ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Με την παρούσα αίτηση θα ήθελα να

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
______________________________________
Με την παρούσα αίτηση θα ήθελα να εγγραφώ ως μέλος στο «Πρόγραμμα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι
τους όρους συμμετοχής και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του
προγράμματος.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:
Ονοματεπώνυμο:
Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου
Πλήρης Διεύθυνση:
Δήμος:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ημερομηνία:
Υπογραφή αιτητή/τριας:
........................................
Επισυνάπτω τα πιο κάτω απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1.
Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
2.
Αντίγραφο λογ/σμού ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, υδατοπρομήθειας
3.
Βεβαίωση άδειας παραμονής
(για Υπηκόους Τρίτων Χωρών)
4.
Βεβαίωση παρακολούθησης σπουδών
(για Υπηκόους Τρίτων Χωρών)