Πίνακας Χρηματικών Ορίων Αναθέσεων

ΔήμοςΝΕΤ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΙΟ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΕ € ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-72002).
1. Προμήθειες » Απευθείας Ανάθεση
2. Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 67 Προμήθειες
1. Προμήθειες » Πρόχειρος Διαγωνισμός
2. Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 67 Προμήθειες
1
Απευθείας
15.000 € με ΦΠΑ
Πρόεδρος Δ.Σ.
2
Πρόχειρος
60.000 χωρίς ΦΠΑ Πρόεδρος Δ.Σ.
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας
Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010)
3
Δημοσίευση στην Εφημερίδα
της ΕΕ
207.000€ χωρίς
ΦΠΑ
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
1. Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013 της
Ενταλμάτων » 67 Προμήθειες
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 και Υπ. Υποδομών Μεταφ.
& Δικτ. εγκ. 1/ Δ11δ/520/5/10.01.2014 και
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων 110/10.01.2014
ΔήμοςΝΕΤ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΔ 28/80)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
1
Απευθείας
20.000 € χωρίς
ΦΠΑ
Πρόεδρος Δ.Σ.
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ
1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ.
Οικονομικών
1. Υπηρεσίες » Απευθείας Ανάθεση
2. Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 68 Υπηρεσίες
2
Πρόχειρος
60.000€ χωρίς
ΦΠΑ
Διοικητικό
Συμβούλιο
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ
1291/11.08.2010 τεύχος Β) Απόφαση Υπ.
Οικονομικών
1. Υπηρεσίες » Πρόχειρος Διαγωνισμός
2. Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 68 Υπηρεσίες
3
Δημοσίευση στην Εφημερίδα
της ΕΕ
207.000€ χωρίς
ΦΠΑ
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
1. Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013 της
Ενταλμάτων » 67 Προμήθειες
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 και Υπ. Υποδομών Μεταφ.
& Δικτ. εγκ. 1/ Δ11δ/520/5/10.01.2014 και
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων 110/10.01.2014
ΔήμοςΝΕΤ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1
Απευθείας ανάθεση μικρών
έργων (άρθρο 4 παρ.2
Ν.1418/84)
ΟΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
* 10.271,46€ με
ΦΠΑ
Διοικητικό
Συμβούλιο
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αριθ.
Δ2α/04/40/Φ.Ν.294/86, όπως
αναπροσαρμόστηκαν τα όρια της απευθείας
ανάθεσης με την ΥΑ Δ17α/7/96/Φ.Ν.
249/92 (ΦΕΚ Β 547)
* Για τα
ηλεκτρ/κα έργα τα ποσά μειώνονται στο
μισό.
Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 72 Έργα » 72.2 Μικρά έργα
(άρθρο 4 παρ.2 Ν.1418/84)(έως
10.271,46 € + ΦΠΑ)
* 14.673,51€ με
ΦΠΑ για τους
Δήμους Αθηναίων,
Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης
2
Απευθείας ανάθεση μικρών
έργων - εργασίων συντήρησης
έως 5.869,40 €
χωρίς ΦΠΑ
Διοικητικό
Συμβούλιο
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
άρθρου 15 του ΠΔ 171/87
Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 72 Έργα » 72.3 Μικρά έργα
- εργασίες συντήρησης κάτω από 5.869,40
€ χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του
άρθρου 15 του ΠΔ 171/87)
5
Απευθείας ανάθεση
καλλιτεχνικών έργων
5.000 € συν ΦΠΑ
Πρόεδρος Δ.Σ.
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ Αριθμ 1319/07 (ΦΕΚ
58/24.1.2007)
Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 72 Έργα » 72.7 Απευθείας
ανάθεση καλλιτεχνικών έργων (έως
5.000€ συν ΦΠΑ)
6
Πρόχειρος Διαγωνισμός συνοπτική διαδικασία
60.000 € χωρίς
ΦΠΑ
Διοικητικό
Συμβούλιο
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
απόφαση Υπ. Οικονομικών
αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ
1291/11.08.2010 τεύχος Β)
Δαπάνες Επιχειρήσεων - Δικαιολογητικά
Ενταλμάτων » 72 Έργα » 72.8 Πρόχειρος
Διαγωνισμός- συνοπτική διαδικασία
7
Δημοσίευση στην Εφημερίδα
της ΕΕ
5.186.000 € χωρίς
ΦΠΑ
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 και Υπ. Υποδομών Μεταφ.
& Δικτ. εγκ. 1/ Δ11δ/520/5/10.01.2014 και
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων 110/10.01.2014
ΔήμοςΝΕΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 3316/2005)
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΙΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ
1
Απευθείας
Διοικητικό
30% του
Συμβούλιο
ανωτάτου ορίου
αμοιβής πτυχίου
Α΄ τάξης που κάθε
φορά ισχύει για
την αντίστοιχη
κατηγορία μελέτης
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
άρθρο 209 παρ.3 Ν.3463/06 (Για το 2011
τα όρια των μελετών αναφέρονται στην Υπ.
Υποδ. Μετ.& Δικτ.
Δ15/οικ/6655/22.03.2011 (ΦΕΚ
743/05.05.2011 τεύχος Β’).
2
Δημοσίευση στην Εφημερίδα
της ΕΕ
>207.000€ χωρίς
ΦΠΑ
Άρθρο 257 παρ 2 Ν. 3463/06
Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1336/2013 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης
Δεκεμβρίου 2013 και ΥΠ.ΕΣ.
163/02.01.2014 και Υπ. Υποδομών Μεταφ.
& Δικτ. εγκ. 1/ Δ11δ/520/5/10.01.2014 και
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων 110/10.01.2014
ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ