Αίτηση Εγγραφής - Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία

Οδηγίες
Παρακαλώ
πεδία.
Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρία (Ε.ΜΤ.Ε.)
συμπληρώστε
όλα
τα
Εάν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία
και ο χώρος της αίτησης δεν επαρκεί
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και
δεύτερο φύλλο που θα συνοδεύει την
αίτηση.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Παρακαλώ να εγκρίνετε την εγγραφή μου σαν τακτικό μέλος της Ε.ΜΤ.Ε.
Δηλώνω ότι διάβασα και αποδέχομαι όλους τους όρους του Καταστατικού της Εταιρίας και
επισυνάπτω σε φωτοαντίγραφα τα παρακάτω πιστοποιητικά.
Αποδέχομαι
1. Επώνυμο
Δεν αποδέχομαι
Όνομα
Πατρώνυμο
Τηλέφωνα
2. Διεύθυνση κατοικίας
Οικίας
Κινητό
e-mail
3. Διεύθυνση εργασίας
Τηλέφωνα Εργασίας
4. (α) Τόπος γεννήσεως
(β) Ημερομηνία Γεννήσεως
(γ) Εθνικότητα
5. Εκπαίδευση: Συμπλήρωσε τα απαραίτητα στοιχεία, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πεδία.
(α) Ακαδημαϊκές Σπουδές
Έτη σπουδών
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
από
Πτυχίο*
έως
(β) Λοιπή εκπαίδευση (π.χ. σεμινάρια, κτλ)
Παρακολούθηση
Τίτλος Εκπαίδευσης
Τύπος Εκπαίδευσης
Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις*
από
έως
* Φωτοαντίγραφα του ανώτατου τίτλου σπουδών θα πρέπει να επισυναφτούν.
6. Γνώση Ξένων Γλωσσών.
Γλώσσα
Ανάγνωση
Άριστα
Πολύ καλά
Γραφή
Καλά
Άριστα
Πολύ καλά
Ομιλία
Καλά
Άριστα
Πολύ καλά
Καλά
7. Τυχόν εργασιακή εμπειρία στην επιστήμη της Μετεωρολογίας.
Παρούσα ή πρόσφατη θέση εργασίας
Από
μήνας / έτος
Έως
μήνας / έτος
Περιγραφή Εργασίας
Όνομα εργοδότη
Τίτλος της θέσης εργασίας σας
8. Δημοσιεύσεις, μελέτες, επιστημονικά / επαγγελματικά επιτεύγματα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Συστάσεις: Να γραφούν τα ονόματα δυο (2) Τακτικών Μελών της Ε.ΜΤ.Ε. που γνωρίζουν τον αιτούντα καθώς επίσης και η σχέση γνωριμίας (π.χ.
επαγγελματική, ακαδημαϊκή, κτλ.)
α/α
Ονοματεπώνυμο Τακτικών Μελών
Σχέση Γνωριμίας
1
2
Τόπος και ημερομηνία......................................................................................................
Υπογραφή ..............................................................................