close

Enter

Log in using OpenID

29. AUKCIJA- RAZGLEDNICE - Barac & Pervan aukcijska kuća

embedDownload
1
BARAC & PERVAN
AUKCIJSKA KUĆA
BARAC & PERVAN
posredništvo u prodaji
U DVORANI “KATEDRALA”
ZAGREB, VLAŠKA 7
održava se:
29. AUKCIJA - RAZGLEDNICE
-Nedjelja, 6.05.2012.
s početkom u 13,30 sati
(od broja 4001 do broja 4566)
Pismene ponude poslati na:
Please send your bids on:
fax: 00 385 1 48 10 104
E-mail: [email protected]
ili preko www.barper.com
ili nas nazovite:
or contact us on the phone:
00 385 1 48 10 103
00 385 1 48 10 104
00 385 1 48 16 656
Izdavač: Barac-Pervan d.o.o.
Glavni urednik: Lidija Barac
Naklada: 1000 primjeraka
Izlazi dva puta godišnje
Izvod iz pravila aukcijske prodaje:
BARAC & PERVAN
1. Aukcija u organiziciji aukcijske kuće Barac i Pervan je javna i sudjelovanje na njoj je slobodno i dragovoljno.
2. Aukcijska kuća vrši uslugu posredovanja između ponuđača i kupca.
3.Aukcijska kuća za svoju uslugu od ponuđača uzima 15% od postignute cijene i o tome izdaje račun dok kupac plaća 18,5% na izlicitiranu cijenu u
što je uračunat i PDV.
4. Opis predmeta izvršen je s vrlo velikom pažnjom. Fotografije su dio opisa, a u slučaju bilo kakve pritužbe ili reklamacije tekstualni opis ima prednost pred fotografijom.
5. Licitacija se vrši prije same aukcije putem internetskih ponuda odnosno telefaxa, koje se primaju do samog početka aukcije; pismeno putem pisma,
i telefonski za vrijeme aukcije za što je potreban poseban dogovor s aukcijskom kućom. Prilikom svih pismenih licitacija ponuđač daje svoju maksimalnu ponudu, a voditelj aukcije licitira u njegovo ime štiteći njegov interes.Na samoj aukciji svi zainteresirani ponuđači, ako žele licitirati, moraju se
prijaviti prije početka aukcije voditelju, ispuniti obrazac s osnovnim podacima i preuzeti broj pod kojim će licitirati i davati ponude.
6. Ponuda predana u bilo kojem obliku obvezujuća je za davaoca.
7. Izlicitirani predmet moguće je preuzeti odmah nakon aukcije i plaćanja računa, te u roku do 30 dana.
8. Troškovi osiguranja, poštarine i eventualni drugi troškovi slanja idu na račun kupca, a aukcionar nije odgovoran za eventualno oštećenje ili gubitak
izlicitiranog predmeta nakon što isti preda trećoj osobi ili ustanovi koja će izvršiti dostavu kupcu.
9. Svaka reklamacija mora se dostaviti u roku 8 dana od dana preuzimanja predmeta jer se u protivnom neće uvažiti, osim reklamacije originalnosti
koja je trajna i moguće ju je uvijek predati ako postoji sumnja da predmet nije pravi. U tu svrhu aukcijska kuća u dogovoru s kupcem izabrat će
stručnog arbitra koji će provesti neovisno ispitivanje i njegov sud je konačan. Trošak arbitraže ide na teret onoga za kojeg se u sporu dokaže da nije
bio u pravu.
10. Skupni predmeti, tzv lotovi nemaju jamstvo originalnosti i kvalitete već se ide po načelu “viđeno-kupljeno”, osim ako aukcijska kuća nije posebno
naglasila jamstvo za određeni lot.
11. U slučaju da aukcijska kuća primi dvije ili više identičnih ponuda za isti predmet prednost ima ona ponuda koja je prije stigla.
12.Aukcijska kuća jamči apsolutnu diskreciju ponuđačima i kupcima.
13. Aukcijska kuća dužna je isplatiti ponuđače 40 dana od dana aukcije, osim ako nije sklopila sa ponuđačem drugačiji dogovor.
14. Aukcijska kuća i ponuđač materijala za aukciju sklapaju ugovor koji mora sadržavati osim popisa predanog materijala za aukciju sve relevantne
podatke ponuđača kao i broj računa na koj će mu biti isplaćen novac dobiven od prodaje predmeta.
15. Cijene ponuđenog materijala su u eurima i licitacija se također vrši u eurima dok se račun izdaje u kunskoj protuvrijednosti na dan aukcije po
srednjem tečaju HNB.
16. Aukcijska kuća bez posebnog obrazloženja može odbiti primiti materijal za aukciju, dok primljeni materijal može presložiti, opisati ili povući.
17. Od trenutka preuzimanja materijala aukcijska kuća jamči za njegovu sigurnost, te ga o svom trošku, slika, opisuje i tiska u aukcijskom katalogu.
18. Svaki sudionik licitacije dobiva sljedeći katalog besplatno, a aukcijska kuća dužna je nakon završene aukcije svakog sudionika obavijestiti o
rezultatima cijele aukcije o svome trošku (obavezno putem interneta i pismeno ako to zatraži sudionik).
19. Za sve eventualne sporove nadležan je Županijski sud u Zagrebu.
Extract from Auction Sale Regulations
. The auction organised by the Barac&Pervan auction house is public. Participation in it is free and voluntary.
1
2. Barac&Pervan auction house is a mediator between sellers and buyers.
3. Barac&Pervan auction house takes 15% of the achieved price from the seller, and issues the receipt, while the buyer pays 18.5% of the achieved
price, tax included.
4. The description of the item has been made with great precision. The photographs are the component parts of the description. In case of any complaint, the textual description has the priority over the photography.
5. The bidding takes place before the auction by Internet bidding and telefax respectively. The biddings are accepted until the very beginning of the
auction: in writing by way of letters, and by telephone during the auction, the latter requiring a special understanding with the auction house. During
all written bidding, the bidder gives his maximum bid, while the auctioneer bids in his name so that he protects his interest. All interested bidders
must apply to the auctioneer before the beginning of the auction by filling in a form with basic data, whereupon they are given the number, which will
be used in bidding.
6. The offer given in any form is obligatory for the bidder.
7.The sold item can be taken by the buyer immediately after the auction and payment, or within the following thirty days.
8.Insurance costs, mailing and other possible delivery expenses are born by the buyer. The auctioneer is not responsible for damage or theft of the
item bought at the auction after this item has been given to the third person or institution for its delivery to the buyer.
9.Any claim or complaint should be made within eight days from the acquisition of the item, with the exception of the dispute as to the authenticity,
which is permanent, i.e. it is always possible to claim that the item is not original. For this purpose, the auction house should agree with the buyer that
specialist arbitration is chosen for doing independent research. The decision of the arbitration is final. The arbitration costs are born by the party that
has lost in the arbitration process.
10.Lots (collection items) do not have the guarantee of authenticity and quality, but are sold by the principle “seen-sold”, unless the auction house has
given a special guarantee for a particular lot.
11.In case that the auction house has received two or more identical offers for the same item, the priority is given to the offer that has arrived first.
12.The auction house guarantees full discretion to the sellers and buyers.
13.The auction house is obliged to pay out the sellers within forty days following the auction, unless a different agreement has been made with the
seller.
14.The auction house and the seller of the auction items should make an agreement containing the list of the given auction items, and all relevant data
of the seller, containing the bank account number to which the money obtained from the auction will be remitted.
15.The prices of the offered items are given in Euros, and the auction is also conducted in the same currency, while the receipt is issued in Croatian
Kunas on the day of the auction according to the middle exchange rate of the Croatian National Bank.
16.The auction house may reject the offered items for the auction without giving any explanations, and may describe, re-classify, or withdraw the accepted items
17.As soon as the auction house accepts auction items, it guarantees for their security, and takes photographs and makes the descriptions of the items
for the auction catalogue at the expense of the auction house.
18.Every auction participant receives a free-from-charge catalogue. After an auction, the auction house should at its own expense inform all participants of
the results of the whole auction (by internet and, if required by a participant, per post).
19.In case of disagreement, the competent authority is the County Court in Zagreb.
2
3
BARAC & PERVAN
XXIX aukcija - ponude se primaju zaključno s 5.05.2012 u 24,00h
Bids will be taken until 5.05.2012. at 24.00pm
Tablica licitacije / Bidding table:
Od / Bid value
2-10
+1
10-20
+2
20-100
+5
100-200
+10
200-500
+20
500-1000 +50
OZNAKE KVALITETE ZA RAZGLEDNICE:
0
#
X
A
A-B
B
B-C
C
neupotrijebljena razglednica
upotrijebljena razglednica s poštanskom markom
upotrijebljena razglednica kojoj je poštanska marka otkinuta
savršena kvaliteta (bez nedostataka)
vrlo dobra kvaliteta (minimalni nedostaci)
zadovoljavajuća kvaliteta (vidljiva manja oštećenja)
loša kvaliteta (veća oštećenja)
izrazito loša kvaliteta (značajna oštećenja)
VAŽNO UPOZORENJE
-
ne šaljite ponude u zadnji trenutak
ne zovite u zadnji trenutak
aukciju pogledajte na internetu
katalog dobivate mjesec dana prije aukcije
nemojte čekati zadnji trenutak
ne odgovaramo za ponude pristigle na dan aukcije
ne licitirajte bez broja
POSTCARD’S QUALITY TYPE:
0
#
X
A
A-B
B
B-C
C
unused postcard
used postcard with stamp
used postcard with detached stamp
perfect quality (no imperfection)
very good quality (minimum imperfection)
satisfying quality (visible smaller damage)
bad quality (heavy damage)
extremely bad quality (significant damage)
Sljedeća aukcija:
javite ako ste zainteresirani i poslat ćemo Vam katalog
4
BARAC & PERVAN
HRVATSKA
BjelovarskoBrodsko-posavska
bilogorska županija
županija
4001 Bjelovar 1901.
Kolodvorska
ulica, naklada
Kolesar. #/B
4002 Bjelovar 1904. Kr.
velika Gimnazija.
Naklada Adolfa
Kolesara. #/B-C
12
20
4003 Bjelovar 1908. Trg 10
Marije Terezije. #/B
4004 Daruvar 1904. F.
Čimić Daruvar.
#/B-C
4005 Daruvar 1904. F.
Čimić. #/A-B
12
12
4007 Nova Gradiška
1899. knjižara M.
Bauer. #/A
4008 Slavonski Brod
1907. Jelačićev
trg. #/B
4009 Slavonski Brod
1910. Naklada I.
Steiner. #/B
4010 Slavonski Brod
1943. #/C
4011 Vrpolje 1904. Naklada M. Bruck,
Đakovo. #/A-B
4012 Vrpolje 1908. Naklada M. Bruck,
Đakovo. #/B
18
4018 Cavtat oko 1930.
Atelier Krišer.
O/B-C
10
4013 Vrpolje 1914.
Trgovina Habijanec i Župna
crkva. #/B
14
4019 Dubrovnik 1899.
Izdanje B. Weiss
Dubrovnik. #/B
18
4020 Dubrovnik 1913.
H. Kalmsteiner.
#/A-B
20
10
10
4021 Dubrovnik oko
1910. Poljana
s Gudulićevim
spomenikom. J.
Tošović. O/A-B
16
12
4022 Dubrovnik 1912.
glazba #/B-C
4023 Dubrovnik 1912.
glazba #/B-C
16
20
10
10
10
20
Dubrovačkoneretvanska županija
4014 Blato oko 1940.
O/B
4015 Cavtat 1904. D.
Mengola. X/A-B
4016 Cavtat 1907.
Naklada P. Kušelj.
#/B
10
4006 Daruvar 1913. #/C 20
4017 Cavtat oko 1920.
J. Tošović. O/A-B
20
5
BARAC & PERVAN
4024 Dubrovnik oko
1910. Fotograf H.
Parsch Dubrovnik.
#/B-C
16
4030 Dubrovnik oko
1880. Fotografija
na kartonu
6.4x10.7 cm
4025 Dubrovnik 1913.
20
Pretakanje vina. L.
Morpurgo. O/A
4026 Dubrovnik 1931.
Crkva Sv. Vlaho
po noći. #/B
4027 Dubrovnik 1904.
Predgrađe Pile. J.
Tošović. O/C
14
4031 Dubrovnik - Gruž
1912. Hotel Kollmann i Crkva Sv.
Križa. #/B
4032 Dubrovnik - Gruž
oko 1910. Nova
Pošta. N. Bogišić.
#/B
20
14
16
4034 Dubrovnik Donja Rijeka
sa Samostanom
1910. I. Kulišić.
#/B-C
4040 Srebreno 1934.
Hotel “Srebreno”
#/A-B
10
4035 Korčula 1904. Do- 16
menico Benussi.
O/A
4041 Trpanj - Duba oko
1910. #/B-C
20
4036 Korčula oko 1910.
Benussi i Zovetti.
#/B
10
4042 Vela Luka oko
1930. Kupalište
O/A
10
4037 Metković oko
1920. Izdanje: M.
R. Lojpur. #/B
16
4043 Ston oko 1915.
Uzgoj kamenica
u zaljevu Bistrina,
suvlasnici braća
Bandur. O/C
18
20
Istarska
županija
4038 Mlini oko 1920.
Restoran I. Goga.
#/A-B
4028 Dubrovnok oko
1920. Gruž. J.
Tošović. O/B
4029 Dubrovnik oko
1880. Fotografija
na kartonu 10.5x6
cm
14
14
20
20
4033 Dubrovnik - Gruž 28. 20
11. 1943. Srušena kuća
uz ljeklarnu dr. Kester, poginulo 9 osoba.
Razglednica upućena
Ministarstvu zdravstva
i združbe kao dokaz o
šteti. O/A
4039 Slano 1901. Vila
OhmucevićPugliesi. #/C
4044 Hum 1912. #/B-C
18
4045 Labin 1943. C.
Raganzini - Albona. O/A-B
10
20
6
BARAC & PERVAN
4046 Medvea oko 1910. 10
b. Lovrana. #/A-B
4053 Pula 1917. Arena
vom molo Elisabeth. #/A-B
12
4059 Rovinj oko 1930.
Case Venete. O/B
4047 Pazin 1915. Municipio. #/B
4048 Poreč 1904. F.
Greatti. #/B
4049 Poreč 1921. Isola
S. Nicolo. #/B
4050 Pula 1904. Riva
Mercato vecchio.
M. Clapis. #/B
10
4055 Pula 1916.
Marine-Kasino.
#/C
14
4056 Pula listopad
1918. O/B
20
16
4060 Rovinj oko 1930.
N. Daveggia.
O/A-B
10
4061 Rovinj oko 1930.
Isola S. Caterina.
O/B
10
4067 Zemljovid Istre
1912. Buchhandlung Mandria
Abbazia #/A-B
18
4062 Rovinj oko 1930.
Isola S. Caterina Barche Peschereccie. O/A-B
14
4068 Zemljovid Istre
oko 1915. O/A
16
4069 Zemljovid Istre
oko 1920. O/A
16
16
14
12
4063 Rovinj oko 1935.
10
C. Muggia. O/A-B
12
4058 Rovinj 1936. Via
Roma. C. Muggia.
O/B-C
4052 Pula 1912.
Contrada dell’
Arsenale. #/B
4066 Zemljovid Istre
oko 1915. O/B
16
4057 Rovinj oko 1920.
Manifattura
Tabacchi. O/B
4051 Pula 1907. Via
Policarpo. #/B
16
10
20
4054 Pula oko 1920.
Porta Gemina.
O/A-B
4065 Zemljovid Istre
1911. #/B
12
16
4064 Rovinj oko 1935.
O/A-B
10
7
BARAC & PERVAN
4070 Zemljovid Istre
oko 1920. O/B
4071 Zemljovid Istre
oko 1915. O/A
16
4080 Promidžbena karta 18
oko 1935. O/A
4086 Karlovac 1899. L.
Reich. #/B
14
4081 Promidžbena karta 20
1941. #/A-B
4087 Karlovac 1903.
Kadetska škola. L.
Reich. #/B
14
4088 Karlovac 1909.
Električna centrala. L. Reich.
#/B
10
4089 Karlovac 1909.
Domobranska
vojarna. #/B
14
4090 Karlovac oko
1920. Vojarna
Kralja Aleksandra.
#/B-C
10
4091 Karlovac oko
1920. Građanska
škola. L. Reich.
#/B
10
4075 Promidžbena karta 18
1938. O/A
16
4076 Promidžbena karta 20
1915. #/A-B
4082 Promidžbena karta 20
oko 1940. O/A-B
4072 Promidžbena karta 18
oko 1918. O/A-B
4077 Promidžbena karta 18
oko 1915. O/B-C
4083 Promidžbena karta 20
1965. O/B-C
4073 Promidžbena karta 25
oko 1920. O/A-B
Karlovačka
županija
4078 Promidžbena karta 16
oko 1920. O/A
4074 Promidžbena karta 20
oko 1920. O/A-B
4079 Promidžbena karta 25
1918. O/B
4084 Bosiljevo 1904.
Naklada kod D.
Štaudohar. #/B-C
12
4085 Drežnica 1903.
#/B
30
8
BARAC & PERVAN
4092 Karlovac 1931.
Kupališni perivoj.
L. Reich. #/B-C
4106 Ogulin 1909.
Most sa vodopadom. Naklada Ig.
Breier. #/B
10
4098 Ogulin 1904. Buk- 14
ovnik. Naklada
Ig. Breier, Ogulin.
#/B
10
4107 Ogulin 1913. Nak- 12
lada Iso Unterbergera. #/B
4099 Ogulin 1904.
Izdao Vurdelja.
#/B-C
4094 Krnjak 1912.
Mosinger, naklada
M. Fogina. #/B-C
12
4095 Lešće oko 1925.
O/A
25
4100 Ogulin 1904.
Frankopanska
Kula. #/B
16
16
4103
4108 Ogulin oko 1910.
Nova Kavana.
#/B-C
25
4109 Okić 1939. O/B
10
4110 Rakovica 1915.
#/B
20
4111 Đurđevac 1904.
Glavna ulica. #/B
20
40
4096 Ogulin 1903. Nak- 12
lada Ig. Breier,
Ogulin. #/B-C
4097 Ogulin 1904.
Mucekova
ulica. Naklada Ig.
Breier, Ogulin.
#/B
Ogulin 1904. Izdanje I. Vurdelje Ogulin. #/B
4093 Karlovac oko
1935. Na Korani.
O/B
16
4101 Ogulin 1904.
Ponor DobreGjula. Izdao I.
Vurdelja, Ogulin.
#/B-C
16
4102 Ogulin oko 1904.
Most sa vodopadom. Naklada Ig.
Breier. #/B
10
4104 Ogulin 1905.
Most nad Dobrom. Izdao I.
Vurdelja, Ogulin.
#/B-C
16
4105 Ogulin 1906.
Most nad Dobrom. Izdao I.
Vurdelja. #/B
16
Koprivničkokriževačka županija
20
9
BARAC & PERVAN
4112 Sveti Ivan Žabno
oko 1930. O/B
14
4118 Lječilište Krapinske toplice
1927. Naklada F.
Jurković. #/B
4113 Virje 1919.
Glavna ulica.
#/B-C
4115 Konščina 1919.
#/A-B
4122 Zlatar oko 1910.
Naklada V. Suligoj, Zagreb. #/B
4119 Lječilište Krapinske toplice oko
1930. O/A-B
14
4126 Brlog 1915.
Štacija. O/B
40
4127 Gospić 1902.
Naklada M.
Kolačević. #/B
16
4128 Gospić 1921.
#/B-C
10
4129 Gospić 1925.
Nakladnik J.
Kolačević. #/B
12
10
12
4123 Zlatar 1912. #/B
30
4120 Stubica Donja.
Fotografija na
kartonu 16.5x10.5
cm. S posvetom
za sjećanje 09. 06.
1912.
20
20
30
4124 Promidžbeni list
oko 1940. O/B
4116 Krapina 1904.
Kneippovo
lječilište. O/A-B
12
16
Krapinskozagorska županija
4114 Klanjec 1917.
Naklada D. Broz,
Klanjec. #/A-B
10
4121 Tuheljske toplice
oko 1930. Stari
mlin sa pogonom
tople vode. O/A
10
4130 Korenica 1912.
12
Naklada V. Opsenica, Korenica.
#/A-B
Ličkosenjska županija
4131 Korenica 1915.
Naklada A. V.
Opsenica. #/A-B
4117 Krapina 1904.
O/B
20
20
4125 Brinje - Sokolovac 25
1903. Ruševine
grada Sokolovca.
X/C
4132 Kosinje 1902. #/C 18
10
BARAC & PERVAN
4133 Otočac 1902.
Naklada J. B.
Orešković. #/B
25
4140 Otočac 1931. #/B
4141 Otočac 1931. #/B
4134 Otočac 1915. #/B
4135 Otočac 1915.
X/B-C
4136 Otočac oko 1910.
Paradni trg sa
Vojnicima. #/B
4137 Otočac 1918. #/B
4138 Otočac oko 1920.
#/B-C
4139 Otočac od
istoka 1929. Foto:
P. Jagodić, Ogulin.
#/B
20
14
18
4148 Senj 1904.
Konvikt
18
4152 Kotoriba 1921. #/B 14
12
10
4142 Otočac 1932.
#/B-C
4147 Senj 1901.
Nehaj. Naklada
Hreljanović, Senj.
#/B
Osječkobaranjska županija
20
4149 Udbina 1928.
Foto: P. Jagodić,
Ogulin. #/B
4143 Otočac 1931. #/B
14
4144 Otočac 1932. #/B
25
4153 Kotoriba 1930. #/B 18
14
4154 Donji Miholjac
1908. X/B
18
4155 Đakovo 1908.
Stolna crkva, harmonika. Naklada
R. Boda #/B
20
4156 Osijek 1904.
Kolodvorska
ulica. #/B
16
4157 Osijek 1904. #/B
25
12
18
10
Medjimurska
županija
18
10
4150 Zemljovid Plitvica
oko 1925.O/A-B
4145 Otočac 1936.
Spomenik Kr.
Petra Oslobodioca
sa pravoslavnom
crkvom. #A-B
4146 Otočac 1941.
O/A-B
10
14
4151 Čakovec koverta
sa ukrasnim
zaglavljem. 1909.
12
11
BARAC & PERVAN
4158 Osijek 1908.
Kapucinska ulica.
X/B
12
4164 Pakrac 1903. Naklada D. Singera
Pakrac. #/B
20
4159 Osijek 1911.
Obkopnička
vojarna. #/B
16
4165 Pakrac oko 1924.
Naklada braće
Filipović, Pakrac.
O/A-B
10
4160 Osijek 1913.
Poštanska palača.
#/B
4161 Osijek 1927.
Kolodvorska ulica
sa Uraniom i kino.
#/B
10
10
4166 Pakrac oko 1925.
O/A
4167 Voćnjak, Veliki
Kamen u Požegi
1910. Naklada J.
Krausz. #/B
4170 Baška 1915. U
kupalištu. #/B
18
4171 Brod na Kupi
1899. #/B
20
4172 Brod na Kupi
1912.#/B
14
4173 Brod na Kupi
1931. Naklada J.
Šneler. #/B
10
4174 Crikvenica 1904.
O/B
20
4175 Crikvenica oko
1910. O/B-C
18
4176 Crikvenica 1918.
#/A-B
10
4177 Crikvenica
otvoreni autobus
oko 1930. O/A
20
4178 Crnilug 1911. #/B
30
4179 Čabar 1915. #/B
18
10
14
Primorskogoranska županija
4180 Čabar 1916. #/A-B 14
4162 Osijek 1929. Trg
10
Kralja Petra I. #/B
Požeškoslavonska županija
4163 Lipik 1904.
Glavna ulica. #/B
16
4168 Bakar 1898. #/B
20
4169 Bakar 1899.
Gradska vijećnica.
X/B-C
14
4181 Čabar oko 1920.
Izvor Čabranke.
#/B
10
12
BARAC & PERVAN
4182 Čabar 1925.
Spomen ploča
tisućgodišnjice
Hrvatskog
kraljevstva. #/B
4189 Kraljevica 1904.
#/B
16
4190 Krk oko 1910.
O/B
20
14
4196 Novi Vinodolski
1906. Kupalište
Lišanj. Naklada
A. Zanić. #/B
18
4183 Delnice 1904. #/B 25
4199 Opatija oko 1900.
Litografija na
karti poslanoj u
omotnici.
60
4200 Opatija 1917.
Hafenpartie Bootfahrt am Meer.
#/B
12
4201 Opatija oko 1910.
O/A-B
20
20
4191 Krk oko 1910. #/B 20
4184 Delnice 1913.
#/B-C
12
4192 Krk - Aleksandrovo 1927. #/B-C
4185 Delnice oko 1910.
#/B-C
4186 Fužine 1929.
O/A-B
4187 Fužine 1931.
O/A-B
10
4197 Novi Vinodolski
oko 1910. O/A
10
12
4193 Krk - Omišalj oko
1930. O/C
20
4202 Opatija oko 1910.
lot 2 razglednice.
O/A-B
4194 Mošćenićka draga
1938. #/A
10
4203 Opatija 1931.
O/A-B
10
4204 Plešće 1911. #/B
10
10
4198 Novi Vinodolski
1934. Ulica Sv.
Trojice. #/A-B
10
4188 Grižane 1903. #/B 20
4195 Novi Vinodol oko
1920. O/B
20
10
13
BARAC & PERVAN
4205 Prezid 1912. #/B
4206 Rab 1932. #/A
12
10
4212 Rijeka 1917.
Panorama. X/B
4213 Rijeka oko 1920.
Arco Romano.
O/A-B
14
4218 Rijeka 1906. #/B
18
4219 Rijeka 1910. #/B
18
10
4220 Rijeka - Trsat
1903. X/B
20
4208 Ravnagora oko
1920. O/A
20
4214 Rijeka oko 1920.
O/B
10
4221 Selce - Vinodol
oko 1920. #/B
20
4209 Rijeka 1896. #/B
20
4215 Rijeka oko 1920.
O/B
10
4222 Selce 1929. O/A
18
4210 Rijeka 1904. O/B
16
4216 Rijeka oko 1930.
O/A-B
10
4223 Selce 1929.
O/A-B
18
10
4217 Rijeka oko 1930.
O/A-B
12
4224 Selce 1929.
O/A-B
16
4226 Skrad 1933.
#/A-B
10
4227 Skrad oko 1925.
Zeleni vir - Gorski
Kotar. O/A-B
18
4228 Vrbovsko 1901.
#/B-C
14
4229 Promidžbena dopisnica sa slikama
Voloskog 1930.
#/B
20
16
4207 Rab 1947. X/B
4211 Rijeka 1912. #/B
4225 Skrad 1925. Naklada T. Kristanić,
Skrad. #/B
14
14
BARAC & PERVAN
Sisačkomoslavačka županija
4230 Glina 1906.
Katolička crkva.
Tiskara V. Jakšića,
Glina. #/A-B
20
4231 Kostajnica 1904.
#/B
20
4232 Petrinja 1920.
16
Duga ulica. #/A-B
4233 Sisak 1925. Grad- 10
ska bolnica. #/A-B
4234 Sisak oko 1930.
Judno kupalište.
#/A-B
4236 Sisak lot 2 fotografije na kartonu s potpisom fotografa S. Šohingen 1929. Dimenzija
kartona 25x21.5 cm, fotografija 17x12 cm
4241 Hvar 1904.
18
Unutrašnjost
doma Sammicheli.
O/A-B
4237 Topusko 1904.
Kupalište. #/B
4238 Topusko oko
1910. toplice. #/B
4245 Imotski oko 1910.
#/B
20
4246 Jelsa 1911. Hotel
Jadran. #/B
16
4247 Jelsa 1911. M.
Gamulin. #/B
12
12
20
Splitskodalmatinska županija
18
4239 Bol 1913. X/C
4240 Brela oko 1930.
#/B-C
4235 Sisak oko 1930.
O/A-B
25
4242 Hvar oko 1910. J.
Tošović Dubrovnik. O/A-B
20
4243 Hvar oko 1910.
O/B-C
20
10
10
12
4244 Imotski oko 1910.
X/B
20
15
BARAC & PERVAN
4248 Jelsa 1911.
Fotograf M.
Gamulin. #/B-C
4249 Jelsa 1913. #/B
20
10
4250 Jelsa 1921.
14
Strosmajerovo
šetalište. S. Gamulin, Jelsa. #/B
4251 Jelsa oko 1930.
Hotel Jadran. Naklada S. Gamulin.
O/A
4254 Kaštel Stari 1927.
#/B
25
4255 Kaštel Stari 1939.
Hotel Palace. #/B
14
4256 Kaštel Sućurac
1921. Tvornica
cementa Dalmatia.
#/B-C
4261 Solin 1903. Gostiona Jvić. #/B
30
4262 Solin 1910. #/B
10
4263 Solin 1931. Prolaz
Sv. Kaje. #/B
4267 Split 1903. #/A-B
16
4268 Split 1904. O/A-B 18
4269 Split 1904. O/A
12
4270 Split 1913.
Bačvice. #/B-C
16
4271 Split oko 1920.
O/B-C
10
4272 Split oko oko
1930. Pročelje
zgrade Sokolskog
doma. O/A-B
10
12
4264 Solin oko 1920.
Zbor HRSS u
Solinu O/B-C
10
4265 Split 1899. Stengel i Co. Dresden
4965. #/A-B
16
14
10
4258 Omiš 1914. #/B
4253 Kaštel Stari 1920.
Villa Nika. X/B
18
10
4257 Makarska 1923.
Kačićev spomenik. #/B
4252 Kaštel Lukšić oko
1920. Villa Nika.
#/B
25
4260 Sinj oko 1910.
Glavni trg. #/B-C
10
12
4266 Split 1900. #/B
4259 Pučišće 1929. #/B
10
16
16
BARAC & PERVAN
4279 Promidžbena karta 18
Pro-Spalato oko
1930. O/A-B
4273 Split oko 1920.
Ulica Zvonika.
O/A-B
4275 Split - Podstrana
1921. Naklada V.
Stein. #/B-C
12
4291 Sutivan oko 1940.
O/A-B
10
4286 Starigrad 1932.
#/B
10
4292 Šolta - Grohote
1936. #/B-C
10
4287 Sumartin oko
1930. O/A
10
4293 Šolta - Rogač
1937. #/A-B
10
4294 Vis 1927. #/A-B
10
12
4280 Starigrad 1913.
#/B
4274 Split oko 1930.
O/A-B
4285 Starigrad 1929.
#/B
10
12
16
4276 Split 1910. Sokolski slet u Splitu.
Mosinger O/A-B
16
4277 Split 1910. Sokolski slet u Splitu.
Mosinger O/B
16
4278 Promidžbena karta 18
Pro-Spalato oko
1930. O/B
4281 Starigrad 1919.
Naklada J. Ljubić.
#/B-C
10
4282 Starigrad oko
1920. Nova obala.
#/C
14
4283 Starigrad 1920.
#/B-C
12
4284 Starigrad 1926.
Pogled sa Sv.
Jerolima. #/B
12
4288 Supetar oko 1930.
Mauzolej obitelji
Mate Petrinović.
O/A
14
4289 Stivan oko 1930.
O/A-B
10
4290 Sutivan oko 1935.
Vrata novog
groblja. O/A-B
14
4295 Vis oko 1910. O/B 10
4296 Vrbosko 1914.
Prigodom 300
godišnjice Sv.
Križa u Vrboskoj.
O/B
20
4297 Vrbosko 1914.
120
Promidžbeni
karnet sa 12 slika.
17
BARAC & PERVAN
Šibenskokninska županija
4303 Šibenik oko 1910.
#/B
4298 Knin 1904.
Rudnik asfalta
Paklina. #/C
10
4304 Šibenik 1915. #/B
4299 Knin 1931. #/A-B 14
4300 Prhovo oko 1930.
O/B
4301 Šibenik 1904. A.
Ciulić. O/A-B
4302 Šibenik 1906. A.
Ciulić #/B
16
4305 Šibenik oko 1910.
O/B
14
140
4310 Zlarin 1908.
#/A-B
18
10
20
4306 Šibenik 1931.
#/A-B
4309 Šibenik ? lot
25 razglednica savezničko
bombardiranje II.
Svjetski rat. O/B
10
14
4311 Zlarin 1927. #/B
4307 Šibenik 1917.
Slapovi Krke. #/B
10
Varaždinska
županija
10
4312 Ivanec 1904.
Mosinger #/B
10
4314 Ivanec 1927.
#/B-C
10
4315 Novi Marof 1927.
#/B
20
4316 Varaždin 1907.
Otkriće spomenika nevinoj žrtvi
Ivanu Ilčiću u
Varaždinu 1906.
#/B
25
4317 Varaždin 1936.
#/B-C
14
4318 Vinica 1919.
Trgovina Anton
Anderlić. #/B
16
20
14
4308 Šibenik oko 1925.
Poljana Kralja
Petra. O/B
4313 Ivanec 1926. #/B
40
18
BARAC & PERVAN
Virovitičkopodravska županija
4319 Pitomača 1904.
Glavni trg. #/B
4320 Slatina 1900.
#/A-B
25
20
Vukovarskosrijemska županija
4321 Vinkovci 1900.
#/B-C
Zagrebačka
županija
4325 Vukovar 1916.
Kotarski sud.
Naklada L. H.
Freund. #/B
14
4326 Vukovar 1917.
Ljetnikovac grofa
Eltza. Naklada L.
H. Freund. O/B
20
4323 Vrbanja 1939.
O/A-B
4324 Vukovar 1912.
Štrossmayerova
ulica. #/B
4332 Zadar 1904. Stengel i Co. Dresden
4911. O/A
20
4333 Zadar 1904. Stengel i Co. Dresda
4907. O/A-B
20
14
16
4334 Zadar 1904.
O/A-B
20
4328 Olib 1913. #/B-C
14
4329 Dugi Otok oko
1920. O/B-C
16
4330 Zadar 1899.
O/A-B
20
14
18
4338 Božjakovina
1936. Škola za
seoske domaćice.
#/B
14
4339 Dugo Selo
fotografija na
kartonu, dimenzije
18x13cm.
45
4340 Ivanić grad oko
1910. O/B
20
4341 Samobor 1911.
Naklada E.
Košaka. #/B
14
16
Zadarska
županija
4327 Gračac 1912. #/B
4322 Vinkovci 1904.
#/B
4331 Zadar 1904.
O/A-B
20
4335 Zadar 1901. Akademija. #/B
16
4336 Zadar oko 1935.
O/B
10
4337 Zadar oko 1935.
O/B
12
4342 Samobor 1929.
16
Sumporna kupelj
Sv. Helena. Naklada E. Košaka. #/B
19
BARAC & PERVAN
4349 Zagreb 1899.
#/B-C
4343 Rude - Samobor
oko 1930. Učiona.
O/B
4344 Sv. Ivan Zelina
oko 1910. harmonika. O/A
4345 Sv. Ivan Zelina
1913. Mosinger.
#/B
4356 Zagreb 1901. Dio
trga Franje Josipa.
Mosinger #/B
25
4350 Zagreb 1899.
Mesnička ulica.
#/B
12
4351 Zagreb 1900.
Naklada tiskare A.
Brusina. #/B
16
4348 Zagreb 1898. #/B
16
4362 Zagreb 1904.
Učiteljski dom.
X/B
12
4363 Zagreb 1904.
Uspinjača. #/B
18
4364 Zagreb 1904.
Spomenik Sv.
Jurja. O/A-B
10
4365 Zagreb oko 1910.
Spomenik Sv.
Jurja. O/B
14
4366 Zagreb oko 1910.
Kr. sveučilišni
botanički vrt. O/B
10
20
4357 Zagreb 1902.
Mosinger. #/A-B
16
14
4352 Zagreb 1904.
O/A-B
4353 Zagreb 1904. O/A
4347 Zagreb 1897.
#/B-C
4361 Zagreb 1904.
Gimnazija. #/B
30
grad
Zagreb
4346 Zagreb 1897. #/B
20
20
4358 Zagreb 1902.
Crkva reda družbe
Isusove u Zagrebu. Mosinger
188. #/B
16
4359 Zagreb 1903.
Toranj prvostolne
crkve. Naklada J.
Huhna. #/B
10
4360 Zagreb 1904.
Partija u Maksimirskom parku.
#/C
10
16
20
20
20
4354 Zagreb
1901. 14
Gundulićeva
ulica. Naklada J.
Kurzmanna, Zagreb. #/B
4355 Zagreb 1901.
14
Gundulićeva ulica.
#/B
20
BARAC & PERVAN
4367 Zagreb 1929.
trostruka razglednica. O/A-B
20
4368 Zagreb 1929. O/B
20
4369 Zagreb oko 1910.
Crkveni obhod na
kaptolu. O/B
14
4370 Zagreb oko 1910.
Srpsko-pravoslavna crkva. O/A-B
4373 Zagreb 1908.
Jelačićev trg. #/B
4371 Zagreb 1915.
Sveučilišni trg.
#/B
4372 Zagreb 1914.
Realna gimnazija i
obrtna škola. #/B
10
4378 Zagreb oko 1930.
O/A-B
10
4379 Zagreb oko 1930.
Mesnička ulica.
O/A-B
10
4380 Zagreb 1939. Bolnica Milosrdnih
sestara. #/B
10
10
4381 Zagreb 1930.
Sinagoga. #/A-B
4376 Zagreb 1917.
Ulica Marije
Valerije. #/A-B
14
4383 Zagreb 1943.
Trg Kulina Bana.
O/B-C
14
4384 Zagreb oko 1930.
Vila Rein. O/A-B
10
4385 Zagreb oko 1920.
O/B
10
4386 Zagreb oko 1910.
#/B
20
4387 Zagreb 1920.
Umjetnički paviljon. O/B
10
10
10
4375 Zagreb 1914.
Pogled sa tržnice.
#/B
14
20
10
4374 Zagreb oko 1910.
Spomenik bana
Jelačića. O/B
4377 Zagreb oko 1910.
Gospodska ulica
Magistrat. O/A-B
4382 Zagreb 1943.
Trg Kulina Bana.
O/A-B
10
120
4388
25
Zagreb - Šestine 1903. Otkrivanje spomenika dr. A. Starčeviću. Mosinger. #/B
21
BARAC & PERVAN
4389 Zagreb - Šestine
1904. Šestinske
pralje na vodi.
Mosinger. O/A-B
4390 Zagreb 1902. Uspomena na proslavu 40-godišnjice
“Kola” u Zagrebu.
Mosinger. #/B
20
4395 Zagreb oko 1930. 12
Izlog parfumerije
Nobilior u Ilici.
Mirogoj grobnica
vlasnika parfumerije.
16
4396 Zagreb oko 1910. 10
Letak u korist
nemoćnih i bolesnih
radnikačlanova“Prvog zagrebačkog
radničkog društva”
O/B
4391 Zagreb 1906. Prvi 16
Hrvatski svesokolski slet. O/B
4397 Zagreb oko 1910.
Kraljičin zdenac.
O/A-B
10
4398 Zagreb - Podsused
oko 1910. #/B
20
4401 Zagreb oko 1900.
Fotografija na
kartonu 11x6.7
cm. J. Standl
20
4402 Zagreb oko 1900.
Fotografija na
kartonu 11x6.7
cm. J. Standl
20
4403 Zagreb oko 1891.
Fotografija na
kartonu 6.7x11
cm. J. Standl
20
4406 Zagreb oko
1900. Fotografija
spomenika bana
Jelačića na kartonu 13x18.5 cm.
20
4392 Promidžbena karta 10
1922. Udruga Sv.
Roka. Foto Tonka
Zagreb. O/A-B
4393 Promidžbena karta 10
1922. Udruga Sv.
Roka. Foto Tonka
Zagreb. O/A-B
32.5x24 cm #/B
4404 Zagreb 1898. Dimenzije
4399 Zagreb - Sljeme
oko 1910. O/B
300
12
4394 Zagreb 1900.
Akademski trg. Fotografija na kartonu
16.5x13 cm.
30
4400 Zagreb oko 1900.
Fotografija na
kartonu 11x6.7
cm. J. Standl
20
4405 Zagreb oko 1890. Katedrala.
Fotografija 21.5x15cm
30
22
BARAC & PERVAN
BOSNA I
HERCEGOVINA
4413 Cazin oko 1910.
Gornji grad.
O/A-B
4407 Banja Luka 1904.
Srpska crkva.
X/B-C
4408 Bihać oko 1920.
Katolička crkva i
kula. #/A-B
4409 Bosanska Gradiška
oko 1910. X/B
4410 Bosanska Gradiška
1917. #/B
4411 Bosanski Petrovac
1911. X/B
14
4420 Drvar 1912. #/B
10
4427 Maglaj 1922. #/B
14
10
16
4428 Mostar oko
1890. F. Lafprest.
Fotografija na
kartonu 10.5x6.5
cm.
14
4414 Čapljina 1913.
O/B-C
4421 Drvar 1912. Naklada M. Mandić,
Drvar. #/B-C
4415 Čapljina 1915.
#/B
25
4422 Drvar 1912. Naklada M. Mandić,
Drvar. #/B
14
4416 Doboj oko 1910.
Pošta. O/A-B
18
4423 Drvar 1912. Naklada M. Mandić,
Drvar. #/B
14
4417 Doboj 1915. X/B
14
4424 Konjic 1908. #/B
10
4418 Doboj - Vojni Tabor 1912. #/A-B
14
4425 Livno 1925. Ulica
Kralja Petra. #/B
14
4419 Doljnja Tuzla
1907. Nedjeljni
sajam. #/B
14
4426 Ljubuški 1918.
X/B
14
14
14
10
10
25
4412 Brčko 1919.
20
Električna centrala.
#/B
4429 Nevesinje 1906. S. 14
Reiss, Nevesinje.
#/B
4430 Oštrelj 1915. #/B
20
4431 Prijedor 1917.
#/A-B
14
4432 Ružić 1915.
#/B-C
30
4433 Sarajevo 1914.
O/B
14
23
BARAC & PERVAN
4434 Sarajevo oko 19??
Zgrada napretkovog đačkog konvikta u Sarajevu.
O/A-B
4435 Teslić 1909. #/B
4436 Teslić - Lađerovac
1918. #/B
14
4441 Visoko 1926.
Naklada Scheiber,
Visoko. #/B
14
4447 Zamljovid Bosne
1909. #/B
20
10
4437 Teslić - Lađerovac
1918. #/B
4438 Vareš 1920.
Željezara. #/B
4439 Visoko 1920.
Čaršija. #/B
4440 Visoko 1924.
Naklada Scheiber,
Visoko. #/A-B
14
14
25
CRNA
GORA
16
16
4448 Bosna lot od 6
različitih razglednica O/B
12
4453 Tivat 1929. Foto
R. H. Smodlaka i
sinovi. O/A-B
10
4454 Tivat oko 1930.
Foto R. H.
Smodlaka i sinovi.
O/A-B
10
4455 Hrvatski dom u
Hercegnovom
oko1930. O/B
14
16
4442 Promidžbena karta 12
oko 1914. “Na
nož” O/B
4443 Promidžbena karta 12
1928. #/A-B
4452 Topla 1908. #/B
4444 Promidžbena karta 12
1917. Za udovice i
siročad. O/A-B
4445 Pučka kuhinja u
Bosni 1911. #/B
4449 Kotor 1898.
#/A-B
20
4450 Kotor 1899. #/B
10
4456 Promidžbena karta 14
marke Crne Gore
oko1910. O/A
20
4446 Prodavač slatkiša
10
u Bosni 1923. X/B
4451 Podgorica 1904.
O/A
20
4457 Zemljovid Crne
Gore oko 1910.
O/A
16
24
BARAC & PERVAN
4458 Zemljovid Zetska
banovina oko
1925. O/B
10
4465 Briše 1915. #/B
40
4473 Kopar 1901. #/B
20
4466 Celje 1899. #/A-B 18
4474 Kopar 1903. #/B
20
4481 Ljubljana 1901.
Stengel i Co.
Dresden 5675
#/A-B
14
4482 Ljubljan 1915.
#/B
16
14
SLOVENIJA
4459 Ajdovščina 1915.
X/B
16
4467 Celje 1904. #/A-B 20
4475 Kranj 1899. #/B
20
4468 Čateške toplice
1933. #/B
14
4476 Kum Sv. Neža
oko 1930. O/B
10
4483 Ljubljana oko
1925. Kapela Sv.
Jurja u ljubljanskem gradu.
O/A-B
4461 Bled oko 1900.
20
Fotografija na
kartonu 11x6.7 cm.
4469 Divača 1907. #/B
20
4477 Litija 1903. #/B
14
4484 Novo Mesto 1900.
#/A-B
18
4462 Brestanica oko
1910. O/B
14
4470 Domžale 1917.
#/B
10
4478 Litija 1911. #/B
20
4485 Osluševci oko
1930. #/B
20
4463 Brestanica 1930.
#/B
10
4471 Grahovo oko
1930. O/A-B
10
4479 Litija 1917.
O/A-B
10
4486 Piran 1904. #/B
10
4464 Brežice 1911. #/B
16
4472 Idria 1937. #/A-B
10
4480 Logarska dolina
1896. #/A-B
20
4487 Piran 1924. #/B
10
4460 Bled 1904. O/A-B 16
25
BARAC & PERVAN
4488 Portorož oko
1910. komplet 7
razglednica hotel
Centrale. Vittorio
Schiavo. O/A
4489 Prebold oko 1910.
#/A-B
4490 Ptuj 1917. #/B
4491 Rogaška Slatina
1901. #/A-B
4500 Višnja Gora 1928.
O/A-B
40
18
10
4494 Sežana 1904. #/B
10
4495 Slovenska Bistrica
1904. O/A-B
20
4496 Slovenske Konjice 18
1908. #/A-B
4497 Solčava oko 1930.
O/A-B
4492 Rogaška Slatina
1914. #/A-B
10
4502 Prigodna razglednica Božić 1930.
#/B
4504 Gaspari Veseli
Božić in srečno
novo leto oko
1930. #/A-B
4499 Turjaški grad
1909. #/B
14
25
14
4507 Grgurevci 1902.
X/B
20
4508 India oko 1925.
Kolodvor. #/B
10
4509 Novi Sad oko
1910. #/B-C
12
4510 Novi Vrbas 1936.
Šećerana. #/B
10
4511 Mitrovica 1928.
O/B
10
4512 Zemun 1926.
Panorama. #/A-B
10
18
12
SRBIJA
4505 Erdevik oko 1920.
Kolodvor. O/A-B
4506 Erdevik oko 1920.
Kolodvor. O/A-B
14
16
10
4498 Škofja Loka 1916.
#/A-B
4493 Rogaška Slatina
1904. #/B
4501 Promidžbena karta 25
1906. O/B
4503 Gaspari, Češčenje
oko 1910. #/A-B
16
14
14
26
BARAC & PERVAN
BRODOVI
4513 Parobrod Velebit
1901. Foto
Bronzini Senj#/B
14
4519 Kraljevski Torpiljeri. Foto-Laforest 1929. O/B
10
4525 H. M. S. Glorious
1931. Abrahams
Devenport. O/A
10
4531 Mornar na palubi
broda Dubrovnik
1926. O/B
10
TEME
4514 Brod Pannonia.
1904. #/B
4515 S. M. S. Erzherzog Karl oko
1910. X/B
4516 Parobrod Baron
Gautsch 1912.
Stengel i Co.
Dresden 40549
X/B
4517 Parobrod Prinz
Hohenlohe oko
1910. X/B
16
14
14
14
4520 Kraljevski minonosac Orao oko
1930. O/A-B
4521 Split ratna mornarica u luci oko
1930. O/A-B
4522 Split ratni brodovi
u luci oko 1930.
Foto Stuhler.
O/A-B
4523 Split ratni i
putnički brodovi
u luci oko 1930.
Foto Stuhler.
O/A-B
10
10
12
12
4526 Parobrod Slavija u
doku 1931. O/B
4527 Motorni jedrenjak
1928. #/B
10
4528 Kraljevski brod
Dubrovnik 1932.
Foto Laforest.
O/A-B
10
4529 Ratni brodovi u
luci 1932. #/B-C
10
4530 Parobrod Kraljica
Marija oko 1930.
O/B
4518 Torpedna flota u
Crikvenici 1908.
Mosinger #/A-B
20
4524 Ratni brod oko
1930. Foto Laforest Hercegnovi.
O/B
10
4532 Djevojka sa
lutkama na koncu.
Raphael Kirchher
1903. #/B
60
4533 Model, E. Weber
oko 1920. O/A-B
14
4534 Model, E. Weber
oko 1920. O/A-B
14
4535 Model, E. Weber
oko 1920. O/A-B
14
10
10
27
BARAC & PERVAN
4536 Model, E. Weber
oko 1920. O/A-B
14
4537 Žena u kaputu bez
potpisa autora oko
1920. O/A-B
14
4538 Žena u kaputu bez
potpisa autora oko
1920. O/A-B
14
4541 Razglednica sa
zastavom i hrvatskim grbovima oko
1910 O/A-B
20
4542 Decki napred!
1916. #/A-B
25
4543 Trenkovi panduri
na maršu oko
1910. O/B
4544 Dr. Ivan Krapac,
biskup Đakovački
1910. #/B
4546 Dalmatinska
nošnja oko 1910.
O/A-B
10
14
4539 Bog i Hrvati. V.
14
Morpurgo Spalato.
1901. X/B
4540 Ljubi rode jezik
25
preko svega. U
njem živi, umiri za
njega oko 1915.
O/A-B
4547 Arnautska narodna nošnja 1907.
O/A-B
4548 Hercegovačka
nošnja 1906.
O/A-B
10
10
10
4549 Hrvatsko pjevačko 25
društvo Rodoljub
u Virovitici 1902.
#/B
4545 Spomenik Stjepana Radića djelo
kiparice Mile Vod
oko 1920. O/B-C
4551 Hrvatski
tamburaškopjevački sastav
Triglav oko 1910.
O/B
20
4552 Promidžbena
karta povodom
godišnjice rođenja
prijestolo nasljednika Petra 1930.
O/B
14
4553 Podjela Mađarske
oko 1930. O/A-B
18
4554 Svi natrag u
Mađarsku! oko
1940. O/A-B
16
4555 Podjela Mađarske
1933. #/B
18
10
4550 Hrvatsko seljačko
pjevačko društvo
Podgorac u
Gračanima 1912.
O/B
14
28
BARAC & PERVAN
4556 Podjela teritorija
između rumunjskih, čeških i srpskih imperijalista
oko 1920. O/A-B
4557 Podjela Mađarske
oko 1920. O/A-B
16
4559 Zemljovid Dalmacije oko 1910.
O/A
16
4562 La Quarta Italia
oko1920. O/A
4565 Propagandna karta
oko 1910. O/B
16
4560 Oltre la meta
1942. O/A-B
20
4563 Propagandna karta
1904. O/A-B
18
4561 Propagandna karta
oko 1915. O/A
20
14
20
Kraj aukcije
4564 Pace sreme amor
1917. #/B
4558 Zemljovid
Balkanskog poluotoka oko 1910.
O/B
20
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
45
File Size
4 412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content