πολιτών.
Ως μέλος του Σώματος των Επιτρόπων, δεσμεύομαι ότι θα υπάρχει ίση μεταχείριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις σχέσεις μου και με τα δύο αυτά όργανα, στους
τομείς όπου έχουν τις ίδιες εξουσίες σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Όσον αφορά την παρακολούθηση των θέσεων και των αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
θα εφαρμόζω τις διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου και, στους τομείς της αρμοδιότητάς μου, θα
εξασφαλίζω ότι η Επιτροπή θα απαντά στα ψηφίσματα ή τα αιτήματα που θα εκδίδει το
Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ, εντός 3 μηνών από την έκδοσή τους. Σ’ αυτό το
πλαίσιο, υποστηρίζω και ενστερνίζομαι πλήρως τη δέσμευση του εκλεγμένου προέδρου κ. Juncker,
σύμφωνα με την οποία η μελλοντική Επιτροπή θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική στις νομοθετικές
εκθέσεις πρωτοβουλίας.
Προσβλέπω στη συνεργασία με την επιτροπή απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, καθώς
και με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι σχετικές με το χαρτοφυλάκιό μου σε
εποικοδομητικό πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
-3-
Ερωτήσεις από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
3. Προτεραιότητες:
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος του Επιτρόπου για την Απασχόληση και τις
Κοινωνικές Υποθέσεις κατά την προσεχή εντολή; Τι φιλοδοξίες έχετε και με ποιον τρόπο
πιστεύετε ότι η ΕΕ μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις ζωές των πολιτών μας
στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων; Ποιες είναι οι κύριες
προτεραιότητες που σκοπεύετε να επιδιώξετε στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου που σας
προτείνεται, σε συνάρτηση με τον αντίκτυπο της δημοσιονομικής, οικονομικής και
κοινωνικής κρίσης και της δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη; Με ποιον τρόπο θα
βελτιώσετε τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προετοιμασία των κατ’
εξουσιοδότηση πράξεων, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και την πρόσβαση στις
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων; Αναλαμβάνετε τη δέσμευση να βελτιώσετε τη διαβίβαση
των εγγράφων δευτερογενούς νομοθεσίας και «επιτροπολογίας»;
(Ο ρόλος εντός της Επιτροπής και έναντι του Κοινοβουλίου)
Η πρόκληση για τη νέα Επιτροπή θα είναι να τονώσει την απασχόληση και την ανάπτυξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση δεν έχει τελειώσει και ούτε θα τελειώσει όσο 26 εκατομμύρια άνδρες
και γυναίκες είναι χωρίς εργασία. Ο ρόλος μου είναι να συμβάλω στη διαμόρφωση των συνθηκών
που θα επιτρέψουν σε όλους να έχουν και πάλι εργασία στο πλαίσιο της ενιαίας μας αγοράς, η
οποία εξακολουθεί να μην έχει ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ, διαπιστώνω ότι, κατά τη διάρκεια της
κρίσης, ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας αυξήθηκε δραστικά και ότι
εντείνονται οι ανισότητες, κάτι που θέτει σε αμφισβήτηση τον δίκαιο χαρακτήρα και την
αποτελεσματικότητα της κοινωνικής μας οικονομίας της αγοράς.
Ταυτόχρονα, ο αντίκτυπος της κρίσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, επειδή συσσωρεύεται σε μια σειρά
διαρθρωτικών προβλημάτων τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο: ο
πληθυσμός μας γηράσκει, γεγονός που επηρεάζει βαθύτατα το εργατικό δυναμικό μας. Υπάρχουν
σαφή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι υπάρχει αναντιστοιχία δεξιοτήτων στα κράτη μέλη. Παρά τη
μαζική ανεργία, διαπιστώνεται έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς.
Πολλές θέσεις εργασίας χάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι οποίες μπορούν να
αντικατασταθούν μόνο εάν επενδύσουμε στις ευκαιρίες που δημιουργούν οι τεχνολογικές αλλαγές
και η αποδοτική χρήση των πόρων και της ενέργειας. Αυτό θα λειτουργήσει θετικά, μόνο εάν
δημιουργήσουμε επειγόντως καλύτερες συνθήκες, ώστε να προσαρμοστεί το εργατικό δυναμικό
στις αλλαγές.
Έχω την ευκαιρία να κάνω μια καινούργια αρχή. Η ύψιστη προτεραιότητά μου είναι να συνεργαστώ
με τους συναδέλφους μου, με σκοπό να φέρω απτά αποτελέσματα όσον αφορά το πρόγραμμα του
κ. Jean-Claude Juncker για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή. Θα
συνεργαστώ με δύο αντιπροέδρους και άλλους επιτρόπους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η
απασχόληση και οι κοινωνικές ανησυχίες θα λαμβάνονται πλήρως υπόψη στις δραστηριότητες της
Επιτροπής. Αυτό τονίζει τον πολιτικό προσανατολισμό της νέας Επιτροπής που θα βασίζεται σε
μια γνήσια συλλογικότητα και στην καίρια σημασία που έχει η δημιουργία θέσεων εργασίας στους
στόχους της Επιτροπής.
Πιο συγκεκριμένα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα να εξασφαλίσω ότι η διάσταση της
δημιουργίας θέσεων εργασίας και, γενικότερα, η κοινωνική διάσταση της ΕΕ και της ΟΝΕ θα
λαμβάνονται καλύτερα υπόψη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στην αναθεώρηση της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» και στις μελλοντικές εργασίες για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και
Νομισματικής Ένωσης.
Εάν επιβεβαιωθεί ο ορισμός μου ως επιτρόπου, θα μεριμνήσω ώστε να εφαρμόζεται πλήρως η
συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει την ισότιμη μεταχείριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου
από την Επιτροπή κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Αλλά πέρα απ’ αυτό, προτίθεμαι να
καθιερώσω στενή συνεργασία ιδίως με την κοινοβουλευτική επιτροπή απασχόλησης και
κοινωνικών υποθέσεων και την κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών και νομισματικών θεμάτων.
Αυτό θα το επιδιώξω με τον τακτικό διάλογο με τα μέλη των εν λόγω επιτροπών και με την τακτική
παρουσία μου στις συνεδριάσεις τους. Θα εξασφαλίσω επίσης ότι τα μέλη της επιτροπής EMPL θα
ενημερώνονται τακτικά σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που θα έχω αναλάβει. Όταν θα
κρίνεται αναγκαίο, θα επιδιώκω την πολιτική σας συμβολή, ακόμα και την υποστήριξή σας,
προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στις συγκεκριμένες υποθέσεις και να εξασφαλιστούν άμεσα
αποτελέσματα προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών που εκπροσωπείτε.
-4-
(Φιλοδοξίες και προστιθέμενη αξία)
Φιλοδοξία μου είναι να συμβάλω, από κοινού με τους συναδέλφους μου, τους κοινωνικούς
εταίρους, εσάς και τα κράτη μέλη ως συννομοθέτες, ώστε να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο
προκειμένου να υπάρξει η ανάπτυξη σ’ ολόκληρη την ΕΕ. Θα πρέπει να επιτευχθεί βιώσιμη
ανάπτυξη, η οποία θα μετασχηματιστεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας, και θα πρέπει να μειωθεί
η φτώχεια ως καίριος παράγοντας ευημερίας. Η ΕΕ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να το
επιτύχει και όχι μόνο μπορεί αλλά και πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη που θα τονώσει τη
δημιουργία σε μια κοινωνία όπου ο καθένας έχει δικαίωμα στην ευκαιρία και είναι υπεύθυνος για
τον εαυτό του, αλλά και για την καλή λειτουργία της κοινωνίας ως συνόλου.
Η ΕΕ είναι εκείνη που θα πρέπει να προτείνει και να παρακολουθεί την ανάπτυξη μίας –δυναμικής
και ολοκληρωμένης– αγοράς εργασίας στο έδαφός της, και όχι 28 αποκλινουσών τέτοιων αγορών,
όπου οι επιχειρήσεις, αφού θα λειτουργούν σ’ ένα περιβάλλον φιλικό προς αυτές, θα μπορούν να
επωφελούνται από τις δεξιότητες που είναι διαθέσιμες στην ενιαία αγορά και να ανταποκρίνονται
στην επιθυμία των εργαζομένων για επαγγελματική ανέλιξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους,
παράλληλα με τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους.
Η ΕΕ θα συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των προσπαθειών που καταβάλλονται σε
δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο με σκοπό τη βελτίωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και θα
διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των επιχειρήσεων και των αναζητούντων εργασία, ιδίως των ΜΜΕ,
αφενός, και των νέων και μακροχρόνια ανέργων, αφετέρου. Τέλος, η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τις
διαρθρωτικές μετακινήσεις στα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίσει ότι παρέχεται κοινωνική
προστασία στους πολίτες που χρειάζονται την υποστήριξή μας.
Πιστεύω ότι η κρίση επέφερε μεταρρυθμιστική κόπωση στα κράτη μέλη. Υπάρχει ανάγκη να δοθεί
νέα ώθηση και να υπάρξει μεγαλύτερος ενστερνισμός των μεταρρυθμίσεων από τους βασικούς
παράγοντες, δηλ. τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους ή τους αναζητούντες εργασία και τους
εκπροσώπους τους.
Ο κοινωνικός διάλογος σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να επανεκκινηθεί. Ο στόχος για την ΕΕ είναι να
αυξηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, με την
ουσιαστικότερη συμμετοχή όλων των βασικών παραγόντων στη διακυβέρνηση της ΕΕ, ώστε να
καθοριστούν οι προτεραιότητες δράσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην
πράξη, με την αξιοποίηση όλου του δυναμικού της ενιαίας αγοράς, ώστε να οικοδομηθεί μια
κοινωνία όπου όλοι θα αισθάνονται καλά και θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
(Βασικές προτεραιότητες)
Η πολιτική μου, όπως προκύπτει από το χαρτοφυλάκιο μου, θα εστιάζεται σε τέσσερις
προτεραιότητες: την τόνωση της αγοράς εργασίας, τη δικαιότητα, τις δεξιότητες και την
κινητικότητα. Θα επιδιώξω σαφείς δράσεις που θα είναι επωφελείς για τους πολίτες σ’ αυτούς τους
πρωταρχικούς τομείς.
- Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη
Για να συνεχιστεί η κινητοποίηση των 300 δισ. ευρώ σε πρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές
επενδύσεις με σκοπό την τόνωση της οικονομίας την προσεχή τριετία, θα εξασφαλίσω την πλήρη
αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων μας, τα οποία θα καταστήσω αποτελεσματικότερα.
Η προσέγγιση που ακολουθώ είναι να συνεργάζομαι με τα κράτη μέλη για να επιταχύνω και να
διευρύνω την εφαρμογή του συστήματος εγγυήσεων για τη νεολαία και να εξασφαλίσω ότι
χορηγείται σημαντική χρηματοδότηση σε έργα που στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας των νέων.
Στο πλαίσιο της συνολικής δέσμης μέτρων που θα υποβάλει η Επιτροπή κατά το πρώτο τρίμηνο
της θητείας της, θα ενθαρρύνω επίσης τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, τόσο σε
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χρησιμοποιούνται δάνεια ή εγγυήσεις για να
τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας σε νέες επιχειρήσεις. Οι δυνατότητες του σημερινού
μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων σε επίπεδο ΕΕ μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν περαιτέρω.
Δεδομένου ότι αυτοί οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα μεριμνήσω ώστε να χρηματοδοτούνται μόνο
οι δράσεις που συμβάλλουν σε μετρήσιμους στόχους προτεραιότητας, ενώ η υλοποίησή τους θα
παρακολουθείται στενά με βάση την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί και για την οποία θα σας
ενημερώνω τακτικά με διαφανή τρόπο. Εάν προκύπτει ότι μια δράση δεν παράγει τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια ώστε να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή η
συγκεκριμένη δράση θα διακόπτεται προκειμένου οι πόροι να μεταφερθούν σε αποτελεσματικότερα
μέτρα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, δεν έχουμε την πολυτέλεια να δαπανούμε ούτε χρόνο ούτε
-5-
χρήμα.
- Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε αρκετούς από τους στόχους της
στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας μειώθηκε αντί να αυξηθεί, ενώ η
φτώχεια αυξήθηκε αντί να μειωθεί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αυξάνεται ο
πληθυσμός των ηλικιωμένων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα
της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της, αλλά αποδεικνύει επίσης
ότι δεν παρέχουν όλα τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα επαρκή απάντηση στο πρόβλημα
των δημογραφικών μεταβολών.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» βρίσκεται στο στάδιο της επανεξέτασης. Αυτή η επανεξέταση
αναμένεται ότι θα μας δώσει τα μέσα να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος και να
επαναπροσανατολίσουμε τις δράσεις μας, ώστε να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά και εγκαίρως
τους στόχους που τέθηκαν το 2010 και οι οποίοι παραμένουν επίκαιροι και σήμερα.
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, κοινή έκθεση για την απασχόληση και
συστάσεις ανά χώρα) αποδείχτηκε αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών
στα κράτη μέλη. Σ’ αυτό το πλαίσιο καταρτίστηκε η δέσμη μέτρων για την απασχόληση και την
απασχόληση των νέων, που δρομολογήθηκε από την Επιτροπή. Είμαι πεπεισμένη ότι το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι το κατάλληλο εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και
των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, αφού τα καθιστά αποδοτικότερα και δικαιότερα, με την
αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και τον σεβασμό των εθνικών και περιφερειακών
ιδιαιτεροτήτων και αναγκών.
- Απασχόληση των νέων
Η ΕΕ, για να βοηθήσει τους νέους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, έχει λάβει σειρά μέτρων:
ιδίως τις εγγυήσεις για τη νεολαία, που χρηματοδοτούνται από την πρωτοβουλία για την
απασχόληση των νέων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν επίσης την Ευρωπαϊκή συμμαχία για θέσεις
μαθητείας και το Πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση. Η προτεραιότητά μου θα είναι να
επιταχύνω την υλοποίησή τους, να διευρύνω το πεδίο εφαρμογής τους και να προτείνω νέες
δράσεις, αν κρίνεται σκόπιμο. Τα χρηματοδοτικά μέσα θα παρέχουν σημαντικούς πόρους στα
καλύτερα έργα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τους νέους να επιστρέψουν στην αγορά
εργασίας καταλαμβάνοντας ποιοτικές θέσεις. Η ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού
πλαισίου, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2016, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να
ενισχυθεί η εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ σε δράσεις και μέτρα που κρίνονται κατάλληλα
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας,
κάτι που θα φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας για τους νέους.
- Κινητικότητα
Διαθέτουμε πλούσιο καταρτισμένο και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο όμως δεν
αξιοποιείται πλήρως στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Η αγορά εργασίας της ΕΕ παραμένει
κατακερματισμένη, κυρίως λόγω των αναδυόμενων αποκλίσεων όσον αφορά τη ζήτηση εργασίας
στις χώρες της ΕΕ, τις διαφορές στους μισθούς και τα κοινωνικά πρότυπα, και στα αυξανόμενα
επίπεδα του κοινωνικού αποκλεισμού. Θα προωθήσω την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
ως έναν από τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς. Με τα κράτη μέλη
και τους κοινωνικούς εταίρους οφείλουμε να επιβάλλουμε τους ισχύοντες κανόνες και να
καταπολεμήσουμε κάθε πιθανή μορφή κατάχρησης. Εδώ χρειάζομαι τη βοήθεια των κρατών
μελών, τα οποία σήμερα παραπονιούνται συχνά, αλλά δεν εφαρμόζουν άρτιο μηχανισμό επιβολής.
- Δεξιότητες
Η μαζική ανεργία συνυπάρχει με την άνιση πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, τη γήρανση του
εργατικού δυναμικού, την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Δεν
πρέπει μόνο να εξετάσουμε την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση, αλλά να καταρτίσουμε και
πραγματικά προγράμματα. Η κρίση ενίσχυσε τους φραγμούς όσον αφορά την είσοδο στην αγορά
εργασίας των κρατών μελών και, με τον τρόπο αυτό, αύξησε τον κίνδυνο του κοινωνικού
αποκλεισμού και της δημιουργίας χαμένων γενιών. Ο στόχος μου είναι να βελτιωθεί η συμμετοχή
στην αγορά εργασίας με τον ισόρροπο συντονισμό των προσπαθειών που καταβάλλουν ο
δημόσιος τομέας και οι επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τους μακροχρόνια ανέργους.
-6-
- Κοινωνική δικαιοσύνη
Ο βασικός στόχος των προσπαθειών μου θα είναι να εμπνεύσουμε στους ανθρώπους
εμπιστοσύνη στο μέλλον και να τους ενθαρρύνουμε να αναπτυχθούν, αξιοποιώντας πλήρως τις
δυνατότητες της αγοράς εργασίας της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η κοινωνική προστασία συνιστά
νευραλγικό τομέα επενδύσεων για την ευημερία μας. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας στην
ΕΕ πρέπει να είναι αποδοτικά. Ταυτόχρονα, η γήρανση του πληθυσμού ασκεί μεγάλη πίεση στα
συστήματα μέριμνας για τους ηλικιωμένους και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Οι
οικονομίες των κρατών μελών με τα αποτελεσματικότερα συστήματα κοινωνικής προστασίας είναι
μεταξύ των πιο επιτυχημένων και ανταγωνιστικών. Η προώθηση πολιτικών με σκοπό την
προστασία των ευάλωτων ομάδων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της
φτώχειας θα βρίσκονται επίσης ψηλά στην ατζέντα μου. Δεδομένου ότι πρόκειται για έναν τομέα
στον οποίο η επικουρικότητα είναι σημαντικός παράγοντας, σχεδιάζω να συνεργαστώ στενά με
τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη μέλη, ώστε να συντονίσουμε τις δράσεις μας και να
συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για να προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν μπορώ να υλοποιήσω αυτές τις προτεραιότητες από μόνη μου. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί
με ομαδική εργασία τόσο στο πλαίσιο της Επιτροπής, με τους συναδέλφους επιτρόπους, όσο και
εκτός Επιτροπής, εμπλέκοντας τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, την κοινωνία των πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους. Ασφαλώς, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, από το οποίο πηγάζει η δημοκρατική μας νομιμοποίηση, θα αποτελεί βασικό εταίρο.
(Διαφάνεια και συμμετοχή του ΕΚ στην επιτροπολογία)
Θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσω ότι όλες οι σχετικές
επιτροπές θα είναι πλήρως ενημερωμένες ταυτόχρονα με το Συμβούλιο για κάθε σημαντική
εξέλιξη. Για τους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων μου, θα μεριμνήσω ώστε να
τηρούνται απολύτως οι δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή σύμφωνα με την κοινή
συνεννόηση για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τη συμφωνία-πλαίσιο. Αυτό αφορά ειδικότερα
τη δέσμευση για τη διεξαγωγή κατάλληλων και διαφανών διαβουλεύσεων σε επίπεδο
εμπειρογνωμόνων κατά την εκπόνηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και για την εξασφάλιση ότι το
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν κάθε σχετική πληροφορία. Αυτό σημαίνει επίσης ότι
θα τηρούνται απολύτως οι διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις συνεδριάσεις
των ομάδων εμπειρογνωμόνων, κάτι που θα διευκολύνει τον έλεγχο, ιδίως των κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων, στις περιπτώσεις που το Κοινοβούλιο έχει δικαιώματα διενέργειας εκ των υστέρων
ελέγχου.
4. Νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες
Ποιες είναι οι συγκεκριμένες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχετε
πρόθεση να παρουσιάσετε, και σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα;
Προτίθεμαι να συμβάλω σημαντικά στην αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Πρέπει να
φύγουμε από τη διαχείριση της κρίσης και να επιστρέψουμε στην πραγματική μακροπρόθεσμη
στρατηγική, ώστε να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Ενώ 26 εκατομμύρια είναι άνεργοι, ορισμένα
κράτη μέλη καταγράφουν πολύ χαμηλά επίπεδα ανεργίας, αρχίζουν να διαπιστώνουν ελλείψεις
εργατικού δυναμικού λόγω της γήρανσής του και, ακόμα και στα κράτη μέλη με υψηλά ποσοστά
ανεργίας, ορισμένοι τομείς δυσκολεύονται να κάνουν προσλήψεις. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αγορές
εργασίας της ΕΕ δεν λειτουργούν ομαλά. Ένας από τους βασικούς στόχους μου θα είναι να
χρησιμοποιήσω κάθε πολιτικό, νομικό, χρηματοδοτικό μέσο που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του
χαρτοφυλακίου μου, για να δώσω νέα ώθηση στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν το 2010, στη
στρατηγική «Ευρώπη 2020», οι οποίοι, όπως πιστεύω, είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τις προσπάθειες
που καταβάλλονται προκειμένου να βγούμε από την κρίση.
Θα συμβάλω ενεργητικά στο εγχείρημα που αποβλέπει στην επανεξισορρόπηση, την
απλούστευση και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίσω ότι
η απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Θα εξετάσω με μεγάλη
προσοχή κατά πόσον είναι αναγκαίο να βελτιωθεί και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην
οικονομική διακυβέρνηση.
Πιστεύω ότι η ομαλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης απαιτεί μεγαλύτερη
σύγκλιση των πολιτικών για την αγορά εργασίας μεταξύ των μελών της ευρωζώνης. Αυτό
περιλαμβάνει επίσης τη διενέργεια αξιολογήσεων του κοινωνικού αντικτύπου για οποιοδήποτε
-7-
μελλοντικό πρόγραμμα για την υπό όρους στήριξη της σταθερότητας για χώρες της ευρωζώνης
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Όπως επισήμανε ο εκλεγμένος πρόεδρος κ. Juncker, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
υπήρξε ανέκαθεν ένας από τους βασικούς πυλώνες της εσωτερικής αγοράς και ότι μπορεί να
προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για την οικονομία. Μελέτες επισημαίνουν τη θετική της συμβολή
στην πλήρωση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, στη μείωση της ανεργίας και στην πορεία του
ΑΕΠ. Από τις τρέχουσες ροές κινητικότητας και τις προθέσεις κινητικότητας που καταγράφονται σε
έρευνες προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες κινητικότητας
που μένουν αναξιοποίητες. Για τον λόγο αυτό, θα προωθήσω προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και
τη μεταρρύθμιση της πλατφόρμας EURES, με σκοπό να στηρίξω την απασχόληση και την
αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας μέσω της κινητικότητας.
Θα συνεργαστώ με τους ενδιαφερομένους ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικά εργαλεία για
την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, και για την πρόβλεψη των
αναγκών σε δεξιότητες, ιδίως σε τομείς με σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας
(πράσινη οικονομία, ΤΠΕ, υγεία). Προτίθεμαι επίσης να κινητοποιήσω κάθε πολιτικό, νομικό,
χρηματοδοτικό μέσο που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου μου, για να δώσω νέα
ώθηση στη δράση της Επιτροπής στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης
ενηλίκων, με βάση τα συστήματα διπλής μαθητείας, έπειτα από τα πρώτα αποτελέσματα της
Ευρωπαϊκής συμμαχίας για θέσεις μαθητείας.
Προφανώς, ως επίτροπος αρμόδια για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, θα συνεργαστώ
με τις εθνικές αρχές για να εξασφαλίσω ότι οι ισχύοντες κανόνες έχουν γίνει κατανοητοί και
εφαρμόζονται, και θα τις βοηθήσω επίσης στην καταπολέμηση καταχρήσεων ή δόλιων αξιώσεων.
Για τον λόγο αυτό, θα υποστηρίξω την αποτελεσματική διαδικασία μεταφοράς και την εφαρμογή
της οδηγίας επιβολής των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων, και θα κινητοποιήσω
στοχοθετημένη επανεξέταση για να εξασφαλίσω ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ δεν έχει καμία θέση
στην ΕΕ.
Επιπλέον, σκοπεύω να συνεχίσω την πολιτική της Επιτροπής και να συμβάλω στη βελτίωση της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην ΕΕ και στη μείωση των προβλημάτων υγείας που
σχετίζονται με την εργασία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η σφαιρική εκ των υστέρων αξιολόγηση 24
οδηγιών, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται ότι θα έχει γνωστοποιηθεί έως το τέλος του 2015.
Στη συνέχεια, θα αποφασίσω τα επόμενα βήματα με βάση αυτό το αποτέλεσμα.
Έπειτα από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες των συννομοθετών να αναθεωρήσουν την οδηγία για
τον χρόνο εργασίας, η Επιτροπή διενεργεί λεπτομερή αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία αναμένεται
ότι θα έχει ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν
από τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις, θα επιδιώξω τη συναίνεση μεταξύ των συννομοθετών
αλλά και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να προσαρμοστούν οι
κανόνες της ΕΕ στις νέες μορφές εργασίας και εργασιακές ανάγκες.
Τέλος, για να ξαναξεκινήσει ο κοινωνικός διάλογος στην ΕΕ, σχεδιάζω να προτείνω μια
επανεξέταση στην οποία θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι της ΕΕ και όλοι οι εθνικοί
επικεφαλής των οργανώσεων εργοδοτών και των συνδικαλιστικών ενώσεων. Αυτό θα δώσει τη
δυνατότητα να βελτιωθεί η χρήση των υφιστάμενων μέσων κοινωνικού διαλόγου και να βρεθεί ο
τρόπος εντονότερης συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Ως επίτροπος, είμαι αποφασισμένη να συνδέσω τις προτεραιότητες πολιτικής –και ιδίως τις
συστάσεις ανά χώρα– πιο στενά με τους χρηματοοικονομικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για
επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους, το ενωσιακό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική
καινοτομία, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Θα εργαστώ με στόχο
να μεγιστοποιήσω τον αντίκτυπο αυτών των προγραμμάτων και τις συνέργειές τους με τα εθνικά
χρηματοδοτικά μέσα, και μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να στηρίξω την
κοινωνική καινοτομία, να προωθήσω της επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση και να
ενισχύσω τις συνέργειες με άλλα προγράμματα της ΕΕ.
Για να επιτύχω απτά αποτελέσματα, θα στηρίξω επίσης πρωτοβουλίες των συναδέλφων μου οι
οποίες θα τονώνουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, όπως
οι πρωτοβουλίες που αφορούν το σωστό νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις, τα φορολογικά
-8-
συστήματα, τις δημόσιες διοικήσεις υψηλής ποιότητας, καθώς και την ενιαία ψηφιακή αγορά.
5. Οι απόψεις σας λεπτομερώς
Ποιες οι απόψεις σας σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
Πολιτική για την απασχόληση
- την ανεργία στην ΕΕ, ιδιαίτερα δε την ανεργία των νέων, σε συνάρτηση με τις προκλήσεις
που θέτει η γήρανση του πληθυσμού και το σημαντικό χάσμα όσον αφορά την
απασχόληση μεταξύ ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία·
- την αντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων και εργασίας·
Όπως προανέφερα, η ανεργία είναι μία από τις βασικές προκλήσεις τόσο για τη νέα Επιτροπή όσο
και για εμένα προσωπικά. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις πολιτικές για την αγορά
εργασίας που εστιάζονται στο σκέλος της προσφοράς και σε εκείνες που εστιάζονται στο σκέλος
της ζήτησης. Η ζήτηση εργασίας τείνει να είναι υποτονική σε περίοδο ύφεσης, ως συνέπεια της
αβεβαιότητας, της χαμηλής αυτοπεποίθησης και της ισχνής συνολικής ζήτησης. Ως εκ τούτου, οι
προσπάθειες σε επίπεδο πολιτικής θα πρέπει να εστιάζονται πρωτίστως στη διαμόρφωση
ευνοϊκών συνθηκών προσλήψεων. Οι προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί με τις εγγυήσεις για
τη νεολαία θα πρέπει να επιταχυνθούν, και το πεδίο εφαρμογής τους θα πρέπει σταδιακά να
διευρυνθεί. Η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να υλοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία, αλλά
ασφαλώς θα προτείνω περαιτέρω δράσεις για να στηριχθεί η μετάβαση των νέων από την
εκπαίδευση στην εργασία, π.χ. όσον αφορά την επιχειρηματικότητα των νέων ή τη διασυνοριακή
μαθητεία.
Τα διαρθρωτικά εμπόδια στις εθνικές αγορές εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ο στόχος
των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση δυναμικότερων αγορών εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς. Αυτό συνεπάγεται την αντιμετώπιση του κατακερματισμού αυτών των αγορών
–ιδίως όσον αφορά τις διάφορες συμβάσεις εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλειας με την παροχή επαρκούς κάλυψης και κατάλληλων κινήτρων σε όσους
αναζητούν εργασία, την τόνωση των επενδύσεων σε ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας
και στη διά βίου μάθηση, καθώς και τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων
εργαζομένων.
Το 2011 η Επιτροπή δεσμεύτηκε να κυρώσει τη σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία. Οι δράσεις για την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης καθορίζονται στην ευρωπαϊκή
στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020. Θα παρακολουθώ την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί και
θα εξετάζω την μελλοντική πορεία που θα ενδείκνυται, ώστε να δημιουργηθεί μια χωρίς φραγμούς
Ευρώπη για τα άτομα με αναπηρία.
Η Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με σημαντικούς παράγοντες μεταβολών –την παγκοσμιοποίηση,
την κλιματική αλλαγή και την ψηφιακή καινοτομία–, οι οποίοι επισπεύδουν τον ανταγωνισμό για
ταλέντα και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, η δραματική αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας στην ΕΕ
αποδεικνύει την αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Η έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρείται για ορισμένα
επαγγέλματα σε πολλά κράτη μέλη, όπως στον τομέα των ΤΠΕ, της υγείας ή της μηχανικής, θα
πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Ομοίως, η γεωγραφική αναντιστοιχία που
προκύπτει από τις διαφορές μεταξύ των προσφορών θέσεων εργασίας και των ποσοστών
ανεργίας στα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, ιδίως με τη βελτίωση της κινητικότητας του
εργατικού δυναμικού στην ενιαία αγορά.
II. Κοινωνική πολιτική και διακυβέρνηση
- την κοινωνική ένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων και την αύξηση της φτώχειας στην ΕΕ·
- το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων·
- την κοινωνική διάσταση και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη
διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης·
-9-
- την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση και το
έργο της τρόικας·
Κατά τη διάρκεια της κρίσης ελήφθησαν πρωτόγνωρα μέτρα, τα οποία ήταν αναγκαία αλλά
επέφεραν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Θα πρέπει πλέον να εξετάσουμε με μεγαλύτερη
προσοχή αυτόν τον κοινωνικό αντίκτυπο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να
αναθεωρήσουμε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Θα συμβάλω στις προσπάθειες για την
ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, έχοντας διαρκώς στον νου μου την
κοινωνική διάσταση.
Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ταλέντων και των δεξιοτήτων των γυναικών στην αγορά
εργασίας αποτελεί κομβικό στοιχείο για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων.
Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστούν τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυναικών. Η
πολιτική για την απασχόληση θα πρέπει να είναι προσεκτική ως προς το ζήτημα αυτό, ιδίως όσον
αφορά την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία. Θα εντείνω την παρακολούθηση
των επιδόσεων των κρατών μελών ως προς την παροχή της δυνατότητας στους άντρες και τις
γυναίκες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, και αυτό θα το επιτύχω μέσω του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου και, αν κριθεί σκόπιμο, θα προτείνω συστάσεις. Θα παρακολουθώ επίσης τα μέτρα που
θα λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να βελτιώσουν τη διαφάνεια των αποδοχών.
Όπως επισήμανε ο εκλεγμένος πρόεδρος κ. Juncker, ο διάλογος με το Κοινοβούλιο πρέπει
πράγματι να είναι πολιτικός και όχι τεχνοκρατικός. Γι’ αυτό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι
απόψεις που θα διατυπώνονται από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά
τη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας και, γενικότερα, σχετικά με την οικονομική
διακυβέρνηση θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Εάν επιβεβαιωθεί ο ορισμός μου ως επιτρόπου,
θα συμβάλω στις εργασίες του αντιπροέδρου για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, με στόχο την
απλούστευση και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής
πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να είναι το μέσο για τον εκσυγχρονισμό των αγορών
εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
Ο κ. Juncker δήλωσε ότι επιθυμεί να είναι ο πρόεδρος του κοινωνικού διαλόγου. Ενστερνίζομαι
πλήρως αυτή τη θέση. Οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τις καλύτερες επιδόσεις της αγοράς
εργασίας και την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας μπορούν να επιτύχουν και να είναι
βιώσιμες μόνο αν συγκεντρώσουν την ευρεία κατανόηση και υποστήριξη των πολιτών. Είμαι βαθιά
πεπεισμένη ότι ο κοινωνικός διάλογος στις χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα έχει ουσιαστική
σημασία για τον μεγαλύτερο ενστερνισμό της στρατηγικής των προσαρμογών και των
μεταρρυθμίσεων. Για τον λόγο αυτό, δεσμεύομαι ότι θα πιέσω για την περαιτέρω συμμετοχή των
κοινωνικών εταίρων στην κατάρτιση αποτελεσματικής απάντησης στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα. Όπως όρισε ο εκλεγμένος πρόεδρος κ.
Juncker, κάθε μελλοντικό πρόγραμμα για την υπό όρους στήριξη της σταθερότητας για τις χώρες
της ευρωζώνης θα πρέπει να περιλαμβάνει, εκτός από την αξιολόγηση της δημοσιονομικής
βιωσιμότητας, και αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου. Αυτό θα γίνεται για να εξασφαλίζεται ότι
θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση του πιθανού οικονομικού αλλά και κοινωνικού
αντικτύπου που θα έχουν τα προτεινόμενα μέτρα των προγραμμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο.
ΙΙΙ. Συνθήκες εργασίας
- την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας και την
προστασία των εργαζομένων από τις άδικες πρακτικές·
- τη δήθεν αυτοαπασχόληση·
- ένα περιβάλλον που θα ευνοεί τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης
και την επιχειρηματικότητα·
- την αναθεώρηση της οδηγίας περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας λαμβάνοντας, μεταξύ
άλλων, υπόψη τις πτυχές του θέματος σε σχέση με την υγεία·
- το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει
συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους
εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων [2012/2061(INI)]·
- 10 -
Στην παρούσα κατάσταση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και η δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας προσλαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την επίτευξη
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, παράλληλα με την υλοποίηση των στόχων για υψηλά ποσοστά
συμμετοχής στην απασχόληση. Υπάρχει ήδη εκτενές σώμα ενωσιακής νομοθεσίας που παρέχει
προστασία στους εργαζομένους. Αυτές οι νομοθετικές πράξεις μπορούν να αναθεωρηθούν ώστε
να εξασφαλιστεί ότι θα είναι αποτελεσματικές και, ταυτόχρονα, δεν θα είναι υπερβολικά επαχθείς ή
δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Αυτός είναι ο λόγος για
τον οποίο, μερικές φορές, είναι αναγκαία η έκδοση ενωσιακής νομοθεσίας και, άλλες φορές, μπορεί
να ενδείκνυνται περισσότερο μέτρα μη δεσμευτικού δικαίου. Η τήρηση της αρχής της
αναλογικότητας και η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα είναι νευραλγικά στοιχεία ώστε
να εξασφαλίζεται ότι θα εφαρμόζονται μόνο μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτών των
στόχων.
Γενικότερα, σκοπεύω να συζητήσω με τα κράτη μέλη τις άτυπες μορφές εργασίας και την ποιότητα
της εργασίας, για να εντοπίσουμε εάν προέκυψαν πιθανές περιπτώσεις κατάχρησης. Θα επιδιώξω
επίσης να άρω τα νομικά εμπόδια όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με τη διαμόρφωση
ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, οι οποίες
αποτελούν την ατμομηχανή της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η
Επιτροπή θα εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων, και ιδίως το
αποτέλεσμα των τρεχουσών διαπραγματεύσεων που έχουν σχετικά με την κοινή ανάλυση των
προκλήσεων της αγοράς εργασίας.
Πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι επίσης καθοριστική για την
αποτελεσματική καταπολέμηση των καταχρήσεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ειδικότερα
υποστηρίζω ένθερμα – όπως, ελπίζω, ότι θα κάνει και το Κοινοβούλιο – την πρόσφατη πρόταση
της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της
αδήλωτης εργασίας, χάρη στη βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών επιβολής των
κρατών μελών. Αυτές οι συλλογικές προσπάθειες θα πρέπει να καλύπτουν τις μορφές ψευδώς
δηλωμένης εργασίας, όπως η δήθεν αυτοαπασχόληση.
Ως προς την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
παρακολουθείται στενά η εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας που προτείνεται από την Επιτροπή.
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί το 2016. Όπως θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η
πιθανή ενοποίηση των τριών ισχυουσών οδηγιών σχετικά με τη διαβούλευση και την ενημέρωση
των εργαζομένων.
IV. Ελεύθερη κυκλοφορία
- την ελεύθερη κυκλοφορία και τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης·
- το κοινωνικό ντάμπινγκ·
- τη σχέση μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων και των οικονομικών
ελευθεριών στην εσωτερική αγορά·
Η –δυνάμει της Συνθήκης– απαγόρευση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω ιθαγένειας προφανώς
εφαρμόζεται πλήρως στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Σύμφωνα με τους ισχύοντες
ενωσιακούς κανόνες για την κοινωνική ασφάλιση, οι πολίτες της ΕΕ που επιδεικνύουν κινητικότητα
δεν χάνουν την προστασία τους στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης όταν μεταβαίνουν σε άλλο
κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή αυτών των κανόνων πρέπει να
αξιολογείται προσεκτικά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απαίτηση της Συνθήκης, με βάση αδιάσειστα
στοιχεία και με γνώμονα τις συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους ενδιαφερομένους. Είμαι
ανοιχτή να συζητήσω με τα κράτη μέλη οποιουσδήποτε προβληματισμούς μπορεί να έχουν σ’
αυτόν τον τομέα. Θα στηρίξω τα κράτη μέλη στη λήψη και τον συντονισμό των κατάλληλων μέτρων
για την καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης. Ωστόσο, η ελεύθερη κυκλοφορία παραμένει
βασικός πυλώνας της εσωτερικής αγοράς.
Όσον αφορά την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, το πρώτο βήμα της νέας Επιτροπής θα
είναι να στηρίξει ενεργητικά την αποτελεσματική διαδικασία μεταφοράς και την εφαρμογή της
οδηγίας επιβολής των διατάξεων για την απόσπαση εργαζομένων. Είναι σημαντικό αυτό το νέο
μέσο να φέρει απτά αποτελέσματα τα επόμενα έτη. Παράλληλα, θα δρομολογήσω στοχοθετημένη
επανεξέταση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της απόσπασης, τον ρόλο της στο πλαίσιο της
ενιαίας αγοράς και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την αποτελεσματική
- 11 -
καταπολέμηση της κατάχρησης και της απάτης, με βάση τις διατάξεις της νέας οδηγίας επιβολής.
V. Εφαρμογή της νομοθεσίας
- την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στους τομείς αρμοδιότητας της EMPL, μέσω του
παράγωγου δικαίου της ΕΕ (εκτελεστικές και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις) και των κρατών
μελών.
Θα παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή την ορθή εφαρμογή του συνόλου της ενωσιακής
νομοθεσίας στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα. Αυτό συνεπάγεται την
παρακολούθηση της μεταφοράς και της εφαρμογής των ισχυουσών οδηγιών, την παροχή
υποστήριξης και καθοδήγησης για την ορθή εφαρμογή τους, και την ανάληψη νομικής δράσης
έναντι κρατών μελών, εάν κριθεί σκόπιμο. Παραμένω στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
για την έγκαιρη ενημέρωσή του, όταν κρίνεται αναγκαίο.
- 12 -