close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK SKRBNIČKIH USLUGA ZA KORISNIKE

embedDownload
CJENIK SKRBNIČKIH USLUGA ZA KORISNIKE MARGIN KREDITA
PRIMORSKE BANKE D.D.
1. Standardna usluga po računu
Opis
Osnovica
Godišnja naknada
PDV
Račun
0,00
Neoporezivo
1.2. Naknada pohrane financijskih instrumenata – RH
Tržišna vrijednost
0,00% p.a.**
25,00 %
1. 3. Naknada pohrane financijskih instrumenata – INO1
Tržišna vrijednost
0,00% p.a.**
25,00 %
1.4. Naknada pohrane financijskih instrumenata – INO 2
Tržišna vrijednost
0,00% p.a.**
25,00 %
1.5. Naknada pohrane financijskih instrumenata – INO 3
Tržišna vrijednost
0,00% p.a.**
25,00 %
Osnovica
Naknada
PDV
2.1.Transakcije za namiru „bez plaćanja“ – RH
Transakcija
35,00
Neoporezivo
2.2. Transakcije za namiru „uz plaćanje“ – RH
Transakcija
35,00
Neoporezivo
2.3. Transakcije za namiru– INO 1
Transakcija
70,00
Neoporezivo
2.4. Transakcije za namiru– INO 2
Transakcija
350,00
Neoporezivo
2.5. Transakcije za namiru – INO 3
Transakcija
900,00
Neoporezivo
2.6. „In house“ transakcija*
Transakcija
100,00
Neoporezivo
2.7. Opoziv i/ili izmjena transakcije
Transakcija
200,00
Neoporezivo
1.1. Otvaranje računa skrbništva
2. Transakcijske naknade
Opis
*“In house“ transakcija je ona gdje je protustrana jedan od klijenata Banke, a prilikom koje ne dolazi do promjene na nivou
tržišta na kojem FI uobičajeno kotira.
3. Izvješća
Opis
Osnovica
Naknada
PDV
3.1. Redovna izvješća
Izvještaj
0,00
Neoporezivo
3.2. Izvanredno slanje standardnih izvještaja
Izvještaj
50,00
25,00%
3.3. Produciranje i slanje nestandardnih izvještaja* i/ili
dokumenata na zahtjev klijenta
Izvještaj
300,00
25,00%
*Nestandardni izvještaji su svi oni koji nisu definirani ugovorom
4. Korporativne akcije
Opis
4.1. Zastupanje na skupštini*
4.2. Prikupljanje prihoda od dividendi, kamata, povrata ili
isplate poreza i dospijeća glavnice**
4.3. Ostale korporativne akcije
Osnovica
Naknada
PDV
Skupština
500,00
25,00%
Transakcija
100,00
25,00%
Korporativna akcija
Prema dogovoru
25,00%
*Ne uključuje troškove trećih strana (npr. javnobilježnički troškovi, putni troškovi, poštarine i sl.)
** Ukoliko je iznos novčanih sredstava za isplatu po korporativnoj akciji manji od naknade Banke, Banka će naplatiti samo
raspoloživi iznos sredstava primljen iz korporativne akcije.
5. Ostale napomene
Tržišta uključena u grupu INO 1: Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Estonia, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Irska,
Kanada, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rusija, SAD, Slovenija, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Turska, Velika Britanija.
Tržišta uključena u grupu INO 2: Australija, Bosna i Hercegovina, Hong Kong, Japan, Južna Afrika, Novi Zeland,
Singapur.
Tržišta uključena u grupu INO 3: Republika Srbija
Za tržišta koja nisu navedena u ovom Cjeniku potrebno prethodno kontaktirati Banku.
Banka naplaćuje i naknade za obavljanje platnog prometa u zemlji i inozemstvu sukladno Naknadama za usluge
Primorske banke d.d. u platnom prometu.
Sve naknade po Cjeniku skrbničkih usluga obračunavaju se mjesečno, a račun se ispostavlja Klijentu početkom
tekućeg mjeseca za prethodno obračunsko razdoblje.
Obračunsko razdoblje je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.
Klijent je dužan uplatiti Banci obračunatu ukupnu naknadu temeljem ispostavljenog računa sukladno uputi i u
roku navedenom na računu.
Klijent se obvezuje Banci nadoknaditi i sve druge stvarne troškove trećih strana, provizije, poreze i ostale
izdatke koje je podnijela Banka u pružanju usluga skrbništva.
Banka zadržava pravo ugovoriti s Klijentom i druge naknade koje su različite od ovih navedenih u Cjeniku.
Banka zadržava pravo izmjene Cjenika skrbničkih usluga.
Primorska Banka d.d. Rijeka
10.11.2014.godine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content