Αρχείο PDF - γεφυρες απασχολησης

ΟΔΗΓΟΣ 2
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
«ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Πόλα Νικολάου, Επιστημονικά Υπεύθυνη
Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Επιστημονικός
Συντονιστής Υλοποίησης των Παραδοτέων
Νίκος Δρόσος, Επιστημονικός Σύμβουλος
Τοποθετήσεων & Δικτύωσης
Ευγενία Γαβριήλ, Σύμβουλος Απασχόλησης
Αντώνης Κορφιάτης, Σύμβουλος Απασχόλησης
Μιχαλούλης Σπύρος, Σύμβουλος
Σταδιοδρομίας M.Sc.
Γάκη Ανδρονίκη, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
M.Sc.
Κωστάκου Ελένη, Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού M.Sc.
Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και της τεχνογνωσίας που περιέχονται στην
παρούσα έκδοση ανήκουν αποκλειστικά στην ΠΕΨΑΕΕ. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση υπό
τον όρο να μνημονεύεται η πηγή.
Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μεθοδολογικά εργαλεία και οδηγοί» του Έργου µε
τίτλο "Πρόγραµµα Ολιστικής παρέµβασης για την απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην
ελεύθερη αγορά εργασίας- Γέφυρες Απασχόλησης”" (MIS 365136) και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των
συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική
Υπηρεσία του τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να
εκλαµβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια
των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών αυτών. "
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο∆ΗΓΟΣ 2: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
2
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Σκοπός
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα − Στόχοι
Λέξεις / Έννοιες-κλειδιά
Ενότητα 2.1. Έντυπο Υποδοχής
Ενότητα 2.2. Εργαλείο Σκιαγράφησης Κοινωνικού και Επαγγελµατικού Προφίλ
Ενότητα 2.3. Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων Ληπτών
Ενότητα 2.4. Εργαλείο Ανάλυσης Θέσης Εργασίας
Ενότητα 2.5. Φόρµες Επικοινωνίας µε Επιχειρήσεις
Ενότητα 2.6. Έντυπα Αξιολόγησης από τους Λήπτες και τις Επιχειρήσεις
Σύνοψη
3
3
3
3
4
12
27
34
38
40
50
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη χώρα µας έχει ξεκινήσει από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 η
Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση που επιτρέπει στον ψυχικά ασθενή - λήπτη υπηρεσιών
ψυχικής υγείας να παραµείνει ενεργός πολίτης, µακριά από το άσυλο, µέσα στην
οικογένειά του, µε αυτονοµία, οικονοµική δράση, κοινωνική ένταξη και εργασία.
∆υστυχώς, όµως, η προσβασιµότητα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας
στην ελεύθερη αγορά εργασίας από την αρχή της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στη
χώρα µας µέχρι σήµερα είναι στάσιµη και δεν έχει γίνει σχεδόν καµία ολοκληρωµένη
παρέµβαση, ώστε να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αυτή. Οι λήπτες
εξακολουθούν να αποτελούν την πιο παραµεληµένη οµάδα στον τοµέα της
απασχόλησης των ειδικών κοινωνικών οµάδων.
Οι «Γέφυρες Απασχόλησης» που υλοποιεί η ΠΕΨΑΕΕ, έχουν ως στόχο την
εφαρµογή
και
καθιέρωση
ενός
εξειδικευµένου
µοντέλου
υποστηριζόµενης
απασχόλησης στο χώρο της ψυχικής υγείας, µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία
ευνοϊκού θεσµικού περιβάλλοντος για την αντιµετώπιση των δυσκολιών που
εµποδίζουν την ποιοτική και ποσοτική πρόσβαση των ατόµων µε ψυχικές δυσκολίες
στην αγορά εργασίας.
Το µοντέλο υποστηριζόµενης απασχόλησης διέπεται από τη βαθιά πίστη ότι
τα άτοµα που αντιµετωπίζουν διάφορες δυσκολίες, όπως οι ψυχοκοινωνικές, µπορούν
µέσα από την εξατοµικευµένη και διαρκή επιστηµονική υποστήριξη να βρουν, αλλά
και να διατηρήσουν µια θέση εργασίας.
Στόχος των παρόντων τριών οδηγών είναι η καθοδήγηση των επαγγελµατιών
ψυχικής υγείας στην εφαρµογή του µοντέλου της υποστηριζόµενης απασχόλησης για
τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
2
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ο∆ΗΓΟΣ 2
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ο οδηγός 2 αποτελείται από µια σειρά εργαλείων και υλικού υποστήριξης του έργου
των συµβούλων απασχόλησης και των στελεχών επαγγελµατικών τοποθετήσεων στο
πλαίσιο της δράσης «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». Το υποστηρικτικό αυτό υλικό
αποτελείται από διάφορα ερωτηµατολόγια, φόρµες καταγραφής στοιχείων, φύλλα
αξιολόγησης και έντυπα επικοινωνίας για την ανάλογη χρήση του καθενός από αυτά.
Σκοπός
Ο βασικός σκοπός αυτού του υποστηρικτικού υλικού είναι να δώσει τη δυνατότητα
στους συµβούλους απασχόλησης και στα στελέχη επαγγελµατικών τοποθετήσεων να
καταγράφουν, παρακολουθούν, αξιολογούν και ενηµερώνουν το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους, αναφορικά µε τις τοποθετήσεις των ληπτών, την επικοινωνία
µε τις επιχειρήσεις, την πορεία του προγράµµατος κ.ά.
Προσδοκώµενα αποτελέσµατα - Στόχοι
Η χρήση του υποστηρικτικού υλικού θα οδηγήσει στη δηµιουργία ενός πλούσιου
portfolio δράσης του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», το οποίο θα
λειτουργήσει όχι µόνο ως αρχειακό υλικό στο τέλος του προγράµµατος, αλλά και ως
υπόδειγµα οργάνωσης και παρακολούθησης δράσεων για ανάλογα µελλοντικά
προγράµµατα.
Λέξεις / έννοιες κλειδιά
Έντυπο Υποδοχής
Εργαλείο Σκιαγράφησης Κοινωνικού και Επαγγελµατικού Προφίλ
Εργαλείο Αξιολόγησης Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων Ληπτών
Ψυχοµετρικά Εργαλεία Αξιολόγησης
Ερωτηµατολόγιο Επαγγελµατικών Ενδιαφερόντων
3
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ερωτηµατολόγιο Προσωπικότητας
Ερωτηµατολόγιο Εργασιακών Αξιών & Κινήτρων
Έντυπο Καταγραφής Θέσεων Εργασίας
Εργαλείο Ανάλυσης Θέσης Εργασίας
Φόρµα Επικοινωνίας µε Επιχειρήσεις
Έντυπα αξιολόγησης
4
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Έντυπο Υποδοχής
5
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Ημερομηνία …………
Προγραμματισμένο Ραντεβού
Ώρα ……………………
Αυθόρμητη Επίσκεψη
Ονοματεπώνυμο Στελέχους Υποδοχής ………………………………………………………………
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (συμπληρώνεται από το Στέλεχος Υποδοχής)
Ι. ΠΩΣ ΗΡΘΕ Ο/Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ/Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ:
√
Παραπομπή από άλλο φορέα ψυχικής υγείας
Παραπομπή από τον ΟΑΕΔ
Παραπομπή από άλλο φορέα
Ενημέρωση από άλλους επωφελούμενους
Από δράσεις ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης του
φορέα
Ενημέρωση από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα
Άλλο (συμπληρώστε)
Στοιχεία προσώπου που παρέπεμψε:
Ονοματεπώνυμο:
……………………………………………………………………………………
Φορέας / Ιδιότητα: ……………………………………………………………………………………
Στοιχεία επικοινωνίας:………………………………………………………………………..
1
Αν θέλετε,
προσδιορίστε
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΙΙ. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (σε περίπτωση που
απαιτείται)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (στην
περίπτωση που απαιτείται)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
E-MAIL:
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ (συμπληρώνεται στην περίπτωση υπαγωγής και σε άλλη Ειδική
Κοινωνική Ομάδα εκτός αυτής σχετικά με την Ψυχική Υγεία):
Άτομα με αναπηρίες
Άτομα με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων
Παλιννοστούντες/ούσες
Πρόσφυγες
Μετανάστες/στριες
Θύματα trafficking
Αποφυλακισμένοι/νες
Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (π.χ. Τσιγγάνοι-Πομάκοι)
Πρώην χρήστες/τριες ουσιών ή άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία
απεξάρτησης
2
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Οροθετικοί/ες
Άνεργοι/ες άνω των 45 ετών
Άνεργοι/ες που δεν έχουν εισέλθει ποτέ στην αγορά εργασίας
Σε δικαστική συμπαράσταση
Άλλο (τι)συμπληρώστε:
ΙV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Άγαμος/η
Σε διάσταση
Έγγαμος/η
Διαζευγμένος/η
Χήρος/α
Αριθμός παιδιών (αν
υπάρχουν) ή άλλων
προστατευόμενων μελών:
V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ (πέραν της όποιας ψυχικής νόσου):
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ναι, σημειώστε:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
ΝΑΙ Άμεση
ΟΧΙ
Έμμεση
ΦΟΡΕΑΣ:
ΑΜΚΑ:
VΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ:
ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ:
ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΟ (σημειώστε)
3
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
VII. ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Άνεργος/η
Με μερική Απασχόληση
Εργαζόμενος/η
Ετεροαπασχολούμενος/η
ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΝΑΙ ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΕΚΟ ΓΕΝ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
(πάνω από 12 μήνες)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ VΙΙI. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΙX. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΣ
√
ΑΠΟΦ.
Αναλφάβητος/η
Απόφοιτος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Απόφοιτος Γυμνασίου
Απόφοιτος Λυκείου
Απόφοιτος ΙΕΚ
Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
4
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟΚΤΉΘΗΚΕ ΣΕ ΧΏΡΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΝΑΙ ΟΧΙ Χ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ:
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ:
ΝΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΟΧΙ ΧI. ΑΡΧΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ (παραπάνω από μία απαντήσεις, αν χρειαστεί):
Να του βρούμε/Να βρει δουλειά
Να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση και να απασχοληθεί σε αυτήν
Να συνεχίσει τις σπουδές του
Να μάθει μια δουλειά
Να μάθει καλά Ελληνικά
Να μάθει Υπολογιστές
Να ενημερωθεί για συγκεκριμένα προγράμματα (π.χ. ΣΥΥ ή προγράμματα
5
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ενεργητικής απασχόλησης όπως ΝΘΕ, STAGE, ΝΕΕ)
Άλλο (τι), συμπληρώστε
ΧΙI. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:................................
Ο/Η εξυπηρετούμενος/η είναι πρόθυμος/η να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σε συνεργασία με τον/την
Σύμβουλο Απασχόλησης ένα ατομικό πρόγραμμα δράσης που θα τον/την βοηθήσει να ενταχθεί στην
αγορά εργασίας; ΝΑΙ ΟΧΙ Επιθυμητές ημέρες και ώρες επικοινωνίας:................................................................................
Ονοματεπώνυμο Συμβούλου Απασχόλησης με τον/την οποίο/α πρόκειται να συνεργαστεί:
.................................................................................................................................................
6
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εργαλείο Σκιαγράφησης
Κοινωνικού και Επαγγελµατικού
Προφίλ
12
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΗΠΤΗ
1.
2.
3.
4.
5.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΗΠΤΗ (1-6)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΗΠΤΗ(7-8)
ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΛΗΠΤΗ(10-12)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΗΠΤΗ(13-17&9,&22)
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αρχείο συναντήσεων με ημερομηνίες
1η Συνάντηση:
2η Συνάντηση:
3η Συνάντηση:
4η Συνάντηση:
5η Συνάντηση:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ:
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ:
1
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
1.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΗΠΤΗ (1-6)
1. Ασφάλιση και παροχές
Ασφάλιση
Παροχές:
σύνταξη γήρατος
σύνταξη αναπηρίας
σύνταξη από γονιό (έμμεση)
επίδομα πρόνοιας
άλλες παροχές & επιδόματα
καμία
Ναι: __ Ταμείο: _____________ / Όχι: _
2. Σωματική και ψυχική υγεία
(με αναφορά σε περιορισμούς και ειδική διαχείριση σε επίπεδο καθημερινότητας)
1.
Φυσική κατάσταση- προβλήματα σωματικής Υγείας:………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................................
2.
Ψυχική κατάσταση- συμπτώματα ψυχικής νόσου στο παρόν ..............................................:……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
Πορεία της Ψυχικής νόσου: ...........................................................……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ψυχιατρική Υποστήριξη:
•
Στοιχεία επικοινωνίας με ψυχίατρο (Ον/μο, Σε Φορέα ή Ιδιώτης, Τηλ.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
•
Συχνότητα επισκέψεων στον ψυχίατρο: ………………………………………………………………………..
•
Σε τι βαθμό νιώθει ο λήπτης ικανοποιημένος από την υποστήριξη που του προσφέρει ο ψυχίατρος; Συζητά
μαζί του; Ή απλά του γράφει τα φάρμακα;
………………………………………………………………………………………………………………………………
4.
5.
Χρήση ουσιών – αλκοόλ στο παρελθόν και στο παρόν: ………………………………………………………………..
6.
Ύπαρξη κάποιων δυσκολιών (σωματικών ή ψυχικών) που σύμφωνα με το λήπτη ήδη εμποδίζουν καθημερινές ή
επαγγελματικές δραστηριότητες ή μπορεί να σταθούν εμπόδιο σε μια μελλοντική
εργασία:…………………………………………………………………………………………………………………………..
7.
Για
πόσες
ώρες
υπάρχει
η
δυνατότητα
εργασίας
σε
καθημερινή
βάση:………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
και
εβδομαδιαία
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
3. Πληροφορίες για την οικογένεια
1. Σύνθεση οικογένειας με την οποία κατοικεί ο λήπτης (γονείς, σύζυγος, παιδιά, αδέρφια/ ονόματα και ηλικίες):
2. Περιγραφή της οικογένειας καταγωγής (στην περίπτωση που διαφοροποιείται από την οικογένεια, με την οποία κατοικεί ο
λήπτης):
3. Οικογενειακοί δεσμοί – επικοινωνία:
4. Διαθέσιμη υποστήριξη από την οικογένεια (ψυχοκοινωνική- οικονομική- σε θέματα εκπαίδευσης-κατάρτισηςαπασχόλησης):
4. Πληροφορίες για τον κοινωνικό περίγυρο
1. Φίλοι – κοινωνικές ομάδες (στις οποίες συμμετέχει)- Συγκάτοικοι (αν κατοικεί π.χ. σε ξενώνα/ οικοτροφείο)- γείτονες:
2. Επαγγελματίες & φορείς ψυχικής υγείας και υποστήριξης (παρέχουν ψυχοκοινωνική, ως προς την απασχόληση και
εκπαίδευση– κατάρτιση):
5. Πρόσωπο αναφοράς:
6. Πληροφορίες σχετικά με την ευρύτερη κοινότητα, στην οποία κατοικεί ο εξυπηρετούμενος (ως προς το βαθμό που την
γνωρίζει και το βαθμό που αξιοποιεί τις υπάρχουσες πηγές της π.χ. μέσα συγκοινωνίας, συναλλαγές με υπηρεσίες,
επαγγελματικές ευκαιρίες, ψώνια, φίλοι σε τοπικό επίπεδο κ.α.)
•
•
•
•
•
3
Τωρινός & προηγούμενοι τόποι διαμονής:
Ευκαιρίες απασχόλησης στη γειτονιά:
Υπηρεσίες απασχόλησης ή κατάρτισης- εκπαίδευσης κοντά στην κατοικία:
Μ.Μ.Μ. στη γειτονιά & χρήση τους:
Φίλοι ή συγγενείς που διαμένουν κοντά:
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
2.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΗΠΤΗ (7-8)
1.
Εκπαίδευση – Επαγγελματική κατάρτιση:
• Επίπεδο ή Πτυχίο:
• Φορέας:
• Αντικείμενο:
• Χρονική περίοδος:
• Τυπική διάρκεια:
2.
Τύπος Κατάρτισης
ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΤΥΠΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ
ΙΕΚ - Δημόσια & Ιδιωτικά
Ε.Ε.Σ. - ΚΕΚ
Ενδο-επιχειρησιακή Κατάρτιση/
Δια βίου Κατάρτιση
Εργαστήρια επαγγ. Κατάρτισης
για άτομα με ψδ ή ΑμεΑ
Δομές ΙΔΕΚΕ
Άλλο
3.
4.
5.
Γνώση ξένης γλώσσας………………………………………………………………………………………………………………….
Γνώση Η/Υ (να αναφέρετε: σε ποιες ενότητες ή ποια άλλη γνώση & το επίπεδο
πιστοποίηση)…………………………………………………………..
Δίπλωμα Μηχανής / Αυτοκινήτου:
Ναι _ (Είδος &Κατηγορία διπλώματος
___________) Όχι_
Κάτοχος ΙΧ/Μηχανής κυβισμού:
Ναι _ (Είδος μεταφορικού μέσου
___________) Όχι_
ή
την
6. Γενικά πώς περιγράφει την εμπειρία του ως μαθητής/τρια(σε επίπεδο επίδοσης, δέσμευσής, σχέσεων
κ.α.)…………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.
Άτυπη & τυπική προ-επαγγελματική και επαγγελματική εμπειρία (Για όποιον από τους παρακάτω άξονες εντοπίζονται να
διερευνηθούν σύντομα τα όποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά) :
Εργοδότης/Αντικείμενο
δραστηριοτήτων επιχείρησης
Θέση Εργασίας
Χρονική περίοδος
Συχνότητα/ ώρες
Αρμοδιότητες
Συνολικά σου άρεσε ή όχι;
Τι
του/της
άρεσε
περισσότερο
4
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Τι δεν του/της άρεσε
Δυσκολεύτηκε σε κάτι; Αν
ναι, σε τι ;
Τι κέρδισε/έμαθε
Γιατί σταμάτησε ;
Πώς ήταν οι σχέσεις σου με
τον προϊστάμενο
Πώς ήταν οι σχέσεις με τους
συνεργάτες
Σε τι πιστεύεις ότι ήσουν
πολύ καλός/’η?
Ποια σημεία σου θα ήθελες
να βελτιώσεις?
Άλλη πληροφορία
Υπήρχε κάτι ή κάποιος που
σε
βοηθούσε/υποστήριζε,
ώστε να κάνεις καλύτερα τη
συγκεκριμένη εργασία? Αν
ναι, τι/ποιος
Τι πιστεύεις ότι θα σε
βοηθολυσε/υποστήριζε για
να κάνεις τη δουλειά σου
καλύτερα στη συγκεκριμένη
εργασία?
Αναπαράγετε τον πίνακα για κάθε επιπλέον εργασία
Στην προϋπηρεσία περιλαμβάνονται: έμμισθη εργασία, συνεργασία-βοηθητική απασχόληση σε οικογενειακή επιχείρηση,
εμπειρία σε μαθητεία- πρακτική άσκηση, προστατευόμενη εργασία και εθελοντική εργασία.
3.
1.
5
Προσωπικό Προφίλ ενδιαφερόντων
2.
3.
Αποτελέσματα από ερωτηματολόγιο ενδιαφερόντων Horizon:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…
Σε ποιο τομέα θα επιθυμούσε να εκπαιδευτεί /καταρτιστεί…………………………………………………………
Του/της αρέσει να
Δεν του /της αρέσει να
4.
5.
6.
7.
Δραστηριότητες που απολαμβάνει περισσότερο………………………………………………………………………….
Ποια/ Ποιες από τις καταστάσεις όπου υπάρχει κόσμος προτιμάς; (π.χ. γήπεδο, θέατρο, συναυλίες κλπ.)
Αντικείμενα εργασίας που του/της αρέσουν………………………………………………………………………………..
Αντικείμενα εργασίας που δεν του/της αρέσουν καθόλου……………………….…………………………………….
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
8.
9.
10.
11.
Χόμπι, τώρα και στο παρελθόν……………………………………………………………………
Συμμετοχή σε συλλόγους, σωματεία, οργανώσεις κλπ.…………………………………………………………………
Δραστηριότητες που τον/την ενδιαφέρουν αλλα δεν τις έχει δοκιμάσει………………………….................
Περιγραφή μιας καθημερινής μέρας……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Χώροι απασχόλησης που προτιμά……………………………………………………………………………………………..
13. Τί του αρέσει να κάνει:
• εντός παρόντος πλαισίου
• εντός φορέα παραπομπής (Κ.Η, ξενώνας, οικοτροφείο κλπ)
• εντός σπιτιού
4.
1.
2.
Αποτελέσματα ερωτηματολογίου αξιών και κινήτρων Motivator:
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...…
Περιληπτικός πίνακας αξιών και κινήτρων
Εργασιακό περιβάλλον/άνθρωποι
Επαγγελματική εμπλοκή
Αλτρουισμός
Εργασιακό περιβάλλον/συνθήκες
Αξιοποίηση ικανοτήτων
Επαγγελματική εξέλιξη
Εναλλαγή δραστηριοτήτων
Οικονομικές απολαβές
Ανεξαρτησία
δημιουργικότητα
Εξουσία
Συμμετοχή σε ομάδα
Προσωπική ζωή/ ελεύθερος χρόνος
Κύρος
Αξιοποίηση/παραγωγή γνώσεων
Ανάληψη ευθυνών
Μετακινήσεις
Επαφή με ανθρώπους
Ωράριο εργασίας
Bonus
Αναγνώριση έργου
Φήμη
Άμιλλα
Εργασιακή σταθερότητα
6
Προσωπικό προφίλ αξιών και κινήτρων
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
5.
Εργασιακές Προτιμήσεις
•
Μέγεθος εργοδότη: μικρό μεσαίο μεγάλο χωρίς προτίμηση (κυκλώστε)
•
Μισθός:
o
Κατώτερος:
o
Προτιμώμενος:
•
Ρουχισμός: πρόχειρος στολή κουστούμι άλλο___________(κυκλώστε)
•
Εργασία με (κυκλώστε):
•
o
Πολύ δομημένη ρουτίνα Ποικιλία
Και τα δύο
o
Υλικά/ Πράγματα
Ανθρώπους
o
Σε σταθερό χώρο
Με μετακινήσεις Και τα δύο
Και τα δύο
Πρόγραμμα & Ωράριο:
o
Απασχόληση: Πλήρης
Μερική
o
Προτιμώμενες ώρες εργασίας:
o
Προτιμώμενο πρόγραμμα:
(κυκλώστε)
•
Ασφάλιση:
•
Άδεια:
•
Χρόνος που θέλει να αφιερώνει σε μεταφορά προς/ από εργασία: _____________λεπτά/ ώρα
Ανώτατος χρόνος που μπορεί να αφιερώνει σε μεταφορά προς/ από εργασία: _________λεπτά/ ώρα
•
Εποπτεία: Πολλή Μέτρια
Λίγη
Καθόλου
Ανάγκες εποπτείας:
7
•
Προτιμώμενες περιβαλλοντικές συνθήκες:
•
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ (κυκλώστε):
Δουλειά με άλλους
Επαναλήψεις
Να δουλεύει μόνος/η
Ποικιλία
Οδηγίες
Πειράγματα
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Αναμονή
Εργασία με εργαλεία
Βρωμιά
Εργασία σε εξωτερικούς χώρους
Ζέστη
Εργασία σε εσωτερικούς χώρους
Κρύο
Πάνω από 30΄ σε μετακινήσεις
Σκόνη
Επίσημο ντύσιμο- κουστούμι
Αριθμητικοί υπολογισμοί
Εμπλοκή με το κοινό
Πληκτρολόγηση
Στολή
Ανάγνωση
Ορθοστασία
Πίεση για γρήγορο ρυθμό
Καθιστή στάση
Αργός ρυθμός
Πλήρης/ Μερική απασχόλησης
Στενή εποπτεία
Άλλο:
Δύσκαμπτο πρόγραμμα
6.
Προφίλ επαγγελματικών δεξιοτήτων
1. Δεξιότητες με τις υψηλότερες βαθμολογίες:……………………………………………………………………..…..
2. Δεξιότητες με τις χαμηλότερες βαθμολογίες ………………………………………………………………………….
Σε ποιο βαθμό ο λήπτης κατέχει τις επαγγελματικές δεξιότητες που αναγράφονται ακολούθως;
1.
2.
3.
4.
5.
Σημειώστε «1», όταν ο λήπτης δε διαθέτει καθόλου την επαγγελματική δεξιότητα.
Σημειώστε «2», όταν ο λήπτης διαθέτει σε μικρό βαθμό την επαγγελματική δεξιότητα.
Σημειώστε «3», όταν ο λήπτης διαθέτει σε μέτριο βαθμό την επαγγελματική δεξιότητα.
Σημειώστε «4», όταν ο λήπτης διαθέτει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την επαγγελματική δεξιότητα.
Σημειώστε «5», όταν ο λήπτης διαθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επαγγελματική δεξιότητα.
Καταγραφή Δεξιοτήτων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
8
1
Συνεργασία
1
2
3
4
5
2
Λεκτική Επικοινωνία
1
2
3
4
5
3
Μη Λεκτική Επικοινωνία
1
2
3
4
5
4
Διεκδικητικότητα
1
2
3
4
5
5
Ανεξαρτησία
1
2
3
4
5
6
Κοινωνικότητα
1
2
3
4
5
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
1
2
3
4
5
2
Γραφή
1
2
3
4
5
3
Καλή χρήση του προφορικού λόγου (πλούσιο λεξιλόγιο, καλή διατύπωση κλπ.)
1
2
3
4
5
4
Βαθμός εξοικείωσης με τη χρήση αριθμών
1
2
3
4
5
5
Βαθμός εξοικείωσης με τη χρήση Η/Υ
1
2
3
4
5
6
Βαθμός εξοικείωσης με την κατανόηση της χρήσης και του τρόπου λειτουργίας
μηχανών- τηλεόραση, κουζίνα, πλυντήριο, αυτοκίνητο, MP3, κινητό
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1
2
3
4
5
1
Συμμετέχει σε συζητήσεις (ακούει, απαντά, ξεκινά ένα θέμα, κ.λπ.)
1
2
3
4
5
2
Μιλά εκ περιτροπής (αφήνει τους άλλους να μιλήσουν προτού διακόψει)
1
2
3
4
5
3
Εκφράζει την κατάλληλη γλώσσα σώματος
1
2
3
4
5
4
Παρακολουθεί τον ομιλητή (επαφή με τα μάτια)
1
2
3
4
5
5
Αφομοιώνει τις οδηγίες και τις ακολουθεί
1
2
3
4
5
6
Ζητά οδηγίες
1
2
3
4
5
ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1
Αδρές κινήσεις: περπάτημα, τρέξιμο, κουβάλημα, ανέβασμα- κατέβασμα σκάλας
κ.α.
Επιδεξιότητα στα χέρια: κόψιμο με ψαλίδι, κούμπωμα κουμπιών, τύλιγμα κλπ.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
1
2
3
4
5
1
Προσανατολισμός στο χώρο
1
2
3
4
5
2
Χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς
1
2
3
4
5
3
Αναζήτηση οδηγιών για τον εντοπισμό μιας διεύθυνσης
1
2
3
4
5
4
Οδήγηση Αυτοκινήτου ή Μηχανής
1
2
3
4
5
5
Χρήση τηλεφώνου και Η/Υ για συγκέντρωση πληροφοριών
1
2
3
4
5
6
Χρήση Χάρτη
1
2
3
4
5
Οργάνωση και Προγραμματισμός Εργασίας (συνολικά):
1
2
3
4
5
1.1
Προγραμματισμός εργασιών ημέρας
1
2
3
4
5
1.2
Προγραμματισμός εργασιών εβδομάδας
1
2
3
4
5
1.3
Ιεράρχηση εργασιών
1
2
3
4
5
2
Συνέπεια (συνολικά):
1
2
3
4
5
2.1
Τήρηση ωραρίου
1
2
3
4
5
2.2
Ακρίβεια σε ραντεβού
1
2
3
4
5
2.3
Διαχείριση χρόνου
1
2
3
4
5
Απόδοση στην εργασία (συνολικά):
1
2
3
4
5
3.1
Αίσθηση ευθύνης
1
2
3
4
5
3.2
Ανάληψη πρωτοβουλιών
1
2
3
4
5
3.3
Προθυμία να ακούσει και να μάθει
1
2
3
4
5
3.4
Αφοσίωση στην εργασία
1
2
3
4
5
2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1
3
9
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
3.5
Αποδοχή και τήρηση οδηγιών
1
2
3
4
5
3.6
Παροχή οδηγιών
1
2
3
4
5
3.7
Σωματική Αντοχή
1
2
3
4
5
3.8
Συγκέντρωση
1
2
3
4
5
Διαχείριση άγχους (συνολικά):
1
2
3
4
5
4.1
Αυτοπεποίθηση
1
2
3
4
5
4.2
Έλλειψη εκνευρισμού/ Διατήρηση ψυχραιμίας
1
2
3
4
5
4.3
Ικανότητα χειρισμού συναισθημάτων σε περίπτωση λαθών
1
2
3
4
5
4.4
Ικανότητα χειρισμού επικρίσεων
1
2
3
4
5
5
Συμμόρφωση με γενικούς κανόνες (συνολικά):
1
2
3
4
5
6.
Αυτοφροντίδα (συνολικά):
1
2
3
4
5
6.1
Φροντίδα εμφάνισης
1
2
3
4
5
6.2
Φροντίδα προσωπικής υγιεινής
1
2
3
4
5
6.3
Κατάλληλα ρούχα για τη θέση εργασίας
1
2
3
4
5
6.4
Κατάλληλα ρούχα για τις περιστάσεις (π.χ. ραντεβού με πελάτες)
1
2
3
4
5
Δημιουργία κατάλληλων σχέσεων με ανωτέρους ή με πελάτες (συνολικά):
1
2
3
4
5
7.1
Τήρηση κανόνων – κανονισμών και συμφωνιών
1
2
3
4
5
7.2
Τήρηση κανόνων εμπιστευτικότητας
1
2
3
4
5
4
7
Δημιουργία κατάλληλων σχέσεων με συναδέλφους (συνολικά):
1
2
3
4
5
8.1
8
Συνεργασία με συναδέλφους – ομαδικότητα
1
2
3
4
5
8.2
Θάρρος να ζητήσει βοήθεια ή υποστήριξη, όταν χρειαστεί
1
2
3
4
5
8.3
1
2
3
4
5
8.4
Κοινωνική προσαρμογή σε διαφορετικές προσωπικότητες ανθρώπων στο χώρο
εργασίας
Σεβασμός στη γνώμη των άλλων
1
2
3
4
5
8.5
Χαρακτηρισμός συναδέλφων χωρίς μεροληψία
1
2
3
4
5
8.6
Υποστήριξη – ενδιαφέρον προς συναδέλφους
1
2
3
4
5
8.7
Κατάλληλες σχέσεις με το ίδιο ή το άλλο φύλο
1
2
3
4
5
8.8
Διεκδικητική Συμπεριφορά
1
2
3
4
5
9.1
Διαχείριση χρημάτων του ιδίου
1
2
3
4
5
9.2
Διαχείριση χρημάτων της επιχείρησης όπου εργάζεται
1
2
3
4
5
7.
Απόδοση στην εργασία & Συνεργασία
1.
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ:..............................................................................................................
2.
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ:...................................................................................
3.
ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:.....................................................................
1
0
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
4.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΓΧΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ:.........................................................................
5.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ:...................................................................
6.
ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ:..............................................................................................................
8.
1.
1
1
Πλάνο ανάπτυξης
Εντοπισμός – προσέγγιση-προσέλκυση εργοδοτών
• Πιθανοί εργοδότες προερχόμενοι από την παρούσα υπηρεσία
•
Πιθανοί εργοδότες μέσα στη στενή και ευρύτερη οικογένεια
•
Πιθανοί εργοδότες από το ευρύτερο κοινωνικό δίκτυο(π.χ. φίλοι, γνωστοί, συγκάτοικοι, γείτονες)
•
Πιθανές θέσεις εργασίας στη γειτονιά/τοπική κοινότητα/ευρύτερη αγορά
•
Πιθανές θέσεις σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις & ΚΟΙΣΠΕ
Δυνατά χαρακτηριστικά προσωπικότητας:
Στοιχεία προσωπικότητας προς βελτίωση:
Εξέχουσες δεξιότητες/γνώσεις:
Δεξιότητες/γνώσεις προς βελτίωση:
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Ενέργειες εντοπισμού-προσέγγισης- προσέλκυσης
εργοδοτών:
Πλάνο ανάπτυξης δεξιοτήτων (πώς, ποιες δράσεις – π.χ
πρακτική άσκηση, σεμινάριοκ.α.)
1.
2.
1:
3.
2:
4.
3:
5.
4.
5.
Πλάνο εύρεσης εργασίας (τι, πού, πότε, με ποιον, πηγές
που θα χρειαστώ)
Πηγές υποστήριξης (άνθρωποι, οργανισμοί, υλικοί πόροι)
1.
1.
2:
2.
3:
3.
4.
4.
5.
5.
Άλλες πληροφορίες
1.
•
•
•
•
1
2
Εμπιστευτικότητα
Κάτι που πιθανόν δε θα ήθελε ο εξυπηρετούμενος να μοιραστεί ο σύμβουλος εργασίας με τον εργοδότη
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Θα ήθελε ο εξυπηρετούμενος να ενημερωθεί ο εργοδότης για το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει?
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Επιθυμία να ξεκινήσει ο σύμβουλος εργασίας επαφή με εργοδότες
ΝΑΙ □ ΟΧΙ □
Πιθανοί περιορισμοί που νιώθει ο εξυπηρετούμενος ότι υπάρχουν
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
2.
1
3
Συμπερασματική περιγραφή των κατάλληλων θέσεων εργασίας για το λήπτη και συμπλήρωση του πλάνου ανάπτυξη
• Σε αυτό το σημείο γίνεται η περιγραφή της κατάλληλης θέσης εργασίας που είναι μία σύνθετη, αφηγηματική
καταγραφή, βασισμένη σε στοιχεία και πληροφορίες από το ατομικό- επαγγελματικό προφίλ του λήπτη.
Παρατίθεται πίνακας παρακάτω για τη διευκόλυνση του επαγγελματία στην περιγραφή των κατάλληλων θέσεων
εργασίας για το λήπτη. Καλό είναι σε αυτό το σημείο να περιγράφονται και εργασιακά αντικείμενα , καθώς και
καταστάσεις που αντενδείκνυνται για το λήπτη.
• Προτείνεται, επίσης, σχήμα άμεσων μελλοντικά επαγγελματικών σχεδίων με έμφαση στη διευκόλυνση της
μετάβασης του λήπτη από την παρούσα κατάσταση σε επόμενη επιθυμητή (π.χ. προς την εκπαίδευση, προς την
απασχόληση.Προτείνονται μορφές- μοντέλα διευκόλυνσης αυτής της μετάβασης (πώς, πότε, για πόσο, με ποιους
και το ρόλο του πλαισίου)
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(π.χ. γραφείο, γυμναστήριο, ύπαιθρος κ.α.)
ΩΡΑΡΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(π.χ. θόρυβος, θερμοκρασία, φωτισμός κ.α.)
1
4
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εργαλείο Αξιολόγησης
Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων
Ληπτών
27
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Οι παρακάτω κατηγορίες δεξιοτήτων αντιπροσωπεύουν τις σηµαντικότερες
επαγγελµατικές δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες. Σε κάθε τίτλο κατηγορίας
αντιστοιχούν πιο συγκεκριµένες δεξιότητες που γίνονται εύκολα αντιληπτές και είναι
µετρήσιµες στην καθηµερινή και επαγγελµατική ζωή.
Στον πρώτο πίνακα βρίσκονται κυρίως δεξιότητες για πιο απλές θέσεις εργασίας που
δεν απαιτούν το συντονισµό οµάδας ή έργου. Στο δεύτερο πίνακα βρίσκονται κυρίως
δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις συντονισµού οµάδας (managerial), χωρίς
ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι κάποιες από αυτές τις δεξιότητες δεν απαιτούνται και σε
άλλες θέσεις.
Στη δεύτερη στήλη και των δύο πινάκων ο σύµβουλος µπορεί να σηµειώνει είτε το
επίπεδο της δεξιότητας που χρειάζεται ο εργοδότης για τη συγκεκριµένη θέση
εργασίας από το 1 (η δεξιότητα δεν είναι αναγκαία)- 5 (η δεξιότητα είναι εξαιρετικά
πολύ αναγκαία), είτε απλώς ένα «ναι « ή «όχι» για το αν χρειάζεται ή δε χρειάζεται
αντίστοιχα η δεξιότητα για τη θέση, όπως και επιπλέον σχόλια και λεπτοµέρειες που
κρίνει απαραίτητα. Οι σηµειώσεις από τη δεύτερη στήλη είναι αυτές που θα
διευκολύνουν το σύµβουλο να εντοπίσει τον κατάλληλο λήπτη σε συνδυασµό µε τα
αποτελέσµατα του «Εργαλείου Αξιολόγησης Επαγγελµατικών ∆εξιοτήτων Ληπτών»
για τον κάθε λήπτη (το οποίο βρίσκεται στο πλαίσιο του Εργαλείου του
Επαγγελµατικού Προφίλ).
Πίνακας 1:
Συνέπεια
Τήρηση ωραρίου
Ακρίβεια σε ραντεβού
∆ιαχείριση χρόνου
Απόδοση στην εργασία
Αίσθηση ευθύνης
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Προθυµία να ακούσει και να µάθει
Αφοσίωση στην εργασία
Αποδοχή και τήρηση οδηγιών
Παροχή οδηγιών
∆ιαχείριση άγχους
Αυτοπεποίθηση
1
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Έλλειψη εκνευρισµού/ ∆ιατήρηση ψυχραιµίας
Ικανότητα χειρισµού συναισθηµάτων σε περίπτωση λαθών
Ικανότητα χειρισµού επικρίσεων
Συµµόρφωση µε γενικούς κανόνες
Κατάλληλη Συµπεριφορά βάσει γενικών κανόνων
Αυτοφροντίδα
Φροντίδα εµφάνισης
Φροντίδα προσωπικής υγιεινής
Κατάλληλα ρούχα για τη θέση εργασίας
Κατάλληλα ρούχα για τις περιστάσεις (π.χ. ραντεβού µε
πελάτες)
∆ηµιουργία κατάλληλων σχέσεων µε ανωτέρους ή µε
πελάτες
Τήρηση κανόνων/ κανονισµών και συµφωνιών
Τήρηση κανόνων εµπιστευτικότητας
Ειλικρίνεια και ρεαλισµός ως προς τις ατοµικές του/της
ικανότητες
∆ηµιουργία κατάλληλων σχέσεων µε συναδέλφους
Συνεργασία µε συναδέλφους – οµαδικότητα
Θάρρος να ζητήσει βοήθεια ή υποστήριξη, όταν χρειαστεί
Κοινωνική προσαρµογή σε διαφορετικές προσωπικότητες
ανθρώπων στο χώρο εργασίας
Σεβασµός στη γνώµη των άλλων
Χαρακτηρισµός συναδέλφων χωρίς µεροληψία
Υποστήριξη – εκδήλωση ενδιαφέροντος προς συναδέλφους
Κατάλληλες σχέσεις µε το ίδιο ή το άλλο φύλο
2
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Πίνακας 2:
Επικοινωνία προφορική
Οµιλίες σε πλήθος
Συµµετοχή σε Συζητήσεις
Εισηγήσεις σε Σεµινάρια/ Εκδηλώσεις/ Ηµερίδες
Συµµετοχή σε Οµάδες εργασίας
Παρουσιάσεις σε επαγγελµατικές συναντήσεις
∆ιαπραγµατεύσεις
Εκπαιδεύσεις
Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών
Επικοινωνία γραπτή
∆ηµιουργία Επαγγελµατικών ηλεκτρονικών µηνυµάτων
Υποβολή Προτάσεων έργου
Σύνταξη Επαγγελµατικών αναφορών
Γράψιµο λόγων
∆ηµιουργία Εγχειριδίων οδηγιών
Σύνταξη Κειµένων για τον Τύπο ή τα ΜΜΕ
Ανάλυση κατάστασης/αξιολογήσεις
Συγγραφή Άρθρων ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος
∆ηµιουργία Πλάνων για προώθηση ή/και πώληση
προϊόντων
∆ιαχείριση και επίλυση προβληµάτων
Εντοπισµός προβλήµατος
Ανάλυση προβλήµατος
Επίλυση προβλήµατος
Πρόβληµα παραγωγικότητας
Πρόβληµα επαγγελµατικής ικανοποίησης
Πρόβληµα σε τεχνικά σηµεία της δουλειάς
Πρόβληµα στη ροή της πληροφορίας/επικοινωνίας
3
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Πρόβληµα σε συντονισµό οµάδας
Πρόβληµα σε συνεργασία µε συναδέλφους
Πρόβληµα σε εξυπηρέτηση πελατών και παροχή
υπηρεσιών
∆ιαχείριση & συντονισµός οµάδας
Προσδιορισµός στόχων και διαδικασιών
Ανάλυση, αξιολόγηση, επαναπροσδιορισµός στόχων
οµάδας
Εκπαίδευση οµάδας (trainings)
Προσωπική ανάπτυξη µελών οµάδας
Ηγεσία, κίνητρο
Λήψη αποφάσεων
Επιχειρηµατικές διαδικασίες και πλάνα
Ανάπτυξη του οργανογράµµατος τµήµατος/εταιρείας
Ανάπτυξη πλάνου εργασιών
Οργάνωση οµάδας
Πρόσληψη, διαχείριση, απόλυση προσωπικού
Αξιολόγηση προσωπικού
Ανάθεση εργασιών
Πειθαρχία προσωπική και επιβολή πειθαρχίας
Επίλυση προβληµάτων οµάδας
∆ιαχείριση συγκρούσεων
Ανταπόκριση σε ξαφνικές αλλαγές
Πρόβλεψη αλλαγών
Προσδιορισµός και εφαρµογή χρονοδιαγράµµατος
στην οµάδα
∆ιορθωτικές κινήσεις, όταν εντοπίζονται λάθη
Ανάπτυξη οµάδας και συνεργατικότητας µεταξύ των
µελών
Πλάνο
4
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Προσδιορισµός στόχων και σκοπών
Προσδιορισµός προτεραιοτήτων
Ανάλυση συστηµάτων µέσω αναλυτικής σκέψης
Πρόβλεψη
Προγραµµατισµός και πλάνο
Ανάλυση προϋπολογισµού
Παρακολούθηση οικονοµικών στοιχείων
Ανάπτυξη στρατηγικών προγραµµάτων, διαδικασιών
κτλ
∆ηµιουργικότητα και ανάπτυξη
Σε προϊόντα
Σε διαδικασίες
Σε µεθόδους
Σε προγράµµατα/πλάνα
Σε διαδικασίες
Σε ιδέες προώθησης
Σε στρατηγικές
Σε σχεδιασµό
Σε τεχνικό κοµµάτι
Σε κάτι άλλο
Οργάνωση
Προσδιορισµός αρµοδιοτήτων και εξουσίας
Ανάπτυξη της δοµής του τµήµατος/εταιρείας
Ανάθεση αρµοδιοτήτων σε άλλους
Εφαρµογή κάποιου πλάνου/σχεδίου
∆ιαχείριση πρακτικών θεµάτων(administration)
Οργάνωση/διαχείριση χρόνου
Ανάθεση αρµοδιοτήτων
Να οργανώσει οµάδες εργασίας workgroups
Συντονισµός της παραγωγής
5
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αναδιοργάνωση µεθόδων και διαδικασιών
Άλλες επιπλέον δεξιότητες:
6
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εργαλείο Ανάλυσης Θέσης
Εργασίας
34
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Εργαλείο Ανάλυσης Θέσης Εργασίας
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυµία:
∆ραστηριότητα:
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Εργαζόµενος/ προϊστάµενος που παρέχει τις πληροφορίες(Όνοµα, Θέση,
τηλ., email):
2. Περιγραφή θέσης εργασίας
Τίτλος θέσης:
Τµήµα :
Αριθµός Συναδέλφων :
Προϊστάµενος & Μέντορας- Εκπαιδευτής:
Πόλη & Περιοχή εργασίας- τυχόν µετακινήσεις:
Χώρος/οι εργασίας(π.χ. γραφείο, ύπαιθρο κλπ):
Ωράριο:
Βασικές δραστηριότητες
(Αναφέρετε τις κυριότερες δραστηριότητες- καθήκοντα της θέσης εργασίας που οριοθετούν και το
σκοπό της.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Εξοπλισµοί, µηχανήµατα, εργαλεία, τεχνολογικά µέσα, υλικά που
χειρίζεται ο εργαζόµενος στη συγκεκριµένη θέση.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ενδυµασία
…………………………………………………………………………………………
1
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Εργαλείο Ανάλυσης Θέσης Εργασίας
3. Εργασιακές Συνθήκες- Περιβάλλον
(1=ελάχιστος βαθµός, 2=µικρός, 3=µέτριος, 4=µεγάλος, 5=πολύ µεγάλος. Κυκλώστε τον
αντίστοιχο αριθµό, όπου απαιτείται)
• Βαθµός που η θέση είναι υπεύθυνη για τη φήµη και την εικόνα της
επιχείρησης;
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
• Βαθµός έντασης εργασίας:
• Βαθµός πίεσης χρόνου:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
• Βαθµός στρες:
1
2
3
4
5
• Βαθµός υπευθυνότητας:
• Βαθµός αυτονοµίας:
1
2
3
4
5
• Βαθµός ποικιλίας:
1
2
3
4
5
Με πόσα και ποια άτοµα απαιτείται συνεργασία;…………………………………
Επαφή µε κοινό (κυκλώστε):
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ,
α)µε τι κοινό;…………………………………………………………………………..
β)πόσο συχνά;………………………………………………………………………...
γ)για πόση ώρα την ηµέρα;…………………………………………………………..
δ)τι είδους υπηρεσίες παρέχει στο κοινό;…………………………………………..
ε)πόσο συχνά έρχεται σε επαφή µε ανυπόµονους, δυσαρεστηµένους και
θυµωµένους ανθρώπους;………………………………………………..................
Περιγράψτε τις φυσικές συνθήκες της θέσης (θερµοκρασία, θόρυβος,
καθαριότητα, φωτεινότητα κτλ.);
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Περιγράψτε τυχόν ειδικά µέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται στη
συγκεκριµένη θέση;
…………………………………………………………………………………………..
Έλεγχος απόδοσης/ αξιολόγηση:
α)πόσο συχνά;………………………………………………………………………...
β)από ποιον;…………………………………………………………………………..
γ)ποιες είναι οι συνέπειες του ελέγχου (επιβράβευση, επισήµανση
κλπ.);……………………………………………………………………………………
δ)ποια είναι η διαδικασία;…………………………………………………………….
2
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Εργαλείο Ανάλυσης Θέσης Εργασίας
4. Απαιτήσεις - Προσόντα
(Καταγραφή των απαραίτητων και επιθυµητών προσόντων που πρέπει να έχει ο υπάλληλος, ώστε
να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης)
Απαραίτητα- Υποχρεωτικά:
(Π.χ. απόφοιτος του τάδε τµήµατος, ικανότητα χειρισµού των προγραµµάτων
τάδε, άλλες γνώσεις κλπ.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Επιθυµητά:
(Π.χ. γνώση ξένης γλώσσας, άλλες γνώσεις, Επαγγελµατική εµπειρία κλπ.)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Άλλα προσόντα (βοηθητικά ή αναγκαία)
(ικανότητες, δεξιότητες, φυσικά χαρακτηριστικά και προσωπικότητας):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………
5. Σχόλια
(Άλλα σχόλια σχετικά µε τη θέση εργασίας, ιδιαιτερότητες της θέσης που κρίνονται σηµαντικές)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Φόρµα Επικοινωνίας µε
Επιχειρήσεις
38
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η ακόλουθη φόρµα χρησιµοποιείται από τους λήπτες για την παρακολούθηση των
επαφών που κάνουν µε κάθε επιχείρηση. Η επαφή µπορεί να είναι η αποστολή ενός
βιογραφικού σηµειώµατος, η τηλεφωνική επικοινωνία µε κάποιον εργοδότη, η
προσωπική σύσταση από κάποιον γνωστό κτλ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
E-mail
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΠΟΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΑ
ΠΟΤΕ ΕΣΤΕΙΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ
ΠΟΤΕ ΚΑΝΑΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΙ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FOLLOW UP / ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΞΑΝΑ
1
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Έντυπα αξιολόγησης
40
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Αξιολόγηση του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από τις Επιχειρήσεις
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4 5
4 5
4 5
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 2 3 4 5
Παρακαλούµε να δείξετε το βαθµό ικανοποίησης από την υπηρεσία που σας παρείχε το Γραφείο Υποστηριζόµενης Απασχόλησης κυκλώνοντας
έναν από τους πέντε (5) βαθµούς της κλίµακας σύµφωνα µε τις ενδείξεις που περιγράφονται στο πλαίσιο παρακάτω:
1= Καθόλου Ικανοποιηµένος/η
2= Λίγο Ικανοποιηµένος/η
3= Μέτρια Ικανοποιηµένος/η
4= Πολύ Ικανοποιηµένος/η
5= Απόλυτα ικανοποιηµένος/η
Σε τι βαθµό µείνατε ικανοποιηµένοι από τη µέθοδο και τον τρόπο επικοινωνίας µε τους συµβούλους του
Γραφείου;
Σε τι βαθµό µείνατε ικανοποιηµένοι από τον προγραµµατισµό και την οργάνωση του Γραφείου;
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
• Σε τι βαθµό µείνατε ικανοποιηµένοι από τις υπηρεσίες του Γραφείου;
•
•
•
Σε τι βαθµό µείνατε ικανοποιηµένοι από την παροχή διευκρινήσεων και την εξυπηρέτηση που σας
προσέφεραν οι σύµβουλοι του Γραφείου;
1. Υποδείξτε σχόλια ή ιδέες που θα µπορούσαν να βοηθήσουν το Γραφείο να βελτιώσει τις υπηρεσίες του.
Παρακαλώ συµπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
1
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Αξιολόγηση του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από τις Επιχειρήσεις
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Υπήρξαν τυχόν προβλήµατα ή δυσχέρειες που αντιµετωπίσατε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας σας µε το Γραφείο;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ανταποκρίθηκε η υπηρεσία που σας παρείχε το Γραφείο στις ανάγκες και την κουλτούρα της επιχείρησής σας;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Άλλο
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Αξιολόγηση του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο. Σκοπός του είναι η
αξιολόγηση του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης από εσάς, τους εξυπηρετούμενούς μας.
Τα δεδομένα που θα προκύψουν, είναι για εμάς πολύ σημαντικά, προκειμένου να βελτιώσουμε τις
υπηρεσίες μας προς εσάς.
Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Σας καλούμε να
το συμπληρώσετε ΑΝΩΝΥΜΑ δίνοντας όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς απαντήσεις.
Α. Κυκλώστε αυτό που ισχύει για εσάς:
1. Ποιο είναι το φύλο σας;
α. Άνδρας
β. Γυναίκα
2. Ποια είναι η ηλικία σας;
……………………………. (Σημειώστε με αριθμό την ηλικία σας)
3. Αυτή τη χρονική περίοδο εργάζεστε;
α. Ναιβ. Όχι
Αν Ναι,
• Εδώ και πόσο καιρό εργάζεστε; ………………………..(σημειώστε σε μήνες ή και έτη)
• Για πόσο καιρό ήσασταν άνεργος, πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε στην τωρινή σας εργασία;
……………(σημειώστε σε μήνες ή και έτη)
4. Στο παρελθόν εργαζόσασταν;
α. Ναι …………………………… (Σημειώστε περίπου το συνολικό χρόνο εργασίας είτε σε μήνες είτε και σε
χρόνια)
β. Όχι
5. Αυτή τη χρονική περίοδο παίρνετε κάποιο επίδομα ή σύνταξη;
α. Ναι. ………………………….(Σημειώστε το είδος του επιδόματος ή της σύνταξης που λαμβάνετε)
β. Όχι
5. Αυτή τη χρονική περίοδο, πού μένετε;
α. Στο Σπίτι σας
β. Σε Οικοτροφείο
γ. Σε Ξενώνα
δ. Σε Προστατευμένο Διαμέρισμα
ε. Άλλο ……………………(Σημειώστε)
6. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής σας;
α. Δημοτικό
β. Γυμνάσιο
γ. Λύκειο
δ. Μεταλυκειακές Σπουδές (ΙΕΚ, Κολλέγια κτλ.)
ε. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Μεταπτυχιακό)
1
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Αξιολόγηση του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης
B.Παρακαλούμε να δείξετε σε τι βαθμό σας βοήθησε το Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης
κυκλώνοντας έναν από τους πέντε(5) Βαθμούς της κλίμακας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
1= Καθόλου
2= Λίγο
3= Μέτρια
4= Πολύ
5= Πάρα Πολύ/Απόλυτα
Αν κάποια ερώτηση δεν αφορά στη δική σας περίπτωση, μπορείτε να την αφήσετε κενή.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Πόσο σας βοήθησε
το Γραφείο σε
σχέση με…
•
Το βιογραφικό;
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 2 3 4 5
•
Τη συνέντευξη;
1
2
3
4 5
•
Την αναζήτηση αγγελιών;
1
2
3
4 5
•
Την εύρεση εργασίας;
1
2
3
4 5
•
Τη διατήρηση της εργασίας σας;
1
2
3
4 5
•
Την εύρεση κάποιου προγράμματος
κατάρτισης-εκπαίδευσης;
1
2
3
4 5
•
Την
παρακολούθηση
μιας 1
κατάρτισης-εκπαίδευσης, στην οποία
γίνατε δεκτός/-ή;
Την τηλεφωνική επικοινωνία με 1
εργοδότες;
2
3
4 5
2
3
4 5
Την αποστολή βιογραφικού με E-mail 1
ή Fax
2
3
4 5
•
•
2
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – Αξιολόγηση του Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης
Γ. Παρακαλούμε να δείξετε το βαθμό ικανοποίησής σας από το Γραφείο Υποστηριζόμενης
Απασχόλησης κυκλώνοντας έναν από τους πέντε (5) βαθμούς της κλίμακας, σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
1= Καθόλου Ικανοποιημένος/η
2= Λίγο Ικανοποιημένος
3= Ικανοποιημένος
4= Πολύ Ικανοποιημένος
5= Απόλυτα ικανοποιημένος/η
Αν κάποια ερώτηση δεν αφορά στη δική σας περίπτωση, μπορείτε να την αφήσετε κενή.
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
•
•
•
•
Πόσο
ικανοποιημένος/-η
είστε σε σχέση με…
Πόσο
ικανοποιημένος/-η
είστε σε σχέση με…
την ανταπόκριση του Γραφείου στο αρχικό σας αίτημα;
την πρώτη συνάντηση υποδοχής-γνωριμίας;
τον προγραμματισμό των συναντήσεων με τους
συμβούλους;
τις ομάδες υποστήριξης στην απασχόληση;
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
2
3
4 5
2
3
4 5
•
τους εθελοντές του Γραφείου;
1
•
την πληροφόρηση που λάβατε για σπουδέςπρογράμματα κατάρτισης;
την πληροφόρηση που λάβατε για θέσεις εργασίας & την
αγορά εργασίας γενικότερα;
1
2
3
4 5
1
2
3
4 5
•
την πληροφόρηση που λάβατε για την εργατική
νομοθεσία;
1
2
3
4 5
•
•
•
•
τον τρόπο που σας ακούνε οι σύμβουλοι;
τον τρόπο που σας συμπεριφέρονται οι σύμβουλοι;
τον τρόπο που σας υποστηρίζουν οι σύμβουλοι;
τον τρόπο που σας ενθαρρύνουν/ενδυναμώνουν
ψυχολογικά οι σύμβουλοι σε θέματα απασχόλησης;
τον τρόπο που εξηγούν τα πράγματα οι σύμβουλοι;
τον τρόπο που χειρίζονται τις προσωπικές σας
πληροφορίες οι σύμβουλοι;
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
2
2
3
3
4 5
4 5
•
•
•
Δ. Παρακαλώ απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1.
Τι άλλο θα θέλατε να σας προσφέρει το Γραφείο μας, προκειμένου να λάβετε περισσότερη
υποστήριξη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
3
Σε τι πιστεύετε ότι σας βοήθησε περισσότερο το Γραφείο μας;
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
5
5
5
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αξιολόγηση της Υπηρεσίας Υποδοχής
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
(συμπληρώνεται από το στέλεχος υποδοχής μετά το τέλος της διαδικασίας υποδοχής)
Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει στόχο να καταγράψει τα σχόλια και τις απόψεις σας
αναφορικά με τη διαδικασία υποδοχής δυνητικά ωφελούμενων υπηρεσιών του Γραφείου
Υποστηριζόμενης Απασχόλησης. Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της διαδικασίας αξιολόγησης της υπηρεσίας υποδοχής. Όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν
θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτα εμπιστευτικό τρόπο και αποκλειστικά προκειμένου για την
αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό της υπηρεσίας υποδοχής.
Επιτρέπω τη χρήση των παρακάτω στοιχείων για την αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό
της υπηρεσίας υποδοχής.
Ναι Όχι 1. Ποια από τα παρακάτω στάδια της διαδικασίας υποδοχής ακολούθησε το στέλεχος υποδοχής
και με ποια σειρά (αριθμήστε από 1 έως 6):
Στάδια διαδικασίας υποδοχής
Σειρά υλοποίησης
Το στέλεχος συστήνει τον εαυτό του και την
ιδιότητά του
Ναι Όχι Παρουσίαση του φορέα και των δράσεών του
Ναι Όχι Αρχική διερεύνηση αιτήματος
Ναι Όχι Αποσαφήνιση αιτήματος και καταγραφή
Ναι Όχι Συμπλήρωση Μέρος Α του εντύπου
Ναι Όχι Άλλο (τι) …………………………………………………
1
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αξιολόγηση της Υπηρεσίας Υποδοχής
2. Από τις κατηγορίες ενεργειών που έχουν ήδη σημειωθεί στο πρώτο μέρος του εντύπου και
έγιναν για την αντιμετώπιση του αιτήματος παρακαλούμε όπως σημειώσετε εδώ περισσότερες
πληροφορίες. Ειδικότερα:
2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Σε ποια/ες από τις παρακάτω κατηγορίες μπορούμε να κατατάξουμε την παρεχόμενη
πληροφόρηση;
α. εκπαίδευση δ. ψυχοκοινωνική στήριξη β. κατάρτιση ε. προνοιακό έργο γ. απασχόληση στ. ελεύθερος χρόνος ζ. άλλη …………………
2.2 ΥΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
2.2.1 Το στέλεχος υποδοχής ενθάρρυνε και στήριξε τον/την εξυπηρετούμενο/η να
χρησιμοποιήσει επιτόπου τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών,
τις
αρχειοθετημένες πληροφορίες, κλπ.
Ναι Όχι 2.2.2 Αν ναι,
ο/η εξυπηρετούμενος/η αναζήτησε την πληροφόρηση
α. μέσω διαδικτύου γ. στον πίνακα ανακοινώσεων 2
β. στο υπάρχον αρχείο (έντυπο ή ηλεκτρονικό) δ. αλλού …………………
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αξιολόγηση της Υπηρεσίας Υποδοχής
2.3 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Το στέλεχος υποδοχής παρέπεμψε τον/την εξυπηρετούμενο/η
α. στον/ην σύμβουλο απασχόλησης του φορέα β. σε άλλη υπηρεσία του φορέα 2.4 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ
Το στέλεχος υποδοχής παρέπεμψε τον/την εξυπηρετούμενο/η
α. στο αρμόδιο ΚΠΑ β. σε άλλον φορέα αναφέρατε ποιόν………………………………
2.5. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Το στέλεχος υποδοχής ενημέρωσε
α. για προκηρύξεις-αγγελίες θέσεων εργασίας β. για θέσεις εργασίας σε εργοδότες που συνεργάζονται με το φορέα ή τη σύμπραξη 3.1. Το στέλεχος υποδοχής αντιμετώπισε δυσκολίες στην πρώτη του επαφή με τον/την
εξυπηρετούμενο/η;
Ναι Όχι 3.2 Αν ναι, τι είδους δυσκολίες αντιμετώπισε;
Υπέρμετρες προσδοκίες του/της εξυπηρετούμενου/ης
Έντονο άγχος του/της εξυπηρετούμενου/ης
Δυσκολία στη γλωσσική επικοινωνία
Άλλο (τι) ………………………………………………………………
3
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Αξιολόγηση της Υπηρεσίας Υποδοχής
4.1 Γενικότερα πώς κατά τη γνώμη σας αξιολογείτε τις προσφερόμενες υπηρεσίες αναφορικά
με την κάλυψη του αρχικού αιτήματος του/της εξυπηρετούμενου/ης (με βάση μια κλίμακα 1-5,
όπου 1= τελείως ανεπαρκείς και 5 = πλήρως επαρκείς);
.................................................................................................................................
4.2 Αν έχετε αξιολογήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες ως πλήρως ανεπαρκείς ή ανεπαρκείς,
παρακαλούμε να αναφέρετε για ποιο λόγο ………………………………………………………………
5. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο ………………………………………………………………
4
ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Σύνοψη
Ο οδηγός 2 αποτελεί το µέρος του προγράµµατος που περιλαµβάνει όλα τα
συνοδευτικά έντυπα που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του προγράµµατος.
Επίσης, περιλαµβάνει τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούνται ως βοηθητικά
εργαλεία
για
τους
συµβούλους
απασχόλησης,
διευκολυντές
και
στελέχη
επαγγελµατικών τοποθετήσεων.
50