ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙ Ν

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ
I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ανακοινώνει την έναρξη του προγράµµατος παραχώρησης
Υποτροφιών σε νέους Κύπριους φοιτητές που φοιτούν σε Κυπριακά Πανεπιστήµια για το έτος 2015.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 12.00ΜΜ
Συνεχίζοντας την στήριξή της προς την Παιδεία, η ΣΚΤ θα παρέχει 50 υποτροφίες ετησίως για τα
επόµενα τέσσερα έτη σε άτοµα που φοιτούν σε Κυπριακά Πανεπιστήµια.
Συγκεκριµένα, θα προσφέρονται σαράντα (40) υποτροφίες ετησίως ύψους 2.000 ευρώ έκαστη σε
φοιτητές Πτυχιακών Προγραµµάτων και δέκα (10) υποτροφίες ετησίως ύψους 3.000 έκαστη σε φοιτητές
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων.
Οι υποτροφίες θα δίνονται στη βάση οικονοµικών, κοινωνικών, και ακαδηµαϊκών κριτηρίων.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
∆ικαίωµα για υποβολή αίτησης για υποτροφία έχουν φοιτητές που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Φοιτητές που κατέχουν κυπριακή υπηκοότητα και κατοικούν µόνιµα στις περιοχές που ελέγχονται από
την Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
2. Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα της οικογένειας του αιτητή/ της αιτήτριας δεν υπερβαίνει
τις 10.000 ευρώ.
3. Είναι φοιτητής/φοιτήτρια πλήρους φοίτησης σε οποιοδήποτε έτος φοίτησης (για το ακαδηµαϊκό έτος
2014-2015) και φοιτά σε Κυπριακά Πανεπιστήµια, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού (Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας,
Πανεπιστήµιο Frederick, UCLan-Cyprus, Πανεπιστήµιο Neapolis).
4. Είναι φοιτητής/φοιτήτρια Πτυχιακού Προγράµµατος (πρώτο πτυχίο) και δεν έχει εξασφαλίσει άλλο
πτυχίο προηγουµένως ή είναι φοιτητής/φοιτήτρια Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, επιπέδου Μάστερ
(πρώτο µεταπτυχιακό) και δεν έχει ολοκληρώσει άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα προηγουµένως.
5. Έχει ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο πλήρους φοίτησης (για σκοπούς
εξασφάλισης ακαδηµαϊκής επίδοσης).
6. Ο ίδιος ο φοιτητής ή οι γονείς του (σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι εξαρτώµενός τους) να είναι
µέλος/µέλη σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυµα.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για καθορισµό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος, λαµβάνεται υπόψη το
συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα και διαιρείται µε τον αριθµό των εξαρτώµενων µελών της
οικογένειας.
Το συνολικό ακαθάριστο οικογενειακό εισόδηµα είναι το ακαθάριστο εισόδηµα όλων των µελών της
οικογένειας, δηλαδή πριν από την αφαίρεση οποιουδήποτε φόρου, ή εισφοράς, το οποίο προέρχεται
από αντιµισθία, µισθωτή απασχόληση, κέρδος από επιχείρηση, από ακίνητη ιδιοκτησία, από τόκους,
µερίσµατα ή άλλη πηγή (πχ δηµόσιο βοήθηµα).
Ο όρος οικογένεια περιλαµβάνει τους γονείς του φοιτητή ή/και τα εξαρτώµενα τέκνα. Εξαρτώµενα
άτοµα της οικογένειας λογίζονται οι γονείς, ο αιτητής και άλλα άγαµα τέκνα µη εργαζόµενα, τα οποία
διαµένουν µε την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε
σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό ή υπηρετούν τη
2
στρατιωτική τους θητεία, ή τέκνα που στερούνται µόνιµα την ικανότητα για συντήρησή τους
ανεξάρτητα από την ηλικία.
Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαµος, ή είναι γονέας ο ίδιος, ή είναι µη εξαρτώµενος λόγω
ηλικίας και αυτοσυντήρησης, ως οικογένεια λογίζονται ο αιτητής, ο/η σύζυγος του αιτητή και τυχόν
εξαρτώµενα τέκνα.
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ:
• Πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, όπως αυτές
καθορίζονται από τους κανονισµούς των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων µέχρι το τέλος του 2014.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που φοιτητής διεκδικήσει και εγκριθεί παράλληλα για υποτροφία και
από το πρόγραµµα της ΣΚΤ αλλά και από άλλο πρόγραµµα υποτροφιών του ΣΠΙ στο οποίο είναι
µέλος, τότε θα ισχύσει µόνο η µία εκ των δύο (επαφίεται στην κρίση της ΣΚΤ ποιά από τις δύο θα
ισχύσει).
∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης για χορηγία δεν εξυπακούει, κατ’ ανάγκην την παραχώρηση
υποτροφίας έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι δεν θα σταλούν
προσωπικές επιστολές προς τους αιτητές που δεν θα εξασφαλίσουν υποτροφία.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι υποτροφίες θα δοθούν µετά από αντικειµενική και αδιάβλητη µοριοδότηση που λαµβάνει υπόψη την
οικονοµική κατάσταση του φοιτητή, ιδιάζουσες κοινωνικές καταστάσεις και την ακαδηµαϊκή επίδοση
του φοιτητή. Ο µέγιστος συνολικός αριθµός µονάδων που µπορεί να αποκοµίσει φοιτητής ανέρχεται σε
300. Οι 240 µονάδες αφορούν στα οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια και οι 60 στην ακαδηµαϊκή
επίδοση.
Τα κριτήρια και οι µονάδες για κάθε κατηγορία παρουσιάζονται στην Ενότητα ΙΙ. Η αξιολόγηση των
αιτήσεων θα γίνει από τριµελή υπο-επιτροπή της Επιτροπείας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας.
Για σκοπούς διαφάνειας, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της
Τράπεζας www.ccb.coop.com.cy και www.scholarships.coop.com.cy µε τον αριθµό ταυτότητας του
κάθε αιτητή.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία για το 2015 θα χορηγηθεί στο φοιτητή σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα
καταβάλλονται σε λογαριασµό του φοιτητή που διατηρεί ή θα δηµιουργήσει σε Συνεργατικό Πιστωτικό
Ίδρυµα της προτίµησής του.
Για τη διευκόλυνση του φοιτητή, θα εκδοθεί κάρτα στο όνοµά του, την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει
σε οποιαδήποτε αυτόµατη ταµειακή µηχανή του Συνεργατικού Κινήµατος.
3
ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων για παραχώρηση οικονοµικής βοήθειας σε φοιτητές που φοιτούν σε
Κυπριακά Πανεπιστήµια γίνεται µε βάση τα πιο κάτω κοινωνικοοικονοµικά και ακαδηµαϊκά κριτήρια.
1. ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (µέχρι 240 µονάδες)
1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(α) Ετήσιο κατά Κεφαλή Εισόδηµα
Η βαθµολογία για την οικονοµική κατάσταση του φοιτητή λαµβάνει υπόψη το ετήσιο κατά
κεφαλή εισόδηµα της οικογένειάς του.
Ετήσιο Κατά Κεφαλή Εισόδηµα
Μέχρι 1000
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001-7000
7001-8000
8001-9000
9001-10000
Μονάδες
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
(β) Περίπτωση ανεργίας γονέα του φοιτητή (εξαρτώµενοι φοιτητές) ή ανεργίας έγγαµων
φοιτητών που έχουν δική τους οικογένεια
Σε περίπτωση ανεργίας (η οποία είναι σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης)
οποιουδήποτε γονέα ή του ίδιου του φοιτητή σε περίπτωση που είναι έγγαµος ή έχει τέκνα θα
λαµβάνεται επιπρόσθετη βαθµολογία ίση µε 15 µονάδες (αν είναι και οι δύο γονείς άνεργοι θα
λαµβάνονται 30 µονάδες).
(γ) Ενοικίαση Χώρου ∆ιαµονής (ισχύει µόνο για φοιτητές-εξαρτώµενους που φοιτούν σε
πόλη εκτός της πόλης διαµονής της οικογένειάς τους λόγω σπουδών)
Εάν ο φοιτητής δεν διαµένει µε την οικογένεια του αλλά καταβάλλει αποδεδειγµένα ενοίκιο στην
πόλη φοίτησής του (η οποία είναι διαφορετική από την πόλη διαµονής της οικογένειας) θα
λαµβάνει 10 µονάδες.
4
1.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι µονάδες για την κοινωνική κατάσταση του φοιτητή καθορίζονται ως ακολούθως:
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους δυο γονείς
ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 25 ΕΤΩΝ, ΑΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΤΕΚΝΑ
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από ένα γονέα
ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ
ΤΟΥΣ
Σε περίπτωση που ο φοιτητής βρίσκεται υπό την αιγίδα του Γραφείου
Κοινωνικής Ευηµερίας
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από Μονογονεϊκή Οικογένεια
ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ
ΤΟΥΣ
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από Προσφυγική Οικογένεια
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από Εγκλωβισµένη Οικογένεια
Μονάδες
80
40
30
10
5
10
1.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Οι µονάδες για την κατάσταση υγείας του φοιτητή και µελών της οικογένειας του καθορίζονται ως
ακολούθως:
Πρόβληµα Υγείας
Σε περίπτωση που ο φοιτητής πάσχει αποδεδειγµένα από σοβαρό πρόβληµα
υγείας/αναπηρίας (θαλασσαιµικός, τυφλός, κωφός, καρκινοπαθής, καρδιοπαθής,
τετραπληγικός, παραπληγικός, βαριά κινητική αναπηρία, κατά πλάκα σκλήρυνση,
άτοµα µε ειδικές ικανότητες)
Σε περίπτωση που ο ένας (5 µονάδες) ή και οι δύο γονείς (10 µονάδες) πάσχουν
αποδεδειγµένα από σοβαρό πρόβληµα υγείας/αναπηρίας (θαλασσαιµικός,
τυφλός, κωφός, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθής, τετραπληγικός, παραπληγικός,
βαριά κινητική αναπηρία, κατά πλάκα σκλήρυνση, άτοµα µε ειδικές ικανότητες) ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ
ΤΟΥΣ
Μονάδες
20
5 /10
2. ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Οι µονάδες για την ακαδηµαϊκή επίδοση του φοιτητή βασίζονται στο γενικό µέσο όρο του φοιτητή
κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υποτροφία.
Συγκεκριµένα, για τους πρωτοετής φοιτητές λαµβάνεται υπόψην η βαθµολογία του πρώτου
ακαδηµαϊκού εξαµήνου 2014 και για τους φοιτητές 2ου µέχρι 4ου έτους λαµβάνεται υπόψην ο µέσος
όρος της βαθµολογίας όλων των προηγούµενων ακαδηµαϊκών εξαµήνων.
∆ηµόσια Πανεπιστήµια
8.5-10.0
6.5-8.49
5.0-6.49
Ιδιωτικά Πανεπιστήµια
3.5-4.0
2.7-3.49
2.0-2.69
Μονάδες
60
30
10
60
30
10
5
ΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι συµπληρωµένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραµµατεία της Υπηρεσίας Στρατηγικής και
Επικοινωνίας της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, Γρηγορίου Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία το
αργότερο µέχρι τις 13 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00 µµ. Η αίτησή σας µπορεί επίσης να παραδοθεί ΜΕ
ΤΟ ΧΕΡΙ στους υπεύθυνους λειτουργούς σε οποιοδήποτε από τα πιο κάτω σηµεία ΣΠΙ.
ΠΟΛΗ
ΟΝΟΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΣΠΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού 80, 2059
Στρόβολος
Αγίου Ιλαρίωνος 66
Καιµακλί, 1026 Λευκωσία
Συνεργατισµού 1, 2572
Πέρα Χωρίο
Γρ. Αυξεντίου 10-12, 2360
Αγ. ∆οµέτιος
Γρίβα ∆ιγενή 2, 2645
Εργάτες
Αρχ. Μακαρίου Γ' 200,
2311 Λακατάµια
Λεύκωνος 2, Αγλαντζιά
2122, Λευκωσία
Φώτη Πίττα 24Α, 2015
Στρόβολος
∆ηµοσθένη Σεβέρη 34,
1080 Λευκωσία
Λεωφ. Μακαρίου Γ' 18,
1065 Λευκωσια
Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 68,
6046 Λάρνακα
∆ηµήτριου Τυρίµου 9,
6041 Λάρνακα
Συνεργατισµού 1, 6018
Λάρνακα
Αρχ. Μακαρίου Γ' 24,
4876 Κυπερούντα
Γωνία Λεωφ. Σπύρου
Κυπριανού &
Συνεργατισµού, 4001
Μέσα Γειτονιά, Λεµεσός
Γλάδστωνος 97, 3032
Λεµεσός
ΑΜ/ΣΤΟΣ
ΠΑΦΟΣ
Μάριος Τσεριώτης
22719201
ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΤ∆
Νίκος Φαίδωνος
22301091
ΣΠΕ ΛΗ∆ΡΑ ΛΤ∆
Μαρία Παπαδοπούλου
22413140
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΠΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΛΤ∆
Αγγελική Πανόρκου
22474537
ΣΥΝ. ΤΑΜ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΤ∆
Έφη Ανδρεάδη
22589856
Μαρία Χαραλάµπους
22388468
Γιώργος Γεωργίου
22369034
ΣΤΑΣΚ ΛΤ∆
Άντρη Αναστασίου
22448359
ΣΤΥΤΕΤ ΛΤ∆
Νικολέττα Λακαταµίτου
22397119
ΣΟΤΑ∆ΥΚ ΛΤ∆
Γεωργία ∆ιονυσίου
22759538
Αννίτα Κουζάρη
24845265
Σκεύη Φιλίππου
24742803
ΣΠΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤ∆
Μαρία Κυριάκου
24669290
ΣΥΝ. ΤΑΜ. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ –
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤ∆
Τάσος Πολυδώρου
25813281
ΣΠΕ ΤΡΟΟ∆ΟΥΣ ΛΤ∆
Σαλώµη Αγαθοκλέους
25 509 301
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΠΕ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΛΤ∆
Ευανθία Χαραλάµπους
25856056
ΣΥΝ. ΤΑΜ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤ∆
Γιώργος Κωνσταντή
23958159
ΣΠΕ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΤ∆
Πρωταρά 205, 5291
Παραλίµνι
26200900
Σ.Τ ΠΑΦΟΥ ΛΤ∆
Κυπρολεοντος 1 8820
Πόλις Χρυσοχους-Πάφος
26843960
Σ.Τ ΠΑΦΟΥ ΛΤ∆
Πλατεία Κεννετυ 5 8047
Πάφος
Γιαννάκης Καλλασιδης
Χρυσω Μιχαήλ
ΣΠΕ ΤΑΜΑΣΣΟΥ – ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΤ∆
ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ-∆ΕΥΤΕΡΑΣ
ΛΤ∆
ΣΥΝ. ΤΑΜ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ∆
ΣΠΕ ΜΑΚΡΑΣΥΚΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤ∆
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε:
Ρένα Τριγγίδου
Γραφείο Στρατηγικής και Επικοινωνίας ΣΚΤ
Τηλ. 22743257, email: [email protected]
6
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, µελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και επεξηγήσεις
που δίνονται σε όλες τις σελίδες του εγγράφου
Παραλήφθηκε (για χρήση µόνο από τους παραλαµβάνοντες λειτουργούς)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΣΠΙ/ΣΚΤ:
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
ΟΝΟΜΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (Για επίσηµη χρήση µόνο από ΣΚΤ)
7
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης πριν
προχωρήσετε στη συµπλήρωσή της (σηµειώνοντας √).
Κατέχω Κυπριακή υπηκοότητα και κατοικώ µόνιµα στις περιοχές που ελέγχονται από την
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδηµα της οικογένειας µου δεν υπερβαίνει τις 10.000
ευρώ.
Είµαι φοιτητής/φοιτήτρια πτυχιακού προγράµµατος και δεν έχω εξασφαλίσει άλλο πτυχίο
προηγουµένως. Ή είµαι φοιτητής/φοιτήτρια µεταπτυχιακού προγράµµατος, επιπέδου Μάστερ
και δεν έχω ολοκληρώσει άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα προηγουµένως (διαγράψτε ότι δεν
ισχύει)
Έχω ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο στον κλάδο σπουδών
µου.
Είµαι φοιτητής/φοιτήτρια πλήρους φοίτησης σε ένα από τα πιο κάτω:
Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Πανεπιστήµιο Λευκωσίας,
Πανεπιστήµιο Frederick,
UCLan-Cyprus,
Πανεπιστήµιο Neapolis
Εγώ ή/και οι γονείς µου (σε περίπτωση εξαρτωµένων φοιτητών) είµαι/είµαστε Μέλη σε
Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυµα (ΣΠΙ)
ΣΠΙ ………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ
(γονέας/φοιτητής)…………………………………………….……………………
ΑΡ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
(γονέας/φοιτητής) ……………….…………………………………..……………..
8
IV ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Προτού συµπληρώσετε την αίτηση, µελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και επεξηγήσεις που
δίνονται πιο κάτω.
2. ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΤΗΣΗ
α) Για να θεωρείται πλήρης η αίτηση, θα πρέπει να συµπληρωθούν όλα τα πιο κάτω Μέρη και να
συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις:
• ΜΕΡΟΣ Α
-
«Προσωπικά Στοιχεία Αιτητή» σελ 10-11
• ΜΕΡΟΣ Β
-
«Κοινωνική Κατάσταση Οικογένειας Αιτητή» σελ 12-15
• ΜΕΡΟΣ Γ
-
«Οικονοµική Κατάσταση Οικογένειας Αιτητή» σελ 16-18
• ΜΕΡΟΣ ∆
-
«Εξουσιοδοτήσεις» σελ 19
• ΜΕΡΟΣ Ε
-
«∆ήλωση συγκατάθεσης για επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα» σελ 20
β) Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογούνται. Όσες αιτήσεις δεν πληρούν τις απαιτούµενες
προϋποθέσεις
ή/και
δε
συνοδεύονται
από
τα
απαραίτητα
δικαιολογητικά/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται
χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση.
γ) ∆εν
θα
γίνεται
δεκτή
η
εκπρόθεσµη
υποβολή
οποιωνδήποτε
δικαιολογητικών/βεβαιώσεων κτλ, που οφείλεται σε παράλειψη/ αµέλεια του αιτητή.
δ) Εάν το Πιστοποιητικό Ασφαλιστέων Αποδοχών και η Φορολογική Βεβαίωση αναγράφουν
διαφορετικά ποσά, θα λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό.
3. ΑΠΟΚΡΥΨΗ Η΄/ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Απόκρυψη ή/και µη προσκόµιση από τον αιτητή οποιουδήποτε στοιχείου που απαιτείται από την
αίτηση, συνεπάγεται σε αυτόµατο αποκλεισµό του από τη διαδικασία, µε υποχρέωση να
επιστρέψει το ποσό που του έχει χορηγηθεί.
4. ΨΕΥ∆ΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ
Αιτητής ο οποίος προβαίνει, σε γνώση του, σε ψευδή δήλωση ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή
παρέχει πληροφορίες, οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχος αδικήµατος και θα
λαµβάνονται όλα τα νόµιµα µέτρα εναντίον του.
Η ΣΚΤ δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή επιπρόσθετες πληροφορίες.
9
ΜΕΡΟΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ
Είναι απαραίτητη η συµπλήρωση όλων των στοιχείων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ- ΑΙΤΗΤΗ
Ονοµατεπώνυµο:……………………………………………………………………………………..
Αρ. Πολ. Ταυτότητας: ………………………………………………………………………………
Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων:……………………………………………………………………..
Ηµεροµηνία Γέννησης:………………………………………………………………………………
Έγγαµος / Άγαµος/ Άλλο (διαγράψτε ότι δεν ισχύει)
Εξαρτώµενα Μέλη Αιτητή (αν υπάρχουν)
(α) Σύζυγος: ΝAI/ΟΧΙ
(διαγράψτε ότι δεν ισχύει) (β) Αρ. Τέκνων: ……………………….
∆ιεύθυνση ∆ιαµονής: ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………..……………………………………………
Κινητό Τηλέφωνο: ……………………………………Σταθερό τηλέφωνο:……………………….
Email:………………………………………………………………………………………………….
∆ιεύθυνση Μόνιµης ∆ιαµονής Οικογένειας Αιτητή (για εξαρτώµενους φοιτητές):
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Κινητό Τηλέφωνο Μητέρας/Πατέρα Αιτητή (για εξαρτώµενους φοιτητές): …………………….
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Ηµεροµηνία Έναρξης Σπουδών: ………………………………………………………………
Επίπεδο (Πτυχιακό ή Μεταπτυχιακό-Μάστερ): ………………………………………………
Έτος φοίτησης (πχ 1ο, 2ο, 3ο κτλ):…………………………………………………………….
Πρόγραµµα /Κλάδος Σπουδών:……………………………………………………………..
Κανονική διάρκεια σπουδών σε έτη: …………………………………………………………..
Γενικός Μέσος Όρος πρώτου τριµήνου/εξαµήνου 2014 (για τους πρωτοετείς φοιτητές) και
µέσος όρος βαθµού προηγούµενων ακαδηµαϊκών εξαµήνων (για δευτεροετείς µέχρι
τεταρτοετείς φοιτητές): ……………………………………………………………………….
Όνοµα Πανεπιστηµίου: …………………………………………………………………………
10
Σηµειώστε √ στο κατάλληλο τετραγωνάκι και βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτετε το
σχετικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην αίτηση.
ΜΕΡΟΣ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ
ΕΠΙ∆ΟΣΗ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας φοιτητή
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Σηµειώστε
√
(για επίσηµη
χρήση µόνο)
∆Ι
Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής από το
Πανεπιστήµιο για το Σεπτέµβρη/Οκτώβριο 2014
Αναλυτική βαθµολογία πρώτου τριµήνου/εξαµήνου 2014
(για τους πρωτοετείς φοιτητές) και προηγούµενων
ακαδηµαϊκών εξαµήνων (για δευτεροετείς µέχρι
τεταρτοετείς φοιτητές).
Όπου εφαρµόζεται:
Βεβαίωση διαµονής αιτητή εκτός της πόλης διαµονής της
οικογένειας (απαιτείται ενοικιαστήριο συµβόλαιο για τη
διαµονή του αιτητή και πρόσφατος λογαριασµός
ΑΤΗΚ/ΑΗΚ για τη µόνιµη διεύθυνση διαµονής της
οικογένειας του αιτητή.)
Σύνολο µονάδων
11
∆Ι
ΜΕΡΟΣ Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
Ο όρος οικογένεια περιλαµβάνει τους γονείς του φοιτητή και εξαρτώµενα τέκνα. Ο
όρος εξαρτώµενα τέκνα περιλαµβάνει το φοιτητή και άλλα άγαµα τέκνα µη
εργαζόµενα, τα οποία διαµένουν µε την οικογένειά τους και δεν έχουν υπερβεί το
18ο έτος της ηλικίας τους, ή φοιτούν σε σχολές Μέσης, Ανώτερης ή Ανώτατης
εκπαίδευσης στην Κύπρο, ή στο εξωτερικό, ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία, ή τέκνα που στερούνται µόνιµα την ικανότητα για συντήρησή τους
ανεξάρτητα από την ηλικία.
Τα αδέρφια φοιτητές του αιτητή, θα υπολογίζονται ως εξαρτώµενα µέλη, εάν δεν
έχουν ξεπεράσει την κανονική διάρκεια σπουδών + 2 έτη. Για αδέρφια του αιτητή,
από 23 ετών και άνω (για γυναίκες) και από 25 ετών και άνω (για άντρες), οι
οποίοι δηλώνονται ως εξαρτώµενοι, πρέπει να προσκοµίζονται φορολογικές
βεβαιώσεις, καθώς επίσης πιστοποιητικά ασφαλιστέων αποδοχών.
Στην περίπτωση που ο αιτητής είναι έγγαµος, ή είναι γονέας ο ίδιος, ή είναι µη
εξαρτώµενος λόγω ηλικίας και αυτοσυντήρησης, ως οικογένεια λογίζονται ο αιτητής,
ο/η σύζυγος του αιτητή και τυχόν εξαρτώµενα τέκνα.
ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ
Γονείς
Αρ. ∆ελτίου
ταυτότητας
Ονοµατεπώνυµο
Μισθωτός / αυτοεργοδοτούµενος/
ιδιοκτήτης/µέτοχος εταιρείας/άνεργος
κτλ
Πατέρας
Μητέρα
Είναι απαραίτητη η συµπλήρωση όλων των στοιχείων
Εξαρτώµενα τέκνα
Ονοµατεπώνυµο
Ιδιότητα (ανήλικος,
µαθητής, φοιτητής/τρια,
στρατιώτης, άτοµο που
στερείται µόνιµα την
ικανότητα για
συντήρηση)
Αδελφός/αδελφή
Αδελφός/αδελφή
Αδελφός/αδελφή
Αδελφός/αδελφή
Αδελφός/αδελφή
Αδελφός/αδελφή
Αδελφός/αδελφή
Αδελφός/αδελφή
12
Ηλικία
Αρ. ∆ελτίου ταυτότητας
ΓΙΑ ΜΗ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΤΕΣ
Αιτήτρια/ής
Ονοµατεπώνυµο
Αρ. ∆ελτίου
ταυτότητας
-
-
Μισθωτός / αυτοεργοδοτούµενος/
ιδιοκτήτης/µέτοχος εταιρείας/άνεργος
κτλ
Σύζυγος
Είναι απαραίτητη η συµπλήρωση όλων των στοιχείων
Εξαρτώµενα τέκνα
Ονοµατεπώνυµο
Ιδιότητα (ανήλικος,
µαθητής, φοιτητής/τρια,
στρατιώτης, άτοµο που
στερείται µόνιµα την
ικανότητα για
συντήρηση)
Ηλικία
Αρ. ∆ελτίου ταυτότητας
Σηµειώστε √ στο κατάλληλο τετραγωνάκι όπου ισχύει και βεβαιωθείτε ότι
επισυνάπτετε το σχετικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην αίτησή σας
ΜΕΡΟΣ Β (Ι) ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Βεβαιώσεις φοίτησης για τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειας που
σπουδάζουν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014/2015
Αντίγραφα πιστοποιητικών γεννήσεως για όλα τα εξαρτώµενα τέκνα της
οικογένειας
Αντίγραφο στρατολογικής βεβαίωσης για τα τέκνα της οικογένειας που
υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2014/2015.
Όπου ισχύει:
Επίσηµη βεβαίωση για τους ενήλικες εξαρτώµενους (εκτός φοιτητών και
στρατιωτών)
13
Σηµειώστε
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ
Παρακαλώ σηµειώστε µε √ όσα από τα πιο κάτω ισχύουν στην περίπτωσή σας και
βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτετε το σχετικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στην αίτησή
σας:
ΜΕΡΟΣ Β (ΙΙ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός και από τους
δυο γονείς
Απαιτείται βεβαίωση λήψης επιδόµατος ορφάνιας και
πιστοποιητικό θανάτου
Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός από ένα γονέα
Απαιτείται βεβαίωση λήψης επιδόµατος ορφάνιας ή
επιδόµατος χηρείας και πιστοποιητικό θανάτου
Σε περίπτωση που ο φοιτητής βρίσκεται υπό την αιγίδα του
Γραφείου Κοινωνικής Ευηµερίας
Απαιτείται βεβαίωση από το Τµήµα Κοινωνικής
Ευηµερίας
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
Μονογονεϊκή Οικογένεια
Απαιτείται βεβαίωση από το Γραφείο Ευηµερίας (πχ
επίδοµα µονογονιού)
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από Προσφυγική
Οικογένεια
Απαιτείται αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας
Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από
Εγκλωβισµένη Οικογένεια
Απαιτείται
βεβαίωση
από
την
Επιτροπή
Ανθρωπιστικών Θεµάτων
Σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο γονέων του
εξαρτώµενου φοιτητή είναι άνεργος µέχρι και την
ηµεροµηνία συµπλήρωσης της αίτησης
Απαιτείται βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις ότι
είναι εγγεγραµµένος άνεργος
Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς του εξαρτώµενου
φοιτητή είναι άνεργοι µέχρι και την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης της αίτησης
Απαιτείται βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις ότι
είναι εγγεγραµµένοι άνεργοι
Σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής (έγγαµος ή/και µε
τέκνα) είναι άνεργος µέχρι και την ηµεροµηνία
συµπλήρωσης της αίτησης
Απαιτείται βεβαίωση από Κοινωνικές Ασφαλίσεις ότι
είναι εγγεγραµµένος άνεργος
14
Σηµειώστε
√
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(για επίσηµη
χρήση)
ΜΕΡΟΣ Β (ΙΙ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που ο φοιτητής πάσχει αποδεδειγµένα από
σοβαρό πρόβληµα υγείας/αναπηρίας (θαλασσαιµικός,
τυφλός,
κωφός,
καρκινοπαθής,
καρδιοπαθής,
τετραπληγικός, παραπληγικός, βαριά κινητική αναπηρία,
κατά πλάκα σκλήρυνση)
Απαιτείται επίσηµη ιατρική βεβαίωση ή όπου ισχύει:
βεβαίωση από την Υπηρεσία Χορηγιών και
Επιδοµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών ότι είναι
λήπτης της χορηγίας τυφλών, βεβαίωση από το Τµήµα
Κοινωνικής Ευηµερίας ότι είναι λήπτης δηµοσίου
βοηθήµατος για ακουστική απώλεια, βεβαίωση από το
τµήµα Κοινωνικής Ενσωµάτωσης Ατόµων µε Αναπηρία
ότι είναι λήπτης επιδόµατος βαριάς κινητικής
αναπηρίας
11.Σε περίπτωση που ο ένας (5 µονάδες) ή και οι δύο
γονείς (10 µονάδες) πάσχουν αποδεδειγµένα από σοβαρό
πρόβληµα υγείας/αναπηρίας (θαλασσαιµικός, τυφλός,
κωφός, καρκινοπαθής, καρδιοπαθής, τετραπληγικός,
παραπληγικός, βαριά κινητική αναπηρία, κατά πλάκα
σκλήρυνση, άτοµα µε ειδικές ικανότητες)
Απαιτείται πιστοποιητικό σύνταξης ανικανότητας για
εργασία µε ποσοστό τουλάχιστον 75% ή σύνταξη
αναπηρίας µε ποσοστό τουλάχιστον 60% από το
Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη
15
Σηµειώστε
√
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
(για επίσηµη
χρήση)
ΜΕΡΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ 2013
Στο συνολικό υπολογισµό του ακαθάριστου ετήσιου εισοδήµατος µιας οικογένειας
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:
1. Τα επίσηµα έγγραφα του έτους 2013 έστω και αν παρατηρηθούν κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους (2014/2015) διαφοροποιήσεις στα
ακαθάριστα ετήσια εισοδήµατα (όπως πχ µείωση εισοδηµάτων κτλ).
Εξαιρούνται µόνο οι περιπτώσεις θανάτου γονέων κατά το τρέχον
ακαδηµαϊκό έτος όπου θα λαµβάνονται υπόψην τα ακαθάριστα ετήσια
εισοδήµατα του 2014 µε την υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών/
πιστοποιητικών (βεβαιώσεις Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τµήµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ).
2. Σε κάθε διαφορά στο εισόδηµα µεταξύ των δύο εγγράφων (Ασφαλιστέων
Αποδοχών και Φορολογική Βεβαίωση) λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό.
∆ΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
Πηγή Εισοδήµατος
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 1
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 2
Μισθωτές Υπηρεσίες
Εισόδηµα πατέρα
(για φοιτητές εξαρτωµένους των γονιών τους)
Εισόδηµα µητέρας
(για φοιτητές εξαρτωµένους των γονιών τους)
Εισόδηµα συζύγου
Για µη εξαρτώµενους αιτητές (έγγαµοι/µε τέκνα/αυτοσυντήρητοι)
Εισόδηµα αιτητή
Για µη εξαρτώµενους αιτητές (έγγαµοι/µε τέκνα/αυτοσυντήρητοι)
Εισοδήµατα από άλλες πηγές
Έσοδα από Ενοίκια
Επίδοµα Τέκνου
Επίδοµα Ανεργίας
Σύνταξη Αναπηρίας / Ανικανότητας για Εργασία
Σύνταξη Χηρείας/Επίδοµα Ορφάνιας
Σύνταξη Γήρατος
∆ηµόσιο Βοήθηµα από Τµήµα Υπηρεσιών Kοινωνικής
Ευηµερίας
Σύνταξη από Εξωτερικό
Κέρδος από Επιχείρηση
Οικονοµικό βοήθηµα από άλλο φορέα ή οργάνωση
Εισοδήµατα από µερίσµατα/τόκους
Επιδόµατα/Χορηγίες από Οργανισµούς, κτλ
16
Ακαθάριστο Ετήσιο
Εισόδηµα για το 2013 (€)
Επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισµό
Αγροτικών Πληρωµών
Άλλες πηγές (∆ηλώστε πηγή
εισοδήµατος)…………………………………………
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Συνολικό Ακαθάριστο Ετήσιο Εισόδηµα Οικογένειας
Αριθµός εξαρτώµενων µελών
Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Εισόδηµα
ΜΟΝΑ∆ΕΣ για οικονοµική κατάσταση οικογένειας αιτητή
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι επισυνάπτετε τα σχετικά πιστοποιητικά (όπου ισχύουν)
που αναφέρονται πιο κάτω:
ΜΕΡΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΙΤΗΤΗ 2013
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ /ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Φορολογική Βεβαίωση (έντυπο Ε.Πρ.190Φ/2013) για το φορολογικό έτος
2013 και για τους δύο γονείς από το τµήµα Εσωτερικών Προσόδων
(Γραφείο Φόρου Εισοδήµατος- Υπουργείο Οικονοµικών)
Βεβαίωση Eτήσιων Aσφαλιστέων Aποδοχών για το 2013 (για φοιτητές που
έχασαν γονέα το 2014 να προσκοµιστεί βεβαίωση για το 2014) και για τους
δυο γονείς από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Φορολογικές βεβαιώσεις καθώς επίσης πιστοποιητικά ασφαλιστέων
αποδοχών για αδέρφια του αιτητή, από 23 ετών και άνω (για γυναίκες) και
από 25 ετών και άνω (για άντρες), οι οποίοι δηλώνονται ως εξαρτώµενοι
στην αίτηση
Φορολογική ∆ήλωση Εισοδήµατος Εταιρείας που υπέβαλαν στο Τµήµα
Εσωτερικών Προσόδων για το φορολογικό έτος 2012 ή 2013 στις
περιπτώσεις που οι γονείς είναι µέτοχοι/ιδιοκτήτες εταιρειών
Βεβαίωση για λήψη σύνταξης ανικανότητας/ γήρατος/ αναπηρίας γονέων
για το 2013, από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή από το Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (να αναγράφεται το ποσό των αποδοχών για το
2013)
Βεβαίωση για λήψη σύνταξης χηρείας/ επίδοµα ορφάνιας για το 2013, από
το τµήµα κοινωνικών ασφαλίσεων (να αναγράφεται το ποσό αποδοχών για
το 2013
Σε περιπτώσεις θανάτου γονέα/γονέων κατά το τρέχον έτος 2014/2015 θα
λαµβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ετήσια εισοδήµατα του 2014 µε την
υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών/ πιστοποιητικών (βεβαιώσεις
Αποδοχών από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κτλ)
Κατάσταση στοιχείων πληρωµών ετήσιου ποσού δηµοσίου βοηθήµατος του
2013 από το Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας. Ισχύει για περιπτώσεις
φοιτητών/γονέων που λαµβάνουν δηµόσιο βοήθηµα ή επίδοµα
17
Σηµειώστε
µονογονεϊκής οικογένειας
Βεβαίωση λήψης επιχορήγησης από τον Κυπριακό Οργανισµό Αγροτικών
Πληρωµών για το 2013
Βεβαίωση λήψης επιδόµατος ανεργίας γονέων για το 2013
•
•
Η προσκόµιση βεβαίωσης Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών από το τµήµα
Κοινωνικών ασφαλίσεων και για τους δύο γονείς για το έτος 2013 θεωρείται
απαραίτητη.
Η προσκόµιση Φορολογικής βεβαίωσης για το έτος 2013 (έντυπο
190Φ/2013) από το τµήµα Εσωτερικών Προσόδων (Γραφείο Φόρου
Εισοδήµατος- Υπουργείο Οικονοµικών) και από τους δύο γονείς θεωρείται
επίσης απαραίτητη γιατί κάποιος µπορεί να µην έχει εισοδήµατα από
µισθωτή εργασία αλλά να έχει εισοδήµατα από άλλες πηγές (πχ ενοίκια,
µερίσµατα, επιχειρήσεις) τα οποία θα διαπιστωθούν µόνο από τη φορολογική
βεβαίωση.
Εάν κάποιος από τους γονείς δηλώσει ότι:
Α. δεν εργάζεται ή το πιστοποιητικό ασφαλιστέων αποδοχών είναι µηδενικό, ή
ακόµα και εάν παίρνει σύνταξη αναπηρίας/ανικανότητας/γήρατος, θα πρέπει και
πάλι να προσκοµίσει Φορολογική Βεβαίωση για το 2013.
Β. δεν εργάζεται (πχ η µητέρα δηλώσει οικοκυρά) θα πρέπει οπωσδήποτε και αυτός
να προσκοµίσει Βεβαίωση Ετήσιων Ασφαλιστέων Αποδοχών από το Τµήµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς ελέγχου.
18
ΜΕΡΟΣ ∆. - ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
1. Εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή του Τµήµατος Εσωτερικών Προσόδων όπως, σε
περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα,
βεβαιώσεις σχετικά µε το ύψος των εισοδηµάτων της οικογένειάς µου, όπως έχουν
δηλωθεί στο Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων για το έτος 2013 ή/και 2014.
2. Εξουσιοδοτώ το ∆ιευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε
περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα,
τις πραγµατικές αποδοχές µου, όπως έχουν δηλωθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για το έτος 2013 ή/και 2014.
3. Εξουσιοδοτώ τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδοµάτων του
Υπουργείου Οικονοµικών, σε περίπτωση που του ζητηθεί, να κοινοποιήσει στη
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, χωρίς κοινοποίηση σε εµένα, το συνολικό ποσό
που έλαβα ως Επίδοµα ή και Επίδοµα Μονογονεϊκής Οικογένειας για το έτος 2013
ή/και 2014.
4. Εξουσιοδοτώ τη ∆ιευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, σε περίπτωση
που της ζητηθεί, να κοινοποιήσει στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό
ποσό που έλαβα ως ∆ηµόσιο Βοήθηµα για το έτος 2013 ή/και 2014.
5. Εξουσιοδοτώ το Πανεπιστήµιο στο οποίο φοιτώ , σε περίπτωση που του ζητηθεί,
να κοινοποιήσει στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα πληροφορίες σχετικά µε την
ακαδηµαϊκή µου πορεία ή άλλες πληροφορίες που αφορούν την συγκεκριµένη
αίτηση για υποτροφία.
Ηµεροµηνία: ….. /………/2015
………………………...
Υπογραφή αιτήτριας/ή
………………………..
Υπογραφή µητέρας αιτήτριας/ή
……………………….
Υπογραφή πατέρα αιτήτριας/ή
19
ΜΕΡΟΣ Ε. – ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή µου, όπως
τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που µε αφορούν και δηλώνονται από εµένα τον
ίδιο/την ιδία, να τηρούνται σε αρχείο και να τυγχάνουν αντικείµενο νόµιµης επεξεργασίας
κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(Προστασία του Ατόµου) Νόµος, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο
Επεξεργασίας που είναι η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα.
2. Έχω ενηµερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από την Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα Αποδέκτες των δεδοµένων θα είναι το αρµόδιο προσωπικό της Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα και όσοι εµπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής µου
3. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων θα γίνεται µε ασφάλεια
και εχεµύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµος, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω
πληροφορηθεί ότι έχω τα δικαιώµατα ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των
άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία µπορώ να απευθυνθώ στην
ΣΚΤ.
4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης µου, σχετικά µε την περαιτέρω
διατήρηση ή/και σχετικά µε την διεξαγωγή της επικοινωνίας µε ορισµένο µέσο,
υποχρεούµαι όπως τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Ηµεροµηνία: ….. /…../2015
…………………………...
Υπογραφή αιτήτριας/ή
20