close

Enter

Log in using OpenID

26. AUKCIJA - Barac & Pervan aukcijska kuća

embedDownload
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
26. AUKCIJA
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
NUMIZMATIKA
ODLIKOVANJA
MILITARIA
Subota, 5.5.2010.
s početkom u 10,30 sati
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 700 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
1
Izvod iz pravila aukcijske prodaje
. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
1
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđaća uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,5% na izlicitiranu
cijenu u što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima
prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem
pisma, i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje
svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđaći, ako žele
licitirati, moraju se prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati
ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili
gubitak izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem
izabrati će stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu
dokaže da nije bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije
posebno naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđaćima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđaće 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđaćem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve
relevantne podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili
povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom
katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti
o rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller and issues the receipt, while the buyer pays 18.5% of the achieved price, tax
included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint,
the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the auction:
in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During all written
bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders must apply to the
auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the item
bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity, which
is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that specialist
arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that has lost in the
arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has given
a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the bidder.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data of the
seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian Kunas
on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items for
the auction catalogue at the expense of the auction house
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
2
.
RASPORED AUKCIJE XXVI
POČETAK AUKCIJE
10.30 (od broja 1 - 495 ) kraj XXVI aukcije
STANKA od 12.30 do 13.00 h
XXVII aukcija od 13.00 h (od broja 2001 - 2461)
XXVII aukcija - ponude se primaju zaključno s 4.05.2012 u 24,00h
Bids will be taken until 4.05.2012. at 24.00pm
Tablica licitacije:
od 2 - 10 10- 20
20- 100
100 - 200
200 - 500
500 - 1000
Slijedeća aukcija:
javite ako ste zainteresirani i poslati ćemo
Vam katalog
+1
+2
+5
+ 10
+ 20
+ 50
VAŽNO UPOZORENJE
-
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
Kvaliteta predmeta
N
UNC
stgl
FDC
I
NEKORIŠTEN
I
XF
vzgl
SPL
II
IZVRSTAN
VL
VF
ss
BB
III
VRLO LIJEP
L
F
s
MB
IV
LIJEP
VD
D
VG
sg
B
V
VRLO DOBAR
G
g
VI
DOBAR
3
HRVATSKA
Slavonija
1
Slavonija, frizatik, denar, Huszar 339, Dolenec 18,
Ag-0,42 g, 12 mm, I
Kotor - Cattaro
20
12
KOTOR, folar, sigle IEO (Ieronimo Orio 1492-94), 70
AE-0,97g, VL
13
KOTOR, folar, sigle MB (Marco Barbo 1527-28),
AE, L
40
14
ŠIBENIK, bagatin, 1485-99, mjed-1,2 g, VL
100
15
Dalmacija, Zadar, 80 soldi 1700-1709, Ag-10,83 g, L 80
Šibenik Zadar
2
Banovac, obol, Bela IV 1242-70, sigle dvije točke,
REX SCLAVONIE, Ag-0,36 g, 11 mm. I
70
3
Slavonski banovac, Stjepan V 1270-72, S-R, u
mjesecu točkica, Ag-1,03 g, 15 mm
18
4
Banovac, denar, Stjepan V 1270-72, sigle S-R, u
polumjesecu ljiljan, Ag-1,05 g, 16 mm
18
5
Banovac, denar, Bela IV 1242-70, sigle dvije ptice,
u polumjesecu točkica, Ag-0,81 g, 15 mm
25
6
Banovac, denar, Bela IV 1242-70, sigle h-R, u
polumjesecu točkica, Ag-0,88 g, 16 mm
20
7
Banovac, denar, Bela IV 1242-70, sigle h-R, DVCIS, u polumjesecu točkica, Ag-0,82 g, 15 mm
40
8
Banovac, denar, Ladislav IV 1272-90, sigle R-L, u
polumjesecu prazno, Ag-0,80 g, 16 mm
35
9
Banovac, R-L Ladislav IV 1272-1290, vrlo lijep
50
10
Banovac, denar, Ladislav IV 1272-90, sigle R-R-L, 70
u polumjesecu prazno, Ag-0,78 g, 15 mm
11
Banovac, denar, Mikac Mihaljević 1325-43, sigle
M-B, Ag-0,67 g, 15 mm
Dubrovnik - Ragusa
150
4
16
Soldo, bez godine, AE, VL
15
17
Dinarić, 1650, Ag, VL
8
18
Denar , bez sigle, Ag-1,19 g, 20 mm, VL-I
50
19
Denar , sigla zvijezda, vrlo rijetko, probušen, Ag1,12 g, 20 mm, L
15
20
Denar , sigla R, Ag-1,18 g, 20 mm, VL-I
60
21
Denar , sigla R, Ag-1,18 g, 20 mm, VL-I
60
22
Vižlin, 1753, visio, Ag, L
18
23
Vižlin, 1762, izvrsna kvaliteta, nije justiran, Ag, I
170
24
25
26
Vižlin, 1768, justiran, Ag, VL
Vižlin, 1773, justiran, Ag, VL
Vižlin, 1777, kopija iz onog vremena, rijetko i
zanimljivo, AE, VL
27
Vižlin, 1794, kopija iz onog vremena, rijetko i
zanimljivo, AE, VL
50
28
Vižlin, 1762, u filigranu, stari rad iz vremena,
rijetko i zanimljivo, Ag, I
120
Nezavisna Država Hrvatska
80
29
25 banica, proba u cinku, Zn-2,27 g, iznimna rijetkost, -UNC
500
30
25 banica, proba u srebru, Ag-2,67 g, iznimna rijet- 800
kost, UNC
31
50 banica, proba u bakru, Cu-3,45 g, iznimna rijetkost, UNC
32
2 kune, proba u aluminiju, Al-1,47 g, iznimna rijet- 700
kost, UNC
70
40
5
800
33
34
5 kuna 1934, UNC
400
40
4 dukata 1931, punca klas, UNC
1000
41
10 dinara 1931, DUPLI i TROSTRUKI OTKOV,
100
vrlo zanimljivo, nema u literaturi. Na naličju se jasno
vidi godina 31 dva puta, dok na licu se jasno vidi tri
puta slovo A od ALEKSANDAR. Iznimno rijetko.
NDH, 500 kuna proba u olovu, Žetelica, Pb - 7,94 g, VF 600
35
500 kuna, proba u srebru, Ag-5,09 g, iznimna rijetkost, UNC
900
36
NDH, 500 kuna u zlatu, Žetelica, Au-9,83 g, UNC
2000
37
NDH, 500 kuna u zlatu, A.Pavelić, Au-10g, UNC
2000
Kraljevina Jugoslavija
Knjaževina Srbija
42
5 para 1868, lice u odnosu na naličje okrenuto
za 180 stupnjeva, AE. iznimno rijetko i lijepa
kvaliteta.
120
43
ŽETON, Srbija za vrijeme Turske vladavine, s
natpisom mesing na čirilici, 1223 Yr 11, mesing,
Mandić 537-538, I
50
PAPIRNI NOVAC
Hrvatska
38
1 dukata 1933, punca klas, UNC
380
39
4 dukata 1931, punca ptice, UNC
1000
44
6
BROD, HRV.SLAV.DALM.POREZNI URED U
BRODU, pretisak na 10 kruna
12
45
DARUVAR, Hrv.Slav.Dalm. Porezni ured, pretisak 15
na 100 kruna
49
NOVA GRADIŠKA, Kotarska Oblast, pretisak na
20 kruna
46
KARLOVAC, Kr. Kotarska Oblast pretisak na 100
kruna
17
50
OMIŠ-ALMISSA, OKRUŽNI SUD, pretisak na 20 13
kruna
47
KOTOR, GUIDICIO DISTRETTUALE IN CATTARO PER ORDINI DI ESTRADAZIONE, pretisak na 20 kruna
8
51
OREHOVICA, ŠTEDIONICA D.D. u orahovici,
pretisak na 50 kruna
7
52
POŽEGA, Županijska oblast, pretisak na 2 krune
10
48
METKOVIĆ, Za naloge izručenja Kotarski sud,
pretisak na 1000 kruna
15
7
12
53
54
55
58
SUŠAK, porezni ured u Sušaku, 2 krune s pretiskom 10
59
TROGIR, OKRUŽNI SUD, pretisak na 20 kruna
60
ZAGREB, Glavna Carinara u Zagrebu, pretisak na 100 kruna 15
61
ZAGREB, BLAGAJNA zagrebačke industrijalne
banke d.d., pretisak na 1000 kruna
15
62
ZAGREB, Financijsko ravnateljstvo, pretisak na 2
krune
5
Rijeka-Fiume, CITTA DI FIUME, 10 kruna s pretiskom 10
13
Rijeka-Fiume, CITTA DI FIUME, 20 kruna s pretiskom 10
SPLIT, POREZNI URED U SPLJETU-UFFICIO
IMPOSTE SPALATO 1919, pretisak na 50 kruna
20
56
SPLIT, SPALATO Okružni sud pretisak na 100
kruna
57
SUŠAK, porezni ured u Sušaku, 1 kruna s pretiskom 8
13
8
63
64
65
66
ZAGREB, Financijsko ravnateljstvo, pretisak na 10 5
kruna
ZAGREB, Financijsko ravnateljstvo broj 1, pretisak 5
na 50 kruna
ZAGREB, Financijsko ravnateljstvo broj 2, pretisak 12
na 20 kruna
ZAGREB, Financijsko ravnateljstvo broj 2, pretisak 12
na 100 kruna
9
67
ZAGREB, Financijsko ravnateljstvo broj 2, pretisak 10
na 1000 kruna
68
ZAGREB, knjižara TRPINAC. 20 filira, VL-I,
iznimno rijetko
70
69
ZAGREB, knjižara TRPINAC. 50 filira, VL, iznimno rijetko
70
70
Rijeka-Fiume, 20 centesimi ND(1922), Barac
H146, VF
800
71
NDH, 25 banica, MLJEKARSTVO Š.BREBER
ZAGREB, Barac H28, VL, RRR
60
72
20 KUNA 1.9.1942, bon za državne službenike,
iznimno rijetko. Jedna od najrjeđih novčanica iz
vremena NDH. Barac H33, XF-UNC
120
Bosna i Hercegovina
73
74
75
76
50 KUNA 1.9.1942, bon za državne službenike,
iznimno rijetko. Jedna od najrjeđih novčanica iz
vremena NDH. Barac H34, aUNC
170
500 kuna, UZORAK-MUSTER A0000000, Barac
H258S, UNC
400
NDH, 5000 kuna 1.9.1943, UZORAK-MUSTER,
W0000000, VL-I, izuzetno rijetko
650
50 kuna, 15.1.1944, Barac H273, UNC
950
77
BJELINA, BEZIRKSAMT, KOTARSKI URED
pretisak na 20 kruna
78
BUGOJNO, Kotarski sud u Bugojnu, pretisak na 10 kruna 14
79
SVETI JANŽ (Šent Janž) na Dolenjskem, občinski 20
urad, pretisak na 1 krunu (do sada nepoznati pretisak)
80
LJUBLJANA, Mestni Magistrat Ljubljanski, pretisak na 1 krunu
12
81
BREŽICE, Posojilnica v Brežicah, pretisak na 2
krune
20
10
15
Slovenija
Crna Gora - Montenegro
82
83
84
85
OSILNICA na KOLPI, Županstvo Občine, pretisak 50
na 2 krune (do sada nepoznati pretisak)
86
50 Perpera 1912, Barac C10a, Pick 5, G+
87
5500
100 Perpera 1912, Barac C11a, Pick 6, -VF. Još
jedna legendarna novčanica. Ova novčanica je
izdana u samo 1000 primjeraka. Smatra se da danas
nema više od 15 primjeraka koji su se sačuvali.
88
PERAST, GUIDICIO DISTRETTUALE IN
PERASTO PER ORDINI DI ESTRADAZIONE,
pretisak na 100 kruna
15
89
BUDVA, GUIDICIO DISTRETTUALE IN BUDUA PER ORDINI DI ESTRADAZIONE, pretisak
na 20 kruna
10
180
40
PRESKA/ŠT.VID nad LJUBLJANOM, dva
prekrasna žiga: KMEČKA HRANILNICA IN
POSOJILNICA ŠT.VID nad LJUBLJANOM, hranilnica in posojilnica v preski, pretisak na 10 kruna
BEGUNJE, Županstvo Begunje Gorenjsko, pretisak 45
na 50 kruna
LJUBLJANA, Mestni magistrat ljubljanski, pretisak na 100 kruna
5
11
Kraljevina SHS
90
1000 dinara bez rozete, Barac Y22, Pick 23, iznimno rijetko, G-VG
550
91
10 dinara 1.11.1920, SPECIMEN 000000, XF
200
Knjaževina Srbija
93
ŽAGUBICA, Srbija, Načelnik Sreza Homoljskoga, 15
pretisak na 100 kruna
94
SRBIJA 5 dinara, 00000000, s datumom
30.12.1920. do sada nepoznata. UNC
1200
Numizmatika-literatura
95
92
SRBIJA 10 dinara 1.11.1885. F-VF. Na zadnjoj
aukciji smo imali 50 dinara 1914 i mislili smo to je
to, nemože biti rjeđe, ali prevarili smo se. Najrjeđa
novčanica je tu. “Legendarnih” 10 dinara 1885 u
srebru.
5000
12
Katančić Matija Petar :Elementa Numismaticae
Veteris,Buda 1799 104 str 19 x 12cm uvezano sa
Innocentii Simonchiz: Dissertiatio de Numismatica
Hungaria Viennae 1794 171 str, odlično očuvano.
Katančićev prijevod sa njemačkog izvornika
Iosepha Echhela.
250
Dionice
96
Dionica, Društva Pomorskog Dubrovačkog, od 200 60
forinti, iz 1870. 39x37cm
97
Dionica, Društva Pomorskog Dubrovačkog, od 200 50
forinti, izdana 1. studenog 1870. u Dubrovniku.
39x37cm
98
Dionica, Čakovac-Zagrebačko željezničko d.d., od
200 forinti, izdana 14. svibnja 1885. u Budimpešti.
34x25cm
15
99
Dionica, Hrvatske pučke banke d.d. iz Zagreba, od
100 kruna, izdana u prosincu 1895. 35x25 cm
12
100 Dionica, Prve hrvatske radničke tiskare d.d. iz
Zagreba, od 20 kruna, izdana 17. listopada 1897.
30x25cm
20
101 Dionica, Hrvatsko trgovačko društvo “Merkur”, od
20 kruna, izdana u prosincu 1905. 21x17cm
12
102 Dionica, Hrvatske katoličke banke d.d. u Zagrebu,
od 100 kruna, izdana 15. svibnja 1907. 31x23cm
20
103 Dionica, Hrvatske štedione d.d. u Sunji, od 100
kruna, izdana 1. listopada 1907. 40x28cm
60
13
109 Dionica, Srpske kreditne banke u Vukovaru d.d., od 20
1000 dinara, izdana u ožujku 1922. 28x21cm
104 Dionica, Hrvatsko-Češkog morskog i klimatičnog
kupališta Baška, od 25 kruna, izdana 20. rujna
1910. 21x34cm
14
105 Dionica, Hrvatske banke i štedionice d.d. u Otočcu, 25
od 100 kruna, izdana 1. lipnja 1914. 21x19cm
110 Dionica, Prve hrvatske štedionice iz Zagreba, od
1000 forinti, izdana 29 travnja 1922. 38x32cm
15
111 Dionica, Centralne banke za trgovinu, obrt i
industriju d.d. iz Zagreba, od 1250 dinara, izdana u
ožujku 1924. 39x25 cm
12
112 Dionica, Općine Dubrovačke, od 1000 dinara,
izdana 1. veljače 1931. 27x41cm
25
113 Dionica, Općine Dubrovačke, od 10000 dinara,
izdana 1. veljače 1931. 27x41cm
25
106 Dionica, Sveopće zanatlijske banke d.d. iz Zagreba, 22
od 1000 kruna, izdana 13. travnja 1919. 42x27cm
107 Dionica, Union des usines et des exploitations
forestieres iz Našica, od 2000 švicarskih franaka,
izdana 1921. 35x25cm
108 Dionica, Kostajničke štedione, od 1600 kruna,
izdana 31. prosinca 1921. 39x28cm
14
35
14
114 Dionica, grafičko nakladnog zavoda “Tipografija”
iz Zagreba, od 100 dinara, izdana 26. kolovoza
1940. 35x25cm
15
115 Dionica, Saveza hrvatskih obrtnika “Matica” iz
Zagreba, od 1000 kuna, izdana 15. prosinca 1941.
24x19cm
20
116 Dionica, općine Sisak za rekonstrukciju i modernizaciju cesta, od 50 dinara, izdana 1. veljače 1971.
29x20cm
117 Dionica, Dioničkog društva za prerađivanje i
vrijedniju upotrijebu poljoprivrednih proizvoda iz
Sarajeva, od 100 forinti, izdana u kolovozu 1892.
42x27cm
118 Dionica, Dioničkog društva za prerađivanje poljoprivrednih proizvoda iz Sarajeva, od 2500 forinti,
izdana u kolovozu 1892. 42x27cm
25
119 Dionica, Dioničkog društva za preradu i vredniju
upotrebu poljoprivrednih proizvoda iz Sarajeva, od
200 kruna, izdana u svibnju 1906. 42x27cm
25
120 Dionica, Učiteljske zadruge d.d. iz Beograda, od
100 dinara, izdana 1 listopada 1922. 25x20cm
8
121 Dionica, Izvozne i prometne banke Skoplje, od
5000 dinara, izdana 1. siječnja 1922. 29x33cm
10
122 Dionica, “Jugočeške” Jugoslovansko-Češke
tekstilne industrije d.d. iz Kranja, od 100 dinara,
izdana 22. kolovoza 1939. 35x22cm
20
10
30
15
Medalje
123 AUSTRIJA, medalja povodom smrti F.Josipa,
1916, AE, 75x48 mm
25
127 PULA, spomenik Tegetthofu, 1877, J.Tautenhayn,
AE, 62 mm. VF
70
124 DUBROVNIK, medalja Gjuro Baglivi iz 1704, AE, 200
41 mm. Skinuta ušica za nošenje. Lijepo i rijetko.
128 Leisek, Beč, medalja ZA ZASLUGE povodom Gos- 40
podarske izložbe u Osijeku 1889, AE 60 mm, VL
125 SENJ, medalja za proglašenje ustava 1872, Sn, 39
mm, lijepa kvaliteta i iznimno rijetko
280
126 ZAGREB, medalja u spomen otvorenja Sveučilišta, 80
1874, autor W.Mayer, AE-45 mm, I
129 DUBROVNIK, medalja Gundulić 1893, izvrsna
kvaliteta, pozlaćena,-UNC
16
100
132 Sv.IVAN ZELINA, vatrogasna medalja 1903 povo- 40
dom posvete barjaka, Sn, 35 mm. Originalna vrpca i
izvrsna kvaliteta.
130 SENJ, medalja dodijeljena Ivanu Krajaču, izložba
80
1896 povodom 1000 godišnjice Ugarskog kraljevstva, AE , 70 mm
131 SENJ, medalja dodijeljena Dionizu Krajaču, izložba 100
1896 povodom 1000 godišnjice Ugarskog kraljevstva, AE , 85 mm
133 R.Marschall, medalja J.Juraj Strossmayer, AE,
50x40 mm
40
134 VINKOVCI, medalja posvete barjaka 1908, vrhunska kvaliteta
25
135 ZAGREB, medalja-žeton ulaznica u Hrvatski Sabor, AE 23 mm
40
17
136 Ivo Kerdić, medalja Ples Hrvata u Beču 1912,
T.Gareljić 16, AE 55 mm, I
70
140 HPD podružnica Velebit-Sušak, jednostrana
medalja III nagrada za foto izložbu 1931 godine.
Huguenin, Le locle, AE , 61x89 mm, originalna
kutija
40
141 ZAGREB, medaljica “Kamenita vrata”
8
142 ZAGREB, plaketa HAŠK, 1935, Fe?, 50x68 mm
15
143 Medalja za uspješan rad na polju zaštite i uzgoja
divljači. Griesbach&Knaus, Zagreb, AE, 40 mm
20
137 Ivo Kerdić, medalja Smrt nadvojvode F.Ferdinanda 50
i Sofije od Hohenberga 1914, T.Gareljić 23, AE
70,5 mm, I
138 VARAŽDIN, euharistijska kongregacija 1922,
Sorlini?, AE, 25 mm
12
139 VARAŽDIN, Marijina kongregacija, F.SORLINI,
Ag-10g, 26x37 mm
25
18
144 Ivan Jeger, medalja Hinko Lederer 1939, Ag 94 g,
50 mm, izuzetno rijetko u srebru, VL
250
145 Ivo Kerdić, medalja A.Cesarec, T.Gareljić 255, AE, 100
50 mm, I
146 ZAGREB, plaketa za biciklističku utrku BečZagreb, 1950, 41x60 mm
12
147 V.Štoviček, medalja Katarina Kosača Kraljica
Bosanska, 1970, proba u srebru, Ag-72 g, 55 mm
150
148 V.Štoviček, medalja Katarina Kosača Kraljica
Bosanska, 1970, pozlaćena AE, 51 mm, rijetko
70
149 Medalja RUDOLF FIZIR - X FIZIR CUP LUDBREG 1975, Ag 67 g, 50 mm, RIJETKO
110
150 D.Mataušić, Zagreb, medalja Medicinski Fakultet,
AE, 64 mm, rijetko
40
19
151 Ž.Janeš/K.Bošnjak 1300 godina kršćanstva u
Hrvata, AE, 65 mm
152 Kruno Bošnjak, medalja Pajo Kolarić, posrebrena,
60 mm
154 SENJ, Nikola Jurišić, medalja povodom 350
godišnjice bitke kod Kisega, AE, 43 mm.
35
155 S.Sikirica, SPLIT, medalja 250 godina franjevačke
provincije, 1985, Ag-78 g, 55 mm
100
50
30
156 D.Mataušić, medalja Riznica Zagrebačke Katedrale, 30
1983, Ag-17 g, 38 mm, UNC
153 SENJ, Nikola Jurišić, medalja povodom 350
50
godišnjice bitke kod Kisega, Ag, 43 mm. Nikola
Jurišić, Senjanin, jedan od najvećih Hrvatskih junaka. U Kisegu srcu Gradišća, sa samo 700 Hrvata
od toga samo 39 profesionalnih vojnika izdržao je
napad 140000 vojnika predvođenih Sulejmanom I.
Od 10.8. do 30.8.1532., punih 21 dan izdržali su napad tada najveće vojske svijeta. I nisu pali već su se
Turci osramoćeni povukli. Nikola Jurišić proglašen
je vrhovnim kapetanom i savjetnikom kralja Ferdinanda što je i bio sve do svoje smrti 1545 godine.
157 D.Mataušić, medalja Pečat Zagrebačke Katedrale,
1983, Ag-27 g, 40 mm, UNC
40
158 K.A.Radovani, jednostrana medalja Sveučilište u
Zagrebu, Ag-129 g, 58 mm, UNC
180
20
159 K.A.Radovani, jednostrana medalja Sveučilište u
Zagrebu, Ag-75,7 g, 41 mm, UNC
80
163 SINJ, medalja 150 godina Franjevačke Gimnazije,
AE, 54 mm
160 Ž.Janeš/T.Krivak, medalja Sv, Nikola Tavelić, Sn,
50 mm. Možda jedini primjerak u kositru.
30
60
164 A.Despot, gimnastičko društvo PARTIZAN, Zagreb 20
1958, AE 63 mm
161 Ivan Jeger, medalja ZRINSKI-FRANKOPAN,
1971, Ag-23,2 g, I
162 DUBROVNIK, medalja za Dalmatinske Sportske
Igre 1973, posrebrena, 60 mm
30
20
165 Bohutinski, medalja povodom 5 godišnjice smrti
J.F.Kennedy-a, Ag-40,9 g, 38 mm
60
166 Dimitrijević, medalja 120 godina rođenja Nikole
Tesle, Ag-83 g, 50 mm, rijetko.
80
21
Bosna i Hercegovina
167 ZADAR, medalja Komercijalna Banka 1977, Ag 127g, 62 mm, iznimno rijetko
150
172 K.Goetz, medalja povodom atentata u Sarajevu “Ruski veleposlanik prima Srpske ubojice”
28.6.1914, AE, 57 mm
280
173 KRANJ, medalja povodom 50 godina gasilskog
društva 1859-1909, AE, 33 mm
15
174 KOPER, medaljica 1901, Sv.Nazario.
12
Slovenija
1:2
168 V. Radauš, medalja “Grga Novak” 1969, AE - 67 mm 50
1:2
169 Vanja Radauš, medalja “Tomo Matić” 1968,
pozlaćena AE - 67 mm
60
Srbija-Jugoslavija
1:2
170 V. Radauš, medalja “Tomo Matić” 1968, AE -67 mm 50
1:2
171 Vanja Radauš, medalja “Franjo Krežma” Osijek,
AE - 67 mm
50
175 BEOGRAD, jednostrana medalja ZEFIB 1937, AE, 30
53x64 mm
22
176 Srebrna medalja za saveznu lovačku izložbu 1937,
posrebrena.
20
177 BEOGRAD Lot (4) medalja i značaka s Balkansko- 60
srednjoeuropskog prvenstva 1948 godine. Lot
se sastoji od Plakete, AE, 55x60 mm u originalnoj kutiji. Emajlirane značke 25x36 mm, i dvije
kositrene medalje 42 mm. Prva za atletiku izrada
Griesbach&Knaus, a druga Mađarski Atletski
Savez s natpisom Pešta-Zagreb. Lot je dobio jedan
čovjek i to najvjerojatnije kratkoprugaš.
178 Medalja “Utrka kroz Jugoslaviju” 1956, 55 mm
12
179 BEOGRAD, medalja Beogradske konferencije
1961, posrebrena, 60 mm
40
180 VRŠAC, Srpsko Pjevačko Društvo 1869, Sn, 34
mm. Lijepa kvaliteta, rijetko.
30
181 Srbija, spomenica kosovske bitke 1389-1889, AE 28 mm, VL
18
23
182 Srbija, medalja povodom 3 skijaškog prvenstva 1934/35 (5 km juniori) posrebreno AE,
Griesbach&Knaus 42 mm, I (natjecanje je održano
na Fruškoj Gori)
25
183 Srbija, medalja povodom 1 skijaškog prvenstva
1932 (1500 m) posrebreno AE, 52 mm, VL
20
186 T.Krivak, medalja Moša Pijade 1957, Ag-46g, 51
mm, iznimno rijetko
65
187 DUBROVNIK, medalja za učesnike Pagvaške
80
konferencije 1963. Posrebrena 60 mm. Na konferenciji je sudjelovalo 15 nobelovaca te najznačajniji
znanstvenici toga vremena. Svi listom protivnici
nuklearnog i svakog drugog naoružanja. Organizator je bio Ivan Supek. Izuzetno rijetka i do sada
nepoznata medalja. Pošto je broj učesnika bio
ograničen, a učesnici rasuti po cijelom svijetu, vjerojatno se na našem području sačuvalo tek nekoliko
primjeraka.
184 Srbija, medalja povodom 1 skijaškog prvenstva
1932 (4500 m) AE, 52 mm, VL Prvenstvo se
održavalo na Fruškoj Gori.
20
185 Srbija, medalja povodom 3 skijaškog prvenstva
1934/35 (SLALOM JUNIORA) AE, 47x36 mm, I
(natjecanje je održano na Fruškoj Gori)
20
188 Hrvatska, Crveni križ, 100 godina od osnivanja
1878-1978, originalna kutija, uz to i plaketa za 25
dobrovoljnih davanja krvi, u kutiji.
24
10
Značke
189 Ivo Kerdić, medalja-značka ZANATLIJSKO I
POMOĆNIČKO DRUŠTVO 1911, T.Gareljić 11,
AE 21 mm, Izuzetno rijetko
35
190 ORJUNA, Organizacija Jugoslavenskih Nacionalista, značka, Umjetna radiona-Zagreb, 16 mm.
ORJUNA je osnovana u Splitu 1921 godine.
30
191 SPLIT, značka Hajduka, cca 1930, proizvodnja
Griesbach i Knaus, Zagreb, I
50
201 VRGORAC, značka Sportsko Društvo Vrgorac
1924, igla, rijetko
15
202 ZAGREB, Hrvatski Sportski Klub Maksimir, 14
mm, papučica
35
203 Lot 3 nogometne značke, SLOGA, FORTUNA i
Zagrebački Nogometni Savez
10
1:2
204 RIJEKA-FIUME, značka ORATORIO SANTA
SCOLASTICA FIVME, 19x19 mm, rijetko
40
205 SUŠAK, sokolski slet 1908 -Zrinjsko Frankopanska 16
župa. 40x48 mm
192 SUŠAK, značka jadranska regata 1936, 32 mm, VL 10
193 VIROVITICA, pjevačko društvo rodoljub 1911
60
194 KARLOVAC ?, značka KA.RA.O., Umjetna
Radionica-Zagreb,
20
195 ZAGREB, značka Ženska Ekumenska Akcija cca
1930, rijetko
10
196 ZAGREB, SAXA LOQUUNTUR značka litografskog društva 1834-1934, Krivak-Zagreb, rijetko
30
197 Braća Hrvatskog Zmaja, T.Krivak-Zagreb, rijetko
20
198 Hrvatska Kršćanska Akcija, oko 1930, rijetko
20
199 KRIŽEVCI, pjevačko društvo 1926
8
200 Hrvatsko kulturno društvo NAPREDAK, Sarajevo 20
206 POŽEGA, orlovski slet 1926, Griesbach-Zagreb,
rijetko
30
207 ĐAKOVO, značka sokolski slet 1927,
Griesbach&Knaus, Zagreb, 15x26 mm
8
208 Zagreb, savez Hrvatskih Pjevačkih Društava,
1902, počasni znak za XX godina, Ag, SORLINI
VARAŽDIN. U originalnoj kutiji.
50
25
Slovenija
209 ZAGREB, značka HRVATSKA ŽENA, atraktivno
20
210 ZAGREB-HORVATI, značka Dobrotvorno i
podupirajuće društvo “SAMOPOMOĆ”, izuzetno
rijetko i atraktivno, 40 mm
150
211 ZAGREB, značka BOG BLAGOSLOVIO ČASNI
ZANAT K.D.D., oko 1930, S.Kaurić-Zagreb
20
212 ZAGREB, značka LT-IF., oko 1930,
10
213 ZAGREB, značka SHPN, oko 1930,
30
214 ZAGREB, značka HRVOJE, oko 1930,
20
219 Planinska Zveza Slovenije, značka 1926-1941,
Griesbach&Knaus, Zagreb, 40x30 mm
70
220 PLANICA, značka ski kluba RATEČE, 1934,
Griesbach&Knaus 17x24 mm
60
221 PLANICA, “najboljšima na smučarskih tekmah”,
1926-1941, Griesbach&Knaus 26x37 mm
60
222 PLANICA, 1934, Griesbach&Knaus 15x36 mm 40
223 MARIBOR, Mariborski skijaški klub 1934,
Griesbach&Knaus 11x21 mm
215 ZAGREB, II kongres ugostitelja 1935
8
216 NDH, domoljubna značka povodom osnivanja
10.4.1941, I
20
40
30
224 MARIBOR, značka Mariborska zimskošportna
podzveza, 23x23 mm, Huguenin Lalocle, dvije igle,
rijetko i izvrsno sačuvano.
40
225 DOVJE-MOJSTRANA, značka skijaški klub 1934,
Griesbach&Knaus 19 mm
217 NDH, domoljubna značka, ZA DOM SPREMNI, I 20
218 ZAGREB, oznaka za ZET, prvi tip oko 1950
15
226 TRIGLAV, 1929, Griesbach&Knaus 28x36 mm
40
227 KRANJSKA GORA, značka 1934,
Griesbach&Knaus 28x31 mm
60
228 Planinska Zveza Slovenije, značka Slovenske plani- 30
narske tranzverzale, 37x30 mm
26
Bosna i Hercegovina
229 PLANICA, 1969 značka TEKMOVALEC, 35 mm
20
230 PLANICA, 1973 značka PRESS, 35 mm
20
238 Mostar, pjevačko društvo GUSLE 1888
30
239 Mostar, pjevačko društvo GUSLE 1888-1938
20
Crna Gora / Srbija
231 PLANICA, 1969 značka PRESS, 35 mm
20
232 PLANICA, 1969 značka ORG.KOMITE, 35 mm
20
233 Skijaška Zveza Slovenije, značka UČITELJ
SMUČANJA, 35 mm
20
234 Isto kao gore samo bez emajla, 35 mm
20
240 Crna Gora, značka Hotel Nikšić, 35x26 mm
10
241 BEOGRAD, prvo pjevačko društvo 1853-1928
20
242 APATIN, pjevačko društvo oko 1900
10
243 APATIN, značka djevojačke škole, rijetko
18
235 Skijaška Zveza Slovenije, značka VADITELJ 35 mm 20
236 Skijaška Zveza Slovenije, značka TRENER
SMUČANJA, 35 mm
20
237 Planinska Zveza Slovenije, značka GORSKA
REŠEVALNA SLUŽBA, 35 mm
20
27
Militaria
244 HRVATSKA, oznaka 42 domobranske “vražje”
divizije, rijetko i atraktivno
80
245 Medalja povodom posjete F.Josipa Mostaru i Sarajevu 1910, pozlata AE-28 mm, I
12
246 Crveni križ, Uskrs na bojištu 1915
20
247 AUSTRIJA, minijatura medalje SIGNUM
LAUDIS, pozlata AE
15
250 Ivo Kerdić, značka 26 domobranska pješačka pukovnija, T.Gareljić 29 (značka). Fali igla, rijetko
40
251 Hrvatska, oznaka Hrvatske Seljačke Zaštite, rijetko 40
248 Hrvatska, domoljubna značka ZA KRALJA I za
HRVATSKU, rijetko
252 NDH, domoljubna značka , I
15
253 NDH, domoljubna značka , I
20
254 NDH, domoljubna značka,
društvo ratnika Hrvata, I
20
40
249 ZAGREB, poklon tabakera, 1916, Ag, Pješačka
120
regimenta 53 (I.R.53), poklon zapovjednom aspirantu Paspi. Rijetko. Sudeći po natpisima na tabakeri, nju su pripadnici časničkog kora I. bataljona 53.
ugarsko - hrvatske pješačke pukovnije zajedničke
vojske poklonili za Božić na bojnom polju 1916.
godine časničkom namjesniku (Kadetten Aspirant) Paspi, te se odozada i potpisali.53. pukovnija
je najdugovječnija vojna postrojba u hrvatskoj
prošlosti, jer je nastala 1741. kao Pandurski korpus
baruna Franje Trenka, a raspuštena je tek 1919.
Krajem 19. i početkom 20. st. novačena je ljudstvom iz Zagreba i okolice. Imala je četiri bataljona.
255 NDH, Orden Krune Kralja Zvonimira s mačevima, I red 350
28
256 NDH, Orden Krune Kralja Zvonimira s hrastovim
grančicama, III red
150
260 NDH, Brončana Medalja Krune Kralja Zvonimira
na civilnoj vrpci, slabija kvaliteta
70
261 NDH, Brončana Medalja A.Pavelića, slabija kvaliteta 50
257 NDH, Brončana Medalja Krune Kralja Zvonimira
na ratnoj vrpci s hrastovim grančicama
120
262 NDH, Orden za Zasluge I reda, izvrsna kvaliteta, ali 200
nažalost bez suspenzije za vrpcu
258 NDH, Brončana Medalja Krune Kralja Zvonimira
na ratnoj vrpci
100
259 NDH, Željezna Medalja Krune Kralja Zvonimira na 100
ratnoj vrpci s hrastovim grančicama
263 Jeronim Malinar, HRVATSKA ODLIKOVANJA,
1943, knjižica s opisom odlikovanja NDH, izvrsna
kvaliteta
29
15
264 NDH, oznake Državne Radne Službe, rijetko
270 NDH, latice za časnika radne službe.
80
271 NDH, činovi domobranstva, pukovnik, pozamenterijska traka pleternog uzorka (14.4.1942).
30
272 NDH, činovi domobranstva, satnik pješaštva,
kompletan par.
50
80
265 NDH, gumb za poštanske jedinice, izuzetno rijetko 35
266 NDH zrakoplovna oznaka za kapu, Barac-Pogačić 55b 100
267 NDH, latice diplomatske službe, rijetko.
268 NDH, latice diplomatske službe, rijetko.
120
90
273 NDH, činovi domobranstva, topnički zastavnik, cik 18
cak uzorak prije 14.4.1942.
269 NDH, Diplomatska služba, latice za kragnu,
izuzetno rijetko
150
274 NDH, činovi domobranstva, pukovnik, habsburška
pozamenterijska traka.
30
30
275 NDH, činovi bojnika transportnih jedinica, kompletni par.
50
276 NDH, činovi bojnika HOS-a, kompletni par.
60
277 NDH, činovi pukovnika HOS-a, kompletni par.
65
280 NDH, oznaka Civilne Zaštite za motor, 1941-45,
127x82 mm
80
281 NDH, oznaka Narodne Zaštite za automobil, 194145, 120 mm
80
282 NDH, časnički remen, kompletan, Braća Knaus.
Rijetko i izvrsna kvaliteta.
550
278 NDH, činovi generala HOS-a, kompletni par, iznimna rijetkost, prvi puta u ponudi.
280
283 Dalmacija, Zadar talijanska medalja DALMATIA
REDENTA 1941 AE 32 mm
80
279 NDH, oznaka za kapu generala HOS-a, izuzetno
rijetko. Nema u nama poznatim zbirkama.
230
284 Zadar, Dalmacija, talijanska značka između dva
rata, manja oštećenja emajla
20
31
285 Srbija, orden Sv.Save 5 reda, Muhić-Car IIa tip
1914-1921, A.Bertrand
287 Srbija, “za hrabre srpske heroje” domoljubna medalja, 32x40 mm, AE
10
288 Jugoslavija, Kraljevina, četnička oznaka za kapu,
izuzetno rijetko
65
289 Jugoslavija, Kraljevina, oznaka za kapu za Jadransku stražu, rijetko
40
290 Jugoslavija, medalja “Vođi topa”, rijetko. CarMuhić MM10
70
200
291 Jugoslavija, medalja “Dobrom nišanđiji”, do sada
100
neopisana varijanta s valjkastom ušicom i natpisom
neuobičajenog dizajna. Nema u literaturi.
286 Srbija, orden Sv.Save 2 reda, Muhić-Car II model
900
IIb tip 1921-1941 zeleni Sv.Sava, A.Bertrand. Komplet koji se sastoji od zvijezde i ordenskog znaka.
Nova vrpca.
292 NAŠA KRILA, rijetka značka časopisa za zrakoplo- 70
vstvo u Kraljevini Jugoslaviji
32
293 Oznaka jedriličara A (III) klase, Kraljevina Jugoslavija do 1941, izuzetno rijetko, broj 2148
294 Jugoslavija, Kraljevina, plaketa mali Petar, AE
80
30
300 JUGOSLAVIJA, lot pionirskih oznaka 1947-48, 22 50
različite.
301 Lovačko odlikovanje III reda, N.R.Hrvatska, u
originalnoj kutiji, rijetko
20
296 Jugoslavija, socijalistička, orden partizanske zvijezda s puškama 3 red, ruski tip Monetny Dvor, I
40
302 Jugoslavija, Socijalistička, Orden Zasluga za Narod 160
1 reda u kutiji, I Vrlo niski broj dodjele - 491,
Zavod za izradu novčanica-Beograd. U originalnoj
kutiji. Vrlo rijetka inačica. Izvrsna kvaliteta
297 Jugoslavija, socijalistička, orden partizanske zvijezda s puškama 3 red, IKOM, I
50
303 Jugoslavija, Socijalistička, Orden Republike 3 reda
u kutiji, I
298 Jugoslavija, socijalistička, orden zvijezda sa srebrnim vijencem 2 red, ruski tip Monetny Dvor, I
110
304 Socijalistička Jugoslavija, oznake policije (milicije) 30
cca 1945-50, rijetko
299 Oznaka zavodske vojne policije, oko 1948, rijetko
30
305 Jugoslavija, značka Titove garde
295 Jugoslavija, socijalistička, spomenica 1941, ruski tip, I 80
33
60
12
306 Jugoslavija, Socijalistička, pilotska oznaka, 5 baklji, 80
malo oštećen emajl
307 Oznaka jedriličara B (II) klase, Jugoslavija poslije
1954, redni broj 1324, rijetko
20
308 Oznaka modelara A (III) klase, Jugoslavija do 1954, 25
rijetko, broj 45
309 Oznaka jedriličara A (III) klase, Jugoslavija do
1953, rijetko, broj 45
25
310 Jugoslavija, pilotska oznaka, umanjenica, Ag
5
311 Jugoslavija, pilotska oznaka, umanjenica, Ag
5
312 Jugoslavija, padobranska oznaka, umanjenica, 5
313 Jugoslavija, Pilot-mehaničar oznaka, umanjenica, 5
314 Oznaka vojnog Padobranca, Jugoslavija
30
315 Oznaka vojnog Padobranca, Jugoslavija, dodatna
pločica za 20/35 skokova
30
316 Oznaka sportskog padobranca C (I) klase, rijetko,
broj 1030
20
317 Oznaka sportskog padobranca B (II) klase,
10
318 Oznaka vojnog Padobranca - kandidat, minijatura, 4
319 Jugoslavija, Crveni križ, zlatni dobrovoljni davalac, 25
uz to značka i originalna kutija
320 Jugoslavija, brončana jednostrana medalja Savez
Rezervnih Vojnih Starješina , originalna kutija
15
321 Jugoslavija, zlatna jednostrana medalja Savez
Rezervnih Vojnih Starješina , originalna kutija
18
322 Jugoslavija, pokazna ploča za oznake i činove JNA, 60
18 komada u lijepoj rami.
34
Ostalo
326 ZAGREB, dalekozor za kazalište, proizvođač
Hirsch-Zagreb, zanimljivo i rijetko
35
323 Zrakoplovstvo, mapa za pisanje, vjerojatno nagrada 60
za 10 godina rada u društvu ili slično - 1947. Iznimno atraktivno.
327 Veliki zemljovid Narodne odbrane, komanda 35.
50
partizanske divizije za protivdesantnu odbranuSutjeska II. odobrio i potpisao komandant Generalmajor Nikola Uzelac i komandant Pukovnik Sava
Jurasović. Odlično uščuvano, 115x120 cm
324 KUTJEVO, ukrasni tanjur s grbom plemenitaške
obitelji Turković.Nekadašnji vlasnici Kutjevačkih
vinograda, jedna od največih i najznačajnijih
plemenitaških obitelji u Hrvatskoj. UNIKAT
Fotografije
200
328 ZAGREB, kanonik Franjo Budicki 1825-1908, fo- 18
tografija oko 1900, oko vrata ima Kaptolski Orden
Zagrebačke Nadbiskupije. Original ordena imali
smo na našoj drugoj aukciji 3.6.2006 broj 468.
Zanimljiva i rijetka fotografija zagrebačke prošlosti.
329 VARAŽDIN, biciklistički prvak Varaždinske Sloge 10
1912, mnoštvo odlikovanja
325 ZAGREB, reklamna lepeza za Hrvatsku Ženu, Ban 100
Jelačić, tramvaj, oko 1912.
330 Vrlo lijepa fotografija Crnogorca u narodnoj nošnji
sa oružjem. Karton 11x16 cm. Zanimljivo da je
fotografija nastala u San Francisu SAD.
35
14
331 Lot 22 fotografije iz razdoblja I svjetskog rata i
ranije. Zanimljivi motivi, odore i oznake. Dobra
kvaliteta. Sve veliki format razglednice.
40
332 Vrlo dekorativna fotografija na kartonu sa vjenčanja 12
austrijskog dočasnika 1902. 11x16 cm u zaštitnom
omotu.
333 Fotografija žandarmerijskog narednika nastala u
Gackom ožujka 1918. godine 9x13,5 cm.
16
334 Fotografija na kartonu sa žandarmerijskim narednikom i suprugom nastala u Tuzli. 10x16,5 cm.
12
335 Lot 11 fotografija 16x11 cm. nastalih u Srbiji i
Makedoniji za vrijeme austrijske okupacije. Na
poleđini svake legenda na njemačkom. Vrlo dobra
kvaliteta, zanimljivo.
30
338 Zajednička fotografija vojnika, dočasnika i časnika
ispred zrakoplova Breguet 14x9 cm.
10
339 Fotografija pripadnika 1 baterije 5. brdskog diviziona Bosanskog artiljeriskog puka. Snimljeno u
Višegradu 1923. godine. 13x8,5 cm.
10
340 Split 07. 06. 1926 dolazak Britanske ratne flote.
14x9 cm.
20
341 Split 07. 06. 1926 dolazak Britanske ratne flote.
14x9 cm. Britanski admiral vrši smotru.
20
342 Divizijski general Aleksandar Stojšić, Sarajevo 1928. 10
343 Franjo Kratohvil komandir 4. eskadrile, Zagreb 1928. 10
344 Ukrcaj torpeda u Bokokotorskom zaljevu 1929.
14
345 Brod Hvar i pokraj njega dvije podmornice
Kraljevine Jugoslavije.
12
346 Vjerojatno minopolagač Kr. Jugoslavije oko 1930.
10
347 Šumari, Kraljevina Jugoslavija oko 1935.
12
348 Dopisnica vojnog zarobljenika Ivana Bindera iz
Njemačke u Zemun 1943. Autoportret u akvarelu.
Dobra kvaliteta, zanimljiva ratna uspomena.
12
336 Fotografija razrušenog svjetionika i prva godišnjica 20
pogibije kotorskih mornara prilikom pobune 1918.
godine. Na grobu pripadnici Socijal Demokratske
stranke, kasnije komunističke partije. Rijetko.
337 Album sa trinaest fotografija engleske flote u
Bokokotorskom zaljevu. Zanimljiv snimak nosača
aviona.
20
36
349 Salonska fotografija ustaše-čarkara naoružanog
mauserom i ručnom bombom 8,5x13 cm.
14
350 Ustaša snimljen u početcima stvaranja NDH.
10
351 Ustaški dočasnik i vojnik snimljeni u Foto-Zagreb
Ilica 154. 8,5x13,5 cm.
12
359 Lot 10 fotografija 8x12 cm s portretima pripadnika 40
13 SS planinske divizije ili 1. Hrvatske SS divizije
Hanđar. Fotografije napravljene sa originalnih fotoploča nakon rata za potrebe BH UDB-e.
360 Lot 8 fotografija s prikazom domobrana na poljskim 16
radovima 14x9 cm.
352 Mimohod ustaša vjerojatno 1943. godine. 17x11
20
cm. Fotografija iz arhiva UDB-e koja je pokušala
rekonstruirati imena prvog reda postrojenih ustaša.
353 Dvije fotografije malog formata nastale u Pe20
trinji 1942. Njemački časnici pokraj pekarne s
motorkotačem i njemački vojnici, grupna fotografija.
354 Ustaša i dva domobrana sprovode uhičenika vjerojatno u Istočnoj Slavoniji. Fotografija snimljena na
željezničkoj postaji.
20
361 Lot nepoznatog domobranskog dočasnika s preko
100
100 fotografija. Neke iz doba kraljevine Jugoslavije.
362 Lot dočasnika Zdenka Franza s preko 120 fotografi- 50
ja i dva dokumenta. Sve fotografije manjeg formata
(8x6 cm)na večini zabilježeno mjesto i datum
snimanja (Bosna 1942/43) Neke iz doba kraljevine
Jugoslavije. Vrlo zanimljivo za daljnje proučavanje.
355 Pripadnik neke od hrvatskih divizija pri Wermachtu 12
sa suprugom. Istaknuo kolajnu Krune kralja Zvonimira sa hrastovim liščem na ratnoj vrpci.
363 Album fotografija nastalih za vrijeme posjeta
ustaške mladeži jednom logoru u Slovačkoj 1942
godine. 45 vrlo zanimljivih fotrografija.
356 Fotografija manjeg formata s prikazom groba
natporučnika Ludviga pl. Wolfartha, pripadnika
ojačane 369 hrvatske pukovnije koja se borila na
Istočnom bojištu.
16
357 Fotografija manjeg formata pripadnika Einsatzstaffel-a snimljena u Zagrebu 1941.
10
358 Fotografija pripadnika časnika i vojnika jedne od
12
hrvatskih divizija pri njemačkoj vojsci nastala u
Glini ispred ulaza u Doma za maloljetnike. Čirilični
dio teksta iz naziva skinut.
20
364 Logor ustaške mladeži za vrijeme susreta mladeži u 10
Slovačkoj. Ova fotografija je poslužila za duplericu
u časopisu ustaške mladeži br. 35 iz 1942 godine.
37
365 Kolona domobrana u zimi vjerojatno 1942. U pozadini
20
pravoslavna crkva. Suhi žig MINORS-a 18x13 cm.
375 Pripadnici topničkog odjela hrvatske divizije na
položaju 18x12 cm.
20
366 Kolona domobrana i tenk u prvom planu 18x13 cm.
Na poleđini žigovi iz doba NDH.
20
376 Hrvatski vojnici sa MG-om na položaju. Strojničar
oslanja strojnicu na rame pomoćnika koji drži
nožice radi preciznijeg gađanja 18x12 cm.
20
377 Pripadnik jedne hrvatske divizije prilikom dodjele
Poglavnikove kolajne za hrabrost 11x17 cm.
20
378 Pripadnik hrvatske divizije prilikom prijenosa
minobacačke granate 12x18 cm.
14
379 Sa dočeka hrvatskih častničkih pripravnika u Zagrebu 18x13 cm. Suhi žig MINORS-a
16
367 Domobranska zaprega u pokretu 18x12 cm. Na
poleđini žigovi UDBE s pokušajem identifikacije
likova sa fotografije. Lagano oštečen donji rub.
14
368 “Hrvatski brdski lovci u lovu na komunističke ban- 20
de18x13 cm.” Legenda na njemačkom na poleđini.
369 Pripadnici hrvatske divizije prilikom izvlačenja ranjeni- 20
ka 18x13 cm. Brojevi na slici i žig na poleđini ukazuju
na pokušaj identifikacije vojnika od strane UDB-e.
370 Pripadnici hrvatske divizije prilikom prelaska mosta s
20
minobacačem 18x13 cm. Brojevi na slici i žig na poleđini
- pokušaj identifikacije vojnika od strane UDB-e.
380 Mimohod pripadnika hrvatskog zrakoplovstva 15x11 cm. 16
371 Časnici i dočasnici neke hrvatske divizije na
zajedničkoj fotografiji 17x12 cm.
16
372 Na poleđini “Hrvatski vojnici prolaze jednim
naseljem progoneći neprijatelje našeg naroda”
Naljepnica MINORS-a. Kasniji pokušaj identifikacije vojnika od strane UDB-e. 17x12 cm.
20
373 Pripadnici jedne hrvatske divizije u planinama
Bosne 17x13 cm.
20
374 Pripadnici jedne hrvatske divizije prilikom čišćenja 20
osobnog naoružanja 17x13 cm.
381 Svečani mimohod pripadnika hrvatskog zrakoplovstva u Zagrebu 18x13 cm.
20
382 Mehaničari hrvatskog zrakoplovstva pregledavaju
motor zrakoplova 17x11 cm
20
383 Hrvatski protuzrakoplovci na položaju 18x14.
20
384 Hrvatski protuzrakoplovci na položaju 1943 godine 20
18x14.
38
385 Posada protuzrakoplovnog topa prilikom punjenja
topa 13x18 cm.
20
393 Padobranci neposredno nakon slijetanja kod Drvara. 20
394 Drvar, padobranac ranjen prilikom doskoka.
20
395 Drvar, ranjeni dočasnik izdaje naredbe.
20
396 Drvar, pružanje prve pomoći ranjenom drugu.
20
397 Lot 11 fotografija s prikazom njemačkih vojnika
na položajima kod Slavonskog Broda u siječnju
1944.Sve fotografije na poleđini imaju legende na
njemačkom. 18x13 cm.
80
386 Njemačka pješadija i teško oružje u lovu na bandite 20
u okolici Šibenika 25. 09. 1943.
387 Specijalne operacije u kršu protiv bandi s područja
Šibenika 25. 09. 1943. Obrati pozornost na lik
Mickeya Mousa na tenku.
25
388 Tenkovi na prilazima Bosanskom Grahovu za vrijeme desanta na Drvar 31. 05. 1944.
20
389 Njemački padobranci u banditskom gnjezdu na
potezu Drvar-Bihać 01. 06. 1944.
20
390 Zatvoreni prolazi za bandu na potezu Bihač-Drvar
31. 05. 1944.
20
391 Specijalno oružje padobranaca u akciji. Drvar 01.
06. 1944.
20
392 Udarna grupa njemačkih padobranaca kod Drvara.
16
398 Lot 18 fotografija večinom nastalih na području
100
NDH. Pikazuju hrvatske i njemačke vojnike, zrakoplove itd. 18x13 cm.
399 Smotra knjiga i izdavaštva na tlu NDH 1944. godine. Izložbena dvorana. 24x18 cm.
39
20
400 Ulaz na izložbu 3 godine Hrvatske književnosti i
novinarstva. Doglavnik Adem aga Mešić i predsjednik vlade dr. Nikola Mandić te drugi visoki
dužnosnici NDH.24x18 cm.
25
401 Izložba 3 godine Hrvatske književnosti, ministar
Lorković i predsjednik vlade dr. Nikola Mandić te
visoki dužnosnici NDH.24x18 cm.
40
408 Poglavnik Ante Pavelić u posjeti ranjenim vojnicima u bolnici Rebro-Zagreb 23x18 cm.
40
409 Ranjeni vojnici idu na susret s Poglavnikom 23x18 cm. 20
402 Poglavnik Ante Pavelić sa pobočnicima na konjima 40
u šetnji Zagrebom 23x18.
403 Poglavnik Ante Pavelić sa pobočnicima na konjima 40
u šetnji Zagrebom 23x18.
404 Poglavnik Ante Pavelić sa pobočnicima na konjima 40
u šetnji Zagrebom, ugao Mesničke i Ilice. 23x18.
405 Poglavnik Ante Pavelić sa pobočnicima na konjima 40
u šetnji Zagrebom, ugao Masničke i Ilice. 23x18.
410 Prilikom zajedničkog ručka hrvatskih i njemačkih
vojnika u domu za napuštenu djecu u Zagrebu.
23x18 cm
411
Vitez Slavko Kvaternik, na odori samo ustaška
značka. 18x24 cm. Rijetko, dobra kvaliteta.
20
412 Vitez Slavko Kvaternik. Rijetka fotografija u civilnom odijelu 12x17 cm.
20
50
413 Stožerni pukovnik sa odlikovanjem reda Krune
25
kralja Zvonimira trečeg stupnja s mačevima i ratnm
spomen znakom.18x23 cm
406 Poglavnik Ante Pavelić sa pobočnicima na konjima 30
u šetnji Zagrebom, Trg bana Jelačića 23x18.
407 Poglavnik Ante Pavelić u posjeti ranjenim vojnicima u bolnici Rebro-Zagreb 23x18 cm.
40
414 Zanimljiva fotografija s prikazom visokih časnika
domobranstva. Treči s lijeva stoji satnik Hinko
Alabanda, predratni zakleti ustaša, kasnije ustaški
pukovnik i generela domobranstva, zapovjednik
časničke škole. 28x22 cm foto Tonka Zagreb.
40
80
Putovnice, iskaznice i dokumenti
415 Lot dvije vrlo atraktivne fotografije nastale prilikom 30
snimanja filmova Stukas i U-Boote westwarts.
Fotografije sdu služile kao reklama za filmove i na
poleđini imaju poništene biljege NDH kao i ostale
prateće žigove. 30x23 cm.
420 Propusnica izdana od policijskog komesarijata u
Mariboru 1920 godine. Rijedak dokument u dobrom stanju.
20
421 Crnogorski pasoš izdan na Cetinju 1914 godine.
Potpuno ispunjen vizama i biljezima. Rijetko.
Korice lagano oštečene.
20
422 Putni dokument izdan u Rimu u Njemačkom poslanstvu 1915. godine. Dobra kvaliteta. Rijetko.
14
423 Iskaznica i dokument izdani u Rijeci 1921 i 1927 na 20
isto ime. Dobra kvaliteta.
416 Četnici, 18x13 cm.
20
417 Lot dvije fotografije sa prikazom zapljenenih
14
njemačkih topova od strane partizana 1945. godine.
418 Pukovnik JNA u svečanoj odori sa istaknutim odlik- 10
ovanjima i medaljama.
419 Korveta Jugoslavenske ratne mornarice, velika
fotografija 52x36 cm
30
424 Dozvola za putovanje u Crikvenicu iz Zagreba
preko Rijeke za 4 osobe od 01. 08. 1918.
16
425 Dozvola privremenog boravka u Zagrebu za
čehoslovačku državljanku iz 1932.
10
426 Podoficirska legitimacija za podoficira Kraljevske
14
ratne mornarice. Oznaka strojara na lijevom rukavu.
427 Vozna iskaznica za bicikliste grada Zagreba iz
1905. Rijetko.
41
14
428 Osobna knjižica pripadnika oružanih snaga NDH za 20
pričuvnog domobrana. Dobra kvaliteta.
429 Dvojezična osobna iskaznica izdana od općinskog
poglavarstva Slavonski Brod i ovjerena od
Ortskommandanta 1943. Odlična kvaliteta.
435 Obavijest o prekomandi pripadnika domobranske
poljopriradne straže u IV Gorski zdrug.
10
436 Potvrda redarstvenom izvidniku iz redarstva grada
Zagreba da se može oženiti. Izdana 10. 03. 1943.
Zanimljiv i rijedak dokument.
16
14
437 Dvojezična propusnica izdana u Slavonskom Brodu 16
za put u Zagreb preko Siska. Zanimljiv provizorni
žig Predstojništva gradskog redarstva. Izdana 13.
06. 1941.
430 Lot, iseljenička putnica NDH i radna knjižica
Njemačkog Reicha. Sve izdano istoj osobi. Putnica
u lošem stanju. Povoljno.
438 Dozvola za putovanje Predstojničtva redarstva u
Brodu na Savi za put do Zagreba i natrag 28. 02.
1942. Dobra kvaliteta
16
439 Propusnica župske redarstvene oblasti u Brodu na
Savi za putovanje do Požege i natrag. Izdana 1944.
Dobra kvaliteta.
16
440 Propusnica izdana od poglavarstva u Požegi za
putovanje iz Alaginaca u Požegu. Dobra kvaliteta.
16
40
431 Prometna knjižica za ženski bicikl izdana u Vinkovcima 1941 godine te obnavljana di 1944.
14
432 Otvorena zapovijed za putovanje domobrana iz
Doboja preko Broda u D. Miholjac i natrag 1942.
16
441 Potvrda izdana pripadniku protuoklopnog sata 5.
12
lovačke pukovnije.Izdana u svrhu ishođenja potpore
za roditelje.
433 Potvrda o upisu u vojnu evidenciju od 03. 06. 1941. 12
434 Odluka kojom pripadnik PTS-a može useliti u
određen stan u Zagrebu. Izdana 13. 07. 1944.
16
442 Dokument Predstojništva gradske policije u Sisku
o pretresu stana 21. 04. 1941. Aptirani žig iz doba
Banovine Hrvatske.
42
12
443 Dozvola za putovanje u Njemačku i natrag, Velika
Gorica 25. 05. 1941.
25
444 Lot dokumenata na ime Milan Maršić predstavnika 40
Kraljevine Jugoslavije na skupu u Njemačkoj koji
je organiziralo ministarstvo prehrane i poljoprivrede. U lotu je svečana pozivnica, jelovnik
svečane večere sa vrlo zanimljivim popisom gostiju
i planom sjedenja te ulaznica za prigodni koncert.
445 Vrlo rijetka dvojezična čestitka borcima na
istočnom bojištu sa žigom promidžbenog ureda.
30
446 Zanimljivo pismo bivšeg ministra u vladi NDH
Hilmije Bešlagića glavnom ravnatelju PBB. nakon
povratka iz partizanskog zarobljeništva.
30
447 Naprijed, organ komunističke partije hrvatske otis- 40
nut od strane obavještajne službe NDH kao poziv
partizanima za predaju. Odlično stanje, vrlo rijetko.
448 Letak kojim se hrvatska vojska obraća stanovnicima-Hrvatima pobunjenih sela, rijetko, 14x20 cm.
40
449 Promidžbeni letak otisnut od strane NDH koji govori o bezizglednosti borbe protiv Njemačke.
40
450 Čestitka J.B. Tita za Novu godinu 1976 sa original- 20
nim potpisom.
451 Spomenica za službu u vojsci AU Monarhije. Vrlo 85
lijepa litografija sa umontiranom glavom Imbre pl.
Maretića pripadnikom K.u.K. poljskog topništva 39
regimente iz Varaždina. Uramljeno 40x52 cm.
452 De la Fosse: CROATES INFANTERIE, Hrvatski
pješak, Cherau 1747. Vrlo rijetko, 22x34 cm,
odlično očuvano.
43
180
453 Adolf von Horsetzky: 33 Tafeln zur kriegsgeschichtlichen Übersicht der wichtigsten Feldzüge
der letzten 100 Jahre, drugo izdanje, L.W.Seidel
&Sohn, Beč 1889. Vojna povijest i strategija na 33
zemljovida, mapa s tvrdim koricama, 22x35 cm.
100
458 Plakat s prikazom kondicijskih vojnih vježbi za
pripadnike Austro-ugarske vojske.
16
459 Godišnjak Jugoslovenskog vazduhoplovstva,
100
Beograd 1937. Uredio Radmilo Živković, sve o
organizaciji vojnog zrakoplovstva, zaštita od zračne
opasnosti, noćnih napada, zrakoplovna industrija,
jedriličarstvo itd. Mnoštvo fotografija, grafikona,
crteža, reklama. Veliki folio format, platneni uvez,
zlatna slova.
454 Izvadak iz povijesti ces. i kr. pješačke pukovnije na- 40
dvojvode Leopolda broj 53. za porabu podčastnika,
Zagreb 1891. izdanje povodom 150. godišnjice
osnutka pukovnije, 74 str., tvrdi uvez, 14x20 cm.
455 Ilustrovana ratna kronika, Zagreb 1914. prvih
18 brojeva. Tjednik koji je pratio događanja na
bojišnicama. Vrlo zanimljivo za pručavanje povijesti prvog svjetskog rata.
100
456 Plakat s prikazom kondicijskih vojnih vježbi za
pripadnike Austro-ugarske vojske.
16
457 Plakat s prikazom kondicijskih vojnih vježbi za
pripadnike Austro-ugarske vojske.
16
460 20 godina naše vojske 1918-1938. Veliki vojni
30
almanah, mnoštvo fotografija, članaka, studija...Tvrdi
uvez sa zlatnim slovima, odlično uščuvan. 16x22 cm.
461 Mornarički glasnik za 1937. Izdaje Štab mornarice
Zemun. Mnoštvo članaka, fotografija, vojnih zemljovida...Kvarto format, tvrdi uvez, 856 str.
44
50
468 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 18. Ri18
jedak časopis sa zanimljivim člancima i atraktivnim
fotografijama.
462 Katalog njemačkih zrakoplova prikazanih na prvoj
međunarodnoj izložbi u Beogradu 1938. Iako se
većinom radi o civilnim zrakolplovima, jedan dio
katalog se odnosi i na borbene zrakoplove te razne
probne projekte. 25x35 cm 60 str.
40
469 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 19.
470 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 23.
18
18
471 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 24.
472 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 26. 473 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 27. 18
18
18
474 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 28.
475 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 29. 476 Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 33. 18
18
18
477
478
479
480
18
18
18
18
463 Die Wermacht, knjiga o njemačkoj vojsci s obiljem 40
zanimljivih fotografija. Berlin 1941, tvrdi uvez, 320
strana.
464 Službovni naputak za Državnu redarstvenu stražu
40
Nezavisne Države Hrvatske, VI. knjiga učila. Istrgnut predgovor s fotografijom Poglavnika. Bogato
ilustrirana, 552 str., i 5 planova.
465 Hrvatu u Borbi,vojnički godišnjak
1944,Ministarstvo oružamih snaga,224 str,10 x
14cm,dobro očuvano,slika poglavnika.
30
466 Lot, časopis Vjestnik ministarstva domobranstva i
Zbornik zakona i naredaba.
25
467 Slavko Pavičić: Hrvatska vojna i ratna poviest (Prvi 15
svjetski rat), Zagreb 1943. Kvarto format, tvrdi
platneni uvez sa zlatotiskom, 717 str.
45
Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 38. Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 35. Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 39. Ustaška mladež, časopis, Zagreb 1942 br. 40. 489 Krugoval, Zagreb 1943 br. 24.
10
490 Signal dvobroj iz 12 mjeseca 1941. Odlična
kvaliteta.
491 Signal br. 1 1942.
492 Signal br. 8 1944.
10
10
10
481 Hrvatska krila, komplet od prvog do zadnjeg broja 900
1941.-1945. Uvezano u pet knjiga, odlična kvaliteta
vrlo rijetko.
482 Neue Ordnung, Hrvatski tjednik na njemačkom za
politiku i privredu, Zagreb 1942 br. 54.
16
493 Mit Hitler im Polen, promidžbena knjiga. Pedesetak 40
stranica fotografija nastalih prilikom zauzimanja
Poljske. Tragovi oštečenja od vlage.
483 Krugoval, Zagreb 1941 br. 24
484 Krugoval, Zagreb 1942 br. 3
485 Krugoval, Zagreb 1942 br. 11.
486 Krugoval, Zagreb 1942 br. 15.
487 Krugoval, Zagreb 1942 br. 16.
488 Krugoval, Zagreb 1943 br. 25.
494 Mit Hitler im Westen, promidžbena knjiga s preko
50 stranica samih fotografija nastalih prilikom
zauzimanja Ftrancuske. Meke korice, oštečene
vlagom, ali sve ostalo u dobroj kvaliteti.
50
495 Schraml Franz Kriegsschauplatz Kroatien 1962.
Odlična knjiga koja obrtađuje hrvatske divizije
pri njemačkoj vojsci, 369, 373 i 392 pješadijske
hrvatske divizije. 46 fotografija i 23 karte i skice.
Tvrdi uvez, 312 stranica.
100
10
10
10
10
10
10
46
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
409
File Size
6 020 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content