Πίνακας χρηματικών ορίων αναθέσεων

ΔήμοςΝΕΤ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΙΟ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
€
15.000 € με ΦΠΑ Δήμαρχος
1
Απευθείας
2
Πρόχειρος
3
Δημοσίευση στην Εφημερίδα 207.000€ χωρίς
της ΕΕ
ΦΠΑ
60.000€ χωρίς
ΦΠΑ
Δήμαρχος
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 2 παρ.13 Ν.2286/1995
Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945
Β/24-7-2002).
1. Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) » Τρόποι
εκτέλεσης προμηθειών » Απευθείας
ανάθεση από το Δήμαρχο
2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 69 ΠρομήθειεςΕΚΠΟΤΑ » 693 Απευθείας Ανάθεση από
το Δήμαρχο
Άρθρο 2 παρ.12 Ν.2286/1995 Υπ.
Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010 (ΦΕΚ
1789/12.11.2010)
1. Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) » Τρόποι
εκτέλεσης προμηθειών » Πρόχειρος
διαγωνισμός
2.ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 69 ΠρομήθειεςΕΚΠΟΤΑ » 692 Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 και Υπ. Υποδομών
Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 1/
Δ11δ/520/5/10.01.2014 και Ενιαία
Αν. Αρχή Δημ. Συμβ.
110/10.01.2014
1. Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) » Τρόποι
εκτέλεσης προμηθειών » Ανοικτός
διαγωνισμό
2. Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) » Τρόποι
εκτέλεσης προμηθειών » Κλειστός
διαγωνισμός
3. Προμήθειες (ΕΚΠΟΤΑ) » Τρόποι
εκτέλεσης προμηθειών » Απευθείας
ανάθεση (Άγονος διαγωνισμός,
κατεπείγουσες περιπτώσεις κλπ)
ΔήμοςΝΕΤ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΔ 28/80)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1
Απευθείας
20.000 € χωρίς
ΦΠΑ
2
Πρόχειρος
60.000 χωρίς
ΦΠΑ
3
Δημοσίευση στην Εφημερίδα 207.000€ χωρίς
της ΕΕ
ΦΠΑ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Δήμαρχος
Οικονομική
Επιτροπή
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 133 παρ.1 του Ν.4270/2014
1. Υπηρεσίες (ΠΔ 28/80) » Τρόποι
εκτέλεσης υπηρεσιών » Απευθείας
ανάθεση από το δήμαρχο (έως
20.000€)
2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 70 Υπηρεσίεςεργασίες- μεταφορές ΠΔ 28/80 (εκτός
του Ν. 3316/06) » 705 Απευθείας
ανάθεση υπηρεσίας από το Δήμαρχο
(έως 20.000€ συν ΦΠΑ)
Άρθρο 133 παρ.1 του Ν.4270/2014
1. Υπηρεσίες (ΠΔ 28/80) » Τρόποι
εκτέλεσης υπηρεσιών » Πρόχειρος
διαγωνισμός (έως 60.000€ χωρίς το
ΦΠΑ)
2. ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 70 Υπηρεσίεςεργασίες- μεταφορές ΠΔ 28/80 (εκτός
του Ν. 3316/06) » 702 Πρόχειρος
Διαγωνισμός (έως 60.000€ χωρίς το
ΦΠΑ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013 1. Υπηρεσίες (ΠΔ 28/80) » Τρόποι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης εκτέλεσης υπηρεσιών » Ανοικτός
διαγωνισμός
Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 και Υπ. Υποδομών
Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 1/
Δ11δ/520/5/10.01.2014 και Ενιαία
Αν. Αρχή Δημ. Συμβ.
ΔήμοςΝΕΤ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1
Απευθείας ανάθεση μικρών
έργων (άρθρο 4 παρ.2
Ν.1418/84)
ΟΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
* 10.271,46€
συν ΦΠΑ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Οικονομική
Επιτροπή
* 14.673,51€
συν ΦΠΑ για
τους Δήμους
Αθηναίων,
Πειραιώς και
έως 5.869,40 €
χωρίς ΦΠΑ
Οικονομική
Επιτροπή
2
Απευθείας ανάθεση μικρών
έργων - εργασίων
συντήρησης
3
45.000 ευρώ συν Δημοτικό
Απευθείας ανάθεση σε
κατασκευαστικές επιχειρήσεις ΦΠΑ.
Συμβούλιο
Ο.Τ.Α
4
Απευθείας ανάθεση μικρών
έργων - εργασίων
συντήρησης από Σχολικές
Επιτροπές- κάτω από
5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ
5
Απευθείας ανάθεση
καλλιτεχνικών έργων
6
Πρόχειρος Διαγωνισμός συνοπτική διαδικασία
7
Δημοσίευση στην Εφημερίδα 5.186.000€
της ΕΕ
χωρίς ΦΠΑ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αριθ.
Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως
αναπροσαρμόστηκαν τα όρια της
απευθείας ανάθεσης με την ΥΑ
Δ17α/7/96/Φ.Ν. 249/92 (ΦΕΚ Β
547).
* Για τα ηλεκτρ/κα
έργα τα ποσά μειώνονται στο μισό.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 73 Τεχνικά Έργα »
73.02 Μικρά έργα (άρθρο 4 παρ.2
Ν.1418/84)(έως 10.271,46 € + ΦΠΑ)
άρθρου 15 του ΠΔ 171/87
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » Μικρά έργα - εργασίες
συντήρησης κάτω από 5.869,40 €
χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του
άρθρου 15 του ΠΔ 171/87)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 73 Τεχνικά Έργα »
73.05 Απευθείας ανάθεση σε
κατασκευαστικές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α
Π.Δ.171/1987, άρθρο 10, §1, όπως
τροποποιήθηκε από την § 12, άρθ.
19 του Ν. 3242/04
μέχρι 2.934,70€
χωρίς ΦΠΑ από
το Διευθυντή,
μέχρι 5.869,41€
χωρίς ΦΠΑ η
Σχολική
Επιτροπή
5.000 € συν ΦΠΑ
Διευθυντής του Κ.Υ.Α. 13172/1995 (ΦΕΚ217/1995
Σχολείου ή του τεύχος Β’)
Δ.Σ. της
σχολικής
επιτροπής
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 73 Τεχνικά Έργα »
73.11 Μικρά έργα - εργασίες
συντήρησης από Σχολικές Επιτροπέςκάτω από 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ
Δήμαρχος
Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθμ 1319/07
(ΦΕΚ 58/24.1.2007)
60.000€ χωρίς
ΦΠΑ
Οικονομική
επιτροπή
Άρθρο 133 παρ.1 του Ν.4270/2014
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 73 Τεχνικά Έργα »
73.09 Απευθείας ανάθεση
καλλιτεχνικών έργων (έως 5.000€ συν
ΦΠΑ)
ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 73 Τεχνικά Έργα »
73.10 Πρόχειρος Διαγωνισμόςσυνοπτική διαδικασία
Κανονισμός (ΕΚ) 1336/2013 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
13/12/2013 & ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 & Υπ. Υποδομών
Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 1/
Δ11δ/520/5/2014 & Ενιαία Αν. Αρχή
ΔήμοςΝΕΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 3316/2005)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1
Απευθείας
30% του
ανωτάτου ορίου
αμοιβής πτυχίου
Α΄ τάξης που
κάθε φορά ισχύει
για την
αντίστοιχη
κατηγορία
μελέτης
2
Δημοσίευση στην Εφημερίδα >207.000€
της ΕΕ
χωρίς ΦΠΑ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Οικονομική
Επιτροπή
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
άρθρο 209 παρ.3 Ν.3463/06 (Για το ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ » 74 Μελέτες (Ν.
3316/05) » 74.01 Απευθείας ανάθεση
2011 τα όρια των μελετών
αναφέρονται στην Υπ. Υποδ. Μετ.& από την οικονομική επιτροπή
Δικτ. Δ15/οικ/6655/22.03.2011
(ΦΕΚ 743/05.05.2011 τεύχος Β’).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 και Υπ. Υποδομών
Μεταφ. & Δικτ. εγκ. 1/
Δ11δ/520/5/10.01.2014 και Ενιαία
Αν. Αρχή Δημ. Συμβ.
110/10.01.2014