ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 12-2014 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
14PROC001971094 2014-04-07
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ NO …12/2014…..
ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το έργο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝΦ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ATMOY
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤΑ
PROCUREMENT OF AUXILIARY EQUIPMENT FOR FLORINA’S GENERAL
HOSPITAL
με προϋπολογισθείσα δαπάνη 100000…€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
κριτήριο κατακύρωσης την ……χαμηλότερη …τιμή
1. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 60 ΗΜΕΡΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης
3. ΔΙΣΚΕΤΑ ή CD ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει με διάκριση σταδίων /φάσεων ήτοι
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς και
2. Οικονομικής προσφοράς προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και
διαδικασίες για την υλοποίηση του
να επιταχύνονται οι
3. Έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου
(δυνάμει του άρθρου 3 παρ 6 της ΠΝΠ) Σημειώνεται ότι με την διάταξη αυτή δεν θίγεται η
διακριτικότητα των επιμέρους υποσταδιων , ούτε επηρεάζεται το έργο των κατά περίπτωση
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών σε σχέση με την υποχρέωση κατάρτισης των πρακτικών .
σχετικά με το άρθρο 19 ΠΔ. 118/2007
Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται)
ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού.
1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Aρ. Διακήρυξης:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
<<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>
Προϋπολογισμός:
συνολικός
Ημερομηνία
διενέργειας
διαγωνισμού :
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
<<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>
…12/2014
100.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
…...9-6-2014
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
…85….% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΕ
ΠΟΣΟΣΤΟ …15……%
Τηλ : 23853/50266
Fax : 23850/22175
Δι εύθ υνσ η : ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 ΦΛΩΡΙΝΑ ,
T.K. 53100
E- mail : [email protected]
Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις, όπως ισχύουν
1.1.
Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/12-1995).
1.2. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ
‘‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 64/16-3-2007).
1.3. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).
1.4. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007)
1.6. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001).
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
1.7. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών
τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005),
άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
1.8. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995).
1.9. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄
204/19-7-1974).
1.10. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις).
1.11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
1.12. Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων
τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν
τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1226/17-72007).
1.13. Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων
δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997).
1.14.Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-62003). Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄
138/5-6-2003). Απόφαση 6η/22-05-2012 (Θέμα 10ο) του Δ.Σ. του Γ.Ν.Φ., «Συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής για τη σύνταξη τεχνικών περιγραφών-προδιαγραφών και κατάρτιση προϋπολογισμού για
το έργο “Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας”».
1.15. Την υπ’ αρ. 3363/11-7-2013
(ΑΔΑ
ΒΛ407ΛΩ-1ΟΟ )
απόφαση ένταξης πράξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία –Θράκη 2007-2013 με κωδικό MIS 443744
με τίτλο
πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
«και την συγχρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ) στον
Άξονα Προτεραιότητας 08 –Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ του ΕΠ. Μακεδονία –
Θράκη και κωδικό ΠΔΕ Πράξης
2.1 κωδικός ΣΑ <ΕΠ0058>2.2 κωδικός πράξης ΣΑ
2013ΕΠ00580044 και κωδικό δικαιούχου <Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας <<ΕΛΕΝΗ Θ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>,1083562
1.16.Την υπ αρ πρωτ. Υ4β/ΓΠ. 104689/Φ 8γ2-116/14-12-2012
απόφαση του Υπουργού Υγείας <
Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διάφορων ειδών εξοπλισμού >
1.17. Την υπ αρ Π1/2345/26-3-2013 Υ.Α με θέμα < εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ μέχρι 31-12-2013
προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προσράμματα
1.18.Την υπ αρ πρωτ. Δ17α/02/148/ΦΝ 433,2 /12-6-2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟ 22 του Υπουργείου Ανάπτυξης
,Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών ,Μεταφορών , &Δικτύων θέμα < δημοσίευση του Ν 4155/2013
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α.120 και του Νόμου
4156/2013 Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος μεταξύ του
Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου
Περιβάλλοντος , Ενέργειας , και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α122
ον
1.19 Την υπ’ αρ. 11/19-3-2013 (θέμα2
) απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, (έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών)
1.20
Την υπ’ αρ. 28/12-09-2013 (θέμα 3ον ) απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, (έγκριση
διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού)
1.21 Την υπ. αρ 981/05-03-2014 προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ για την
διενέργεια του διαγωνισμού (σχέδια τευχών διακήρυξης έλεγχος πριν την δημοπράτηση)
1.22 Την υπ αρ ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46907Ι-ΠΥ6 και ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1567/21-03-2014.
3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για το έργο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ATMOY
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την …χαμηλότερη τιμή
συνολικού προϋπολογισμού «…100.000,00……€……εκατο χιλιάδες .συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%. και ειδικότερα για την προμήθεια C PV……33152000……………………….
1. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ATMOY, προϋπολογισμού 100.000,00 €
Προμήθεια αποστειρωτικού κλιβάνου ατμού 6 s.u. για τις ανάγκες αποστείρωσης του Γ.Ν. Φλώρινας
(χειρουργικών εργαλείων και εξαρτημάτων, ιματισμού κλπ), τμχ. 1, 100.000,00 €
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ .

CPV (Κοινή ονοματολογία Προϊόντων και Υπηρεσιών – Common Procurement
Vocabulary Code
Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξης
και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΙΔΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΔΙΕΘΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ
Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΟΧΙ
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερολογιακών ημερών,
από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)
Η διακήρυξη και το περιεχόμενό της δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την
ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ως άνω προθεσμία των 52 ημερών, δεν
προσμετρούνται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στην Ε.Ε. και η ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός κατά συνέπεια θα διενεργηθεί την …10…. του μηνός …ΙΟΥΝΙΟΥ
……….….…..
του έτους 2014 , ημέρα …ΤΡΙΤΗ ……...……… και ώρα την 11:00 π.μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
….21-3-2014..
…..26-3-2014.
…1-4-2014........
4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9 53100
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΑ
9-6-2014....
…ΔΕΥΤΕΡΑ…
…….…..
ΩΡΑ
14:30 μ.μ.
Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον
διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους
ισχύουν και δεσμεύουν αυτούς για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
4 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ
Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9
ΤΚ. 53100
ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10-6-2014...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
27-6-2014...
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
…ΤΡΙΤΗ….…
…...
11:00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
…….……..
11:00 π.μ.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
«ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄
5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
7. ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ του επιχειρησιακού προγράμματος «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 κωδικός
ΠΔΕ Πράξης 2.1 κωδικός ΣΑ <ΕΠ0058>2.2 κωδικός πράξης ΣΑ 2013ΕΠ00580044 και κωδικό
δικαιούχου <Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>, 1083562
Ολόκληρη η διακήρυξη διατίθεται σε έντυπη μορφή, από το γραφείο Προμηθειών και σε ηλεκτρονική μορφή
στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Φλώρινας, www.florinahosp.gr, και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ..
8. Οι παραλαμβάνοντες την διακήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν στην Α.Α. πλήρη στοιχεία του
ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση).
9. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία στην διεύθυνση που δίδεται στο
άρθρο 7.2 του παραρτήματος Β΄ της παρούσας απόφασης διακήρυξης) από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέσα
στις πρώτες δεκαοκτώ(18) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής στην ΕΕΕΕ της περίληψης
της παρούσας διακήρυξης, όπως η ημερομηνία αυτή δίδεται στον ανωτέρω πίνακα της παρ 2 της παρούσας
απόφασης διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τις επόμενες οκτώ (8) ημέρες από την λήξη αυτού του
διαστήματος,
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των προθεσμιών του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.
10. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν.3801/2009 –ΦΕΚ 163 Α΄/4-9-2009), τα
έξοδα δημοσίευσης στο ΦΕΚ βαρύνουν το Εθνικό Τυπογραφείο , ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
(…ΚΕΤΣΕΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ …)
--------------------------------------------------------------Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας
Υπογραφή
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
1)Υπουργείο Υγείας
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.)
Δ/νση Προγραμματισμού και Ελέγχου
η
2) 3 Υ.ΠΕ (Μακεδονίας)
Τμήμα Προμηθειών
3)Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»
Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
<<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ΟΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
κωδικό ΠΔΕ Πράξης
2.1 κωδικός ΣΑ <ΕΠ0058>2.2
κωδικός πράξης ΣΑ 2013ΕΠ00580044
και κωδικό
δικαιούχου <Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας <<ΕΛΕΝΗ Θ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>,1083562
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για
τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 …
ΣΥΝΟΛΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΦΠΑ 23 %
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
C PV……33152000
…100000€ …………………………….
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΟ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
Εξήντα (60 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία
που ορίζεται στο άρθρο 18.2 του Παραρτήματος Β΄ της
απόφασης διακήρυξης και μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται
στο άρθρο 23.1 του ιδίου Παραρτήματος
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ .
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %
ΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 55 Ν. 2238/1994
Η προμήθεια λόγω χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) , υπόκειται στις ακόλουθες
κρατήσεις:
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 2238/94 και 0,10% επί
της αξίας χωρίς ΦΠΑ της σύμβασης ,για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011
4% επί της καθαρής αξίας των ειδών
7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ
Β΄
ΤΙΤΛΟΣ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
1ο
ο
2
ο
3
ο
4
5ο
6ο
7ο
8ο
Αναθέτουσα Αρχή
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Ορισμοί
Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις
Δημοσίευση της Διακήρυξης
Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών
Δικαίωμα συμμετοχής
Άρθρο
9ο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
10ο
11ο
12ο
13ο
14ο
15ο
16ο
17ο
18ο
19ο
20ο
21ο
22ο
23ο
24ο
25ο
ο
26
27ο
28ο
ο
29
ο
30
ο
31
32ο
33ο
34ο
ο
35
Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του
διαγωνισμού
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Χρόνος ισχύος προσφορών
Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής
Τρόπος σύνταξης των προσφορών
Κριτήριο αξιολόγησης
Προσφερόμενα είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους
Πρoσφερόμεvη τιμή
Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών
Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης
Κατάρτιση της σύμβασης
Κυρώσεις σε βάρος του πρoμηθευτή
Προδικαστικές προσφυγές
Ανωτέρα βία
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
Λοιπές διατάξεις
Απόρριψη προσφορών
Δικαιολογητικά υποψήφιου αναδόχου – Αποτελέσματα διαγωνισμού
Εγγυήσεις
Προκαταβολές
Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού
Πληρωμές
Δημοσιότητα
Έλεγχοι
Χρηματοδότηση
Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης
8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Άρθρο 1°
Αναθέτουσα Αρχή
Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) είναι το :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», στο εξής
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Η Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής είναι :
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9, ΦΛΩΡΙΝΑ, 53100
Τηλέφωνο
: ++30- 2385350266 (Τμήμα Προμηθειών)
Φαξ
: ++30–23850/22175
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : [email protected] .gr
Πληροφορίες Τσώτσου Αναστασία
Άρθρο 2ο
Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η το έργο προμήθειας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
Άρθρο 3°
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια είναι…100.000,00 €…………………………………..
Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί κατά ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά ποσοστό 15% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Άρθρο 4°
Ορισμοί
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες
που τους αποδίδονται στη συνέχεια :
Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, το οποίο προκηρύσσει τον
διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την
σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.
Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Φορέας της προμήθειας ή Φορέας : Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Προϊσταμένη Αρχή : Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος
φορέας που αποφαίνεται δικαιολογημένα (αποφασιστικό όργανο) έναντι τυχόν προδικαστικών προσφυγών
ή/και ενστάσεων που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της
Αναθέτουσας Αρχής ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού. Επιπλέον η Προϊσταμένη
Αρχή εγκρίνει τα πρακτικά κάθε σταδίου του διαγωνισμού, την απόφαση κατακύρωσης αλλά και κάθε
εισήγηση των γνωμοδοτικών οργάνων.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού (Υ.Δ.Δ.) : Το Τμήμα Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : η κ. ΤΣΩΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,:
Διακήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα παραρτήματά του που εκδίδεται από την Α.Α. για τους
ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους / συμμετέχοντες / προσφέροντες και περιέχει την περιγραφή του
αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε
πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : Το αρμόδιο για την παραλαβή,
αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο
συστήνεται και συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,Η την
3ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Τα πρακτικά της Ε.Δ.Δ. ως
γνωμοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.
9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : Το αρμόδιο
συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, για την εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν
προδικαστικών προσφυγών που υποβάλλονται στον οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και με την διαδικασία
που προβλέπεται από το άρθρο 22 «Προδικαστικές προσφυγές» και σύμφωνα με τον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ
173Α/10),όπως ισχύει μετά την τροποποποίησή του με το άρθρο 28 του Ν.4111/2013,(ΦΕΚ 18/Α΄/25-012013) αποτελούμενο από τρία ή πέντε μέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού. Έργο της ακόμη είναι η εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων
(διοικητικών προσφυγών) για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15§5 του
Π.Δ. 118/07. Πέραν των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της που προκύπτει
και κατά την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.
Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ : Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται κάθε φορά
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΤΗΝ 3ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και το οποίο έχει
την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών. Η Ε.Π. είναι 3μελής και συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Νοσοκομείου. Η ΤΗΝ 3ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα
προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την
Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην
περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Αντίκλητος : Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με δήλωση του, διορίζει ως αρμόδιο για την παραλαβή των
κοινοποιήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο. Στη δήλωση περιλαμβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail κλπ).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail
κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον
Προσφέροντα.
Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης
προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2§11α ΠΔ60/07), ο
οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Δημόσιες συμβάσεις : Είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή
περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο
την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του ΠΔ 60/07.
Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών είναι δημόσιες συμβάσεις, (πλην αυτών του στοιχείου β του άρθρου 2 του
ΠΔ60/07), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση −
πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Δημόσια σύμβαση, η οποία έχει ως αντικείμενο την
προμήθεια προϊόντων και καλύπτει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, θεωρείται ως
δημόσια σύμβαση προμηθειών (άρθρο 2§2α και γ ΠΔ 60/07).
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από
ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Διακήρυξη, για την συμμετοχή του
στη διαδικασία του Διαγωνισμού.
Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαμβάνει σε χωριστούς επί μέρους φακέλους :
α) Τον επί μέρους Φάκελο Δικαιολογητικών με τα δικαιολογητικά, τα έγγραφα στοιχεία απόδειξης της τεχνικής
ικανότητας και οικονομικής επάρκειας και τα λοιπά στοιχεία συμμετοχής του διαγωνιζομένου.
(β) Τον επί μέρους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου.
(γ) Τον επί μέρους Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του
διαγωνιζομένου.
Δικαιούχος : Κατά το άρθρο 2 κεφ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ)1083/2006 της 11/7/2006 του Συμβουλίου,
δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση
πράξεων
Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Α.Α. για την υλοποίηση του
Έργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.
Απόφαση Κατακύρωσης : Η απόφαση της Α.Α. με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του υποψήφιου
αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου και η οποία κοινοποιείται σε αυτόν.
10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου, η οποία
υπογράφεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης. Το κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης
περιέχεται στο Παράρτημα Η΄ της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
Προϋπολογισμός του Έργου : Η εκτιμώμενη από την Α.Α. ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του
προκηρυσσόμενου Έργου. Στον προϋπολογισμό δεν περιλαμβάνεται το κόστος πλήρους συντήρησηςεπισκευής
Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου
τιμή (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο και η οποία αναφέρεται στην
Σύμβαση.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Α.Α. και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη
συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα της, την
προσφορά του αναδόχου, τα πρακτικά και την απόφαση κατακύρωσης.
Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις θα
πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου υπογραφής, από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. N.4111/2013 άρθρο 21 παρ. 4 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσμευση» κλπ., εννοείται σχετική
αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.
Στο κείμενο της διακήρυξης οι παρακάτω συντομογραφίες ερμηνεύονται ως εξής :
ΥΠΟΙΑΝ
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το ΠΔ 185/09 (ΦΕΚ
213Α) κατά το οποίο ανασυστάθηκε μεν το Υπουργείο Οικονομικών, συγχωνεύτηκε δε το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομάστηκε σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
ΥΥΚΑ
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΠΕΠ
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
ΕΣΠΑ
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, έγγραφο το οποίο αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για την
κατάρτιση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) για την
χρηματοδοτική περίοδο 2007-13.
Ε.Ε.
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Κ.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο / Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Κ.Ε.Π.Π.Α.
Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, ο ένας (δεύτερος) από τους τρεις πυλώνες
στους οποίους βασίζεται το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος καθιερώθηκε με
την Συνθήκη του Μάαστριχτ (1-11-1993) οπότε και τέθηκε σε ισχύ η ΣΕΕ (Συμφωνία για την
Ευρωπαϊκή Ένωση). Με τον τίτλο V της ΣΕΕ, τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση
να καθορίζουν και να εφαρμόζουν μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.
Δ.Ε.Υ.
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις, ο τρίτος πυλώνας της Ε.Ε. ο οποίος όμως έχει
αποδυναμωθεί μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ και στον οποίο η διακυβερνητική
συνεργασία περιορίζεται πλέον στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις (άρθρο 34 ΣΕΕ).
η
Ε.Ο.Χ.
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Συνθήκη με την Ε.Κ. που τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου
1994, από τα εναπομείναντα κράτη της ΕΖΕΣ, έχει δηλ. μέλη την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και
την Νορβηγία και κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή. με τον Νόμο 2155/93 (ΦΕΚ 104Α/18-61993)
Ε.Ε.Ε.Ε.
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η
Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές
ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Τα ψηφίσματα και οι γνώμες
δημοσιεύονται στην σειρά C (ανακοινώσεις και πληροφορίες) ενώ οι υποχρεωτικές πράξεις
και οι συστάσεις δημοσιεύονται στην σειρά L (νομοθεσία).
CPV
Common Procurement Vocabulary (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών). Ενιαίο σύστημα
ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις που
θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 και αναθεωρήθηκε / εξορθολογήθηκε με τον Κανονισμό
ης
(ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28 Νοεμβρίου 2007.
11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
MIS
Τ.Δ.Δ.Σ.
Ε.Δ.Α.
ΕΠΥ
ΠΔΕ
ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ
ΤΔΠΠ
ΕΒΕ
ΕΟΜΜΕΧ
Ν.Δ.
κ.ν.
Π.Δ.
Ν.
Κ.Π.Δ.
ΑΚ
Α.Α.
Τ.Υ.
Π/Υ ή π/υ
Υπ. Εξ.
Ο.Ε.
Ε.Ε.
Ε.Π.Ε.
Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ
Δ.Σ.
ΒΙΤ
Management Information System, ο χαρακτηριστικός αριθμός (κωδικός) με τον οποίο
ανευρίσκεται, κάθε ενταγμένο έργο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, ένα από τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης όπου δημοσιεύονται σε περίληψη όλες οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημόσιων
έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, που η δημοσίευσή τους προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία
περίληψη περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία της οικίας διακήρυξης (Ν.3469/06, άρθρα
6,7 και 9)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Ε.Π. «Μακεδονίας
Θράκης 2007-2013» η οποία συστάθηκε βάσει της με αριθ. 9766/ ΕΥΣ 1120/ 29-02-2008
Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 41542/ Γ΄ ΚΠΣ/ 277 ΚΥΑ/
08-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το
άρθρο 6 του Ν. 3614/ 2007 και μετονομάστηκε σε Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και η οποία
αναλαμβάνει στα πλαίσια του ΠΕΠ «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013» με την με αρ. πρωτ.
53282/ΕΥΣ 7670/20.11.2008 Απόφαση του ΥΠΟΙΟ, με την οποία εκχωρούνται στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητες Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμοδιότητες που περιγράφονται στο
άρθρο 6 του Ν.3614/07, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/10 και ισχύει.
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, υπαγόμενη απ΄ ευθείας στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
της οποίας οι αρμοδιότητες περιγράφονται στον Ν.3580/07 (134Α΄) και ιδίως στο άρθρο 3
αυτού.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου / Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με το
ελληνικό δίκαιο.
Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας. Από το
1997 (ΠΔ 159/96, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του Ν. 2414/96) έως σήμερα, ο ΕΟΜΜΕΧ
λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρία κοινωφελούς χαρακτήρα, με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Νομοθετικό Διάταγμα
κωδικοποιημένος νόμος
Προεδρικό Διάταγμα
Νόμος
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Αστικός Κώδικας
Αναθέτουσα Αρχή
Τεχνική Υπηρεσία
Προϋπολογισμός
Υπουργείο Εξωτερικών
Ομόρρυθμη Εταιρεία
Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Ανώνυμος Εταιρεία
Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Το Γ.Ε.ΜΗ. καθιερώθηκε με τον Ν. 3419/05, ο οποίος
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/10. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που είναι
έμποροι και τα νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) που ασκούν εμπορία, ενώ ιδρύεται σε
κάθε επιμελητήριο ειδική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Με την ΚΥΑ Κ1-802 (ΦΕΚ 470Β/24-3-2011)
τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. και πλέον οι εταιρείες που ιδρύονται μετά την
4/4/2011 πρέπει να καταθέτουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα σχετικά έγγραφα για την σύστασή τους και
την εγγραφή τους σε αυτό.
Διοικητικό Συμβούλιο
Βιοιατρική Τεχνολογία
12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΑΗΗΕ
ΕΕΑΕ
ΟΔΔΥ
ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΣΔΣ
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός
εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 3 του ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ
Α82/5-3-2004)
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για
θέματα
ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα. Δημόσια υπηρεσία που ιδρύθηκε το
1954 με τον Νόμο υπ’ αριθ. 2750, ΦΕΚ 33/Α/26 Φεβρουαρίου 1954 «Περί ιδρύσεως ΕΕΑΕ»
και σήμερα εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.,
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Α.Ε. Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που
ιδρύθηκε με τον Ν.251/76 με κύριο σκοπό την διακίνηση. διαχείριση και εκποίηση των πάσης
φύσεως πλεοναζόντων, και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων και
υλικών ανηκόντων εις την κυριότητα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ, και το οποίο
μετατράπηκε σε ΑΕ με το ΠΔ 413/98, εποπτεύεται δε από το Υπουργείο Οικονομικών.
Ελληνική Στατιστική Αρχή, ανεξάρτητη αρχή, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 9 του Ν.3832/10
(ΦΕΚ 38Α/9-3-2010), και αποτελεί την εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του
άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (L 87/164), (πρώην Ε.Σ.Υ.Ε., Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
Ελλάδος)
Διεθνής Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, συμφωνία που συνήφθη στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου
1993 και αντικατέστησε την Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορείου του 1947 (GATT –
General Agreement on Tariffs and Trade) και η οποία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με
τον Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α).
Άρθρο 5°
Νομικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι :
5.1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν :
5.1.1Της παρούσας διακήρυξης
5.1.2Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου,
τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της Επιτροπής
και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής (ΣΣ ΝΕΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ, ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1-1-2012 ) και
ισχύει.
5.1.3Της Οδηγίας 93/42/EEC του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
5.1.4Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1783/1999
5.1.5Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
5.1.6Του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
5.1.7Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών».
5.1.8Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
5.1.9Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 25), όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει.
5.1.10Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
5.1.11Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.1.12Του Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων
Προμηθειών»
5.1.13Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.1.14Του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα).
5.1.15Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22.03.1994) άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις».
5.1.16Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204Α/19-7-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.1.17Του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 55
(Παρακράτηση φόρου εμπορικών επιχειρήσεων)
5.1.18Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.1.19Του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256Α/2-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
5.1.20Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81Α/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
5.1.21Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ….».
5.1.22Του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/9-2-2007) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» κατά τα σημεία
που δεν αντίκεινται προς τον Ν.3580/2007.
5.1.23 Του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α/4-12-2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α/17-6-2010)
5.1.24Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ’150Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» στα σημεία
εκείνα που δεν αντίκειται προς το ΠΔ 60/2007 και συμπληρωματικά προς αυτό.
5.1.25Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134Α/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3846/2010
(ΦΕΚ 66Α), 3867/2010 (ΦΕΚ 128Α) και 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) και ισχύει.
5.1.26Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
5.1.27Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον
Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν.
3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
5.1.28Του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις», άρθρο 9 (Σύνταξη, περιεχόμενο και αποστολή κειμένων προς δημοσίευση).
5.1.29 Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
5.1.30Του ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
5.1.31Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις), άρθρα 13-16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.1.32 Του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101Α/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) «Πτωχευτικός
Κώδικας»
14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
5.1.33Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5.1.34Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιαβαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»
5.1.35 ΤονΝ.4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
5.1.36 Του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011).
5.1.37 Του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.», και άρθρο 20 παρ. 3
«Έναρξη ισχύος»
5.1.38Το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010), άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών Νοσοκομείων και
ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3918/2011.
5.1.39Του Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν.
3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
5.1.40Toυ N. 2741/1999 (ΦEK 45/A/09.03.1999) «Kυρώσεις του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις»
5.1.41Του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και
άλλες διατάξεις».
5.1.42Του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/τευχ. Α΄/ 20-04-2011) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
5.1.43Του Ν. 4052/2012 περί αρμοδιότητας του ΥΥΚΑ και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
5.1.44Το άρθρο 11 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
σχετικά με «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012)
5.1.45 Την υπ αρ Π1/2345/26-3-2013 Υ.Α με θέμα < εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ μέχρι 31-12-2013
προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προσράμματα
5.1.46 Την υπ αρ πρωτ. Δ17α/02/148/ΦΝ 433,2 /12-6-2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟ 22 του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών ,Μεταφορών & Δικτύων θέμα < δημοσίευση του Ν 4155/2013 Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α.120 και του Νόμου 4156/2013 Μνημόνιο
Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής
Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας , και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Α122
5.2. Τις αποφάσεις :
5.2.1Την απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515Β/7-9-2010) «Καθορισμός
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 23779 (ΦΕΚ 1996 Β/2412-2010), 1500 (ΦΕΚ134 Β /9-2-2011) και 7546 (ΦΕΚ 920Β/23-5-2011) και ισχύει.
5.2.2Την ΚΥΑ Αριθμ. K1−802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών
θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών των Υπουργών
Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομικών
−
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης − Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
5.2.3Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ)
όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ
1212 (ΦΕΚ 1088Β/19-7-2010) και 18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ 1111 Β/3-6-2011) και ισχύει.
15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
5.2.4Την με αρ πρωτ. Υ4β/Γ.Π. 121116/Φ8γ2, Φ-ΕΣΠΑ/ 13-10-2010 απόφαση του υπουργού ΥΚΑ με
θέμα: «Έγκριση προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. στο πλαίσιο
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013».
5.2.5Την Αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ 130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ
2198Β/2-10-2009) σχετικά με την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-693 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροεχνολογικά προϊόντα.
5.2.6Την αρίθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348 Απόφαση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Αρχές και κατευθυντήριες
γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).
5.2.7Την αρίθμ. ΔΥΓ2/οικ.57793 Απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κριτήρια και
διαδικασία για την χορήγηση σκοπιμότητας μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικές εφαρμογές»
(ΦΕΚ 802Β/7-5-2008).
5.2.8Την υπουργική απόφαση με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 (ΦΕΚ 2540Β) του υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα : «Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων
διαγωνισμών ή την ανάθεση, την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων».
5.2.9Την Υπουργική απόφαση με αρ. 11081/14.12.11 «Εγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη
διεξαγωγή διαγωνισμών, των φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07» (ΦΕΚ2957/23.12.2011)
5.2.10Την υπ’ αριθμ. 1098/21.06.2010 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων
του ν.3845 (ΦΕΚ 65/Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α., από 01-07-2010
5.2.11Την υπ’ αριθμ. 4301/16.12.2009 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με το με αρ. 1177/2007 (L 314/1-12-09 σελ 64-65)
Κανονισμό της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 που αφορά στα νέα κατώτατα όρια εφαρμογής των
Οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, τα οποία εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2010.
5.2.12 Το υπ΄αριθμ. πτω. 445/28-01-2013 (ΑΔΑ: BEIEΘ-Ο00) έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
(Ε.Π.Υ.) με θέμα: «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι
Φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007, στις προμήθειες υλικών, υπηρεσίων και φαρμάκων των
Προγραμμάτων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)»
5.2.13 Την υπ΄αριθμ. Π1/2380/18-12-12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400/Β΄/20-12-2012) με θέμα: «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»
5.3. Τις εγκυκλίους :
5.3.1 Την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορείου αρ. Π1/273 της 07/02/2011 για την εφαρμογή του Ν.
3886/2010.
5.3.2 Την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Γεν Δνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών / Δνσης Σχέσεων
Κράτους – Πολίτη / Τμήμα Προστασίας Πολιτών με θέμα : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5.3.3 Την εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ17γ/9/154/ΦΝ437 περί ελέγχου
γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.
5.3.4.Την εγκύκλιο με αρ. Γ176929/20-10-2004 του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτ/κών, Δημ.Δ/σης
και Αποκέντρωσης με θέμα: «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων για τη δημοσίευσης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως των Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων»
16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Άρθρο 6°
Δημοσίευση της Διακήρυξης
6.1 Δημοσιεύσεις
6.1.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:
1. στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 21-3-2014..
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,
3. Σε εφημερίδες
1)ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ Αθηνών
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
3) ΒΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ)
4) ΗΧΩ ΤΟΠΙΚΗ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Για τις δημοσιεύσεις στον τύπο ισχύει ο Ν 3548/2007 <Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 68Αστις διατάξεις
του οποίου εμπίπτουν οι δημοσιεύσεις διακηρύξεων διαγωνισμών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου
τομέα και να τηρηθούν οι σχετικές με την δημοσιότητα υποχρεώσεις ( διακριτικά ,αναφορά στη
συγχρηματοδότηση κλπ. Η υποχρέωση για τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις είναι ανεξάρτητη από την
υποχρέωση δημοσιεύσεων η οποία προβλέπεται από άλλες διατάξεις
1.1.2
α)
Περίληψη της διακήρυξης:
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης του Νοσοκομείου και
β)
θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1.
2.
3.
Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια:
α. Θεσσαλονίκης
β. Αθηνών
Βιοτεχνικά - Επαγγελματικά Επιμελητήρια:
α. Θεσσαλονίκης
β. Αθηνών
Εμπορικό - Επιμελητήριο Φλώρινας
6.1.3 Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται και από το Νοσοκομείο
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση.
Τμήμα/
Προμηθειών) κατά τις
6.1.4 Το τεύχος της διακηρύξεως θα είναι διαθέσιμο και αναρτημένο προς δωρεάν διάθεση στην
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.florinahosp.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
6.1.5 Τ ΕΛΟΣ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄), ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
16
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
2
ΤΟΥ
Ν.
.
6.2 Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και
τυχόν επαναληπτικής, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν.3801/2009 –ΦΕΚ 163 Α΄/4-9-2009), τα
έξοδα δημοσίευσης στο ΦΕΚ βαρύνουν το Εθνικό Τυπογραφείο , ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Άρθρο 7°
Τρόπος - κόστος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και πληροφοριών
7.1 Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο
www.florinahosp.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν τη διακήρυξη μέσω του ανωτέρω του Νοσοκομείου, θα πρέπει να
αποστέλλουν με φαξ ή mail σχετικό ενημερωτικό έγγραφό τους, προκειμένου να γίνεται γνωστός ο χρόνος
παραλαβής της. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στην
ηλεκτρονική της σελίδα.
7.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να παραλαμβάνουν το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού σε
έντυπη μορφή, από το Τμήμα Προμηθειών του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και η παραλαβή του γίνεται είτε δια των
ιδίων, είτε δια του νομίμου εκπροσώπου ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου είτε με
εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) η οποία θα προσκομίσει την σχετική εντολή
Η Α.Α. θα διατηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να
καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
και να υπογράφουν, θα αναγράφεται δε ακόμα και η ημέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που
χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. Στο ίδιο έντυπο θα
αναγράφονται και όσοι ζητούν με σχετική έγγραφη αίτηση τα τεύχη του διαγωνισμού όπου καταγράφεται και η
ημερομηνία αποστολής των τευχών σε αυτούς, καθώς και οι εταιρίες που λαμβάνουν την διακήρυξη
ηλεκτρονικά, και αποστέλλουν σχετικό έγγραφο αίτημα ένταξής τους στον ειδικό αυτό κατάλογο, προς
ενημέρωσή τους σε περίπτωση που χρειαστεί, ως ανωτέρω (από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του
σχετικού αιτήματός τους και έπειτα).
Τέλος, εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν με έγγραφο αίτημα, μέσα στις πρώτες δεκαοκτώ (18)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της περίληψης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην
ΕΕΕΕ τα σχετικά με τον διαγωνισμό έγγραφα (δηλ. η διακήρυξη και τα παραρτήματα της), αυτά παραδίδονται
σε αυτούς (ή αποστέλλονται με φροντίδα και δαπάνες αυτών) μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την λήψη της
σχετικής έγγραφης αίτησης χορήγησης τους.
7.3 Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier), η Α.Α. δεν έχει
καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της διακήρυξης που
παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα, τους πίνακες περιεχομένων και τον
συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως
στην Α.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
7.4 Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών πληροφοριών θα πρέπει να απευθύνονται στο
Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
Διακήρυξης.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού τις πρώτες δεκαοκτώ (18) ημέρες από την επομένη της τελευταίας
γνωστοποίησης του διαγωνισμού αυτές παρέχονται το αργότερο τις επόμενες οκτώ(8) ημέρες από την
λήξη αυτού του διαστήματος, Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός του ανωτέρω
χρονικού διαστήματος είναι εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται. Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή
συμπληρωματικές πληροφορίες θα καταχωρούνται και στον δικτυακό τόπο της παρ. 7.1 του παρόντος
άρθρου καθ΄ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.
7.5 Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Α.Α.
18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Άρθρο 8°
Δικαίωμα Συμμετοχής
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι προσφέροντες
υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 1 και 12 του
Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που
αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική
επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική
παρουσίαση αυτής.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω
δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:
1. Οι Έλληνες πολίτες:
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α η ποσοστό 5% στα είδη που προσφέρουν με Φ.Π.Α.,
Β. Υπεύθυνη δήλωση ( λαμβάνοντας υπόψη την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για τις ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Οικονομικών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
,Υποδομών ,Μεταφορών Δικτύων ,Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος
,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ,Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές
διατάξεις < ΦΕΚ 237Α/5-12-2013 η . οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 4111/2013 (άρθρο 21 ) και της σχετικής
ενημέρωσης της Ε.Υ.Θ.Υ
--δυνάμει του άρθρου 3 παρ 5 της ΠΝΠ κατά πρώτον αίρεται η υποχρέωση θεώρησης του γνήσιου της
υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 και κατά δεύτερον προβλέπετε ότι αυτή
μπορεί να φέρει ημερομηνία έως 30 ήμερες πριν από την καταλυτική ημερομηνία της υποβολής προσφορών
Σημειωτέον ότι η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως εάν άλλως προβλέπεται στην εκάστοτε
προκήρυξη
στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα
στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του
παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α΄,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης
(3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 και
19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
- η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική
εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης.
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007).
γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο
6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).
δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με
την διακήρυξη, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος,
ε. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ.
1 του Π.Δ. 118/2007).
στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν
υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί
η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι
μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
z. .Πρόσφατο επικυρωμένο πιστοποιητικό συστήματος ποιότητας διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99 (ΦΕΚ 1329/Β/29-6-01 ή ανάλογο πιστοποιητικό σύμφωνα
με την απόφαση αριθμ. ΔΥ8δ/ Γ .Π. οικ. /1348 αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ( ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ )
2. Οι αλλοδαποί:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14ο του
παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
β. Υπεύθυνη δήλωση ( λαμβάνοντας υπόψη την πράξη Νομοθετικού περιεχομένου για τις ρυθμίσεις
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Οικονομικών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές
διατάξεις < ΦΕΚ 237Α/5-12-2013 η . οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 4111/2013 (άρθρο 21 ) και της σχετικής
ενημέρωσης της Ε.Υ.Θ.Υ
--δυνάμει του άρθρου 3 παρ 5 της ΠΝΠ κατά πρώτον αίρεται η υποχρέωση θεώρησης του γνήσιου της
υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 και κατά δεύτερον προβλέπετε ότι αυτή
μπορεί να φέρει ημερομηνία έως 30 ήμερες πριν από την καταλυτική ημερομηνία της υποβολής προσφορών
Σημειωτέον ότι η ως άνω διάταξη εφαρμόζετε ανεξαρτήτως εάν άλλως προβλέπεται στην εκαστοτε προκήρυξη
γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007)
δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που
αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.δ. (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).
ε. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1
του Π.Δ. 118/2007).
στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που
αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.στ΄.
20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι
απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις
περιπτώσεις Α.Ε.
β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα
ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], προκειμένου για Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί
Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του καταστατικού της Εταιρίας
(το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της συγκρότησης του Διοικητικού της
Συμβουλίου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές
δημοσιεύσεις και
ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.
γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα
του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις
μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται
από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου
διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό,
των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και
ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την
οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.
4. Οι Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1, Α.2 και
A.3. Διευκρινίζεται ότι α) το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο
αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των
δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί
του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
(Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους
τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 9ο
Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού
9.1 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την οι ίδιοι με την
επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας
στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, είτε αποστέλλοντας την
ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην διεύθυνση της Αναθέτουσας
Αρχής του άρθρου 1 του παρόντος παραρτήματος και μέχρι την προηγουμένη ημέρα της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την …9….. του μηνός ………ΙΟΥΝΙΟΥ….………… του έτους 2014
και ώρας 14:30 μ.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Α.Α. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών για το συγκεκριμένο Διαγωνισμό, όπως αυτές
ορίζονται στο παρόν άρθρο. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Α.Α. έγκαιρα.
Η Α.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των
φακέλων που τη συνοδεύουν.
9.2 Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Α.Α. με οποιαδήποτε από τους ως άνω
τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται στην Υ.Δ.Δ. για να παραδοθούν στην
Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 13 του παρόντος παραρτήματος, δεν
λαμβάνονται υπ' όψιν. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
9.3 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης Η
…ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ …Οι προσφερόμενες τιμές (για προμήθεια χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνονται υπ΄ όψιν
στους υπολογισμούς για την σύγκριση των προσφορών.
9.4 Ο Διαγωνισμός, θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)
Η διακήρυξη και το περιεχόμενό της δεν μπορούν να δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από την
ημερομηνία αποστολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην ως άνω προθεσμία των 52 ημερών, δεν προσμετρούνται η ημερομηνία αποστολής της περίληψης
διακήρυξης στην Ε.Ε. και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός κατά συνέπεια θα διενεργηθεί την …10…. του μηνός ……ΙΟΥΝΙΟΥ…….….….. του έτους 2014
, ημέρα ……ΤΡΙΤΗ…...……… και ώρα την 11:00 π.μ. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού είναι η
διεύθυνση που δίδεται και στην παράγραφο 7.2 του προηγούμενου άρθρου,
9.5 Οι φάκελλoι τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv θα απoσφραγισθoύv την ημερομηνία που έχει ορισθεί από την
διακήρυξη . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ που δεν έχει γίνει η oλoκλήρωση της αξιoλόγησης τωv στoιχείωv θα
γvωστoπoιηθεί σε αυτoύς πoυ έλαβαv μέρoς στo διαγωvισμό με σχετική αvακoίvωση, πoυ θα τoυς
απoσταλεί με FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά για την ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών
22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Άρθρο 10°
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
10.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα
έγγραφα της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών
ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός
Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής
είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53
του Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα. Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική
γλώσσα.
Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους
προσφέροντας την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της
προσφοράς.
10.2 Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου
συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που
απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία,
θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον ανάδοχο.
Άρθρο 11°
Χρόνος ισχύος προσφορών
11.1
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά
αλλαγή, για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω
οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.2
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό
διάστημα.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 13 του ΠΔ 118/2007. Στο έγγραφο αίτημα της Α.Α. προς τους προσφέροντες για παράταση ισχύος
των προσφορών τους, πριν τη λήξη αυτής, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998 (Α΄ 290) και σε περίπτωση που
αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής
τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση παράτασης του χρόνου ισχύος της
προσφοράς γίνεται δεκτή, αν υποβλήθηκε μέσα στο ως άνω δεκαήμερο διάστημα με τηλεομοιοτυπία, εφόσον
όμως στην συνέχεια κατατεθεί στην Υπηρεσία, εντός 5μέρου από την λήξη της δεκαήμερης αυτής
προθεσμίας, έγγραφο όμοιο με αυτό που εστάλη με την τηλεομοιοτυπία, το οποίο φέρει την ιδιόχειρη
υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται
την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί
να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
11.3 Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
11.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΠΔ 118/2007.
23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Άρθρο 12 °
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Χρόvoς και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών
12.1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στov διαγωνισμό πρέπει vα υπoβάλoυv εμπροθέσμως την
πρoσφoρά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η
κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
12.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη
της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα,
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
12.3. Οι προσφορές θα υπoβάλλovται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα, και μέσα σε
καλά σφραγισμέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:
12.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
12.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
12.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
12.3.4. Η ημερoμηvία διενέργειας του διαγωvισμoύ.
12.3.5. Τα στοιχεία του απoστoλέα.
12.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε
περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον
τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
12.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της πρoσφoράς τoπoθετoύvται:
12.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
12.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς:
α)
Τεχνική περιγραφή, εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης, τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις
του υλικού, η αυθεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την
Αναθέτουσα Αρχή.
β)
Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το
προϊόν, καθώς και για την αποδοχή, έναντι του προμηθευτή, από τον τυχόν τρίτο κατασκευαστή του
υλικού, της υποχρέωσης για εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο
άρθρο 5 παρ. 5.2 και 5.3 του παρόντος παραρτήματος.
γ)
Πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης ή άλλα κατάλληλα έγγραφα, με τα οποία
πιστοποιείται η καταλληλότητα και ασφάλεια των προϊόντων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
απαιτούνται στο άρθρο 5 παρ. 5.6. του παρόντος παραρτήματος.
δ).
Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις σε όλα τα
σημεία των Τεχνικών Προδιαγραφών, καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση του Νοσοκομείου,
σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης (παράρτημα
Γ΄).
ε).
Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγραφα που αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις τις διακήρυξης σχετικά με
την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για
κάθε μέλος της.
24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
12.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον
οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς.
ΒΑΣΙΚΟ: Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε χωριστό φάκελο
ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α.
β.
γ.
Πιο συγκεκριμένα:
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία
πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του
Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη
σύγκριση των προσφορών.
Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή
τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
12.6. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των
δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που υποβάλλεται από τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες
ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
12.8. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του μεγάλου όγκου vα
τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
12.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους
αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών,
κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του
διαγωνισμού.
12.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
12.11. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους
και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και
20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
12.12. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής
τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
12.13. Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που
υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
12.14. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο
25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το
Νοσοκομείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Άρθρο 13ο
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
13.1.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με
τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και PROSPECTUS, και ότι άλλο απαιτείται το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα κατάθεσης που έχει οριστεί στο αρμόδιο γραφείο του Νοσοκομείου, ως εξής:
13.1.1
Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο
χωριστές σειρές (πρωτότυπο και αντίγραφο) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα ακριβές
αντίγραφο) με πλήρη αρίθμηση των σελίδων. Τα στοιχεία των προσφορών, πρωτότυπο και αντίγραφο θα
τοποθετηθούν στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο με τις ενδείξεις κλπ. που αναγράφονται παρακάτω, θα
φέρουν τις υπογραφές σφραγίδες του προμηθευτή και θα συνοδεύονται με τα prospectus και λοιπά
στοιχεία που ορίζει η διακήρυξη τοποθετημένα – συνδεδεμένα σε δύο διακεκριμένες πλήρεις σειρές. Η
κάθε σειρά θα είναι σε χωριστό «ντοσιέ» με τις ενδείξεις «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ή «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» αντίστοιχα.
Οι προσφορές δεν υπάγονται σε τέλη χαρτοσήμου.
13.1.2 Στο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλος του ιδρύματος ήτοι : ΥΠΕ Δυτικής Μακεδονίας Γ.Ν.Φ.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα (πλήρης επωνυμία, που δεσμεύει τον προσφέροντα Οίκο,
διευθύνσεις, τηλέφωνα, φαξ κλπ.)
13.1.3 Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
1.3.1 Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τρεις (3)
σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται
όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Η εγγύηση συμμετοχής
υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και όχι στους σφραγισμένους φακέλους
«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Τα τεχνικά , καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς , όπως κατατάσσονται στις ομάδες
που αναφέρονται στα παραρτήματα της διακήρυξης και στον πίνακες κριτηρίων αξιολόγησης
τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2 Οι φάκελοι δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.3.3 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
13.1.4 Δεκτές προσφορές:

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (στη συνολική ζητούμενη
γι’ αυτά ποσότητα) ή και για ένα ή περισσότερα είδη (στη συνολική ζητούμενη γι’ αυτά
ποσότητα)
26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ανά ζητούμενο είδος
Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς Απαγορεύεται η υποβολή προσφοράς για μέρος των
ειδών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα
13.1.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπή παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών .Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των
προσφορών που κατατέθηκαν.


13.1.6 Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται , αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση
γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
13.1.6.1
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
13.1.6.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων αυτής θα αποσφραγισθεί κατά την προβλεπόμενη από την διακήρυξη ημέρα και
ώρα. Σε περίπτωση αναβολής της διαδικασίας αποσφράγισης οι υποψήφιοι προμηθευτές θα
ενημερωθούν με σχετική αvακoίvωση, πoυ θα τoυς απoσταλεί με FAX ή θα ειδoπoιηθoύv
τηλεφωvικά για την ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
13.1.7 Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 6 , 8 και 18 του Κ.Π.Δ Π.Δ
118/2007.
13.1.8 Ο προσφέρων θα δηλώνει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς αναλυτικά την συμμόρφωση ή
απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τους όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
13.1.9. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα
απορρίπτονται , υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης κλπ. των προσφορών. και θα ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ .
13.1.10
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα
απορρίπτεται.
13.1.11. Διευκρινήσεις που δίνονται από προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτοντα ως απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από
έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
13.1.12 Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε ΤΡΙΑ στάδια:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς
2. Οικονομικής προσφοράς
3. Έλεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
Από τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμού , αξιολόγησης των προσφορών συντάσσονται κατά
περίπτωση τα παρακάτω πρακτικά αντίστοιχα:
Α) Πρακτικό Νο 1: Διενέργειας διαγωνισμού Συμμετοχής εταιριών ---- αξιολόγησης
Τεχνικών προδιαγραφών.
Β) Πρακτικό Νο 2: Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης συμφερότερης
προσφορά - χαμηλότερης τιμής.
Γ) Πρακτικό Νο 3: Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη σύναψη των συμβάσεων.
27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Τα πρακτικά εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Γ.Ν. Φλώρινας. Γίνεται έγγραφη ενημέρωση προς
τους συμμετέχοντες για τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού προκειμένου να λάβουν
γνώση.
13.2.
Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο
αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο (επί ποινή απόρριψης) και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά
υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε
μέλος της.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
13.3. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
13.3.1. Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3ου και 6ου του παρόντος παραρτήματος.
13.3.2. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε χωριστό φάκελο ανά προσφερόμενο
είδος
13.4 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει
να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.
118/2007:
Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση.
Αναλυτικότερα:
1. Οι Έλληνες πολίτες:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
i. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 305/2005).
28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ii.
β.
γ.
δ.
2.
α.
β.
γ.
Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού
Κώδικα1.
iii. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο
6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄
περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
β΄ και γ΄ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου
του εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση
του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της
επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και ii) υπεύθυνη δήλωση του
προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η
δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
Οι αλλοδαποί:
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό
στοιχ. Α.1.α΄ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6
παρ. 2 εδ. β΄ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού,
προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα,
θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η
επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι
οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ περ. 3
του Π.Δ. 118/2007).
3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα
αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:
i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης
κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της
επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το
νομικό πρόσωπο και β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου
αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 2 του
Π.Δ. 118/2007).
γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα
ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ.
2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο,
υπό στοιχ. Α.1.α΄ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007).
δ. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από
την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ.
118/2007).
4. Οι Συνεταιρισμοί:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται
ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α΄ (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 1 του Π.Δ.
118/2007).
30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ.
2 του Π.Δ. 118/2007).
γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ περ. 3 του
Π.Δ. 118/2007).
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση
(άρθρο 6 παρ. 2 εδ. ε΄ του Π.Δ. 118/2007).
6. Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1.δ΄ και Α.2.γ΄, επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες
δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Β΄ του Π.Δ.
60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα.
7. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να
αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού, η οποία
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστημένος. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
8. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ.
2 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 14ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Κατακύρωση διαγωνισμού
Για την επιλογή της προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους της διακήρυξης.
Κατά τα λοιπά , το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ συμπληρώνεται όπως το άρθρο 20 παρ.2 του Π.Δ 118/2007 (Κ.Π.Δ).
Άρθρο 15°
Προσφερόμενα είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους
15.1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται vα περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη χώρα
καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007)2. Η δήλωση
αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του Π.Δ. 118/2007). Πρoσφoρά στην
oπoία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
15.2. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.3. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική
μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από
την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού
προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
15.4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται
εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π.Δ. 118/2007. Η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την
κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
15.5. Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης,
απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το προϊόν
και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί
η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου
για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από
αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου
αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού. Η υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης των παραγράφων 5.1 και 5.2 ή 5.3 του παρόντος άρθρου απαιτείται και στην περίπτωση αυτή.
Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς προηγούμενη έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή την κήρυξη αυτού
έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
15.5. Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/2007.
15.6. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE. Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν
υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά
κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία
πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις με την οποία εναρμονίστηκε η
ελληνική νομοθεσία προς την πιο πάνω οδηγία.
Άρθρο 16o
Προσφερόμενη τιμή
16.1. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο, και
να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και
φόροι (εκτός από τον Φ.Π.Α.) Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος
ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί
στην προσφορά.
16.2. Πρoσφoρές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ προς ξέvo
νόμισμα, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες.
16.3. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος.
16.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
16.5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
- Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς
Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
16.6. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή
προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία
ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος.
16.7. Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές για τov προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική
τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της πρoσφoράς ή
oπoιαδήπoτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αvτιτίμoυ για τα είδη που θα προμηθεύσει στο Νοσοκομείο,
βάσει των τιμών της πρoσφoράς του.
32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
16.8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην
προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
16.9. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της
προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
16.10. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν
να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας.
16.11. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή
δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν
εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή dumping) ή αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
προερχόμενα από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την
Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με
την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Άρθρο 17ο
Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίζει Βεβαίωση παραλαβής για την απόδειξη χρόνου κατά τον
οποίο οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου του διαγωνισμού ο οποίος
είναι κρίσιμος χρόνος για την έναρξη της προθεσμίας ενστάσεων και προσφυγών λαμβανομένων
υπόψη των κανόνων που εφαρμόζονται στην επικοινωνία των μερών του διαγωνισμού σύμφωνα με
το άρθρο 36/ΠΔ 60/2007 (άρθρο 42 οδηγία 2004 /18/ΕΚ και αφορούν τον τρόπο κοινοποίησης των
πρακτικών και της απόφασης έγκρισης τους .
17.1. Η αποσφράγιση των πρoσφoρώv γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).
17.2. Η Επιτροπή πρoβαίvει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των πρoσφoρώv την ημερoμηvία και
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
17.3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
17.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχvικώv πρoσφoρώv, μovoγράφovται δε και σφραγίζovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιoλoγητικά και οι τεχνικές πρoσφoρές
κατά φύλλο.
17.3.2. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv δεν απoσφραγίζovται, αλλά μovoγράφovται και
σφραγίζovται από την Επιτροπή και τoπoθετoύvται σ’ ένα vέo φάκελο, o oπoίoς επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
17.3.3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
17.4. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης των
λoιπώv στoιχείωv των προσφορών, στην ημερομηνία που ορίζεται από τη διακήρυξη. Σε περίπτωση κατά την
οποία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε η διαδικασία αξιολόγησης (έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση
τεχνικών στοιχείων), θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), , νέα ημερομηνία
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
17.5. Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, δεν απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
17.6. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
17.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών των άρθρων του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους
συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική ανακοίνωση που θα τους
αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του
φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά
αυτά προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
17.8 Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους
συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
ο
Άρθρο 18
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
18.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα
ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1
του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο 9.4, με την
ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
18.2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
18.3. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση
προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης
προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία
διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.
ο
Άρθρο 19
Κατάρτιση της σύμβασης
19.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο,
υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (παράρτημα Ζ΄). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης
τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία
έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν.
Δεν χωρεί
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
19.2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
19.3. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, οπωσδήποτε όμως αυτά
που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
19.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί
να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
19.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
19.5.1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που
παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο
όργανο.
19.5.2. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
19.5.3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
19.5.4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
19.5.5 Για τη κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης ( παράταση , μετάθεση χρόνου
παράδοσης κ.λ.π.) της Σύμβασης έχει εφαρμογή –πέραν του άρθρου 24 παρ 1. Του ΠΔ 118/2007 και
το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης με αρ πρωτ. 43804 /ΕΥΘΥ2041 /7-9-2009 όπως ισχύει
.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α.
ο
ΑΡΘΡΟ 20
Κυρώσεις σε βάρος του πρoμηθευτή
20.1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από
γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ.
20.2. Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του
δόθηκε μετά από αίτησή του.
20.3. Ο προμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση,
εφόσον:
20.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε με
ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.
20.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
20.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ
γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται
δεκτή.
20.5. Στov προμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo
oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
20.6. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ.
118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η
καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ.
(Π.Δ. 118/2007).
20.7. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της
παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά
τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
20.8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορηγητής
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την
κακή εκτέλεση της σύμβασης.
ο
Άρθρο 21
Διοικητικές προσφυγές
Για τις Διοικητικές προσφυγές εφαρμογη έχουν οι διατάξεις του Ν 3886/2010 .Σχετικές και οι διευκρινήσεις
που δίνονται με το αρ πρωτ. 47324/ΕΥΘΥ 2007/20-10-2010 ( ΑΔΑ 41ΞΛΦ-7) ΕΓΓΡΑΦΟ Της Ειδικής
Υπηρεσίας Υποστήριξης και την εγκύκλιο Π/273/07-02-2011 της Γενικής Γραμματείς Εμπορίου του
ΥΠΟΙΑΝ.(σελ.11 εκ παραδρομής αναφέρεται ότι η ένσταση εξετάζετε από την επιτροπή Διαγωνισμού Υπάρχει
αναφορά στο Άρθρο 31 Προδικαστική προσφυγή
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
Προδικαστική προσφυγή
1. Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει Προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που
δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και της
αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να αποστέλλεται στον
ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό µέσο. Ειδικώς η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης
περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63 Α) ή, κατά περίπτωση, της
παρ. 2 του άρθρου 35 του π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της
σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Η Προδικαστική προσφυγή κοινοποιείται με φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον
αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής. Η παράλειψη
της κοινοποίησης αυτής δεν επάγεται απαράδεκτο της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων σε περίπτωση
απόρριψης
της
προδικαστικής προσφυγής.
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει
προσφυγή άλλου προσώπου.
4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιμη, λαμβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή
πάντως, δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την Προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω
προθεσμίας, έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην
περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. H αρχή δύναται επίσης να
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής, η οποία
πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την, αρχική ή μετ` αναβολή, δικάσιµο
της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η καθυστερημένη περιέλευση του σχετικού εγγράφου
δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.
5. Το δικαστήριο, σταθµίζοντας τις συντρέχουσες σε κάθε περίπτωση συνθήκες και εφόσον κρίνει ότι η
παράλειψη αιτιολόγησης ή η καθυστερηµένη αιτιολόγηση της απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής
καθιστά ιδιαιτέρως δυσχερή την ουσιαστική παροχή έννομης προστασίας, μπορεί, µε την απόφαση επί της
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως χρηματική κύρωση στην αρχή.
36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Το ποσό της κύρωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ ούτε μεγαλύτερο από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και καταβάλλεται μία φορά για κάθε στάδιο του διαγωνισμού στον αιτούντα, του
οποίου η αίτηση εκδικάζεται πρώτη.
6. Σε διαφορές διεπόμενες από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή
εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.
Αρθρο 5
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
1. Η Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο Αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις
διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
2. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσμία και
η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών
ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία,
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών
μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή
διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4.
3. Ο αρμόδιος δικαστής ορίζει με πράξη του την ημέρα και ώρα εκδίκασης της αιτήσεως, καθώς και την
προθεσμία κλήτευσης. Η ημερομηνία εκδίκασης δεν πρέπει να απέχει πέραν των τριάντα (30) ημερών από
την κατάθεση της αιτήσεως, η δε προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15)
ημέρες. Αντίγραφο της αιτήσεως με κλήση κοινοποιείται µε τη φροντίδα του αιτούντος προς την υπηρεσία που
είναι αρμόδια για την παραλαβή των προσφορών, η οποία οφείλει να ενημερώνει σχετικά και την αναθέτουσα
αρχή, εάν υπηρεσία και αρχή δεν συμπίπτουν, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο του οποίου την κλήτευση
θεωρεί αναγκαία ο δικαστής. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να
ασκήσει παρέμβαση. Οι διάδικοι οφείλουν να προσκοµίσουν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όλα τα κρίσιμα
έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.
4. Ο αρμόδιος δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αιτήσεως και μετά κλήση της αναθέτουσας αρχής προ
τριών (3) ημερών, να εκδώσει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως, προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται
κάτω από την αίτηση και περιέχει τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν ως την έκδοση της απόφασης.
Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της
απαγόρευσης αυτής συνιστά το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της αιτήσεως ασφαλιστικών
μέτρων, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία. Η προσωρινή διαταγή μπορεί να ανακληθεί είτε από το δικαστή
που
τη χορήγησε, ύστερα από αίτηση της αναθέτουσας αρχής και αφού κληθεί προς ακρόαση ο αιτών προ τριών
(3) ημερών, είτε από το δικαστήριο που θα δικάσει την Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
5. Η Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνεται δεκτή, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά η παράβαση κανόνα του
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του εσωτερικού δικαίου και η λήψη του μέτρου είναι αναγκαία για να
αρθούν τα δυσμενή από την παράβαση αποτελέσµατα ή να αποτραπεί η ζημία των συμφερόντων του
αιτούντος. Η
αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί αν, από τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων
και επιτακτικών λόγων γενικού δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την παραδοχή
θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. Η απόρριψη της αίτησης για οποιονδήποτε λόγο δεν
θίγει άλλα δικαιώματα του αιτούντος.
6. Το δικαστήριο διατάζει τα κατάλληλα ασφαλιστικά μέτρα, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των
διαδίκων. Διατάζει ιδίως την αναστολή ισχύος όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και
οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού µε τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την αναστολή εκτέλεσης
37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
οποιασδήποτε πράξης της αναθέτουσας αρχής, την απαγόρευση νοµικών ή υλικών ενεργειών, την εκτέλεση
των απαραίτητων θετικών πράξεων, όπως η διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και την
αναστολή σύναψης της σύμβασης. Η απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων εκδίδεται µέσα σε
προθεσµία είκοσι (20) ημερών από την εκδίκαση της αίτησης.
7. Η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση του κύριου
ένδικου βοηθήματος. Η προθεσμία άσκησης των ένδικων βοηθημάτων διακόπτεται µε την κατάθεση της
αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε
υπέρ αυτού τη λήψη ενός ασφαλιστικού μέτρου, οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει το κύριο ένδικο βοήθηµα, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς
του ασφαλιστικού μέτρου. Η δικάσιµος για την εκδίκασή του δεν πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από
την κατάθεση του δικογράφου.
8. Εφόσον η Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων γίνει δεκτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμμορφωθεί προς το
διατακτικό ή και το εν γένει περιεχόμενο της απόφασης και να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει κατάλληλα τη
διοικητική πράξη που προκάλεσε τη διαφορά ή, επί παράλειψης, να εκδώσει την οφειλόμενη ρητή πράξη.
Στην περίπτωση αυτή, για το κύριο ένδικο βοήθημα που ασκήθηκε, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.
Με βάση το άρθρο 11 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων
αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
237/Α/5-12-2012) και του άρθρου 28 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013), ως απαραίτητη προϋπόθεση για το
παραδεκτό της υποβολής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του ν.3886/2010, είναι η κατάθεση παραβόλου.
Άρθρο 22ο
Ανωτέρα βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως
περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του
διαγωνιζόμενου
2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του διαγωνιζόμενου
3. Πλημμύρα
4. Σεισμός
5. Πόλεμος
6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών
7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.
Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη
ανωτέρας βίας.
38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ο
Άρθρο 23
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
23.1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για
τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν
στην Ελληνική.
23.2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο
κατά την διάρκεια της σύμβασης.
23.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 24ο
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
24.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των
όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του
χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής πρέπει
να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε
δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
24.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και
δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.
Άρθρο 25ο
Λοιπές διατάξεις
25.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να
εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
25.2. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν
Άρθρο 26°
Απόρριψη προσφορών
Η Α.Α. δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων μετά
από σχετική εισήγηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :
26.1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει
γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
26.2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς.
26.3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.
26.4. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήματος.
39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
26.5. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 12 του
παρόντος παραρτήματος και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
26.6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τις Προσφερόμενες Τιμές και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των
προσφερόμενων τιμών σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
26.7. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα διευκρινιστικά στοιχεία στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου.
26.8. Είναι υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
26.9. Δίνει τιμή για την προμήθεια του μηχανήματος μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος.
26.10. Ορίζει χρόνο παράδοσης του συγκροτήματος μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στο παρόν παράρτημα.
26.11. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την
επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
26.12. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ουσιώδεις αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και
τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.
26.13. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
Άρθρο 27 °
Δικαιολογητικά υποψήφιου αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.
118/2007:
Άρθρο 28 °
Εγγυήσεις
28.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη
μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών, οι
εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
28.2. Εγγύηση Συμμετοχής
28.2.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος,
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ή πέντε τοις εκατό (5%) στα είδη που προσφέρουν .
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ
για κάθε τμήμα που προσφέρεται θα πρέπει να κατατίθεται ξεχωριστή εγγυητική επιστολή
συμμετοχής της οποίας το ποσό θα καθορίζεται ποσοστιαία με βάση τον προϋπολογισθείσα
αξία του προσφερόμενου είδους ενώ εφόσον η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το σύνολο του
κάθε τμήματος η προσφορά για το τμήμα αυτό θα απορρίπτεται
28.2.2 Εφόσον υποβάλλεται προσφορά για μέρος των υπό προμήθεια ειδών ή και για ορισμένο μόνον
είδος3, η εγγύηση πρέπει να καλύπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσας
δαπάνης με Φ.Π.Α. για τη συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες ειδών ή το συγκεκριμένο είδος, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α΄. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά, τόσο
στην εγγύηση συμμετοχής όσο και σε σχετική έγγραφη δήλωση του προμηθευτή που υποβάλλεται με
την προσφορά, η κατηγορία (ή οι κατηγορίες) των ειδών ή το συγκεκριμένο είδος, για τα οποία
40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
υποβάλλεται προσφορά. Τυχόν προσφορά και άλλων ειδών, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί
εγγύηση συμμετοχής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
28.2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της
προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
28.2.4. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την
υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
28.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
28.3.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υπoχρεωμέvoς vα καταθέσει
έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς
Φ.Π.Α.
28.3.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από
το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
28.3.3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας.
28.3.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.
118/2007 (Κ.Π.Δ.).
28.4. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.
Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος κατά την περίοδο της εγγύησης καλής
λειτουργίας που θα προτείνει με την προσφορά του (και η οποία θα είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός
έτους, όπως αναφέρεται και στο παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών ανά είδος), ο Ανάδοχος
υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της
οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ της προμήθειας. Για το προτεινόμενο διάστημα
αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή
αμοιβή εκ μέρους της Α.Α.. :
28.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
28.6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι δύνεται η δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής της διαδικασίας έλεγχου της γνησιότητας
των εγγυητικών επιστολών κατά την εγκύκλιο Δ17γ/9/154/ΦΝ437 Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ PROCUREMENT OF AUXILIARY EQUIPMENT FOR FLORINA’S GENERAL
ΑΓΓΛΙΚΑ
HOSPITAL
α/α Είδος εξοπλισμού
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
Τμχ.
1
€/τμχ
Προϋπολ
ογισμός
€
100.000,00 100.000,00
Ταξινόμηση
κατά
CPV
(Κοινό λεξιλόγιο
για τις δημόσιες
συμβάσεις)
σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ)
213/08 :
33152000
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5%
ΣΕ .. €…
5.000,00
41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Άρθρο 29 °
Προκαταβολές
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής
Άρθρο 30 °
Χρόνος και τόπος παράδοσης
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την Επιτροπή
Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για την ημερομηνία που προτίθεται να προσκομίσει τα είδη στο
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
2
Μετά την προσκόμιση των ειδών στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην
Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόμισης θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Α.Α., στο οποίο να αναφέρονται ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν, η ημερομηνία προσκόμισης, τα είδη, και ο
αριθμός των δεμάτων, όπως αυτά δίδονται στα δελτία αποστολής που τα συνοδεύουν.
3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει και πλήρες εγχειρίδιο με
σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική
περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο
οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 60 ΗΜΕΡΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης
Άρθρο 31°
Πληρωμές
31.1 Η πληρωμή της αξίας της τιμής προμήθειας του μηχανήματος στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεις του επόμενου εδαφίου 28.2, μετά
την οριστική παραλαβή αυτού. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προκειμένου να πληρωθεί η αξία στον
ανάδοχο, απαιτούνται :
(α) τα τιμολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του αναδόχου,
(β) το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
μηχανήματος, εγκατεστημένου και σε πλήρη λειτουργία, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, το θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του
στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος παραρτήματος.
(γ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο.
Με την εξόφληση της συμβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον φορέα εξοφλητική απόδειξη του
αναδόχου.
31.2 Η δαπάνη για την πληρωμή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες
:
● 0,10% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.2 ,αρ. 4
Ν.4013/2011)
Από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4% επί του
καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151Α).
Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο
Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
31.3
Η πληρωμή της αξίας του μηχανήματος στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των
απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η
Α.Α. καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους, όταν παρέλθει η προβλεπόμενη
από την σχετική νομοθεσία προθεσμία. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να
υποβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο
αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).
42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
31.4 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές σχετικά με
τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας του μηχανήματος ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει ποινή
αποκλεισμού, και δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και δεν δημιουργεί καμία
υποχρέωση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ προς τον διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει κανένα δικαίωμα στον
διαγωνιζόμενου έναντι του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ΠΔ118/2007.
Άρθρο 32°
Δημοσιότητα
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δική του δαπάνη να ετοιμάσει και να επικολλήσει μόνιμα και σε εμφανές
σημείο προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, επιγραφή που θα του υποδειχθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και θα
εξασφαλίζει τη δημοσιότητα του έργου, σύμφωνα με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της
Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του
Συμβουλίου.
Άρθρο 33°
Έλεγχοι
Καθόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να δέχεται
ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, όπως αυτά
προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτούμενων
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται μέρος της
διαδρομής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας.
Άρθρο 34°
Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται κατά ποσοστό ……..% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
κατά ……..% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Λόγω της παραπάνω χρηματοδότησης, υποχρεωτικά
τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, Κανονισμοί και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων.
Άρθρο 35°
Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης – Προέγκριση Σύμβασης
35.1 Κατακύρωση του Διαγωνισμού
Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων (Δ.Σ. του Νοσοκομείου) . Στον
υποψήφιο που επελέγη ως Ανάδοχος αποστέλλεται εγγράφως και με αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική
ανακοίνωση της κατακύρωσης - πρόσκληση προς υπογραφή της σύμβασης. Η ανακοίνωση αυτή
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α. Τα προς προμήθεια είδη.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο
Σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης.
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό διαγωνιζόμενο η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του
στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό
διαγωνιζόμενο, Στην περίπτωση που η πληρωμή στον διαγωνιζόμενο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο
43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή
της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να γίνει και μετά την πάροδο
ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε
ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου του
Σχεδίου Σύμβασης διαμορφούμενου αναλόγως.
35.2 Υπογραφή Σύμβασης
Ο Υποψήφιος που επελέγη είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, προσκομίζοντας τα
παρακάτω στοιχεία :
(α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία.
(β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το κατακυρωθέν έργο, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό
10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης το
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η Σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της
προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν
παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την
εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων
ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΠΔ
118/2007 και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής. Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή
καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα του εγκεκριμένου 3ου πρακτικού (του άρθρου 15.3) και ακολουθείται
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία των άρθρων 17 και 18 του παρόντος παραρτήματος. Ο έκπτωτος ανάδοχος
υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει
τη Σύμβαση.
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ η σχετική Σύμβαση του έργου επί τη βάσει
του κειμένου του «Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας» που περιέχεται στο Παράρτημα Η΄ της απόφασης
διακήρυξης. Η Σύμβαση συνίσταται στην συμπλήρωση των αντίστοιχων κενών πεδίων του Σχεδίου Σύμβασης
που επισυνάπτεται στην απόφαση διακήρυξης με το Παράρτημα Η΄ αυτής και της οποίας αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα, βάσει της προσφοράς του Αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και
η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού Η Σύμβαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες
για την εφαρμογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής η Σύμβαση του Έργου υπογράφεται από τον Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και
πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Εκ μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται
από τον ίδιο ή τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του, ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών
Τευχών. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της Σύμβασης του Παραρτήματος Η΄.
Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη, πρακτικά και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Για όσα σημεία δεν ρυθμίζονται με την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών του
δημοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δεν
λαμβάνεται υπ΄ όψιν και δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Α.Α.
35.3 Αναγγελία Σύμβασης στην ΕΕΕΕ
Η Α.Α. υποχρεούται στην τήρηση των διατυπώσεων ex post δημοσιότητας στην Ε.Ε.Ε.Ε., σύμφωνα με το
άρθρο 35 παράγραφος 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ήτοι οφείλει να αποστείλει στην Ε.Ε. την διακήρυξη με τα
αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης το αργότερο 48 ημέρες μετά την υπογραφή της
Σύμβασης.
35.4 Προέγκριση της Σύμβασης
Σε κάθε περίπτωση η Σύμβαση πριν υπογραφεί πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ενδιάμεσης
Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακειδονίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007.
44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Προς τούτο, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αποστέλλει το σχέδιο Σύμβασης με συμπληρωμένα τα κενά του και
συνοδευόμενο από τον φάκελο με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης
έγγραφα στην ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την σύμφωνη γνώμη η οποία αποτελεί και όρο για
την χρηματοδότηση της πράξης. Το αναλυτικό περιεχόμενο του φακέλου αυτού αποτυπώνεται στον Οδηγό
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΥΠΟΙΟ / Γεν Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης.
Ομοίως προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
πρέπει να λάβει και κάθε πιθανή τροποποίηση της Σύμβασης η οποία οδηγεί σε ουσιώδη
τροποποίηση της πράξης (άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος).
35.5
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ







Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του μηχανήματος μέχρι την
προσκόμισή του και την υποβολή στην Υπηρεσία του θεωρημένου αποδεικτικού προσκόμισης κατά
το άρθρο 23 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά
επίσημα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των
πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν
μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί
με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας
Σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των
προσφορών (άρθρο 51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και
σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τους δασμούς
κλπ.
46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ, προϋπολογισμού 100.000,00 €
Προμήθεια αποστειρωτικού κλιβάνου ατμού 6 s.u. για τις ανάγκες αποστείρωσης του Γ.Ν. Φλώρινας
(χειρουργικών εργαλείων και εξαρτημάτων, ιματισμού κλπ), τμχ. 1, 100.000,00 €
α/α Είδος εξοπλισμού
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ
(χειρουργικών εργαλείων
και εξαρτημάτων,
ιματισμού κλπ ατμού 6
s.u)
Τμχ.
€/τμχ
Προϋπολογισμός €
1
100.000,00
100.000,00
Ταξινόμηση
κατά
CPV
(Κοινό λεξιλόγιο για τις
δημόσιες
συμβάσεις)
σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) 213/08 :
33152000
47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα (όπως αυτός δίδεται στο προηγούμενο
Παράρτημα Ε΄) έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να
διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Με την ίδια δομή συντάχθηκε και το αντίστοιχο φύλλο συμμόρφωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού το φύλλο
συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής
προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή
prospectus / manuals κλπ).
2. Κάθε τεχνική προσφορά όπως αναφέρεται και στο άρθρο 14.2 του Παραρτήματος Β΄ της απόφασης
διακήρυξης, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια
και φωτογραφίες, σχέδια, υπολογισμούς κλπ των προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα
τεχνικά φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των φωτογραφιών
των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.
3. Για την συμπλήρωση του Πίνακα (Φύλλου) Συμμόρφωσης Σ1 των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα
παρακάτω:
o Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για
τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
o Στην στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την
σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και
τεκμηρίωση και ιδίως στα σημεία του εκείνα που στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα τεχνικών
προδιαγραφών αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να
δοθούν χαρακτηριστικά» κλπ ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α.
o Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό
σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus,
εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν
επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο (βλέπε άρθρο 14.2 του
παραρτήματος Β΄ της απόφασης διακήρυξης), που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα
στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.
o Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό
φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί
το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα
Συμμόρφωσης Σ1 στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α
4.5).
48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………
ΠΟΛΗ………..
ΑΦΜ………….
ΤΗΛ……………
ΦΑΞ………………
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ……………
ΤΕΜ. ……………………..
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ………….
Α/Α
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
1
2
3
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ………
ΠΟΛΗ………..
ΑΦΜ………….
ΤΗΛ……………
ΦΑΞ………………
Α)…………………….
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / Ημερομηνία
ΦΠΑ %
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΜΕ
ΦΠΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ε Ρ Γ Ο :
ΥΠΟΕΡΓΟ ……….
Συμβατικό Ποσό :
……………………………. € με τον
Φ.Π.Α.
Αρ. Διακήρυξης :
…… / 20…
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημερομηνία
:
…... / .... / 20…
Χρηματοδότηση :
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ………%
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ …….%
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Συμβατικού Ποσού ……………….………… € (με ΦΠΑ)
( Σελίδες ……..)
Αριθμός : ………………………..
Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) : ……………………………………………………………
Ανάδοχος : ………………………………………………………………..
Είδος :
……………………………………………………………….
Υπηρεσία :
Γενικό Νοσοκομείο ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Σήμερα την ….... του μηνός ………………….. του έτους ………………………………….……... (……), στις
εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου …………………., στην οδό ………………, αριθμό …….. ΤΚ ………… –
………….., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι α) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο ……………………» (στο
εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην ……………………. στην οδό ………………..,
αριθμ …….., ΤΚ …………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.
…………………..………, Διοικητή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΦΕΚ ..…/..-….-….…, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών
θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) και
β) Την εταιρεία με την επωνυμία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (στο
εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ………………………… , οδός ………….……..…, αριθμ. ….. ΤΚ
……., τηλ. : ……..………..…….., fax : …….………….…., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
……….………….., υπάγεται στην ΔΟΥ …….……………….., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
σύμβασης από τον ………..…………………., κάτοικο ……………………, οδός ………………..….., αριθμός ……..,
με ΑΔΤ …………………, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. …………….………….. πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ ………………,
συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
Την ……/..…./………. με βάση τη Διακήρυξη …../….…. (αναφέρονται και τυχόν
διενεργήθηκε
δημόσιος
ανοιχτός
διαγωνισμός
με
κριτήριο
………………………………….από οικονομική άποψη προσφορά, για
«………………………………………………………….»,
προϋπολογισθείσης
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ανακοινώσεις τροποποίησής της)
κατακύρωσης
την
πλέον
την υλοποίηση του έργου
δαπάνης ………………… €
Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατέθηκε με αρ πρωτ ………./…..-….-………. και το περιεχόμενό της
(δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
.
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. ……/…..- ….- …….. απόφαση
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. ……/.…..-. …- …… ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της
εταιρείας «…………………….…….……....», όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο και σε βάρος των
πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου
που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Το είδος προμήθειας, η ποσότητα, το συμβατικό τίμημα και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται αυτό, ορίζονται
ως κατωτέρω :
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ)
ΤΕΜΑΧΙΑ
.............. ……
ΕΝΑ (1)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε €
με κρατήσεις
………….…….…
………….……….
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
…………….
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ
………….………….
ΦΠΑ 23 %
……………….…….
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ
(αριθμητικώς)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ
(ολογράφως)
……………..………
………………………..…………………………
………………………..…………
Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
……………………………………….…………………………..……………
ευρώ
(…………...….
€)
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους (…….%), του φόρου εισοδήματος 4% και του αναλογούντα
Φ.Π.Α (…….%).
Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 άρθρο 4 παρ. 3 αναρτήθηκε, με την αριθμ………απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και καταχωρήθηκε με τον αριθμ………………στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών
πληρωμής
53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η οριστική παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει εντός ……………..(…….) ημερολογιακών ημερών
(συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την ……/……/…….….. στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεστημένου και σε
πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ που περιγράφεται στην διακήρυξη.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και την εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.
Σχετικά με τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής του μηχανήματος, θα ισχύσουν τα ακόλουθα :
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που συγκροτείται με σχετική απόφαση του αρμόδιου Φορέα.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα
του αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του
αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός
χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα
ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.
Για τη κατάρτιση και για τις περιπτώσεις τροποποίησης ( παράταση , μετάθεση χρόνου παράδοσης κ.λ.π.)
της Σύμβασης έχει εφαρμογή –πέραν των άρθρων 26 και 32 του ΠΔ 118/2007- και το άρθρο 38 της
Υπουργικής Απόφασης με αρ πρωτ. 43804 /ΕΥΘΥ2041 /7-9-2009 όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται
η σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. .
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης.
Το μηχάνημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και από τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά :
Α/Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΥΠΟΣ
54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η Πληρωμή της αξίας του μηχανήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την
οριστική παραλαβή του μηχανήματος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα
βαρύνει δε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ .…… ή ΣΑΕΠ …….., ΣΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΣ). Η συνολική δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό ……% από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά ποσοστό…….% από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ
(Π.Δ. 118/2007).
Η δαπάνη για την πληρωμή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες :
● 0,10% επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.2 ,αρ. 4
Ν.4013/2011)
● Από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος 4% επί του καθαρού
ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 55 Ν.2238/1994).
Διευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ που αναλογεί στη συμβατική αξία θα καταβληθεί από την προμηθεύτρια στο Δημόσιο
Ταμείο σύμφωνα με τις επί του αντικειμένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθμ ……….., ποσού ………………….€ της Τράπεζας
…………..…………. .. – Κατάστημα …………..…… , το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συμβατικής
αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του μηχανήματος και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν
οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του μηχανήματος , ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής
Λειτουργίας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ του μηχανήματος , ήτοι ποσού …………………….…… €.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ………….….…. (…) χρόνια από την οριστική
παραλαβή του μηχανήματος . Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά
συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι …………….…………… (…....) μηνών.
55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ο
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η παράδοση και η παραλαβή του μηχανήματος θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της
προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
 Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους
συμβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 32
του Π.Δ. 118/2007. Έτσι :
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μεγίστου
προβλεπόμενου από το άρθρο 2ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους
1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από
το άρθρο 2ο της παρούσας σύμβασης χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύψει κλάσμα ημέρας,
θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ διάστημα, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα
 Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
 Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρούςφυσικούς-τεχνολόγους) τόσο στην λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών του μηχανήματος, όσο
και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσης, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού.
Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση
για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστημαμε την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ 118/2007. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή
τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια.
56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση,
ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……../…..….. και της απόφασης κατακύρωσης …../…….... καθώς και τα
αναφερόμενα στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-03-07) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας περί Κρατικών
Προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο», και συμπληρωματικά στο ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου», (ΦΕΚ 150Α/10-07-07), των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς
ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης …./……….. και την προσφοράς του.
Η παρούσα σύμβαση υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της έτυχε της προέγκρισης της
ΕΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το αρ. πρωτ ….…/…….… έγγραφό της.
Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε
τρία όμοια πρωτότυπα.
Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το
δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην ΕΔΑ
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
……..……………………
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
…………………………
57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας…………………………… ή
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)……..…………….κλπ, ατομικά
και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της
.…/………/……….., για την ανάδειξη αναδόχου για το Έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ.
…/……… διακήρυξη σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού
γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή
την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι
για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα
παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
(Σημείωση προς την Τράπεζα: o xρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα
μεγαλύτερος του χρόνου ισχύος της προσφοράς,ήτοι τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210)
ημερολογιακών ημερών , από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ
…………………..
και
ολογράφως
………………………………...
υπέρ
της
εταιρείας
…………………..……………ή
σε
περίπτωση
ένωσης
ή
κοινοπραξίας
των
εταιρειών
α)………………..………..β)…………………………… κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……/……/………… σύμβασης που αφορά στο
διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/……… με αντικείμενο το Έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», σύμφωνα με την υπ' αρ.
……./….……. διακήρυξη σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα,
όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή
την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα
πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε
επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΩ.
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της
(εταιρείας)........................................... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών
α).………..…..……, β) …..…………...…..κλπ, ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ
..…….….... και ολογράφως …………………………………………...… Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού της από ……/……/……..… Σύμβασης μεταξύ της
……………………και της …………………,
που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της
……/……/………. με αντικείμενο το έργο : «………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αρ.
…../……… προκήρυξή σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα
δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς
καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της
………………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ……/……./………. οπότε και θα επιστραφεί σε
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
Αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών, είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής
(σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και
της τέχνης κ.λ.π.), οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες). Οι
απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Α.Α. και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν όλοι
οι διαγωνιζόμενοι είναι ως ακολούθως.
Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται πρότυπα ISO, CE EN, EN κτλ., γίνονται αποδεκτά και τυχόν
ισοδύναμα με αυτά αναγνωρισμένα πρότυπα, εφόσον υπάρχουν.
61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.01
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ 6 S.U.
1.
Να είναι κλίβανος καινούριος, αμεταχείριστος και σύγχρονης τεχνολογίας.
2.
Να είναι κατάλληλος για αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων, επιδεσμικού υλικού, ιματισμού,
ελαστικών, κλπ.
3.
Να έχει ενσωματωμένη ατμογεννήτρια για παροχή ατμού.
4.
Να είναι οριζόντιας φόρτωσης με μία πόρτα.
5.
Να έχει χωρητικότητα θαλάμου τουλάχιστον 430 λίτρα. Ο κλίβανος συναρμολογημένος να έχει
εξωτερικές διαστάσεις όχι μεγαλύτερες από 1600mm x 1600mm x 2000mm (ΠxBxY) περίπου.
6.
Κατά την εγκατάσταση του κλιβάνου απαιτείται μεταφορά διαμέσου θύρας πλάτους 95cm και
ύψους 1,95cm οπότε το μηχάνημα θα πρέπει απαραιτήτως να ανταποκρίνεται σε αυτόν το
περιορισμό.
7.
Ο θάλαμος του κλιβάνου να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ορθογώνιος (όχι κυλινδρικός), να
αντέχει στα οξέα και στις θερμικές/μηχανικές καταπονήσεις, ποιότητας κατά προτίμηση ΑΙSΙ
316, ώστε να έχει ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή. Ο θάλαμος του κλιβάνου να στηρίζεται
σε ανοξείδωτο σκελετό για την αποτροπή δημιουργίας σκουριάς ή διάβρωσης.
8.
Να έχει ωφέλιμη χωρητικότητα περίπου 6 S.U. Διαστάσεις θαλάμου: περίπου 660 x 660 x
1000mm (ΠxYxB).
9.
Να διαθέτει προθάλαμο (jacket) από ανοξείδωτο χάλυβα ίδιας ποιότητας με το θάλαμο, κατά
προτίμηση AISI 316, αποτελούμενο οπωσδήποτε από περιφερειακούς διαύλους (όχι ενιαίο) για
ενίσχυση της κατασκευής.
10. Ο θάλαμος να δοκιμάζεται στο εργοστάσιο σε πίεση διπλάσια της πίεσης λειτουργίας.
11. Η πόρτα να είναι κατακόρυφα ολισθαίνουσα. Να λειτουργεί είτε με πεπιεσμένο αέρα (μέσω
πνευματικού κυλίνδρου), ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας στην περίπτωση
διακοπής ρεύματος, είτε ηλεκτρικά. Σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει εναλλακτική μέθοδος
ανοίγματος της πόρτας σε περίπτωση εμπλοκής (π.χ. σε περίπτωση σφάλματος ή διακοπής
ρεύματος). Να περιγραφεί η μέθοδος αυτή.
12. Το υλικό κατασκευής της πόρτας να είναι απαραίτητα όμοιο με το υλικό του θαλάμου για
θερμοκρασιακή ομοιογένεια.
13. Περιμετρικά της ακμής του θαλάμου να υπάρχει εσοχή όπου εδράζεται λάστιχο το οποίο
σφραγίζει τον θάλαμο κατά την εξέλιξη κύκλου.
62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
14. Κατά το κλείσιμο της πόρτας του θαλάμου, να εξασφαλίζεται με κατάλληλες διατάξεις η
προστασία του χειριστή από ακούσιους χειρισμούς.
15. Για πλήρη ασφάλεια, να μην είναι δυνατόν να ανοίξει η πόρτα του κλιβάνου κατά την εξέλιξη
κύκλου όταν υπάρχει θετική υπερπίεση εντός του θαλάμου.
16. Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας που να μην επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας εάν υπάρχει
ακόμα θετική πίεση εντός του θαλάμου.
17. Ο κλίβανος να διαθέτει στρώμα θερμομόνωσης από μη τοξικό αφρό ή άλλο υλικό διατηρώντας
χαμηλή την θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια (να αναφερθεί η τιμή της).
18. Το σύστημα κενού να αποτελείται από ηλεκτροκίνητη αντλία κενού υγρού δακτυλίου, με
ικανότητα επίτευξης υψηλού κενού (να αναφερθεί η μέγιστη τιμή υποπίεσης). Να υπάρχει
αποτελεσματικό σύστημα ψύξης πριν την αντλία κενού (συμπυκνωτής – ψυγείο) για
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αντλίας. Η αντλία κενού να εδράζεται σε αντικραδασμική βάση.
Να αναφερθούν οι διατάξεις προστασίας της αντλίας κενού.
19. Τα προγράμματα του κλιβάνου να εκτελούνται αυτόματα μέσω διπλού προγραμματιζόμενου
ελεγκτή – μικροεπεξεργαστή (2 PLC) υψηλής αξιοπιστίας και ποιότητας. Το σύστημα ελέγχου
του κλιβάνου να διαθέτει αυτοδιάγνωση βλαβών και έγχρωμη οθόνη, κατά προτίμηση αφής. Το
μενού χειρισμού επί της οθόνης να είναι στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, για την εύκολη
κατανόηση εκ μέρους των χειριστών, οι παράμετροι Θερμοκρασία και Πίεση να απεικονίζονται
με γραφικό τρόπο. Να αναφερθούν όλες οι δυνατότητες που παρέχονται από το πάνελ
χειρισμού.
20. Για να υπάρχει πλήρης ασφάλεια λειτουργίας, το σύστημα ελέγχου να εκτελεί και να
παρακολουθεί όλες τις λειτουργίες του μηνανήματος και να ειδοποιεί τον χειριστή για
ανωμαλίες εκτέλεσης κύκλων.
21. Στην πλευρά φόρτωσης να υπάρχουν μανόμετρα, κατά προτίμηση αναλογικά, για την πίεση
θαλάμου και ατμογεννήτριας.
22. Το σύστημα ελέγχου να επιτρέπει την πρόσβαση του χειριστή μόνο στα συγκεκριμένα
προγράμματα. Η πρόσβαση στις βοηθητικές λειτουργίες, όπως η εκτέλεση ειδικών
προγραμμάτων ή προγραμμάτων ελέγχου ή τροποποίηση παραμέτρων και ο έλεγχος
συντήρησης, να γίνεται μόνο με την χρήση προκαθορισμένων επιπέδων πρόσβασης ώστε να
αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
23. Ο κλίβανος να διαθέτει standard προεγκατεστημένα τουλάχιστον επτά (7) προγράμματα
αποστείρωσης με ατμό, τα οποία θα ενεργοποιούνται άμεσα από την κονσόλα ελέγχου:
Ι. Αποστείρωση εργαλείων στους 134°C.
ΙΙ. Αποστείρωση ιματισμού στους 134° C.
II. Αποστείρωση θερμοευαίσθητων υλικών, ελαστικών στους 121o C.
IV. Πρόγραμμα FLASH στους 134°C.
V. Πρόγραμμα PRION στους 134°C.
VI. Τεστ BOWIE / DICK.
VII. Τεστ στεγανότητας θαλάμου (Leak test).
63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
24. Όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα να είναι προεγκατεστημένα και διακριβωμένα
(validated) από το εργοστάσιο. Μέσω κωδικού πρόσβασης να υπάρχει η δυνατότητα ασφαλούς
τροποποίησης παραμέτρων εάν μελλοντικές ανάγκες το απαιτήσουν. Ο κλίβανος να διαθέτει
κενές θέσεις για την δημιουργία επιπλέον προγραμμάτων.
25. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού σε περίπτωση βλάβης. Όταν διαπιστωθεί από το σύστημα
ελέγχου ανωμαλία στην ομαλή εκτέλεση ενός κύκλου αποστείρωσης να οδηγείται ο κλίβανος
σε κατάσταση συναγερμού. Να αναφερθεί η διαδικασία εκτόνωσης του θαλάμου στην
περίπτωση σφάλματος.
26. Τα σφάλματα να κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την σημασία τους σε διαφορετικά επίπεδα: τα
μη κρίσιμα σφάλματα δεν πρέπει να διακόπτουν το πρόγραμμα σε εξέλιξη.
27. Να καταγράφεται το ιστορικό των συναγερμών που παρουσιάστηκαν.
28. Να διαθέτει υποδοχές για σύνδεση ελεγκτών πίεσης και αισθητήρων θερμοκρασίας για τις
εργασίες διακρίβωσης του κλιβάνου.
29. Να διαθέτει ενσωματωμένο εκτυπωτή με ανεξάρτητους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας για
την καταγραφή της εξέλιξης του κύκλου αποστείρωσης. Στον εκτυπωτή να καταγράφονται και
τα τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη των κύκλων. Επίσης, το πρόγραμμα να
καταγράφεται κατά προτίμηση σε μορφή γραφήματος ως συνάρτηση των παραμέτρων Χρόνος,
Πίεση, Θερμοκρασία.
30. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του κλιβάνου και ενσωμάτωσής του σε μελλοντικό σύστημα
επεξεργασίας αποστειρωμένου υλικού με barcodes που θα διασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο και
την ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου υλικού.
31. Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη ηλεκτρική ατμογεννήτρια από ανοξείδωτο χάλυβα. Η
ατμογεννήτρια να διαθέτει αυτόματη περιοδική εκτόνωση των αλάτων από τον πυθμένα της
(στρατσόνα). Να αναφερθεί η ηλεκτρική ισχύς της ατμογεννήτριας ώστε να αξιολογηθούν
πιθανές τροποποιήσεις στην Η/Μ υποδομή του χώρου αποστείρωσης.
32. Να υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης ανιχνευτή αέρα (air detector).
33. Το μηχάνημα να
 93/42/EEC
 EN 285
 EN 61010-1
 97/23/CEE
 ISO 17665-1
διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά:
ιατροτεχνολογικά προϊόντα
κλίβανοι αποστείρωσης
ηλεκτρική ασφάλεια
δοχεία πίεσης
validation
34. Το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά:
 ISO 9001
 ISO 13485
64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
35. Η



προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά:
ISO 9001
ΚΥΑ 1348/2004
Ένταξη σε Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
36. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με την παράδοση του κλιβάνου σε πλήρη λειτουργία, να
παραδώσει επικύρωση φορτίου (validation) στον χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ ISO 17665, η οποία θα περιλαμβάνεται στο κόστος του κλιβάνου.
37. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για
τουλάχιστον δέκα (10) έτη.
38. Στην τιμή της προσφοράς να συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση του
μηχανήματος στον προβλεπόμενο χώρο. Να αναφερθούν τα απαραίτητα στοιχεία υποδομής
εγκατάστασης (νερό, αποχέτευση, ηλεκτρικές παροχές, κλπ) για την ασφαλή και πλήρη
λειτουργία του μηχανήματος.
39. Ο προσφερόμενος κλίβανος να είναι πλήρως συμβατός με τις υπάρχουσες Η/Μ υποδομές του
χώρου αποστείρωσης του νοσοκομείου ώστε η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί άμεσα με την
μικρότερη δυνατή όχληση. Στην περίπτωση που απαιτούνται μετατροπές στον χώρο,
οικοδομικές εργασίες, αλλαγή Η/Μ υποδομών, επιπλέον διατάξεις, κλπ για την λειτουργία του
προσφερόμενου κλιβάνου, αυτές βαρύνουν τον προμηθευτή, θα εκτελεστούν από αυτόν και
πρέπει να αναφερθούν λεπτομερώς στην προσφορά του.
40. Στην τεχνική προσφορά, να κατατεθεί σχέδιο εγκατάστασης του νέου κλιβάνου στο χώρο της
αποστείρωσης του Νοσοκομείου.
41. Να κατατεθεί πελατολόγιο του προσφερόμενου οίκου κατασκευής στην Ελλάδα.
42. Ο



κλίβανος να συνοδεύεται από τα εξής:
Ένα (1) εξωτερικό τροχήλατο φόρτωσης
Ένα (1) εσωτερικό τροχήλατο φόρτωσης δύο (2) επιπέδων
Δώδεκα (12) καλάθια STU διαστάσεων 600x300x300.
43. Ο κλίβανος να συνοδεύεται επίσης από σύστημα εξωτερικής καταγραφής, ελέγχου και
αρχειοθέτησης. Το σύστημα να περιλαμβάνει ειδική κάρτα δικτύου – επικοινωνίας εντός του
κλιβάνου, η οποία θα μεταδίδει δεδομένα σε εξωτερικό σύστημα πλησίον αυτού. Το εξωτερικό
σύστημα θα αποτελείται από σύγχρονο πλήρη επιτραπέζιο Η/Υ (με ικανή CPU, ικανό σκληρό
δίσκο, μνήμη RAM, κλπ), επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 17” και έγχρωμο εκτυπωτή. Ο Η/Υ θα
διαθέτει εγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό από τον οίκο κατασκευής (να αναφερθεί το
είδος, η εμπορική ονομασία και οι δυνατότητες του λογισμικού που προσφέρεται). Το λογισμικό
αυτό θα έχει την δυνατότητα να συλλέγει τα δεδομένα από τον κλίβανο προς αρχειοθέτηση,
έλεγχο, επεξεργασία, κλπ.
44. Επιπλέον, ο κλίβανος να συνοδεύεται από σύστημα για έλεγχο εξ’ αποστάσεως, μέσω internet.
Να αναφερθεί το είδος, η εμπορική ονομασία και οι δυνατότητες του λογισμικού που
προσφέρεται.
65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46907Ι-ΛΜΞ
45. Οι απαντήσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων σε όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές, θα
πρέπει να είναι αναλυτικές και να αποτυπώνουν πλήρως και με λεπτομέρειες την συμμόρφωση ή
όχι με τα ζητούμενα. Για κάθε απάντηση θα υπάρχει παραπομπή κατά προτίμηση στο επίσημο
διαφημιστικό φυλλάδιο (brochure) του κατασκευαστή και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε
πρωτότυπη δήλωση του κατασκευαστή.
66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------