close

Enter

Log in using OpenID

36. aukcija numizmatika odlikovanja militaria

embedDownload
1
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
36. AUKCIJA
NUMIZMATIKA
ODLIKOVANJA
MILITARIA
Subota, 10.05.2014.
s početkom u 10,30 sati
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 700 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
2
Izvod iz pravila aukcijske prodaje:
1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,75% na izlicitiranu cijenu u
što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma,
i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđači, ako žele licitirati, moraju se
prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak
izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti
koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će
stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije
bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije posebno
naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne
podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po
srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o
rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller, and issues the receipt, while the buyer pays 18.75% of the achieved
price, tax included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint, the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the
auction: in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During
all written bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders
must apply to the auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will
be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the
item bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity,
which is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that
specialist arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that
has lost in the arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has
given a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the
seller.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data
of the seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian
Kunas on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items
for the auction catalogue at the expense of the auction house.
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
3
XXXVI i XXXVII aukcija- ponude se primaju zaključno s 09.05.2014 u 24,00h
Bids will be taken until 09th May, 2014. at 24.00pm
VAŽNO UPOZORENJE
Tablica licitacije:
od -
2 - 10 + 1
10- 20
+2
20- 100
+5
100 - 200 + 10
200 - 500 + 20
500 - 1000 + 50
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
Kvaliteta predmeta
N
UNC
stgl
FDC
I
NEKORIŠTEN
I
XF
vzgl
SPL
II
IZVRSTAN
VL
VF
ss
BB
III
VRLO LIJEP
L
F
s
MB
IV
LIJEP
VD
D
VG
sg
B
V
VRLO DOBAR
G
g
VI
DOBAR
Najava sljedeće aukcije: PROSINAC 2014.
javite ako ste zainteresirani i poslat ćemo Vam katalog
4
KOVANI NOVAC
Antika
1
2
3
4
5
6
RIM, Republika, 97, C.EGNATUELI
C F, quinar, RA - 1141, VL
RIM, Traianus 98-117, denar, PM TRP
COS VIPP SPQR, UK-27.52, L-VL
RIM, Traianus 98-117, denar, PM TRP
COS IIII PP, UK-27.49, L-VL
RIM, Hadrianus 117-138, denar, PM
TRP COS III, UK-32.90, L-VL
RIM, Hadrianus 117-138, denar, PM
TRP COS III, UK-32.88, L-VL
RIM, Sabina 100-136, denar, CONCORDIA AVG, UK-33.2, VL
7
RIM, Sabina 100-136, denar, PVDICITIA, UK-33.6, VL
90
8
RIM, Antoninus Pius 138-161, denar,
COS IIII, UK-35.72, VL
40
9
RIM, Antoninus Pius 138-161, denar,
COS IIII, UK-35.72, VL
65
10
RIM, Antoninus Pius 138-161, denar,
LIBERALITAS VII COS IIII, UK35.89, VL
70
11
RIM, Antoninus Pius 138-161, denar,
AVRELIVS CAES AVG PII F COS,
UK-35.64, L-VL
70
12
RIM, Marcus Aurelius 139-180, denar,
TRP XXII IMP V COS III, UK- -- ,
L-VL
40
60
35
45
25
25
90
5
13
RIM, Marcus Aurelius 139-180, denar,
PM TRP XIX IMP III COS III, UK37.134, VL-I
70 19
RIM, Geta 198-212, denar, PRINC IVVENT, UK- 53.28, VL
55
20
RIM, Elagabal 218-222, denar, INVICTVS SACERDOS AV, UK- 56.29,
VL
65
14
RIM, Faustina Mlađa 147-176, denar,
CONSECRATIO, UK- 38.885, VL
40
15
RIM, Faustina Mlađa 147-176, denar,
CONSECRATIO, UK- 38.881, VL
40 21
RIM, Gordianus III 238-244, denar,
IOVI STATOR, UK- 72.16, I
80
16
RIM, Commodus 166-192, denar, PM
TRP XIII IMP VIII COS V P P, UK41.116, L-VL
30 22
RIM, Maximianus 285-310, Argenteus, VIRTVS MILITVM, UK 120.70, VL
120
17
RIM, Septimius Severus 193-211,
denar, VOTA SVS CEPTA XX, UK49.198, L-VL
40 23
RIM, Licinius I, 308-324, Argenteus,
IOVI CONSERVATORI AVG UK 132.25, L-VL
90
18
RIM, Septimius Severus 193-211,
denar, PM TRP XVII COS III PP, UK49.147, L-VL
50 24
RIM, Constantius II 324-361, Siliqua,
VOTIS XXV MVLTIS XXX, UK 147.84, VL
100
6
HRVATSKA
Slavonija
25
Slavonski banovac, sigle K - I, Ban
Ivan Babonić, 1309 - 1316, Ag, 15
mm, 0.68 g, I
ŠIBENIK, bagatin, 1485-99, mjed-1,2
g, VL
ARTILUK, 1629, otvorena mitra, 1,31
g, 22 mm, R, popravljan - rupa
20
31
ARTILUK, 1630, otvorena mitra, 1,84
g, 22 mm, R, popravljan - rupa
20
32
ARTILUK, 1631, otvorena mitra, 1,58
g, 22 mm, R, popravljan - rupa
20
33
ARTILUK, 1642, 1,81 g, 22 mm,
RRR, VL
34
ARTILUK, 1645, otvorena mitra, 1,53
g, 22 mm, R, popravljan - rupa
35
PERPERA, 1707, 5,6 g, 27 mm, VL
100
Dalmacija
26
30
70
Dubrovnik - Ragusa
27
ARTILUK, 1627, zatvorena mitra,
1,72 g, 22 mm, RRR, VL
350
28
ARTILUK, 1627, zatvorena mitra,
1,46 g, 22 mm, RRR, popravljan rupa
35
29
ARTILUK, 1627, otvorena mitra, 1,72
g, 22 mm, R, popravljan - rupa
20
300
20
100
7
36
37
38
39
40
PERPERA, 1709, 4,93 g, 27 mm, VL
DUBROVNIK-RAGUSA, perpera,
1801., L
BRADAN, 1743, 28,15 g, 44 mm,
RRR, VL
STARI VIŽLIN, 1747, VL
STARI VIŽLIN, 1748, RR, -VL
130
41
STARI VIŽLIN, 1748, RR, VL-I
42
NOVI VIŽLIN, 1760, -VL
80
43
NOVI VIŽLIN, 1761, -VL
80
44
NOVI VIŽLIN, 1762, -VL
100
45
NOVI VIŽLIN, 1762, VL-I
140
420
40
1400
250
250
8
46
NOVI VIŽLIN, 1762, -I
47
NOVI VIŽLIN, 1763, -VL
160 51
80 52
NOVI VIŽLIN, 1771 GA DM, VL
LIBERTINA, 1794, VL
80
120
Nezavisna Država Hrvatska
48
49
NOVI VIŽLIN, 1765, -I
NOVI VIŽLIN, 1765, -VL
53
25 banica, 1941, proba u cinku,
RRRR, I
800
54
2 kune, 1941, proba u cinku, RRRR, I
800
120
Crna Gora
80
55
50
NOVI VIŽLIN, 1766, -VL
80
ZETA, Đurđ Balšić 1372-1379, denar s natpisom BOGOMDANI, Ag,
0,81 g, 17 mm, Jovanović 24.6. str
125, VL, RRRRRR, jedini do sada
poznati primjerak čuva se u muzeju u
3000
9
60
1 dukat 1932, latinsko kovanje, AvRev 180o, I, izuzetno rijetko
850
61
1 dinar 1978, PROBA, vrlo rijetko,
UNC
60
62
10 dinara 1978, PROBA, vrlo rijetko,
UNC
60
63
Jelena, Mrnjavčević, oko 1370, denar,
Ag, 1,16 g, 17 mm, Jovanović 18.2.1.
str 113, VL, RRR
900
64
Lazar, Pribičević, 1371-89, denar, Ag,
0,97 g, 17 mm, Jovanović 147, VL
250
65
10 dinara 1882, I/I+, XF/XF+
150
200 %
Beogradu. Nikada do sada na aukciji,
kod Š.Ljubića se ne spominje ova vrsta
novca.
56
Crna Gora, 5 perpera, 1909, L/I
80
Srbija
57
5 perpera 1914, I/I+, XF/XF+
200
58
20 perpera 1910, I/I+, XF/XF+
500
Jugoslavija
59
20 dinara 1925, I/I+, XF/XF+
250
10
ŽETONI
Hrvatska
66
ŠIBENIK, “La Dalmatienne” žeton
(današnja tvornica TEF), 1 dinar
Slovenija
20
71
SLOVENIJA, žeton NAFTA-LENDA- 50
VA, rijetko
PAPIRNI NOVAC
Hrvatska
67
68
CRIKVENICA, žeton, ad turres, 10
fillira, AE
SV.IVAN ZELINA, pečat ZELINSKE
DIONIČKE ŠTEDIONE, izuzetno
rijetko
20
72
NOVSKA, KOTARSKA OBLAST
pretisak na 2 krune, 1917
8
73
OGULIN, 2 krune s pretiskom
ŽUPANIJSKA OBLAST OGULIN
5
PRELOG, 2 krune s pretiskom KOTARSKA OBLAST PRELOG
5
30
69
RIJEKA-FIUME, pseća markica iz
1924 godine, rijetko, Mjed
20
70
Varaždin, žeton FRAN SORLINI
IGRAČA MARKA, AE-21 mm, -VL
20 74
11
75
BJELOVAR, 10 kruna s pretiskom
BJELOVAR (datum +1919)
16
76
KRIŽEVCI, 10 kruna s pretiskom
HRV.SLAV.DALM POREZNI URED
U KRIŽEVCIH
14
77
78
SUŠAK, 10 kruna s pretiskom HRV.
SLAV.DALM POREZNI URED U
SUŠAKU
6
OGULIN, 20 kruna s pretiskom KOTARSKA OBLAST OGULIN
15
79
OGULIN, 20 kruna s pretiskom
KR.HRV.SLAV.DALM POREZNI
URED U OGULINU
15
80
SINJ, pretisak na 20 kruna 1913, uz
to i marka s natpisom JADRANSKA
BANKA FILIJALA
30
81
ZAGREB, 20 kruna s pretiskom FINANCIJALNO RAVNATELJSTVO
red. br.1
7
82
ZAGREB, 50 kruna s pretiskom KR
FINANCIJSKO RAVNATELJSTVO
U ZAGREBU
40
12
83
84
85
ČABAR, 100 kruna s pretiskom
KR.KOTARSKA OBLAST ČABAR
NOVI (Vinodolski), Primorje. 100
kruna s pretiskom: POREZNI URED
SHS NOVI
OSIJEK, 1000 kruna s pretiskom KOTARSKA OBLAST OSIJEK
22
86
STUBICA (Donja), 1000 kruna s
pretiskom KOTARSKA OBLAST U
STUBICI i dodatno pretisak s markom
HRVATSKA KATOLIČKA BANKA D D
20
87
KARLOVAC, 1000 kruna s pretiskom
GRADSKO POGLAVARSTVO U
KARLOVCU, žig VL, novčanica L-VL
20
88
STARA PAZOVA, 1000 kruna s
pretiskom KOTARSKA OBLAST
STARA PAZOVA, žig L, novčanica VD
14
25
10
13
89
VIRJE, 1000 kruna Pretisak s
markom HRVATSKA ŠTEDIONICA
DIONIČARSKO DRUŠTVO i dodatni
pretisak KOMANDA IV ARMIJSKE
OBLASTI U ZAGREBU
20
92
90
KRAPINSKETOPLICE,1000krunaPretisak s markom BANKA I ŠTEDIONICA
DIONIČARSKO DRUŠTVO i dodatni
pretisak SHS KOMANDA IV ARMIJSKE OBLASTI U ZAGREBU
ISTRA, lot 50 cent; 1.2.5 corona
COOPERATIVA OPERIARIA PER
TRIESTE ISTRIA E FRIULI, Barac
H90-H93, R, VF-UNC
180
ISTRA, 5 centesimi COOPERATIVA
OPERIARIA PER TRIESTE ISTRIA
E FRIULI, Barac H94, RRRR, UNC
180
16
93
91
ISTRA, 10 centesimi COOPERATIVA
OPERIARIA PER TRIESTE ISTRIA
E FRIULI, Barac H95, RRRR, UNC
80
14
Bosna i Hercegovina
94
95
96
NDH, ZAGREB 50 banica, 1 kuna, 2
kune, 1.9.1942, gradski novac, UNC
80
VIROVITICA, bonovi za obnovu i
izgradnju, 1945 godina, lot 3 komada
na 3, 5 i 10 dinara
12
200 dinara, bon, Srpska okupacija
dijela Hrvatske 1991-1995, tzv. “Srpska oblast Slavonija, Baranja i Zapadni
Srem”, rijetko
16
97
JAJCE, 50 kruna s pretiskom KOTARSKA OBLAST JAJCE
98
SPECIMEN, Bosna i Hercegovina,
kompletan set 0,50 - 100 konvertibilnih maraka bez neizdate 1 dinar
Republika Srpska. UNC
22
150
15
Jugoslavija
99
100
101
102
5 dinara 1943, tzv. Londonsko izdanje, probni jednostrani otisak, UNC,
UNIKAT?
10 dinara 1943, tzv. Londonsko izdanje, probni jednostrani otisak, UNC,
UNIKAT?
Jugoslavija, bon za prehranu
1,2,5,10,20 dinara, 1951, I - N
100 dinara, “Tito”, Pick 101A, Barac
Y106, UNC
Slovenija
750 103
750
5
104
20
ZGORNJA POLSKAVA-OBER
PULSGAU, 10 kruna s pretiskom F B
PFARRAMT/Kr Šk. županijski urad
105
PTUJ, 20 kruna s pretiskom MESTNA HRANILNICA PTUJ, žig VL,
novčanica L
106
45
PREVALJE, 50 kruna s pretiskom
OBČINSKI URAD PREVALJE / 755
15
200
LJUBLJANA, 2 krune s pretiskom
FINANCIJALNA DEŽELNA BLAGAJNA
15
16
Srbija
107
108
109
CELJE-MARIBOR, 100 kruna s pre- 20
tiskom CELJE MESTNA HRANILNICA i pretisak s markom JADRANSKA
BANKA PODRUŽNICA MARIBOR
MARIBOR, 100 kruna s pretiskom
MARIBORSKA ESKOMPTNA
BANKA
110
BEOGRAD, 1000 kruna preti- 12
sak s markom: IZVOZNA BANKA
BEOGRAD uz to dodatni pretisak
KOTARSKA OBLAST SARAJEVO Bosna i Hercegovina
111
100 kruna s pretiskom KOMANDA
KONJIČKE BRIGADE No: 5799
20
5
LJUBLJANA, 1000 kruna s pretiskom 20 112 JUGOSLAVIJA, 1000 kruna pretisak s 15
FINANCIJALNA DEŽELNA BLAmarkom MINISTARSTVO FINANCIJA
GAJNA uz to i ZAGREB KOMANDA
- ŽIGOSANJE NEPRIJATELJSKOG
IV ARMIJSKOG PUKA
NOVCA uz to dodatni pretisak KOTARSKA OBLAST SARAJEVO
17
113
PANČEVO 1000 kruna pretisak na
mađarskom jeziku uz to BEOGRAD
pretisak s markom: IZVOZNA BANKA BEOGRAD
10
116
25
Nizozemsko-Hrvatsko rudarsko d.d.
iz Amsterdama, na 10 000 guldena, 5.
studenog 1898. 28x21 cm.
117
Dionica, Hrvatske Pučke Seljačke
Tiskare d.d. u Zagrebu, od 20 kruna,
izdana u kolovozu 1910. 29x23 cm
DIONICE
114
Dionica, Osječka dolnjogradska Casina, 80
od 10 forinti, svibanj 1881. 25x20 cm
115
Dionica, Prve hrvatske radničke tiskare 35
118 Hrvatski dom d.d. u Vinkovcima, 25
d.d. u Zagrebu, od 20 kruna, izdana u lidinara, svibanj 1924. 33x24 cm
stopadu 1897. Potpisao Eugen Kumičić.
30x25 cm
30
50
18
119
Hrvatski dom d.d. u Vinkovcima, od
100 kruna, rujan 1912. 39x26 cm
122
Dionica, Jugoslavenske industrijske
banke d.d. u Splitu, od 1000 kruna,
izdana u rujnu 1920. 45x27 cm
123
Dionica, Osiguravajuće zadruge Croa- 20
tia u Zagrebu, od 500 kruna, izdana u
listopadu 1920. 34x21 cm
25 124
Dionica, Hrvatskog doma d.d. u Vink- 35
ovcima, od 25 dinara, izdana u travnju
1921. 40x31 cm
35
120
Prva Hrvatska Štedionica u Zagrebu, 22
od 250 forinti, veljači 1918. 38x32 cm
121
Dionica, Kinematografskog d.d. Karlovac, od 500 kruna, izdana u svibnju
1919. 34x25 cm
35
19
125
Drach industrija drva d.d. u Sisku, od
200 kruna, listopad 1921. 35x26 cm
20
126
Isto kao gore samo 1000 kruna
25
127
Isto kao gore samo 2000 kruna
25
128
Isto kao gore samo 20000 kruna
129
12
Prva hrvatska štedionica u Zagrebu,
1000 forinti, prosinac 1921. 38x32 cm
130
Pučka štedionica d.d. u Jastrebarskom, 25
100 kruna, travanj 1922. 42x26 cm
131
28
Prva hrvatska štedionica u Zagrebu,
20000 kruna, travanj 1922. 38x32 cm
25 132
Dobrovoljačka banka d.d. Zagreb, 100 10
dinara, lipanj 1922. 30x25 cm
20
133
Osječka ljevaonica željeza i tvornica 20
strojeva d.d., 100 dinara, lipanj 1923 40x27 cm
137 Hinka Francka sinovi d.d. u Zagrebu, 22
250 dinara, prosinac 1927. 34x25 cm
134
Prvo hrvatsko-slavonsko d.d. za indus- 8
triju šećera u Osijeku, od 125 dinara,
138 Isto kao gore samo 2500 dinara.
izdana u prosincu 1923. 43x27 cm
139
22
Osiguravajuća zadruga Croatia, Zagreb, 20
125 dinara, siječanj 1929. 34x21 cm
135
Prva jugoslavenska tvornica vagona,
strojeva i mostova d.d. u Brodu na Savi,
20 000 dinara, travanj 1928. 39x30 cm
136
Skladište za pretovarivanje d.d. u Zemu- 10 140 Općina Dubrovačka, od 10000 dinara, 35
nu, 1000 kruna, veljača 1920 33x23 cm
izdana u veljači 1931. 27x41 cm
15
21
141
Jugofarmacija d.d. veledrogerija i tvor- 15
145 Tvornica torpeda Whitehead u Rijeci, 80
nica farmaceutskih preparata u Zagrebu,
od 5 000 lira, svibanj 1941. 35x27 cm
100 dinara, siječanj 1934. 35x25 cm
142
LIPA-MILL tvornica kuverata i konfekcije papira d.d. u Zagrebu d.d., od
100 dinara, srpanj 1936. 36x26 cm
17
146
Isto kao gore samo 10 000 lira, siječanj 1941 80
143
Prva hrvatska štedionica u Zagrebu,
500 dinara, rujan 1936. 31x24 cm
13 147
Bosansko-hercegovačke željeznice, Sara- 25
jevo, 500 kruna, srpanj 1902. 44x29 cm
144
MAPA tvornica kutija i mapa d.d. u Zagre- 12 148 Krajiška banka d.d., Bihać, od 100
14
bu, 1000 dinara, travanj 1940. 36x26 cm
kruna, izdana u srpnju 1913. 40x25 cm
22
149
Industrijsko i trgovačko d.d. Bosna,
200 kruna, srpanj 1916. 36x27 cm
150
Zadružna banka d.d. u Bijeljini, 2 500 8
dinara, listopad 1923. 30x24 cm
151
152
10
153
Industrija šećera 5 000 kruna, Zrenjanin, svibanj 1911. 36x26 cm
12
154
Beočinska fabrika cementa a.d., 500
dinara, Beočin 1920. 37x27 cm
12
155
Isto kao gore samo 2500 dinara
12
Štedno i založno d.d. u Mitrovici, 100 17
kruna, siječanj 1906. 39x28 cm
156 Isto kao gore samo 5000 dinara
12
Hrvatsko kulturno društvo Napredak Sara- 8
jevo, 250 dinara, prosinac 1935. 31x24 cm
23
157
158
159
Beočinska fabrika cementa a.d., 5000
dinara, Beočin 1932. 37x27 cm
Opće Osiguravajuće d.d. u Beogradu,
500 dinara, siječanj 1921. 28x23 cm
12
160
Fabrika šećera a.d. Veliki Bečkerek (Zren- 12
janin), 200 kruna, travanj 1922. 39x26 cm
161
Isto kao gore samo, 200 kruna, travanj 12
1923. 39x26 cm
162
Kraljevina Jugoslavija Lutrijska
državna renta za ratnu štetu, od 1000
dinara, ožujak 1934. 33x33 cm
8
163
Dionica, Panamski kanal, od 60 franaka, izdana u lipnju 1888. 32x28 cm
8
10
Srpsko-Švicarska banka, 1000 dinara, 50
Beograd, 1. svibnja 1921. 24x32 cm
24
MEDALJE
Hrvatska
164
165
166
167
ZAGREB, medalja, C. RADNITZKY,
Zagrebačka katedrala 1853, 50 mm, aUNC
200
ZAGREB, 1864, Hrv.Slav.Dalm. izložba
u Zagrebu, Ag, 33 mm, -VL, rijetko
50
ZAGREB, Dalmatinska, Hrvatska, Slavonska izložba 1864, AE, 32 mm, I, RR
SCHARFF A., KRK, Josip Riter Vitezović,
Biskup Krčki, 1877, AE, 54 mm, vrlo lijepa
168
RIJEKA-FIUME, medalja povodom 100
godina proglašenja Rijeke slobodnim
kraljevskim gradom, AE, 60 mm, XF
169
DALMACIJA, 1882, proslava 700
godišnjice rođenja Franje Asiškoga,
AE, 39 mm, rijetko
60
170
ZAGREB, posjeta F.Josipa 1895,
CHRISTELBAUER WIEN, izvrsna
kvaliteta, AE, 54 mm, XF
120
100
35
100
25
171
Sv.Ivan Zelina, vatrogasna medalja
1903, rijetko
174
ZAGREB, HAŠK, nogomet, plaketa
za 30 utakmica, rijetko
20
175
F.RASUMNY, Zagreb, Francuski paviljon 1937, AE, 49 mm
40
FRANGEŠ MIHANOVIĆ, plaketa
“Bacač kamena s ramena”, AE, 59x83
mm
30
40
172
HERRMANN G., General BOROEVIĆ
- Isonzo Armee, AE, 47x70 mm
50
173
SAMOBOR, stari grad, nepoznati autor, 26x33 mm, AE
12 176
26
177
178
FRANGEŠ MIHANOVIĆ plaketa
Kralj Tomislav, AE, 130x194 mm, na
dasci, originalni stari odljev.
KERDIĆ, Ivo, 60 godina Hrvatskog
Planinarskog Društva 1934, AE, 46
mm, izvrsna kvaliteta, izuzetno rijetko
179
KERDIĆ, Ivo, dr.VLATKO MAČEK,
1938, AE,, 54 mm, I, u originalnoj kutiji
40
180
KERDIĆ, Ivo, AUGUST CESAREC,
1945, AE,, 50 mm, I
40
181
VALDEC, Rudolf, Raimund Gerba,
1912, AE, 48x65 mm
65
280
140
27
200 %
182
183
184
Dubrovnik Medalja Sv.Blaža 1926 vrlo
rijetka, 9 euharistijski kongres 1926 u
Dubrovniku? Ag - 2,22 g, 17 mm RR
50
DUBROVNIK, medalja 1969, Europski kongres za sterilitet i fertilitet, 32 mm
10
JEGER, Ivan, 1964, Ing. Gjuro Krasnov, AE, 75 mm, rijetko
40
185
RADAUŠ, Vanja, VINCENT IZ
KASTVA, 1974, AE, 66 mm, VL, R
40
186
RADAUŠ, Vanja, A.G.MATOŠ, 1973,
AE, 70 mm, VL, R
40
187
Medalja Sv.Nikola Tavelić, vrlo rijetki otkov u MJEDU, autori Ž.Janeš i T.Krivak
50
28
188
189
190
Medalja Teodor Krivak Klauzer, Medaljer: Ž.Janeš, Ag, 77,62 g, UNC
JEGER, Ivan, 1965, narodni heroj Marijan Čavić, 1915-1941, Mjed, 67 mm
JANEŠ, Želimir, ?, 50 godina oktobarske
revoluvije 1967, AE, cca 300x300 mm
191
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja iz rektorskog lanca, ANDRE MOHOROVIČIĆ,
Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
192
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja
iz rektorskog lanca, FRANJO PATRICIUS, Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
193
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja iz rektorskog lanca, FAUST
VRANČIĆ, Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
194
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja
iz rektorskog lanca, MARKO ANTON
DE DOMINIS, Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
195
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja iz
rektorskog lanca, MARIN GETALDIĆ,
Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
70
12
70
29
196
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja
iz rektorskog lanca, IVAN LUCIĆ, Ag,
cca 18 g, 30 mm, UNC
35 201
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja
iz rektorskog lanca, FRANE BULIĆ,
Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
197
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja
iz rektorskog lanca, PAVAO RITTER
VITEZOVIĆ, Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35 202
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja iz rektorskog lanca, DRAGUTIN
GORJANOVIĆ KRAMBERGER, Ag,
cca 18 g, 30 mm, UNC
35
198
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja iz
rektorskog lanca, RUĐER BOŠKOVIĆ,
Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja
iz rektorskog lanca, NIKOLA TESLA,
Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
CRNA GORA, talijanska izložba na
Cetinju 1910, izuzetno rijetko, AE, 50
mm, -UNC
350
203
Crna Gora
199
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja
iz rektorskog lanca, FRANJO RAČKI,
Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35
200
ANGELI RADOVANI, Kosta, medalja iz rektorskog lanca, VATROSLAV
JAGIĆ, Ag, cca 18 g, 30 mm, UNC
35 204
30
Slovenija
205
SLOVENIJA, Franc Miklošič 1883,
povodom 70 godišnjice rođenja,
(Radomerščak 1813 - Beč 1891), AE,
54 mm, izvrsna kvaliteta, -UNC
208
KARAVUKOVO, Vojvodina, medalja povodom natjecanja u streljaštvu,
Volksdeutscheri, GK - Griesbach i
Knaus Zagreb, vrlo lijepa
209
KRALJEVINA SRBA, HRVATA I
SLOVENACA, prvi automobilistički
klub SHS, Huguenin, AEpozlata, 50
mm, I, RRR
20
70
Srbija
150
ZNAČKE
206
207
SRBIJA, 50 godina Takovskog ustanka 1865, Zn, rijetko, XF
SRBIJA, ĐorđeVajfert,VIMINACIUM,
AE, rijetko, izvrsna kvaliteta, -UNC
70
100
210
ZAGREB, značka ZZSP, skijanje,
rijetko
35
211
SOKOLI, značka slet u TROGIRU
1930
16
31
212
SOKOLI, značka slet u ZAGREBU
1924
16
213
ZADAR, 158 pješačka regimenta,
oko 1930, Fratelli LORIOLI MIlano,
17x34 mm, bez igle
50
219
SLOVENIJA-SRBIJA, 1934, sveslavenski
pčelarski
kongres,
BEOGRAD, KOVNICA AD Beograd,
rijetko
25
220
Značka SAVEZNI SMUŠKI UČITELJ,
Knaus Zagreb 40 mm, izuzetno rijetko
120
MILITARIA
Hrvatska
214
JUGOSLAVIJA, Kraljevina, JAČ ,
značka, zamjenska igla, GRIESBACH
& KNAUS
12
215
Značka, “JRZ”, Srbija, Jugoslavija,
graver M. GOLDŠTAJN, Beograd
18
216
KRALJEVINA JUGOSLAVIJA,
vatrogasna značka, GRIESBACH &
KNAUS, Zagreb
25
217
JUGOSLAVIJA, autoput bratstvo jedinstvo, 1948, bez igle
6
218
TRST, Slovensko pevsko društvo, rijetko
221
40
Surka hrvatskog bana, baruna Pavla
Raucha
1200
32
Barun Pavao Rauch (Zagreb, 20. veljače
1865. - Martijanec, 29. studenog 1933.),
hrvatski političar, pristaša unionista.
Hrvatski ban od 1908. do 1910. godine.
Banovao je u tijekom Aneksijske krize
i Veleizdajničkog procesa, potaknutog
velikosrpskom agitacijom u Hrvatskoj.
Budući da je kralj Franjo Josip I. raspustio Sabor, Rauch je vladao gotovo
samostalno, iako nije bio osobito popularan. Sukobljavao se s Hrvatsko-srpskom koalicijom, želeći je udaljiti od
Beograda. Njegovo glasilo bile su novine
Ustavnost. Imao je ambiciozan gospodarski plan, koji uglavnom nije ispunjen.
Ispravno je uvidio i potrebu financijske
samostalnosti Hrvatske.Surka hrvatskog
bana, baruna Pavla Raucha. Izrađena
je u maniri ondašnjih odijela za visoku
klasu tzv. magnatska odijela. Surka prijanja uz tijelo, elegantne crne je boje i
nešto duža. Svila je prekrivena floralnim
uzorkom karakterističnim za ono doba.
Kopčala se pomoću 7 dugmadi koji su
ujedno bili i jedini pričvršćeni ukrasi. Uz
kombinaciju crnih hlača, čizama te kape i
kaputa obrubljenih krznom činili su bana
vrlo upečatljivom pojavom. Dugmad
je načinjena od pozlaćenog srebra. U
središtu je izbrušeni smaragd okružen trima biserima koji se smjenjuju s brušenim
rubinima. Vrlo je moguće da ovaj rad potpisuje neki zagrebački zlatar i draguljar, a
prema podacima koje imamo potjeću sa
surke oca, bana Levina Raucha pa je vjerojatno godina njihove izrade oko 1865.
Pet ih je prišiveno na surku , a dva su otpala. Od toga je jedan sačuvan. Također,
u lotu se nalaze i osam dugmadi od kojih
četiri srednje veličine koji su vrlo vjerojatno služili kao ukrasi na rukavima kaputa. Sa četiri velika kaput se zakapčao.
Svi su identični. Samu surku potrebno je
reparirati jer tkanina nije na svim mjestima u potpunosti sačuvana. Iako oštećena,
ova surka predstavlja veliki raritet, s
obzirom na njenog prvog vlasnika dio je
hrvatske političke povijesti i živ prikaz
ondašnje visoke mode. Tijekom godina
ostavština bana razasuta je po muzejima
Europe, pa bi bila velika šteta da ova
surka ne završi u kakovom našem muzeju ili privatnoj zbirci u Hrvatskoj.
222
42 domobranska divizija, spomen
plakat, 20.4x34,5 cm, rijetko
40
223
Spomen medalja 53. K.u.K. pješadijske
pukovnije (Lik Baruna Trenka i posveta
njegovim “Pandurima”, AE, 45 mm, I
30
33
224
NDH, latice ustaške vojnice, vjerojatno tenkisti
225
NDH, oznake Državne Radne Službe,
rijetko
100
226
Nezavisna Država Hrvatska NDH,
ustaška vojnica, PTS oznake za ovratnik časnika, dočasnika i vojničara
(1944-45)
50
227
NDH, vatrogasna oznaka za kapu,
rijetko
80
25
228
NDH, medalja A.Pavelića za hrabrost,
Ag puncirano NDH i pijetao (Ag), uz
to i minijatura, rijetko
150
229
NDH, ranjenička medalja s izvornom
vrpcom za jedno ranjavanje, izvrsna,
rijetko
110
34
230
231
Potvrda o otpustu iz njemačkog
zarobljeništva, STALAG XVII A,
10.9.1941 na ime Igor Gasparin iz Zadra,
uz to i odgovarajuća zarobljenička
pločica
60
NDH ukaz za spomen znak 5.12.1918,
rijetko
200
232
Društvo odlikovanih ratnika Hrvata
1914-1918, skup na Markovu trgu
21.12.1941, na slici i generali Ivan
Perčević i Vilko Begić, rijetko
50
233
Društvo odlikovanih ratnika Hrvata
1914-1918, mimohod na Trgu Bana
Jelačića, 1942
50
234
NDH, ukaz za Red za Zasluge III
stupnja, faksimil potpis A. Pavelića,
rupice, više presavijanja, rijetko
200
35
235
NDH, prsna oznaka, Hrvati u njemačkim
jedinicama 1941-1943, ratni metal, 46x39
mm
80
Crna Gora
236
CRNA GORA, originalna štanca
medalje “MILOŠ OBILIĆ” vjerojatno
A.Berthrand, Paris, UNIKAT
KRALJEVINA JUGOSLAVIJA, medalja dobrom vođi topa od 37 mm , AE,
35 mm
Jugoslavija, medalja “Dobrom nišanđiji”,
do sada neopisana varijanta s valjkastom
ušicom i natpisom neuobičajenog dizajna. Nema u literaturi.
80
239
Jugoslavija, Kraljevina, četnička
oznaka za kapu, izuzetno rijetko
40
240
Križ Milosrđa “Za negu” 1912 s
širokim medaljonom (19 mm), I, na
ženskoj vrpci, RR
700
Srbija i Jugoslavija
237
238
80
100
36
241
Križ Milosrđa “Za negu” 1912, I, CarMuhić RC11 m4 H
242
Orden Bijelog Orla V reda, u originalnoj kutiji i s originalnom vrpcom.
60
150 243
Orden Sv.Save, III red, izvrsna kvaliteta, originalna vrpca i kutija,
250
37
244
Svečana uniforma Konjice Kraljeve Garde (Milanka + paradna ešarpa+crne ravne hlače)
crne hlače su se nosile isključivo u godini dana žalosti za kraljem 1934-1935, odora je
pripadala poručniku Draganu Korajsu koji je u pogrebnoj povorci vodio konja kralja
Aleksandra odmah iza kraljevog lijesa. Vrhunska rijetkost, u ovakvoj cjelini nije nam
poznat primjerak izvan muzeja u Beogradu. Izvrsno stanje.
2600
38
245
Uniforma generalštabnog majora (bluza + hlače+axelbender+generalštabna oznaka+pojas 1700
s viskom za nošenje sablje), bluza s baršunastom kragnom, na sebi ima mogućnost nošenja
dva odlikovanja i akademske značke i axelbendera s generalštabnom oznakom. Unutra
je oznaka proizvođača NIKOLA ŠAVLADIJAC BEOGRAD. Cijela uniforma je napravljena po modelu iz 1939. godine. Minorna oštećenja tkanine. U izvanrednom stanju. Nije
nam poznat drugi primjerak, ne znamo da li u muzeju u Beogradu imaju jedan primjerak.
Možda UNIKAT najveće rijetkosti.
246
Kraljevina Jugoslavija bijela ljetna bluza poručnika artiljerije
170
39
247
248
249
JUGOSLAVIJA, Orden zasluga za
narod I reda (sa zlatnom zvijezdom), u
izvornoj kutiji, broj 1418
JUGOSLAVIJA, orden Jugoslavenske
zvijezde 3 reda, minijatura, dvostrana,
emajlirana, izuzetno rijetko
250
KRALJEVINA
JUGOSLAVIJA,minijatura oznake
pilota izvidnika, izuzetno rijetko
251
JUGOSLAVIJA, pilotska oznaka, Ag,
izvrsna, punce 900, IKOM
252
Oznaka jedriličara A (III) klase, rani
tip do 1953, rijetko
40
253
JUGOSLAVIJA, oznaka za kapu, prvi
tip 1944-45, rijetko
20
254
Oznaka VTVA akademije, izvrsna u
originalnoj kutiji
40
255
JUGOSLAVIJA, oznaka SAVEZNA
UPRAVA ZA KONTROLU LETENJA,
redni broj 344, rijetko
18
90
80
100
80
JUGOSLAVIJA, partizanska spomeni- 100
ca 1941, prvi tip - ruski, I, RR
40
KNJIGE I FOTOGRAFIJE
256
257
258
Natječaj koji je objavljen u Hrvatskoj
i Slavoniji za popunu mjesta u gradskim satničtvima Zagreba, Rieke i
Osijeka. Objavljeno 1850. Zanimljivo
za proučavanje povijesti organizacije
redartva u Hrvatskoj. 25x38 cm
259
Flugpost, br.4 1941. puno vrlo zanimljivih slika i tehničkih podataka
njemačkih zrakoplova.
14
260
Flugpost, br.5 1941.
14
261
Flugpost, br.3 1941.
14
262
Bojno zrakoplovstvo, knjiga u izdanju
Zapovjedničtva bojnog zrakoplovstva
NDH, Zagreb 1943. Sve o povijesti bojnog
zrakoplovstva, prvim djelovanjim protiv
partizana, Istočnom bojištu, padobrancima, protuzračnoj obrani itd. Zanimljive
slike 224 stranice 18x24cm, meki uvez.
60
263
Vojne akcije u Koruškoj 1918-19. godine, Beograd 1950. Izdanje vojnoistoriskog instituta Jugoslavenske armije.
Zanimljiva analiza vojnih akcija nakon
I svjetskog rata.
20
20
Druga godina rata Italije, izdanje Casa
editrice del libro Italiano Roma. Sve o
svjetskoj revoluciji, fašizmu, kopnenim i zračnim operacijama uz obilje fotografija. Meki uvez, 123 str, 17x23 cm
20
Godišnjak jugoslavenskog vazduhoplovstva, 1935. Bogato ilustrirano, 227
str, 25x24 cm
40
41
264
265
Lot dvije razglednice s prikazom
mornaričkog
poručnika
Demetra
Konjevića i umjetnički prikaz njegovog
herojskog spašavanja više suboraca iz uzburkanog mora pod kišom metaka u blizini
Valone 02.02.1916. Iste godine Konjović
je sudjelovao u potapanju francuske podmornice Foucault. To je prvo potapanje
podmornice iz zraka uopće. Podmornica
je u više navrata bombardirana, a kada
je počela nepovratno tonuti mornari su
isplivali na površinu. Konjovićev i hidroplan poručnika fregate Železnog spustili
su se na površinu te spasili sve mornare.
U spomen na taj događaj KuK je iskovala
i medalju s njegovim likom te prikazom
potapanja podmornice.
Lot dvije fotografije sa zrakoplovcima
NDH.
50
266
Lot 5 fotografija časnika zrakoplovstva
NDH. 9x14 cm.
18
267
Hidroplan R-1 kod Pule 1918 godine i na
drugoj slici dolazak podmornice 41 pred
Pulu. Fotografije pričvršćene na katon
8x16cm.
20
268
Oboreni zrakoplov pokraj Pule 1917
godine. 13x8 cm.
20
12
42
269
270
271
Nesreća hidroplana kod Novog Sada
prilikom pokušaja prinudnog slijetanja. 15,5x11 cm.
20
Nesreća hidroplana kod Novog Sada
prilikom pokušaja prinudnog slijetanja
1920 godine 15,8x11 cm.
20
Nesreća Hidroplana 201 kod Selca
13.08.1931. Tri fotografije na kartonu
veličine 17x12 cm.
20
272
Nesreća hidroplana u Kumboru
24.03.1930 16x5x12 cm.
20
273
Sprovod poginulih nakon nesreće
hidroplana br 205 kod Kumbora
15.09.1927. 8,5x13,5 cm.
10
274
Misa-zadušnica za poginule u nesreći
hidroplana kod Kumbora. Misa je
održana u 3. pomorsko-zračnoj komandi u Kumboru 01.12.1927, 14x9 cm.
10
275
Nesreća hidroplana br. 208 na Hvaru
01.08.1929. Na fotografiji suhi žig 3.
POMORSKO-VAZDUHOPLOVNA
KOMANDA. 16x11 cm.
20
43
276
Nesreća hidroplana br. 208 na Hvaru
01.08.1929. 17x11 cm.
20 279
Nesreća hidroplana JO-134 kod Divulja 24.10.1938. Tada su poginula
dva brata zrakoplovca. 17x11 cm.
20
277
Izvlačenje hidroplana br. 210 nakon
nesreće u Gružu 25.07.1928. 17x11 cm.
20 280
Spuštanje hidroplana br. 121 kod
otoka Žut s Kraljevskog broda ZMAJ
03.06.1931. 8x5cm.
20
281
Hidroplan Š-11 u letu pokraj otoka
Biševa 11.08.1926. 13x8 cm.
10
282
Odlazak dvaju hidroplana kod otoka
Korčule 14.06.1925 godine. 13x8cm.
20
278
Izvlačenje hidroplana br. 210 nakon
nesreće u Gružu 25.07.1928. 11x17 cm.
20
44
283
284
285
286
Dolazak dvaju hidroplana na Korčulu
14.06.1925 godine. 13x8cm.
20
Prvi let kralja Aleksandra u hidroplanu
1925 godine. Slikano u Kumboru.
14x9 cm.
20
Hidroplan uzljeće prema Hvaru
20.09.1938. 12x8cm.
20
Zračni miting kod Grude blizu Dubrovnika 29.08.1937. Tri fotografije na
kartonu 15x13cm.
20
287
Nasukan hidroplan usljed oseke u
Crikvenici 07.08.1927. Suhi žig 3. pomorsko-vazduhoplovna komanada 16x12cm.
288
Nasukan hidroplan usljed oseke u 20
Crikvenici 07.08.1927. Suhi žig 3. pomorsko-vazduhoplovna komanada, 16x11cm.
289
Hidroplan nakon nesreće u Kumboru
1927 godine. 18x13cm.
20
290
Hidroplan DOD slikan nad morem
pokraj Kumbora 1927. 17x12cm
20
20
45
291
292
Hidroplan DOD slikan nad morem
pokraj Kumbora 1927. 17x12cm
20
Lot četiri fotografije na kartonu s
prikazima hidroplana za vrijeme
vježbe 06.06.1933. Karton 17x12cm.
20
293
Izvlačenje hidroplana 205 nakon nesreće
s 5 poginulih u Kumboru 15.09.1927.
Suhi žig 3. pomorsko-vazduhoplovne
komande 11x17 cm
20
294
Izvlačenje hidroplana 205 nakon nesreće
s 5 poginulih u Kumboru 15.09.1927.
Suhi žig 3. pomorsko-vazduhoplovne
komande 11x17 cm
20
295
Lot tri slike na kartonu s vježbi hidroplana kod Vodica 1934 Karton 16x12cm.
20
296
Izvlačenje uništenog hidroplana br 207
kod Zelenike 26.01.1928. 9x13cm.
20
297
Izvlačenje uništenog hidroplana br 207
kod Zelenike 26.01.1928. 13x9cm.
20
298
Hidroplan slikan bazi Hercegnovi
početkom 1930-tih godina 13x8cm.
20
46
299
300
301
Zemunska zračna luka 1940.
13,5x18,5 cm.
12
Hrvatska Krila u Varaždinu organizirala su koncert na kojem su se izvodile
skladbe po željama slušača 24.10.
1942. Vrlo zanimljivo i rijetko.
12
Fotografija Petra Jemovića iz 1941
godine nastala na modelarskom tečaju
organizacije Hrvatska krila. Fotografirao P. Stanić, nastavnik modelarstva
u modelarskoj školi u Gospiću.
302
Iskaznica pripadnika modelarske škole
izdana u Gospiću 1942 godine.
30
303
Zastavica koju su dobivali pripadnici
zračno-modelarske škole u NDH.
30
304
Balkanfeldzug 1941 fotomonografija
njemačkih vojnih snaga prilikom prodora
na Balkan. Puno zanimljivih fotografija
pisano trojezično njemački, hrvatski i
slovački.
30
20
47
305
Hrvatski krugoval, God. I, br.24.
studeni 1941.
306
Hrvatski krugoval, God. II, br.5.
veljača 1942.
Hrvatski krugoval, God. II, br.6.
veljača 1942.
308 Hrvatski krugoval, God. II, br 24.
lipanj 1942.
307
Hrvatski krugoval, God. II, br 47.
studeni 1942.
10
10 312
Hrvatski krugoval, God. II, br 51-52.
prosinac 1942.
10
10 313
Hrvatski krugoval, God. II, br 5.
siječanj 1943.
10
Hrvatski krugoval, God. III, br 34.
kolovoz 1943.
10
315
Hrvatski krugoval, God. III, br 41.
studeni 1943.
10
316
Hrvatski krugoval, God. III, br 42.
studeni 1943.
10
10
311
10 314
309
Hrvatski krugoval, God. II, br 37.
rujan 1942.
10
310
Hrvatski krugoval, God. II, br 46.
studeni 1942.
10
48
317
Hrvatski krugoval br. 9 svibanj 1945
poslljednji broj.
12
318
Hrvatski krugoval br. 8 travanj 1945.
10
319
Hrvatski krugoval br. 7 travanj 1945,
lošija kvaliteta.
6
320
Hrvatski krugoval br. 6 pžujak 1945
10
323
Hrvatski krugoval br.3 siječanj/veljača
1945 na poleđini slike pilota i zrakoplova.
12
324
Hrvatski krugoval br.2 siječanj 1945
10
325
Hrvatski krugoval br.1 siječanj 1945
10
326
Razglednica s prikazom turskog
pješaštva u Beogradu 1916 godine.
10
Zanimljiva fotografija iz I svjetskog
rata. Upućena iz Zemuna 10.05.1915.
9x14cm.
10
321
Hrvatski krugoval br. 5 veljača 1945
12
322
Hrvatski krugoval br. 4 veljača 1945
10 327
49
331
Lot dvije fotografije, skupna s legionarima na obuci u Stockerau i portret
jednog od pripadnika divizije.
10
332
Lot četiri fotografije s domobranima.
18
Salonska fotografija Unterintendant
von Halla slikan u Zagrebu.
16
328
Lot dvije fotografije, domobranski
dočasnik i manja s dva redarstvanika
te jednim agentom redarstva.
329
Dvije razglednice s potpisima zapovjednika 27 Sisačke pješačke regimente Huberta
Balleya. Jedna razglednica čiji dio prihoda
ide u korist udova 25 dom. pješačke pukovnije prikazuje prelazak 42 Vražje divizije preko Drine kod Batara 1914. Vrlo
zanimljiv vojno-povijesni dokument.
40
Službena fotografija Draže
Mihailovića u zatvoru, ministarstva
informacija, foto-sekcija. 12x16cm.
10 333
330
8
50
334
Austrijski vojnici pored kamiona i brdskih topova vjerojatno Škoda. 14x9 cm
10 338
Velika fotografija poštanskog vozila iz
NDH. Vrlo rijetko. 24x18cm.
50
339
Velik katalog i cijenik oružja i opreme
za lov, ali i revolveri te i nekih vojnih
pušaka, 270 stranica islustracija i
podataka 1902-1903. Odličan izvor
informacija za sve sakupljače oružja.
30
340
Velik katalog i cijenik oružja i opreme
za lov, ali i revolvera, vojnih pušaka.
Puno slika, 173 strane.
30
341
Engleski nosač zrakoplova u Šibenskoj
luci 01.10.1928.
20
335
Domobran, salonska fotografija, kasnije i kolorirana. 8,5x13cm.
12
336
Ustaški dočasnik i čarkar, foto Zagreb.
25
337
Lot fotografija i dokumenata narednika Stjepana Rakovca, pripadnika
željezničke vojnice.
30
51
342
Podmornica Osvetnik s dijelom posade, razglednica foto Laforest 1929.
20 346
Minonosac Galeb u šibenskoj sluc i u
pozadini mornarička dočasnička škola.
14x9cm.
20
343
Predaja zastave u luci u Makarskoj
13.03.1930 podmornici Osvetnik.
14x9cm.
20 347
Engleski brod Veronica slikana u
Splitu 10.01. 1919, 13,5x9cm.
16
344
Podmornica Nebojša s posadom,
razglednica foto Laforest 1929.
20
348
345
Dvije podmornice kraljevine Jugoslaivje u luci Hercegnovi, razglednica
foto-Laforest.
Razglednica, Kraljevski brod Dubrovnik.
20 349 Wirsing, Giselher: Der Krieg 1939/40
in Karten, München: Knorr & Hirth,
(1940)., 80 stranica, brojne karte u boji.
Publikacija nastala nakon velikih ratnih
pobjeda Njemačke na početku drugog
svjetskog rata.
20
40
52
350
Tempo, br. 17/1942. Pješaštvo u akciji.
Hrvatsko izdanje.
10
351
Hrvatska Krila, br. 22/1942. Povratak s
Istočnog bojišta
10
352
Hrvatska Krila, br. 19/1942. Poglavnik
u posjeti hrvatskim mornarima na
Crnom moru.
10
353
Fritz von Forell: Mölders i njegovi piloti, Hrvatska krila, Zagreb 1942., 156
str, 15x22 cm, odlično očuvano.
30
354
Konjički
glasnik, tromjesečni
vojni
časopis,
siječanj, veljača,
ožujak 1938, izdanje Ministarstva
vojske i mornarice
Beograd, urednik:
Branko S. Popović.
Meki uvez, 290
strana i tri karte u
prilogu. 16x23 cm
15
355
Dominik Bumber: Priručnik hrvatskim
domobranima, Ministarstvo oružanih
snaga, Zagreb 1942. Mnogo fotografija, 229 str, 11x15 cm
20
356
Nepoznati francuski časnik: Les Crimes
Bulgares en Serbie occupee, Pariz 1919.
Izvještaj o bugarskim zločinima u Srbiji
od 1915. – 1918. prema službenim dokumentima mirovne konferencije u Versaillesu. Oktavo format, meki uvez, 64 str.
15
357
Robert St John: From the Land of Silent
People, George G. Harrap and Co., London, 1942., 264 stranice. Autor opisije
bijeg pred njemačkom invazijom Jugoslavije, iz Beograda preko Crne Gore i
Grčke do Aleksandrije u Egiptu. Tvrdo
ukoričena, 264 str., 15x22 cm.
20
358
Tomislav L. Kalašić: Zabeleške jednog
jugoslovenskog vazduhoplovca. Zbirka
bilješki vojnog pilota T.L. Kalašića koje
vode kroz život : društvo, kasarne, hangare, moral... Tipkano pisaćim strojem
na 255 str, kožnati uvez sa zlatnim slovima, 24x34 cm
30
53
ISKAZNICE I PUTOVNICE
362
Članska karta Aero-kluba Kraljevine
Jugoslavije “Naša krila”, koja glasi na
ime gosp. Šandl Stjepana kao redovnog
člana u mjesnom odboru Slatina. Izdana 1935.
10
363
Dozvola za ulazak u grad 1755. godina,
rijetko i zanimljivo.
180
SRBIJA, NAJSTARIJI PASOŠ
Knjaževine Srbije, 1862, izuzetno
rijetko
150
359
DUBROVNIK, crveni križ, iskaznica
na ime Velikog Župana Buć Antuna i
Podžupana Mehičić Mehmeda,
14
360
LEGITIMACIJA narodnog vijeća
Slovenaca, Hrvata i Srba, izuzetno
rijedak dokument
16
Identifikacijska isprava izdana 17. srpnja
1927. gosp. Albinu Marcelju iz Rijeke.
Rijedak dokument, dobra kvaliteta.
20 364
361
54
365
SRBIJA, pasoš Knjaževine Srbije,
1866, izuzetno rijetko
120
366
SRBIJA, pasoš Knjaževine Srbije,
1869, izuzetno rijetko
120
LOTOVI
367
LOT, novčanice područja bivše YU
(Istra, Rijeka, Crna Gora, Kr.YU) 7
primjeraka
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
5 972 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content