close

Enter

Log in using OpenID

33. aukcija numizmatika odlikovanja militaria

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
33. AUKCIJA
NUMIZMATIKA
ODLIKOVANJA
MILITARIA
Subota, 25.05.2013.
s početkom u 13,30 sati
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 700 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
Izvod iz pravila aukcijske prodaje:
1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,5% na izlicitiranu cijenu u
što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma,
i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđači, ako žele licitirati, moraju se
prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak
izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti
koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će
stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije
bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije posebno
naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne
podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po
srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o
rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller, and issues the receipt, while the buyer pays 18.5% of the achieved
price, tax included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint, the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the
auction: in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During
all written bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders
must apply to the auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will
be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the
item bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity,
which is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that
specialist arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that
has lost in the arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has
given a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the
seller.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data
of the seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian
Kunas on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items
for the auction catalogue at the expense of the auction house.
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
3
XXXIII aukcija - ponude se primaju zaključno s 24.05.2013 u 24,00h
Bids will be taken until 24th May, 2013. at 24.00pm
VAŽNO UPOZORENJE
Tablica licitacije:
od -
2 - 10 + 1
10- 20
+2
20- 100
+5
100 - 200 + 10
200 - 500 + 20
500 - 1000 + 50
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
Kvaliteta predmeta
N
UNC
stgl
FDC
I
NEKORIŠTEN
I
XF
vzgl
SPL
II
IZVRSTAN
VL
VF
ss
BB
III
VRLO LIJEP
L
F
s
MB
IV
LIJEP
VD
D
VG
sg
B
V
VRLO DOBAR
G
g
VI
DOBAR
Najava sljedeće aukcije: 07. PROSINAC 2013.
javite ako ste zainteresirani i poslat ćemo Vam katalog
4
KOVANI NOVAC
Antika
1001 DOMITIAN, denar, Ag, 2,85 g, 18 mm, VF
1002 HADRIJAN, denar, Ag, 2,85 g, 17 mm, F
20 1007 DIOKLECIJAN, antoninian, Rim, AE, 3,51 g, 23
mm, XF
25
1008 DIOKLECIJAN, AE, Antiohija, AE, 4,01 g, 21 mm,
VF-XF
15
1009 DIOKLECIJAN, antoninijan, Rim, AE-silbersud,
3,73 g, 23 mm, XF
30
1010 DIOKLECIJAN, antoninijan, Rim, AE-silbersud,
4,92 g, 23 mm, VF
18
1011 DIOKLECIJAN, follis, Aquilea, AE, 9,87 g, 26
mm, XF
40
1012 DIOKLECIJAN, follis, Siscia, AE, 10,74 g, 27 mm,
VF-XF
35
15
1003 CARACALLA, DENAR, Ag, 3,22 g, 20 mm, VF
20
1004 CARACALLA, DENAR, Ag, 3,33 g, 19 mm, XF
25
1005 PROB, antoninijan, Siscia?, AE-silbersud, 4,37 g,
23 mm, XF
35
1006 DIOKLECIJAN, antoninian, Lyon, Bilon, 3,90 g,
22 mm, XF
40
5
Dubrovnik - Ragusa
1013 DIOKLECIJAN, follis, Antiohija, AE, 9,32 g, 27
mm, XF
40 1022 DUBROVNIK-RAGUSA, denar, bez sigle, Ag, 1,2
g, 21 mm, VF
1014 GRATIANUS, siliqua, Ag, 2,35 g, 18 mm, F-VF
20
1015 VALENS, lagana siliqua, Ag, 1,51 g, 17 mm, F-VF
1023 DUBROVNIK-RAGUSA, denar, sigla krstionica,
Ag, 1,2 g, 21 mm, VF
50
1024 DUBROVNIK-RAGUSA, denar, sigla R, Ag, 1,04
g, 20 mm, VF
50
1025 DUBROVNIK-RAGUSA, reducirani denar, sigla
R, Ag, 0,65 g, 17 mm, VF
20
1026 DUBROVNIK-RAGUSA, reducirani denar, sigla
R, Ag, 0,6 g, 18 mm, XF
25
20
20
HRVATSKA
Slavonija
1016 Hrvatski frizatik, denar, Ag, 0,53 g, 12,5 mm,
RENGJEO 49, VF
30
1017 Hrvatski frizatik, denar, Ag, 0,59 g, 12 mm,
RENGJEO 56, VF
25
1018 SLAVONIJA, Kralj Bela IV 1235-70, banovac,
obol, Ag, 0,25 g, 12 mm, VF
70
1019 SLAVONIJA, Kralj Bela IV 1235-70, banovac,
denar, sigle dvije ptice, Ag, 0,79 g, 16 mm, VF
30 1027 DUBROVNIK-RAGUSA, reducirani denar, sigla
R, Ag, 0,68 g, 18 mm, VF
1020 SLAVONIJA, Kralj Ladislav IV 1272-1290, banovac, denar, sigle R-R-L, Ag, 0,92 g, 16 mm, VF
1021 SLAVONIJA, banovac, denar, Ban Mikac Mihaljević
1325-43, sigle B-M, Ag, 0,61 g, 16 mm, VF
50
1028 DUBROVNIK-RAGUSA, KONTRAMARKA U
KALUPU, reducirani denar, sigla R, Ag, 0,59 g, 17
mm, XF
30
1029 DUBROVNIK-RAGUSA, KONTRAMARKA U
KALUPU, reducirani denar, sigla R, Ag, 0,62 g, 17
mm, VF
20
65
135
6
1030 DUBROVNIK-RAGUSA, dinarić, 1646, Ag, 0,66
g, 17 mm, VF
1031 DUBROVNIK, perpera 1733, Ag, 27 mm, 5,43 g,
REŠ: 2543, VL, RRR
1032 DUBROVNIK, stari vižlin, 1747, Ag, 28,01 g, VL
1033 DUBROVNIK, stari vižlin, 1747, Ag, 28,01 g, VL
1034 DUBROVNIK, vižlin, 1753, Ag, 28,21 g, L-VL
12
1035 DUBROVNIK, vižlin, 1753, Ag, 28,36 g, L-VL
70
1036 DUBROVNIK, vižlin, 1761, Ag, 27,57 g, VL
80
1037 DUBROVNIK, vižlin, 1761, Ag, 25,96 g, L-VL
60
1038 DUBROVNIK, vižlin, 1761, Ag, 27,99 g, VL
70
1039 DUBROVNIK, vižlin, 1767 GB DM, Ag, 27,85 g,
VL
70
150
130
180
65
7
1040 DUBROVNIK, vižlin, 1768 GB GA, Ag, 21,34 g, L
(možda kopija iz vremena)
40 1045 DUBROVNIK, vižlin, 1771 GA DM, Ag, 28,39 g,
VL
1041 DUBROVNIK, vižlin, 1768 GB GA, Ag, 28,34 g,
VL
55 1046 DUBROVNIK, vižlin, 1771 GA DM, Ag, 26,76 g,
VL
65
1042 DUBROVNIK, vižlin, 1768 GB GA, Ag, 27,54 g,
VL
70
85
1043 DUBROVNIK, vižlin, 1768 GA GA, Ag, 28,54 g,
VL
65 1048 DUBROVNIK, vižlin, 1777, Ag, probušen, L
1047 DUBROVNIK, vižlin, 1773 GA DM, Ag, 27,76 g,
VL
1049 Sedmogradska, Gabriel Bethlen 1621, DA(lmatia),
CR(oatia), SL(avonia) R(ex), denar, Ag, 0,5 g, 12
mm, XF
1044 DUBROVNIK, vižlin, 1777 DM GB, Ag, probušen,
L
15
65
15
22
8
Kotor - Cattaro
1050 KOTOR, folar, sigle L-B (Leonardo Bembo 144245), AE, 0,71g, 15 mm, VL
Jugoslavija
40
1057 JUGOSLAVIJA, 2 dinara 1975, UNC, RR
1051 KOTOR, folar, sigle D-G (Domenico Gritti 152627), AE, 0,56 g, 15 mm, VL
50
1052 KOTOR, folar, sigle V-C (Vicenzo da Canal 158183), AE, 0,42 g, 16 mm, VL
50
Srbija
1053 UROŠ I, 1243-76, matapan, Ag, 1,64 g, 21 mm, VL
18
1054 DUŠAN I, 1331-55, denar, sigle P-L, Ag, 1,14 g, 19
mm, LJUBIĆ 107, VL
25
1055 LAZAR, Pribičević, 1371-89, denar, Ag, 0,84 g, 17
mm, Jovanović 155, VL
35
15
ŽETONI
Hrvatska
1058 VARAŽDIN, Varaždinbreg, KORADOVICA veleposjed Franje Pusta, 1/4 radnog dana, Cu, 34 mm,
8,71 g Žetone je najvjerojatnije izradio naš poznati
medaljer R.Valdec. Izuzetno rijetko
80
1059 VARAŽDIN, Varaždinbreg, KORADOVICA veleposjed Franje Pusta, 1/2 radnog dana, ME, 34 mm,
9,57 g Žetone je najvjerojatnije izradio naš poznati
medaljer R.Valdec. Izuzetno rijetko
80
1060 VARAŽDIN, sorlini igrača marka, probušen
12
1061 MAKARSKA?, MA HO (Makarski Hoteli), ME, 21
mm
20
1062 CRIKVENICA, ad turres, 10 fillira, AE
20
Kraljevina Jugoslavija
1056 JUGOSLAVIJA, 1 dukat 1934, Au, 3,49 g, XF,
RRRR
1300
9
PAPIRNI NOVAC
Hrvatska
1063 Žeton POMOĆ, 1941-45, tješteni lim, rijetko
8
1064 DUBROVNIK, Hotel Libertas, I
10
1065 MEĐIMURJE?, žeton 1 liter, ME, 25 mm
20
Slovenija
1066 SLOVENIJA, 1 Lipa 1990, Ag, 11 g, 26,8 mm, PŠ
2008/ str 418
1071 BREGANA, Kiepach, 30 novčića, 1880-1918, VF,
RR
120
1072 BREGANA, Kiepach, 15 dinara, 1918-24, XF, RR
120
35
Srbija
1067 Žeton u obliku novca Kraljevine Srbije, 12 mm, 2
dinara 1882, MANDIĆ SR496, RR
1073 RIJEKA-Fiume, LOT 3 novčanice s pretiskom
CITTA DI FIUME, VF, original
40
1074 GJURGJEVAC, KOTARSKA OBLAST, pretisak
na 1 krunu 1916, VF
10
1075 ŠID, KOTARSKA OBLAST, pretisak na 1 krunu
1916, -VF
10
20
1070
1068
1069
1068 SRBIJA, Kraljevo - državna fabrika aviona, 1926,
ME, 28 mm, RR na svim poznatim žetonima pojavljuju se samo dva broja 55 i 742
40
1069 SRBIJA, Kraljevo - državna fabrika aviona, 1926,
ME, 28 mm, RR na svim poznatim žetonima pojavljuju se samo dva broja 55 i 742
40
1070 SRBIJA, lječilište Vrnjačka Banja, ME, 22 mm, VL
10
10
1076 MITROVICA, KOTARSKA OBLAST, pretisak na
1 krunu 1916, -VF
10
1080 SISAK, KR.KOTARSKA OBLAST, pretisak na 2
krune 1917, -VF
10
1077 OSIJEK, FINANCIJSKO RAVNATELJSTVO,
pretisak na 1 krunu 1916, VF
10
1081 PAKRAC, PREBILJEGOVANO KR.POR.URED,
pretisak na 2 krune 1917, -VF
10
1078 ČAZMA, pretisak na 1 krunu, 1916, F, KOTARSKA OBLAST
8 1082 KARLOVAC, POGLAVARSTVO SLOB. I KRALJ.
GRADA KARLOVCA, pretisak na 2 krune 1917, -XF
25
1079 OMIŠ, pretisak na 1 krunu, 1916, XF, UFFICIO
IMPOSTE ALMISSA/POREZNI URED
25 1083 OSIJEK,KRALJ.UG.HRV.SLAV.DALM,SKLADIŠTE
DUHANA, pretisak na 2 krunE 1917, VF
10
11
1084 SV.IVAN ZELINA, pretisak na 20 kruna, 1913, F,
KOTARSKA OBLAST
10 1088 ŽUPANJA, KOTARSKA OBLAST, pretisak na 20
kruna, 1913, VF
18
1085 OSIJEK, pretisak na 20 kruna, 1913, VF, KOTARSKA OBLAST
15
1089 VELIKA GORICA, KOTARSKA OBLAST, pretisak na 20 kruna 1913, F
15
1090 SLATINA, KOTARSKA OBLAST pretisak na 10
kruna 1915, F
10
1091 ZAGREB, DRŽAVNA BLAGAJNA pretisak na 10
kruna 1915, F uz to i žig III eskadron II konjičkog puka
12
1086 OREBIĆ, KOTARSKI SUD/GUIDICIO DISTRETTUALE, pretisak na 20 kruna, 1913, VF
18
1087 NOVSKA, KR.KOTARSKA OBLAST, pretisak na
20 kruna, 1913, F
12
12
1096 BRINJE, KOTARSKA OBLAST pretisak na 50
kruna, 1914, VF,
25
1093 DUGO SELO, KOTARSKA OBLAST + KOMISIJA ZA ZAMENU KRUNSKIH NOVČANICA,
pretisak na 1 krunu 1916, VG
7 1097 NOVSKA, KR. KOTARSKA OBLAST pretisak na
50 kruna, 1914, VF,
15
1094 ZAGREB, FINANCIJALNO RAVNATELJSTVO
BR. 4, pretisak na 50 kruna 1914, -VF
20 1098 STARA PAZOVA, KOTARSKA OBLAST pretisak
na 50 kruna, 1914, VF,
15
1095 ZAGREB, pretisak na 50 kruna, 1914, F, FINANCIJALNO RAVNATELJSTVO BR.11
10 1099 Bjelovar, pretisak na 50 kruna, 1914, F
10
1092 BJELINA, KOTARSKI URED pretisak na 100
kruna 1912, VF
10
13
1100 ZAGREB, pretisak na 50 kruna, 1914, VF, FINANCIJALNO RAVNATELJSTVO BR.1
10
1101 SENJ, pretisak na 50 kruna, 1914, F, KR.POREZNI
URED U SENJU
10
1102 SUŠAK, HRV.SLAV.DALM. POREZNI URED,
pretisak na 100 kruna 1912, VF
1103 ZAGREB, pretisak na 1000 kruna, 1902, VF, FINANCIJALNO RAVNATELJSTVO BR.3
1104 STARA PAZOVA, pretisak na 1000 kruna, 1902,
XF, KR.KOTARSKA OBLAST
20
1105 ZAGREB, pretisak na 1000 kruna, 1902, XF, FINANCIJALNO RAVNATELJSTVO BR.1
15
1106 KARLOVAC, 50 FILIRA 1919, BARAC H46,
UNC, izuzetno rijetko u ovoj kvaliteti
50
22
10
14
1107 SPLIT, 10 hellera 1919, BARAC H87, UNC
1108 OSIJEK, 20 filira 1919, H51, UNC
1109 ZAGREB, 50 banica, 1, 2 kune 1942,
H261,262,263, UNC
1110 ZAGREB, 10,20,50 filira 1919, H21,22,23, UNC
1111 ZAGREB, bon na 50 para, služio kao sitni novac,
UNC
18
1112 ZAGREB, 25 banica, mljekarstvo Š.BREBERA,
-XF, RRR
80
1113 ZAGREB, 25 banica, mljekarstvo Š.BREBERA,
VF, RRR
80
40
30
100
40
15
1114 20 kuna 1.9.1942 državni službenici, VF, RRR
100
1118 ISTRA, RIJEKA I SLOVENSKO PRIMORJE,
komplet novčanica, 1,5,10,20,50,100,500,1000 lira,
PICK R1-R8, BARAC, H247,248,249,250,251a,25
2b,253b,254,255, UNC
1115 50 kuna 1.9.1942 državni službenici, UNC, RRR
1116 50 kuna 1944, PICK 10, BARAC H273b, aUNC
1117 100 lira, PULA,ZADAR,RIJEKA, BARAC H150,
aUNC, RR
1300
200
600
80
1119 ISTRA, RIJEKA I SLOVENSKO PRIMORJE, 50
lira crni brojevi, PICK R5, BARAC H52a, VF
40
1120 5 HRD, 1991, serijski broj B0, UNC, RRR
50
1121 5 HRD, 1991, serijski broj B1, UNC, RRR
50
16
1122 SPECIMEN, hrvatski dinari komplet od 1,5,10,25,1
00,500,1000,2000,5000,10000,50000,100000 HRD,
PICK 16S-27S, BARAC H274-285, UNC
1123 KNIN, okupacijsko izdanje, komplet PICK R1-R34,
BARAC H289-H322, (34 novčanice) VF-UNC
1124 10 kuna, 1993, PICK 29, BARAC 324, UNC
1126 BOSANSKI NOVI, KOTARSKI URED, pretisak
na 50 kruna 1914, -XF
40
1127 JAJCE, KOTARSKI URED pretisak na 50 kruna
1912, VF
20
1128 SARAJEVO, KOTARSKA OBLAST pretisak na
1000 kruna 1902, VF
15
1129 SARAJEVO, NAMA bon na 100 dinara, 1958, XF,
RR
30
300
100
12
Bosna i Hercegovina
1125 BIHAĆ, KOTARSKA OBLAST pretisak na 2 krune
1917, F
8
17
Crna Gora
1130 10 perpera 1917, PICK M151, BARAC C39, UNC
1131 20 perpera 1917, PICK M151, BARAC C39, UNC
Jugoslavija
1132 KOMISIJA ZA ZAMENU KRUNSKIH
NOVČANICA, pretisak na 1 krunu 1916, VG
1133 JUGOSLAVIJA, pretisak MINISTARSTVA FINANCIJA + marka i žig porezne uprave, XF
40
1134 100 dinara, 1920 proba u zelenoj boji, lice,
PICK22p, BARAC Y21P6av, UNC
40
1135 100 dinara, 1920 proba u žutoj boji, lice, PICK22p,
BARAC Y21P4av, UNC
40
1136 100 dinara, 1920 proba u žutoj boji, naličje,
PICK22p, BARAC Y21P4rev, UNC
40
70
90
5
18
1137 1000 dinara 1920, PICK 23x, BARAC Y22F, XF
1138 1000 dinara 1920, PICK 24, BARAC Y23, UNC
1139 1000 dinara 1935, PICK 32, BARAC Y33, aUNC
380
1140 10 dinara, 1926 proba u plavoj boji, prednja strana,
PICK25p, BARAC Y26P3av, UNC
60
1141 10 dinara, 1926 proba u žutoj boji, prednja strana,
PICK25p, BARAC Y26P4av, UNC
50
1142 10 dinara, 1926 proba u crvenoj boji, prednja
strana, PICK25p, BARAC Y26P5av, UNC
60
50
1800
19
1143 10 dinara, 1926 proba u zelenoj boji, naličje,
PICK25p, BARAC Y26P6rev, UNC
30
1144 500 dinara, 1935, PICK 31, BARAC Y32, UNC
70
1145 Kraljevina, 100 dinara 1929, vodoznak Petar I,
PICK 27a, BARAC Y28a, aUNC
70
1147 Londonsko izdanje, 5,10,25,100,500, 1000 dinara
1943, PICK 35A-35F, BARAC Y37-Y42, UNC,
RRRR
1146 Kraljevina, 100 dinara 1929, falsifikat iz vremena,
PICK 27af, BARAC Y28af
18
8000
20
1148 1000 dinara, 1944, falsifikat iz vremena II svjetskog
rata, PICK 55f, BARAC Y50bf, UNC s flekama,
RRR
1149 5 i 10 dinara 1950, s pretiskom SPECIMEN, UNC,
PICK 67Rs,67Ss;Barac Y61s, Y62s
40 1152 2000000 dinara, PICK 100, BARAC Y104, UNC
80
1153 100 dinara, maslinasta, PICK -, BARAC -,
ŠTIBLAR 114B, UNC, RRR
400
1154 500 dinara, PICK 106A, BARAC Y111, UNC
220
1155 10 dinara, probni tisak, PICK 153p, STOJANOVIĆ
181MA1, UNC, RRR
150
70
1150 100 dinara, 1950, samo stražnja strana s potpisima
autora i tiskara, aUNC, PICK 67V;Barac Y65
60
1151 5000 dinara, 1985, s pogreškom 1930 umjesto
1980, UNC, PICK 93a;Barac Y90a
70
21
1156 10 dinara, probni tisak, PICK 153p2,
STOJANOVIĆ 181MA2, UNC, RRR
Slovenija
1157 MOSTE, ŽUPANSTVO SHS, pretisak na 2 krune
1917, VF
1158 LJUBLJANA, financijalna blagajna, pretisak na 1
krunu 1916, VG
80 1160 10 dinara 1893, s poništenjem, PICK 10, BARAC
R90, XF
1161 PANČEVO, mađarski tekst, pretisak na 1 krunu
1916, XF+
12
1162 BEOGRAD, 10,20 para, 1920, BARAC R32, R33,
UNC
30
1163 BEOGRAD, 10,20 para, 1920, 20 para 1919, BARAC R31, R32, R33, VF-XF
15
1164 50 dinara 1941, PICK 26, BARAC R146, UNC
40
50
5
Srbija
1159 10 dinara 1887, PICK 9, BARAC R89, UNC (mala
rupica desno dolje, bankovna perforacija) RRR u
ovoj kvaliteti
35
1700
22
1170 Narodna dobrotvorna lutrija, 1944, UNC
1171 PLITVICE, 30 dinara, 1951
8
15
DIONICE
1165 ZEMUN, radni logor za ratne i političke zatvorenike 1,2,5,10,50,100 dinara, BARAC R75-R80, UNC
70
LUTRIJE
1166 ZAGREB, Hrvatski Radiša u korist siročadi 1921,
RR
20
1167 ZAGREB, Hrvatski Sokol, za izgradnju doma,
1922, UNC
10
1168 ZAGREB, lutrija PTT službenika, 1940
1169 Hrvatska Državna Lutrija, 1 i 2 kolo, lot dva
primjerka
1172 Dionica, sjedinjenih paromlina d.d. u Bjelovaru, od
100 kruna, izdana u lipnju 1917. 40x27 cm
17
1173 Dionica, Dubrovačke električne željeznice, od 500
kruna, izdana u svibnju 1912. 35x25 cm
40
15
1174 Dionica, društva za eksploataciju šuma iz Našica,
od 2000 franaka, izdana u studenom 1923. 35x25
cm
15
16
23
1175 Dionica, lokalne željeznice Szent Lorincz-SlatinaNašice u Budimpešti, od 200 kruna, izdana u srpnju
1894. 42x26 cm
30
1176 Dionica, okružne štedionice d.d. u Nijemcima, od
100 kruna, izdana u veljači 1901. 41x30 cm
50
1177 Dionica, Osiječkog prometnog skladišta, od 200
kruna, izdana u svibnju 1917. 39x28 cm
18
1178 Dionica, prve hrvatske dioničke tiskare u Osijeku,
od 500 kruna, izdana u listopadu 1918. 23x19 cm
10 1182 Dionica, tvornice tanina Sisak d.d., od 10000
dinara, izdana u siječnju 1929. 32x23 cm
1179 Dionica, prve hrvatske dioničke tiskare u Osijeku,
od 500 kruna, izdana u lkolovozu 1922. 23x19 cm
10
1180 Dionica, slobodnog grada Rijeke , od 1000 kruna,
izdana u lipnju 1910. 45x35 cm
40
1181 Dionica, tvornice tanina Sisak d.d., od 2500 dinara,
izdana u siječnju 1929. 32x23 cm
20
20
24
1183 Dionica, općine Split, od 1500 kruna, izdana u
travnju 1901. 37x28 cm
1184 Dionica, općine Split, od 1000 kruna, izdana u
veljači 1919. 43x30 cm
1185 Dionica, prve hrvatske tvornice stearina, svijeća i
sapuna d.d. Sušak , od 100 kruna, izdana u svibnju
1908. 36x29 cm
1186 Dionica, Preluka d.d. za promet nekretninama
Sušak, od 200 kruna, izdana u srpnju 1918. 38x26
cm
24
1187 Dionica, banke za pomorstvo Sušak, od 400 kruna,
izdana u veljači 1920. 34x25 cm
50
1188 Dionica, banke za pomorstvo Sušak, od 10000
kruna, izdana u veljači 1920. 34x25 cm
50
1189 Dionica, Jadranske plovidbe d.d. Sušak, od 100
dinara u zlatu, izdana u srpnju 1923. 31x25 cm
20
1190 Dionica, prekomorske plovidbe d.d. Sušak, od 1000
dinara, izdana u lipnju 1929. 31x22 cm
30
1191 Dionica, grada Sušaka, od 10 000 dinara, izdana u
svibnju 1938. 27x42 cm
35
20
35
18
25
1192 Dionica, Hrvatskog doma d.d. u Vinkovcima, od
100 kruna, izdana u rujnu 1912. 39x26 cm
70
1193 Dionica, Virovitičke štedionice u Virovitici, od 100
dinara, izdana u svibnju 1921. 40x25 cm
35
1196 Dionica, zemljorazteretnog ravnateljstva Kr. hrv. slav.
dalm. zemaljske vlade u Zagrebu, od 100 forinti, izdana u kolovozu 1891. potpisi bana Khuen- Hedervaryja i V. Mažuranića. 39x25 cm
1197 Dionica, Starčevićev dom d.d. u Zagrebu, od 50
kruna, izdana u prosincu 1900. 42x26 cm
1194 Dionica, zaklade za poljodjelske poboljšice Kraljevine
Dalmacije, Zadar, od 2000 kruna, izdana u siječnju
1912. 25x39 cm
1195 Dionica, hrvatskog pjevačkog društva KOLO u Zagrebu, od 20 forinti, izdana u srpnju 1883. izuzetno
atraktivna i vrlo rijetka. 31x22 cm
45
100
50
150
1198 Dionica, slobodnog i kr. glavnog grada Zagreba, od
500 kruna, izdana u listopadu 1910. 27x42 cm
50
1199 Dionica, slobodnog i kr. glavnog grada Zagreba, od
1000 kruna, izdana u listopadu 1910. 27x42 cm
50
1200 Dionica, hrvatske gospodarske banke d.d. u Zagrebu,
od 100 kruna, izdana u siječnju 1919. 39x27 cm
60
26
1201 Dionica, hrvatske gospodarske banke d.d. u Zagrebu,
od 100 kruna, izdana u siječnju 1919. 39x27 cm
60
1202 Dionica, PRUGE, hrvatskog dioničkog društva za
gospodarske i industrijalne željeznice u Zagrebu, od
200 kruna, izdana u siječnju 1920. 29x20 cm
17
1203 Medjutomnica za dionice, dioničarskog društva
za eksploataciju drva u Zagrebu, izdana u siječnju
1924. 23x32 cm
10
1204 Dionica, hrvatske štedionice z.s o. j. u Zagrebu, od
2000 kuna. 25x23 cm
11
1205 Dionica, MAPA tvornice listovnih kutija i mapa d.d.
u Zagrebu, od 10000 dinara, izdana u travnju 1940.
36x26 cm
20 1209 Dionica, hrvatske trgovačke i obrtničke banke u
Sarajevu, od 1000 kruna, izdana u prosincu 1920.
35x25 cm
1206 Dionica, Bukovačka ciglana d.d. u Zagrebu, od
8000 dinara, izdana u svibnju 1940. 39x30 cm
20
1207 Dionica, željezne industrije d.d. u Zenici, od 200
kruna, izdana u kolovozu 1899. 45x29 cm
35
1208 Dionica, željezne industrije d.d. u Zenici, od 200
kruna, izdana u listopadu 1918. 45x29 cm
35
20
27
MEDALJE
Hrvatska
1210 Dionica, kneževine Srbije , od 100 dinara, izdana u
srpnju 1881. 33x24 cm
1211 Dionica, kneževine Srbije, od 100 dinara, izdana u
srpnju 1881. 33x24 cm
1212 Lot 4 dionica: bosanske industrijalne i trgovačke
banke, prve srpske zemljoradničke banke, obveznica za likvidaciju zemljoradničkih dugova i dionica
zadruge beogradskih piljara; izdane od 1919. do
1934. izuzetno povoljno.
1213 BJELOVAR, biciklistički klub “SOKOL” 1930,
AE, 40 mm
20
1214 BJELOVAR, biciklistički klub “SOKOL” 1930,
AE, 40 mm
20
1215 CRIKVENICA, tenis klub 1930, AE, 40 mm
18
15
15
15
28
1216 ĐAKOVO, vatrogasno društvo 1922, SORLINI
-Varaždin, AE, 29 mm, VL
20
1217 DUBROVNIK, medalja-plaketa NIKOLA
MAŠANOVIĆ, AE, 75 mm
25
1218 DUBROVNIK, medalja JUFIZ, 1959, posrebrena,
40 mm
20
1219 DUBROVNIK, Lopud, nagrada dugogodišnjem
gostu, AE, 60 mm
12
1220 GRIŽANE, Julije Klović, 1978, AE, 75 mm, I
25
1221 Osijek, gospodarska izložba 1889, AE, 60 mm,
lagani udarci po rubu, VL
20
1222 Osijek, Pjevačko društvo, 1991, Ag, 33 mm, IKOM
Zagreb, rijetko, UNC
15
29
1226 SISAK, vatrogasna zajednica, posveta barjaka,
1911, AE, 29 mm, L-VL
1223 Rijeka-Fiume, SCHWERDTNER, 1879, AE, 60
mm, više udaraca sa strane, L
30
16
1227 VARAŽDIN, plaketa BD SLOGA, AE
8
1228 ZADAR, Sv.Šimun, 1909, Al, 26 mm, I, RR
35
1229 ZADAR, medalja Komercijalna Banka 1977, jednostrani otkov u Pb, iznimno rijetko
20
1224 SAMOBOR, nagrada oslobođenja 1945, TB, 65
mm
10
1225 SISAK, 300 godina bitke kod Siska 1593-1893,
AE, 29 mm, L-VL
35 1230 BERNSEE, Joseph, Ban Jelačić, 1848, Ag, tzv.
Jelačićeva FORINTA, probušen, L, RRR
50
30
1231 ZAGREB, Sv.Ćiril i Metodij, 1863, Sn, 26 mm, I
35
1232 ZAGREB, Dalmatinska, Hrvatska, Slavonska
izložba 1864, Zn, 27 mm, I, RR
40
1233 ZAGREB, medalja u spomen otvorenja Sveučilišta,
1874, autor W.Mayer, AE-45 mm, VL
1234 ZAGREB, jubilarna šumska izložba 1891, AE, 38
mm
1235 ZAGREB, posjeta F.Josipa 1895, AE, 54 mm, više
udaraca po rubu, L-VL
1236 Budimpešta, milenijska izložba 1896, medalja
dodijeljena Janku Holjcu kasnije gradonačelniku
grada Zagreba od 1910-1917, AE, 60 mm, u originalnoj kutiji, I (J.Holjac 1865-1939, arhitekt - (saborna crkva u Plaškom, bazilika Sv.srca Isusova u
Palmotičevoj ulici u Zagrebu, sudbeni stol u Osijeku,
crkva u Nevincu) Gradonačelnik od 1910-1917, saborski zastupnik od 1914-1918.
80
1237 ZAGREB, lovačka izložba 1925, nedostaje jedna
ušica, R
20
1238 ZAGREB, Zagrebačko klizačko društvo, 1927,
posrebrena
35
50
25
18
31
1239 ZAGREB, Društvo prijatelja pasa, GRIESBACH I
KNAUS, oko 1934, I, R
35
1243 ZAGREB, medalja, nepoznati autor, oko 1930,
izvrstan rad, AE, 80 mm
1240 ZAGREB, Hrvatsko Društvo za Lov i Ribolov,
medalja za zasluge, cca 1930, AE, I
18
1241 ZAGREB, pjevačko društvo KOLO, poklon medalja pjevačkog društva iz Praga, 1936, I
40
1244 ZAGREB, nepoznati autor, ORIGINAL (nije kasniji odljev) AE, 273 mm, I, RR
1245 ZAGREB, filatelistička izložba 1934, AE, 36 mm, I
1242 ZAGREB, štanca za medalju, nepoznati autor, oko
1930, UNIKAT
50
50
200
30
32
1246 ZAGREB, filatelistička izložba 1935, AE, 43 mm, I
20
1247 ZAGREB, filatelistička izložba 1950, AE, 36 mm, I
18
1251 ŽUPANJA, Muzej grada 1953-1963, AE, 68 mm, I
1248 ZAGREB, natjecanje ptica pjevica, 1937, AEpozlata, 38x53 mm, I, u originalnoj kutiji
20 1252 ŽUPANJA, Muzej grada 1963, AE, 53x48 mm, I
1249 ZAGREB, II filatelistička izložba Banovine
Hrvatske, AE, 58x42 mm, I
20
1250 ZAGREB, Alojzije Stepinac, 1960, medalja kovana
u emigraciji, Ag, 0.925, 32 mm, rijetko
35
18
18
MEDALJE
Hrvatska, autorske
1253 ANGELI RADOVANI, Kosta, portret žene, AE, 53
mm, I
18
33
1257 ANGELI RADOVANI, Kosta, Nikola Tesla, nagrada za 30 godina rada, Ag, 317 g, RRR
250
1254 ANGELI RADOVANI, Kosta, Rudolf Fizir, Avio
Cup LUDBREG, Ag? - 300 g, 82 mm, izuzetna
rijetkost, tzv. velika medalja za učesnike
80
1255 ANGELI RADOVANI, Kosta, M.A.Dominis, 1969,
Ag, 32 mm, I
16
1258 ANTUNAC, Grga, ZAGREB, medalja obrtnog
zbora 1946, AE, 54 mm, I, RR
20
1256 ANGELI RADOVANI, Kosta, nagrada Skupštine
Grada Zagreba, AE, 100 mm, I
30 1259 GRGA ANTUNAC, JUFIZ, ZAGREB, 1956, AE,
56 MM, I
30
34
1260 GRGA ANTUNAC, Ljudevit Gaj 1842, nagrada
Matice Hrvatske, AE, 65 mm
1263 BOHUTINSKI, EMIL, John Kennedy 1963, AE, 60
mm, izvrsna
20
1264 BOHUTINSKI, Emil, John Kennedy 1963, AE, 117
mm, VL
65
18
1261 BABIĆ, Antun, 100 godina radničkog pokreta u
Osijeku, 1967, AE, 102 mm, I
50
1262 BOHUTINSKI, EMIL, John Kennedy 1963, AE, 40
mm, izvrsna
20
1265 BOHUTINSKI, Emil, Stjepan Radić 1928, 1971,
AE, 270 mm, VL
140
35
1266 DIVKOVIĆ, Stjepan, Nadbiskup Josip Bozanić,
1997, Ag, 63 mm, 91,51 g, UNC, u originalnoj
kutiji
1269 FRANGEŠ MIHANOVIĆ,orač, ORIGINAL (ne
neki od kasnijih odljeva) AE, 445x178 mm, I,
RRRR
800
1270 FRANGEŠ MIHANOVIĆ,kopač, ORIGINAL (ne
neki od kasnijih odljeva) AE, 247x192 mm, I, RR
400
130
1267 DUBRAVČIĆ, Dragutin, Zvonimir Kulundžić Osijek, 1986, Pb, 68 mm, vjerojatno nerealizirana
medalja, možda UNIKAT
50
1268 DUK, Boris (Virovitica), LOUIS DAGUERRE izumitelj Daguerretipa, preteće fotoaparata, posrebrena, 64 mm
30 1271 FRANGEŠ MIHANOVIĆ, 4 godišnja doba-ZIMA,
umanjeni naknadni odljev, AE ili tombak?, 110x110
mm, ipak izuzetno rijetko i atraktivno
60
36
1272 Herljević, Vladimir, Split 1979 - mediteranske igre,
Titov portret, Tombak, 30 mm
1273 Janeš, Ž. - KRIVAK, Teodor, 1968, Ag, 50 mm,
77.40 g, I
1274 JANEŠ, Želimir, SISAK, medalja-stajaćica, 1969,
50 godina SKJ , AE, 73x75 mm, I
12
80
30
1275 Janeš, Želimir, Školska Knjiga 1970, medalja
stajačica, AE, 125x102 mm, I
70
1276 JANEŠ, Želimir, MARIJANSKI KONGRES 1971,
AE, 50 mm, I
30
1277 Janeš, Želimir, VESNICA, 1972, AE, 50 mm, I,
RRR
70
37
1278 JANEŠ, Želimir, Medalja Tužilaštva 1975, Ag, 51
mm, 57,23 g, I, s papirom o dodjeli i originalna
kutija
50
1280 Janeš, Želimir, DUBROVNIK, 1981, medalja
stajačica, DANTE i Slaveni, AE, 105x115 mm, I
1279 Janeš, Želimir, medalja-stajačica, nagrada za revolucionarnu pjesmu , AE, 142x147 mm
60 1281 JANEŠ, Želimir, medalja-nagrada Ivan Filipović
, AE, 62x65 mm, I, u kutiji, Nagrada za životno
djelo u području predškolskog odgoja, osnovnom,
srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom
i stručnom radu.
120
35
38
1282 Janeš, Želimir, HND, 1990, proba u Pb, 48 mm,
jednostrana
1283 ŽELIMIR JANEŠ, 900 godina Zagrebačke nadbiskupije i posjet Ivana Pavla II Zagrebu, AE, 80 mm
1284 JEGER, Ivan, Hinko Lederer, 1939, AE, 50 mm,
VL-I
25
1285 JEGER, Ivan, veterinarski fakultet, AE, 66 mm,
rijetka varijanta s grbom grada Zagreba bez natpisa
15
1286 JEGER, Ivan, Anton Bauer, 1963, Sadra, 65 mm, I,
RRR
30
1287 Ivan Jeger, jednostrana medalja Mila Gojsalić 1967,
AE, 50 mm, rijetko
40
40
40
39
1288 Ivan Jeger, medalja PETAR ZRINSKI, 1971, Ag20,5 g, I
35
1289 JUSTITZ, Ignat, GJURO DEŽELIĆ, 1906, AE, 36
mm, I
50
1290 KERDIĆ, Ivo, Prelja, 1905, AE, 196 mm, L
1291 KERDIĆ, Ivo, F.Ferdinand i Sofija, 1914, AE, 75
mm, VL
80
40
1292 KERDIĆ, Ivo, Iso Kršnjavi, 1915, Zn, 69 mm, VL,
RRR
120
1293 KERDIĆ, Ivo, za siročad i nemočnike, 1916, Zn, 65
mm, VL
40
1294 KERDIĆ, Ivo, Ksaver Šandor Gjalski, 1927, jednostrana, AE, 62 mm, VL
60
40
1295 KERDIĆ, Ivo, nadbiskup dr. Antun Bauer, 1929,
AE, 45 mm, I
100
1298 KERDIĆ, Ivo, Ivo Mošinski, 1938, AE, 76 mm,
VL, RR
1296 KERDIĆ, Ivo, Komora za trgovinu, obrt i industriju, ZAGREB 1932, AE,, 73 mm, I, u originalnoj
kutiji
180
65
1299 KERDIĆ, Ivo, Anton Bauer, 1947, Sadra, 45 mm, I,
RRR
1297 KERDIĆ, Ivo, Đ.Matić, M.Ramuščak, 1933, Ag kovani lim, 74x74 mm, VL
75 1300 KERDIĆ, Ivo, dr. Antun Bauer, 1947, AE, 45 mm, I 50
40
41
1301 KRIVAK, Teodor, Ivo Kerdić, 1941, AE, 55 mm,
jednostrani otkov
1302 KRIVAK, Teodor, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, 1972,
AE, uobičajeno otkovano u srebru, u bronci (ili Cu)
izuzetno rijetko
1303 KRIVAK, Teodor, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, 1972,
Ag, 55 mm, 65,06 g, u originalnoj kutiji,
60
1304 Mačukatin, Velibor, Miroslav Krleža, 1993, AE, 68
mm
18
1305 Mataušić, Damir, Bartolomej Zmajić, 1982, AE, 48
mm, I
30
1306 MESIĆ, Vlatko, Dr. Ante Starčević 1903, AE, 23
mm, VL
30
1307 Meštrović, Ivan, Dositej Obradović 1911, AE, 36
mm, I
40
45
80
42
1308 RADAUŠ, Vanja, Ivan Meštrović, 1972, AE-pozlata, 67 mm, VL, RR
60
1311 STIPE SIKIRICA, P.Zrinski-F.K.Frankopan, 1971,
AE, 188 mm, izuzetno rijetko
200
1309 RADAUŠ, Vanja, Njegoš, jednostrani otisak u Pb,
možda UNIKAT
25
1312 SPIEGLER, Rudolf, lot 2 komada - Barun Trenk i
Hrvatski domobrani, tješteni lim
20
1310 STIPE SIKIRICA, 1965, medalja povodom 250
godina Sinjske Alke, AE, 68 mm, izvrsna
30 1313 SPIEGLER, Rudolf, Dr. Vladko Maček, cca 1938,
AE, 70 mm, izuzetno rijetko
50
43
Bosna i Hercegovina
1314 SPIEGLER, Rudolf, Stjepan Radić, cca 1938, AE,
47x63 mm, izuzetno rijetko
50
1317 Placht, R. , posjet F. Josepha Mostaru i Sarajevu,
AE, 75 mm, I
1315 Nepoznati autor, Dr, Vlatko Maček, oko 1938, AE,
122 mm, VL-I
65 1318 BOSNA i HERCEGOVINA, PAWLIK, F.X.,
Scharff, Anton, komemorativna medalja za Benjamina Kallaya, Ag, 45x43 mm, 51,25 g, I
1316 Nepoznati autor, Anton Bauer, 1958, Sadra, 48 mm,
I, RRR
20
1319 BOSNA i HERCEGOVINA, PAWLIK, F.X.,
Scharff, Anton, komemorativna medalja za Benjamina Kallaya, AE, 45x43 mm, I
50
70
35
44
Slovenija
1320 BANJA LUKA, slet sokolske župe i otvorenje
doma, 1937, AE, 156 mm, izuzetno rijetko
1323 SLOVENIJA, državna nagrada za uzgoj konja, Ag,
39 mm, oko 1880, VL
35
1324 SLOVENIJA Ajdovščina, Sokolski slet 1911, Al, 33
mm
30
1325 SLOVENIJA, Svete Višarje, pored Žabnice, danas
u Italiji, POZDRAV IZ SV.VIŠARIJ, AE, 35 mm
10
1326 ŠTOVIČEK, Vladimir, Ana Lenarčić, AE, 116x148
mm, VL-I, RR
50
180
Jugoslavija
1321 JUGOSLAVIJA, medalja povodom utakmice FRANCUSKA-JUGOSLAVIJA u Parizu 13.12.1936, AE,
u originalnoj kutiji, I, RRR (utakmica je završila rezultatom 1:0 za francuze, (Keller 20). Od hrvata su
igrali: Franjo Glazer, Jozo Matošić, Bernard Higl)
100
1322 JUGOSLAVIJA, filatelistički savez, 1952, Beograd,
LOT zlatna, srebrna i brončana medalja, u originalnim kutijama
60
45
1327 ŠTOVIČEK, Vladimir, portret Josipa Vidmara,
možda nerealizirana proba u gipsu, UNIKAT
80
1332 KRALJEVICA, sokolski slet 1928, AE
16
1333 DUBROVNIK, sokolski slet 1928, AE
20
1334 SOKOLI, značka FAI 1935, GRIESBACH I
KNAUS, Zagreb, I, RR
15
1335 SUŠAK RIJEKA, sokolski slet, 1939, AE
10
1336 ZAGREB, medalja za zasluge Hrvatskog
Biciklističkog Društva “Sokol”, Ag, 42 mm, RR.
Na poleđini ugraviran natpis: HKB Sokol u slavu
desetogodišnjice 5.9.1897
25
ZNAČKE
Hrvatska
1328 ZAGREB, sokolski slet 1922, AE
12
1329 SPLIT, sokolski slet 1923, AE
12
1330 DJAKOVO, hrvatski sokol 1926, JGN justitz Zagreb
35
1337 Zanimljiva domoljubna značka s likom Stjepana
Radića.
10
1331 VINKOVCI, sokolski slet 1926, AE
10
1338 Lijepa značka s likom Stjepana Radića s početka
1930. godine Griesbach i Knaus
12
1339 Mala značka Griesbacha i Knausa povodom 1000
godišnjice Hrvatskog kraljevstva.
10
46
1340
1346
1341
1342
1347
1345
1348
1340 Mitrovica, Hrvatsko pjevačko društvo NADA, oko
1900, VL
25 1345 SLUNJ, pjevačko društvo LOVOR, VL-I
1341 SARAJEVO, HKD Napredak, GRIESBACH I
KNAUS ZAGREB, I
20
1342 SENJ, Hrvatsko obrtničko radničko društvo, oko
1890, VL, RR
70 1347 ZAGREB pjevačko društvo KOLO, oko 1930,
GRIESBACH I KNAUS, I
1346 DUVNO-TOMISLAVGRAD, Hrv.kulturno društvo
napredak, 1925, krunjenje Kralja Tomislava na
Duvanjskom Polju, I, RR
20
40
15
1348 ZAPREŠIĆ, Hrv. pjevačko društvo JELAČIĆ, oko
1930, I
15
1349 ZAGREB, oznaka jadranska straža za kapu, s natpisom DRUŽ.MEDARSKIH OBRTNIKA, I, R
30
1350 Hrvatsko pjevačko društvo, Trebević, 1894, DESCHLER MÜNCHEN, I
15
1351 VUKOVAR, Hrv. Pjevačko i Građansko društvo
DUNAV, GRIESBACH I KNAUS, I RR
25
1343 ZAGREB, hrvatski pjevački savez, počasni znak za
10 godina, 1902, VL
15 1352 ZAGREB, Hrv. pjevačko društvo TREŠNJEVKA,
oko 1930, puknuta igla, RR
1344 ZAGREB, hrvatski pjevački savez, počasni znak za
10 godina, 1902, Ag, puncirano, Griesbach i Knaus
60
15
47
MILITARIA
Hrvatska
1353 ZAGREB, ribičko društvo, LOT 2 značke, BREZINA i IKOM Zagreb, I
1354 ZAGREB, ribičko društvo, IKOM Zagreb, I
15
8
1355 KARLOVAC?, ROŠK ribičko društvo, oko 1930, I
20
1356 ZAGREB, AMD Zanatlija, Au, 0.585, 1,60 g, I, RR
45
1357 HRVATSKA, planinarska značka RV, iz 1934,
GRIESBACH I KNAUS, I, RR
35
1358 Planinarska značka, nepoznata, Slovenija ili
Hrvatska, I
15
Značke - ostalo
1359 Lijepa planinarska značka doma na Komni.
10
1360 MAĐARSKA, nogomet, HORTHY KUPA Budapest 1937, I
30
1361 Rijetka značka skauta iz doba Kraljevine Jugoslavije.
20
1362 BEOGRAD, lovačko udruženje, oko 1920, VL
10
1363 OSIJEK, k.u.k. Ugarsko-Slavonska Pješadijska
Regiment “Gerba” Nr. 78, oznaka za kapu, RR
60
1364 DALMACIJA, F.Joseph, pomorski manevri 1906,
Al, 29 mm, rijetko, F
20
1365 RIJEKA-Fiume, talijanski artiljerci u Rijeci 1940,
AE, 31 mm, I
35
1366 TROGIR, oznaka “Trogirskih lavova”, PRO DALMATIA FIDE, Ag ?, 27x37 mm, R
70
48
1367 NDH, oznaka za židove 1941-45, Al, 47 mm, VL
150
1368 NDH, oznaka za kapu RIZNIČKA STRAŽA, I, R
80
1370 Odlikovanje Kruna Kralja Zvonimira I reda s
mačevima, I, originalna vrpca
1369 Odlikovanje Kruna Kralja Zvonimira II reda s
mačevima, I,
450 1371
NDH Registarska pločica za motocikl, Pt-8619,
obostrana.
1372 NDH Registarska pločica za motocikl, Za-10708,
obostrana.
500
40
40
49
1373 NDH, kaciga tipa Adrian, s hrvatskim grbom,
1941/42, izuzetno rijetko, (pogledati knjigu
T.Aralice, str 21)
1377 DOBROM SKIJAŠU, Oznaka Kraljevine Jugoslavije, na iglu, GRIESBACH i KNAUS, Zagreb, I
250
1378 Orden Jugoslavenske krune V reda, u originalnoj
kutiji, VL
100
150
1374 Brončana medalja civilne zaštite Hrvatske, u originalnoj kutiji, minijatura, UNC, RRR
40
1375 Savezna lovačka izložba 1937, medalja za II
mjesto, GRIESBACH I KNAUS ZAGREB
40
Kraljevina Jugoslavija
1376 Pilotska mala oznaka Kraljevine Jugoslavije, 40 mm
70
1379 JUGOSLAVIJA, Kraljevina, medalja ZAVOJNIČKE
VRLINE, s originalnom vrpcom i ukazima
80
50
1380 JUGOSLAVIJA, Kraljevina, ukrasni grb za zastavu,
rijetko
1381 Kraljevina Jugoslavija, časnički paradni remen,
KOVNICA A.D. Beograd
80
1384 Medalja za lovačku izložbu 1954, izuzetno rijetko,
AE, emajl, 49x60 mm
70
120
50
Jugoslavija
1382 Partizanska spomenica 1941, A.Augustinčić, II tip,
vrlo niski serijski broj 449 !!
1383 Oznaka ratne mornarice JNA, Tb i emajl, 100 mm,
I, izuzetno rijetko
75
1385 Orden rada s crvenom zastavom, kutija, ukaz i
minijatura, I
150
51
1388 JUGOSLAVIJA, oznaka FAP (Fabrika automobila
Pančevo), 56 mm, VL-I, R
30
Srbija
1389 SRBIJA, Kralj Petar I, Ni, 27 mm, bez ušice
1386 Spomen album sa službenim značkama SFRJ, 41
značka
40
1387 Jugoslavija, Vatrogasni savez, medalja II reda, u
kutiji + mala oznaka, Ni, 40 mm, I, RR
25
10
Crna Gora
1390 Orden Crnogorskog crvenog križa 1912-13, izvrsna
kvaliteta, u originalnoj kutiji, RRRR
1400
52
Brodovi
1391 Fotografija broda GUNDULIĆ 21x15 cm.
1392 Lot tri fotografije s prikazom broda ZRINSKI.Fotografija 11,5x8 cm; 13,5x8,5 cm i 24x19 cm. dobra
kvaliteta.
1393 Lot tri fotografije snimljene na brodu Vulcania
Trščanske parobrodarske plovidbe za vrijeme
brodskog maskenbala, a na putu za USA. Dvije
fotografije 13x8 i jedna 23x18 cm
16
1394 Lot 10 fotografija s prikazom broda ZRINSKI i njegove unutrašnjosti. Najveća fotografija 18x12 cm.
30
1395 Lot 6 fotografija broda VOJVODA PUTNIK,
najveća 14x9 cm.
20
1396 Dvije fotografije broda BALKAN 11x7 cm i 12x9 cm.
14
1397 Fotografija broda VOJVODA PUTNIK 18x12 cm.
16
25
30
53
1398 Dvije fotografije brod LACROMA 10x7 i 8x4
1399
10
1400
1399 Brod Silvia Tripovich 5,5x8,5 cm
10
1400 Lot fotogrtafije broda MARIJA PETRINOVIĆ,
13x8 cm.
16
1401 Lot 14 fotografija s broda i samog broda ALEKSANDAR I. Največa 14x9 cm.
30
1402 Fotografija broda VIDOVDAN 11,5x7,5 cm
10
1403 Dvije fotografije broda ALEKSANDAR I veća sa
slikom kapetana 19x13 cm i 9x6 cm
16
1404 Brodska numerička zastavica, pokazuje broj 8.
60x180 cm
20
1405 Zastava mornarice, Društvo pomoraca? 43x75 cm.
30
1406 Zastava hrvatske partizanske mornarice, 1944/45.
75x144 cm.
100
1407 Zastava njemačke ratne mornarice, 1871-1918.
77x130 cm.
100
54
1408 Zastava mornarice, SAD, s 48 zvijezdica. 106x200
cm.
80
1409 Zastava mornarice, Kanada, 105x152 cm.
50
1412 Zastava mornarice, Novi Zeland, 90x152 cm.
1413 Zastava mornarice Kraljevine Jugoslavije, 150x428
cm. Tragovi uporabe, vrlo rijetko.
1410 Zastava mornarice, Slobodnog Hanzeatskog grada
Hamburga, 78x122 cm.
80
1411 Zastava mornarice, Australija, 90x152 cm.
50
50
100
1414 Sjekirica, vjerojatno za proslave porinuća broda u
more, oko 1945-55, rijetko
30
1415 Telegraf strojarnice, uređaj za prijenos zapovijedi između zapovjedničkoga mosta i strojarnice,
R.Benčić, Rijeka, vjerojatno ispravan, Mjed
400
55
Ostalo
1421 Muškarac i žena u narodnim nošnjama sa psom,
oko 1900., foto A. Deutsch, Nevesinje. Fotografija
na kartonu, 11x16,5 cm.
1422 Nadzornici pruga na drezini, oko 1900., fotografija
na kartonu, 11x16 cm.
25
1423 NDH, fotografija zrakoplovnog časnika s više odlikovanja, na poleđini pisano por. Panić ili Pavić ?
i žig studio M.Sesar Zagreb ( možda piše podpukovnik s obzirom na činove), fotografija je izrezana
po obrisu) Izvanredna fotografija.
60
1424 JUGOSLAVIJA, lot fotografija (3) s istaknutim
odlikovanjima SFRJ, (narodni heroj etc.)
18
1425 VARAŽDIN, oružni list iz 1925 godine, rijetko
10
1426 KARLOVAC, 1813, otpusno pismo-smrtovnica k.u.k.
poljske bolnice broj 10 u Karlovcu. Izuzetno rijedak
dokument iz doba Napoleona u kojem se spominje da
60
je Mathieu de Maria, francuski ratni zarobljenik umro u
bolnici od diareje.Bolnica je bila smještena u Karlovcu.
70
30 1427 ZAGREB, lepeza za slavenski bal 1909, VL, nedostaje zadnja (zaštitna) lepeza.
25
1418
1416
1417
1416 ZAGREB, spomen plakat za službu u vojsci, 1904 na
ime Jakob Mrazek, vrlo dekorativno, 375x520 mm
50
1417 SPOMEN mapa NAŠA VOJSKA U RATU 1917,
točno 100 velikih fotografija-slika iz prvog svjetskog
rata, veličina svake slike 185x245 mm, rijetko
1418 MARIBOR, zanimljiva karta osiguranja željezničkih
pruga u okolici MARIBORA. 87 x 60 cm
180
1419 Lot 6 crteža-prijedlozi za odore časnika i dočasnika
Hrvatske vojske. Autor crteža NINO. 1992. 30x43 cm
1420 Sokoli i skauti, Karlovac oko 1900., fotografija na
kartonu, 16x12 cm
16
15
56
1428 ISTRA, Identifikacijska pločica talijanskog vojnika,
mobiliziran 1915, nalaz iz Višnjana.
20
LITERATURA, ČASOPISI, LOTOVI
1429 Numismatika, vjesnik numizmatičkog društva u
Zagrebu br. II-IV 1936.
20
1430 Marija Šercer: Staro oružje, Povijesni muzej
Hrvatske Zagreb, 1971. Mali priručnik hladnog i
vatrenog oružja prema predmetima zbirke oružja
Povijesnog muzeja hrvatske. fotografije Ljerka
Krtelj, 82 str, 14x17 cm.
10
1431 Marija Šercer: Staro oružje na motki, Povijesni
muzej Hrvatske Zagreb, 1972. Katalog zbirke oružja
na motki po prvi puta obrađen, s popisom nalazišta,
imenikom darovatelja i bivših vlasnika, 35 tabli s fotografijama oružja, 120 str, 16x21 cm.
15
1432 Milan Praunsperger: Oružje starih Hrvata, Matica
Hrvatska Zagreb,1943.Uključuje 9 slika i 16 tabla povijesnog oružja. 140 str, 16x21cm, odlično očuvano.
40
1433 F. Shoberl: Scenes of the Civil War in Hungary
in 1848 and 1849, London 1850. Knjiga opisuje
doživljaje anonimnog njemačkog časnika, koji se
pridružuje vojsci bana Jelačića i prati je na njenom
pohodu kroz Mađarsku. Obiluje zanimljivim opisima
Vojne krajine, serežana i drugih hrvatskih krajišnika,
samog Jelačića, Zagreba, bitaka, itd. Originalni tvrdi
intarzirani uvez sa zlatnim slovima na hrptu. 210 str.
malog kvarto formata.
40
1434 Oružnički godišnjak za 1919 godinu, Naklada
Oružničke momčadske knjižnice u Zagrebu. Zanimljiv sadržaj.
16
1435 Hrvatski oružnički godišnjak 1908, naklada
oružničke momčadske knjižnice u Zagrebu, tisak
Eugen Košak, Samobor, 1907. Vrlo rijedak godišnjak
iz razdoblja Austro-Ugarske sa slikama hrvatskih
generala i popisom časnika i vojnika. 185 str, kožni
uvez, 10x14 cm.
30
1436 Pravilo službe vojske Kraljevine Jugoslavije drugi i
četvrti dio, dobra kvaliteta. 10x15 cm.
10
1437 Vježbovnik za hrvatsko domobransko pješaštvo
-vođenje i borba pješaštva pješačka bojna, Hrvatsko
državna tiskara 1942., 130 str, 11,5x15.5 cm.
15
1438 Vježbovnik za hrvatsko domobransko pješačtvo,
svezak 5 strojnički sat, Zagreb 1942., 199 str, 11x15cm,
odlično očuvano.
15
1439 Vježbovnik za hrvatsko domobransko pješačtvo,
Zagreb 1941., 256str, 12x16.5cm, odlično očuvano.
20
1440 Hrvati na istočnom bojištu, naklada Glavnog
Ustaškog Stana, 1941. 32 str, 15x22cm, odlično
sačuvano ,vrlo rijetko.
60
57
1441 Ustaška Mladež br 35,1942., Službeno glasilo
Ustaške mladeži, 24 str, 22.5x30cm
15
1442 Ustaška Mladež br 39,1942. Službeno glasilo
Ustaške mladeži, 24 str, 22.5x30cm.
15
1443 Ustaška Mladež br 38,1942. Službeno glasilo
Ustaške mladeži, 24str, 22.5x30cm.
15
1444 Ustaška Mladež br 40, 1942 god., Službeno glasilo
Ustaške mladeži,24str,22.5x30cm.
15
1445 Hrvatska krila br 21, 1942 god.,24 str, 24.5x 34.1cm.
10
1446 Hrvatska krila br 10, 1942 god.,24 str, 24.5x34.1cm.
10
1447 Hrvatska krila br. 13,1942 god.,24 str, 24.5x34.1cm.
10
1448 Hrvatska krila br. 11/12,1942 god.,24 str, 24.5x34.1cm.
10
1449 LOT broj I, 3 albuma s raznim kovanicama,
obavezno pogledati
35
1450 LOT broj II, 3 albuma s raznim kovanicama,
obavezno pogledati
30
1451 LOT broj III, 6 albuma s raznim kovanicama,
obavezno pogledati
30
1452 LOT broj IV, 3 albuma s raznim kovanicama,
obavezno pogledati
25
1453 LOT broj V, 6 albuma s raznim kovanicama,
obavezno pogledati
50
1454 LOT broj VI, 4 albuma s raznim kovanicama,
obavezno pogledati
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
6 898 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content