Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους ΣΥ.Ρ.ΜΑ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
R.A.C.M - ΣΥ.Ρ.ΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Αρ.Πρωτ. :
Α.Μ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ημ/νια :
(Χαρακτηριστικό Κλήσης)
(Ονοματεπώνυμο)
(Όνομα πατέρα)
(Όνομα μητέρας)
(Τόπος & Ημ. Γέννησης)
(Υπηκοότητα)
(Αρ Αστυνομικής Ταυτότητας)
(Εκδούσα αρχή)
Προς τον Γενικό Γραμματέα του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Έλαβα γνώση του καταστατικού το οποίο
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και παρακαλώ για
την εγγραφή μου στα μητρώα μελών του
Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας.
Δηλώνω επίσης έχοντας υπόψη μου τις
συνέπειες του Νόμου περί ψευδούς δήλωσης
ότι όλα τα στοιχεία στην αίτηση μου αυτή
είναι αληθή.
Γνωρίζω και αποδέχομαι την τήρηση του
αρχείου των προσωπικών μου δεδομένων από
τον Σύλλογο, καθώς και την υποχρέωσή του να
παρέχει τα στοιχεία αυτά στην Πολιτεία για
την συμμόρφωσή του προς τις απαιτήσεις του
νόμου και του ισχύοντος καταστατικού του.
(Επάγγελμα)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
10
11
(Οδός & Αριθμός)
(Ταχ. Κωδικός – Πόλη)
Ημερομηνία
__
___ /___ /______
AIT _____
(Τηλέφωνο Σταθερό)
1. ______________________________
12
2. ______________________________
13
14
(Τηλέφωνο Κινητό)
------------------------(Υπογραφή)
(Ηλεκτρονική Διεύθυνση)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ισιδώρου 52, Τ.Κ. 38445 Ν. Ιωνία – Βόλος τηλ. 24210 – 85186
web: http://www.sz4srm.gr
e-mail: [email protected]
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
R.A.C.M - ΣΥ.Ρ.ΜΑ
Τα δύο παρακάτω μέλη του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Μαγνησίας προτείνουν
την εγγραφή μου στα μητρώα μελών:
1) ...............................................................
(Ονοματεπώνυμο)
(Υπογραφή)
.....................................
Διακριτικό Κλήσης
2) ...................................................................
(Ονοματεπώνυμο)
(Υπογραφή)
....................................
Διακριτικό Κλήσης
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ισιδώρου 52, Τ.Κ. 38445 Ν. Ιωνία – Βόλος τηλ. 24210 – 85186
web: http://www.sz4srm.gr
e-mail: [email protected]