www.thiamistours.gr

www.thiamistours.gr
Οδικές Εκδρομ
ές
> ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑ
ΝΟΡΑΜΑ 7ΗΜΕ
ΡΕΣ................
> ΑΠΟΥΛΙΑ-ΣΑ
......................
ΛΕΝΤΟ / ΕΛΛΗ
......................
ΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡ
......................
> NOTIΟΣ ITAΛ
......................
ΙΑ
6 ΗΜΕΡΕΣ......
ΙΑ-ΣΙΚΕΛΙΑ-A
4
..
..
..
..
..
ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗ
......................
> ΠΑΝΟΡΑΜΑ
......................
ΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ 7 Η
..
..
5
ΙΑ 7ΗΜΕΡΕΣ....
ΜΕΡΕΣ............
......................
> ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚ
......................
.............. 6
Η ΡΙΒΙΕΡΑ 7ΗΜ
......................
ΕΡΕΣ..............
......................
> ΙΝΝΣΜΠΡΟΥ
......................
......................
Κ-ΣΑΛΤΣΜΠΟ
.7
..
..
..
..
..
..
..
..
Υ
......................
ΡΓΚ-ΜΟΝΑΧΟ
> ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
......................
7 ΗΜΕΡΕΣ......
ΟΥΠΟΛΗ–ΒΟΣ
..
.8
......................
ΠΟΡΟΣ-ΠΡΙΓΚ
......................
ΗΠΟΝΗΣΑ 7ΗΜ
................. 9
ΕΡΕΣ......
Αεροπορικές Ε
......................
......................
κδρομές
.10
> ΡΩΜΗ-ΦΛΩ
ΡΕΝΤΙΑ 5 ΜΕΡ
ΕΣ ..................
> ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
......................
(FIGUERES) 4
......................
Η
......................
Μ
Ε
ΡΕΣ................
> ΛΟΝΔΙΝΟ 4
......................
......................
ΗΜΕΡΕΣ ........
..11
..
......................
......................
> ΒΕΡΟΛΙΝΟ-Π
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ΟΤΣΔΑΜ 4 ΗΜ
....... 12
......................
......................
ΕΡΕΣ..............
> ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡ
......................
......................
ΛΟΒΥ ΒΑΡΥ 4Η
... 13
......................
ΜΕΡΕΣ............
......................
> ΒΑΡΣΟΒΙΑ-Κ
......................
..
..
..
..
..
..
..
ΡΑΚΟΒΙΑ 5ΗΜ
....... 14
......................
ΕΡΕΣ..............
......................
> ΝΤΟΥΜΠΡΟΒ
......................
..
..
..
..
..
..
..
ΝΙΚ-ΣΠΛΙΤ-ΤΡ
..
......14
......................
ΟΓΚΙΡ-ΜΟΣΤΑ
......................
> ΠΑΡΙΣΙ-DISN
......................
Ρ-ΣΕΡΑΓΕΒΟ
EYLAND 4 ΗΜ
15
5 ΗΜΕΡΕΣ......
ΕΡΕΣ..............
......................
> ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-Β
......................
..
..
..
..
..
ΟΣΠΟΡΟΣ-ΠΡΙΓ
.....16
......................
......................
ΚΗΠΟΝΗΣΑ 4
> BENELUX-Κ
......................
ΗΜΕΡΗ..........
ΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 5 Η
17
......................
ΜΕΡΕΣ............
......................
> ΤΥΡΟΛΕΖΙΚΗ
......................
..
..
..
..
..
ΜΑΓΕΙΑ-ΣΑΛΤ
..... 17
......................
ΣΜΠΟΥΡΓΚ-Β
......................
> ΒΟΥΔΑΠΕΣΤ
ΑΥΑΡΕΖΙΚΑ Κ
................... 18
Η-ΚΑΜΠΗ ΔΟ
ΑΣΤΡΑ-ΜΟΝΑ
ΥΝΑΒΗ 4 ΗΜΕ
ΧΟ 6 ΗΜΕΡΕΣ ..
> BΙΕΝΝΗ 4ΗΜ
ΡΕΣ................
.......... 19
ΕΡΕΣ..............
......................
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
......................
..
> ΚΥΠΡΟΣ 4 Η
..
..
..
..
..
..
..
..........
......
ΜΕΡΕΣ............
Προτάσεις Πολ
......... 20
......................
......................
......................
......................
.......20
......................
......................
......................
... 21
......................
υήμερων Εκδρ
ομών στην Ελλ
> 5ΗΜΕΡΕΣ ....
......................
......................
> 3ΗΜΕΡΕΣ & 4Η
....................
......................
......................
......................
......................
...... 22
......................
......................
....................
23
ΜΕΡΕΣ............
......................
Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Η Π
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΡΑΤΗΣΗ Ρ Ο Σ Φ Ο ΡΑ
Πολυ
εκδρομΗς στην Ελ Ημερης
λΑδα
ή στο εξωτερικό
ΔΩΡΟ μια ημερήσια ή ημιη
μερή
σια εκδρομή
*Η προσφορά ισχύει για
κρατήσεις έως 20/12/
2010
και για πούλμαν 50 θέσ
εων για κάθε κράτηση
2
άδα
τές,
Αγαπητοί μαθη
στικό και εξαα
ρ
υ
ο
κ
το
Σ
ς.
ύ
υθμο
ι σε γοργούς ρ
ε
αποά
λ
υ
κ
ι
α
κ
ε
ισ
ρχ
ικές εκδρομές
ά
λ
ο
χ
ιά
σ
ν
ο
ι
ρ
ο
χ
ς,
ή
α
ικ
σ
λ
ς
τα
μια ακόμη σχο
ς καθημερινότη
τη
α
μ
μ
α
Η εταιρεία μας
γρ
ς.
ό
η
ρ
σ
π
η
ς
θ
έ
ά
ρ
μ
ο
ι
φ
α
κ
ς
λά
ένε
ψυχαγωγίας αλ
ντλητικό ορισμ
αις,
ά
ρ
α
χ
α
ιμ
ε
λ
λ
μικρά αυτά εκπ
διά
τα
το
τα
ισ
ρ
ισ
ά
ρ
χ
ά
υ
χ
ε
υ
ε
ύ
λ
ι
μίσε
τελούν ένα πο
ς έρχεται να γε
η
ν
ύ
θ
υ
ε
α
μ
η
θ
ωση και αίσ
νιάς.
με πλήρη επίγν
ολικής σας χρο
χ
σ
ς
τη
πως κάνουμε
τα
ό
α
,
ίμ
η
ε
σ
λ
λ
ω
λ
ια
ή
δ
δ
κ
ά
ε
κ
σας
χαγωγι
ξέχαστη κάθε
ς
α
δευτικά και ψυ
ε
μ
υ
ο
ν
ά
κ
α
ν
ς
είναι μέλος τη
το
ς
έ
α
φ
μ
ι
α
ία
κ
ε
ς
ιρ
ο
χ
τα
ε
τό
σ
.Η
Μοναδικός μας
από 40 χρόνια
α
ρ
τε
ό
σ
ρεία, 17,20,
ισ
ο
ρ
φ
ε
π
ω
ε
α
λ
γι
ά
κ
ς,
τι
α
μ
ισ
τουρ
λάτες
υ τεχνολογίας
εί
για χιλιάδες πε
ο
ν
ό
ρ
γχ
υ
σ
ή
λ
τε
ΗΝΑ, απασχολ
υ
Θ
λ
Α
ο
π
ν
τη
τα
σ
τη
ία
κ
ε
ιό
φ
ιδ
γρα
ΙΑΤΑ, έχει 21
υο τουριστικά
δ
ι
τε
έ
θ
και διαθέτει
ια
ς
δ
,
τη
ν
ν
ω
ε
τω
σ
έ
τή
θ
ιο
2
ρ
στη
και 8
τομείς των δρα
30, 50, 55, 60
ς
υ
ο
ρ
ο
φ
ιά
δ
ς
υ
πολύ προσεκτι
ε
το
μ
σ
ι
α
μ
τα
ε
ζ
το
ά
γά
ρ
0
ε
5
ν
πό
ό. Συ
περισσότερα α
αι το εξωτερικ
κ
α
δ
ά
λ
λ
εταιρείες και
Ε
ς
ν
έ
ϊκ
τη
ο
σ
λ
π
ν
το
τώ
κ
α
γα
ι
ρ
ς κα
συνε
τες αεροπορικέ
μεγάλο αριθμό
την
ισ
π
ιό
ξ
α
ιο
π
ς
τι
οργάνωση και
ε
μ
ν
,
τη
ία
,
ε
ό
χ
μ
ο
σ
δ
ο
ια
ν
δ
ε
ε
ξ
σχ
κά επιλεγμένα
θε εκδρομή στο
ά
κ
ν
τη
ή
χ
ο
σ
ο
ει με πολύ πρ
γενικά φροντίζ
υήμερήσια η πολ
η
ια
μ
,
η
ψ
ε
κ
ίσ
ή επ
εκτέλεσή της.
λή εκπαιδευτικ
π
α
ια
σε κάθε γωμ
ί
ή
ζ
μ
α
ο
μ
ρ
ε
δ
κ
μ
ε
υ
ο
ς
σ
α
σ
ιά
δ
η
εγάλ
α σχε
ουμε μαζί τη μ
Ελάτε λοιπόν ν
σ
ας.
ιά
δ
ε
χ
σ
α
ν
τε
ι υποχρέωση μ
λά
α
ε
,
ίν
α
ε
δ
ς
ά
α
λ
σ
λ
ς
Ε
ίε
ν
μ
τη
υ
σ
πιθ
μερη εκδρομή
η επιλογή και ε
,
ε
μ
υ
ο
κότητα όνειίν
τι
τε
α
ο
ρ
γμ
π
α
ρ
ά
λ
π
π
ν
α
τη
ίς
ι
ε
α
κ
ς. Εμ
πραγματικότητα
ς
νιά της Ευρώπη
α
σ
ς
ή
μ
ο
ρ
δ
κ
ε
ς
με το όνειρο τη
Ελάτε να κάνου
σας αξέχαστη!
ή
μ
ο
ρ
δ
κ
ε
ν
τη
,
ρο
ΙΑ
ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΤΑΞΙΔ
3
7
μέρες
ΑΓΚΩΝΑ-ΒΕΝ
ΕΤΙΑ- ΦΛΩΡΕΝ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση 09:00 από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ με ενδιάμεση στάση, άφιξη, τακτοποίηση στο
πλοίο και απόπλους για ΑΓΚΩΝΑ, διανυκτέρευση
εν πλω.
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΩΝΑ-ΜΕΣΤΡΕ
ΒΕΝΕΤΙΑΣ
Άφιξη στο λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑ και άμεση αναχώρηση
για το ΜΕΣΤΡΕ της ΒΕΝΕΤIΑΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Αμέσως μετά θα γνωρίσουμε την
πόλη των ΔΟΓΗΔΩΝ. Θα δούμε την πλατεία και την
εκκλησία του ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ , τη ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΝΑΓΜΩΝ, και τον ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο ΜΕΣΤΡΕ, διανυκτέρευση.
ΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ-ΡΩ
ΜΗ-ΠΟΜΠΗΙΑ
-ΜΠAΡΙ
4η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΣΙΕΝΑ
ΡΩΜΗ
6η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ-ΠΟΜΠΗΙΑ
ΜΠΑΡΙ
Πρωινό και παραμένουμε για λίγο ακόμη στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, για τους τελευταίους περιπάτους στην αγορά της πόλης. Αμέσως μετά αναχώρηση για ΡΩΜΗ,
με μία ευχάριστη παράκαμψη στην όμορφη ΣΙΕΝΑ,
με τα αγέρωχα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια, τις
ήσυχες πλατείες και εκκλησίες μαυρισμένες από τον
χρόνο, όλα μέσα σε ένα κάδρο από καλοφτιαγμένα
τείχη και στερεούς πύργους. Έντεκα δρόμοι οδηγούν
στην πανέμορφη Πιάτσα Ντελ Κάμπο, την κεντρική
πλατεία της πόλης, που πλαισιώνεται από το υπέροχο
Δημαρχείο. Εντυπωσιακός και ο Καθεδρικός ναός με
το αριστουργηματικό δάπεδο, τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα και τις μοναδικές τοιχογραφίες του. Άφιξη στην
ΡΩΜΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΟΜΠΗΙΑ ,επίσκεψη του Αρχαιολογικού χώρου της νεκρής πόλης που
θάφτηκε κάτω από την πυρακτωμένη λάβα του ΒΕΖΟΥΒΙΟΥ. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για το
λιμάνι του ΜΠΑΡΙ. Τακτοποίηση τις καμπίνες του πλοίου και απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και συνεχίζουμε για
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση, για να φθάσουμε νωρίς
το απόγευμα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Μετά το πρωινό ολοκληρώνουμε την επίσκεψη μας
στη ΒΕΝΕΤΙΑ και αναχώρηση για ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, Το
μεσημέρι θα καταλήξουμε στην πόλη της Αναγέννησης, για να δούμε και να θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων
τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας των Λουλουδιών,
το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλλα Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο-σημερινό δημαρχείο, την εκκλησία
Σάντα Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο,
το Πόντε Βέκκιο. Ακολουθεί τακτοποίηση στο ξεν/
χείο, δείπνο και διαν/ση.
4
5η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ
Ξενάγηση στην «ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ». Από το ΒΑΤΙΚΑΝΟ,
την ΠΛΑΤΕΙΑ και την μεγαλόπρεπη Βασιλική του ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ξεκινά η επίσκεψή μας για να συνεχίσουμε με τη ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ όπου δεσπόζει το μνημείο
του ΒΙΤΟΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΕ, το λόφο του ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ, την ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, την ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, το ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ και τέλος στα
Μουσεία Βατικανού και την Cappella Sistina. Στον
ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί περπατείστε στην
κοσμοπολίτικη VIA VENETO, δείτε το ονομαστό σιντριβάνι της ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ, καθώς επίσης και
στον εμπορικό δρόμο VIA DEL’ CORSO. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
> Μεταφορές-περιηγήσεις με πολυτελή,
κλιματιζόμενα πούλμαν.
> Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ και
αντίστροφα σε 4ΚΛΙΝΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ
με W.C. AB4.
> Διαμονή-(4) διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4*.
> Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία
(4 πρωινά, 4 γεύματα ή δείπνα).
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Φ.Π.Α.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Είσοδοι σε Μουσεία-αρχαιολογικούς
χώρους.
> Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά πιο πάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Είναι δυνατόν η διανυκτέρευση της Βενετίας να
μεταφερθεί στη Φλωρεντία, ή ακόμη να
αφαιρεθεί και η εκδρομή να γίνει 6ήμερη
ΡΩΜΗ-ΣΙΕΝΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
5
μέρες
ΣΑΛΕΝΤΟ-ΑΛΜ
ΠΕΡΟΜΠ
Ο (ΠΑΡΚΟ ΑΓ
ΕΛΛΟ-ΦΑΖΑΝ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ
4η ΗΜΕΡΑ: ΛΕΤΣΕ-ΦΑΖΑΝΟ
ΜΠΑΡΙ
Αναχώρηση το μεσημέρι (12:00) από ΑΘΗΝΑ για το
λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, με ενδιάμεση στάση, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΜΠΑΡΙ, διαν/ση εν
πλώ.
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του ΜΠΑΡΙ, με μια ευχάριστη παράκαμψη - επίσκεψη στο Πάρκο
αγρίων ζώων «FAZANO SAFARI» λίγο πριν από το
Μπάρι. Η διαδρομή μας συνεχίζεται, όπου το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο πλοίο και θα αναχωρήσουμε για ΠΑΤΡΑ, διαν/ση εν πλώ.
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΡΙ
ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ-ΛΕΤΣΕ
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι του ΜΠΑΡΙ και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της ΑΠΟΥΛΙΑΣ, το γραφικό
ΛΕΤΣΕ. Η διαδρομή μας όμως περιλαμβάνει δύο
σημαντικές επισκέψεις. Πρώτος σταθμός η πόλη των
ΤΡΟΥΛΛΩΝ το ΑΛΜΕΡΟΜΠΕΛΛΟ, επίσκεψη στο μοναδικής ομορφιάς χωριό, όπου θα δούμε τα κτίσματα
με τους ιδιόρρυθμους γκρίζους τρούλους. Ακολουθεί
το ΤΑΡΑΝΤΟ, πρωτεύουσα της Απουλίας και πολεμικός ναύσταθμος της Ιταλίας, που ιδρύθηκε το 708
από τους Σπαρτιάτες και συνεχίζει να είναι μια μητροπολητική πόλη. Συνεχίζουμε για να καταλήξουμε
νωρίς το βράδυ στο ξεν/χείο μας στο ΛΕΤΣΕ. Μετά
το δείπνο θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να
κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία με με τη φωτισμένη πόλη. Διαν/ση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΛΕΤΣΕ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για
μια περιήγηση γνωριμία στα πιο χαρακτηριστικά ελ-
ΡΙΩΝ ΖΩΩΝ)
ληνόφωνα χωριά της νότιας Ιταλίας. Οι ελληνόφωνοι
οικισμοί της περιοχής του Σαλέντο, βρίσκονται στα
νότια της πόλης Lecce, που αποτέλεσε αξιόλογο βυζαντινό κέντρο κατά τον 10ο αιώνα, και είναι η Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Καστρινιάνο ντέι Γκρέτσι, το
Μαρτινιάνο, το Τζολίνι, το Σολέτο, η Στερνατία και το
Μελπινιάνο. Θα γνωρίσουμε λοιπόν τη ΓΑΛΑΤΙΝΑ,
τη ΚΑΛΗΜΕΡΑ, τη ΣΤΕΡΝΑΤΙΑ και την ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ,
που μέχρι και σήμερα υπάρχουν τα σημάδια του
ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων που έζησαν
εδώ. Επιστροφή στο ξεν/χείο μας στο ΛΕΤΣΕ, χρόνος
ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διαν/ση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, με
ενδιάμεση στάση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Μεταφορές-περιηγήσεις με πολυτελή,
κλιματιζόμενα πούλμαν.
> Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3sup* & 4*.
> Ημιδιατροφή (3 πρωινά και 3 δείπνα).
> Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ καμπίνες με W.C
(ΑΒ4).
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Είσοδοι σε Μουσεία-αρχαιολογικούς
χώρους.
> Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά πιο πάνω.
5
7
μέρες
MΠΑΡΙ-ΜΕΤΑΠ
ΟΝΤΙΟ-ΚΟΣΕΝ
ΤΖΑ-ΡΕΤΖΙΟ-Μ
ΚΑΤΑΝΙΑ-ΛΕΤ
ΕΣΣΗΝΑ-ΤΑΟΡ
ΣΕ-ΕΛΛΗΝΟΦ
ΜΙΝΑ-ΑΙΤΝΑ
ΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΑΠ
ΟΥΛΙΑΣ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση 11:45 στην πλατεία ομονοίας και 3ης
Σεπτεμβρίου και αναχώρηση στις 12:00 για Πάτρα,
με ενδιάμεση στάση. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για ΜΠΑΡI. Διανυκτέρευση εν πλω.
κάστρο. Επόμενος σταθμός το ηφαίστειο της ΑΙΤΝΑΣ,
ανάβαση έως τους πρώτους κρατήρες, ( εφ’οσον επιτρέπεται). Συνεχίζουμε τη σημερινή μας περιήγηση,
με επίσκεψη στην πόλη της ΚΑΤΑΝΙΑΣ. Επιστροφή το
βράδυ στο ξεν/χείο μας, δείπνο, διαν/ση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠAΡΙ-ΡΕΤΖΙΟ
4η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΤΖΙΟ-ΛΕΤΣΕ
Άφιξη το πρωί και αναχώρηση για το ΡΕΤΖΙΟ. Mε
ενδιάμεσες στάσεις στο ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΟ και την ΚΟΣΕΝΤΖΑ θα καταλήξουμε αργά το απόγευμα στο Ρέτζιο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, χρόνος
ελεύθερος, διαν/ση.
Μετά το πρωινό, αφού επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, αναχώρηση για την Απουλία
και την πόλη του ΛΕΤΣΕ. Από τη γνωστή πλέον διαδρομή, μέσω ΚΟΣΕΝΤΣΑΣ και ΤΑΡΑΝΤΟ, πρωτεύουσα της Απουλίας και πολεμικός ναύσταθμος της
Ιταλίας, που ιδρύθηκε το 708 από τους Σπαρτιάτες και
συνεχίζει να είναι μια μητροπολιτική πόλη, στάση και
συνεχίζουμε για να καταλήξουμε νωρίς το βράδυ στο
ξεν/χείο μας στο ΛΕΤΣΕ. Μετά το δείπνο θα έχουμε
χρόνο να περπατήσουμε και να κάνουμε την πρώτη
μας γνωριμία με τη φωτισμένη πόλη. Διαν/ση.
αποικισμό. Τώρα έχουν μείνει στην Απουλία εννέα
χωριά και στην Καλαβρία πέντε, που κατοικούνται
από ‘Ελληνες της Μεγάλης Ελλάδας οι οποίοι μιλούν
το δικό τους ελληνικό ιδίωμα, τα γκρεκάνικα. Επιστροφή στο ξεν/χείο μας στο ΛΕΤΣΕ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, δείπνο, διαν/ση.
6η ΗΜΕΡΗ: ΛΕΤΣΕ
ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΛΟ-ΜΠΑΡΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι του ΜΠΑΡΙ, με μια ευχάριστη παράκαμψη - επίσκεψη στην πόλη
των ΤΡΟΥΛΛΩΝ το ΑΛΜΕΡΟΜΠΕΛΛΟ, επίσκεψη στο
μοναδικής ομορφιάς χωριό, όπου θα δούμε τα κτίσματα με τους ιδιόρρυθμους γκρίζους τρούλους. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται για το λιμάνι του ΜΠΑΡΙ
όπου το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο πλοίο και
θα αναχωρήσουμε για ΠΑΤΡΑ, διαν/ση εν πλώ.
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
3η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΤΖΙΟ ΜΕΣΣΗΝΑ
ΤΑΟΡΜΙΝΑ-ΑΙΤΝΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ
Πρωινό και φθάνουμε στη VILLA SAN GIOVANI, όπου
με το F/B περνάμε το στενό της Μεσσήνας, γνωστό
σαν στενό ΣΚΥΛΑΣ και ΧΑΡΥΒΔΗΣ και θα συνεχίσουμε για ΤΑΟΡΜΙΝΑ, την πανέμορφη μικρή πόλη της
Σικελίας, που θα απολαύσουμε από ψηλά, αφού τα
MINI BUS του τοπικού Δήμου θα μας ανεβάσουν στο
6
5η ΗΜΕΡΗ: ΛΕΤΣΕ
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε μια
περιήγηση γνωριμία με τα πιο χαρακτηριστικά ελληνόφωνα χωριά της νότιας Ιταλίας. Οι ελληνόφωνοι
οικισμοί της περιοχής του Σαλέντο, βρίσκονται στα
νότια της πόλης Lecce, που αποτέλεσε αξιόλογο βυζαντινό κέντρο κατά τον 10ο αιώνα και είναι η Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Καστρινιάνο ντέι Γκρέτσι, το
Μαρτινιάνο, το Τζολίνι, το Σολέτο, η Στερνατία και το
Μελπινιάνο. Θα γνωρίσουμε λοιπόν τα σπουδαιότερα
από αυτά, που μέχρι και σήμερα υπάρχουν τα σημάδια του ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων που
έζησαν εδώ. Σύμφωνα με την πλέον αποδεκτή θεωρία, οι ελληνόφωνοι της Νοτίου Ιταλίας, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τον 8ο π.Χ. αιώνα, στον δεύτερο
> Μεταφορές-περιηγήσεις με πολυτελή,
κλιματιζόμενα πούλμαν.
> Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
> Περιηγήσεις με πολυτελή συγχρόνου
τεχνολογίας πούλμαν.
> Ημιδιατροφή στα ξεν/χεία
(4 πρωινά και 4 δείπνα).
> Εισιτήρια πλοίων ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ και
αντίστροφα, σε 4ΚΛΙΝΕΣ καμπίνες
με W.C (ΑΒ4).
> Εισιτήρια F/B από και προς τη ΣΙΚΕΛΙΑ.
> Έμπειρος ιταλόφωνος αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Φ.Π.Α.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Είσοδοι σε Μουσεία
αρχαιολογικούς χώρους.
> Οτιδήποτε δεν αναφέρεται
ρητά πιο πάνω.
7
μέρες
Ν
Η-ΙΝΤΕΡΛΑΚΕ
Ν
Ρ
Ε
Β
Ε
Ρ
Τ
Ν
ΝΝΗ-ΜΟ
ΡΙΧΗ-ΜΙΛΑΝΟ
Υ
ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑ
Ζ
Η
Ν
Ρ
Ε
Κ
Υ
Ο
Λ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση το πρωί (09:00) για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ , επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους για ΑΓΚΩΝΑ,
διανυκτέρευση εν πλω.
4η ΗΜΕΡΑ: ΓΕΝΕΥΗ-ΒΕΡΝΗ
ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΩΝΑ-ΓΕΝΕΥΗ
6η ΗΜΕΡΑ: ΜΙΛΑΝΟ-ΑΓΚΩΝΑ
Πολύ νωρίς το πρωί, “γεμάτοι εικόνες, τοπία και αναμνηστικά” κατευθυνόμαστε μέσω ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ για το
λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑΣ. Άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο,
απόπλους για ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
Άφιξη στην ΑΓΚΩΝΑ και άμεση αναχώρηση για ΓΕΝΕΥΗ, με ενδιάμεσες στάσεις στην περιοχή της ΜΠΟΛΩΝΙΑ και του ΜΙΛΑΝΟΥ. Στο κέντρο της διεθνούς
διπλωματίας την ΓΕΝΕΥΗ θα φθάσουμε το βράδυ,
αφού διασχίζουμε το τούνελ του ΜΟΝΤ ΜΠΛΑΝ και
την πανέμορφη περιοχή του ΣΑΜΟΝΙ. Δείπνο, διανυκτέρευση
Αναχώρηση το πρωί για την πρωτεύουσα της ΕΛΒΕΤΙΑΣ, την ΒΕΡΝΗ. Χτισμένη πάνω στην αναδίπλωση
του ποταμού Άαρ. Κατά την παραμονή μας στην πόλη
θα δούμε το ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, την ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το ΡΟΛΟΪ με τις φιγούρες, το λάκκο με τις ΑΡΚΟΥΔΕΣ, κ.α. Αναχώρηση στη συνέχεια
για το μεγαλύτερο κέντρο πώλησης αναμνηστικών
στην Ελβετία, το πανέμορφο ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο ΧΕΕΒΕΚ με τις καρυδιές
και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε μοναδικές ομορφιές της πόλης. Το απόγευμα καταλήγουμε
στην πόλη της ΛΟΥΚΕΡΝΗΣ. Μετά το δείπνο μπορούμε να περπατήσουμε για να γνωρίσουμε άλλη μια
χαρακτηριστική ελβετική πόλη. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΗ
ΒΕΒΕ-ΜΟΝΤΡΕ-ΓΕΝΕΥΗ
Μετά το πρωϊνό θα αναχωρήσουμε για την πόλη της
ΛΩΖΑΝΗΣ. Μέσω ωραιότατης διαδρομής έχοντας πάντα δίπλα μας την λίμνη ΛΕΜΑΝ και τα ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ
θα φθάσουμε στη ΛΩΖΑΝΗ, όπου θα δούμε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, την έδρα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,
το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την εκκλησία του ΑΓ.ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
και το γραφικό λιμάνι ΟΥΣΥ. Στη συνέχεια μέσω της
πόλης ΒΕΒΕ θα φθάσουμε στην πόλη των συνεδρίων
και των διεθνών συναντήσεων, το ΜΟΝΤΡΕ. Σύντομη
επίσκεψη και επιστροφή στη ΓΕΝΕΥΗ. Εδώ έχουμε
την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μέγαρο των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, το ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,
το νησάκι του ΖΑΚ ΡΟΥΣΩ, το μνημείο των ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ, το ΡΟΛΟΙ με τα λουλούδια, τον πίδακα
σύμβολο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ:ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ
ΜΙΛΑΝΟ
Το πρωί αφού κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στην
πόλη, θα ξεκινήσουμε για την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Ζυρίχη. Η πόλη είναι χτισμένη
στην βόρεια άκρη της ομώνυμης λίμνης εκεί όπου
πηγάζουν οι ποταμοί ΛΙΜΑΤ και ΖΙΛ. Εδώ θα γνωρίσουμε το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, την εκκλησία MUNSTER
με τα βιτρώ του Σαγκάλ και θα κάνουμε τα ψώνια
μας στην εμπορική καρδιά της πόλης, τους δρόμους
ΜΠΑΝΧΟΦΣΤΡΑΣΣΕ και ΛΙΜΑΤΚΕ. Αμέσως μετά
αναχώρηση για ΜΙΛΑΝΟ. Άφιξη το βράδυ, δείπνο
και διανυκτέρευση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και αναχώρηση για
ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεση στάση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελή
κλιματιζόμενα πούλμαν.
> 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
> Ημιδιατροφή (4 πρωινά & 4 δείπνα).
> Εισιτήρια πλοίων σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες με W.C (AB4).
> Αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Φ.Π.Α
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
>Είσοδοι σε Μουσεία αρχαιολογικούς χώρους.
> Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά
πιο πάνω.
7
7
μέρες
ΝΙΚΑΙΑ-ΚΑΝΝ
ΕΣ-ΜΟΝΑΚΟ-Μ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση το πρωί ( 09:00) από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους
για ΑΓΚΩΝΑ, διανυκτέρευση εν πλώ.
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΩΝΑ-ΝΙΚΑΙΑ
Άφιξη στην ΑΓΚΩΝΑ και άμεση αναχώρηση για
ΝΙΚΑΙΑ, με ενδιάμεσες στάσεις στην περιοχή της
ΜΠΟΛΩΝΙΑ για καφέ και της ΠΙΑΤΣΕΝΤΣΑ για φαγητό. Άφιξη το βράδυ “στο διαμάντι της κυανής ακτής”
την πόλη της ΝΙΚΑΙΑΣ. Δείπνο, τακτοποίηση στο ξεν/
χείο, διαν/ση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ-ΚΑΝΝΕΣ
ΜΟΝΑΚΟ-ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
ΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ-
ΠΙΖΑ-ΦΛΩΡΕΝ
ΤΙΑ
στην σημερινή μας περιήγηση πριν καταλήξουμε
στις ΚΑΝΝΕΣ. Στην πόλη με την κοσμοπολίτικη πλαζ
θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να χαρούμε τις ομορφιές της, να γνωρίσουμε το Μέγαρο του
πασίγνωστου φεστιβάλ Κινηματογράφου των ΚΑΝΝΩΝ. Στη συνέχεια επίσκεψη στο πριγκιπάτο του
ΜΟΝΑΚΟ με τα περίφημα ανάκτορα το ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ και το Μόντε Κάρλο, το διάσημο
τουριστικό θέρετρο, με το ομώνυμο καζίνο, γνωστό
επίσης και για τους αγώνες Φόρμουλα 1 που διεξάγονται στην πόλη. Eπιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.
μαϊκής αρχιτεκτονικής με μπρούντζινες πόρτες και
μωσαϊκά, η ΠΙΑΤΣΑ ΝΤΕΛΛΑ ΣΙΝΙΟΡΙΑ, η καρδιά
της πόλης με το ΠΑΛΑΤΣΟ ΒΕΚΙΟ, την ΛΟΤΖΙΑ και
το ΠΑΛΑΤΣΟ ΟΥΦΙΤΣΙ, η ΠΟΝΤΕ ΒΕΚΙΟ, η εκκλησία
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΤΣΕ στην ομώνυμη πλατεία, γοτθικής αρχιτεκτονικής που δίκαια βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ, είναι τα κυριότερα αξιοθέατα της
ξενάγησης μας. Στον ελεύθερο χρόνο που ακολουθεί
προτείνουμε να επισκεφθείτε την ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΟΥΦΙΤΣΙ με πίνακες των ΜΠΟΤΙΤΣΕΛΙ, ΡΑΦΑΕΛ, ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΟ, και ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ. Επιστροφή
στο ξεν/χείο, δείπνο, διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
6η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΑΓΚΩΝΑ
ΠΛΟΙΟ
Πρωϊνό και μια υπέροχη διαδρομή κατά μήκος της
Γαλλικής Ριβιέρας και των πανέμορφων Ιταλικών
ακτών, προσπερνώντας την πόλη της ΓΕΝΟΒΑΣ, με
μικρές ενδιάμεσες στάσεις, μας οδηγεί το απόγευμα στην πόλη της ΠΙΖΑΣ, για να επισκεφθούμε τον
πασίγνωστο ΠΥΡΓΟ της ΠΙΖΑΣ, ένα από τα κτίρια
που υψώνονται στους κήπους της “Αυλής των Θαυμάτων”. Νωρίς το βράδυ καταλήγουμε στο ξεν/χείο
μας στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ και μετά το δείπνο, ακολουθεί
χρόνος ελεύθερος για την πρώτη μας βόλτα. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Την τέταρτη σε πληθυσμό πόλη της ΓΑΛΛΙΑΣ θα γνωρίσουμε σήμερα. Κτισμένη σε μια θαυμάσια τοποθεσία, κατά μήκος της κομψής καμπύλης του κόλπου
του ΑΝΖ, στις εκβολές του ΠΑΓΙΟΝ, στους πρόποδες
μιας σειράς λόφων, όπου δεσπόζει ένα πλατύ παραπέτασμα βουνών. Τους κήπους του ΑΛΒΕΡΤΟΥ του
Α’, το ΗΡΩΟΝ, την παλαιά πόλη, την πλατεία ΜΑΣΣΕΝΑ και την παραλιακή λεωφόρο, θα επισκεφθούμε
Πρωινό και πολύ νωρίς αφήνουμε την όμορφη
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, με τελικό προορισμό το λιμάνι της
ΑΓΚΩΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο, και απόπλους για
ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ φθάνουμε νωρίς το μεσημέρι
και τρεις περίπου ώρες αργότερα στην ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*.
> Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία
(04 πρωϊνά & 04 δείπνα).
> Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΙΝΕΣ
καμπίνες με W.C. ( ΑΒ4 )
> Αρχηγός - συνοδός.
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης
> ΦΠΑ.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Τέχνη και χρόνος συνεργάστηκαν αρμονικά για να
δημιουργήσουν αριστουργήματα όπως αυτά που θα
γνωρίσουμε σήμερα στην πόλη της αναγέννησης.
Το μεγαλοπρεπές ΝΤΟΥΟΜΟ, το ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙ – ρω-
8
> Είσοδοι σε Μουσεία
αρχαιολογικούς χώρους.
> Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά
πιο πάνω.
7
μέρες
ΕΡ ΑΜΕΡΚΑΟΥ
Π
Μ
Ο
N
E
S
S
U
F
Α-GARMISCHΡ
Τ
Σ
-ΠΑΝΤΟΒΑ
Α
Κ
Α
ΙΚ
Ζ
Ε
ΝΟΪΒΑΝΣΤΑΪΝ
ΒΑΥΑΡ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ (πλοίο)
του ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και τέλος το περίφημο
ΝΤΟΜ, τον καθεδρικό ναό της πόλης. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ, δείπνο και χρόνος ελεύθερος για τους
τελευταίους περιπάτους, για να ολοκληρώσουμε
τη γνωριμία με την πόλη.
Αναχώρηση 9:00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της
ΠΑΤΡΑΣ, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΑΓΚΩΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω.
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΩΝΑ-ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωϊνή άφιξη στην ΑΓΚΩΝΑ και άμεση αναχώρηση
για την πρωτεύουσα του ΤΥΡΟΛΟ, το ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ.
Διασχίζουμε τις εύφορες πεδιάδες της ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΟΜΑΝΑ, προσπερνάμε την ΜΠΟΛΩΝΙΑ και την ΒΕΡΟΝΑ και απολαμβάνουμε μία υπέροχη διαδρομή
καθώς αρχίζει η ανάβαση των ΙΤΑΛΟΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ
ΑΛΠΕΩΝ προς ΤΡΕΝΤΟ και ΜΠΟΛΖΑΝΟ. Το βράδυ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΠΑΝΤΟΒΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη βόρεια Ιταλία με
ενδιάμεση στάση. Νωρίς το βράδυ τακτοποίηση
σε ξεν/χείο της ΠΑΝΤΟΒΑΣ, δείπνο, διαν/ση.
επισκεφθούμε το ΜΟΝΑΧΟ. Στο χρόνο παραμονής
μας στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας θα έχουμε
την ευκαιρία να επισκεφθούμε το πολύ σπουδαίο
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, αλλά και να χαρούμε
την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Γερμανικής μεγαλούπολης, περπατώντας στους εμπορικούς δρόμους.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξεν/χείο μας στο
ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ, δείπνο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, διαν/ση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΝΤΟΒΑ-ΑΓΚΩΝΑ
ΠΛΟΙΟ
Νωρίς παίρνουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε για
το λιμάνι της ΑΓΚΩΝΑ. Απόπλους το μεσημέρι για
ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλώ.
7η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ
Στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ φθάνουμε νωρίς το μεσημέρι και τρεις περίπου ώρες αργότερα στην
ΑΘΗΝΑ.
4η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
3η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ MONAXO
Πρωϊνό και σύντομη γνωριμία - περιήγηση με την
πόλη του ποταμού ΙΝΝ. Ξεκινάμε από την κεντρική
λεωφόρο της ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ, για να ακολουθήσει το Δημαρχείο, το κτίριο της ΧΡΥΣΗΣ ΣΚΕΠΗΣ
και ο καθεδρικό ναός της πόλης. Αμέσως μετά θα
Πρωινό και ακόμη μια όμορφη εκδρομή ξεκινά. Θα γνωρίσουμε την πόλη του ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ.
Πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία. Θα δούμε ορισμένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το «σπίτι – μουσείο
του Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Eκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Διαμονή, τέσσερις διαν/σεις,
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
> Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία
(4 πρωινά & 4 δείπνα ).
> Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ
εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Είσοδοι σε Μουσεία
αρχαιολογικούς χώρους.
> Οτιδήποτε δεν αναφέρεται
ρητά πιο πάνω.
9
7
ΚΟΜΟΤΗΝΗ-Ρ
ΑΙΔΕΣΤΟΣ-ΒΟΣ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αναχώρηση 7:30 από ΑΘΗΝΑ. Hμίωρη στάση για
καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε
τη διαδρομή μας, παρακάμπτοντας τη Θεσσαλική πρωτεύουσα, μέσω ΤΕΜΠΩΝ θα γευματίσουμε προαιρετικά σε εστιατόριο της Εθνικής οδού
στον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ. Λίγο αργότερα προσπερνάμε τη
συμπρωτεύουσα, την όμορφη Θεσσαλονίκη, για να
φθάσουμε το απόγευμα και να τακτοποιηθούμε
σε ξενοδοχείο της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, χρόνος ελεύθερος,
δείπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρωϊνό και αναχώρηση για ΠΟΛΗ. Η διαδρομή μας
στο μεγαλύτερο μέρος της από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ,
αφήνοντας δεξιά την όμορφη πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ φθάνουμε στα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Mετά τον απαραίτητο έλεγχο των διαβατηρίων
και τις σύντομες αγορές στα ελληνικά «DUTY FREE
SHOPS» περνάμε τη γέφυρα του ΕΒΡΟΥ και τον
έλεγχο των τούρκικων συνόρων για να συνεχίσουμε
τη διαδρομή μας μέχρι τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ όπου θα έχουμε
την πρώτη μας στάση. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Δείπνο και πρώτη γνωριμία με τη
φωτισμένη ΠΟΛΗ, διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(ξενάγηση)
Πρωϊνό και γνωριμία-ξενάγηση με τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της «ΠΟΛΗΣ». Θα επισκεφθούμε
το ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, τη ΠΑΝΑΓΙΑ των ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ τη
περίφημη ΜΟΝΗ της ΧΩΡΑΣ, το ΜΠΑΛΟΥΚΛΗ (Μονή
10
μέρες
ΠΟΡΟΣ-ΠΡΙΓΚ
ΗΠΟΝΗΣΑ
Ζωοδόχου Πηγής) με τα θρυλικά ψάρια και τους
Τάφους των Πατριαρχών και να καταλήξουμε στο
παλαιό ανάκτορο των Σουλτάνων με τους αμύθητους
θησαυρούς, το γνωστό ΤΟΠ-ΚΑΠΙ. Γεύμα προαιρεικά
και η περίφημη ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ)
μας περιμένει στη συνέχεια με τα 5000 μαγαζιά για
ενδιαφέρουσες αγορές. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(ξενάγηση)
Πρωϊνό και άλλη μια μέρα με πολλά αξιοθέατα αρχίζει. Πρώτος σταθμός τα ανάκτορα «ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΕ» με το μεγαλύτερο πολυέλαιο στον κόσμο (4
τόνων) για να ακολουθήσει επίσκεψη στο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ. Σε ένα από τα σπουδαιότερα τζαμιά της πόλης με έξι μιναρέδες θα ξεναγηθούμε στη
συνέχεια, δεν είναι άλλο από το «ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ» του
ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ. Η ξενάγηση μας συνεχίζεται σε
ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού,
την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Είναι ήδη μεσημέρι και μια βόλτα
προαιρετικά, στο Βόσπορο με τουριστικό καραβάκι,
θα μας χαρίσει μοναδικά τοπία. Γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο και ακολουθεί ελεύθερος χρόνος
το απόγευμα για βόλτα στη μεγαλύτερη πλατεία της
πόλης το ΤΑΚSIM. Το βράδυ ακολουθείστε προαιρετικά την πρότασή μας, για διασκέδαση σε νυκτερινό
κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και ORIENTAL. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ)
Πρωϊνή αναχώρηση για το λιμάνι από όπου το πλοίο
θα μας μεταφέρει στα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτα θα
επισκεφθούμε τη νήσο ΧΑΛΚΗ με τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ, για να ακολουθήσει η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ. Εδώ
μπορούμε να γνωρίσουμε πάνω σε παραδοσιακές
άμαξες το καταπράσινο νησάκι και να γευματίσουμε
σε παραλιακό εστιατόριο. Επιστροφή το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στη πόλη, ξεκούραση, διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Με όμορφες εικόνες, με τις καλύτερες εντυπώσεις
και πολλά σουβενίρ ξεκινάμε από τη γνωστή πλέον
διαδρομή για τη ΡΑΙΔΕΣΤΟ και τα Ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο φθάνουμε
στην πόλη της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ για φαγητό. Η
διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
για ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Άφιξη τακτοποίηση στο ξεν/χείο,
δείπνο προαιρετικά , διαν/ση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ. Μικρές στάσεις
για φαγητό και καφέ θα γίνουν, στον ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ
και την περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ αντίστοιχα, άφιξη στην
ΑΘΗΝΑ το βράδυ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Μεταφορές-περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Διαμονή, 02 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε ξενοδοχεία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας στην Ελλάδα.
> Διαμονή-04 διανυκτερεύσεις-σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο 4* στην Κωνσταντινούπολη.
> Τέσσερα πρωϊνά και τέσσερα γεύματα
ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη.
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
από διπλωματούχο ελληνόφωνο ξεναγό.
> Εισιτήρια F/B για τα Πριγκιπόννησα.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> ΦΠΑ.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Είσοδοι σε Μουσεία
αρχαιολογικούς χώρους.
> Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά πιο πάνω.
5
μέρες
1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ
ελεύθερος, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο
ξεν/χείο μας στη ΡΩΜΗ για δείπνο και διαν/ση.
Συγκέντρωση στο σχολείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, έλεγχος αποσκευών - εισιτηρίων και πτήση για τη Ρώμη. Άφιξη, μεταφορά
στην πόλη και αρχίζουμε αμέσως την ξενάγηση στην
«ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ». Από το ΒΑΤΙΚΑΝΟ, την ΠΛΑΤΕΙΑ
και την μεγαλόπρεπη Βασιλική του ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ,
ξεκινά η επίσκεψή μας για να συνεχίσουμε με τη
ΠΙΑΤΣΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑ όπου δεσπόζει το μνημείο του ΒΙΤΟΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΕ, το λόφο του ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΥ, την
ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, την ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ το ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΤΙΒΟΛΙ
ταστήματα, καθώς επίσης και στον εμπορικό δρόμο
“VIA DEL CORSO”. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο
και ακολουθεί βραδινή βόλτα για να απολαύσουμε
και φωτισμένη τη γοητευτική πρωτεύουσα της Ιταλίας, διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Τίβολι και την Villa d’
Este, αυτοκρατορικό ανάκτορο του Αδριανού με τους
περίφημους κήπους, με τα 1.300 συντριβάνια και
έδρα της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Ρώμης. Θα απολαύσουμε τα σιντριβάνια του Διός
και της Αφροδίτης, το διάδρομο των 100 αγαλμάτινων σιντριβανιών, το Άτριο των επτά σοφών και το
μεσαιωνικό Κάστρο της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Ρώμη, δείπνο,
διαν/ση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό, και χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της
μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ.
> Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της ΡΩΜΗΣ.
> Τέσσερις διαν/σεις σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο 4*.
> Τέσσερα πρωινά σε μπουφέ και τέσσερα
δείπνα.
> Ξεναγήσεις και περιηγήσεις όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
2η ΗΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ-ΜΟΥΣΕΙΑ
ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
Πρωινό και επίσκεψη στα Μουσεία Βατικανού και
την Cappella Sistina. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος
για περιπάτους στην «Αιώνια Πόλη». Μπορούμε
λοιπόν να περπατήσουμε στην κοσμοπολίτικη VIA
VENETO με τα μπιστρό, τα καφέ, τα εστιατόρια και τα
καταστήματα μόδας, να δούμε το ονομαστό σιντριβάνι της ΦΟΝΤΑΝΑ ΝΤΙ ΤΡΕΒΙ, την Πιάτσα ντι Σπάνια
και στις οδούς Κοντότι, Φρατίνα, με τα δεκάδες κα-
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Πρωινό και αναχώρηση για ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ. Μέσα από
μια όμορφη διαδρομή, θα καταλήξουμε στην πόλη
της Αναγέννησης, για να δούμε και να θαυμάσουμε,
μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας των
Λουλουδιών, το Βαπτιστήριο, την πλατεία Ντέλλα
Σινιορία, το Παλάτσο Βέκκιο-σημερινό δημαρχείο,
την εκκλησία Σάντα Κρότσε και την παλαιότερη γέφυρα του Άρνο, το Πόντε Βέκκιο. Ακολουθεί χρόνος
> Φόροι αεροδρομίων.
> Είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται
πιο πάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εκδρομή μπορεί να γίνει και 4ήμερη
αφαιρώντας την 4η ημέρα.
11
5
μέρες
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Συγκέντρωση στο σχολείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και πτήση για την πρωτεύουσα της
Καταλονίας, την Βαρκελώνη. Άφιξη και μεταφορά
στο ξεν/χείο. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και
πρώτη γνωριμία με την πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρωινό και γνωριμία-ξενάγηση με την πόλη. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο Ισπανικό χωριό με τα γραφικά
σοκάκια, που δημιουργήθηκε για τη Διεθνή Έκθεση
του 1929 και συνεχίζουμε με ένα από τα πιο αξιόλογα έργα του αρχιτέκτονα Gaudi, την εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια (Αγία Οικογένεια) και την Μητρόπολη
που δεσπόζει στο κέντρο της παλιάς συνοικίας Μπάριο Γκότικο. Ακολούθως θα απολαύσουμε την πόλη
πανοραμικά της από τον λόφο Μόντζουικ. Τέλος θα
επισκεφθούμε το Ολυμπιακό χωριό και το Ολυμπιακό Στάδιο όπου πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες το
1992. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση.
ρικές πόλεις της Καταλονίας. Eπιστροφή στη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και
επισκέψεις, όπως στη La Rambla το δρόμο που χωρίζεται πρακτικά σε πέντε κομμάτια, κάθε ένα από τα
οποία αντιπροσωπεύει και ένα διαφορετικό κομμάτι
της πόλης. Το πρώτο κομμάτι με την ονομασία La
Rambla de Canaletes, πήρε το όνομα αυτό από το σιντριβάνι Font de les Canaletes, για το οποίο σύμφωνα με την παράδοση, ισχύει ότι αν πιει κανείς νερό
θα θέλει να επιστρέφει στη Βαρκελώνη. Το δεύτερο
κομμάτι, γνωστό ως La Rambla dels Estudis, πήρε το
όνομά του από το κτίριο του πανεπιστημίου του 15ου
αιώνα με το όνομα αυτό. Στη συνέχεια ακολουθεί το
κομμάτι La Rambla de les Flors, το οποίο είναι το
μόνο μέρος στη Βαρκελώνη από τον 19ο αιώνα που
πωλούνται λουλούδια και διατηρεί μέχρι σήμερα
αυτή την ιδιαιτερότητα. Τέλος, η La Rambla de Santa
Monica, δίνει πρόσβαση στο λιμάνι, και πήρε το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία εκεί. Την πλατεία
της Καταλονίας που είναι το κέντρο της πόλης. Εδώ
συναντιούνται οι δρόμοι Passeig de Grucia, Rambla
Catalunya, Portal de l’ingel όλοι γεμάτοι από κόσμο.
Στην πλατεία θα βρείτε μαγαζιά, καφέ, τράπεζες και
αποτελεί και το κέντρο των αστικών συγκοινωνιών.
Εδώ μαζεύτηκαν χιλιάδες κάτοικοι της πόλης το 1992
για να ακούσουν την ανακοίνωση της φιλοξενίας των
Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορούμε ακόμη να επισκεφθούμε το Μουσείο Πικάσο. Η ιδιοφυία του νεαρού
καλλιτέχνη τονίζεται σε αυτό το μουσείο, το οποίο
παρουσιάζει περίπου 3500 έργα του και τα οποία
χρειάζεται να δει κανείς προκειμένου να κατανοήσει
την μετέπειτα εξέλιξή του. Επιστροφή στο ξεν/χείο,
δείπνο και διαν/ση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό χρόνος ελεύθερος για να ολοκληρώσετε τη
γνωριμία με την πόλη και να κάνετε τις τελευταίες
αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για
Αθήνα.
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ FIGUERES
Πρωινό και εκδρομή στο Figueres, όπου βρίσκεται
το μουσείο του διάσημου ζωγράφου Salvador Dali.
Αφεθείτε στην σουρεαλιστική ατμόσφαιρα που εκπνέουν τα έργα του απ’ τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας έως και τα τελευταία
χρόνια της ζωής του. Περιπλανηθείτε επίσης στην
πανέμορφη Girona, μια από τις σπουδαιότερες ιστο12
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ-ΑΘΗΝΑ
> Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*
με πρωινό μπουφέ.
> Τέσσερα δείπνα.
> Μεταφορές-περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
> Ξενάγηση πόλης με τοπικό ξεναγό.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Φ.Π.Α.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
4
μέρες
1η ΗμΕρα: ΑθΗνα-ΛονδΙνο
(ξενΑγηση πΟλης και επΙσκεψη
ΒρετΑνικοΥ ΜουσεΙου)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για
την πρωτεύουσα της Αγγλίας . Άφιξη στο Λονδίνο
όπου και θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγησή μας στη
Βρετανική πρωτεύουσα. Ο ελληνόφωνος ξεναγός
μας θα μας οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα
του Λονδίνου περνώντας από το φημισμένο Χάϋντ
Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον, στην συνέχεια
από την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από
την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό του Λονδίνου,
από όπου θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’.
Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας
από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των
Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης, το
Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση στον
Πύργο του Λονδίνου, το σημείο και αξιοθέατο από
όπου ξεκινάει η ιστορία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, θα συνεχίσουμε με το Σίτυ, το μέρος όπου χτυπάει
η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου για
να δούμε το Χρηματιστήριο ,την Τράπεζα της Αγγλίας
και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή μας τελειώνει
με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψης μας.
Μετά το τέλος της ξενάγησής θα αναχωρήσουμε για
το ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα μας είναι ελεύθερο.
Διανυκτέρευση.
2η Ημέρα : ΛονδΙνο-Πύργος
ΓουΙντσΔορ-κρουαζιΕρα στον
Τάμεση (ΓκρΙνουιτς
ΑστεροσκοπεΙο-ΚανΑρι
ΓουΑρφ)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στον Πύργο του Γουίντσδορ. Εκεί θα έχουμε
την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον καιρό του Γουλιέλμου του
Κατακτητή. Έκτασης πέντε στρεμμάτων ξετυλίγει τα
επιβλητικά τείχη του πάνω σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται με τάφρο. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα
διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας
όπως και το παρεκκλήσι του Σαίντ – Τζώρτζις αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα δαιδαλώδη
δρομάκια της όμορφης ομώνυμης πόλης Γουίνσδορ.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με επίσκεψη στην
πόλη του Γκρίνουιτς. Μεταφορά στην αποβάθρα του
Εμπάνκμεντ και θα επιβιβασθούμε στο ποταμόπλοιο
που μετά από 45 λεπτά ταξιδιού στα αξιοθέατα στις
όχθες του Τάμεση θα φτάσουμε στο Γκρήνουιτς. Εκεί
θα επισκεφθούμε το Αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς
και αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
δια μέσου των καναλιών του Κανάρι Γουάρφ. Διανυκτέρευση.
3η ΗμΕρα : ΛονδΙνο-ΟξφΟρδη
Στράτφορντ ΑπΟν Ειβον
το Βασιλικό θέατρο του Σαίξπηρ, το γενέθλιο σπίτι
του, το δημοτικό σχολείο που μαθήτευσε, το σπίτι της
Χάρβαρντ και άλλα. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η ΗμΕρα : ΛονδΙνο-ΑθΗνα
Μετά το πρόγευμα υπάρχει χρόνος ελεύθερος για
μια τελευταία βόλτα και αγορές στην πόλη. Είναι ευκαιρία να καλύψετε ότι επισκέψεις δεν προλάβατε
τις προηγούμενες μέρες και να κάνετε τα ψώνια της
τελευταίας στιγμής. Έχετε αρκετό χρόνο στη διάθεσή
σας να γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του Κεντρικού
Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ με τη λίμνη Σέρπανταιν, το
Ρίτζεντ Παρκ με τον ζωολογικό του κήπο και το Σέιντ Τζέιμς Παρκ με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, που
πάντα προσφέρονται για μια πρωτότυπη βόλτα Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Λονδίνου και πτήση
επιστροφής για την Ελλάδα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Μετά το πρόγευμα, ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία της Αγγλίας όπου θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές «πνευματικές» πόλεις. Πρώτος σταθμός στην
εκδρομή μας, η περίφημη πανεπιστημιούπολη της
Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα υπέροχα κτίρια των κολεγίων και να πάρουμε μια γεύση από τον τρόπο ζωής των φοιτητών
στο φημισμένο πανεπιστήμιο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουμε μια γραφική διαδρομή
στην επαρχία της Αγγλίας, που θα μας οδηγήσει στην
κωμόπολη του Στράτφορντ Απόν Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους δραματουργούς και θεατρικούς συγγραφείς.
Εκεί θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε σε κάποια
παραδοσιακή παμπ, με θέα τον ποταμό Έιβον αφού
περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ.
> Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Λονδίνο
σε ξενοδοχεία 4*.
> Αγγλικό πρωινό καθημερινά στα
ξενοδοχεία.
> Μεταφορές-περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
> Ξενάγηση πόλης με τοπικό ξεναγό.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη. Φ.Π.Α.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους, ότι ρητά
δεν Ζαναφέρεται πιο πάνω.
13
4
μέρες
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Συγκέντρωση των εκδρομέων στο σχολείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, διαδικασία
ελέγχου εισιτηρίων και πτήση για Βερολίνο. Άφιξη
μεταφορά στην πόλη και αρχίζουμε την ξενάγηση της
γερμανικής πρωτεύουσας. Θα γνωρίσουμε την σύγχρονη και την παλαιά ιστορία μιας πόλης σύμβολο
.Θα δούμε την Πύλη του Βραδενμβούργου, έμβλημα
της πόλης, τα τελευταία 120 μέτρα του τείχους που
διχοτομούσε την πρωτεύουσα, το πλέον ιστορικό σημείο ελέγχου Τσάρλι και πρώην έδρα της Γκεστάπο,
την λεωρφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν, το Δημαρχείο, την
εκκλησία Νικολάι, το κοινοβούλιο Ράιχσταγκ, την πασίγνωστη Κουρφίστερνταμ, τον δρόμο με τα καφέ και
τα πολύ γνωστά πολυκαταστήματα, Επίσης επισκεπτόμαστε το μοναδικό Μουσείο της Περγάμου με την
έξοχη Βαβυλωνιακή πτέρυγα, με την Πύλη της Ιστάρ
και τους υπολοίπους μεσοποταμιακούς θησαυρούς.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
Πράγα
2η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ORANIENBURG
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το ORANIENBURG,
ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡ
3ηΗΜΕΡΑ:ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΟΤΣΔΑΜ
Πρωινό και επίσκεψη στην επίσημη πρωτεύουσα
των αυτοκρατόρων της Γερμανίας, το ΠΟΤΣΔΑΜ, τριάντα μόνο χιλιόμετρα νότια του ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Εδώ θα
έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το ΑΝΑΚΤΟΡΟ
του ΚΑΪΖΕΡ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΥ, να περπατήσουμε στα μικρά δρομάκια με τα Φλαμανδικά σπίτια, αλλά και τον
ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ με τα θρυλικά ανάκτορα που χρονολογούνται από την εποχή του ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ.
Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο ξεν/χείο μας στο
ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ξεκούραση χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για ΑΘΗΝΑ.
4
Υ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ .
> Τρείς διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*.
> Τρία πρωϊνά σε μπουφέ.
> Τρία δείπνα.
> Πανοραμική ξενάγηση της πόλης και επίσκεψη
στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ.
> Μεταφορές-περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
>Αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Φ.Π.Α.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
μέρες
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και μεταφορά στο αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος, πτήση για τη χρυσή πόλη την
ΠΡΑΓΑ, πρωτεύουσα της ΤΣΕΧΙΑΣ. Αμέσως μετά την
άφιξή μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση από το Μεσαιωνικό Κάστρο ΧΡΑΤΣΑΝΥ, θα γνωρίσουμε το Ναό
του ΑΓΙΟΥ ΒΙΤΟ, το ΛΟΡΕΤΤΟ, το Προεδρικό Μέγαρο,
τη Συνοικία των Αλχημιστών, την ΜΑΛΑ ΣΤΡΑΝΑ και
τον καθεδρικό ναό του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Γεύμα, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια
μας. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο, διαν/ση.
Πρωϊνό και ημέρα ελεύθερη. Αναζητήστε τις καλύτερες γωνιές της όμορφης ΠΡΑΓΑΣ για καφέ και φαγητό. Κάνετε τα ψώνια σας γύρω από την πλατεία της
παλιάς πόλης. Προτείνουμε να επισκεφθείτε μουσεία
και γκαλερί και να φωτογραφίσετε την «Βασίλισσα
των πόλεων» της Ευρώπης. Το βράδυ σας προτείνουμε παραδοσιακή Τσέχικη βραδιά με τοπικά εδέσματα
και μουσική από τη Βοημία και τη Μοραβία. Διαν/ση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ
Μετά το πρωινό μας, φέυγουμε για την όμορφη λουτρόπολη του ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ. Μετά από δύο ώρες
διαδρομής στην ύπαιθρο της Τσεχίας θα φθάσουμε
στην εντυπωσιακή ελατόφυτη κοιλάδα του ΚΑΡΛΟΒΥ
ΒΑΡΥ. Είναι γνωστό για τις ιαματικές πηγές του με τις
ξεχωριστές θεραπευτικές ιδιότητες, αγαπήθηκε απο
προσωπικότητες όπως ο Μέγας Πέτρος, ο Μπετόβεν,
ο Γκαίτε, ο Μάρξ....Γεύμα και αναχώρηση το απόγευμα για το αεροδρόμιο της Πράγας για την πτήση της
επιστροφής.
Πρωϊνό και συνεχίζουμε τη γνωριμία με την πόλη
και τα αξιοθέατα.θα δούμε τη ΓΕΦΥΡΑ του ΚΑΡΟΛΟΥ,
την ΕΒΡΑΪΚΗ συνοικία, την Πλατεία Σταρόμιετσκα,
το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ με το ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ και τον
ΠΥΡΓΟ της ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ. Γεύμα σε εστιατόριο στην
πόλη. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο.Το βράδυ σας
προτείνουμε μια καταπληκτική παράσταση παντομίμας σε μαύρο φόντο, στο Μαύρο Θέατρο της Πράγας.
Διανυκτέρευση.
14
με το ναζιστικό στρατόπεδο που φυλακίστηκαν και
Έλληνες, ενώ αμέσως μετά επιστρέφουμε στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Χρόνος ελεύθερος να περπατήστε στην περίφημη λεωφόρο ΟΥΝΤΕΡ ΝΤΕ ΛΙΝΤΕΝ με τα εμπορικά
κέντρα, αλλά και την ΜΠΕΡΚΕΡΜΑΝ ΣΤΡΑΣΣΕ, με
πολυάριθμα μικρά μαγαζιά, καφέ και εστιατόρια, την
περίφημη πλατεία ΠΟΤΣΝΤΑΜΕΡ και ΣΑΒΙΓΚΝΥΠΛΑΤΣ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ
(ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ)-ΑΘΗΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΡΑΓΑ-ΑΘΗΝΑ.
> Διαμονή, 3 διαν/σεις, σε ξενοδοχείο 4*
με πρωινό μπουφέ.
> Τρία (3) γεύματα η δείπνα.
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Μεταφορές-περιηγήσεις-επισκέψεις με κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
> Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
5
μέρες
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Συγκέντρωση στο σχολείο και μεταφορά στο Αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος, έλεγχος εισιτηρίων και πτήση
για ΒΑΡΣΟΒΙΑ. Άφιξη και μεταφορά στο ξεν/χείο μας,
τακτοποίηση, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ (ξενάγηση)
Ξεκινάμε τη γνωριμία μας από την παλαιά πόλη
και τα Βασιλικά ανάκτορα. Το ROYAL CASTLE Γοτθικό κτίσμα του 13ου αιώνα, το βλέπουμε σήμερα
στην ανακαινισμένη ΜΠΑΡΟΚ μορφή του. Το παλάτι
WILNAOW, γνωστό και σαν «ΜΙΚΡΕΣ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ»
με τις άριστα διατηρημένες αίθουσες, έπιπλα εποχής,
πορσελάνες και πορτραίτα, περιλαβάλλεται από το
πάρκο της εγγλέζικης κηποτεχνικής. Η ZELAZOWA,
είναι ο τόπος που γεννήθηκε ο μεγάλος Πολωνός
συνθέτης ΣΟΠΕΝ, βρίσκεται κοντά στην Πολωνική πρωτεύουσα και θα το επισκεφθούμε. Τέλος το
πάρκο «LAZIENKI» από τα ωραιότερα της ΕΥΡΩΠΗΣ
κατασκευάστηκε το 1766 από τον τελευταίο Βασιλιά
της Πολωνίας, και μέσα βρίσκεται το «ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ
ΛΙΜΝΗΣ» με τις θαυμάσιες αίθουσες χωρού, την
αίθουσα των πορτραίτων και τη μεγάλη τραπεζαρία
όπου ελάμβαναν χώρα τα περίφημα δείπνα της Πέμπτης, το μνημείο του Κοπέρνικου κ.α. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διαν/ση
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΡΣΟΒΙΑ-ΑΟΥΣΒΙΤΣ
ΚΡΑΚΟΒΙΑ
Πρωινή αναχώρηση για την ΚΡΑΚΟΒΙΑ με έναν
όμως σημαντικό σταθμό στη διαδρομή μας. Το παγκοσμίως γνωστό μνημείο του ΑΟΥΣΒΙΤΣ, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης των ΝΑΖΙ κατά τη
διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου θα γνωρίσουμε
από κοντά, μια εμπειρία που συγκλονίζει. Η διαδρομή
μας προς ΚΡΑΚΟΒΙΑ συνεχίζεται με ενδιάμεση στάση. Το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο
μας και μετά το δείπνο, θα έχουμε χρόνο να περπα-
τήσουμε και να κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία με
τη νυκτερινή όψη της πόλης, διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ (ξενάγηση) // WIELICZKA
Την αποκαλούν στολίδι της Πολωνίας και ήταν κάποτε η πρωτεύουσα των Γιαγγελόνων. Ξεκινάμε την
περιήγησή μας από την κεντρική πλατεία με την παλαιά υφασματαγορά και την πινακοθήκη στον πρώτο
όροφο με έργα Πολωνών ζωγράφων 14ου και 20ου
αιώνα. Το μνημείο του ποιητή «ΜΙΣΚΕΒΙΤΣ», με τις
τέσσερις αλληγορικές μορφές στη βάση του, που
συμβολίζουν την πατρίδα, την επιστήμη, την αξία και
την ποίηση. Ακολουθεί επίσκεψη στην εκκλησία της
Παναγίας «MARIACKI» μνημειακής γοτθικής κατασκευής, με τον φύλακα τρομπετιστή στην κορυφή
του καμπαναριού. Συνεχίζουμε με το μεσαιωνικό,
κάστρο, «παλαιά τείχη της Κρακοβίας» που κυριαρχείται από το ωραίο πάρκο «ΠΛΑΝΤΥ» που δημιουργήθηκε μετά το γκρέμισμα του κάστρου στις
αρχές του 14ου αιώνα και από το οποίο διασώζονται
σήμερα μόνο τρείς πύργοι. Ακόμη η «ΠΥΛΗ ΦΛΟΡΙΑΝΣΚΑ», το κολλέγιο «MAIUS» και η «ΓΟΤΘΙΚΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ», όπου γινόταν η στέψη και ο ενταφιασμός των Πολωνών Βασιλιάδων, μαζί με το Βασιλικό
Πύργο, δεσπόζουν της πόλεως από το λόφο ΒΑΒΕΛ
που υψώνεται πάνω από τον ποταμό ΒΙΣΤΟΥΛΑ.
σκεφθούμε το μοναστήρι «ΓΙΑΣΝΑ ΓΚΟΡΑ». Μια
από τις πιο σημαντικές πόλεις της ΠΟΛΩΝΙΑΣ, που
συχνά αποκαλείται «θρησκευτική πρωτεύουσα» με
εκατομμύρια πιστών να συρρέουν από όλα τα μέρη
της γής, για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑΣ, η αγιογραφία χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, αλλά ο θρύλος λέει
ότι την εικόνα την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς
από ένα κομμάτι ξύλο από το τραπέζι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
της ΝΑΖΑΡΕΤ. Λίγο μετά το μεσημέρι καταλήγουμε
στην ΒΑΡΣΟΒΙΑ όπου θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με την
πόλη, πριν μεταφερθούμε το βράδυ στο αεροδρόμιο
για την πτήση της στην Αθήνα, όπου θα φθάσουμε τις
πρώτες πρωινές ώρες, μεταφορά στο σχολείο.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τα παλαιά ΑΛΑΤΟΡΥΧΕΙΑ WIELICZKA για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό
μνημείο παγκόσμιων πολιτιστικών κληρονομιών τη
ΟΥΝΕΣΚΟ, που εκτείνεται 304 μέτρα υπογείως, σε
εννέα επίπεδα, με δαιδαλώδεις στοές, αίθουσες, σήραγγες και λίμνες. Τρία μόνο επιπεδα είναι σήμερα
επισκέψιμα, τα οποία και θα γνωρίσουμε. Επιστροφή
στην ΚΡΑΚΟΒΙΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους,
δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ
CZESTOCHOWA-ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την πωπονική πρωτεύουσα με έναν όμως ακόμη σημαντικό σταθμό
στη διαδρομή μας, τη CZESTOCHOWA , για να επι-
> Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒAΡΣΟΒΙΑ
ΑΘΗΝΑ .
> Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*.
> Τέσσερα πρωϊνά σε μπουφέ και τέσσερα
δείπνα.
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Μεταφορές-περιηγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
> Αρχηγός-συνοδός.
> ΑρΦ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
15
5
ΣΠΛΙΤ-ΤΡΟΓΚ
μέρες
ΙΡ-ΜΟΣΤΑΡ-ΣΕ
ΡΑΓΕΒΟ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΤΙΡΑΝΑ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και
πτήση για ΤΙΡΑΝΑ. Άφιξη, μεταφορά στην πόλη
για σύντομη επίσκεψη-περιήγηση στην Αλβανική
πρωτεύουσα και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις των ακτών της Δαλματίας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Διασχίζουμε τη βόρειο ΑΛΒΑΝΙΑ, και τις
πανέμορφες ακτές τις Αδριατικής , από τη ΜΠΟΥΤΒΑ
και τον κόλπο του ΚΟΤΟΡ, με ενδιάμεσες στάσεις,
καταλήγουμε στο ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρωϊνό και αρχίζουμε την ξενάγηση του ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Γνωριμία με τη μεσαιωνική πόλη,
περπατώντας στο εσωτερικό του κάστρου. Χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και Μαυροβούνιους
το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι
αυτό το σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και
αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 ετών, είχε
υποστεί ζημιές στο 68% των κτιρίων του. Το ιστορικό
τμήμα του (προστατευόμενο από την Unesco) είναι
μια οχυρωμένη πόλη μήκους δυόμισι χιλιομέτρων.
Κυριολεκτικά πετάς πάνω από την παλαιά πόλη, πανύψηλα πέτρινα κτίρια με παράθυρα-πολεμίστρες
και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, εκκλησιές,
παλάτια, κρήνες...Στη μέση, σαν βασιλόφλεβα κυλάει η Placa, μια πλακόστρωτη περατζάδα-πλατεία που
οδηγεί από το φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική
πλευρά (το φαρμακείο του λειτουργεί αδιάλειπτα από
το 1391!) στον πύργο του ρολογιού στην άλλη άκρη,
όπου βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και
η εκκλησία του προστάτη της πόλης, Αγίου Vlaho.
Η Placa είναι μονίμως γεμάτη τουρίστες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο,
διαν/ση.
16
3η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
ΣΠΛΙΤ-ΤΡΟΓΚΙΡ Α/R
Μετά το πρωϊνό , η πανέμορφη διαδρομή μας κατά
μήκος των “δαντελωτών” Δαλματικών ακτών συνεχίζεται για να καταλήξουμε σε μία ακόμη σημαντική
πόλη και μεγάλο λιμάνι το ΣΠΛΙΤ. Εδώ θα έχουμε
χρόνο να περπατήσουμε και να γνωρίσουμε την
πόλη που ο Ρωμαίος αυτοκράτορας ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ
επέλεξε να χτίσει το παλάτι του σε σχήμα Ρωμαικού
Κάστρου. Μία πόλη που εύκολα θα διαπιστώσουμε
ότι συγκεντρώνει στοιχεία πολλών διαφορετικών
πολιτισμών. Η περιπλάνησή μας στις όμορφες ακτές
της Αδριατικής συνεχίζεται, με ένα ακόμη σημαντικό
σταθμό, την κοντινή πόλη ΤΡΟΓΚΙΡ, θησαυρός της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκεται
υπό την προστασία της UNESCO. Tην αποκαλούν ‘ μινιατούρα της Βενετίας ‘ και διαθέτει πλούσια ιστορία
αφού ιδρύθηκε στις αρχές του 3ου π.χ. αιώνα από
έλληνες αποίκους και την ονόμασαν ΤΡΑΓΚΟΥΡΙΟΝ,
(νησί της κατσίκας). Η σημερινή πόλη αποτελεί έναν
μοναδικό συνδιασμό γοτθικών και αναγεννησιακών
ρυθμών. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξεν/χείο
μας για δείπνο και διαν/ση.
Σαράγεβο είναι η μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσα
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Βρίσκεται στην κοιλάδα Σαράγεβο στα εδάφη της Βοσνίας και περιβάλλεται από τις Διναρικές Άλπεις. Η πόλη είναι γνωστή
για τη θρησκευτική της ποικιλομορφία, καθώς συνυπάρχουν οπαδοί του Ισλάμ, του Ρωμαιοκαθολικισμού, της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του
Ιουδαϊσμού. Αν και η περιοχή έχει κατοικηθεί από
τους προϊστορικούς χρόνους, η σύγχρονη πόλη του
Σαράγεβο αναπτύχθηκε σαν προπύργιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 15ο αιώνα. Κάνοντας βόλτα
στην πόλη, δύσκολα θα αποφύγεις τις αναφορές στα
γεγονότα του πολέμου εδώ έγινε εκείνος ο βομβαρδισμός, προσέξτε εκείνες τις τρύπες από τις σφαίρες
κ.λπ., ενώ το παλιό τούνελ που χρησιμοποιούνταν
κατά τη διάρκειά του έχει γίνει μουσείο. Στα «ανατολίτικα» σοκάκια της παλιάς πόλης, θα δούμε χαλιά, χειροτεχνήματα και διάφορους παραδοσιακούς
τεχνίτες όπως οι σιδεράδες της οδού Kazandziluk,
για να αγοράσουμε σουβενίρ (σφαίρες-στιλό, βλήματα-ανθοδοχεία και άλλα μεταποιημένα «λάφυρα»
του πολέμου). Το βράδυ επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
ΜΟΣΤΑΡ-ΣΕΡΑΓΕΒΟ Α/R
5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
ΔΥΡΡΑΧΙΟ-ΤΙΡΑΝΑ-ΑΘΗΝΑ
Πολύ νωρίς παίρνουμε πρωϊνό και από τη γνωστή
πλέον διαδρομή, με στάσεις στη ΜΠΟΥΤΒΑ και το
ΔΥΡΡΑΧΙΟ καταλήγουμε στα ΤΙΡΑΝΑ για την πτήση
της επιστροφής το απόγευμα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Πρωινό και άλλη μια ταξιδιωτική εμπειρία σε δυο
πολύπαθες πόλεις της ΒΟΣΝΙΑΣ ξεκινά. Πρώτος
σταθμός το ΜΟΣΤΑΡ, με τη διάσημη γέφυρα ΣΤΑΡΙΜ του ποταμού ΝΕΡΕΤΒΑ, που μετά την αρκετά
ταραγμένη ιστορία της, ανακατασκευάστηκε και
αποτελεί σήμερα ένα σύμβολο ενότητας για όλα τα
Βαλκάνια. Μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων
και με φόντο τα εμφανή σημάδια του πρόσφατου πόλεμου, βλέπουμε πως εξελίσσεται η σημερινή ζωή
στην πόλη. Η διαδρομή μας πανέμορφη συνεχίζεται
για την πρωτεύουσα της χλώρας το ΣΕΡΑΓΙΕΒΟ. Το
> Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-TIΡANA
ΑΘΗΝΑ.
> Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*.
> Τέσσερα πρωϊνά σε μπουφέ και τέσσερα
δείπνα.
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Μεταφορές-περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
4
μέρες
DISNEYLAND
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ
Συγκέντρωση στο σχολείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για Παρίσι. Άφιξη, μεταφορά και πανοραμική ξενάγηση στα αξιοθέατα της «Πόλης του Φωτός», όπου μεταξύ άλλων θα δείτε την Πλας Βαντόμ,
Πλας Κονκόρντ, Ηλύσια Πεδία, Ενβαλίντ, Νοτρ Νταμ,
Οπερα, Πάνθεον, Πύργο του Αϊφελ, Σαιν Ζερμαίν κ.α.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, και χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη βόλτα στο γοητευτικό Παρίσι.
2η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΥΒΡΟ)
Πρωινή επίσκεψη στο περίφημο μουσείο του Λούβρου όπου μαζί με άλλα εκθέματα, σας περιμένουν
οι τρεις Βασίλισσες του, η αινιγματική Τζοκόντα του
Ντα Βίντσι, η Νίκη της Σαμοθράκης και η Αφροδίτη
της Μήλου. Πριν φύγετε, φωτογραφίστε τις γυάλινες
Πυραμίδες, που «φυτεύθηκαν» μάλλον επιτυχώς
για να δεχθούν τα εκατομμύρια των επισκεπτών του
τεράστιου Μουσείου. Ακολουθεί εκδρομή στα Ανάκτορα-πρότυπο, τις Βερσαλλίες, με τον πλούτο της
διακόσμησης και της τέχνης, όπου θα ακούσετε για
την δόξα του πιο σπουδαίου ενοίκου τους, του «Βασιλιά Ηλιου», Λουδοβίκου του 14ου. Επιστροφή στο
ξεν/χείο, χρόνος ελεύθερος, διαν/ση.
3η ΗΜΕΡΑ:
ΠΑΡΙΣΙ-ΝΤΙΣΝΕΫΛΑΝΤ
Μεταφορά το πρωί στην
Ντισνεϋλαντ, την παιχνιδούπολη που δημιουργήθηκε σε έναν απέραντο
χώρο με λίμνες, δάση και
κανάλια, λίγο έξω από το
Παρίσι. Χαρείτε τις εντυπωσιακές παρελάσεις, τα
παραμυθένια παλάτια και τις ολοζώντανες φιγούρες
Ντίζνεϋ. Ταξιδέψτε με τους πειρατές στην χώρα της
περιπέτειας, χαρείτε στο άπειρο με ένα διαστημόπλοιο, ή δοκιμάστε τα νεύρα σας στο τρένο-βολίδα.
Δείτε και το πάρκο το Walt Disney Studios, όπου μεταξύ των άλλων θα ανεβείτε στο θεαματικό σταθμό
του Διαστήματος, από την ταινία «Αρμαγεδών», στο
ταχύτατο τρένο Rock & Roller Coaster κ.α. Αγοράστε
αναμνηστικά δώρα και γευματίστε σε ένα από τα πολλά καφέ-ρεστωράν και πιτσαρίες Επιστροφή νωρίς το
βράδυ στο ξενοδοχείο μας στο ΠΑΡΙΣΙ για διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ-ΑΘΗΝΑ
Πείτε «ορεβουάρ» στην ανεπανάληπτη Ντίσνεϋλαντ
και το μοναδικό Παρίσι. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για Αθήνα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΠΑΡΙΣΙ -ΑΘΗΝΑ.
> Διαμονή, 3 διαν/σεις, σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό μπουφέ.
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Μεταφορές-περιηγήσεις-επισκέψεις με
κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Αρχηγός-συνοδός.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
> Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
4
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
μέρες
1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNAΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Συγκέντρωση στο σχολείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, έλεγχος εισιτηρίων και πτήση για
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Άφιξη, μεταφορά στην ΠΟΛΗ
και γνωριμία-ξενάγηση με τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της «ΠΟΛΗΣ». Θα επισκεφθούμε το ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ, τη ΠΑΝΑΓΙΑ των ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ τη περίφημη
ΜΟΝΗ της ΧΩΡΑΣ, το ΜΠΑΛΟΥΚΛΗ (Μονή Ζωοδόχου
Πηγής) με τα θρυλικά ψάρια και τους Τάφους των Πατριαρχών και να καταλήξουμε στο παλαιό ανάκτορο
των Σουλτάνων με τους αμύθητους θησαυρούς, το
γνωστό ΤΟΠ-ΚΑΠΙ. Γεύμα προαιρεικά, τακτοποίηση
στο ξεν/χείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(ξενάγηση)
Πρωϊνό και άλλη μια μέρα με πολλά αξιοθέατα
αρχίζει. Πρώτος σταθμός τα ανάκτορα «ΝΤΟΛΜΑ
ΜΠΑΧΤΣΕ» με το μεγαλύτερο πολυέλαιο στον κόσμο
(4 τόνων) για να ακολουθήσει επίσκεψη στο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ. Σε ένα από τα σπουδαιότερα
τζαμιά της πόλης με έξι μιναρέδες θα ξεναγηθούμε
στη συνέχεια, δεν είναι άλλο από το «ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ»
του ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ. Η ξενάγηση μας συνεχίζεται σε
ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του Χριστιανισμού,
την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Είναι ήδη μεσημέρι και μια βόλτα
προαιρετικά, στο Βόσπορο με τουριστικό καραβάκι,
θα μας χαρίσει μοναδικά τοπία, πρίν καταλήξουμε για
γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος το απόγευμα για βόλτα στη μεγαλύτερη
πλατεία της πόλης το ΤΑΚSIM. Το βράδυ ακολουθείστε προαιρετικά την πρότασή μας, για διασκέδαση
σε νυκτερινό κέντρο με καλό φαγητό, μουσική και
ORIENTAL Διανυκτέρευση.
ΙΓΚ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ-ΠΡ
ΗΠΟΝΗΣΑ
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
(ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ)
Πρωϊνή αναχώρηση για το λιμάνι από όπου το πλοίο
θα μας μεταφέρει στα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ. Πρώτα θα
επισκεφθούμε τη νήσο ΧΑΛΚΗ με τη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ, για να ακολουθήσει η ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ. Εδώ
μπορούμε να γνωρίσουμε πάνω σε παραδοσιακές
άμαξες το καταπράσινο νησάκι και να γευματίσουμε
σε παραλιακό εστιατόριο. Επιστροφή το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στη πόλη, ξεκούραση, διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
AΘΗΝΑ
Πρωινό και και η περίφημη ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ) μας περιμένει στη συνέχεια με τα 5000
μαγαζιά για ενδιαφέρουσες αγορές, χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΑΘΗΝΑ.
> Διαμονή (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 *.
> Ημιδιατροφή (3) πρωινά-(3) φαγητά.
> Τοπικός ξεναγός όλες τις ημέρες στην Κων/πολη.
> Εκδρομές-περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα με κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Αρχηγός-συνοδός
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
17
5
μέρες
1η ΗμΕρα: ΑθΗνα-ΒρυξΕλλες
κολέγιο της Ευρώπης, το πρώτο χρηματιστήριο στον
κόσμο και το ιστορικό κέντρο, μοναδικό στολίδι της
πόλης. Επόμενος σταθμός είναι η Γάνδη όπου θα επισκεφτούμε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη.
Εκεί θα δούμε έργα του Ρούμπεν ,του Ιερώνυμου
Μπός και το υπέροχο τρίπτυχο που αποδίδεται στους
αδερφούς Βαν Έικ.θα δούμε το κάστρο των ιπποτών,
και θα γνωρίσουμε την πόλη που υπήρξε κατά τον
μεσαίωνα ένα σπουδαίο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. Επιστροφή στις Βρυξέλλες, δείπνο, διαν/ση.
Συγκέντρωση στο σχολείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Άφιξη, μεταφορά
στην πόλη και ξεκινάμε την ξενάγησή στην βελγική
πρωτεύουσα, για να γνωρίσουμε το Δικαστικό μέγαρο, την Βουλή, τον Καθεδρικό ναό, το Παλάτι το
συγκρότημα των κτιρίων της Ευρωπαϊκής κοινότητας και όλα τα άλλα αξιοθέατα της όμορφης πόλης .
Καταλήγουμε στην επιβλητική Γκραν Πλάς . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους γνωριμίας, δείπνο, διαν/ση.
5η ΗμΕρα: ΒρυξΕλλες-ΑθΗνα
αξιοθέατα της ενδιαφέρουσας και πανέμορφης πόλης. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια. Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο, δείπνο, διαν/ση.
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση προς ΑΘΗΝΑ.
3η ΗμΕρα: ΕκδρομΗ
στο ΛουξεμβοΥργο
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή για επίσκεψη - περιήγηση στο Δουκάτο του Λουξεμβούργου που θεωρείται από τα σπουδαιότερα κέντρα της Διεθνούς
Οικονομικής ζωής, Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
το απόγευμα, δείπνο,διανυκτέρευση.
2η ΗμΕρα: EκδρομΗ στο
αμστερνταμ
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα
της Ολλανδίας, το ‘Αμστερνταμ.θα γνωρίσουμε τα
Βασιλικά Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, την κεντρική πλατεία Ντάμ, το Δημαρχείο, και όλα τα άλλα
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
4η ΗμΕρα: BρυξΕλλες
(ΓΑνδη-Μπρυζ).
Μετά το πρωινό το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει
επισκέψεις σε δύο από τις ομορφότερες πόλεις της
Ευρώπης. Θα ξεκινήσουμε για την πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Μπρυζ. Κατά τη διάρκεια της περιήγησή μας θα δούμε το πάρκο με την “λίμνη της
αγάπης “,τα παλαιότερο νοσοκομείο στην Eυρώπη
του Aγίου Iωάννη, το ναό της Παναγίας, την πολύ
φωτογραφημένη γέφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το
Μέγαρο των Αρχόντων, τους κήπους Αrends. Το
18
> Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΑΘΗΝΑ .
> Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*.
> Τέσσερα πρωϊνά σε μπουφέ και τέσσερα
δείπνα.
> Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
> Μεταφορές-περιηγήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα.
> Αρχηγός-συνοδός
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
5
μέρες
Ρ ΑΜΕΡΚΑΟΥ
Ε
Π
Μ
Ο
Κ
Γ
Ρ
Υ
- ΣΑΛΤΣΜΠΟ
-ΜΟΝΑΧΟ
ΪΝ
Α
Τ
Σ
Ν
Α
ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΪΒ
Ο
Ν
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-MONAXO
Συγκέντρωση στο σχολείο και μεταφορά στο αεροδρόμιο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, πτήση για ΜΟΝΑΧΟ. Άφιξη
και μεταφορά στο ξεν/χείο μας στο ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ,
δείπνο, διαν/ση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
σπουδαίο ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση για ΑΘΗΝΑ.
Πρωινό και επίσκεψη στην πόλη του ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ.
Πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με ξεχωριστή
ομορφιά και ιστορία. Θα δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα, όπως το «σπίτι – μουσείο του
Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία του
ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και τέλος το περίφημο ΝΤΟΜ,
τον καθεδρικό ναό της πόλης. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξεν/χείο μας στο ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ για
δείπνο και διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΟΜΠΕΡ ΑΜΕΡΚΑΟΥ
Ξεχωριστή και η σημερινή διαδρομή μέσω
GARMISCH, FUSSEN. Το ΟΜΠΕΡ ΑΜΕΡΚΑΟΥ, πόλη
γνωστή από το «ΘΕΑΤΡΟ των ΠΑΘΩΝ του ΧΡΙΣΤΟΥ»,
θα είναι ένας σημαντικός σταθμός. Ακολουθεί επίσκεψη στο μεγαλειώδες κάστρο του ΝΟΪΝΒΑΣΤΑΪΝ,
ένα σπάνιο αξιοθέατο που δεσπόζει σε ένα τοπίο
μοναδικό. Η περιπλάνησή μας στη φύση συνεχίζεται
μέχρι το απόγευμα που θα επιστρέψουμε
2η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
Πρωϊνό και γνωριμία, περιήγηση με την πόλη του
ποταμού ΙΝΝ. Ξεκινάμε από την κεντρική λεωφόρο
της ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ, για να ακολουθήσει το Δημαρχείο, το κτίριο της ΧΡΥΣΗΣ ΣΚΕΠΗΣ και ο καθεδρικό ναός της πόλης. Ακολουθεί επίσκεψη στο
WATTENS για να γνωρίσουμε τον κρυστάλλινο κόσμο των SVAROVSKI. Επιστροφή στο ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ,
χρόνος ελεύθερος , δείπνο και διαν/ση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ MONAXO ΠΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωϊνό και αναχώρηση για ΜΟΝΑΧΟ. Στο χρόνο
παραμονής μας στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το πολύ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής
θέσης ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ.
> Eκδρομές-περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Διαμονή-4 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
> Ημιδιατροφή στα ξενοδοχείο
(4 πρωινά & 4 δείπνα).
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους,
ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
19
4
ΚΑΜΠΗ ΔΟΥΝ
μέρες
ΑΒΗ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο σχολείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και πτήση για Βουδαπέστη,
άφιξη και απευθείας ξεκινάμε για την πρώτη γνωριμία με το ‘Παρίσι της Ανατολής’ ή ‘Μαργαριτάρι
του Δούναβη’ όπως χαρακτηριστικά αποκαλούν την
Βουδαπέστη. Θα δούμε οκτώ γέφυρες που συνδέουν
την Βούδα με την Πέστη με καλύτερη την γέφυρα των
Αλυσίδων, την μνημειώδη πλατεία των Ηρώων, το
επιβλητικό κτήριο του Κοινοβουλίου, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Στεφάνου, την Όπερα, τον Ιστορικό ναό
του Αγ. Ματτία (όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες), τον πύργο των Ψαράδων και το νησί Μαργαρίτα.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
προτείνουμε δείπνο υπό τους ήχους των τσιγγάνικων
βιολιών.
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για την
οδική εκδρομή κατά μήκος του Δούναβη , στις μεσαιωνικές πόλεις τις Ουγγαρίας, με πρώτη στάση στον
Άγιο Ανδρέα,το αγαπημένο χωριό των καλλιτεχνών
και των ανθρώπων της Τέχνης με το μουσείο της Κε-
ραμικής Τέχνης της Μάργκριτ Κόβατς και την Ορθόδοξη εκκλησία, μετά στο Έστεργκομ όπου δεσπόζει η
εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και οι βασιλικοί τάφοι
και τέλος το Βίσενγκραντ , άλλοτε έδρα των Ούγγρων
Βασιλιάδων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δια/ση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Η σημερινή μέρα είναι ελεύθερη. Σας προτείνουμε
να ανακαλύψετε μόνοι σας τις κρυφές ομορφιές της
μαγευτικής αυτής πόλης. Μπορείτε να επισκεφτείτε
το ζωολογικό κήπο, το παγοδρόμιο καθώς επίσης
και το νησί της Μαργαρίτας πάνω στο Δούναβη. Για
το απόγευμα προτείνουμε μια βόλτα στα καταστήματα
της Vatci utca.
4η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
4
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΑΘΗΝΑ.
> Eκδρομές-περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Διαμονή-3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*.
> Ημιδιατροφή στα ξενοδοχείο
(3 πρωινά & 3 δείπνα ).
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
μέρες
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο σχολείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και πτήση για ΒΙΕΝΝΗ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και ξενάγηση της πόλης, για να γνωρίσουμε
την δακτύλιο Λεωφόρο (Ring) με την ΟΠΕΡΑ, τα δύο
δίδυμα μουσεία ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ, τα ανάκτορα ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ και την εκκλησία του ΤΑΓΜΑΤΟΣ.
Στα ανάκτορα ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ θα έχουμε μικρή στάση
στους κήπους πριν ξεναγηθούμε στα σαράντα σπουδαιότερα δωμάτια των ανακτόρων ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ. Τελευταίος μας σταθμός θα είναι ο καθεδρικός ναός του
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Γέυμα, απόγευμα ελεύθερο. Για το
βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε παραδοσιακή
Βιεννέζικη ταβέρνα στο ΓΚΡΙΝΖΙΝΓΚ.
20
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ
Μετά το πρωινό εκδρομή στα ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ για
να γνωρίσουμε τον ΠΥΡΓΟ του ΛΙΧΝΕΣΤΑΪΝ, την μεγαλύτερη υπόγεια λίμνη της κεντρικής Ευρώπης , τη
λίμνη ΖΕΓΚΡΟΤΕ, το μοναστήρι του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,
το ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ και την λουτρόπολη του ΜΠΑΝΤΕΝ.
Γεύμα προαιρετικά το μεσημέρι σε ταβέρνα στο ΓΚΟΥΜΠΟΛΤΣΚΙΡΧΕΝ. Επιστροφή στη ΒΙΕΝΝΗ. Απόγευμα
ελεύθερο, δείπνο, διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ
Χρόνος ελεύθερος για αγορές, ατομικούς περιπάτους
και φωτογραφίες μέχρι να μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση μας στην ΑΘΗΝΑ.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ.
> Eκδρομές-περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Διαμονή-3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ- σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο 4*.
> Ημιδιατροφή στα ξενοδοχείο
(3 πρωινά & 3 δείπνα).
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
4
μέρες
1η μΕρα: ΑθΗνα-ΛΑρνακα
ΛεμεσΟς
Συγκέντρωση στο σχολείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ και πτήση για Λάρνακα. Άφιξη και
μεταφορά στη Λεμεσό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος, για την πρώτη γνωριμία με την
πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ΗμΕρα: ΛεμεσΟΣ-ΠΑφος
Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στην Πάφο.
Διασχίζοντας τους αμπελώνες και πορτοκαλεώνες
του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο των Ιπποτών
στο Κολόσσι. Ο δρόμος μετά μας φέρνει στην Πέτρα
του Ρωμιού, όπου κατά την παράδοση μέσα από τους
αφρούς των κυμάτων αναδύθηκε η θεά της ομορφιάς και του έρωτα Αφροδίτη. Φτάνουμε στην Πάφο,
όπου θα ξεναγηθούμε στην Έπαυλη του Διονύσου,
με τα υπέροχα μωσαϊκά και τη στήλη του Αποστόλου Παύλου. Το μεσημέρι καταλήγουμε στο γραφικό
λιμανάκι της Κάτω Πάφου και σας προτείνουμε γεύμα στις γραφικές ταβέρνες με τους παραδοσιακούς
ψαρομεζέδες. Επιστροφή στην Λεμεσό, δείπνο και
διανυκτέρευση.
χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τις όμορφες
παραλίες ή να περπατήσετε στο γραφικό λιμανάκι με
τις ψαρόβαρκες και όπου μπορείτε να απολαύσετε
παραδοσιακούς ψαρομεζέδες. Μεταφορά για το αεροδρόμιο στην Λάρνακα όπου παίρνουμε την πτήση
της επιστροφής μας για Αθήνα.
2η ΗμΕρα: ΛεμεσΟς-ΛευκωσΙα
Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στη «μοιρασμένη» Κυπριακή πρωτεύουσα, τη Λευκωσία. Μια
πόλη περιτριγυρισμένη από Βενετσιάνικα Τείχη με
την «εντός των τειχών» παλιά πόλη. Επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες, το κέντρο
Λαϊκής Τέχνης και χειροτεχνίας. Ακολουθώντας την
πράσινη γραμμή, φτάνουμε στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, το μνημείο των πεσόντων Ελλήνων από
την τουρκική εισβολή. Επίσκεψη στα φυλακισμένα
μνήματα, όπου βρίσκονται οι τάφοι των γενναίων
του αντιαποικιακού αγώνα. Σας προτείνουμε γεύμα
στη γραφική «Λαϊκή Γειτονιά», μια συνοικία του 19ου
αιώνα. Επιστροφή στη Λεμεσό, δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ΗμΕρα: ΛεμεσΟς
ΑγΙα ΝΑπα-ΛΑρνακα-ΑθΗνα
Πρωινό και εκδρομή στη Δερύνεια, Παραλίμνι, Αγία
Νάπα, μία από τις πιο ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές της Κύπρου. Περνώντας περιφερειακά από
την Πύλα, το μοναδικό μικτό χωριό φθάνουμε στο
σημείο όπου μπορούμε να δούμε την πόλη φάντασμα
της Αμμοχώστου, η οποία παραμένει ακατοίκητη και
εγκαταλελειμμένη από το 1974. Στη συνέχεια περνώντας από τη κωμόπολη του Παραλιμνίου καταλήγουμε στη περιοχή της Αγίας Νάπας όπου θα επισκεφθούμε το υπέροχο Βενετσιάνικο Μοναστήρι και
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης
ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ.
> Eκδρομές-περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
> Διαμονή - 3 ΔΙΑΝ/ΣΕΙΣ- σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο 4*.
> Ημιδιατροφή στα ξενοδοχείο
(3 πρωινά & 3 δείπνα).
> Αρχηγός-συνοδός.
> Φ.Π.Α.
> Ασφαλιστική κάλυψη.
> Δωρεάν οι συνοδοί καθηγητές.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
> Φόροι αεροδρομίων.
> Οι είσοδοι σε Μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους,
ότι ρητά δεν αναφέρεται πιο πάνω.
21
5ΗΜΕΡΕΣ ΕΚ
ΔΡΟΜΕΣ
>ΡΟΔΟΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ ή ΑΕ
ΡΟΠΛΑΝΟ
ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ-Λ
ΙΝ
ΔΟΣ-ΦΙΛΕΡΗΜΟ
Σ-ΚΑΜΕΙΡΟ-ΠΕΤ
>ΚΡΗΤΗ
ΑΛΟΥΔΕΣ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ ή ΑΕ
ΡΟΠΛΑΝΟ
ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜ
ΝΟ-Η
>ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΡΚΑΔ
ΜΕ ΠΛΟΙΟ &
Ι-ΚΝΩΣΣΟΣ-ΦΑΡ
ΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ.
ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΟΙΝ
ΟΠΟ
ΙΕΙΟ-ΚΑΜΑΡΙ-ΗΦ
ΑΙΣΤΕΙΟ-ΟΙΑ
> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ
Η-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΟΔΙΚΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
-ΚΑΣΣ
-ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
>ΚΕΡΚΥΡΑ-Π
ΑΝΔΡΑ-ΣΙΘΩΝΙΑ
-ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΑ-ΑΧΕΡΩΝ
-ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
ΟΔΙΚΩΣ
ΤΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΟ-ΚΑΝ
ΟΝΙ-ΠΟΝΤΙΚΟΝΗ
ΣΙ-ΜΟΝ ΡΕΠΟ-Μ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡ
ΠΕΝΙΤΣΕΣ
ΙΤΣΑ- ΠΑΡΓΑ-ΠΗ
ΓΕΣ ΑΧΕΡΩΝΤΑ.
>ΚΕΝΤΡΙΚΗ Μ
ΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΔΙΚΩΣ
ΣΕΡΡΕΣ-ΣΙΔΗΡ
ΟΚΑΣΤΡΟ-ΟΧΥΡΟ
ΡΟΥΠΕΛ-ΛΙΜΝΗ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣ
ΚΕΡΚΙΝΗΣ
ΤΡΑΤΗΣ-ΣΠΗΛΑΙΟ
ΜΑΑΡΑ-ΠΗΓΕΣ Α
ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑ
ΓΓΙΤΗ
ΥΡΟΥ
>ΘΡΑΚΗ-ΑΔΡ
ΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΤΡΑΙΝΟ-ΠΟΥΛΜ
ΑΝ
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟ
ΤΗΝΗ -ΔΑΣΟΣ ΔΑ
ΔΙΑΣ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛ
-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
Η-ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜ
ΠΗ-ΠΟΜΑΚΟΧΩΡ
ΙΑ-ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩ
ΝΙΔΑ
>ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚ
ΟΔΙΚΩΣ
ΕΔΟΝΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΦΛ
ΩΡΙΝΑ-ΠΡΕΣΠΕΣ
-ΝΥΜΦΑΙΟ-ΣΠΗΛ
ΚΟΖΑΝΗ-ΠΑΝ
ΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
ΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ-Β
ΕΡΓΙΝΑ.
22
.
3ΗΜΕΡ
ΕΣ
Μ
Ο
Ρ
Δ
Κ
Ε
Σ
Ε
ΕΣ & 4ΗΜΕΡ
ΟΥΛΜΑΝ
ΙΟ-Π
>ΣΥΡΟΣΛΠΗΛΟ
ΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
-ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ-ΓΥΡ
ΕΡΜΟΥΠΟ
ΟΥΛΜΑΝ
ΤΑΡΑ
ΙΟ-Π
-ΠΟΡ
>ΝΑΞΟΣ ΠΩΛΟ
ΕΝΕΤΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ
ΣΟ
Θ
Ν
Α
Ρ
ΕΙ
Π
-Α
ΤΗ
ΧΑΛΚΗ-ΦΙΛ
ΑΚΑ
ΕΣ-ΚΟΛΠΟΣ ΓΕΡ
ΑΝ-ΠΛΟΙΟ
ΠΟΥΛΜ
ΟΛΙΜ
ΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-Β
>ΖΑΚΥΝΘΛΟΒΣ
ΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ-ΝΑ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑ
>ΑΡΓΟΛΣ-ΙΔΝΑΑΥΠΠΛΙΟ-ΠΑΛΑΜΗΔΙ-ΜΥΚΗΝΕΣ-ΤΟΛΟ.
ΟΥΛΜΑΝ
ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Η
ΩΝ
ΟΔΙΚΩΣ
ΟΣ ΜΕΘΩΝΗ-ΚΟΡ
Α
ΥΛ
Τ
-Π
Α
Σ)
Μ
ΣΗ
Α
Η
Λ
ΙΝ
Κ
Α
>Κ
Ο ΥΔΡΟ
ΗΤΣΑΝΑ (ΜΟΥΣΕΙ
ΒΥΤΙΝΑ-ΔΗΜ
ΒΑΣΙΑ ΟΔΙΚΩΣ
Μ
Ε
Ν
Ο
Μ
Σ
Α
Ρ
Τ
-ΜΥΣ
>ΣΠΑΡΤΗ
ΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ
ΥΡΟΥ-ΓΥΘΕΙΟ-Μ
ΣΠΗΛΑΙΟ Δ
Σ-ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ.
ΜΟ
ΟΔΙΚΩΣ
ΙΑ
Π
ΑΣ-ΛΟΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑ
Ν
Μ
Ω
Υ
Λ
Λ
Λ
Ο
Π
Ο
Α
Σ
Α
Ο
ΕΙ
Ρ
>ΠΑΤ ΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ-ΕΠΙΚΟΥΡ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙ
ΑΣΤΗΡΑ ΟΔΙΚΩΣ
Λ
Π
Η
Ν
ΙΜ
Λ
Α
ΑΚΑ-ΜΕΤΕΛΑΩΤΗΡ-ΠΕΡΤΟΥΛΗ.
>ΚΑΛΑΜΠΠ
ΟΥ-ΦΡΑΓΜΑ-Ε
ΠΛΑΖ ΛΑΜ ΕΡ
ΙΚΩΣ
ΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΟΔΟΔ
ΙΑ
Ρ
Ω
Χ
Ο
ΡΙ-ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚ
Ρ
Δ
Ο
ΕΝ
Γ
Ο
Α
Ν
Ζ
Ο
Μ
ΙΑ
Κ
>ΙΩΑΝΝΙΝΕΛΛΗ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΝΗΣΑ ΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ).
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡ ΝΙΤΣΑ-ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ (ΠΑΡΚΟ ΑΑ
Ο
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ-Κ
ΙΟ ΟΔΙΚΩΣ
>ΒΟΛΟΣ--ΜΠΑΗΚΡΛΥΝΙΤΣΑ-ΧΑΝΙΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ.
ΠΟΡΤΑΡΙΑ
ΥΣΑ
-ΕΔΕΣΣΑ-ΝΑΟ
Α
ΙΝ
Γ
Ρ
Ε
Β
Ν
>ΔΙΟ
ΖΑΡ ΟΔΙΚΩΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟ
4 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ
4 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
4 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
4 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
23
www.thiamistours.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Ιπποκράτους 199, 114 72, Αθήνα, Τηλ. : 210 64 10 330, 64 52 577-8, 64 44 002, 64 11 383
Fax: 210 64 45 627, e-mail: [email protected]
YΠOKATAΣTHMA: 3ης Σεπτεμβρίου 13, 104 32, Αθήνα, Τηλ. : 210 52 28 244, 52 28 385, 52 28 474, 52 28 914
Fax: 210 52 28 967, e-mail: [email protected]