close

Enter

Log in using OpenID

Cjeloviti godišnji plan 13-14

embedDownload
DJEĈJI VRTIĆ SUNĈANA
ZAGREB, DJEĈJI TRG 2
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM
ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA VRTIĆA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013./2014.
Temeljem ĉlanka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 I
94/13), te ĉlanka 57. Statuta djeĉjeg vrtića Sunĉana, Odgojiteljsko vijeće, na sjednici odrţanoj dana
30. rujna 2013. utvrdilo je prijedlog
GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA
ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA
DJEĈJEG VRTIĆA SUNĈANA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2013./ 2014.
koji je temeljem ĉlanka 42. Statuta Djeĉjeg vrtića Sunĉana, a na prijedlog ravnateljice, Upravno
vijeće i donijelo na sjednici odrţanoj 30. rujna 2013.
Predsjednik Upravnog vijeća
Sanja Jakopec
2
3
SADRŢAJ
I USTROJSTVO RADA VRTIĆA
II MATERIJALNI UVJETI RADA
III NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE
DJECE
IV ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
V POSEBNI PROGRAMI
VI KULTURNA I JAVNA DJELATNOST VRTIĆA
VII STRUĈNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
VIII SURADNJA S RODITELJIMA
IX SURADNJA S ĈIMBENICIMA DRUŠTVENE SREDINE
X INDIVIDUALNI GODIŠNJI PLANOVI
GODIŠNJI PLAN RAVNATELJA
GODIŠNJI PLAN PSIHOLOGA
GODIŠNJI PLAN LOGOPEDA
GODIŠNJI PLAN VIŠE MEDICINSKE SESTRE
GODIŠNJI PLAN PEDAGOGA
4
5
KOMUNIKACIJA – VAŢAN ĈIMBENIK RAZVOJA KULTURE VRTIĆA
U komunikacijskom procesu vrtića sudjeluju razliĉite skupine ljudi djeca, odgojitelji, roditelji
..koji prvenstveno zadovoljavajusvoje potrebe, te u interakcijski odnos unose svoja
znanja,vještine,sposobnosti, opću i profesionalnu kulturu. Komunikacija u djeĉjem vrtiću vaţna je u
zadovoljavanju potreba svih sudionika procesa, a da bi komuniciranje bilo kvalitetno, bitno je kako
komuniciramo, kako se ponašamo te koliko smo vješti u komunikaciji. Komunikaciji se uĉimo,
vjeţbajući je, i usvajajući meĊudjelovanjem u odnosima s drugima. Komunikacija svih sudionika
procesa vrlo je vaţan segment u razvijanju kulture vrtića. Uspostavljanje i uĉvršćivanje otvorene
komunikacije izmeĊu svih sudionika procesa bitno utjeĉe na profesionalni razvoj pojedinca, njegovu
otvorenost ka stjecanju novog znanja, te razvoj kulture vrtića. Programsko usmjerenje odgoja i
obrazovanja djece naglašava vaţnost kvalitetnog odnosa svih sudionika odgojno - obrazovnog
procesa što ukazuje na neophodnost razvijanja profesionalne kompetencije odgojno- obrazovnih
radnika. Temeljne pretpostavke za profesionalno pedagoško djelovanje u vrtiću su kompetentnost
odgojno - obrazovnih radnika, usmjerenost na meĊusobnu suradnju, dijalog sa ostalim radnicima i
roditeljima, interes za cjeloţivotno uĉenje te implementiranje novih spoznaja u pedagošku praksu.
Interakcije kojima se ostvaruje i potiĉe iskrena, otvorena, smislena i uvaţavajuća komunikacija svih
sudionika u procesu, i u kojima je svakome omogućeno izreći svoje mišljenje, potiĉu razvoj svakog
djeteta u samopouzdanu osobu koja uĉi i pridonosi razvoju društva, te brine o njihovim ĉlanovima.
BITNA ZADAĆA NA RAZINI VRTIĆA Nastaviti proces unaprjeđivanja kvalitete komunikacije svih sudionika u odgojno obrazovnom
procesu
6
7
I.USTROJSTVO RADA
CILJ
- unapreĊenje kvalitete uĉinkovitosti radnika kroz sve segmente procesa u vrtiću, u
obavljanju zadaća za koje su odgovorni
ZADAĆE
- izrada instrumenata i njihova provedba, radi usklaĊivanja stavova i mišljenja radnika
o naĉinu podizanja kvalitete njihove uĉinkovitosti
- valorizacija dobivenih rezultata
- primjena dobivenih rezultata kroz oblikovanje kodeksa ponašanja radnika u segmentu
njihovog djelovanja
- praćenje dogovorenog kodeksa ponašanja, njegovo moguće revidiranje podizanje na
višu razinu uĉinkovitosti ,
- uvoĊenje posebnog programa za darovitu djecu rane i predškolske dobi
Djeĉji vrtić Sunĉana javna je ustanova koja u okviru djelatnosti predškolskog
odgoja ostvaruje programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi, koji su prilagoĊeni razvojnim potrebama djece, te njihovim
mogućnostima i sposobnostima.
Djeĉji vrtić Sunĉana u svom sastavu ima jedan centralni – novoizgraĊeni object
i ĉetiri podruĉna objekta – stambeni prostori, koji su adaptacijom prenamijenjeni za
boravak djece predškolske dobi.
Pedagoška godina poĉinje 02. rujna 2013., a završava 31. kolovoza 2014.
U DV Sunĉana upisano je ukupno 645-ero djece.
8
PROGRAMI DJEĈJEG VRTIĆA
REDOVITI,CJELOVITI PROGRAMI
CJELODNEVNI
VRSTA
TRAJANJE
DOB DJECE
JASLIĈNI
PROGRAM
10 sati
1.do 3 godine
10 sati
3. do polaska u
školu
3. do polaska u
školu
VRTIĆNI
PROGRAM
10 sati
BROJ
SKUPINA
5
BROJ
DJECE
114
MJESTO
PROVEDBE
Centralni
objekt
7
187
13
344
Centralni
objekt
Podruĉni
objekti
POLUDNEVNI
VRSTA
TRAJANJE
DOB DJECE
BROJ
2
BROJ
DJECE
44
2
44
SKUPINA
KOTURALJKANJE
KLIZANJE
31.3.-11.4.2014. 5 god. do
polaska u školu
27.1.-7.2.2014. 5 god. do
polaska u školu
MJESTO
PROVEDBE
ŠRC
ŠALATA
ŠRC
ŠALATA
JEDNODNEVNI
VRSTA
TRAJANJE DOB DJECE
BROJ
SKUPINA
godina
prema odluci
prije polaska u roditelja
školu
IZLETI,
POSJETE
do 7 sati
BROJ
DJECE
prema odluci
roditelja
MJESTO
PROVEDBE
prema
curicculumu
odgojne skupine
VIŠEDNEVNI, IZVAN MJESTA STANOVANJA
VRSTA
TRAJANJE
DOB DJECE
BROJ
SKUPINA
“Djeca u
prirodi”
5-o dnevni
4.-8.11.2013.
20.-24.1.2014.
12.-16.5.2014.
godina prije
polaska u
školu
2
1
2
Program
zimovanj 8-o dnevni
a
godina prije
polaska u
školu
prema
odluci
roditelja
9
BROJ
DJECE
50
23
50
prema
odluci
roditelja
MJESTO
PROVEDBE
Grad mladih
Granešina
Begovo
Radzdolje
CIJENA
PROGRAMA
ZA
RODITELJE
225,00 KN
2.290,00
KN
POSEBNI PROGRAMI
PROGRAM RANOG UĈENJA STRANOG JEZIKA
VRSTA
DOB
DJECE
BROJ
DJECE
BROJ
SKUPINA
MJESTO
PROVEDBE
VRIJEME
PROVEDBE
ORGANIZATOR/
REALIZATOR/
CIJENA
Englesk
i jezik
5-6 godina
25
1
Trg Ivana
Kukuljevića 3
situacijsko u
okviru 7-10
sati dnevno
DV Sunĉana
odgojiteljice
Szavits Nossan
Morana
Ţalac Ivana/
250,00 KN
PREVENTIVNI -
CAP PROGRAM
VRSTA
DOB
DJECE
BROJ
DJECE
BROJ
SKUPIN
A
MJESTO
VRIJEME
PROVEDBE PROVEDBE
Predškolski
CAP program
primarne
prevencije
zlostavljanj
a djece
djeca u
godini
prije
polaska
u školu
126
5
Trg Ivana
Kukuljevića
3,6 i 13
studeni, 2013.
oţujak i travanj
2014.
ORGANIZATOR
REALIZATOR
DV SUNĈANA/
CAP TIM:
S.Kozina, psiholg.
D.Dizdar, pedagog.
J.Kontak,
zdravstvena
voditeljica
PROGRAM RADA S RODITELJIMA „RASTIMO ZAJEDNO“
VRSTA
Ciklus
radionica
DOB
Za
roditelje
djece do
navršene
4. godine
ţivota
BROJ
RODITELJA
15
BROJ
SKUPIN
A
MJESTO
VRIJEME
PROVEDBE PROVEDBE
1
Djeĉji trg 2
10
Listopad,
studeni ,
prosinac 2013.
ORGANIZATOR
REALIZATOR
DV SUNĈANA/
Odgojiteljica
Ivana Weitzer,
Psiholg,
S.Kozina
PROGRAMI JAVNIH POTREBA
PROGRAM ZA DAROVITU DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
VRSTA
Kraći
program
DOB
DJECE
BROJ
DJECE
BROJ
SKUPINA
MJESTO
PROVEDBE
VRIJEME
PROVEDBE
Od
navršene 4e. god. do
polaska u
školu
10
1
mješovita
VeljaĉaDvorana
lipanj 2014.
Trg Ivana
Kukuljevića 4
ORGANIZATOR
REALIZATOR
DV SUNĈANA/
Odgojiteljica
Svjetlana Lakoš,
S.Kozina, psiholg.
D.Dizdar,
pedagog.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je suglasnost na kraći program rada igraonice s
darovitom djecom predškolske dobi u DV Sunĉana 2.kolovoza 2013. KLASA:601-02/13-03/00195,
URBROJ:533-21-13-0004.
11
KRAĆI PROGRAMI U ORGANIZACIJI VANJSKIH SURADNIKA
Usmjereni su na podrţavanje djetetova interesa za pojedina podruĉja izraţavanja, i unapreĊivanje
razvoja njegovih sposobnosti i potencijala. Kraći programi obogaćuju baziĉni program razliĉitim
rekreativnim sadrţajima i stvaraju osnove za sadrţajno provoĊenje slobodnog vremena djeteta izvan
redovitog programa vrtića.
CENTRALNI OBJEKT DJEĈJI TRG 2 - DVORANA 1
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
17.00-17.45
16.30-17.15 Športska udruga 17.00-17.45
Mala škola nogometa HDL"KAMELEON"
Mala škola nogometa
BUBAMARA
BUBAMARA
18.00-18.45 Športsko
društvo "POPEYE"
ĈETVRTAK
16.30-17.15 Športska udruga
HDL "KAMELEON"
19.00-20.00 Plesni
studio CRO DANCE
18.00-18.45 Športsko društvo
"POPEYE"
19.00-20.00 Plesni studio
CRO DANCE
20.00-22.00 Plesni
studio CRO DANCE
20.00-22.00 Plesni studio
CRO DANCE
DVORANA 2
PONEDJELJAK
16.30-17.15
Sportska akademija
MALI ŠPORTAŠI
19.00-20.00
Plesni studio
CRO DANCE
UTORAK
16.00-16.30
Mala škola športa
„OLIMPIC“BABY GYM
SRIJEDA
16.30-17.15
Sportska akademija
MALI ŠPORTAŠI
16.40-17.25
Mala škola športa
„OLIMPIC“ VRTIĆ
18.00-18.45
Plesna udruga
MEDVJEDIĆI
19.00-20.00
DŠR THALIA
ĈETVRTAK
PETAK
16.40-17.25
Mala škola športa
„OLIMPIC“ VRTIĆ
18.00-18.45
Plesna udruga
MEDVJEDIĆI
19.00-20.00
DŠR THALIA
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA BR.3
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
16.45-17.30 SPIKA II. godina
17.40-18.25 SPIKA II. godina
ĈETVRTAK
16.45-17.30 SPIKA II. godina
17.40-18.25 SPIKA II. godina
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA BR.4
PONEDJELJAK
UTORAK
SRIJEDA
16.15-17.00
15.45-16.30
16.15-17.00
Ritmiĉko plesna udruga
SPIKA I. godina
Ritmiĉko plesna udruga
CVRĈAK
CVRĈAK
16.45-17.30
Športska udruga
HDL KAMELEON
12
ĈETVRTAK
15.45-16.30
SPIKA I. godina
16.45-17.30
Športska udruga
HDL KAMELEON
ORGANIZACIJA ODGOJNE SKUPINE PO OBJEKTIMA
Promišljenim oblikovanjem prostora i pravom korištenja svih prostora objekata koji su
osmišljeni na naĉin, da zadovoljavaju potrebu djeteta za igrom, odgojem i uĉenjem i dalje stvaramo
takve uvjete, neophodne za proces igre, odgoja i uĉenja djece, koja su upisana u naš vrtić. Pri
donošenju odluke o dobnom uzrastu djece koja će boraviti u odreĊenom objektu, imali smo u vidu
uvjete potrebne za boravak djece odreĊene dobi.
CENTRALNI OBJEKT
JASLICE
BROJ SKUPINA
BROJ DJECE
5
114
VRTIĆ
BROJ SKUPINA
7
13
BROJ DJECE
187
ODGOJNE SKUPINE U CENTRALNOM OBJEKTU DJEĈJI TRG 2
PRIZEMLJE
BORAVAK
M2
ODGOJNA SKUPINA
NORMATIV/
BROJ DJECE
1
2
3
4
60
60
60
60
starija jasliĉna skupina
mlaĊa jasliĉna skupina
starija jasliĉna skupina
starija jasliĉna skupina
24/23
19/20
24/24
24/23
5
6
KAT
1
2
3
4
5
6
UKUPNO
60
60
mlaĊa vrtićna skupina
starija jasliĉna skupina
26/26
24/24
60
60
60
60
60
60
srednja vrtićna skupina
srednja vrtićna skupina
mlaĊa vrtićna skupina
mlaĊa vrtićna skupina
srednja vrtićna skupina
mlaĊa vrtićna skupina
12 odgojnih skupina
28/28
28/28
26/26
26/25
28/28
26/26
301
14
DIJETE S
POSEBNIM
POTREBAMA
2 OPSERVACIJA
1 OPSERVACIJA
1 TUR
1 OPSERVACIJA
1 TUR
ODGOJNE SKUPINE U PODRUĈNIM OBJEKTIMA
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA BR.3
BROJ ODGOJNIH SKUPINA
5
ODGOJNE SKUPINE
BORAVAK
M2
PRIZEMLJE
1
2
3
4 KAT
5 KAT
UKUPNO
VRTIĆ
BROJ DJECE
131
ODGOJNA SKUPINA
NORMATIV/
BROJ DJECE
DIJETE S
POSEBNIM
POTREBAMA
49
60
starija vrtićna skupina
starija vrtićna skupina
26/25
28/28
1 TUR
60
starija vrtićna skupina
28/28
47
srednja vrtićna skupina
26/26
47
mješovita vrtićna skupina
24/24
5 odgojnih skupina
131
15
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA BR.4
VRTIĆ
BROJ ODGOJNIH SKUPINA
BROJ DJECE
4
110
ODGOJNE SKUPINE
BORAVAK
M2
ODGOJNE SKUPINE
NORMATIV/
BROJ DJECE
PRIZEMLJE
1
2
60
starija vrtićna skupina
28/28
60
starija vrtićna skupina
28/29
3 KAT
4 KAT
47
srednja vrtićna skupina
26/26
47
srednja vrtićna skupina
26/26
4 odgojne skupine
110
UKUPNO
16
DIJETE S
POSEBNIM
POTREBAMA
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA BR.6
VRTIĆ
BROJ ODGOJNIH SKUPINA
BROJ DJECE
2
51
ODGOJNE SKUPINE
BORAVAK
M2
ODGOJNE SKUPINE
NORMATIV/
BROJ DJECE
DIJETE
S POSEBNIM
POTREBAMA
KAT
1
2
UKUPNO
45
starija vrtićna skupina
26/25
1 TUR
45
starija vrtićna skupina
26/26
2 odgojne skupine
51
17
PODRUĈNI OBJEKT
TRG IVANA KUKULJEVIĆA BR.13
VRTIĆ
BROJ ODGOJNIH SKUPINA
BROJ DJECE
2
52
ODGOJNE SKUPINE
BORAVAK
M2
ODGOJNE SKUPINE
NORMATIV/
BROJ DJECE
KAT
1
2
45
starija vrtićna skupina
26/25
45
starija vrtićna skupina
26/27
2 odgojne skupine
52
UKUPNO
18
DIJETE
S POSEBNIM
POTREBAMA
ZBIRNI PODACI O RADNICIMA-STRUKTURA
RB
RADNO MJESTO
Radni odnos na
neodreĊeno
Radni odnos na
odreĊeno vrijeme
Povećani
Zamjena
opseg
1.
Ravnatelj
1
1
2.
Str.sur.-Pedagog
2
2
3.
Str.sur.-Psiholog
1
1
4.
Str.sur.-Def.-Logoped
1
1
5.
Str.sur.-Defektolog
0
0
6.
Viša med.sestra
1
1
7.
Odgojitelj
50
8.
Tajnik
1
1
9.
Voditelj raĉunovodstva
1
1
10.
Adm.raĉ.djelatnik
1
1
11.
Gl.kuharica
1
1
12.
Kuharica
3
3
13.
Pom.kuharica-servirka
5
5
14.
Spremaĉica
12
15.
Pralja
2
2
16.
Švelja-pralja
1
1
17.
Ekonom-vozaĉ
1
1
18.
Domar-loţaĉ
vl.kotlovnica
UKUPNO
2
2
3
7
3
88
3
11
Ukupan broj
radnika
60
15
100
Zbog specifiĉnosti rada na podruĉnim objektima na Trgu Ivana Kukuljevića, dislociranosti
objekta i povećanog broja sigurnosno-riziĉnih situacija, odobreno je zapošljavanje 1 odgojitelja na
Trgu Ivana Kukuljevića br. 3 i 1 odgojitelj na Trgu Ivana Kukuljevića br.4.
Temeljem dokumentacije i koordinacije sa struĉnom savjetnicom za teškoće, odobren nam je
zahtjev za zadrţavanjem trećeg odgojitelja u odgojnoj skulpini “Jabuka” z aped.g. 2013./2014.
Temeljem Zakljuĉka o prijemu pripravnika odgojitelja i struĉnih suradnika na struĉno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u djeĉjim vrtićima Grada Zagreba za
2013./2014 u mogućnosti smo zaposliti 1 odgojitelja pripravnika, a putem Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje zaposlit ćemo još jednog odgojitelja pripravnika.
19
RADNO VRIJEME VRTIĆA
Radno vrijeme vrtića je usklaĊeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja, na osnovu
podataka iz inicijalnih razgovora kod upisa nove djece, i ankete na poĉetku pedagoške godine.U
naĉelu, vrtić radi dnevno od 5.30 - 18.30 .
Temeljem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci
predškolske dobi Grada Zagreba za 2013. kojeg je usvojila Skupština Grada Zagreba 20.12.2012., rad
subotom organizira se na temelju prethodne prijave najmanje petoro djece na lokacijama na kojima
su najmanji troškovi boravka djece, uz meĊusobni dogovor predškolskih ustanova na svakom
gradskom podruĉju.
Za boravak djece u predškolskoj ustanovi subotom ili duţe od redovitog programa roditelj
plaća 20,00 kn po satu djetetova boravka, ako posebnim zakljuĉkom gradonaĉelnika Grada Zagreba
nije drukĉije utvrĊeno.
RASPORED RADA SUBOTOM
DATUM
07.09.13
14.09.13
21.09.13
28.09.13
05.10.13
12.10.13
19.10.13
26.10.13
02.11.13
09.11.13
16.11.13
23.11.13
30.11.13
07.12.13
14.12.13
21.12.13
28.12.13
04.01.14
11.01.14
18.01.14
25.01.14
01.02.14
08.02.14
15.02.14
22.02.14
01.03.14
VRTIĆ
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DATUM
08.03.14
15.03.14
22.03.14
29.03.14
05.04.14
12.04.14
19.04.14
26.04.14
03.05.14
10.05.14
17.05.14
24.05.14
31.05.14
07.06.14
14.06.14
21.06.14
28.06.14
05.07.14
12.07.14
19.07.14
26.07.14
02.08.14
09.08.14
16.08.14
23.08.14
30.08.14
20
VRTIĆ
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
DV MALEŠNICA
DV PREĈKO
DV SUNĈANA
DV ŠPANSKO
U vrijeme smanjenog broja djece ( blagdani, praznici), a u cilju racionalizacije, raditi će se
organizacija sa smanjenim brojem radnika. U to vrijeme, koristiti će se dani preraspodjele i preostali
dio godišnjeg odmora.
Radno vrijeme je ustrojeno na naĉin:
* ranojutarnji boravak djece
* prijepodnevna smjena
* poslijepodnevna smjena
* kasnoposlijepodnevni boravak djece
Ovisno o potrebi procesa rada, praćenja prisutnosti djece u odgojnim skupinama, ustrojstvo
radnog vremena se moţe mijenjati.
RADNO VRIJEME ODGOJNO - OBRAZOVNIH RADNIKA I OSTALIH
RADNIKA PO OBJEKTIMA
Radno vrijeme odgojitelja u odgojnim skupinama organizirati će se temeljem vaţećeg
Drţavno pedagoškog standarda na bazi 27.5 sati tjedno, temeljem podataka o potrebama roditelja za
duţinom boravka djece u vrtiću. Ostali poslovi odgojitelja, organizirati će se prema obvezi do punog
radnog vremena od 40 sati tjedno, a u skladu s Planom i programom rada i ostvarivanjem zadataka.
Radno vrijeme ĉlanova struĉnih suradnika je 7 sati dnevno + 1 sat na ostale poslove i radne
zadatke. Prema potrebi procesa rada, roditelja, ili nepredviĊenih potreba, radno vrijeme struĉnih
suradnika moguće je mijenjati.
Radno vrijeme ostalih radnika je 8 sati dnevno, prema rasporedu koji odgovara potrebama
cjelokupnog procesa rada.
21
RADNO VRIJEME ODGOJNO - OBRAZOVNIH RADNIKA I OSTALIH
RADNIKA PO OBJEKTIMA
CENTRALNI OBJEKT DJEĈJI TRG 2
Ranojutarnji boravak 5.30/7.00
Kasnopopodnevni boravak 16.30/17.00/18.30
ODGOJNA SKUPINA
PRIZEMLJE
STARIJA JASLIĈNA
LOPTICA
MLAĐA JASLIĈNA
VRAPĈIĆ
STARIJA JASLIĈNA
ŢABICA
STARIJA JASLIĈNA
PATKICA
MLAĐA VRTIĆNA
LEPTIRIĆ
STARIJA JASLIĈNA
SLADOLED
KAT
SREDNJA VRTIĆNA
TRATINĈICA
SREDNJA VRTIĆNA
JEŢIĆ
MLAĐA VRTIĆNA
PUŢIĆ
MLAĐA VRTIĆNA
BALONĈIĆ
SREDNJA VRTIĆNA
TIGRIĆ
MLAĐA VRTIĆNA
ZVJEZDICA
PREZIME I IME ODGOJITELJA
RADNO VRIJEME
MATAIĆ MARICA
RAŠPICA SANJA
KRĈEK ĐURĐA
PAVINA BLAŢENKA
CVITKOVIĆ ANA
LAKOŠ SVJETLANA
MUŢEK IVANA
ODAK MARKIĆ KLAUDIJA
FILIPĈIĆ KUHARIĆ MELITA
WEITZER IVANA
JAKOPEC SANJA
BONKOVIĆ GORDANA
07.30-12.30
10.30-16.30
07.30-12.00
10.00-16.30
07.30-12.30
10.30-16.30
07.30-12.30
10.30-16.30
07.30-13.00
11.00-16.30
07.30-12.30
10.30-16.30
HORVATOVIĆ VEDRANA
KOŢINA SNJEŢANA
HOJLAŠ BOŠNJAK LEJLA
KOVAĈIĆ LIDIJA
RIHTER KRISTINA
ŢERAVICA IVANĈICA
LJUBIĆ ANA
KUŠAN FRLJUŢEC KARMEN
POSAVEC CHRISTINE
RYŠLAVY INA
NIKOLORIĆ IDA
PAVIĈIĆ IVANA
07.30-13.00
11.30-16.30
07.30-13.00
11.30-16.30
07.30-13.00
11.00-16.30
07.30-13.00
11.00-16.30
07.30-13.00
11.30-16.30
07.30-13.00
11.00-16.30
22
STRUĈNI TIM
RADNO VRIJEME
RAVNATELJ
DOLEŢAL JASMINKA
PON
UTO, SRI, ĈET, PET
PEDAGOG
VARIĆAK DANICA
PON, UTO, SRI,ĈET
CENTRALNI OBJEKT
PET
CENTRALNI OBJEKT/ TIK
11.00-18.00
8.00/8.30-15.30
07.30-15.30
10.00-17-00
PEDAGOG
DIZDAR DUNJICA
PON,UTO,SRI,PET
ĈET
PSIHOLOG
KOZINA SUZANA
PON TIK 3 I 13
UTO TIK 4 I 6
SRI DT
ĈET DT
PET TIK 6 I 13
08.00-15-00
08.00-16.00
08.00-16.00
11.00-19.00
08.00-15.00
LOGOPED
MOJZEŠ ANDREJA
PON TIK 4 I 6
UTO DT
SRI TIK 3 I 13
ĈET TIK 6 I 13
PET DT
08.00-15.00
11/12.00-18/19-00
08.00-15.00
08.00-15.00
08.00-15.00
ZDRAVSTVENI
VODITELJ
JASNA KONTAK
PON
UTO
SRI
ĈET
PET
23
DT
TIK 3
DT/TIK
DT
DT
08.00/08.30-15.15.30
12.00-19.00
08.00-15.00
08.00-15.00
12.00-19.00
08.00-15.00
08.00-15.00
POMOĆNI POSLOVI
RADNO VRIJEME
JUTARNJA
SPREMAĈICA
KRALJ JANJA,
BOŠNJAK BRANKICA
05.30-13.30
10.00-18.00
SPREMAĈICE
FRUK MIRJANA, JARAM PETRA,
BOKUN MIRJANA, MIJATOVIĆ
SONJICA, ŠUŠA TAJMINA
10.30-18.30
11.00-19.00
11.15-19.15
PRAONA
JOVIĆ NEVENKA,
ĈAJKO BOŢICA,
HABAZIN TAMARA
07.30-15.30
06.30-14.30
10.30-18.30
DOMARI
ŠIMLEŠA DRAŢAN,
LJEVAR SREĆKO
07.00-15.00
07.30-15.30
10.00-18.00
11.00-19.00
EKONOM
BANDIĆ MIRA
06.30-14.30
KUHINJA
PONGRAĈIĆ RUŢICA, RADIĆ
NADA,KUHTA SNJEŢANA,
VIDAKOVIĆ MARKO,IVATOVIĆ
DANIJELA, MIKAC JASMINKA
06.00-14.00
07.00-15.00
07.15-15.15
09.30-17.30
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
RADNO VRIJEME
TAJNIK
HAĐINA ANĐELKA
tjedna izmjena
tjedna izmjena
tjedna izmjena
tjedna izmjena
08.00-16.00
VODITELJ RAĈUNOVODSTVA
PAPEC ŢELJKOVIĆ
DANIELA
08.00-16.00
08.00-16.00
ADMINISTRATOR
MAJSEC IVANA
24
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA 3
Ranojutarnji boravak 5.45
Kasnopopodnevni boravak 16.30/ 16.45/17.00-17.30
ODGOJNA SKUPINA
STARIJA VRTIĆNA
JABUKA
STARIJA VRTIĆNA
SUNCOKRET
SREDNJA VRTIĆNA
MEDVJEDIĆ
MJEŠOVITA VRTIĆNA
RIBICA
SREDNJA VRTIĆNA
BUBAMARA
POVEĆANI OPSEG
POMOĆNI POSLOVI
SERVIRKA
SPREMAĈICE
PREZIME I IME ODGOJITELJA
SZAVITZ NOSSAN MORANA
ŢALAC IVANA (PRIŠĈAN)
ŠUĆUR DRAGANA
MUTAPĈIĆ DRAGICA
HOLZINGER SUZANA
GRABUŠIĆ VESNICA
BEŠIĆ ANJA
NOVOTNIĈEK GORDANA
MIKIĆ IVNA
ZITA ANA
HORVAT GRABAR ANA
CAPAN ALEKSANDRA
SERTIĆ MARIJA
GRABUŠIĆ HELENA
BIRAĈ VESNA
RADNO VRIJEME
od
07.30
07.45
08.00
do
13.00
od
do
11.30
11.45
12.00
16.30
7.45-15.45
11.00-19.00
11.00-19.00
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA 4
Ranojutarnji boravak 7.00
Kasnopopodnevni boravak 16.30/16-45/17.00-18-00
IME SKUPINE
STARIJA VRTIĆNA
PĈELICA
STARIJA VRTIĆNA
KONJIĆ
SREDNJA VRTIĆNA
SAT
SREDNJA VRTIĆNA
S4 kat JAGODICA
POVEĆANI OPSEG
POMOĆNI POSLOVI
SERVIRKA
SPREMAĈICE
PREZIME I IME ODGOJITELJA
MOGUŠ ĐURĐICA
PAHERNIK NATAŠA
ŠKALIĆ TATJANA
RIHTER KOPRĈINA MIRA
KOLARIĆ ANĐELKA
GRABUŠIĆ TAMARA
IVIĆ HERCIGONJA VESNA
PINEZIĆ DIJANA
ĐEREK ANKICA
ŠTIRJAN JADRANKA
TOPALOVIĆ DRAGICA
ZAJEC VLASTA
25
RADNO VRIJEME
od
07.30
07.45
08.00
do
13.00
od
11.30
11.45
12.00
do
16.30
07.45-15,45
11.00-19.00
11.00-19.00
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA 6
IME SKUPINE
STARIJA VRTIĆNA
S1 BUBAMARA
STARIJA VRTIĆNA
S2 AUTIĆ
PREZIME I IME ODGOJITELJA
DUŢ ZAGORAC GORDANA
ADAMEK RENATA
KOVAĈEVIĆ JELENA
SOPKA GLESINGER MAJA
POMOĆNI POSLOVI
SERVIRKA
SPREMAĈICE
MRŠIĆ SLAVICA
KARLOVIĆ EMILIJA
RADNO VRIJEME
od
07.30
07.45
08.00
do
13.00
od
11.30
11.45
12.00
do
16.30
16,45
07.45-15.45
11.00-19-00
PODRUĈNI OBJEKT TRG IVANA KUKULJEVIĆA 13
IME SKUPINE
STARIJA VRTIĆNA
S1 SAT
STARIJA VRTIĆNA
S2 JAGODICA
PREZIME I IME ODGOJITELJA
DE MARCO TAMARA
POLJAK ANITA
JAVARAGIĆ DANKA
CVITANOVIĆ MAJA
POMOĆNI
POSLOVI
SERVIRKA
SPREMAĈICE
AJDER VESNA (JUTARNJA)
RAĐA SNJEŢANA
26
RADNO VRIJEME
od
07.30
07.45
08.00
do
13.00
od
11.30
11.45
12.00
do
16.30
16,45
05.30-13.30
10.30-18.30
GODIŠNJE ZADUŢENJE SATI ZA 2013./2014.
Temeljem ĉl. 29. Drţavnog pedagoškog standard predškolskog odgoja i naobrazbe i rješenja o
godišnjem zaduţenju i strukturi radnog vremena za pedagošku godinu 2013./2014. koje radnik
dobiva osobno, ukupno zaduţenje od 1984 sata , se umanjuje za pripadajući zakonski dio sati
godišnjeg odmora.
Broj
dana
09/13
30
10/13
31
11/13
30
12/13
31
01/14
31
02/14
28
03/14
31
04/14
30
05/14
31
06/14
30
07/14
31
08/14
31
UKUPNO 365
Mjesec
Subote Nedjelje Praznici
4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
52
5
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
5
52
0
1
1
2
2
0
0
2
1
2
0
2
13
27
Radni
dani
21
22
20
20
21
20
21
21
21
19
23
19
248
Stanka
10.5
11
10
10
10.5
10
10.5
10.5
10.5
9.5
11.5
9.5
124
Ukupno sati
rada
168
176
160
160
168
160
168
168
168
152
184
152
1984
GODIŠNJE ZADUŢENJE SVIH RADNIKA
PREZIME I IME
ADAMEK RENATA
AJDER VESNA
BANDIĆ MIRA
BEŠIĆ ANJA
BIRAĈ VESNA
BOKUN MIRJANA
BONKOVIĆ GORDANA
BOŠNJAK BRANKICA
CAPAN ALEKSANDRA
CVITANOVIĆ MAJA
CVITKOVIĆ ANA
ĈAJKO BOŢICA
DE MARCO TAMARA
DIZDAR DUNJICA
DOLEŢAL JASMINKA
DUŢ ZAGORAC G.
ĐEREK ANKICA
FILIPĈIĆ KUHARIĆ M.
FRUK MIRJANA
GAZDEK ANICA
GRABUŠIĆ HELENA
GRABUŠIĆ VESNA
GRUBIŠIĆ TAMARA
HABAZIN TAMARA
HAĐINA ANĐELKA
HOJLAŠ BOŠNJAK L.
HOLZINGER SUZANA
HORVAT GRABAR ANA
HORVATOVIĆ VEDRANA
IVATOVIĆ DANIJELA
IVIĆ HERCIGONJA VESNA
JAKOPEC SANJA
JARAM PETRA
JAVARAGIĆ DANKA
JOVIĆ NEVENKA
KAMBER LUCIJA
KARLOVIĆ EMILIJA
KONTAK JASNA
KOVAĈEVIĆ JELENA
KOVAĈIĆ LIDIJA
G.ZADUŢENJE
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
28
G.ODMOR
33
27
35
25
31
28
28
27
29
29
26
29
25
33
33
28
29
30
30
29
23
31
29
27
32
29
31
30
26
26
30
29
26
29
29
25
27
32
29
31
SATI
264
216
280
200
248
224
224
216
232
232
208
232
200
264
264
224
232
240
240
232
184
248
232
216
256
232
248
240
208
208
240
232
208
232
232
200
216
256
232
248
UKUPNO
1720
1768
1704
1784
1736
1760
1760
1768
1752
1752
1776
1752
1784
1720
1720
1760
1752
1744
1744
1752
1800
1736
1752
1768
1728
1752
1736
1744
1776
1776
1744
1752
1776
1752
1752
1784
1768
1728
1752
1736
PREZIME I IME
KOZINA SUZANA
KOŢINA SNJEŢANA
KRALJ JANJA
KRĈEK ĐURĐA
KUHTA SNJEŢANA
KUNĈAK IVA
KUŠAN F.KARMEN
LAKOŠ SVJETLANA
LJEVAR SREĆKO
LJUBIĆ ANA
MAJSEC IVANA
MATAIĆ MARICA
MIJATOVIĆ SONJICA
MIKAC JASMINKA
MIKIĆ IVANA
MOGUŠ ĐURĐICA
MOJZEŠ ANDREJA
MRŠIĆ SLAVICA
MUTAPĈIĆ DRAGICA
MUŢEK IVANA
NIKOLORIĆ IDA
NOVOTNIĈEK GORDANA
ODAK MARKIĆKLAUDIJA
PAHERNIK NATAŠA
PAPEC ŢELJKOVIĆ
PAVIĈIĆ IVANA
PAVINA BLAŢENKA
PINEZIĆ DIJANA
POLJAK ANITA
PONGRAĈIĆ RUŢICA
POSAVEC CHRISTINE
RADIĆ NADA
RAĐA SNJEŢANA
RAŠPICA SANJA
RIHTER KOPRĈINA M.
RIHTER KRISTINA
RYŠLAVY INA
SERTIĆ MARIJA
SOPKA GLESINGER M.
SZAVITS NOSSAN MORANA
ŠIMLEŠA DRAŢEN
G.ZADUŢENJE
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
29
G.ODMOR
31
33
29
31
27
28
26
26
31
28
28
37
29
30
28
28
28
28
32
26
26
30
27
31
31
29
28
28
27
28
31
31
30
26
33
28
31
31
30
30
29
SATI
248
264
232
248
216
224
208
208
248
224
224
272
232
240
224
224
224
224
256
208
208
240
216
248
248
232
224
224
216
224
248
248
240
208
264
224
248
248
240
240
232
UKUPNO
1736
1720
1752
1736
1768
1760
1776
1776
1736
1760
1760
1712
1752
1744
1760
1760
1760
1760
1728
1776
1776
1744
1768
1736
1736
1752
1760
1760
1768
1760
1736
1736
1744
1776
1720
1760
1736
1736
1744
1744
1752
PREZIME I IME
ŠKALIĆ TATJANA
ŠTIRJAN JADRANKA
ŠTIRJAN JADRANKA
ŠUĆUR DRAGANA
ŠUŠA TAJMINA
TOPALOVIĆ DRAGICA
VARIĆAK DANICA
VIDAKOVIĆ MARKO
WEITZER IVANA
ZAJEC VLASTA
ZITA ANA
ŢALAC IVANA
ŢERAVICA IVANĈICA
G.ZADUŢENJE
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
30
G.ODMOR
31
26
26
28
26
28
32
25
33
27
26
25
31
SATI
248
208
208
224
208
224
256
200
264
216
208
200
248
UKUPNO
1736
1776
1776
1760
1776
1760
1728
1784
1720
1768
1776
1784
1736
STRUKTURA SATI - ODGOJITELJI
Mjesec
Broj
dana
Subote
Nedjelje
Praznici
Radni
dani
Neposredan
rad
Ostali
poslovi
Stanka
Ukopno
sati rada
09/13
30
4
5
0
21
115.5
42
10.5
168
10/13
31
4
4
1
22
121
44
11
176
11/13
30
5
4
1
20
110
40
10
160
12/13
31
4
4
2
20
110
40
10
160
01/14
31
4
4
2
21
115.5
42
10.5
168
02/14
28
4
4
0
20
110
40
10
160
03/14
31
5
5
0
21
115.5
42
10.5
168
04/14
30
4
4
2
21
115.5
42
10.5
168
05/14
31
5
4
1
21
115.5
42
10.5
168
06/14
30
4
5
2
19
104.5
38
9.5
152
07/14
31
4
4
0
23
126.5
46
11.5
184
08/14
31
5
5
2
19
104.5
38
9.5
152
UKUPNO
365
52
52
13
248
1364
496
124
1984
Temeljni elementi razrade
A planiranje/ provedba odgojno obrazovnog rada s djecom i za djecu
B planiranje raznih oblika suradnje s roditeljima
C voĊenje struĉne dokumentacije
D provedba suradnje i savjetovanja s roditeljima
E planiranje i provedba oblika suradnje s društvenom zajednicom
prezentacija postignuća, promicanje djelatnosti
F struĉno usavršavanje u / izvan ustanove
31
SURADNIĈKI ODNOSI
CILJ
- daljnje jaĉanje suradniĉkih odnosa i podizanje kvalitete komunikacije na svim razinama ( dijete –
dijete; dijete – odrasli; odrasli – odrasli )
ZADAĆE
- meĊusobno uvaţavanje svih sudionika procesa, delegiranje radnika u ostvarivanje zadaća
Godišnjeg plana i programa rada
- osvještavanje svih sudionika o vaţnosti i potrebi uvaţavanja svakog pojedinca u procesu
- razvoj kvalitetnih partnerskih odnosa na svim razinama vrtića
- delegiranje odgojitelja u ostvarivanju zadaća Godišnjeg plana i programa rada
VODITELJI OBJEKATA
Centralni object
prizemlje – Rašpica Sanja
kat –Ţeravica Ivanĉica
Podruĉni objekti
Trg Ivana Kukuljevića 3 i 13-
Holzinger Suzana
Podruĉni objekti
Trg Ivana Kukuljevića 4 i 6
Grubišić Tamara
U pedagoškoj godini 2013./ 2014. imenovani su voditelji objekata koji će u suradnji s ravnateljem
koordinirati i organizirati proces rada odgojno- obrazovnih radnika u dijelu: organizacije
ranojutarnjeg i kasnopopodnevnog boravka djece, na razini ukupnog procesa rada odgojitelja, a u
skladu s potrebama djece, organizacije rada za kraća odsustva odgojitelja, voĊenja evidencije
realiziranih sati odgojno- obrazovnih radnika, izvještavanje o realizaciji zamjena, ostvarenih sati,
organizacije provoĊenja anketa s ciljem kvalitetne organizacije procesa u vrijeme smanjenog broja
djece, suradnje u izvedbi i provedbi Plana godišnjih odmora odgojno- obrazovnih radnika, suradnje
pri donošenju odluke o zapošljavanju odgojitelja, i ostalih radnika, suradnje sa ĉlanovima struĉnog
tima, s ciljem kvalitetnije i uĉinkovitije usklaĊenosti samog procesa
32
VOĐENJE EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU
EVIDENCIJU RADNOG VREMENA VODE
-
Rašpica Sanja/Mataić Marica-prizemlje
Ţeravica Ivanĉica/Rihter Kristina-kat
Holzinger Suzana/Mutapĉić Dragica- podruĉni objekt na lokaciji Trga Ivana Kukuljevića 3
Grubišić Tamara/Ivić Hercigonja Vesna- podruĉni objekt na lokaciji Trga Ivana Kukuljevića 4
Sopka Glesinger Maja- podruĉni objekt na lokaciji Trga Ivana Kukuljevića 6
De Marco Tamara/podruĉni objekt na lokaciji Trga Ivana Kukuljevića 13
ZADUŢENJA ODGOJITELJA
CENTRALNI OBJEKT
Zaduţene za potrošni materijal:
Osposobljene osobe
za pruţanje prve pomoć
(ormarići)
Nikolorić Ida
Ryšlavy Ina
Filipĉić Kuharić Melita
Muţek Ivana
Kovaĉić Lidija
Nikolorić Ida
Lakoš Svjetlana
PavinaBlaţenka
Weitzer Ivana
i
Voditelj knjiţnice:
Krĉek ĐurĊa/Varićak Danica
Zaduţene za kljuĉeve spremišta na igralištu Krĉek ĐurĊa i Pavina Blaţenka
Zaduţene za kljuĉeve ormara sa lutkama:
Mataić Marica
Paviĉić Ivana
Odak Klaudija
Koordinatori za estetsko ureĊenje prostorae: Jakopec Sanja/prizemlje
Horvatović Vedrana/kat
Ĉlanovi informatiĉke grupe:
Cvitković Ana
Kovaĉić Lidija
Muţek Ivana/voditeljica
Nikolorić Ida
Zaduţeni za sredstva iz kabineta za tjelesni: Weitzer Ivana
Filipĉić Kuharić Melita
Zaduţena za sredstva iz glazbenog i dio lutaka: Cvitković Ana
Zaduţenja za fotoaparate:
Prizemlje
boravci 1,2,3,4,5,6
Kat
boravci 1,2,3,4,5,6
33
PODRUĈNI OBJEKTI
Zaduţena za potrošni materijal
Grabušić Vesna
Osposobljene osobe za
pruţanje prve pomoći
(ormariće)
Grabušić Vesna
Škalić Tatjana
Sopka Glesinger Maja
Javaragić Danka
Voditelji knjiţnice:
Šućur Dragana
Moguš ĐurĊica
Zaduţene za kljuĉeve spremišta (sredstva i
pomagala) i kljuĉeve igrališta
:
Szavits Nossan Morana
Pahernik Nataša
Sopka Glesinger Maja
Poljak Anita
Zaduţene za spremišta i galerije:
Zita Ana
Rihter Koprĉina Mira
Koordinatori za estetsko ureĊenje prostora
Grabušić Vesna
Ivić Hercigonja Vesna
Sopka Glesinger Maja
Cvitanović Maja
Voditelji informatiĉke grupe
Novotniĉek Gordana
Pinezić Dijana
De Marco Tamara
Zaduţene za fotoaparate
Moguš ĐurĊica /Pahernik Nataša
Poljak Anita
34
35
II MATERIJALNI UVJETI
CILJ
Stvaranje optimalnih prostornih i materijalnih uvjeta za ţivljenje i kontinuirano uĉenje djece i
odraslih i stvaranje sigurnosnih uvjeta u cilju sigurnosti djece.
ZADAĆE
Praćenje saniranja nedostataka u centralnom objektu u izvoĊenju radova Mešić com.
Praćenje dogovorenih aktivnosti vezanih uz “Plan malih komunalnih akcija Gradske ĉetvrti
Stenjevec” za 2013.
Praćenje realizacije plana prioritetnih potreba na odrţavanju i opremanju objekata.
IZVORI FINANCIRANJA
A) Prihodi od dodatnih uplata roditelja za odobrene posebne programe
B) Prihodi iz Drţavnog proraĉuna za 2014. sukladno ĉl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju
C) Prihodi od naknada za iznamljivanje prostora
PLAN PRIORITETNIH POTREBA NA ODRŢAVANJU I OPREMANJU
OBJEKATA
Trg Ivana Kukuljevića br.3
- izmijena parkete 169m2
-izmijena aluminijskih obloga 62m2
-saniranje ravnog krova 49m2
Trg Ivana Kukuljevića br.4
-izmijena aluminijskih obloga 62m2
-izmijena vanjske stolarije 340m2
PLAN MALIH KOMUNALNIH AKCIJE GRADSKE ĈETVRTI STENJEVEC
Tijekom oţujka Vijeće je usvojilo Plan malih komunalnih akcija. S obzirom na financijske
mogućnosti u centralnom objektu izvršiti će se izmjena drvenih sjedalica na pješĉanicima i zamjena
antistresnih površina 25m2.
36
SNIMLJENE POTREBE
1.
2.
3.
4.
CENTRALNI OBJEKT
KUHINJA
kutija za kruh pvc box 56x38x30
jušnik RF 2,5 l
termos kanta 25 l
poklopac za termos kantu
zdjela RF za prilog promjer 28 cm
šalica s ruĉkom RF
grabilica RF 1l
posuda od tvrde plastike s poklopcem 530x325
posuda za povrće 34x34 15 l
tava za palaĉinke 22 cm
tava teflon duboka
noţ za voće
otvaraĉ za konzerve
rezaĉ za jabuke
košarica (pribor za jelo)
kuhinjske krpe
PRAONA
štep deka
gumeni podmetaĉi za krevet
podbratci
RADIONA DOMARA
stolna bušilica
bravarski škripac
aparat za varenje
kompresor
mini voš
komplet odvijaĉa (elektro i obiĉni)
komplet kljuĉeva (promjera 32 mm)
kutija za alat (veća)
PROSTOR IGRALIŠTA
izrada zaštitnih pokrova za pješĉanike
PODRUĈNI OBJEKT - TRGA IVANA KUKULJEVIĆA 3
- izmjena unutarnje stolarije
PODRUĈNI OBJEKT - TRG IVANA KUKULJEVIĆA 4
- izmjena unutarnje stolarije
- oblikovanje prostora za ostvarivanje programa za darovitu djecu
- nabava raĉunala za ostvarivanje programa za darovitu djecu
Prostor igrališta za potrebe djece podruĉnih objekata
- izrada zaštitnog pokrova za pješĉanik
37
4 kom
6 kom
2 kom
5 kom
8 kom
50 kom
5 kom
6 kom
6 kom
2 kom
2 kom
30 kom
6 kom
20 kom
10 kom
50 kom
160 kom
80 kom
60 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
2 kom
3 kom
III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ
DJECE
CILJ:
Usvajanje navike svakodnevnog boravka na zraku uz primjerenu tjelesnu aktivnost i stvaranje uvjeta
za optimalnu sigurnosti djece
1.Rad na stvaranju navike svakodnevnog kretanja i boravka na zraku ovisno o vremenskim uvjetima.
Raditi na razvijanju socijalne kompetencije i prevencije riziĉnog ponašanja u meĊusobnoj interakciji
i u materijalnom okruţenju.
1.1.
U JASLICAMA
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje i druge
radnike
u odnosu na
roditelje
Svakodnevni boravak na zraku uz primjerene aktivnosti ovisno o
vremenskim uvjetima.
Razvijanje djetetova osjećaja sigurnosti uz razvijanje vještina
socijalne interakcije i prevencija riziĉnih ponašanja.
Stvaranje navike za organiziranim motoriĉkim aktivnostima i
usvajanje svakodnevnih navika uz poticanje samostalnosti u
svakodnevnim radnjama oblaĉenja ,korištenja obuće i adekvatne
odjeće.
U odnosu na odgojitelje promicati vaţnost svakodnevnog boravka
na zraku i primjerene aktivnosti za cjelovit razvoj djeteta i jaĉanje
otpornosti organizma. Potaknuti ih da aktivno sudjeluju u
otklanjanju potencijalnih opasnosti i promišljaju poticajno
materijalno okruţenje za boravak djece na otvorenom i provoĊenje
fiziĉkih aktivnosti u unutarnjem prostoru. Stvaranje materijalnog
okruţenja bez potencijalnih opasnosti za boravak djece
zajedniĉkom interakcijom svih djelatnika
Osvješćivanje roditelja o vaţnosti primjerenih poticaja djeteta
na usvajanje zdrave navike tjelesne aktivnosti i boravka na zraku.
Edukacija roditelja o potrebi adekvatne opremljenosti djece
odjećom ,obućom primjerenoj vremenskim uvjetima,zaštitom od
negativnog sunĉevog zraĉenja.
38
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
NOSITELJ
1.Priprema i dogovor odgojitelja na radnim dogovorima. Listopad,
Zdravstveni
studeni,svibanj voditelj,odgojitelj,
svi sudionici
odgojno
2.Informiranje roditelja putem informativnih kutića
Tijekom
obrazovnog proces
,individualnih razgovora i roditeljskih sastanka.
godine
Odgojitelji
Zdravstveni
voditelj
3.Snimanje stanja sigurnosti i prepoznavanje kritiĉnih
Tijekom godine
toĉaka za ozljeĊivanje djeteta i otklanjanje istih.
Odgojitelji
Tijekom godine
4.ProvoĊenje boravka djece na zraku prilagoĊeno
Odgojitelji
vremenskim uvjetima.
Roditelji
Tijekom godine
5.ProvoĊenje aktivnosti primjerene dobi i kontinuirano
Zdravstveni
poticanje samostalnosti kod djece u savladavanju rutinskih
voditelj,
radnji uz fleksibilni pristup.
odgajatelji
Tijekom godine
6.Kontinuirani rad na jaĉanju sposobnosti djece na
Odgojitelji
samozaštiti izbjegavanjem opasnih radnji u materijalnom
Zdravstveni
okruţenju i u meĊusobnim interakcijama .
Voditelj
7.Edukativne aktivnosti ,ĉitanje slikovnica zdravom
naĉinu ţivota i vaţnosti kretanja na zraku
Tijekom godine Odgojitelji
8.Predavanje i radni dogovor na temu vaţnosti boravka na Studeni
zraku ikretanje i pozitivni utjecaj na cjeloviti razvoj
djeteta.
39
Zdravstveni
voditelj
Posjet grupama
NAĈIN PRAĆENJA
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Tijekom
godine
Evaluacijski listići za
provoĊenje
aktivnosti boravka na zraku u
tijeku pedagoške godine
(priprema provoĊenja)
Listopad
Zdravstvena
voditelj
Odgojitelji
Listopad
Domari
Spremaĉice
Protokol o odrţavanju
igrališta za domare i
spremaĉice
Tijekom
godine
Praćenje duţine boravka i
voĊenje dnevnika zapaţanja.
svibanj 2014.
Zdravstveni
Voditelj
Odgojitelji
Povećani intezitet svakodnevnih aktivnosti na zraku. Izraţena
motiviranost djece za igre na zraku,usvajanje motoriĉkih
sposobnosti kod priprema,za odlazak . Povećana motoriĉka
sposobnost u kretanju na otvorenom. Usvajanje navike socijalne
interakcije i samozaštite.
40
U VRTIĆU
CILJ:
Razvoj samostalnosti i jaĉanje socijalne kompetencije u prilikom konzumiranja obroka.
1.2.Rad na kvalitetnom provoĊenju procesa prehrane usvajanjem socijalnih navika i vještina
Primjereno individualnim sposobnostima djeteta uz fleksibilni pristup.
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na odgojitelje i
druge radnike
u odnosu na roditelje
Razvoj samostalnosti ,higijenskih navika i socijalnih vještina
Poticati dijete da sudjeluje u svim segmentima prilikom pripreme
za obrok(serviranje,posluţivanje, za jelo,odlaganje )
Poticati da prihvati većinu ponuĊenih namirnica i poticati na
samostalno korištenje pribora za jelo Omogućiti izbor vrste i
koliĉine ponuĊene hrane.
Poticati odgojitelje na fleksibilni pristup ostvarivanja procesa
prehrane. Prilagoditi organizaciju procesa prehrane potrebama
djece
Usvajanje svijesti o utjecaju fleksibilnog pristupa na razvoj
samostalnosti kod djece
Razvijati pozitivan stav kod roditelja o vaţnosti usvajanja
socijalnih vještina i zdravstvenoj vaţnosti prihvaćanja
raznolikih namirnica
41
STRATEGIJA DJELOVANJA
Upoznavanje odgojitelja vrtiĉnih skupina s
aktivnostima na provoĊenju bitne zadaće.
Rad na stvaranju materijalnih uvjeta za
provoĊenje fleksibilne organizacije i razvoj
samostalnosti u djece
Pripreme tehniĉkog osoblja
Predavanje na temu „Fleksibilna organizacija i
razvoj samostalnosti“
VRIJEME
Listopad
Studeni
Tijekom godine
NOSITELJ
Zdravstveni voditelj
Ravnatelj,tehniĉko
osoblje,odgojitelji
Zdravstveni voditelj
Veljaĉa 2014.
Odgojitelj
Tijekom godine
Radni dogovori i kontinuirane aktivnosti u
svezi provedbi aktivnosti
Lista praćenja,
Kontinuirano od
usvajanja kulturno
studenog do lipnja
higijenskih navika
2014.
prema razvojnim
NAĈIN PRAĆENJA mogućnostima,analize
EVALUIRANJA I
postignuća zapaţanja
DOKUMENTIRANJA odgajatelja i
poteškoće u
ostvarivanju ciljeva
Evaluacijski listići za
odgajatelje
I
NDIKATORI
POSTIGNUĆA
Zdravstveni voditelj
Odgajatelji
Zdravstveni voditelj
Odgajatelji
Zdravstveni voditelj
Odgajatelji
Usvajanje kulturno higijenskih navika i razvoj samostalnosti prema
individualnim mogućnostima
42
CILJ:
Oĉuvanje i unapreĊenje kvalitete skrbi za zdravlje djece i stvaranje uvjeta optimalan cjelovit razvoj.
2. Stvaranje optimalnog standard kvalitete u podruĉju skrbi za zdravlje djece uz pravovremenu
komunikaciju i suradnju svih sudionika odgojno obrazovnog procesa
BITNE
u odnosu nadijete
u odnosu na odgojitelje i
druge radnike
u odnosu na roditelje
ZADAĆE
ProvoĊenje zdravstvene zaštite i skrbi sukladno Programu
zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u djeĉjem
vrtiću.UsklaĊivanje postupka u vrtiću sa djetetovim navikama u
obitelji.(zadovoljavanje primarnih potreba ,navike hranjenja,
fiziološke potrebe, sna prema naĉilima fleksibilnog
pristupa.Zadovoljavanje zdravstvenih potreba djeteta u skladu sa
specifiĉnostima.
ProvoĊenje zaštite zdravlja zubi uz odrţavanje svakodnevne
higijene zubi
i aktivnosti na temu zubozdravstvena zaštita i utvrĊivanje
zubnog statusa od stomatologa.
UtvrĊivanje neadekvatne vidne oštrine kod djece
Optimalnom komunikacijom uskladiti djelovanje svih sudionika
odgojno obrazovnog procesa u cilju optimalnog zadovoljavanja
potreba djece.
ProvoĊenje aktivnosti vezane uz svakodnevnu higijenu zubi
pripreme djece za stomatološki pregled
Razvijati meĊusobno povjerenje i suodgovoran odnos radi
usklaĊivanja djelovanja u cilju optimalnog razvoja djeteta
Senzibilirati roditelje o vaţnosti oĉuvanja zubi kod djece .
43
STRATEGIJA DJELOVANJA
ProvoĊenje propisanih zdravstvenih
preventivnih mjera i postupaka za
spreĉavanje bolesti i odrţavanje
higijenskog standard,
provoĊenje HACCAP-a
pruţanje prve pomoći
VRIJEME
kontinuirano tijekom godine
NOSITELJ
zdravstveni voditelj
odgojitelji
kuhinjsko osoblje
ostali radnici
kontinuirano tijekom godine
zdravstveni voditelj
roditelj
kontinuirano tijekom godine
zdravstveni voditelj
odgojitelji
kontinuirano tijekom godine
zdravstveni voditelj
i sudionici odgojnoobrazovnog procesa
ProvoĊenje aktivnosti u cilju fleksibilnog
pristupa djeci ovisno o specifiĉnostima u
pogledu zadovoljavanja primarnih
potreba za prehranom,odmorom
,eliminacijom i dr
Radni dogovori s odgojiteljima
vezani uz aktualne zdravstvene situacije
Izrada protokola za postupanje
kod akutnih zdravstvenih stanja:
(febrilne,konvulzije,alergije,planiranje
jelovnika)
Izrada slikovnih plakata u kutićima na
temu zdravlja.
Edukacija svih zaposlenika o
usklaĊivanju mjera i postupaka
usmjerenih na sigurnost djece u
unutarnjem ivanjskom prostoru.
Suradnja sa vanjskim suradnicima
(HE odjelom,javnim zdravstvom
sluţbama za provoĊenje mjera
deratizacija,dezinfekcije i ostalo.)
Posjet stomatologa grupama uz edukaciju
djece i preventivni pregled
ProvoĊenje aktivnosti na temu oĉuvanja
zubi uz model i demonstraciju postupaka
pranja zubi
ProvoĊenje preventivnog pregleda vida s
ciljem otkrivanja slabovovidnosti.
zdravstveni voditelj
oţujak/ 2014
kontinuirano
studeni 2013.
sijeĉanj 2014.
veljaĉa 2014.
44
stomatolog
zdravstveni voditelj i
odgajatelj
zdravstveni voditelj i
oftamolog
NAĈIN PRAĆENJA
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Analiza pobola i
kontinuirano tijekom
zdravstveni
povreda,antropometrijska godine
voditelj
mjerenja
listopad 2013.,
Evidencija povreda
svibanj 2014.
Evaluacijske liste
Foto zapisi
Usvajanje svakodnevnih higijenskih navika kroz provoĊenje
fleksibilne organizacije
Niski pobol i smanjenje povreĊivanje
Uspostavljanje optimalnih sanitarno higijenskih
uvjeta za boravak djece.
45
3.PRIPREMA, ORGANIZACIJA I PRAĆENJE PROCESA PRILAGODBE DJECE
CILJ:
Ostvarivanje optimalnih uvjeta za pripremu i dolazak nove djece u jaslice i vrtić, stvaranjem sigurnog
okruţenja za dijete te ublaţavanjem separacijskih teškoća i negativnih posljedica na psihofiziĉki
razvoj djeteta.
BITNE ZADAĆE
Poticati djetetov osjećaj sigurnosti, vaţnosti i prihvaćenosti u grupi.
u odnosu
Provoditi postupnu prilagodbu djeteta na novu sredinu. Razvijati kod djece
na dijete
empatiju na kvalitetno rješavanje problema. Poticati podrţavanje vršnjaĉkog
pomaganja novoupisanoj djeci.
Provesti kvalitetnu i svrsishodnu pripremu za prihvat nove djece. Dostaviti
u odnosu na
pravovremenu informaciju odgojiteljima o razvojnim specifiĉnostima i
odgojitelje i
individualnim potrebama svakog djeteta. Osposobiti odgojitelje da
druge radnike
prepoznaju teškoće i pravovremeno reagiraju na djetetove signale.
Razvijati pozitivan stav kod roditelja kroz kvalitetnu informiranost i
u odnosu
pravilnu komunikaciju. Omogućiti kvalitetnu suradnju roditelja i odgojitelja
na roditelje
u periodu prilagodbe te poboljšati usklaĊivanje odgojnih postupaka.
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
NOSITELJ
PRIPREMA ZA REALIZACIJU
A) Priprema roditelja, a posredno i djeteta za djetetov prvi
ulazak u jaslice/vrtić:
1. Provedba inicijalnog intervjua s roditeljima, te prikupljanje
informacija o karakteristikama djeteta (potrebe, navike, interesi,
stupanj samostalnosti, psihofiziĉke karakteristike djeteta, njegove
mogućnosti i posebnosti)
Svibanj,
lipanj,
tijekom
godine
Struĉni
suradnici
zdravstven
voditelj
2. Organizirati plenarni roditeljski sastanak (predstavljanje vrtića,
ustrojstva rada i kadrova). Upoznavanje roditelja: sa vrtićkom
brigom za zdravlje djece, sa njegom i kvalitetom prehrane i sa
karakteristikama perioda prilagodbe uz dostavljanje letka o procesu
prilagodbe (kako pripremiti sebe i dijete za prvo znaĉajno odvajanje).
Lipanj-srpanj
Ravnatelj,
struĉni
suradnici,
zdravstveni
voditelj
3. Organizirati roditeljske sastanke odgojitelja u matiĉnim
skupinama komunikacijsko informativnog tipa. Na istima provoditi
savjetovanje roditelja o primjerenom odnosu prema djetetu u periodu
prilagodbe i dogovoriti o prvom danu dolaska djeteta u jaslice/vrtić.
Rujan
Odgojitelji
46
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
NOSITELJ
1. Provedba inicijalnog intervjua s roditeljima, te
prikupljanje informacija o karakteristikama
djeteta (potrebe, navike, interesi, stupanj
samostalnosti, psihofiziĉke karakteristike djeteta,
njegove mogućnosti i posebnosti)
Svibanj, lipanj,
tijekom godine
Struĉni suradnici,
zdravstveni voditelj
2. Organizirati plenarni roditeljski sastanak
(predstavljanje vrtića, ustrojstva rada i kadrova).
Upoznavanje roditelja: sa vrtićkom brigom za
zdravlje djece, sa njegom i kvalitetom prehrane i
sa karakteristikama perioda prilagodbe uz
dostavljanje letka o procesu prilagodbe (kako
pripremiti sebe i dijete za prvo znaĉajno
odvajanje).
Lipanj-srpanj
Ravnatelj,
struĉni suradnici,
zdravstveni voditelj
3. Organizirati roditeljske sastanke odgojitelja u
matiĉnim skupinama komunikacijsko
informativnog tipa. Na istima provoditi
savjetovanje roditelja o primjerenom odnosu
prema djetetu u periodu prilagodbe i dogovoriti o
prvom danu dolaska djeteta u jaslice/vrtić.
Kolovoz
rujan
Odgojitelji
PRIPREMA ZA REALIZACIJU
B) Priprema roditelja, a posredno i
djeteta za djetetov prvi ulazak u
jaslice/vrtić:
47
STRATEGIJA DJELOVANJA
C) Priprema vrtića za dolazak
novoupisane djece
Priprema odgojnih i struĉnih djelatnika i
organizacijsko-materijalna priprema:
1. formiranje odgojnih skupina prema dobi i
psihofiziĉkim karakteristikama djece, uz
uvaţavanje ţelja roditelja u okviru
organizacijskih mogućnosti, formirati timove za
novoformirane odgojne skupine
2. odgojiteljima dostaviti pismene i usmene
informacije o novoupisanoj djeci (o posebnim
potrebama, navikama djece, obiljeţjima razvoja,
dosadašnjim odvajanjima, obiljeţjima igre,
oĉekivanjima roditelja) i o obiteljskim
specifiĉnostima
3. osigurati optimalne organizacijske uvjete
(specifiĉno radno vrijeme skupnih odgojitelja i
vrijeme zajedniĉkog rada za svaku skupinu
razliĉito), prema potrebi s obzirom na
specifiĉnosti djece kao što su dob, psihofiziĉke
karakteristike, broj djece u skupini, duljina
boravka
4. osigurati sve potrebite materijalne uvjete za
djecu i roditelje u periodu prilagodbe
(organizacija prostora u centre aktivnosti koji su
oznaĉeni kratkim opisom oĉekivanih aktivnosti
djece, sistematiziranje igraĉaka, osiguravanje
prostora za odlaganje i korištenje prijelaznih
objekata za svako dijete)
5. provesti pravovremeno informiranje tehniĉkog
osoblja o posebnim potrebama na zdravstvenom
planu djece (alergije i dr.), koje iziskuju
pripremanje individualnih jelovnika, s ritmom
prehrane djece, usklaĊenim s njihovom dobi i
potrebama
6. provesti informiranje pomoćno-tehniĉkog
osoblja o navikama djece, o ritmu aktivnosti i
odmora, o boravku roditelja u skupini. Upućivati
ih na primjerene pristupe djetetu i roditelju.
Ostvariti suradnju oko osiguravanja higijenskih
uvjeta prostora i opreme u vrijeme boravka djece
i roditelja.
48
VRIJEME
NOSITELJ
Lipanj, srpanj
Ravnatelj
Struĉni suradnici
Krajem kolovoza –
poĉetkom rujna
Struĉni suradnici,
zdravstveni voditelj
Rujan
Ravnatelj
Struĉni suradnici
Krajem kolovoza
Ravnatelj
Odgojitelji
Pedagog
Kraj kolovoza
Tijekom godine
Zdravstveni voditelj,
Odgojitelji
Rujan,
Listopad,
tijekom godine
Zdravstveni voditelj,
Odgojitelji
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
NOSITELJ
1. priprema i odrţavanje radnih dogovora (s
odgojiteljima jasliĉkih skupina i s odgojiteljima
vrtićkih skupina)
Kraj kolovoza –
poĉetak rujna
Pedagog, psiholog,
zdravstveni voditelj,
2. omogućiti kraći boravak djeteta u skupini s
postepenim vremenskim produţavanjem
(individualni pristup) u novoformiranim
odgojnim skupinama. Organizirati kraći boravak
djece u podskupinama (od troje do ĉetvero djece)
uz postepeno produţavanje boravka i uz
individualni pristup. Omogućiti boravak jednog
roditelja zajedno s djetetom u odgojnoj skupini, s
postepenim vremenskim skraćivanjem boravka
roditelja
Rujan
Odgojitelji,
roditelji,
pedagog, psiholog,
zdravstveni voditelj
3. Zajedniĉki rad fleksibilno prilagoditi broju
novoupisane djece, te njihovim reakcijama.
Rujan, listopad,
Tijekom godine
Ravnatelj,
struĉni suradnici,
odgojitelji
4. Odgojitelji će individualizirati pristup i
postupke svakom pojedinom djetetu, kako bi što
bolje i što prije razvili socio-emocionalnu
povezanost s djetetom, ostvariti će suradnju s
roditeljima
Rujan, listopad
Odgojiteljice, struĉni
suradnici, roditelji
REALIZACIJA PROCESA – dolazak djeteta u
jaslice/vrtić
49
NAĈINI
PRAĆENJA,
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
1. Primjenjivati će se
individualna lista praćenja za
svako novoupisano dijete od
strane odgojitelja. Prate se i u
listu evidentiraju oblici
ponašanja u prvom mjesecu
boravka u jaslicama/vrtiću.
Rujan,
listopad,
tijekom
godine
Odgojitelji,
psiholog
2. Primjenjivati će se upitnik za
roditelje. Prikupljaju se podaci o
iskustvima, osjećajima i
zapaţanjima roditelja tijekom
perioda prilagodbe na boravak
djeteta u jaslicama/vrtiću i što bi
po njihovom mišljenju trebalo
mijenjati, nadopuniti.
Rujan,
listopad,
tijekom
godine
Odgojitelji,
psiholog
3. Provest će se anketa za
listopad,
odgojitelje. Prikupljaju se
tijekom
podatci koji ukazuju na procjenu godine
razdoblja adaptacije i što bi
trebalo mijenjati a što
nadopuniti.
Odgojitelji,
psiholog
4. Voditi će se bilješke i
zapaţanja odgojitelja i struĉnih
suradnica. Foto snimanja.
odgojiteljice,
struĉni
suradnici,
roditelji
Rujan
listopad
Ublaţavanje separacijskih teškoća - uspostavljanjem pozitivne
komunikacije i prisne socio-emocionalne veze djeteta i
odgojitelja.
Poticajno okruţenje, osiguravanje optimalnih uvjete za
psihofiziĉki razvoj, neometanjem prirodnog procesa maturacije
(sazrijevanja) djeteta. Pozitivni stavovi roditelja i odgojitelja.
50
SKRB ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA
CILJ
Kroz unapreĊivanje svih oblika komunikacije (usmene i pisane) meĊu sudionicima odgojnoobrazovnog procesa osigurati uvjete za pravovremeno uoĉavanje djetetovih posebnih potreba te
poduzimanje odgovarajućih mjera za ublaţavanje ili uklanjanje ĉimbenika ometajućih za djetetov
razvoj
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje i
druge radnike
u odnosu na
roditelje
Podrţavati i poticati razvoj djeteta s posebnim potrebama u skladu s njegovim
trenutnim potrebama, mogućnostima i interesima, s ciljem razvoja djetetovih
potencijala u deficitarnim podruĉjima razvoja.
Kod djeteta s posebnim potrebama poticati razvijanje osjećaja samopouzdanja,
povjerenja u vlastite sposobnosti te osjećaja sigurnosti i prihvaćenosti u vrtićkom
okruţenju.
Poticati kod sve djece prihvaćanje i uvaţavanje razliĉitosti.
Aktivirati ulogu odgojitelja u stvaranju optimalnih uvjeta za podrţavanje i
poticanje razvoja djece s posebnim potrebama.
Formirati timove potpore prema vrstama posebnih potreba te kroz intenzivniji rad
u manjim grupama timski poticati i pratiti djetetov razvoj u svim, a osobito u
deficitarnim podruĉjima razvoja.
Ujednaĉiti podatke o djeci s posebnim potrebama putem kvalitetnije i
pravovremene razmjene informacija meĊu svim struĉim djelatnicima o uoĉenim
posebnim potrebama te poduzetim postupcima i mjerama u odnosu na iste.
Razvijati partnerski odnos s roditeljima kroz osvješćivanje vaţnosti otvorene
dvosmjerne komunikacije o djetetu i njegovom razvoju.
Omogućiti roditeljima potporu u razvijanju njihovih roditeljskih kompetencija.
Unaprijediti sve oblike komunikacije s roditeljima (kako usmenu, tako i pisanu
komunikaciju putem kutića za roditelje, letaka, plakata i sl.)
51
STRATEGIJA DJELOVANJA
1.UtvrĊivanje i praćenje psihofiziĉkog razvoja djeteta, od strane
odgojitelja i struĉnih suradnica.
2.Formiranje timova potpore odgojiteljima prema vrstama
posebnih potreba uoĉenih kod djece, sa sljedećim zadacima:
-Timski planirati razvojne zadaće za djecu s posebnim potrebama.
-Kroz individualizirani pristup u okviru redovnog odgojnoobrazovnog rada, a polazeći od djetetovih interesa i jakih strana,
planirati i provoditi specifiĉne aktivnosti kojima se potiĉe
cjelokupan razvoj djeteta s posebnim potrebama (teškoćom), a
osobito razvoj u podruĉjima u kojima mu je potrebna podrška i
pomoć odraslih.
-Timski planirati, pratiti i evaluirati rad s djetetom.
-Pruţiti struĉnu potporu odgojiteljima.
3.Po potrebi ukljuĉiti dijete u individualan rad logopeda/psihologa
i /ili savjetovanje roditelja.
4.Izradom internih vrtićkih obrazaca i protokola usustaviti i
standardizirati oblike komunikacije te postupke struĉnih djelatnika
u odnosu na:
- voĊenje dokumentacije o djeci s posebnim potrebama;
- provedbu opservacijskog postupka za novoupisanu djecu s TUR;
- izradu vrtićkog nalaza i mišljenja o djetetu s posebnim
potrebama;
- izradu i provedbu IOOP-a;
- poduzimanje odgovarajućih mjera ili postupaka s obzirom na
vrstu posebnih potreba, kao npr. prilagodba jelovnika, ukljuĉivanje
djeteta u logopedsku terapiju ili savjetovanje roditelja.
5.Proraditi i modificirati postojeće te izraditi nove vrtićke
materijale za praćenje razvoja i planiranje odgojno-obrazovnog
rada s djecom s posebnim potrebama (liste praćenja,
individualirani odgojno-obrazovni planovi rada) kroz rad s
odgojiteljima u manjim grupama prema vrstama posebnih potreba
(timovi potpore).
6.Po potrebi suraĊivati s vanjskim ĉimbenicima i /ili upućivati
dijete i roditelje na dijagnostiĉke ili druge postupke specijaliziranih
ustanova.
52
VRIJEME
kontinuirano
NOSITELJ
struĉni
suradnici,
odgojitelji
listopad i
nadalje
periodiĉki
struĉni
suradnici,
odgojitelji
listopad,
nadalje po
potrebi
logoped,
psiholog
tijekom
godine
struĉni
suradnici,
odgojitelji
tijekom
godine
struĉni
suradnici,
odgojitelji
po potrebi
struĉni
suradnici
NAĈINI PRAĆENJA,
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Razvojne i druge liste praćenja.
Uvidi u odgojno-obrazovni proces.
Psihodijagnostiĉka i logopedska
sredstva procjene.
Individualni dosjei djece.
Protokoli godišnje valorizacije.
tijekom
godine
struĉni suradnici,
odgojitelji,
ravnatelj
lipanj
Izrada kvalitetnih individualiziranih programa kojima se promišlja struĉna
potpora i strategija ţivljenja pojedinog djeteta s PP (teškoćama) u vrtićkom
okruţenju. Napredak pojedinog djeteta u deficitarnom podruĉju razvoja.
Izrada kvalitetnih vrtićkih protokola o postupanju u odnosu na djecu na
djecu s PP (teškoćama). Ujednaĉeni podaci o djeci s PP.
Partnerski, suodgovoran odnos odraslih sudionika – odgojitelja, struĉnih
suradnika i roditelja.
53
IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
CILJ
Definirati i redefinirati kvalitetu komunikacijskih uvjeta i smetnji u vrtićkoj aktualnoj
pedagoškoj stvarnosti, u dijelu komunikacije svih sudionika u odgojno obrazovnom procesu, a
posebice u struĉno-planskom djelovanju prema djetetu /djeci .
U fokusu ovogodišnje kvalitativne analize i mijenjanja bit će posredna i neposredna :
* Komunikacija sa djetetom / djecom
* komunikacije o djetetu i djeci ( usmena i pismena )
* Komunikacija (posredno/ neposredno) vezana uz odgojno obrazovni proces (svi sudionici u
procesu u vrtiću te vanjski suradnici)
54
REDOVITI PROGRAMI
CJELODNEVNI CJELOVITI
CILJEVI:
1. U kontekstu podrţavanja i poticanja cjelovitog razvoja svakog djeteta i sve djece u grupi posebno
struĉno promišljati i planski djelovati na verbalnu i neverbalnu komunikaciju sa djetetom vezanu uz
izraţavanje njegovih aktualnih općih i posebnih potreba.
2. Preispitati i kvalitativno mijenjati komunikaciju s djetetom /djecom u odnosu na slijedeće
komunikacijske odlike
- dvosmjernost /participacija /
- reciprocitet /jasnoća /razvojna primjerenost i poticajnost
- poštovanje /uvaţavanje /pedagoški takt...
BITNE ZADAĆE
u odnosu
na dijete
u odnosu na odgojitelje
i druge radnike
u odnosu na
roditelje
Podrţavati i poticati :
- spontano, verbalno i neverbalno izraţavanje svojih potreba,emocija
zapaţanja i razmišljanja
- aktivitet, istraţivalaštvo i autentiĉne iskaze ukljuĉenosti
- samostalnost, samopoštovanje i neovisnost
- kreativne i stvaralaĉke impulse i potencijale
- primjerene spososobnosti razumijevanja i prihvaćanja verbalnih i
neverbalnih iskaza drugih osoba
- interes, osjetljivost i sudjelovanje u verbalnoj i nevrebalnoj
komunikaciji kroz raznovrsne (inter)akcije u okruţenju
- razvoj unutrašnjeg govora i mišljenja (svih misaonih procesa)
- kontinuirani rast aktivnog i pasivnog rijeĉnika, kao i razine
razumijevanja auditivnih i vizualnih znakovlja, simbola
Osvještavati i kvalitetnije promišljati sve oblike komunikacije i
interpersonalnih odnosa unutar vrtićke zajednice i tako omogućiti
djetetetu / djeci, posredan i neposredan model poţeljnih i djelotvornih
komunikacijskih formi i obrazaca.
Osvještavati i usklaĊivati zadovoljenje osobne komunikacijske
potrebe sa potrebama onih kojima se obraćamo i onih zbog kojih se
obraćamo, u vrtićkom kontesktu.
Razvijati kvalitetnu socioemocinalnu vezu s djetetom kroz briţljiv i
prisan odnos svih ĉlanova zajednice, kako kroz dijalog akcije tako i
verbalni dijalog
-Uspostaviti djelotvoran sustav stjecanja i razmjene informacija i
obavijesti o djetetu, te dogovaranje i (su)odluĉivanje o odgoju.
55
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
NOSITELJ
-Osigurati okruţenje koje je razmjerno strukturirano, sigurno i
poticajno za raznovrsne tipove djetetova samostalnog aktiviteta
-Struĉno preispitivati i mijenjati kavalitetu vizualnih i ostalih
materijalno prostornih poruka djetetu u vrtićkom okruţenju
-Pripremiti instrumentarij za snimanje inicijalnog i finalnog
stanja
-Ispitati aktualne komunikacijske potrebe (i evidentne smetnje)
svih sudionika u vrtićkoj odgojnoj zajednici
- Definirati kriterije poţeljne komunikacije i funkcionalna
ponašanja u konkretnom okruţenju i na razini konkretnih
sudionika
- Timski promišljati i provoditi mjere i postupke kvalitetnog
unpreĊenja aktualne prakse (uvoĊenje timskih normi, stvaranje
kodeksa internih i eksternih komunikacija, utvrditi elemente
kvalitetnog oblikovanja poruke...)
- Ispitati razinu pozitivnih postignuća
kontinuirano
i sustavno
tijekom cijele
godine
struĉni tim,
odgajatelji, svi
radnici
NAĈINI PRAĆENJA
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Ispitivanje i dokumentiranje djeĉjih
iskustava, doţivljaja i procjena u
odnosu na zadane komunikacijske
odlike.
Analize i sinteze rezultata planiranih
ispitivanja odraslih sudionika,
snimanja i praćenja procesa ,
refleksije, samorefleksije
Sistematiziranje i dokumentiranje
kvalitete neverbalnih poruka,
raznovrsne korespodencije posredno
i neposredno vezane uz dijete, vrtićki
odgoj i suradniĉke uvjete.
Analiziranje pedagoške i ostale
struĉne dokumentacije
kontinuirano
i sustavno
tijekom cijele
godine
svi vrtićki
struĉnjaci
Uĉestalije i zamjetnije ukljuĉivanje i prakticiranje funkcionalnog
ponašanja djece i odraslih.
UsklaĊenije djelovanje, smanjivanje i preveniranje smetnji u
komunikaciji
Veći broj informativnih, smislenih neverbalnih i verbalnih poruka, u
primjeni.
Razanovrsni iskazi zadovoljstva kvalitetom ozraĉja i i odnosa u vrtiću.
Pravovremenost, kvaliteta i zadovoljstvo u obavljanju svakodnevnih i
izvanrednih aktivnosti djece poslova i zaduţenja.
56
STRUĈNA PRAĆENJA RAZVOJA DJECE
CILJ
3. Nastaviti proces unapreĊivanja kvalitete praćenja i procjenjivanja razvoja djece sa svrhom
oblikovanja što objektivnije slike o djetetu
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje i druge
radnike
u odnosu na
roditelje
Ciljanim zadaćama i promišljenim poticajima kroz igru i raznolike
aktivnosti stimuliraju se pojedini aspekata djetetova razvoja.
Deficitarna podruĉja razvoja se unapreĊuju, a intenziviraju se i
potencijali djetetovog razvoja.
Nastaviti rad na promišljanju optimalnih uvjeta i sustavnoj provedbi
specifiĉnih aktivnosti za poticanje razvoja slike o sebi svakog djeteta.
UnapreĊivanje planiranja i promišljanja programskih aktivnosti u
grupi kontinuiranim sudjelovanjem svih struĉnih suradnica i
zdravstvene voditeljice u sastancima planiranja
UtvrĊivanje aktualnog razvojnog statusa djeteta i planiranje
individualnih razvojnih zadaća. Poticanje individualnih potencijala
djeteta promišljanjem razvojno-primjerenog konteksta. Pravovremeno
prepoznavanje razvojnih specifiĉnosti timskim promišljanjem odgojiteljica, roditelja i struĉnih suradnica, usklaĊivanjem odgojnih
utjecaja i poticanjem deficitarnih aspekata razvoja. Pisanje vrtićkog
nalaza i mišljenja.
Praćenjem i procjenjivanjem aktualnog razvoja djeteta unapreĊujemo
roditeljske kompetencije. Senzibiliziranje roditelja o vaţnosti
primjerenih poticaja u procesu djetetova odrastanja i ranih intervencija
kod uoĉenih odgojnih i razvojnih problema djeteta. Jaĉanje roditeljske
odgovornosti za podrţavanje dogovorenih strategija u odgoju djece od
jaslica do polaska u školu.
57
STRATEGIJA DJELOVANJA
1. Procjena aktualnog razvojnog statusa –
odgojiteljice, struĉne suradnice, roditelji.
Usporedba rezultata i usklaĊivanje strategija
poticanja razvoja djece. Pisanje vrtićkog nalaza i
mišljenja za djecu s posebnim potrebama.
VoĊenje bilješka i zapaţanja odgojitelja. Izrada
individualnih albuma u suradnji s roditeljima
(fotografije, osobna karta djeteta, djeĉji likovni
radovi).
2. Izrada individualnih odgojno-obrazovnih
programa, promišljanje primjerenih kontekstualnih
uvjeta, metoda i sadrţaja rada usmjerenih na
unapreĊenje identificiranih deficita u razvoju djece
ili jaĉanje njihovih potencijala.
3. Praćenje napretka i postignuća djece primjenom
individualnih odbojno-obrazovnih programa i
promjene – prilagodbe kontekstualnih uvjeta.
4.Individualne konzultacije s roditeljima i
komunikacijski roditeljski sastanci: prezentacija
razvojnih postignuća, razmjena zapaţanja
odgojitelja i roditelja i dogovaranje daljnjih
postupaka u stimulaciji razvoja djece.
5. Evaluacija psihofiziĉkog razvoja djece od strane
odgojiteljica, roditelja i struĉnih suradnica.
Usporedba rezultata i procjena uspješnosti
provedenog individualnog plana i programa rada.
NAĈINI PRAĆENJA,
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
VRIJEME
Listopad, studeni
prosinac
NOSITELJ
Odgojiteljice,
struĉni suradnici,
roditelji
tijekom godine
sijeĉanj
veljaĉa
Odgojitelji
struĉni suradnici
roditelji
oţujak
travanj
svibanj
lipanj
lipanj
UtvrĊivanje aktualnog
kontinuirano
Odgojitelji
razvojnog statusa djeteta.
struĉni suradnici
Bilješke i zapaţanja
roditelji
odgojitelja i struĉnih
suradnica. Protokoli
praćenja. Vrtićki nalaz i
mišljenje. Individualni
odgojno obrazovni
programi. Foto snimke.
Djeĉji osobni albumi.
Procjena aktualnog razvojnog statusa djeteta. Pisanje vrtićkog nalaza i
mišljenja. Izrada individualnog odgojno obrazovnog programa.
Postignuća djeteta u deficitarnim podruĉjima razvoja. Senzibiliziranje
odgojitelja i roditelja za razvojne potrebe djeteta.
58
PROGRAM RADA S DJECOM U GODINI PRIJE POLASKA U ŠKOLU
CILJ :
Omogućiti djetetu optimalne uvjet za razvoj poţeljne razine tjelesne, psihološke i nadasve
emocionalne zrelosti, primjerene konkretnom djetetu, neposredno prije prijelaza u školski program.
Potaći interes, ţelju i potrebu za uĉenjem, posebice namjernim, razvijati radne navike, akademske
vještine
Ciljane skupine: JABUKA, SAT, JAGODICA, AUTIĆ , BUBAMARA
u odnosu
na dijete
u odnosu na
odgojitelje i
druge radnike
u odnosu na
roditelje
BITNE ZADAĆE
Podrţavati i poticati, za svako dijete autentiĉan i najviši mogući, razvoj
sposobnosti
-samostalnog i neovisnog obavljanja brojnih praktiĉnih radnji, misaonih,
osjetilnih i osjećajnih procesa
-tjelesne pokretljivosti, usklaĊenosti pokreta, opće psihomotorne kondicije,
spretnosti i izdrţljivosti
-nesputanog korištenja svog govora, usvajanja novih rijeĉi, pojmova te
primjerene razine kulture govorenja i komuniciranja u razliĉitim situacijama
- iskazivanja i razmjerno samostalnog zadovoljenja svog interesa i
osjetljivosti za ostale oblike komunikacije, posebice za pisanje i
ĉitanje...simboliku...znakovlje
- što bolje orijenticije u okruţenju (posebice na cesti!) i na papiru
-suradnje, dogovaranja i suosjećanja sa vršnjacima i drugima
- prepoznavanja i uoĉavanja opasnih situacija i razvijanja odreĊene razine
samozaštite, optimizma i (samo)povjerenja
-uoĉavanja i prihvaćanja odreĊenih pravila, osobnih ograniĉenja pa i neuspjeha
-iskustveno spoznavanja i donekle shvaćanja da je rad i aktivnost najvaţnija za
pojedinca i cijelu zajednicu
Definirati i redefinirati :
-uobiĉajenu i aktualnu odgajateljsku sliku djeteta „zrelog za školu“
-struĉno konkretizirati poţeljne osobine djeteta doraslog do škole
-Sustavno graditi sve sloţenije uvjete i motivirati specifiĉne aktivnosti i
dogaĊanja za razvoj sigurnosti, samopouzdanja i samopoimanja, samozaštite te
razvoj specifiĉnih komunikacijskih vještina
-Promišljati naĉine, programske aktivnosti i iznalaziti suradniĉke resurse za
ostvarivanje specifiĉnih planskih situacija i dogaĊanja kojima se gradi
pozitivna slika djeteta o polasku u školu
-(pre)ispitati roditeljsku sliku djeteta „zrelog za školu“ i njihova oĉekivanja od
svog djeteta i vrtićkog programa u tom smislu
- Prakticiranje otvorene i povjerljive komunikacije o djetetu i njegovim
aktualnim potrebama i potencijalima
-Poticati roditelje na objektiviziranje slike o djetetu te usklaĊivanje vlastitih
oĉekivanja na dijete
-Upućivanje roditelja u optimaliziranje uvjeta i utjecaja na dijete u obiteljskom
okruţenju, u cilju kvalitetne pripreme za ovu ţivotnu promjenu
59
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
1. Priprema i provedba ispitivanja djeteta/djece, roditelja i
odgajatelja u odnosu na oĉekivanja, znanja i osobne
stavove prema polasku u školu i školskom programu te
na to vezane potrebe i oĉekivanja od vrtićkog programa
 Snimka inicijalnog stanja primjenom razvojnih lista za
praćenje napretka djece
 Promišljanje struĉnih intervencija u programu, sukladno
rezultatima
 Osiguravanje bogatog, poticajnog okruţenja i prostorno
materijalne organizacije za ostvarivanje općih i
specifiĉnih, izdvojenih u prethodnom tekstu, razvojnih
zadaća
 ProvoĊenje specifiĉnih aktivnosti (npr. rad na radnim
listovima...posjeta djeci ĉetvrtog razreda u školi...IOOP za
djecu sa odgodom ... ) i
 ProvoĊenje verificiranih posebnih programa sa djecom
najstarije vrtićke dobi, primjerice CAP -program,
programi organiziranog višednevnog boravka djeteta
izvan mjesta stanovanja..i sl.
 Primjena elemenata Nacionalnog programa odgoja i
obrazovanja za ljudska prava
 Struĉna prorada tematike kroz radionice i ostale aktivnosti
odgajatelja i roditelja :
-Primjena internih struĉnih materijala / skripte:
 „Spremnost djeteta za polazak u školu“
 «Zbirka aktivnosti za poticanje razvoja predvještina ĉitanja,
pisanja i raĉunanja»
-Distribucija letaka za odgojitelje i roditelje:
 „Spremnost djeteta za polazak u školu“
 „U susret školi“
 „Pred matematiĉke i pred ĉitalaĉke vještine“
-Roditeljski sastanci za roditelje ciljanih skupina na temu :
Formiranje slike o djetetu te potrebe i mogućnosti utjecanja na
dijete pred polazak u školu
 Snimanje finalnog stanja primjenom razvojnih lista
 Timska procjena psihofiziĉke zrelosti za školu:
 primjenom psihodijagnostiĉkih tehnika i postupaka
 ispitivanjem razvijenosti predvještina ĉitanja i pisanja
 Savjetodavni rad i individualne konzultacije sa
odgojiteljima i roditeljima: informiranje o rezultatima
ispitivanja psihofiziĉke zrelosti za školu
 Po ukazanoj potrebi s djecom provoditi individualni rad ili
grupni rad – logopedinja, psihologinja
60
NOSITELJ
poĉetak
godine
struĉni tim i
odgajatelji
najstarijih grupa
tijekom
cijele
godine
Svi sudionici u
odgojnom procesu
Odgojitelji,
pedagog,
roditelji
prema
planu i
dogovoru
Pedagog, psiholog,
logoped
Tijekom
godine
Odgojitelji
Logoped,
psiholog,
pedagog
odgojitelji
Odgojitelji
struĉni tim
ravnateljica
Odgojitelji,
struĉni suradnici ,
Psiholog
Logoped
Psiholog
Psiholog
Struĉni tim
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Zdravo, samopuzdano i komunikacijski pristpaĉno dijete koje iskazuje
optimizam i radosno išĉekivanje polaska u školu.Pozitivna postignuća
evidentna i u rezultatima testiranja djece. Poţeljna razina ukljuĉenosti i
zadovoljstva roditelja postignućima svog djeteta.
61
TIMSKI RAD NA PROJEKTIMA ZA DJECU I SA DJECOM :
CILJ
Promicanje primjene strategija timskog i projektnog rada kao vrlo uĉinkovitih strategija
interakcijskog uĉenja koje potiĉu djecu na iskazivanje inicijative, pospješuju razinu njihove
ukljuĉenosti i razvijanje poţeljnih komunikacijskih vještina.
OBJEKT
TIK/3 Kat
Prizemlje
grupa JABUKA
TIK/4
Kat i Prizemlje
TIK / 6
TIK /13
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje i druge
radnike
u odnosu na
roditelje
NASLOV PROJEKTA
DOMAĆE ŢIVOTINJE
ZDRAVLJE IZ TANJURA
PUTOVANJE KROZ PRIĈU
JADRANSKO MORE
ZAGREB ODRŢIVI GRAD
MOJA DOMOVINA HRVATSKA
VODITELJ PROJEKTA
NOVOTNIĈEK GORDANA
MUTAPĈIĆ DARGICA
ŠUĆUR DRAGANA
MOGUŠ ĐURĐICA i
PAHERNIK NATAŠA
SOPKA GLESINGER MAJA
DE MARCO TAMARA
BITNE ZADAĆE
Podrţavati i poticati cjelovit razvoj svakog djeteta, a posebice:
-slobodno izraţavanje i iskazivanje svojih potreba
-vanjsku i unutarnju samostalnost svakog pojedinog djeteta
- radoznalosti i ţelje za istraţivanjem i sudjelovanjem
- inicijativu /ukljuĉivanje u mijenjanje, stvaranje i rješavanje problema...
situacijskog konteksta ...traţenje i iskazivanje pomoći druge(oj) osobe (i)
(odrasle ili djeteta)
- aktualne sposobnosti, iskustva i znanja
- opće i specifiĉne djetetove potencijale
-osigura(va)ti okruţenje i ozraĉje za provedbu
-ostvarivati ulogu voditelja projekta iskljuĉivo trajnim prakticiranjem
uloge aktivnog pomagaĉa
-btit model poţeljne komunikacije posebice u dijelu poticanja djetetove
vanjske i unutarnje samostalnosti te zaĉetke realne slike o sebi (
optimizam...pedagoški takt...fpodupiruća i orihvaćajuća -funkcionalna
ponašanja i komuniciranja )
-promišljati i aktivirati razliĉite resurse za suradnju teţeći kvalitenijoj
realizaciji projekta
-omogućiti situacije i uvjete djeci za prezentiranje, a roditeljima i ostalim
zainteresiranima uvid u tijek i postignuća projekta
Podrţavati i poticati :
-razvoj roditeljskih kompetencija za preuzimanju uloge pomagaĉa u
djetetovim aktivnostima
- sudjelovanje u planiranju, realizaciji i vrednovanju postignuća projekta
Motivirati i aktivirati struĉne i kreativne kompetencije roditelja, te
njihove sposobnost i fleksibilnost ukljuĉivanja u sve relacije
komunikacije oko zajedniĉkih interesa.
-Razmjena zapaţanja vezanim uz pojedino dijete i projekt
62
VRIJEME
NOSITELJ
Formiranje timova, izbor voditelja – koordinatora na
projektu, izbor teme projekta (djeca i odgojitelji)
rujan

Izrada Plana i programa rada na projektu.
listopad
Pedagog,
voditelji
projekata,
odgojitelji

Prezentacija Plana i programa rada na projektu ostalim
odgojiteljima, roditeljima (roditeljski sastanci, kutići za
roditelje.
kontinuirano


STRATEGIJA DJELOVANJA
Edukacija novo ukljuĉenih odgojitelja u rad na projektu
preko pisanih materijala, konzultacija sa pedagoginjom,
voditeljima projekta.


Ukljuĉivanje roditelja u sve etape rada na projektu.
Nabava i izrada potrebnih sredstava

Izvedba projekta

Refleksije i tjedno planiranje rada, polugodišnje i
godišnje izvješće

Dokumentiranje rada na projektu u portfolio

Prezentacija portfolia sa projektom na roditeljskim
sastancima, završnim sveĉanostima, raznim prigodama
u i van vrtića
NAĈINI PRAĆENJA
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
*Djeĉji verbalni i neverbalni iskazi
*Anketiranja roditelja i ostalih
sudionika
*Struĉne procjene i dokumentiranja:
Polugodišnja i godišnja valorizacija.
Portfolio sa cjelokupnom
dokumentacijom (foto i pisana).
Tjedna refleksija na ostvarene
aktivnosti te smjernice za dalji rad
Diskurs u manjim grupama –
timovima.
Odgojitelji
kontinuirano
svaki ĉetvrtak
sijeĉanj,
lipanj
kontinuirano
Odgojitelji,
roditelji,
pedagog
Odgojitelji,
pedagog
tijekom
godine
Odgojitelji,
pedagog
sijeĉanj,
lipanj
Pedagog
odgojitelji
ĉetvrtkom
Odgojitelji,
pedagog
Procjene temeljem raznovrsnih iskaza vezano uz :
a) sagledavanje aktivne ukljuĉenosti djece i njihovog doprinosa u
ostvarivanju projekta
b)zadovoljstvo postignućima projekta i osobnim aktivitetom svih
sudionika
Razmjena iskustava izmeĊu odgojitelja i vanjskih suradnika, uzajamna
potpora, unapreĊivanje suradnje
Dokumentacija projekata – razmjena po skupinama, raznim
radionicama.
63
CJELOVITI JEDNODNEVNI ILI VIŠEDNEVNI IZVAN VRTIĆA
PROGRAM ZIMOVANJA
CILJ :
Intenzivirati rad na oĉuvanju i jaĉanju zdravlja djeteta, kroz naviku aktivnog odmora i rekreacije na
otvorenom, maksimalno koristeći prirodne faktore – poticanje i podrţavanje cjelovitog razvoja
djeteta.
Ciljane skupine: JABUKA, SAT, JAGODICA, AUTIĆ , BUBAMARA
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje i druge
radnike
u odnosu na
roditelje
Poticati samostalnost djece usmjeravajući ih na aktivan odnos u sredini
boravka, posebno kroz komunikacijski aspekt. Integriranjem
specifiĉnih aktivnosti i sadrţaja promicati navike prevencije i
samozaštite – zdravstveno prihvatljivo ponašanje prilikom
svakodnevnog boravka na otvorenom. Razvijati posebne motoriĉke
vještine kroz razliĉite natjecateljske igre i sportove u kojima djeca
jaĉaju svoju snagu, spretnost, brzinu…
Razvijanje humanih odnosa, zbliţavanje s djecom i drugim odgojiteljima
(meĊusobna ispomoć). Educirati odgojitelje za prevenciju i
spreĉavanje potencijalno ugroţavajućih situacija (tematika sigurnog
boravka djece). Informiranje odgojitelja o zdravstveno rekreativnim
programima ljetovanja i zimovanja. Osmišljavanje i pisanje
konkretnog tjednog plana i programa, evaluacija po povratku.
Uputiti roditelje da obave zdravstveni pregled djeteta prije odlaska, da
rade na osamostaljivanju djeteta. Suradnja na planu davanja
informacija o posebnim specifiĉnostima i navikama djeteta (bolesti,
terapije, posebna prehrana…). Dogovaranje o naĉinu komuniciranja,
plaćanju programa. Informacije o programu boravka, smještaju,
dnevnom ritmu… Suradnja putem letaka, kutića za roditelje,
roditeljskog sastanka… Sudjelovanje u pripremama djece.
64
STRATEGIJA DJELOVANJA
Dosljedno ostvarivanje verificiranog programa
( KLASA : 601-02/11-03/ 00094 URBROJ: 533- 10-11-0004)
Zimovanje će se ostvarivati u Begovu Razdolju
Odlazak na izlete u sklopu zimovanja.
Djeci nuditi na korištenje raspoloţive resurse za stimulaciju
kretanja kako bi se poticao razvoj motorike i funkcionalnih
sposobnosti djece.
Omogućiti djeci ukljuĉivanje u obuku skijanja, sanjaknja,
provoĊenja igara na snijegu i sa snijegom....
Edukacija i priprema odgojitelja- voditelja koji nisu bili s djecom
na zimovanju.
Podjela zaduţenja odgojiteljima po dogovoru.
Zajedniĉko dogovaranje i realizacija dnevnog programa rada s
djecom
Priprema djece za nova iskustva, poznanstva, krajeve.
Provedba socio-emocionalnih aktivnosti vezanih uz odvajanje od
roditelja i skupine.
Izrada jelovnika.
Identifikacija djece s posebnim potrebama i riziĉnim ponašanjima.
VoĊenje brige za kvalitetnim zadovoljavanjem primarnih potreba
djece, zdravlja djece.
Izrada potrebnih sredstava i priprema materijala.
Izrada identifikacijskih kartica za djecu.
Redovito izvještavanje o zbivanjima na ljetovanju/zimovanju.
Izvještavanje o provedenom ljetovanju/zimovanju
VRIJEME
NOSITELJ
Struĉni tim
Trakostyan
tours d.o.o.
Pedagog,
prema planu i
ponudi
odgojitelji
ravnatelj
Animatori
prije odlaska
Pedagog
Odgojitelji,
Pedagog
Zdravstveni
voditelj
Inicijalna ispitivanja roditelja i djece o listopad
Odgojitelji,
njihovom interesu ukljuĉivanja u veljaĉa
pedagog
NAĈINI PRAĆENJA
ponuĊene programe. VoĊenje
EVALUIRANJA I
zabilješki o aktivnostima,
veljaĉa
Odgojitelji
DOKUMENTIRANJA
ponašanju djece… Valorizacija,
izvještavanje na Vijeću odgojitelja.
Završno ispitivanje djece u
svibanj
Animatori
savladavanju vještina plivanja i
skijanja.
Pozitivna i dobra iskustva, te grupna atmosfera, osnaţene socioINDIKATORI
emocionalne veze na relaciji izmeĊu djece i odgojitelja i same djece.
POSTIGNUĆA
Broj djece koja su savladala vještinu plivanja i skijanja. Dobro
zdravstveno stanje djece.
65
PROGRAM „DJECA U PRIRODI“ – GRAD MLADIH
CILJ:
Osigurati djeci kvalitetne uvjete za višednevni boravak u prirodnom, zdravom i sigurnom okruţju,
kako bi u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraţivanjem i iskustvenim uĉenjem stekli
razna znanja, vještine i pozitivne stavove usmjerene na etiĉki i ekološki naĉin ponašanja i ţivljenje u
zajednici.
PLANIRANI
BROJ DJECE / Pavailjon
PLANIRANI TERMINI
CILJANA SKUPINA
04.11. - 08.11.2013.
TIK/6
- AUTIĆ i BUBAMARA
50 - ero djece
br. 2
20.01.- 24.01.2014.
TIK/3
- JABUKA
23 - je djece
br. 1
12.05.- 16.05.2014
TIK/13 - SAT I JAGODICA
50 -ero djece
br. 2
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje
i druge radnike
u odnosu na
roditelje
Boravkom i kretanjem u prirodi utjecati na jaĉanje i cjelokupno
unapreĊenje zdravlja djece. Razvijati psihofiziĉke sposobnosti
djece za stvaranjem navika zdravog ţivljenja. Poticati aktivno i
suradniĉko uĉenje, te spontano stvaralaĉko izraţavanje djece.
Usmjeriti brigu djece o samom sebi, razvoj samozaštite. Razvijati
socijalnu kompetenciju – dogovaranje, suradnja, vještine verbalne
i neverbalne komunikacije. ProvoĊenje slobodnog vremena djece
uz podrţavanje tople i vedre atmosfere (humor, optimizam,
zabava…)
Timsko promišljanje plana i programa rada s djecom. Edukacija i
priprema odgojitelja koji još nisu bili s djecom u Gradu mladih.
Priprema i osiguranje raznolikih potrebitih uvjeta za ostvarivanje
programa. Osigurati neposredan i aktivan odnos djeteta s
prirodnim okruţenjem. Posebnu pozornost obratiti stvaranju
uvjeta za sigurno okruţenje (izrada protokola sigurnosti djece). U
izboru aktivnosti polaziti od ideja i interes djeteta – dogovarati
plan rada.
Informirati roditelje o svim segmentima priprema i boravka djece u
Gradu mladih. Ukljuĉiti ih u neposredne pripreme prije odlaska
djece u Grad mladih. Usmjeriti roditelje na socio-emocionalnu
pripremu djece ( odvajanje, osamostaljivanje, samozaštita….).
66
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
NOSITELJ
Djeci iz ciljanih skupina prikazati kratki film o Gradu mladih,
poticati ih na razgovor tijekom kojega će smanjiti dozu
nepoznatosti i graditi pozitivna oĉekivanja prema mjestu i
programu koji im se nudi Gradu mladih.
Provesti roditeljski sastanak, informirati roditelje o uvjetima
boravka djece u Gradu mladih, leci, kutići za roditelje…
Upoznati odgojitelje i roditelje sa programom „Djeca u
prirodi“.(
Razmjena iskustava sa drugim kolegicama koje su bile s
djecom u Gradu mladih na radnim dogovorima.
Timski rad sa animatorima u Gradu mladih.
Program usmjeriti na zadovoljavanje prava djece na sigurnost i
zdravlje, izbor, sudjelovanje i zaštitu.
Kroz razliĉite vrste aktivnosti, igru, radno-praktiĉne aktivnosti
djece i druge djelatnosti odgajati djecu na zaštiti i
oĉuvanju prirode – odgoj za odrţivi razvoj.
Konstantno provoĊenje istraţivalaĉkih aktivnosti u prirodnom
okruţenju i kabinetima ( pokusi, eksperimenti,
istraţivanja…).
Korištenje prirodnog otpadnog materijala, te akcije usmjerene
na rješavanje uoĉenih eko-problema u okolišu.
Svakodnevna interakcija sa vrtićem i roditeljima.
Prema
ponuĊenim
terminima
Ravnatelj,
odgojitelji,
pedagog,
zdravstveni
voditelj,
animatori u
Gradu mladih
VoĊenje dnevnika sa zapaţanjima o
boravku djece i njihovim
aktivnostima u Gradu mladih.
Timsko planiranje tjednog plana
rada, refleksija na ostvareno.
NAĈINI PRAĆENJA VoĊenje foto i video dokumentacije.
EVALUIRANJA I
Sakupljanje i izlaganje djeĉjeg
DOKUMENTIRANJA likovnog stvaralaštva. Zabilješke
djeĉjih izjava. Timska valorizacija
rada i izvještavanje na
Odgojiteljskom vijeću.
studeni.
sijeĉan
svibanj
Odgojitelji
voditelji,
pedagog
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Veliki odaziv i interes djece i roditelja za sudjelovanjem u programu.
Iskazano zadovoljstvo od strane svih sudionika u programu. Izvješće
odgojitelja o postignućima djece za vrijeme boravka u Gradu mladih.
Izloţba likovnog stvaralaštva djece u Gradu mladih.
67
V POSEBNI PROGRAMI
PREVENTIVNI PROGRAM
CAP – PROGRAM PRIMARNE PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE
CILJ:
Upoznati djecu s potencijalno opasnim situacijama u kojima bi mogli biti izloţeni emocionalnom,
fiziĉkom ili seksualnom zlostavljanju te ih poduĉiti vještinama i strategijama samozaštite i
samoobrane.
Ciljane skupine: Autić, Bubamara, Jabuka, Jagodica, Sat
Nosioci i voditelji radionica – CAP tim:
A. Dunja Dizdar, pedagog
B. Suzana Kozina, psiholog
C. Jasna Kontak, zdravstveni voditelj
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje i
druge radnike
u odnosu na
roditelje
Informirati i osnaţiti djecu o njihovim elementarnim pravima da budu
sigurna, jaka i slobodna. Poduĉiti ih kako prepoznati opasne situacije i koje
strategije upotrijebiti kako bi povećali svoju sigurnost, smanjili svoju
ranjivost. Pomoći djeci da budu što manje ranjivija – ojaĉati ih osposobiti za
samoobranu. Pouĉiti ih vještinama komunikacije, djelotvornog rješavanja
problema, naĉinima na koje se konflikti mogu rješavati bez fiziĉkog obraĉuna
ili gubitka prava ili samopoštovanja – uĉiti ih suradništvu.
Upoznati ih sa kurikulumom prevencije zlostavljanja djece, uputiti na struĉnu
i djeĉju literaturu iz domene problema zlostavljanja djece. Pouĉiti ih
vještinama u pruţanju pomoći djeci. Produbiti informacije vezane uz zakone
o prijavljivanju zlostavljanja, kako bi svi zajedno djeci pruţali uĉinkovit
sustav potpore.
Upoznavanje s problemom zlostavljanja djece, te potrebom i obvezom
odraslih da ih zaštite. Educiranje odraslih o vrstama zlostavljanja, o tome tko
su ţrtve a tko su nasilnici, kakve posljedice ostavlja, kako prepoznati
zlostavljano dijete, kako pomoći djeci da se zaštite od zlostavljanja, kako
razgovarati sa djetetom koje obznanjuje zlostavljanje. Informirati ih o
vještinama i strategijama koje se proraĊuju u djeĉjim igraonicama te
zakonskoj regulative oko prijavljivanja zlostavljanja.
68
STRATEGIJE DJELOVANJA
VRIJEME
NOSITELJ
1. Predavanje za osoblje vrtića, za djelatnike koji
nisu upoznati sa CAP programom
studeni
CAP tim:
psiholog, pedagog,
zdravstveni voditelj
2. Predavanje za roditelje djece školskih
obveznika.
studeni
3. Priprema odgojitelja – informacije o pripremi
djece i tijeku radionica, te proraĊivanje kljuĉnih
pojmova kako bi razumijevanje djece i shvaćanje
problematike bilo što efikasnije.
studeni
4. Radionice za djecu koju vode CAP-ovi voditelji oţujak
u trajanju od tri susreta: “Dijete protiv djeteta”,
travanj
“Neznanac protiv djeteta” i “Poznata osoba protiv
djeteta"
Evaluacija programa Kontinuirano CAP tim
na tri nivoa:
odgojitelji, roditelji,
radnici.
Individualni
razgovori s djecom
koje vode CAP-ovi
pomagaĉi po
završetku radionice.
Uspješnost primjene preventivnih i razvojnih
programa na prihvaćenost i uvaţavanje djeteta
unutar skupine. Uspješnost primjene vještina i
strategija samozaštite i samoobrane.
NAĈINI
PRAĆENJA EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
69
PROGRAM RANOG UĈENJA ENGLESKOG JEZIKA
CILJ:
Stvaranje povoljnih uvjeta za rano uĉenje engleskog jezika kroz poticaje, ciljanih i spontanih sadrţaja
i aktivnosti, u interakciji dijete-dijete, dijete-djeca, dijete-odgojitelj, te stvaranje dobre osnove za
daljnje usvajanje i uĉenje stranog jezika.
Ciljana skupina: JABUKA ( starija vrtićka skupina – treća godina uĉenja engleskog jezika)
Broj djece:
23
Program po trajanju : poludnevni; u trajanju 5 sati svakodnevno
Odgojiteljice, voditeljice programa: Ivana Ţalac
Morana Szavits Nossan
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
u odnosu na
odgojitelje i
druge radnike
u odnosu na
roditelje
Podrţavati i poticati cjelovit razvoj, posebice :
-interes i pozitivan stav prema uĉenju, općenito, a posebice uĉenju
stranog jezika;
- razvoj slušne percepcije, kroz igru i sadrţaje na stranom jeziku
-interes i motiv za istraţivanje i spoznavanje elemenata strane kulture,
-slušanje, prepoznavanje i imitiranje elemenata zvuĉnog sustava
engleskog jezika,
-postepeno bogatiti pasivni i aktivni vokabular,
-usvajati vještine komuniciranja na engleskom jeziku (neke
komunikacijske, jeziĉne i fonetske forme , obrasci /fraze
-Poticati formiranje preteţno pozitivne slike o sebi, samopouzdanje
osjećaj kompetentnosti i osvješćivanje vlastitih sposobnosti i potencijala
Promišljeno i angaţirano djelovanje. Razvijanje istraţivalaĉke i
refleksivne kompetencije odgojitelja. Prepoznavanje jedinstvenog
spoznajnog profila djeteta i provoĊenje individualnog pristupa radu.
Razvijenost senzibiliteta odgojitelja za kompleksna jeziĉna i socijalna
iskustva u osmišljenom okruţenju djeteta. Zajedniĉko timsko planiranje
i programiranje rada. Razmjena iskustava – praćenje odreĊenih
problema, pronalaţenje boljih rješenja. Zajedniĉka prezentacija rada s
djecom. Stalna edukacija van vrtića – Britisch cancil i Centar za strane
jezike „Stara Vlaška“ (2 stupanj)
Svakodnevna razmjena informacija u vezi napredovanja djeteta na
engleskom govornom podruĉju. Suradnja kroz sve uobiĉajene oblike
suradnje: predstavljanje programa, individualne konzultacije, kutić za
roditelje…. Ukljuĉivanje roditelja u izradu sredstava i pomagala,
nabavu didaktike. Zajedniĉka druţenja djece i roditelja (blagdanska).
Neposredni rad roditelja s djecom koji znaju engleski jezik. Pomoć i
suradnja pri realizaciji nekih programskih aktivnosti te rada na projektu.
70
STRATEGIJA DJELOVANJA




VRIJEME
Svakodnevno ostvarivanje svih vrsta aktivnosti
odreĊenih Programskim usmjerenjem, te sadrţajima
koji su primjereni razvojnom, prirodnom i društvenom
kontekstu
Prirodni i društveni kontekst u ovom Programu dobiva
novu dimenziju koja se ogleda u stalnom
nenametljivom, primjerenom i zanimljivom
povezivanju (sliĉnosti i razlike) djetetovog najbliţeg
okruţenja sa sredinama engleskog govornog podruĉja
Sustavno ostvarivanje specifiĉnih zadaća, uvjeta i
aktivnosti iz verificiranog Programa ranog uĉenja
engleskog jezika (Klasa 601-02/11-03/00094
Usvajanje jezika primjenom nastavnih paketa za
formalno uĉenje jezika: Zig-zag island, Zig-zag magic,
Cockie and friends, ABC, ONE TWO, THRE!, Happy
street, Fun English, Jack int he box.

Rad s djecom preko medijskog centra u SDB – DVDa, TV-a, kompjutora.

Timskim radom na projektu „Putovaje kroz priĉu“

Korištenje literature i ostale didaktike na engleskom
jeziku.
NAĈINI PRAĆENJA
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Kroz praćenje djece u
svakodnevnom korištenju engleskog
jezika. Putem dnevne, tjedne i
tromjeseĉne evaluacije. Foto i video
zapisi. Dokumentacija rada na
projektu. Plakatni rad djece. Prikaz
prakse s djecom.
NOSITELJ
Odgojitelji:
Morana Szavits
Nossan
od rujna do
Ivana Ţalac
lipnja
Dragana Šućur
Pedagog,
kroz cijelu
godinu
Odgojitelji iz
skupine
Uĉestala interakcija i komunikacija djece na engleskom jeziku u
svakodnevnim ţivotnim situacijama. Ostvareni zacrtani orijentacijski
planovi. Prostor koji je obogaćen aktivnostima iz tema koje su
ostvarene u radu s djecom na engleskom jeziku. Zadovoljna djeca i
roditelji.
71
PROGRAMI JAVNIH POTREBA
PROGRAM ZA DAROVITU DJECU RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
-KRAĆI PROGRAM IZVAN REDOVITOG PROGRAMACILJ
Organiziranje specijaliziranog kraćeg programa, izvan redovitog programa za potencijalno darovitu
djecu
BITNE ZADAĆE
Razvoj i poticanje realne i pozitivne slike o sebi. Stvaranje razvojnopoticajnog okruţenja koje potiĉe osjećaj sigurnosti prihvaćenosti, pripadanja i
samostalnosti.
Razvoj socijalnih vještina i osobnosti, druţenje sa sebi sliĉnima (vršnjaci po
mentalnoj, a ne samo po kronološkoj dobi).
u odnosu na
dijete
Poticanje razvoja osnovnih i viših razina misaonih procesa: razvoj logiĉkokombinatoriĉkog i strateškog mišljenja, poticanje kreativnog i kritiĉkog
mišljenja (kroz razliĉite vjeţbe i zadatke misaone domišljatosti, rješavanja
problema i smišljanja razliĉitih rješenja), poticanje radoznalosti i istraţivaĉkog
mišljenja.
Povećavanje kvantuma osnovnih znanja i vještina kao temelja budućeg
razumijevanja svijeta i pojava u njemu (prepoznavanje zone aktualne razine
znanja i iskustva te poticanje više razvojne zone znanja i iskustva).
u odnosu na
odgojitelje
Senzibiliziranje odgojitelja za proces prepoznavanja i identifikacije djece,
ukljuĉivanje u multidimenzionalni model identifikacije.
u odnosu na
roditelje
Informiranje roditelja o specifiĉnim karakteristikama razvoja darovitog
djeteta. Upućivanje roditelja u naĉine poticanja razvoja posebnih djetetovih
sposobnosti i interesa. Upućivanje roditelja na struĉnu literaturu i edukativne
materijale.
72
STRATEGIJA DJELOVANJA
VRIJEME
1. Rano otkrivanje i prepoznavanje darovite djece:
NOSITELJ
listopad, studeni psiholog,
pedagog,
listopad
odgojitelji
studeni
prosinac
psiholog
a) primjena liste za opaţanje i upitnika za roditelje
b) psihološka obrada identificirane djece
c) individualne konzultacije s roditeljima o razvoju, interesima i
specifiĉnim djetetovim potrebama, savjetovanje roditelja o tijekom godine
primjerenim prdagoškim postupcima
pedagog
psiholog
listopad odgojitelj2. Priprema i organiziranje rada igraonice
veljaĉa
voditelj
a) obogaćivanje okruţenja i priprema aktivnosti za rad u igraonici u
igraonice,
cilju zadovoljavanja aktualnih i specifiĉnih potreba potencijalno
darovitog djeteta
odgojiteljvoditelj
veljaĉa-lipanj igraonice,
b) rad igraonice
pedagog,
psiholog
c) prezentacija rada za roditelje
travanj, svibanj
VoĊenje pisanih zabilješki o
veljaĉa-lipanj odgojiteljostvarivanju uvjeta za provoĊenje
voditelj
programa.
igraonice,
VoĊenja pisanih zabilješki o
pedagog,
NAĈINI PRAĆENJA, djetetovim reakcijama, interesima i
psiholog
EVALUIRANJA I
postignućima.
DOKUMENTIRANJA Primjene ankete vrednovanja za
roditelje.
Praćenja razvoja djeteta putem
protokola.
Pisanje završnog mišljenja o napretku
djeteta.
U kraćem specijaliziranom programu, igraonici za darovitu djecu, za
djecu sliĉnih (intelektualnih) sposobnosti i interesa stvorit ćemo
INDIKATORI
preduvjete za zadovoljavanje njihovih specifiĉnih komunikacijskih,
POSTIGNUĆA
razvojnih i obrazovnih potreba te podupirati darovitost i poticati
aktivnosti u kojima će dijete iskazivati i razvijati svoje potencijale,
utjecati na usvajanje onih vještina i navika koje će darovitom djetetu
omogućiti skladno funkcioniranje u njegovu svakodnevnom okruţju.
73
VI. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST VRTIĆA
CILJ
Obogatiti pozitivna iskustva djece s novim doţivljajima, te ih zajedno s roditeljima što aktivnije
ukljuĉiti u vaţna društvena dogaĊanja.
ORGANIZACIJA DOGAĐANJA ZA DJECU:
Sve aktivnosti na obogaćivanju odgojno-obrazovnog procesa sa djecom realizirati će se kroz
kalendar vaţnijih dogaĊanja, a obiljeţavat će se u ili izvan vrtića u suradnji sa vanjskim
ĉimbenicima. Termine ostvarivanja planiranih aktivnosti dogovarat ćemo na timskim
planiranjima, ranim dogovorima, i interesnim skupinama, sukladno interesima djece i
potrebama rada na projektima.
Kazališne predstave vanjskih kazališnih grupa – 4 puta godišnje
Odlazak djece na predstavu u ZKL i kazalište „Trešnja“
kulturno-umjetniĉka Posjeti muzejima, galerijama, knjiţnici…
dogaĊanja
Koncerti (Boţićni u vrtiću)
Susedgradski dani…..
športsko-rekreativni
programi
posjete, susreti,
druţenja i slavlja
IZLETI
prema konkretnim programskim odrednicama i potrebama projekata
OBUKA KOTURANJA I KLIZANJA na SRC „Šalata“
koturanje
31.03.2014. - 11.04.2014. od 10,00- 11,00 za 44-ero djece
klizanje
27.01.2014. - 07.02.2014. od 10,00- 11,00 za 44-ero djece
Program „Djeca u prirodi“ – Grad mladih
Zimovanje u Begovu Razdolju
Ljetovanje za djecu slabijeg socijalnog statusa u organizaciji Zg.
Holdinga
Natjecateljske igre za Dan sporta i Hrvatskog olimpijskog dana
Natjecateljske igre sa školarcima OŠ „Špansko-Oranice“
Nogometna utakmica sa malim nogometašima NK „Dinamo“ i drugima
Susreti sa sportašima
Posjet naših predškolaca OŠ „Špansko-Oranice“, njihov uzvratni posjet
vrtiću na igru s djecom.
Posjeti i susreti djece sa vaţnim pojedincima iz neposredne okoline i
raznih ustanova
Posjeti roditelja djeci u skupinu – prikaz zanimanja….
Posjet knjiţnici Vladimir Nazor na TIK/-a, na slušanje priĉe
ponedjeljkom
Posjeti radnom mjestu roditelja
Posjeti Centralnom objektu na Djeĉjem trgu
Organizirane šetnje naseljem
Blagdanska druţenja i radionice s roditeljima i djecom
Završne sveĉanosti
74
JAVNE PREZENTACIJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
Kontinuirana izloţba djeĉjih radova u prostorima hodnika svih vrtićkih
izloţbe na razini
objekata
vrtića i grada
Izloţba radova sa projekata u vrtiću i izlaganje portfolia sa projektima
na raznim seminarima, dogaĊanjima…
Fotodokumentacija djece u aktivnosti i likovnih uradaka na razini
skupine, vrtića
Prikaz zbivanja i aktivnosti vrtića
Plakatni rad i likovno stvaralaštvo djece i odgojitelja
Pisani materijali za roditelje – pravovremena distribucija postojećih (
izdavaĉka djelatnost općenito o djelovanju vrtiću, o Gradu mladih, prehrani djece u vrtiću,
vrtića
pripremi i zrelosti djece za polazak u školu, prilagodbi djece u jaslicama
i vrtiću….) izrada novih letaka
Pisanje ĉlanaka za pedagošku periodiku
WEB stranica vrtića
Snimanje radio i TV emisija za djecu
aktivno sudjelovanje Sudjelovanje pedagoginja D. Varićak i D. Dizdar, te odgojiteljice S.
u struĉnim
Lakoš kao voditelja radionica na seminaru za pripravnike Grada Zagreba
skupovima, prikazi u našem vrtiću u sijeĉnju
u medijima,
Sudjelovanje u raznim likovnim i drugim natjeĉajima na nivou Grada i
sudjelovanje u
RH
javnim natjeĉajima Sudjelovanje u natjeĉajima raznih ustanova i radnih organizacija za
dodjelu donacija za naše vrtićke programe / projekte
Sudjelovanje u natjeĉaju za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU –
vrtićkim projektom „ Projekt za djecu s posebnim potrebama –
darovitima“
javni nastupi
Projekt „Darujmo djeci kazalište“ u ZKL-a
djece i odgojiteljica Raznim humanitarnim akcijama
na vrtićkim i
Danima djeĉjih vrtića Grada Zagreba
gradskim
Danima sporta, Danima kruha, MeĊunarodnom danu djeteta, Danu
manifestacijama i
Europske mobilnosti, Danima Zagrebaĉkog energetskog tjedna, Maškare
dogaĊanjima
u Španskom, Susedgradsko ljeto, Dan planeta Zemlje,……i drugi
OBILJEŢAVANJE ZNAĈAJNIH DATUMA I BLAGDANA
UN i EU preporuke MeĊunarodno desetljeće „Voda za ţivot“ i UN desetljeće za odrţivi
razvoj (2005-2015)
MeĊunarodno desetljeće pismenosti (2003-2013)
prigodni datumi
Sustavno interveniranje u materijalnom okruţenju unoseći poticaje koji
omogućuju djetetu graĊenje pojma o sebi -osobnog identiteta i tradicije.
Jaĉanje osjećaja pripadnosti društvenom kontekstu i primjereno
participiranje u tradicijskim dogaĊanjima
Prema grupnom i vrtićkom kalendaru znaĉajnih nadnevaka i dogaĊanja
tradicionalna i
-Humanitarna akcija (jesenski period)i ekološka akcija (proljeće )
ostala dogaĊanja
-Boţićni koncert za djecu, roditelje i djelatnike vrtića
u vrtiću
Boţićni izlet roditelja i djece na imanje Salaj – „Boţićna bajka u
Ĉazmi“
75
VII. STRUĈNO USAVRŠAVANJE RADNIKA
CILJ
Razvijati demokratsko ozraĉje u vrtiću i pridonositi razvoju pojedinca u demokratski osvještenog
ĉlana zajednice
BITNA ZADAĆA
Preispitati kvalitetu interpersonalne komunikacije i uvjeta u kojima se ostvaruje te zajedniĉko
promišljanje i provoĊenje promjena kojima bi se prevenirale i otklanjale smetnje u komunikaciji,
posredno ili neposredno vezanoj uz dijete i odg.obr.proces.
VRIJEME
OBLICI, NAĈINI I SADRŢAJI
NOSITELJ
Individualno struĉno usavršavanje
kroz cijelu
Odgojitelji
Praćenje struĉne literature i periodike. Svaki odgojno-obrazovni
godinu
djelatnik duţan je kroz godinu prema svojim interesima i potrebama svibanj,
raditi na temi koju je odabrao, te na kraju godine osobni
lipanj
profesionalni rast i razvoj prezentirati ostalim djelatnicima, usmeno i
omogućavanjem uvida u njegovu razvojnu mapu.
Teme individualnog struĉnog usavršavanja i njihovi nositelji :
CENTRALNI OBJEKT :
 Razvoj govora djeteta u drugoj godini ţivota, u konkretnim jasliĉkim uvjetima
Mataić Marica / Rašpica Sanja
 Slikovnica poticajno sredstvo za razvoj komunikacije, posebice govora, u jaslicama
Krĉek ĐurĊa / Pavina Blaţenka
 Utjecaj materijalnog okruţenja na razvoj govora
Cvitković Ana / Lakoš Svjetlana
Mogućnosti poticanja razvoja senzomotorike djece u trećoj godini ţivota
Muţek Ivana / Odak Markić Klaudija
 Utjecaj materijalnog okruţenja na stvaranje pozitivne slike o sebi djeteta mlaĊe vrtićke dobi
Filipĉić Kuharić Melita / Weitzer Ivana (mlaĊa vrtićka dob )
Christine Posavec / Ina Ryšlavy (srednja vrtićka dob)
 Planski auditivni i verbalni poticaji za razvoj verbalne komunikacije djeteta, u konkretnim
jasliĉkim uvjetima
Jakopec Sanja
 Neverbalni poticaji u jasliĉkom okruţenju u funkciji poticanja razvoja samostalnosti djeteta
u drugoj godini ţivota
Bonković Gordana
 Istraţivalaĉke aktivnosti djece u funkciji spoznavanja uzroĉno posljediĉnih veza u prirodi
Horvatović Vedrana / Koţina Snjeţana (mlaĊa vrtićka dob)
Hojlaš Bošnjak Lejla / Kovaĉić Lidija (srednja vrtićka dob)
 Oblikovanje materijalnog okruţenja kao ĉimbenika posredne, dvosmjerne komunikacije s
djetetom
Rihter Kristina
Utjecaj kvalitetno osmišljenog umjetniĉko dramskog konteksta na zadovoljavanje djetetovih
aktualnih potreba i razvoj potencijala
Ţeravica Ivanĉica
 Senzomotoriĉki aktivitet djeteta /djece u funkciji iskazivanja, prepoznavanja i prakticiranja
stila uĉenja, u konkretnim vrtićkim uvjetima Ljubić Ana / Kušan Karmen
 Slikovnica kao ĉimbenik poticanja razvoja izraţavanja i stvaranja djeteta /djece mlaĊe
vrtićke dobi
Paviĉić Ivana
76
Teme individualnog struĉnog usavršavanja i njihovi nositelji :
 Poticanje interesa za pisanu komunikaciju i posredan utjecaj na razvoj predĉitalaĉkih
vještina
Djeteta/ djece mlaĊe vrtićke dobi
Nikolorić Ida
PODRUĈNI OBJEKTI




















Poticanje govornog razvoja djeteta kroz ritmiĉke igre, brojalice...i pokret
Mikić Ivana
Razvoj pojma o sebi i pozitivne slike o sebi u uvjetima dobno mješovite grupe
Novotniĉek Gordana
Utjecaj glazbe i pokreta uz glazbu na opći i specifiĉan razvojni status djeteta u 5. godini
ţivota
Horvat Grabar Ana / Zita Ana
Razvijanje partnerskih odnosa izmeĊu odgojitelja i roditelja u ostvarivanju konkretnog
vrtićkog odgojno obrazovnog procesa
Grabušić Vesna
Holzinger Suzana
Ljubav i granice u odgoju djeteta u vrtićkom kontekstu
Bešić Ana
Sustavno poticanje razvoja zrelosti djeteteta za školu u uvjetima konkretnog vrtićkog
programa
Szavits Nossan Morana
Pravila i granice u demokratskom odgoju djeteta /djece
Šućur Daragana
Rano uĉenje engleskog jezika u predškolskoj dobi
Ţalac Ivana
Pristup djetetu po naĉelima montessori pedagogije
Mutapĉić Dragica
Stvaranje poticajnog okruţenja za razvoj i spontano izraţavanje predmatematiĉkih vještina
djeteta /djece u 5. godini ţivota
Rihter-Koprĉina Mira / Škalić Tatjana
Poticanje razvoja slušne percepcije u uvjetima konkretnog vrtićkog programa
Moguš ĐurĊica / Pahernik Nataša
Govor-ritam-pokret, u primjeni sa djecom srednje vrtićke dobi
Grubišić Tamara / Kolarić AnĊelka
Poticanje razvoja emocionalne inteligencije djeteta u uvjetima vrtićkog programa
Ivić Hercigonja Vesna
Vaţnost razvoja fine motorike u cjeloviom razvoju djeteta
Kovaĉević Jelena
Odrţivost razvoja u urbanoj sredini
Sopka Glesinger Maja
Sustavno poticanje razvoja zrelosti djeteta / djece za školu Duţ-Zagorac Gordana
Bonton- „Lijepo“ ponašanje kao kultura ţivljenja u uvjetima odrţivog razvoja
Adamek Renata
Utjecaj umjetniĉkog teksta /priĉe u odgojno obrazovnom radu s djecom
Poljak Anita
Poticanje razvoja socijalne kompetencije djeteta/djece prdškolske dobi
De Marco Tamara
Senzorna stimulacija u odnosu na dijete najstarije predškolske dobi
Cvitanović Maja / Javaragić Danka
77
Eksterni oblici struĉnog usavršavanja
Samostalno praćenje ponude te samoinicijativno prijavljivanje za
sudjelovanje u struĉnim skupovima (seminarima, savjetovanjima i
predavanjima iz) ponude odgojno obrazovnih i srodnih struĉnih
institucija :
 prema katalogu AZOO, te prema ponudama resornog i
drugih Ministarstava, Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport...
Edukacije po struĉno-razvojnim centrima djeĉjih vrtića.
U organizaciji strukovnih i drugih udruga
Zakonom regulirane edukacije
Interni struĉni aktivi usavršavanja
-Utjecaj suvremenih tehnologija na razvoj djeteta
J.Kovaĉević /M.Sopka Glesinger
-Mogućnosti korištenja prirodnih i ostalih neoblikovanih materijala u
cilju odgoja za odrţivi razvoj
M.Sopka Glesinger / V.Ivić Hercigonja
-Odlike komunikacije prema koncepciji „Korak po korak“
I.Paviĉić
-Najĉešća hitna i akutna zdravstvena stanja i zbrinjavanje djeteta u
vrtićkom programu
J.Kontak
-Nove spoznaje i iskustva u poticanju razvoja djeteta glazbom
A. Horvat Grabar / A.Zita
-Ciklus (samo)refleksija na akcijsko istraţivanje i mijenjanje
vrtićkog komunikacijskog konteksta svi struĉnjaci u vrtiću
Aktivi za odgajatelje najstarijih grupa
-Od aktualne odgajteljske slike o djetetu“zrelom“ za školu prema
teorijski utemeljenoj slici
–struĉne suradnice
-Promišljanje kvalitete primjene radnih listova u odgojnom
programu predškolskih grupa
struĉne suradnice
Sastanci timskog planiranja
a) na razini vrtića
 Smjernice za planiranje odgojno obrazovnog procesa u:
- rujnu –periodu adaptacije i readaptacije
- 1.tomjesjeĉju
- 2.tomjesjeĉju
- 3.tomjesjeĉju
- u ljetnom periodu
b) na razini objekata i grupe
tjedno timsko planiranje
izrada IOOP-a
prema
programi
ma
vanjskih
institucija
listopad
studeni
prosinac
veljaĉa
rujan
listopad
sijeĉanj
/14.
travanj/14
.
lipanj/14.
1x tjedno,
ĉetvrtkom
78
Ravnatelj
struĉni
suradnici,
odgojitelji i
ostali radnici
StruĉnI
suradnicI
odgajatelj jedne
smjene
Radni dogovori / grupe potpore
 Tekuće informacije
 Rješavanje aktualnih problema u komunikaciji i /ili
pojedinim aspektima odgojnog procesa i prema aktualnim
situacijama (zdravlje, problematika posebnih potreba
suradnja…)
 Organizacija i realizacija rekreativnih programa, raznih
dogaĊanja na razini vrtića ili odreĊenih grupa…
Odgojiteljsko vijeće
1. UtvrĊivanje prijedloga Godišnjeg plana i programa rada za
2013/14.
2. UtvrĊivanje autentiĉnog profesionalnog kodeksa komuniciranja i
djelovanja radnika DV Sunĉana -radioniĉki rad
3. Godišnja analiza ostvarivanja zadaća iz plana i programa rada
4.UtvrĊivanje
-prijedloga Godišnjeg izvješća o ostvarivanju programa odgojnoobrazovnog rada za 2013/14.
-Ljetnog plana i programa
-Prijedlog organizacije rada u 2014/15.godini
Staţiranje odgojitelja pripravnika
-Završna faza staţiranja te prijava za polaganje struĉnog ispita
odgajateljica –volonterki :
Kunĉak Ive i Kamber Lucije
Pedagoška praksa studenata
kroz
godinu
Struĉni tim
Odgajatelji
Ostali djelatnici
rujan
struĉni tim,
odgojitelji
listopad
veljaĉa
svibanj
rujan /13. Povjerenstvo za
do
staţiranje
oţujak/14.
zimski i
ljetni
semestar
ravnateljica
pedagoginje,
odgojiteljimentori
Ravnateljica,
pedagoginja,
odgojitelji,
pripravnice,
mentori
Pedagošku praksu ostvarivat će redovni i izvanredni studenti
Uĉiteljskog fakulteta iz Zagreba, Petrinje i Ĉakovca, sukladno odluci
ravnateljice, a prema programskim naputcima Fakulteta.
Evidencije prisustvovanja odreĊenim
oblicima struĉnog usavršavanja. Zapisnici kroz
sa odrţanih oblika struĉnog usavršavanja. cijelu
Razvojne mape odgojitelja, predane teme. godinu
NAĈINI PRAĆENJA,
Evidencija u propisanom obrascu
EVALUIRANJA I
struĉnog individualnog usavršavanja.
DOKUMENTIRANJA
Portfolio rada na projektima. Osobni
portfolio odgojitelja pripravnika.
Propisana dokumentacija o provedenom
staţiranju odgojitelja pripravnika.
Aktivno sudjelovanje odgojitelja u svim oblicima struĉnog usavršavanja
i primjena usvojenog u vlastitom radu s djecom i roditeljima. Kroz
INDIKATORI
zajedniĉku konstruktivnu refleksiju i rezultate akcijskog istraţivanja.
POSTIGNUĆA
Uvidom u razvojne mape i portfolie projekata. Poloţeni struĉni ispiti
odgojitelja pripravnika. Angaţman studenata na praksi.
79
VIII. SURADNJA S RODITELJIMA
CILJ
UnapreĊivanje razine i kvalitete meĊusobne potpore u odnosu na dijete/djecu i vrtićki odgojno
brazovni proces .
BITNE ZADAĆE
u odnosu na
dijete
Trajno pratiti i preispitivati :
-razvojne i aktualne potrebe djeteta i njegove obitelji
-odgojne utjecaje kojima je dijete izloţeno u vrtićkom i obiteljskom
okruţenju,
Sustavno usklaĊivati i provoditi odgojne intervencije
Posredovati u situacijama ugroţavanja djetetovog tjelesnog ili
psihosocijalnog integriteta
u odnosu na
odgojitelje i druge
djelatnike
Omogućiti roditeljima i ostalim odraslim osobama - :
-kompleksnije sagledavanje i razumijevanje djeteta - njegovih potreba
i prava , te vlastitog odgojnog djelovanja ( posebice u okviru
roditeljstva)
-Stjecanje dodatnih odgojnih kompetencija posebice u domeni
cjelokupne zaštite i dobrobiti djeteta, te kvalitete interakcija i
komunikacije s djetetom.
u odnosu na
roditelje
Ispitati i definirati roditeljske potrebe i prava u vrtiću te informirati
roditelje o mogućnostima i uvjetima zadovoljenja istih u vrtićkom
kontekstu
(Pre)oblikovati uvjete za poticanje roditeljske inicijative za suradnjom
u okviru grupe i vrtića.
Unaprijediti kvalitetu dvosmjerne komunikacije, posebice kroz
neverbalne oblike komunikacije.
Struĉno osmisliti uvjete i“timeing“za ukljuĉivanje roditelja u odgojnoobrazovni proces, te im omogućiti ulogu „koordinatora“ i „zastupnika
djeĉjih interesa i prava „
Jaĉati roditeljske kompetencije i umijeća u podruĉju roditeljske skrbi
i odgoja djeteta..
Pruţiti potporu i konkretnu pomoćroditeljima u kriznim i
problemskim situacijama, roditeljima sa specifiĉnim potrebama …
Stvarati uvjete za roditeljske evaluacije primijenjenih vrtićkih
programa
80
STRATEGIJA DJELOVANJA
-sustavno i plansko promicanje i ostvarivanje provjereno
uĉinkovitih obrazaca suradnje ( sastanci, individualni razgovori
pisane poruke, letci...)
-informiranje roditelja o programskoj ponudi u vrtiću
-usklaĊivanje odgojnih programa sa iskazanim oĉekivanjima i
realnim potrebama roditelja i djeteta
-provoditi ciklus radionica za roditelje djece do 3.godine
starosti
-izraditi raznovrsne instrumentarije za periodiĉna(pre)ispitivanja roditeljskih potreba , te za iskazivanje roditeljskih
(pro)-ocjena uspješnosti zadovoljenja tih potreba i ostvarivanja
prava u uvjetima našeg vrtića
-izvještavati i reagirati na podatke prikupljene od roditelja (na
razini grupe i vrtića)
NAĈINI PRAĆENJA
EVALUIRANJA I
DOKUMENTIRANJA
INDIKATORI
POSTIGNUĆA
Primjena navedenih
instrumentarija. VoĊenje
pedagoške i ostalih tipova
dokumentacije o suradnji s
roditeljima
VRIJEME
NOSITELJ
tijekom
godine
prema, sa
roditeljima
dogovoreno
m grupnom
planu
suradnje
Svi vrtićki
struĉni radnici
prema
specifiĉnosti
struke i posla
tijekom
godine
Svi vrtićki
struĉni radnici
prema
specifiĉnosti
struke i posla
Komunikacija, motivirana dobrobiti djeteta, kojom su zadovoljni
roditelji i vrtićki djelatnici. Rješenja za problemske situacije pronalaze
se u vrtićkom kontekstu u ozraĉju miroljubivosti, suradnje i dobrobiti
svih direktnih aktera .
81
IX. SURADNJA S ĈIMBENICIMA DRUŠTVENE SREDINE
CILJ
Razvijati sustav kvalitetnog i odgovornog komuniciranja kako u odnosu na pojedine sudionike u
procesu tako i u odnosu u na dijeljenje iskustava odgojno obrazovne prakse
BITNE ZADAĆE
-iskustveno / doţivljajno jaĉanje osjećaja pripadnosti društvenoj
u odnosu na
zajednici
dijete
-obogaćivanja primarnog programa raznovrsnijim prilikama i
uvjetima za situacijsko uĉenje djece
-kvalitetnije i uspješnije rješavanje problematike u Vrtiću i
djelatnosti
u odnosu na
-struĉnije sagledavanje i adekvatnije rješavanje problemskih
situacija sa djetetom i /ili ev. narušavanja i nepoštivanja djeĉjih
odgojitelje i druge
prava…i sl.
djelatnike
-prakticiranje profesionalno odgovorne i zakonski korektne
komunikacije o djetetu i njegovoj obitelji
u odnosu na
-promicanje potpore roditeljstvu i roditeljskih prava
roditelje
-prakticiranje otvorene, povjerljive i to dvosmjerne komunikacije
ĈIMBENICI
NOSITELJI
SURADNJE
SVRHA SURADNJE
-razmjena relevantnih informacija, struĉnih
materijala
realizacija struĉnog usavršavanja
struĉne konzultacije i savjetovanje
suradnja u donošenju i provoĊenju zakonskih i
odredbi iodluka /zakljuĉaka osnivaĉa
-suradnja i pomoć u poboljšavanju
postojećih materijalno /didaktiĉkih i kadrovskih
uvjeta
MINISTARSTVO
PROSVJETE AZOO
GRADSKI URED ZA
OBRAZOVANJE I ŠPORT
Struĉni
tim vrtića
PODRUĈNI URED I VIJEĆE
GRADSKE ĈETVRTI
SUSEDGRAD
Struĉni
tim vrtića
-usklaĊivanje problematike djelatnosti i Vrtića sa
potrebama i teţnjama stanovnika gradske ĉetvrti
-participiranje u prigodnim dogaĊanjima
Struĉni
tim vrtića
delegirani
odgajatelji
-razmjena praktiĉnih iskustava i postignuća posebice
u odnosu na bitne zadaće u ovom Planu
-sudjelovanje u raznovrsnim zajedniĉkim
manifestacijama
Struĉni
tim vrtića
-suradnja u promicanju djeĉjih i obiteljskih pravapravno
-struĉna tumaĉenja i upućivanja na pravno
opravdana djelovanja u situacijama ev. narušavanja ,
ugroţavanja i ukidanja djeĉjeg integriteta i djeĉjih
prava u obitelji
Zakonski primjerena razmjena informacija o
djetetu/djeci
-organizacija i provoĊenje posjeta školi
DJEĈJI VRTIĆI GRADA
ZAGREBA
URED DJEĈJE
PRAVOBRANITELJICE
CENTAR ZA SOCIJALNU
SKRB
Str. surad.
OSNOVNA ŠKOLA
82
ĈIMBENICI
RAZNOVRSNE
SPECIJALIZIRANE
USTANOVE ( SUVAG, ,
Centar Goljak…)
KNJIŢNICA V. NAZOR ŠPANSKO
DOM ZDRAVLJA
KAZALIŠTA , KAZALIŠNI
UMJETNICI I SKUPINE
TURISTIĈKE AGENCIJE
GRADSKI MUZEJI
ORGANIZATORI KRAĆIH
PROGRAMA
RAZLIĈITI DOBAVLJAĈI
POTROŠNOG
MATERIJALA,
DIDAKTIKE I
LITERATURE
STRUĈNJACI RAZLIĈITIH
PROFILA
NOSITELJI
SURADNJE
Struĉni tim
vrtića
Pedagog
odg.star.grup
a
SVRHA SURADNJE
-razmjena informacija o djeci s PP
promišljanje naĉina i iznalaţenje najboljih rješenja
i uvjeta za zadovoljenje specifiĉnih potreba djeteta
s PP
- posjeti,uĉlanjenje djece,ĉitanje priĉa, predstave,
izloţbe
- suradnja s pedijatrijskom, epidemiološkom
sluţbom i pedodontom
-ugovaranje i organizacija predstava
--ugovaranje i organizacija izleta , posjeta i
obilazaka mjesta znaĉajnih za kulturu i tradiciju
- ugovaranje i organizacija posjeta
-suradnja u najmu prostora, organizaciji grupa i
realizaciji verificiranih programa
-dopuna potrošnog, didaktike, literature...u
grupama i kabinetima
-realizacija struĉnih predavanja, specifiĉnih
aktivnosti sa djecom i za djecu
- poboljšanje kvalitete pedagoške dokumentacije
-unapreĊivanje uvjeta rada
83
X. INDIVIDUALNI GODIŠNJI PLANOVI
84
85
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
RAVNATELJA
86
87
CILJEVI
-
zadovoljene potrebe roditelja i djece u odnosu na ustrojstvo rada vrtića
osigurani optimalni prostorni i materijalni uvjeti ţivota i rada u vrtiću
pozitivno ozraĉje i motiviranost svih radnika na ostvarivanju ciljeva vrtića i radnih zadaća
ostvarivanje više razine suradniĉkih odnosa i timskog rada meĊu odgojno-obrazovnim
radnicima i ostalim radnicima
ZADAĆE U ODNOSU NA
NOSITELJ
VRIJEME
-analiza i objedinjavanje rezultata upisa djece u
preograme vrtića
-anketiranje roditelja, objedinjavanje i analiza
anketa o duljini boravka djece u vrtiću i potrebi rada
vrtića
Ravnatelj
Tijekom godine
-struĉna razmjena informacija
Struĉni tim
Kontinuirano
-izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića
Ravnateljica
Do 30. rujna
USTROJSTVO RADA
Struĉni tim
Svi radnici
Roditelji
Odgojno-obrazovni
radnici
-izrada Godišnjeg plalna rada ravnatelja
-sudjelovanje u izradi plana zaduţenja
administrativnog I tehniĉkog osoblja
-praćenje ostvarivanja kvalitete ustrojstva rada
-donošenje odluka o promjenama
ravnateljica
Ravnatelj
Ravnatelj
Odgojno-obrazovni
radnici i ostali radnici
ravnateljica
-praćenje ostvarivanja godišnjeg zaduţenja svih
zaposlenih radnika
-sudjelovanje u izradi Razvojnog plana 2014.-2016.,
Financijskog plana i Plana nabave za 2014.
88
Tijekom godine
Po potrebi
1xmjeseĉno
Voditelj raĉunovodstva,
tajnik, zdravstvena
voditeljica
Listopad-prosinac
ZADAĆE U ODNOSU NA
NOSITELJ
VRIJEME
Odgojno-obrazovni i
ostali radnici
Studeni, tijekom
godine
Ravnatelj
Tijekom godine
-preispitivanje i dopunjavanje mjera sigurnostiprotokoli
Odgojno-obrazovni i
ostali radnici
Tijekom godine
-izrada plana ustrojstva rada u period smanjenog
broja djece
Ravnatelj, voditelji
objekata, koordinatori
ostalih struktura
Po potrebi
Ravnatelji, voditelji
Svibanj, lipanj
USTROJSTVO RADA
-prikupljanje podataka, analiza, utvrĊivanje i
provoĊenje kodeksa ponašanja, praćenje kvalitete
provoĊenja
-provoĊenje direktnih uvida u cjelokupan procec
-izrada Plana godišnjih odmora I preraspodjele
radnog vremena
-izrada povremenih analiza (radno vrijeme,
ranojutarnji i kasnopopodnevni boravak djece)
Ravnatelj, odgojnoobrazovni i drugi radnici
-utvrĊivanje-ostvarivanje posebnih programa,
potreba roditelja za ped.g.2014./2015.
-objedinjavanje rezultata upisa za ped.g.2014./2015.
Ravnatelj, struĉni tim
Travanj
Komisija za upis djece
Svibanj
Izrada Plana i programa rada tijekom ljetnog
perioda
Izrada izvješća Plana iprograma rada za 2013./2014.
Struĉni tim
Lipanj
Ravnatelj, odgojnoobrazovni radnici
lipanj
89
ZADAĆE U ODNOSU NA
NOSITELJ
VRIJEME
Odgojno-obrazovni
radnici
Tijekom godine
Ravnatelj, pedagozi,
odgojitelji
Tijekom godine
sukladno
financijskim
mogućnostima
-nabava radne odjeće
Ravnatelj
Tijekom godine
-pratiti stanje sigurnosti vanjskog prostora i igrališta
Ravnatelj
Tijekom godine
Tvrtka Mešić com
Kontinuirano
tijekom godine
Ravnatelj, tajnik
Tijekom godine
-izrada Plana prioritetnih potreba na odrţavanju i
opremanju objekata
Ravnatelj, tajnik
Studeni-prosinac
2013
-izrada Plana “Male komunalne akcije Gradske
ĉetvrti Stenjevec” za 2014.
Ravnatelj
Listopad-prosinac
MATERIJALNE UVJETE
-snimanje i analiza stanja objekata i opreme
(opremljenost odgojnih skupina didaktiĉkim i
drugim sredstvima), utvrĊivanje potreba
-informiranje odgojitelja o ponudi opreme, igraĉaka
imaterijala za rad s djecom-u neporednu nabavu
ukljuĉiti odgojitelje
-koordinirati praćenje izvršenja radova u centralnom
objektu
-koordiniranje aktivnosti vezanih uz zaštitu na radu
90
ZADAĆE U ODNOSU NA
NOSITELJ
VRIJEME
-poticati primjenu suvremenih spoznaja u
prostornom, materijalnom i suradniĉkom kontekstu
Odgojno-obrazovni
radnici, ravnatelj
Tijekom godine
-podrţavati suradniĉke odnose meĊu svim radnicima
Odgojno-obrazovni
radnici, ravnatelj
Odgojno-obrazovni
radnici, ravnatelj
Tijekom godine
Zdravstvena voditeljica,
odgojno-obrazovni
radnici, ravnatelj,
Tijekom godine
Struĉni tim
Po potrebi
Ravnatelj, struĉni tim
Listopad
-kao predsjednik povjerenstva sudjelovati u
ostvarivanju programa za pripravnike
Povjerenstvo za
staţiranje
Tijekom godine
-pratiti I vrednovati ostvarivanje Plana i programa
rada
Ravnatelj,
Tijekom godine
ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
-praćenje, evidentiranje, vrednovanje poslova i
zadataka odgojitelja u odnosu na zadovoljavanje
potrebe djeteta za igrom, odgojem i uĉenjem
-praćenje i unapreĊivanje odgojno-obrazovnog
procesa u dijelu osiguravanja uvjeta za kvalitetan
boravak na zraku
-sudjelovati u utvrĊivanju i praćenju individualnog
programa rada za djecu s posebnim struĉnim
potrebama
-imenovati odgojitelje-mentore
Tijekom godine
Odgojno-obrazovni
radnici
-praćenje dinamike ispisa i upisa
Komisija za upis
Tijekom godine
-provesti vrednovanje i samovrednovanje doprinosa
u radu
Ravnatelj, odgojnoobrazovni radnici
lipanj
91
ZADAĆE U ODNOSU NA
NOSITELJ
VRIJEME
SURADNJA S RODITELJIMA
-praćenje provedbe svih oblika suradnje s roditeljima Odgojno-obrazovni
Tijekom godine
radnici
-individualni razgovori s roditeljima (aktivno
slušanje, rješenja)
-suradnja s roditeljima na ureĊenju i odrţavanju
prostora (unutarnjeg, vanjskog)
Ravnatelj
Prema potrebi
Roditelji, odgojnoobrazovni radnici,
ravnatelj
Tijekom godine
-sudjelovanje u pripremi za upis djece za ped.god.
2014./2015. (informirati roditelje o prestrukturiranju
skupina, premještaju u druge objekte, upoznati ih sa
specifiĉnostima, posebnim programima)
-voĊenje sastanka s roditeljima novoupisane djece
Ravnatelj, odgojnoobrazovni radnici
Travanj
Ravnatelj, struĉni tim
Lipanj
Ravnatelj
Prema Planu i
programu
struĉnog
usavršavanja
Ravnatelj
Tijekom godine
Ravnatelj
Prema Godišnjem
planu i programu
STRUĈNO USAVRŠAVANJE
-sudjelovanje u radu struĉnih skupova na razini
vrtića I praćenje njihovog ostvarenja
ODGOJITELJSKO VIJEĆE
-inicirati predlaganje napredovanja u poloţaj zvanja
-osigurati prezentiranje struĉnih tema osobitog
znaĉaja
92
SURADNJA SA VANJSKIM ĈINBENICIMA
VRIJEME
-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Tijekom godine
- AZOO
Tijekom godine
- Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Tijekom godine
-Gradskaĉetvrti Stenjevec
Tijekom godine
-Policijska postaja Ĉrnomerec
Tijekom godine
-Centar za socijalnu skrb
Tijekom godine
-Dom zdravlja Zapad, medicina rada, sanitarni inspector Grada Zagreba,
higijensko-epidemiološka sluţba DZ Vrapĉe
-osnovne škole na podruĉnu naselja Špansko Oranice, Špansko i Malešnica
Tijekom godine
-Gradska uprava
Tijekom godine
- predsjednica Sindikata radnika u predškolskom odgoju Boţena Strugar ,
sindikalna povjerenica DV Sunĉana Gordana Novotniĉek
-vrtići Grada Zagreba
Tijekom godine
Tijekom godine
Tijekom godine
-nositelji kraćih programa u organizaciji vanjskih suradnika
Tijekom godine
-kulturno-umjetniĉke institucije
Tijekom godine
OSTALI POSLOVI
NOSITELJ
VRIJEME
-pripremiti sjednice i sudjelovati u radu
Upravnog vijeća
Ravnatelj,
predsjednik
Upravnog vijeća,
tajnik
Tijekom godine
Ravnatelj,
predsjednik
Upravnog vijeća,
tajnik, voditelj
raĉunovodstva
6x godišnje
Ravnatelj, tajnik,
Tijekom godine
-podnošenje izvješća o rezultatima poslovanja, o
radu vrtića i realizaciji zadaća iz Godišnjeg plana
i programa
-nadzirati poslove protupoţarne zaštite i
poduzimati propisane mjere
Odgovorna osoba
za zaštitu od
poţara
93
Po potrebi
RAZRADA GODIŠNJEG ZADUŢENJE SATI
Sati
Godišnje zaduţenje
Godišnji odmor
Ukupno
1984
264
1720
Razrada zaduţenja
Poslovi
Ustroj
Materijalni uvjeti
Odgojno-obrazovni rad
Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje
djece
Suradnja s roditeljima
Sjednice Odgojiteljskih vijeća
Sjednice Upravnog vijeća
Struĉno usavršavanje
Suradnja s društvenom sredinom
Ukupno:
Sati godišnje
435
340
250
250
172
25
43
115
90
1720
94
95
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
PSIHOLOGA
96
97
Godišnji plan i program rada psihologa izraĊen je u skladu s propisanim poslovima i zadacima
predškolskog psihologa, te sukladno postavljenim zadaćama s obzirom na bitnu zadaću ustanove u
ovoj radnoj godini. Plan i program razraĊen je u odnosu ne sudionike odgojno-obrazovnog rada.
Bitne zadaće i strategija provedbe u odnosu na dijete:
ZADAĆA
STRATEGIJA
NOSITELJ
VRIJEME
Praćenje psihofiziĉkog razvoja i napredovanja pojedinaĉnog djeteta, postavljanje razvojnih zadaća
i skrb o psihiĉkom zdravlju djece:
1.1. Otkrivati i procjenjivati aktualne i
potencijalne razvojne potrebe djeteta
kod prijema u vrtić
a) praćenje tijeka prilagodbe
Inicijalni razgovor
s roditeljima
ind. razgovori
upitnik
individualne liste
praćenja za svako
novoupisano dijete
b) prije polaska u školu: procjena
razvojnog statusa djece u godini prije
polaska u školu – procjena psihološke
zrelosti
primjena
psihodijagnostiĉkih
tehnika i
postupaka:
Progresivne
matrice u boji
(CPM), Bender
geštalt test LB-R,
ind. rad s djecom
98
psiholog
struĉne
suradnice
zdravstveni
voditelj
odgojitelji
svibanj
lipanj
tijekom godine
psiholog
studeni
prosinac
sijeĉanj
veljaĉa
oţujak
travanj
rujan, listopad
tijekom godine po
potrebi
ZADAĆA
STRATEGIJA
NOSITELJ
VRIJEME
neposrednim
promatranjem u skupini,
ind. rad s djecom,
primjena psihološkog
instrumentarija: Razvojni
test Ĉuturić (RTĈ), skale
procjene,
konzultacije s
odgojiteljima
pisanje mišljenje o
djetetu, sudjelovanje u
pisanje vrtićkog nalaza i
mišljenja
odgojitelji
struĉne
suradnice,
odgojitelji,
zdravstvena
voditeljica
tijekom
godine
a) stimulirati pojedina razvojna podruĉja s
naglaskom na pripremu djeteta za školu
(vjeţbe vizomotorne percepcije i
koordinacije, socijalne i emocionalne
kompetencije)
ind. rad s djecom
psiholog
Sijeĉanj,
veljaĉa,
oţujak
b) provesti u skupinama školskih
obveznika program prevencije
zlostavljanja djece – CAP
radionice, ind. razgovori
s djecom
CAP-ovi
pomagaĉi:
psiholog,
pedagog,
zdravstveni
voditelj
oţujak
travanj
1.2. Psihologijski utvrĊivati osobitosti
djetetovih potreba u razvoju, sustavno ih
pratiti u djece s potencijalnim, prolaznim
ili trajnim posebnim potrebama
a) prikupljati i obraditi podatke o djetetu
b) utvrĊivati osobitosti obiteljskog i
vrtićkog okruţenja u kojem se dijete
razvija – imati naglasak na zaštitnim
ĉimbenicima djetetova razvoja
1.3. Osmišljavati i provoditi razliĉite
programe i psihološke tretmane radi
pomoći djetetu s posebnim potrebama
99
tijekom
godine
ZADAĆA
STRATEGIJA
1.4. Sudjelovati u njezi i odgoju djece kroz
praćenje procesa u skupinama i adekvatnog
zadovoljavanja djetetovih potreba
a) vršiti uvid u odgojno-obrazovni proces i
razmjenu iskustava u rješavanju problema, praćenje tijeka
prilagodbe, pojedinih
segmenata odgojnob) pratiti efekte odgovarajućih postupaka
obrazovnog procesa,
vezano uz dijete s posebnom potrebom
komunikacijskoginterakcijskog aspekta,
socio-emocionalne
klime…)
razgovori s odgojiteljima
1.5. Voditi psihologijsku dokumentaciju o
djetetu
a) voditi pojedinaĉni dosje o razvoju
ind. dosje djeteta
djeteta kod kojeg postoji izraţena
simptomatologija i posjeduje medicinsku i
psihološku dokumentaciju, te pratiti efekte
ind. rada s djetetom ili u drugim
specijalistiĉkim ustanovama
dnevnik rada
b) voditi dnevnu realizaciju provedenih
zadaća
1.6. Osmišljavati i provoditi istraţivanja i
programe u cilju unapreĊivanja rada u
skupinama
a) preispitivati vaţnost cjelokupnog
biljeţenje, promatranje,
konteksta na djetetov optimalni razvoj
instrumenti praćenja,
(naglasak na komunikaciju) kroz timsko
skale procjene
djelovanje
razvojne liste – liste za
b) poticati efikasnije praćenje djetetova
sistematsko praćenje
razvoja u svim dobnim skupinama – izrada razvoja, izrada i primjena
razvojnih lista s konkretnim zadacima za
IOOP-a
testiranje razvoja, izrada individualnih
programa za djecu iznadprosjeĉnih i
ispodprosjeĉnih postignuća
100
NOSITELJ
VRIJEME
struĉne
suradnice,
odgojitelji
tijekom
godine
struĉne
suradnice,
odgojitelji
tijekom
godine
struĉne
suradnice,
zdravstvena
voditeljica
tijekom
godine
psiholog
tijekom
godine
struĉne
suradnice,
odgojitelji
tijekom
godine
struĉne
suradnice
odgojitelji,
tijekom
godine
Bitne zadaće u odnosu na odgojitelje:
ZADAĆA
STRATEGIJA
NOSITELJ
VRIJEME
SuraĊivati i pomoći da se upoznaju, prepoznaju i prihvate prolazne i trajne posebne potrebe, te
zadovolje razvojne potrebe sve djece u skupini
1. Pruţanje smjernica odgojiteljima za
radni dogovori,
odgojitelji,
rujan
opservaciju i praćenje razvoja djece,
ind. konzultacije,
struĉne
listopad
njihovog napretka i postignuća
upute,
suradnice
sijeĉanj
protokoli,
travanj
pisani sadrţaj
2. Suradnja s odgojiteljima pri utvrĊivanju timovi potpore
odgojitelji,
listopad
i zadovoljavanju specifiĉnih odgojno –
struĉne
prosinac
obrazovnih potreba djeteta
suradnice,
sijeĉanj
zdravstvena
oţujak
voditeljica
travanj
svibanj
3. Pronalaţenje strategije za podrţavanje i konzultacije
odgojitelji,
prosinac
poticanje kompetencija djeteta – u
psiholog
sijeĉanj
podruĉju psihomotornog, kognitivnog,
veljaĉa
socio-emocionalnog razvoja i kreativnosti
oţujak
4. Senzibilizirati i informirati odgojitelje u dogovori, pisani
CAP
studeni
pogledu novih spoznaja vezanih uz
materijali,
pomagaĉi:
travanj
program sigurnosti djeteta i zaštite od
psiholog,
zlostavljanja CAP, komunikacijskopedagog,
interakcijske procese i suradnju s
zdravstveni
roditeljima
vod.
5. Primjena suvremenih oblika suradnje s
Ciklus radionica
voditelji
veljaĉa
roditeljima putem ciklusa radionica
„Rastimo zajedno“ programa:
oţujak
„Rastimo zajedno“
za odgojitelje
psiholog i
Pomagati odgojiteljima u odabiru naĉina,
odgojitelj
vrste i sadrţaja komunikacije s roditeljima
u cilju promicanja efikasnije suradnje.
101
Bitne zadaće u odnosu na roditelje:
ZADAĆA
STRATEGIJA
NOSITELJ
VRIJEME
Uz pomoć podataka iz psihološke i obiteljske anamneze što cjelovitije spoznati djetetov razvojni
status te otkrivati potencijalne i pratiti aktualne posebne potrebe.
1. ProvoĊenje inicijalnih razgovora s
upitnik za
Struĉne
svibanj
roditeljima novoprimljene djece
intervju,
suradnice
lipanj
razgovor
zdravstveni
srpanj
voditelj
rujan
tijekom godine
2. Informiranje roditelja o rezultatima
praćenja i psihologijske procjene djeteta
razgovor
psiholog
tijekom godine
odgojitelji
3. Savjetodavni rad sa roditeljima oko
rješavanju specifiĉnih teškoća vezanih za
razvoj djeteta, prevladavanju kriza te
razvoju pozitivnih roditeljskih vještina
4. Rad sa roditeljima u planiranju i
provedbi postupaka iz podruĉja ranih
intervencija
- radionice i predavanje iz CAP programa
razgovor,
konzultacije,
savjetovanje
psiholog
po potrebi
Radionice CAP
programa
studeni
5. Educiranje roditelja iz djelokruga
razvojne psihologije i srodnih podruĉja-o
osobinama razvoja, razvojnim potrebama,
pravima djece, kvalitetnoj komunikaciji i
primjerenim odgojnim postupcima
Promoviranje partnerskih odnosa roditelja
sa vrtićem.
Ciklus radionica
„Rastimo
zajedno“
CAP
pomagaĉi:
psiholog,
pedagog,
zdravstveni
voditelj
voditelji
programa:
psiholog i
odgojitelj
102
listopad,
studeni, prosinac
Bitne zadaće u odnosu na društvo:
ZADAĆA
STRATEGIJA
NOSITELJ VRIJEME
Suradnja s struĉnim institucijama, odgojno – obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama,
ustanovama socijalne skrbi, strukovnim organizacijama, društvima i pojedincima vezano uz
realizaciju svih ciljeva rada psihologa:
1. Suradnja sa odgojno-obrazovnim
kontakti
struĉne
tijekom godine
ustanovama: vrtićima, školama sa
konzultacije
suradnice
našeg podruĉja
dogovori
2. Suradnja sa specijaliziranim
kontakti
struĉne
tijekom godine
ustanovama (Poliklinika za zaštitu
konzultacije
suradnice
djece grada Zagreba), zdravstvenim
dogovori
ustanovama (Klaićeva, KBC Rebro)
pod ĉijom su skrbi djeca našeg vrtića
- dogovor i razmjena informacija o
djeci s PP i TUR
3. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb kontakti, dogovori
tijekom godine po
potrebi
4. Sudjelovanje u radu sekcije
predškolskih psihologa
sastanci sekcije
psiholozi
tijekom godine
5. Hrvatsko psihološko društvo
kontakti,
konzultacije
kontakti,
konzultacije
psiholozi
po potrebi
psiholozi
po potrebi
6. Hrvatska psihološka komora
7. Agencija za odgoj i obrazovanje
seminari, struĉna
usavršavanja
103
po potrebi
Zadaće i strategije rada u odnosu na ĉlanove Struĉnog tima:
ZADAĆA
STRATEGIJA
NOSITELJ
VRIJEME
Timski raditi na programiranju i realizaciji osnovnih zadaća i poslova u godišnjem planu i programu
rada vrtića i evaluaciji postignuća, te izradi godišnjeg izvješća Ustanove
1. Izrada vlastitog Plana rada, te usklaĊivanje
dogovori, ankete, ST
tijekom
djelatnosti s ostalima ĉlanovima ST, zajedniĉki
godine
rad na bitnom zadatku
- praćenje i valorizacija postignutih rezultata,
analize
valorizacija primjenjivosti izraĊenih indikatora
2. Redovni rad u okviru ST i OV
dogovori
ST
tijekom
godine
3. Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća o
dogovori,
ST
tijekom
ostvarivanju plana i programa rada
protokol
godine
valorizacije
4. VoĊenje dosje djeteta s posebnim potrebama
ind. dosje djeteta ST
tijekom
godine
5. Sudjelovanje u kreiranju promjena u cilju
razgovor
ST
rujan
unapreĊivanja odgojno-obrazovnog procesa u
rasprava
tijekom
skladu sa suvremenim spoznajama iz podruĉja
dijalog
godine
psihologije
6. ProvoĊenje Programa „Rastimo zajedno“ u
kontakti
ST
tijekom
suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i
konzultacije
godine
„CAP programa“ s udrugom roditelja „Korak po
korak“
7. Sudjelovanje u stvaranju temeljnih uvjeta za
razgovor
ST
tijekom
ostvarivanje djetetovih prava, uvaţavanje
konzultacije
godine
pravnih propisa i etiĉkih pravila u svrhu
po potrebi
osiguranja djetetove dobrobiti, zastupanje i
reagiranje na povredu djetetovih prava
104
Bitne zadaće u odnosu na pripremanje, planiranje i programiranje te struĉno usavršavanje psihologa:
ZADAĆA
STRATEGIJA
VoĊenje propisane dokumentacije i priprema za rad:
1.Priprema i realizacija svih
pisani materijal
aktivnosti psihologa
2. Izrada upitnika i sredstava za snimanje
pisani materijal
inicijalnog stanja i izrada anketa, protokola i
ostalih sredstava praćenja i valorizacije rada
na bitnom zadatku kod djece, roditelja i
odgojitelja
3. VoĊenje dokumentacije o praćenju
pisani materijal
razvoja djece (posebice djece s PP) o
poduzetim mjerama i postignutim
rezultatima (formiranje zajedniĉkog dosjea
za svu djecu s PP)
4. Redovito voĊenje dokumentacije o
pisani materijal
vlastitom radu u godini
5. VoĊenje evidencije o permanentnom
pisani materijal
struĉnom usavršavanju
6. Struĉno usavršavanje psihologa
Ukljuĉivanje u sve oblike struĉnog
radionice,
usavršavanja psihologa koje organizira
diskusije
HPD, HPK i Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa
7. Stalno praćenje i prouĉavanje domaće i
struĉna
strane literature i periodike s podruĉja
literatura,
psihologije odgoja i obrazovanja, te drugih
periodika
podruĉja
105
NOSITELJ
VRIJEME
psiholog
tijekom godine
ST
tijekom godine
ST
tijekom godine
psiholog
tijekom godine
psiholog
tijekom godine
tijekom godine
Sekcija
predškolskih
psihologa,
psiholog
psiholog
tijekom godine
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGA
Godišnje zaduţenje
Godišnji odmor
Ukupno
Dani
Sati
248
31
217
1984
248
1736
Dnevna i tjedna struktura poslova i radnih zadaća
Poslovi
Planiranje, programiranje, dokumentiranje
Poslovi i zadaci usmjereni na dijete
Poslovi i zadaci usmjereni na odgojitelje
Suradnja s roditeljima
Suradnja s društvenom sredinom
Struĉno usavršavanje
Ostali poslovi
Dnevni odmor
Ukupno:
Sati dnevno
1
2,5
1,5
1
0,25
1
0,25
0,5 sati
8 sati
106
Sati tjedno
5
12,5
7,5
5
1,25
5
1,25
2,5 sati
40
Sati godišnje
217
542,5
325,5
217
54,3
217
54,3
108,5
1736
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
ZDRAVSTVENOG VODITELJA
107
108
PODRUĈJE
RADA
POSLOVI I RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
VRIJEME
OSTVARIVANJA
u odnosu na dijete
Skrb za zdravlje i
sigurnost djece:
1.UtvrĊivanje,praćenje i procjenjivanje zdravstvenog
statusa djeteta:
prilikom upisa u vrtić, za vrijeme boravka djeteta u
grupi,u akutnim situacijama bolesti ili
povreĊivanja,praćenje i stvaranje uvjeta za boravak
djece s zdravstvenim osobitostima.
2.ProvoĊenje mjera s ciljem unapreĊenja kvalitete i
oĉuvanja zdravlja djece:
ostvarivanje primarnih potreba djece ,,pravilna
izmjena dnevnih
aktivnosti tijekom dana
dnevni nadzor nad elementarnim uvjetima ţivota
djece u vrtiću:higijensko -zdravstveni
uvjeti,mikroklimatski uvjeti
provoĊenje sanitarno-higijenskih mjera
provoĊenje protuepidemioloških mjera,
provoĊenje sigurnosno
zaštitnih mjera u unutarnjem i vanjskom
prostoru,preventivne mjere za postizanje kvalitete
zdravlja usvajajući zdrave stilove ţivota. Sudjelovanje
u organizaciji i pripremi djece za boravak djece na
jednodnevnim izletima,ljetovanju,zimovanju ,u
prirodi Grad mladih, u rekreativnim programima.
3.Poslovi evidentiranja i voĊenja propisane
dokumentacije vezani uz dijete:
Otvaranje i aţuriranje zdravstvenog kartona za dijete ,
VoĊenje evidencije pobola.
VoĊenje evidencije epidemiološkog nadzora,
VoĊenje evidencije antropometrijskog mjerenja za
dijete,voĊenje evidencije povreda.
Sudjelovanje u stvaranju uvjeta za boravak
Djece s zdravstvenim i drugim specifiĉnostima
U vrtiću te prema planu uvid u integraciju djeteta u
grupi i aţuriranje dokumentacije.
4.ProvoĊenje odgovarajućih mjera i postupaka za
djecu koju je potrebno zdravstveno
zbrinuti :pruţanje adekvatne pomoći djetetu
s akutnim zdravstvenim promijenjenim
stanjem,zbrinjavanje povrijeĊenog djeteta.
109
Kontinuirano tijekom
godine
Svakodnevno
Po potrebi
PODRUĈJE RADA
Planiranje i provoĊenje
Prehrane
Ostvarivanju higijenskih uvjeta
potrebnih za boravak djece u
vrtiću/jaslicama
POSLOVI RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
u odnosu na dijete
1. Planiranje prehrane prema
propisanim standardima za
prehranu djece predškolske dobi
izrada jelovnika za djecu
s posebnim potrebama u
prehrani . Praćenje prihvaćenosti
namirnica od djece.
2. Praćenje provoĊenja prehrane u
grupi i rad na promicanju kulturno
higijenskih navika za vrijeme jela:
(okruţenje,ozraĉje,fleksibilnost
samostalnost prema razvojnim
mogućnostima).
3.Rad na stvaranju uvjeta za
provoĊenje prehrane pripreme
i distribucije u skladu s naĉelima
Haccapa
4.Sudjelovanje u promišljanju
razvojno – primjerenog konteksta
za prehranu djece
Organizacijski ,vremenski i
materijalni uvjeti)
1. Edukativni rad s djecom
primjena postupaka i podrţavanje
razvojno –primjerenih postupaka u
svakodnevnim situacijama (osobna
higijena,odrţavanje ĉistoće
unutarnjeg i vanjskog
prostora,razgovori i demonstracije
postupaka s ciljem usvajanja
navika) kod djece primjereno dobi.
2.Edukacija djelatnika i nadzor
nad provoĊenjem postupaka
ĉišćenja u vanjskom i unutarnjem
prostoru
korištenju kemijskih sredstava za
ĉišćenje i ispravnim odlaganjem
otpada.
110
VRIJEME OSTVARIVANJA
Tjedno i prema potrebi
Kontinuirano i prema potrebi
kroz godinu
Kontinuirano kroz godinu
Kontinuirano kroz godinu
Na poĉetku godine,prema
potrebi
PODRUĈJE RADA
ProvoĊenje preventivnih mjera
radi oĉuvanja zdravlja djece
Rad na zadovoljavanju primarnih
potreba djece uvaţavajući
individualne potrebe djeteta
Edukativno-savjetodavni rad
na ostvarenju optimalnih sanitarno
–higijenskih uvjeta
potrebnih za boravak djece
ProvoĊenje procesa prehrane
djece
POSLOVI RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
u odnosu na odgajatelja
1.ProsljeĊivanje podataka
odgajateljima o zdravstvenim i
primarnim potrebama djece.
2.Struĉna pomoć i upućivanje
odgajatelja na zdravstvene
specifiĉnosti djece u njihovoj
skupini i primjerene postupke
(zdravstvene teškoće privremene i
trajne,posebnosti u prehrani).
3.Kontinuirana suradnja s
odgajateljima glede ostvarivanja
uvjeta za djecu s zdravstvenim
osobitostima.
4.Edukacija odgajatelja za postupke
zbrinjavanje djeteta u akutnim
zdravstvenim potrebama.
1.Struĉna pomoć odgajateljima i
edukacija odgajatelja o vaţnosti
pravovremenog zadovoljenja
primarnih potreba djeteta.
2. Suradnja na iznalaţenju
postupaka i stvaranju uvjeta.
1.Procjena prostora,opreme
I upućivanje odgajatelja na
odrţavanje potrebnih
mikroklimatskih uvjeta za boravak
djece.
2.Upućivanje odgojitelja na
postupanje u skladu s protokolima
sigurnosti za vrijeme boravka djece
na otvorenom prostoru.
3. Edukacija i upoznavanje
odgajatelja s provoĊenjem
Sanitarno –higijenskih uvjeta
4.Upućivanje odgojitelje na
zakonom propisane sanitarne
preglede.
1.Zajedniĉko promišljanje za
organizaciju provoĊenja prehrane
u grupama uvaţavajući naĉela
fleksibilnosti procesa.
VRIJEME OSTVARIVANJA
Poĉetkom godine ,po potrebi
Poĉetkom godine,po potrebi
Kontinuirano kroz godinu
Rujan, Kontinuirano kroz godinu
Kontinuirano kroz godinu
po potrebi
Kontinuirano kroz godinu
Rujan, Kontinuirano kroz godinu
ljetni mjeseci
Kontinuirano kroz godinu
Kontinuirano kroz godinu
Prema zakonskom roku
111
PODRUĈJE RADA
Informativno-savjetodavni
savjetodavni rad s roditeljima
Edukativno-savjetodavni rad s
roditeljima
POSLOVI RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
2.Praćenje procesa i pomoć
odgajateljima kod promišljanja
primjene samostalnosti i stvaranja
primjerenog okruţenja za vrijeme
jela .
3.Edukacija odgajatelja o potrebi i
vaţnosti uravnoteţene prehrane te o
utjecaju prehrane na zdravlje
djeteta.
3. Ukljuĉivanje i upućivanje
odgajatelja u prehranu djece s
Posebnim potrebama u prehrani.
4.UtvrĊivanje pravila za
obiljeţavanje roĊendana djeteta u
grupi.
U odnosu na roditelje
1.Suradnja s roditeljima prilikom
upisa djeteta u vrtić radi dobivanja
informacija o zdravstvenim
specifiĉnostima djeteta.
2.UsklaĊivanje postupaka obitelji i
vrtića prilikom zadovoljavanja
primarnih potreba djeteta .
3.Individualni razgovori s
roditeljima djece s posebnim
potrebama u prehrani.
4.Individualni razgovori s
roditeljima djece s zdravstvenim
osobitostima(medicinska
dokumentacija,izrada plana
postupaka kod potrebnih
zdravstveni specifiĉnosti djeteta.
5.Razgovor s roditeljima u svezi
prehrane djece kod djece s
posebnostima ,informiranje
roditelja o uoĉenim promjenama
vezanim za zdravlje.
Dogovor s roditeljima oko
poduzimanju adekvatnih mjera i
postupaka u svezi nastale situacije.
Pisani materijali za roditelje u
kutiću,letci,pismo za roditelje
Po potrebi organiziranje plenarni i
grupni roditeljski sastanci.
112
VRIJEME OSTVARIVANJA
Na poĉetku godine i kontinuirano
kroz godinu
Kontinuirano kroz godinu
Na poĉetku godine i prilikom
Promjene zdravstvenog stanja
djeteta
Po potrebi
Kontinuirano
Kontinuirano kroz godinu
Kontinuirano kroz godinu
Po potrebi
Kontinuirano i po potrebi
Po potrebi
PODRUĈJE RADA
Edukativno savjetodavni rad s
ĉlanovima SRZ i ravnateljicom
Edukativno instruktivan rad sa
djelatnicima :kuhinjskim osobljem
Suradnja s djelatnicama zaduţenim
za rad na odrţavanju optimalnih
sanitarno-higijenskih uvjeta u
vrtiću
POSLOVI RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
U odnosu na ostale djelatnike
1.Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana
i programa vrtića.
2.Suradnja u svezi ostvarivanja uvjeta
za boravak djece u vrtiću i za boravak
djece u drugim klimatskim uvjetima
kao i pripremi djece za rekreativne
programe.
3.Suradnja s ĉlanovima SRZ u vrtiću
glede osiguravanju uvjeta za djecu s
posebnim potrebama.
1.Savjetodavni rad i suradnja s
kuhinjskim osobljem kod planiranja jelovnika
praćenja i planiranja prehrane u skladu
s aktualnim društvenim dogaĊanjima
2.kontrola uskladištenja , pripreme
hrane po naĉelima Haccap-a .
kontrola plana postupka ĉišćenja i
dezinfekcije, kuhinjskog prostora i
skladišta , kontrola pripreme i
distribucije hrane .
kontrola kvantitete i koliĉine
3.Upućivanje djelatnika na izvršenje
zakonom propisanih regula .
4.Suradnja radi organizacije rada
kuhinjskih djelatnika.
1.Suradnja s tehniĉkim osobljem u
svezi odrţavanja higijene unutarnjeg i
vanjskog prostora, opreme ,
didaktiĉkih predmeta,pravilno
provoĊenje mjera ĉišćenja
,dezinfekcije,i kontroliranje provoĊenje
D.D.,mjera
odrţavanje vanjskog prostora i opreme
na igralištu
3.Upućivanje djelatnika
na izvršenje zakonom propisanih
regula.
4.Suradnja
radi organizacije rada djelatnika.
113
VRIJEME OSTVARIVANJA
Na poĉetku godine
Kontinuirano kroz godinu
Kontinuirano i prema potrebi
Kontinuirano tijekom godine
Kontinuirano tijekom godine
Kontinuirano tijekom godine
PODRUĈJE RADA
Suradnja s vanjskim ĉimbenicima :
zavodom Andrija Štampar
HE- epidemiološkom sluţbom
sanitarna inspekcija
pedijatar ,stomatolog
POSLOVI RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
U odnosu na ostale djelatnike
1.Suradnja za:kontrola praćenja
provoĊenja i uvoĊenja Haccap
sustava,kontrola kvalitete i kvantitete
obroka,kontroli primjene sanitarnohigijenskih standarda kontroli
primjene poštivanja zakonskih regula.
2 . Suradnja s pedijatrima radi
dobivanja podataka o zdravstvenim
specifiĉnostima
djeteta i potrebnim
postupcima za vrijeme boravka u
vrtiću.
3.Suradnja sa HE radi
praćenja
epidemiološke situacije i
postupanja prema napucima
HE
sluţbe.
4.
Suradnja stomatologom radi provedbe
preventivnih mjera za zaštitu zubi
djece u vrtiću.
5.Suradnja sa
sanitarnim inspektorom i
specijaliziranim sluţbama radi kontrole
i provedbe zakonom propisanih
higijensko-sanitarnih uvjeta u vrtiću.
114
VRIJEME OSTVARIVANJA
PODRUĈJE RADA
Struĉno usavršavanje
POSLOVI RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
Osobno struĉno usavršavanje
i ostali poslovi
1.Individualno struĉno
usavršavanje:struĉna literatura .
2.Interni grupni oblici struĉnog
usavršavanja sudjelovanje u
Odgojiteljskom vijeću,internim
struĉnim aktivima,radionicama.
3.Organizacija struĉnih predavanja
zdravstvene tematike za roditelje i
djelatnike.
4.Struĉno usavršavanje van
ustanove:prisustvovanje struĉnim
skupovima,seminarima,savjetovanjima.
5.Ostali poslovi:
rad s ostalim ĉlanovima struĉnog tima
na izradi godišnjeg plana i programa
rada vrtića,godišnjeg izvješća
vrtića,sudjelovanje u izradi pojedinih
programa,voĊenje osobne
dokumentacije . VoĊenje zdravstvene
dokumentacije na nivou vrtića
(Zdravstveni karton djeteta,evidencije
povreda ,pobola,epidemioloških
indikacija,antropološka
mjerenja,evidencije praćenja
provoĊenja Haccapa,evidencije
sanitarnih knjiţica i higijenskog
minimuma).
VoĊenje evidencije i nabava radne
odjeće i obuće ,nabava sredstava i
sanitetskog materijala za prvu pomoć.
Sudjelovanje u organizaciji
izlete,športsko-rekreativnih programa
djece,priprema djece za boravak u
drugim klimatskim uvjetima i izletima.
Praćenje potreba za potrošnim
materijalom (papirne
konfekcije,sanitetskih sredstva i
sredstva za rad tehniĉkog i kuhinjskog
osoblja.
Organizacija rada tehniĉkog osoblja.
Sudjelovanje u dogaĊanjima na nivou
vrtića i promidţbi vrtića.
Instrumentarij praćenja,
procjenjivanja i vrednovanja
postignuća
115
VRIJEME OSTVARIVANJA
PODRUĈJE RADA
Sudjelovanje u izradi
i primjeni razliĉitog
instrumentarija praćenja
POSLOVI RADNE ZADAĆE
U ODNOSU NA POJEDINE
SUDIONIKE PROCESA
Osobno struĉno usavršavanje
i ostali poslovi
Praćenje i evidencija pobola djece
Praćenje i evidencija povreda djece
Antropološka mjerenja djece
VoĊenje individualnog
zdravstvenog kartona za dijete
voĊenje evidencije djece s
zdravstvenim osobitostima
evidencija sanitarno- higijenskog
nadzora
Evidencija
epidemioloških indikacija
evidencija sanitarnih knjiţica i
higijenskog minimuma
Evidencija lista praćenja po
naĉelima HACCAPA
116
VRIJEME OSTVARIVANJA
GODIŠNJE ZADUŢENJE I STRUKTURA RADNOG VREMENA
ZDRAVSTVENOG VODITELJA
Godišnje zaduţenje
Godišnji odmor
Ukupno
Dani
248
32
216
Sati
1984
256
1728
Dnevna i tjedna struktura poslova i radnih zadaća
Poslovi
Neposredni rad
Timski rad
VoĊenje dokumentacije
Ostali poslovi
Pauza
Ukupno:
Sati dnevno
5
1,5
0,5
0,5
0,5
8 sati
Sati tjedno
25
7,5
2,5
2,5
2,5
40
117
Sati godišnje
1080
324
108
324
108
1728
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA
LOGOPEDA
118
119
1. ZADAĆE U ODNOSU NA DIJETE
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
Otkrivanje djece s poremećajima govorno-jeziĉne
komunikacije:
a) logopedska opservacija:
- u okviru timske vrtićke opservacije djece s PP/TUR
- praćenje djece s uoĉenim odstupanjima u govornojeziĉnom razvoju
b) logopedska dijagnostika:
- trijaţno ispitivanje govora djece
- ispitivanje govorno-jeziĉnog statusa pojedinog
djeteta
- timska razvojna procjena (logoped i psiholog)
- ispitivanje razvijenosti predvještina ĉitanja i pisanja
kod djece školskih obveznika
c) izrada mišljenja logopeda /
sudjelovanje u izradi vrtićkog nalaza i mišljenja
Individualan terapeutski rad (izdvajanjem iz skupine
u namjensku prostoriju ili kabinetski uz dovoĊenje
od strane roditelja) s djecom s poremećajima
govorno-jeziĉne komunikacije :
 poremećaj izgovora
 usporen govorno-jeziĉni razvoj i nedovoljno
razvijen govor
 nedovoljno razvijene predvještine ĉitanja i
pisanja
 poremećaji fluentnosti govora
 jeziĉne teškoće
 poremećaji glasa
Priprema za individualan rad, voĊenje
dokumentacije o djeci te o provedenim
rehabilitacijskim postupcima
logoped
kontinuirano
tijekom godine
struĉni suradnici
odgojitelji
logoped
rujan-studeni i po
potrebi
kontinuirano
logoped
logoped
rujan-listopad
po potrebi
logoped/psiholog
logoped
po potrebi
listopad-travanj
struĉni suradnici,
odgojitelji
logoped
kontinuirano
120
kontinuirano
tijekom godine
(listopad-svibanj)
kontinuirano
tijekom godine
(listopad-svibanj)
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
Osiguravanje uvjeta za odgovarajuće poticanje
govorno-jeziĉnog i komunikacijskog razvoja sve
djece:
logoped
kontinuirano
struĉne suradnice
tijekom godine
- praćenje odgojno-obrazovnog procesa
odgojitelji
- poticanje promjena u procesu koje pospješuju
uspješnu komunikaciju i interakcije svih sudionika,
potiĉu komunikacijski i govorno-jeziĉni razvoj djece
te razvoj predvještina ĉitanja, pisanja i raĉunanja
2. ZADAĆE U ODNOSU NA ODGOJITELJE
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
Osiguravanje uvjeta za odgovarajuće poticanje
govorno-jeziĉnog razvoja sve djece:
logoped
kontinuirano
logoped
kolovoz, rujan ili po
potrebi tijekom
godine
- prijenos općih bitnih informacija o djetetu
(prikupljenih tijekom inicijalnih razgovora) ili o
govorno-jeziĉnom statusu djeteta, po provedenom
ispitivanju govorno-jeziĉnog statusa)
- prijenos informacija o razvijenosti predvještina
ĉitanja i pisanja kod djece školskih obveznika, po
provedenom ispitivanju navedenog
odgojitelji
logoped,
odgojitelji
po provedenom
ispitivanju
- suradnja i dvosmjerna komunikacija u praćenju i
procjeni govorno-jeziĉnog razvoja sve djece
- savjetovanje i osnaţivanje kompetencija odgojitelja
s ciljem unapreĊivanja odgojno-obrazovnog procesa
(poticanje govorno-jeziĉnog razvoja djece, razvijanje
komunikacijskih kompetencija odgojitelja) - putem
tromjeseĉnih timskih planiranja, radnih dogovora,
individualnih konzultacija
- timsko planiranje i djelovanje s ciljem poticanja
razvoja predvještina ĉitanja, pisanja i raĉunanja,
osobito u godini pred polazak u školu - tromjeseĉna
timska planiranja, radni dogovori
121
logoped
odgojitelji
kontinuirano i prema
planu vrtića
struĉne
suradnice
logoped
odgojitelji
struĉne
suradnice
kontinuirano
tijekom godine
prema planu vrtića
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
- organiziranje uvjeta za prijem djeteta s posebnim
potrebama (s podruĉja govorno-jeziĉne
komunikacije) u vrtićku skupinu
logoped
po potrebi
- struĉna pomoć i podrška, upućivanje na struĉnu
literaturu
Timski rad u odnosu na djecu s posebnim
potrebama/TUR:
struĉni tim
logoped
kontinuirano
struĉni tim
kontinuirano
odgojitelji
- timska izrada vrtićkog nalaza i mišljenja
- timska izrada, provedba i evaluacija provedbe
individualiziranih odgojno-obrazovnih programa
logoped
kontinuirano
logoped
po potrebi
- savjetovanje odgojitelja o naĉinima tretiranja
pojedinih govorno-jeziĉnih poremećaja u vrtićkoj
skupini (prilagodba komunikacije, okruţenja,
sadrţaja...)
struĉni
suradnici
prema planu vrtića
- aktivi za odgojitelje po vodstvom struĉnih
suradnica
struĉni
suradnici
periodiĉki
- informiranje odgojitelja o planiranju, provedbi i
rezultatima logopedske terapije, razmjena
informacija o djetetovom cjelokupnom razvoju
- sudjelovanje u radu timova potpore prema vrsti
posebnih potreba te timski sastanci prema ciljanoj
tematici
122
3. ZADAĆE U ODNOSU NA RODITELJE
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
Otvorena suradnja i partnerski odnos s roditeljima s
ciljem kvalitetne procjene i poticanja govornojeziĉnog razvoja djeteta :
logoped
kontinuirano
tijekom godine
- prikupljanje podataka u sklopu formiranja
anamnestiĉke slike o djetetu
- prijenos informacija roditeljima o rezultatima
ispitivanja govorno-jeziĉnog statusa djeteta i/ili o
rezultatima ispitivanja razvijenosti predvještina
ĉitanja i pisanja djece školskih obveznika
- savjetodavni rad s roditeljima u odnosu na rad s
djetetom u obitelji ili o naĉinima tretiranja govornojeziĉnih poremećaja u obiteljskom okruţenju
- voĊenje dokumentacije o individualnim
razgovorima s roditeljima
Prikupljanje podataka o djetetu tijekom inicijalnih
razgovora s roditeljima i djecom (tijekom upisa)
struĉni tim
svibanj, lipanj ili po
potrebi
Suradnja i savjetodavni rad s roditeljima:
struĉni tim
prema planu vrtića
- u obliku roditeljskih sastanaka -
logoped
Sastanci za roditelje školskih obveznika na temu
„Spremnost djece za školu“
struĉni tim
listopad
Sastanak za roditelje novoupisane djece
struĉni tim
prema planu vrtića
- drugi oblici komunikacije (letci,struĉni ĉlanci i sl.)
123
4. ZADAĆE U ODNOSU NA DRUŠTVO
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
Suradnja s vanjskim ĉimbenicima s ciljem
unapreĊivanja rada s djecom s posebnim potrebama i
TUR ili organiziranja uvjeta za prijem djece s
posebnim potrebama u redovni vrtićki program
struĉni tim
po potrebi
vanjski
suradnici
(Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport te
savjetnica za djecu s TUR; Poliklinika SUVAG,
ERF, Specijalna bolnica Goljak, Centar za odgoj i
obrazovanje Slava Raškaj, razne udruge...)
Suradnja sa specijaliziranim ustanovama s ciljem
logoped
sveobuhvatnog dijagnostiĉkog procesa ili proširenja i vanjski
usklaĊivanja rehabilitacijskih postupaka
suradnici
po potrebi
struĉni tim
Suradnja sa školama zajedniĉkog upisnog podruĉja s
ciljem prijenosa informacija o djeci koja odlaze u
školu
struĉni
suradnici
travanj-lipanj
Suradnja s vanjskim ĉimbenicima s ciljem
obogaćivanja i proširivanja odgojno-obrazovnog
procesa (posjeti školi, udrugama, ustanovama;
izleti...)
logoped
prema planu vrtića
struĉni tim
odgojitelji
124
5. ZADAĆE U ODNOSU NA INDIVIDUALNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
Struĉno usavršavanje prisustvom najavljenim
struĉnim skupovima:
- 1.drţavni skup logopeda u odgoju i obrazovanju
AZOO
listopad 2013.
- znanstveno-struĉni simpozij "Interdisciplinarni
pristup u lijeĉenju rascjepa usne i nepca"
HLD, Kliniĉka
bolnica
Dubrava
studeni 2013.
Stalno struĉno usavršavanje u odnosu na struĉni
logopedski rad:
logoped
kontinuirano
- sudjelovanje na struĉnim predavanjima i ostalim
oblicima edukacije
- sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih logopeda
grada Zagreba te Hrvatskog logopedskog društva
- individualno struĉno usavršavanje praćenjem
struĉne literature, periodike
prema najavljenim
terminima kroz
godinu
HLD Sekcija
predškolskih
logopeda
periodiĉki sastanci
Sekcije
kontinuirano
125
6. ZADAĆE U ODNOSU NA RAVNATELJA I ĈLANOVE STRUĈNOG TIMA
ZADAĆE I STRATEGIJE OSTVARIVANJA
NOSITELJ
VRIJEME
OSTVARIVANJA
Suradnja u odnosu na Godišnji plan i program
rada vrtića:
ravnateljica
tijekom godine
struĉni tim
o
u izradi,
rujan
o
u provedbi,
tijekom godine
o
u valorizaciji rada.
lipanj
Sudjelovanje na redovnim sastancima ĉlanova
struĉnog tima te na sjednicama Odgojnog vijeća
tijekom godine
Suradnja s ravnateljem i ST vezano za upis djece
te prijem djece s posebnim potrebama i TUR
ravnateljica
struĉni tim
svibanj, lipanj ili po
potrebi
Timski rad u odnosu na djecu s PP i TUR:
struĉni tim
kontinuirano
- provedba opservacijskog postupka
- timska procjena djeteta od strane psihologa i
logopeda
logoped, psiholog
- izrada vrtićkog nalaza i mišljenja te izrada
IOOP-a
struĉni
suradnici,odgojitelji
- izrada modela integracije djece s TUR
- voĊenje centralnog registra djece s PP
struĉni suradnici
- izrada internih vrtićkih protokola o postupanju
u odnosu na gore navedenu problematiku
Unos i aţuriranje podataka o djeci u e-Matici
DV grada Zagreba
logoped
kontinuirano
admin.djelatnica
upisna komisija
Sudjelovanje u radu upisne komisije
ĉlanovi upisne
komisije,
ravnateljica
Periodiĉki tijekom
godine, svibanjlipanj
GODIŠNJE ZADUŢENJE SATNICE:
Ukupno zaduţenje za radnu godinu 2013./2014. iznosi 1984 sata (248 radnih dana), umanjuje se za
224 sata (28 dana) godišnjeg odmora pa iznosi 1760 sati.
126
POSLOVI LOGOPEDA U ODNOSU NA:
1.
NEPOSREDAN RAD:
VREMENA
DNEVNO
SATI GOD.
5h
1100
-s djecom
- s roditeljima
- praćenje i vrednovanje procesa
2.
TIMSKI RAD U USTANOVI
1,5 h
330
3.
VOĐENJE INDIVIDUALNE STRUĈNE
DOKUMENTACIJE
0,5 h
110
4.
INDIVIDUALNO STRUĈNO USAVRŠAVANJE I
RAZLIĈITI OBLICI SURADNJE
0,5 h
110
5.
DNEVNI ODMOR
0,5 h
110
8h
1760
UKUPNO:
127
PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA
Pedagog :Danica Varićak
128
129
OPĆI PODATCI O UŢEM VRTIĆKOM OKRUŢENJU
LOKACIJA / OBJEKAT
: Djeĉji trg 2 – Centralni objekat
VELIĈINA VRTIĆA
: 12 grupa
STRUKTURA GRUPA
UZRAST
BROJ GRUPA
BROJ
UPISANE DJECE
MLAĐE
JASLIĈKE
STARIJE
1
19
4
96
5
115
MLAĐE
VRTIĆKE
6
156
SREDNJE
VRTĆKE
1
30
UKUPNO
VRTIĆ
7
186
SVEUKUPNO
12
301
UKUPNO
JASLICE
130
SUDIONICI/
SUBJEKTI
DJELOVANJE / OBLICI / AKTIVNOSTI
U ODNOSU NA BITNE ZADAĆE
1. Sudjelovanje u prikupljanju podataka te utvrĊivanju razvojnih
i specifiĉnih potreba djeteta / djece u skupini
- tijekom prijema u vrtić... tijekom sudjelovanja u vrtićkom
programu... u situacijama evidentnih ili indiciranih posebnih
odgojno obrazovnih potreba
DIJETE
1.1. Pripremanje i provoĊenje opće ili specifiĉne pedagoške obrade
pojedinog (konkretnog) djeteta
 ProvoĊenje direktnih i posrednih uvida (razgovori, praćenje ,
pedagoške snimke, opserviranje, ...) u svrhu spoznavanja
djetetovih:
o razvojnih mogućnosti i aktualnih potreba
o osjećaja, stajališta i mišljenja u odnosu na najbliţe okruţje
u kojem se razvija
o specifiĉnih sklonosti i interesa
o kvaliteta komunikacije, aktivnosti i interakcija kojima (ni) je
sklono
o Odgojno ( širi pojam!) iskustvo ( izvanvrtićki odgojni i
obrazovni utjecaji )



sudjelovanje u timski osmišljenom praćenju adaptacije djeteta
sudjelovanje u timski osmišljenom opserviranju djeteta s
evidentnim ili indiciranim posebnim odgojno –obrazovnim
potrebama
osmisliti i izraditi pedagoški dio dokumenta Model inegracije, za
svako dijete s teškoćom ukljuĉeno u vrtićki program
1.2. Pripremanje i provoĊenje općih ili ciljanih pedagoških uvida u
odgojnoj grupi
 Snimanje, praćenje, prouĉavanje, istraţivanje kvalitete provoĊenja
cjelovitog ili odabranih dijelova odgojno obraz. Procesa te
iniciranje promjena (dnevni ritam izmjene programskih aktivnosti
i rutinskih situacija, programska ponuda i materijalno prostorni
uvjeti, metodologija struĉnog rada, odnosi i karakteristike
komunikacije)
131
SUDIONICI/
SUBJEKTI
DJELOVANJE / OBLICI / AKTIVNOSTI
U ODNOSU NA BITNE ZADAĆE
2 . Sudjelovanje u timskom stvaranju sinteza o djetetu i njegovoj
odgojnoj stvarnosti
2.1.Strukturiranje pedagoškog nalaza i mišljenja o djetetu ( sastavni dio
cjelovite slike djeteta)
 analiziranje prikupljenih podataka, ĉinjenica i utvrĊivanje razine
„edukativnog zdravlja» djeteta te kvalitete njegove odgojne
stvarnosti
 strukturiranje pedagoških zakljuĉaka o inicijalnoj razini
uravnoteţenog razvoja djeteta te preporuka o ukljuĉivanju u ciljanu
( konkretnu) grupu i program
 sugeriranje pedagoških mjera (odgojnih i obrazovnih ) u
individualiziranju programa
DIJETE
2..2.Izrada i prezentiranje procjene nivoa i uĉinkovitosti dostignute
pedagoške prakse i primjene suvremenih pedagoških standarda u
konkretnoj grupi
 analize pedagoških situacija i problema (posebice vezano uz
komunikaciju i interakcije te uz rajzvoj pojma o sebi )
 analize pedagoške dokumentacije, odgajateljskog portfolia i
ostalih izvora dokumentiranja o djetetu /djeci u konkretnom
odg.obr. procesu )
 sudjelovanje u grupnim refleksijama, akcijskim istraţivanjima i
mijenjaju aktualne vrtićke pedagoške stvarnosti
2.3.Izrada i prezentiranje smjernica za za kreiranje primjerenih grupnih
odgojno obrazovnih programa
D) upućivanje u povoljan vremenski , materijalno prostorni i
tematsko sadrţajni kontekst za svu djecu u grupi
E) sudjelovanje u : izboru programskih aktivnosti i sadrţaja sukladnih
specifiĉnim potrebama, mogućnostima i interesima pojedine djece i
izradi vremenika
F) zajedniĉko promišljanje strategije rada u grupi na odgoju za ljudska
prava i demokraciju
G) rad na pomoći u rješavanju pedagoških problema pojedinca i
skupine
 praćenje unošenja i procjene uĉinkovitosti, promjena u djetetovu
pedagošku stvarnost (posebice u odnosu na kvalitetu komunikacije
prema i o djetetu /djeci )
132
SUDIONICI/
SUBJEKTI
DJELOVANJE / OBLICI / AKTIVNOSTI
U ODNOSU NA BITNE ZADAĆE
3. Sudjelovanje u strukturiranju razvojnog, cjelovitog vrtićkog
grupnog kurikuluma
3.1.Strukturiranje razvojnog i cjelovitog pedagoškog pristupa na razini
vrtića i grupe (sastavni dio vrtićkog kurikuluma)- vrtić «organizacija
koja uĉi»



DIJETE




provoĊenje sustavnih i akcijskih istraţivanja aktualnog vrtićkog
odgojno obrazovnog procesa u cjelini , prema planu prof.M Šagud
i prema planiranim projekatima )
predlaganje i sudjelovanje u ostvarivanju strategije unapreĊivanja
odgojno obrazovnog procesa (pedagoške vizije)
izrada prijedloga poticajnih promjena i novina u odnosu na sve
segmente kulture vrtića (vrijednosne stavove o djetetu
,komunikacijske procese, vremensku i materijalno prostornu
dimenziju ) praćenje ostvarivanja i evaluacija postignuća
izrada i prezentiranje smjernica za kreiranje raznovrsnih odgojno
obrazovnih programa
sudjelovanje u odabiru ,te organiziranje i praćenje aktivnosti
zabavnog i umjetniĉkog karaktera ( predstave, posjete, izloţbe,
druţenje, vrtićke sveĉanosti…)
predlaganje i sudjelovanje u ostvarivanju pedagoških projekata
sudjelovanje u izradi i provoĊenju specifiĉnih strategija kao npr.
 oţivotvorenja djeĉjih prava
 razvoja demokratskih odnosa
3.2. Sudjelovati u sustavnom uvoĊenju , praćenju i procjenjivanju
programa ranog uĉenja engleskog jezika , te pozitivna iskustva ugraĊivati
u pripremi za verifikaciju drugih posebnih programa
133
SUDIONICI/
SUBJEKTI
ODGAJATELJI
DJELOVANJE / OBLICI / AKTIVNOSTI
U ODNOSU NA BITNE ZADAĆE
1.Sudjelovanje u jaĉanju struĉne kompetencije odgajatelja ukljuĉiva- njem
u pripremu i realizaciju struĉnih skupova u, i izvan vrtića
 Praćenje, procjenjivanje i pomaganje odgojitelju u :
-osuvremenjivanju i trajnom unaprjeĊivanju odg.-obr. procesa,
posebice u dijelu komunikacije sa djetetom /djecom refleksiji odgojno-obrazovne prakse, a posebice sa aspekta teme str.
skupa za koji se priprema ili ga ostvaruju
 Promoviranje i demonstriranje suvremenih metodiĉkih i
interakcijskih pristupa u odgojno obrazovnom radu
 Sudjelovanje u stvaranju i transformiranju optimalno poticajnog
grupnog konteksta
- pedagoški struĉni prijedlozi i ideje za intervencije u prostorno
materijalnom okruţenju sa aspekta dobrobiti i ukljuĉenosti svakog
djeteta
-sa aspekta specifiĉnosti djeteta > individualiziranog i integracijskog
programa
 Savjetovanje suvremenih pedagoški osmišljenih postupaka i
utjecaja na djetetov cjelovit razvoj, posebice na :
- poticanje razvoja komunikacijskih vještina (verbalna i neverbalna
komunikacija !)
- razvoj pojma o sebi, svojim potrebama i pravima
- podruĉja u kojima dijete ima posebne potrebe
 Savjetovanje i pomaganje odgojitelju u organiziranju, provoĊenju,
praćenju, refleksiji i evaluiranju razliĉitih oblika suradnje s
roditeljima
-posebice u razvijanju vještina potrebnih za kvalitetne komunikacijske poruke prema djetetu i roditeljima
 Pruţa struĉnu pomoć u voĊenju propisane pedagoškedokumentacije
 Upućuje u kvalitetnije i funkcionalnije naĉine dokumentiranja i
izvješćivanja o postignućima u ostvarivanju razvojnih i odgojnih
zadaća
 Suradnja s odgojiteljima u pripremi raznovrsnih oblika prezentiranja
struĉnog rada i postignuća u vrtiću i izvan njega
2.Timski strukturiran naĉin rada implementirati i u rad interesnih grupa
 Predlaganje i sudjelovanje u pripremi i provedbi prigodnih
dogaĊanja i povremenih aktivnosti djece (planski stvorene situacije)
u vrtiću i izvan njega
 Sudjelovanje u izradi programa rada interesnih skupina i razradi
strategije na ostvarivanju istog
134
SUDIONICI/
SUBJEKTI
ODGAJATELJI
DJELOVANJE / OBLICI / AKTIVNOSTI
U ODNOSU NA BITNE ZADAĆE
3.Ispitivanje i prepoznavanje potreba odgajatelja za edukacijama,
iniciranje organizacije istih te sudjelovanje u provedbi:
 samostalno organiziranje i provedba suvremenih oblika
kolektivnog struĉnog usavršavanja odgojitelja u vrtiću vezano uz
suradnju s roditeljima, komunikacijske vještine , oblikovanje
materijalne sredine
 Sudjelovanje u edukacijama za odgojitelje vezano uz
informatiĉko osposobljavanje , djeĉja i roditeljska prava, rad s
djecom s TUR…
4.Informiranje odgojitelje i razmjena relevantnih informacije znaĉajnih za
struku/ praksu, vrtić i djelatnost
5.Sudjelovanje u izradi, provoĊenju i vrednovanju Programa staţiranja
odgojitelja, programa studentske prakse, ostvarivanje specifiĉnih
programa, aktivnosti i projekata s djecom
135
DJETETOVA
OBITELJ/
RODITELJI
1. Aktivnosti saznavanja potreba djeteta i njegove obitelji te upoznavanje
obitelji s institucijom djeĉjeg vrtića
 sudjelovanje u radu Komisije za upis djece u djeĉji vrtić i formiranje
odgojnih grupa djece -kao pedagoški supervizor, na poĉetku godine
 sudjelovanje u izradi i analizi pedagoškog instrumentarija za
prikupljanje inicijalnih i relevantnih podataka o djetetu i njegovoj
obitelji (potrebama, navikama i odgojnim stilovima kojima je dijete
okruţeno u obitelji)
 provoĊenje inicijalnih interwieva s roditeljima i pedagoško
opserviranje djeteta
2.Stvarati uvjete za dvosmjernu interakciju i jasnu komunikaciju kao
participaciju obitelji u ţivotu vrtića / odgojne grupe:
(su- odluĉivanje u utvrĊivanju kurikuluma, sudjelovanja u ţivotu odgojne
grupe, u povremenim ped. projektima, u kreiranju posebnih materijalnih i/ili
programskih aktivnosti za djecu)
2.1. na razini vrtića
 pripremanje, provoĊenje i evaluacija pedagoških aspekata
roditeljskih sastanaka na razini vrtića
 izraĊivanje i distribuiranje promidţbenog materijala
 izraĊivanje i distribuiranje pisanih poruka i materijala za roditelje
 sudjelovanje u aţuriranju vrtićke web stranice
2.2.na razini grupe
 provoĊenje savjetodavnih aktivnosti za roditelje (individualni
razgovori, tematski roditeljski sastanci,)
 savjetodavne aktivnosti s roditeljima vezano uz ukljuĉivanje
roditelja u kreiranje i realizaciju dijela programa rada s djecom
3. sudjelovanje u izradi i analizi razliĉitih instrumenata roditeljske evaluacije
te u raznovrsnim oblicima prezentaciji dobivenih pokazatelja
3.1. Stvarati uvjete za roditeljske evaluacije vrtićkih programa za djecu,
koji su u primjeni (redoviti programi, Program uĉenja engleskog jezika,
konkretne integracijske programe )
 sugeriranje forme i sadrţaja evaluacijskih, anketnih listi, upitnika i
sliĉno…
 sudjelovanje u obradi i interpretaciji podataka
 promišljanje postupaka po dobivenim rezultatima
3.2. sustavno procjenjivati i podizati razinu zadovoljenja roditeljskih
potreba i prava u uvjetima našeg vrtića
 iniciranje i promišljanje naĉina dvosmjerne pismene komunikacije s
roditeljima (klasiĉne i elektroniĉke)
 sudjelovanje u razradi i provedbi strategije pravovremenog i
kvalitetnijeg informiranja roditelja o djetetu i programu
136
SUDIONICI/
SUBJEKTI
DJELOVANJE / OBLICI / AKTIVNOSTI
U ODNOSU NA BITNE ZADAĆE
1. Sudjelovanje u u timskom planiranju
 u procesima strukturiranju autentiĉnog vrtićkog kurikuluma
 u definiranju poslova u provedbi bitnih zadaća i projekata vrtića
 u timskom definiranju jedinstvene strategije cjelovitog pristupa
djetetu i zastupanja djetetovog najboljeg interesa
STRUĈNI TIM
2. Sudjelovanje u struĉnoj razmjeni informacija (informacije iz aktivnosti
suradnika i vrtića te informacije iz struke)
3.Sudjelovanje u timskom oblikovanju konteksta za djecu s posebnim
potrebama
4. Sudjelovanje u timskom promoviranju i provedbi suvremenih oblika
partnerstva s roditeljima (struĉne prezentacije, pisani i elektroniĉki
materijali, javne prezentacije, otvorena vrata vrtića, manifestacije i
dogaĊanja na lokalnoj, gradskoj i drţavnoj razini)
DRUŠTVENO
OKRUŢENJE
1. Sudjelovanje u planiranju suradnje s društvenom zajednicom (na
godišnjoj i periodiĉnoj razini, strateški i operativno)
 Pedagoška prosudba i predlaganje modaliteta i partnera suradnje
u odnosu na njihovu primjerenost potrebama i pravima djeteta,
sigurnosnim aspektima, iskorištenosti resursa, aktualnim
zadaćama
2. Provoditi suradnju s djetetovim okruţenjem u cilju promicanja i zaštite
djetetovih prava, kvalitetnijeg zadovoljenja djetetovih aktualnih i
specifiĉnih potreba (kroz projekte u timovima vrtića i subjektima
zajednice, putem aktivnosti odgojnih skupina, individualno)
3. Prezentiranje postignuća vrtića radi informiranja ĉimbenika društvene
zajednice i afirmiranja djelatnosti
 nastupi i publikacije na struĉnim skupovima na lokalnoj,
ţupanijskoj i drţavnoj razini radi prezentiranja rezultata akcijskih
istraţivanja i drugih struĉnih tema sa ciljem jaĉanja senzibiliteta
javnosti za odgoj i njegov društveni znaĉaj
4. Sudjelovanje u educiranju struĉnjaka za rad u predškolskoj odgojnoobrazovnoj praksi (suradnja s GUOKŠ, MZOŠ, AZOO, fakultetima i dr.)
5. Suradnja sa drugim vrtićima iz okruţenja radi razmjene iskustava i
unaprjeĊenja djelatnosti, te u zajedniĉkim projektima
137
ZADUŢENJE SATNICE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2013./2014.
BR.
DANA
UKUPNO
SUBOTE
NEDJELJE PRAZNICI
12 radnih
dana
2 nedjelje
365
Zaduženje
RADNI
DANI
UKUPNO
SATI
RADA
248
1984
256
1728
satnice
pedagogine
STRUKTURA SATNICE
DNEVNO
TJEDNO
Neposredni rad
5 sati
25 sati
Ostali rad
2 sata
10 sati
Odgojna vijeća
Suradnja s roditeljima
0,5 sati
2,5 sati
Struĉno usavršavanje
Dnevni odmor
0,5 sati
138
2,5 sati
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 783 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content