ΘΕΜΑ: Έγκριση επίσκεψης Εκπαιδευτικών και μαθητών στo ΚΠΕ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
----Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: [email protected]
Πληροφορίες: Αναστασία Ξυλόκοτα
E. Koυτσογιάννη
Τηλέφωνο: 210 344 2573
FAX: 210 344 3013
Μαρούσι, 05-02-2014
Αρ.Πρωτ. 16317/Γ7
Βαθμός Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
-ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-ΙΝΕΔΙΒΙΜ
ΘΕΜΑ: Έγκριση επίσκεψης Εκπαιδευτικών και μαθητών στo ΚΠΕ Νάουσας
Σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 8266/Γ7/21-01-2014 εισερχομένου εγγράφου.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
2. Το Νόμο 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
3. Το Π.Δ. 161 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/23-06-2000), «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
αρμοδιοτήτων, τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση»
4. Την υπ’ αριθ. 83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α. με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των
Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»
5. Την υπ’ αριθ. 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των
Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.»
6. Την υπ’ αριθ. 107632/Γ7/02-10-2003 (ΦΕΚ 1477/τ.Β΄/09-10-2003) Υ.Α. με θέμα «Μετακινήσεις
μαθητών
και εκπαιδευτικών με διανυκτέρευση στο πλαίσιο προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων»
7. Την υπ’ αριθ. 119159/Γ7/08-11-2002 εγκύκλιο με θέμα «Έγκαιρη αποστολή αιτήσεων για εγκρίσεις
μετακίνησης εκπαιδευτικών και ομάδων μαθητών»
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Σ.Ε.Π.Ε.Δ. 415/23-01-2014 έγγραφο του ΚΠΕ Νάουσας.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
Τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των επαγγελματικών ομάδων ενηλίκων -εκπαιδευτικών
Β/θμιας Εκπαίδευσης- που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στο ΚΠΕ Νάουσας. Οι
εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί ως προς την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης και σκοπός των επισκέψεών τους στο ΚΠΕ Νάουσας είναι η προκαταρκτική τους
εξάσκηση μέσω βιωματικών εργαστηρίων. Για το
λόγο αυτό θα συνοδεύονται από
περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Ο αριθμός των
συμμετεχόντων μαθητών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά τρία άτομα μετά από έγκαιρη
συνεννόηση με το ΚΠΕ. Το ΚΠΕ οφείλει να ενημερώσει σχετικά τις σχολικές μονάδες και τις οικείες
Δ/νσεις Εκπ/σης.
Οι επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»:
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (KΠΕ).
Το κόστος για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 6000€ για τα ημερήσια και
πολυήμερα προγράμματα (διαμονή 2000 ευρώ - διατροφή 4000 ευρώ)
Το κόστος για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας είναι 3000€ (διατροφή)
Σύνολο κόστους 9000€.
Τα έξοδα μετακίνησης βαρύνουν εξολοκλήρου τα συμμετέχοντα σχολεία.
Συν. σελ. 10 : Επισκέψεις Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΕΣΩΤΕΡ. ΔΙΑΝΟΜΗ
-Γραφ. Γενικού Γραμματέα
-Γραφ. Διευθυντή ΣΕΠΕΔ
-Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ., Τμήμα Β' Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014
Α/Α
1
ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ
18/2/2014
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ
ΜΕ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Εκπ/ρια Δούκα
Δημ. Σχολείο
Α/θμια Β΄
Αθήνας
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Γιαννακουρή
Ιωάννα
Γιαννακογιώργος
Νικόλαος, Γιαννέλος
Αναστάσιος, Κόρτσαρη
Ολυμπία
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΟΙ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ
50
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΟ
Σ
Μονοήμ
ερο
2
18/2/2014
Εκπ/ρια Δούκα
Δημ. Σχολείο
Α/θμια Β΄
Αθήνας
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Γιαννακουρή
Ιωάννα
Γιαννακογιώργος
Νικόλαος , Γιαννέλος
Αναστάσιος , Κόρτσαρη
Ολυμπία
45
Μονοήμ
ερο
3
5/3/2014
Δ. Σ. Βελβεντού
Α/θμια
Κοζάνης
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Κουτσιούκης
Λάμπρος
Γκαντρή Αθηνά , Βάρνη
Αικατερίνη
36
Μονοήμ
ερο
4
29/4/2014
16ο Νηπ/γείο
Κατερίνης
Α/θμια
Πιερίας
Δροσοσταλιά
Συμεωνίδης
Χαράλαμπος
Ούνας - Τσώλης Χρήστος , 38
Τσιμπονίδου Σουμέλα
Μονοήμ
ερο
5
30/4/2014
Δ. Σ. Αγ. Μαρίνας
- Τριλόφου
Α/θμια
Ημαθίας
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Πέτρου
Αικατερίνη
Θεοδωρακέλη Σταματία ,
Λαζαρίδης Ευστάθιος
Μονοήμ
ερο
6
2/5/2014
6ο Δ. Σ. Βέροιας
Α/θμια
Στα μονοπάτια του
Ξυλοφόρος
Μπαξεβάνης Νικόλαος ,
Θυμιοπούλου Ειρήνη ,
30
Μονοήμ
Ημαθίας
Βερμίου
Εμμανουήλ
Καραΐσκος Κων/νος
43
ερο
7
5/5/2014
Νηπ/γείο
Μαρίνας
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Ζλατάνη Μαρία
Μουρατίδου Χρύσα
18
Μονοήμ
ερο
8
5/5/2014
Δ. Σ. Ροδοχωρίου
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Πάντσιου
Φωτεινή
_
7
Μονοήμ
ερο
9
5/5/2014
Νηπ/γείο
Ροδοχωρίου
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Εμμανουηλίδου
Αφροδίτη
_
6
Μονοήμ
ερο
10
6/5/2014
Δ. Σ. Καλυβίων
Α/θμια
Πέλλας
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Δαμιανίδης
Σταύρος
Χατζηγιαννακίδου
Φωτεινή , Γκέτσος
Λάζαρος
32
Μονοήμ
ερο
11
7/5/2014
31ο Δ. Σ.
Θεσ/νίκης
Α/θμια Αν.
Θεσ/νίκης
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Ιωάννου
Αφροδίτη
Λυσίτσα Ράνια , Τζελέπης 30
Γεώργιος
Μονοήμ
ερο
12
8/5/2014
5ο Δ. Σ. Βέροιας
Α/θμια
Ημαθίας
Αγαπώ την πόλη μου
..…. ανακυκλώνω
Παπαδοπούλου
Ευρώπη Ιωάννα
Μπαρμπαρούση Μαρία ,
Μήτκας Κυριάκος
38
Μονοήμ
ερο
13
8–9
/5/2014
24ο Δ. Σ.
Καβαλάς
Α/θμια
Καβάλας
Βιομηχανική
Κληρονομιά
Παπάζογλου
Παναγιώτης
Παπαδοπούλου Ελένη ,
Πασχαλίδου Καλιόππη
23
14
12/5/2014
2ο Νηπ/γείο
Αλεξάνδρειας
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Μπασδέκη
Καλλιόπη
Τζιμίκου Δήμητρα
13
Μονοήμ
ερο
15
12/5/2014
Δ. Σ. Λουτρακίου
Α/θμια
Πέλλας
Δροσοσταλιά
Ζέρζη
Χρυσάνθη
Καριπίδου Ροδάμα ,
Προκόπιδης Κυριάκος
22
Μονοήμ
ερο
3ήμερο
16
13/5/2014
25o Δ. Σ.
Ευόσμου
Α/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Μαυράκης
Χαράλαμπος
Μουρτζίνου Ελένη ,
Ιωαννίδου Λεμονιά
40
Μονοήμ
ερο
17
14/5/2014
16ο Δ. Σ.
Βέροιας
Α/θμια
Ημαθίας
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Παντσή Ζωή
Ίτσκου Αναστασία ,
Βλαχάβα Αναστασία
24
Μονοήμ
ερο
18
14/5/2014
2ο Δ.Σ. Άργους
Ορεστικού
Α/θμια
Καστοριάς
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Σιώμος
Ευάγγελος
Μπουτσιάδης Νικόλαος ,
Λουδοβιώτη Αλεξάνδρα
23
Μονοήμ
ερο
19
15/5/2014
Δ. Σ.
Μονοσπίτων Χαρίεσσας
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Μοροβιάνη
Μαρία
Τσαλιγγοπούλου
Αικατερίνη ,
Μπαλτατζίδης
Αλέξανδρος
37
Μονοήμ
ερο
20
20/5/2014
Δ. Σ. Πατρίδας
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Παπαδοπούλου
Σοφία
Βαΐτση Ουρανία
20
Μονοήμ
ερο
21
20/5/2014
1ο Δ. Σ. Σιάτιστας
Α/θμια
Κοζάνης
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Μέντζα Αγνή
Χατζηζήση Αναστασία
20
Μονοήμ
ερο
22
22/5/2014
2ο Δ. Σ. Κυμίνων
Α/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Μπατσιώκη
Μαγδαληνή
Θεοδωρίδου Άννα ,
Παπαδοπούλου Μαρία
22
Μονοήμ
ερο
23
22/5/2014
2ο Δ. Σ. Κυμίνων
Α/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Λιούρη
Ευαγγελία
Φαχουρίδου Βαρβάρα ,
Γκαλάπης Κυριάκος
24
Μονοήμ
ερο
24
22/5/2014
41ο Δ. Σ.
Θεσ/νίκης
Α/θμια Αν.
Θεσ/νίκης
Βιομηχανική
Κληρονομιά
Μπορμπόκη
Χριστίνα
Πουταχίδης Αριστείδης ,
43
Λόγγου Δήμητρα ,
Αθανασιάδου Παρασκευή
Μονοήμ
ερο
25
27/5/2014
Δ.Σ. Π.
Προδρόμου - Αγ.
Τριάδας
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Συμβιώνη
Βασιλική
Μαλούτας Βασίλειος ,
Ζορμπάς Αριστείδης
25
Μονοήμ
ερο
26
27/5/2014
Δ.Σ. Π.
Προδρόμου - Αγ.
Τριάδας
Α/θμια
Ημαθίας
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Αμπατζή
Αλεξάνδρα
Γατοπούλου Φωτεινή ,
Μπούσκας Γεώργιος
23
Μονοήμ
ερο
27
28/5/2014
Δ. Σ.
Μονοσπίτων Χαρίεσσας
Α/θμια
Ημαθίας
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Παυλίδης
Δημήτριος
Μπακαλούδη Μαρία ,
Μπαλτατζίδης
Αλέξανδρος
40
Μονοήμ
ερο
28
29/5/2014
Δ. Σ.
Μονοσπίτων Χαρίεσσας
Α/θμια
Ημαθίας
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Τραψιώτης
Νικόλαος
Μανιώτης Δημήτριος ,
Μπαλτατζίδης
Αλέξανδρος
31
Μονοήμ
ερο
29
30/5/2014
67o Δ. Σ.
Θεσ/νίκης
Α/θμια Αν.
Θεσ/νίκης
Εις το βουνό ψηλά εκεί
Πασσίδου
Χαρίκλεια
Μιντώση Χρυσάνθη ,
Σαχπασίδης Χαράλαμπος
30
3ήμερο
30
2/6/2014
5ο Δ. Σ. Βέροιας
Α/θμια
Ημαθίας
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Δραγούτη
Χρυσούλα
Πουταχίδου Αλεξάνδρα ,
Μήτκας Κυριάκος
40
Μονοήμ
ερο
31
3/6/2014
Δ.Σ. Π.
Προδρόμου - Αγ.
Τριάδας
Α/θμια
Ημαθίας
Αγαπώ την πόλη μου
..…. ανακυκλώνω
Μπούσκας
Γεώργιος
Ζορμπάς Αριστείδης ,
Μαλούτας Βασίλειος
26
Μονοήμ
ερο
32
4/6/2014
Δ. Σ. Ν.
Λυκογιάννης Ν. Νικομήδειας
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Πέρογλου
Δημήτριος
Μακρίδου Θεοδώρα ,
Αργυρίου Κων/νος
34
Μονοήμ
ερο
33
6/6/2014
Νηπ/γείο
Μονοσπίτων
Α/θμια
Ημαθίας
Δροσοσταλιά
Ιωαννίδου Άννα Παυλίδου Φανή
20
Μονοήμ
ερο
34
6/6/2014
37ο Δ. Σ.
Λάρισας
Α/θμια
Λάρισας
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Κοκκίνου
Κυράτσω
19
Μονοήμ
ερο
Μπαλή Αρετή
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 - 2014
Α/Α
ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΕΚΠ/ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΚΠ/ΚΟΙ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑ
ΜΜΑΤΟ
Σ
Μονοήμ
ερο
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΜΕ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
1
11/2/2014
2ο Γυμν.
Νάουσας
Β/θμια
Ημαθίας
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Ζησιμάνου
Μαρία
Λάσκη Ειρήνη , Κόγια
Αναστασία
23
2
11 – 12
/2/2014
5ο Γυμν.
Τρικάλων
Β/θμια
Μαγνησίας
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Κουβέλας
Γιώργος
Βακουφτσή Παναγιώτα ,
Κολόβα Ευαγγελία
40
3
13/2/2014
6ο Γυμν.
Θεσ/νίκης
Β/θμια Αν.
Θεσ/νίκης
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Κηπουρίδης
Διονύσιος
Σταμάκου Ιωάννα,
Παραστατίδου Μαρία
30
Μονοήμ
ερο
4
13 – 15
/2/2014
5ο Γυμν. Καβάλας Β/θμια
Καβάλας
Αειφορική διαχείριση
της γης
Μαντζαφλάρα
Άννα
Καμηλιώτου Κυριακή
Αργυροφθαλμίδης
Αλκιβιάδης
30
3ήμερο
5
17/2/2014
3ο ΓΕΛ
Σταυρούπολης
Β/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Γεωργάκη
Σταυρούλα
Μητσοπούλου Θεοδώρα , 38
Παπουλίδης Χρήστος
Μονοήμ
ερο
6
18/2/2014
5ο Γυμν.
Βέροιας
Β/θμια
Ημαθίας
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Ιωσηφίδου
Δέσποινα
20
Μονοήμ
ερο
2ο Γυμν.
Β/θμια Αν.
Αράπιτσα το ποτάμι
Γαλάνης
40
Μονοήμ
7
19/2/2014
2ήμερο
Σίμου Άννα
Καλύβα Έφη ,
Περαίας
Θεσ/νίκης
μας
Νικόλαος
Σαρακινίδου Σοφία
20 – 22
/2/2014
1ο ΕΠΑΛ
Διδυμοτείχου
Β/θμια Έβρου
Αειφορική διαχείριση
της γης
Κεραμιτσόγλου
Κυριακή
Χατζοπούλου Βάσω ,
Καψίδης Δημήτριος
40
9
21/2/2014
5o ΓΕΛ Κέρκυρας
B/θμια
Κέρκυρας
Βιομηχανική
Κληρονομιά
Κοντού
Φωτεινή
Πιτσίνης Πέτρος ,
Καζιάνης Κων/νος
31
Μονοήμ
ερο
10
24/2/2014
6ο Γυμν.
Κατερίνης
Β/θμια
Πιερίας
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Αναγνώστου
Ηλίας
Γώγου Πωλίνα ,
Κουκάρης Χρόνης
40
Μονοήμ
ερο
11
25/2/2014
14ο ΓΕΛ
Θεσ/νίκης
Β/θμια Αν.
Θεσ/νίκης
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Καραβλάχου
Αικατερίνη
Κεσίσογλου Ελισάβετ ,
Μυρίδου Ελένη
25
Μονοήμ
ερο
12
26/2/2014
9ο ΕΠΑΛ
Θεσ/νίκης
Β/θμια Αν.
Θεσ/νίκης
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Αλιφέρης
Γιώργος
Λιάνη Σοφία , Τσαγκαρά
Ξανθούλα
30
Μονοήμ
ερο
13
27/2/2014
1ο ΕΠΑΛ Βόλου
Β/θμια
Μαγνησίας
Στα μονοπάτια του
Βερμίου
Κατσαβριάς
Νικόλαος
Καλαβριώτη Αρετή ,
Τακούδης Ηλίας
30
Μονοήμ
ερο
14
6/3/2014
2ο Γυμν.
Σταυρούπολης
Β/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Μενεξής
Δημήτριος
Κόχρας Δημήτριος ,
Μαυράκης Δήμος
40
Μονοήμ
ερο
15
6–8
/3/2014
2o Γυμν.
Ηρακλείου
Β/θμια
Ηρακλείου
Το νιο τ' αθάνατο …..
νερό
Τσιμογιάννη
Αικατερίνη
Κοτρογιάννης Κων/νος ,
Σιώκη Ελένη , Σχολιάδου
Αργυρώ
32
6–8
/3/2014
ΓΕΛ Νυδρίου
Β/θμια
Λευκάδας
Το νιο τ' αθάνατο …..
νερό
Βρεττός Ρήγας
Κοταρέλα Όλγα , Γαζή
Θεοδώρα
21
8
16
ερο
3ήμερο
3ήμερο
3ήμερο
17
10/3/2014
1ο Γυμν.
Καλαμαριάς
Β/θμια Αν.
Θεσ/νίκης
Αγαπώ την πόλη μου
..…. ανακυκλώνω
Σινά Ευγενία
Κομούτση Άννα
20
Μονοήμ
ερο
18
11/3/2014
1ο ΓΕΛ
Κέρκυρας
B/θμια
Κέρκυρας
Βιομηχανική
Κληρονομιά
Μικάλεφ
Κων/νος
Μανέτας Χρήστος ,
Καλλονάς Σπυρίδων
35
Μονοήμ
ερο
19
12/3/2014
6ο Γυμν.
Κατερίνης
Β/θμια
Πιερίας
Αγαπώ την πόλη μου
..…. ανακυκλώνω
Καναβού
Ηλιάνα
Κων/νίδου Ευαγγελία ,
Μαντονίτσα Ευδοκία ,
Σαρρή Ευρυδίκη
42
Μονοήμ
ερο
20
13 – 15
/3/2014
ΓΕΛ Ιθάκης
Β/θμια
Κεφαλονιάς
Το νιο τ' αθάνατο …..
νερό
Καχρίλα
Πηνελόπη
Ζερβός Σπυρίδων
12
13 – 15
/3/2014
ΕΠΑΛ Ιθάκης
Β/θμια
Κεφαλονιάς
Το νιο τ' αθάνατο …..
νερό
Γιαννοπούλου
Ιφιγένεια
13 – 15
/3/2014
Γυμν. Βουκολιών
Β/θμια
Χανίων
Αειφορική διαχείριση
της γης
Ματσούκα
Δήμητρα
Φλουρή Μαρία , Μπάρκα
Χρυσάνθη
21
16 – 17
/3/2014
Γυμν. Ασωπείας
Β/θμια
Βοιωτίας
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Μπουραντάς
Ιωάννης
Κουτρουλάρας
Γεώργιος, Λουκίδου
Αναστασία
24
17 – 18
/3/2014
Γυμν.
Σιδηροκάστρου
Β/θμια Σερρών Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Καρπάτζης
Αθανάσιος
Μυγδαλάς Θωμάς ,
Αντωνιάδης Κων/νος
40
18 – 19
Γυμν. Κρόκου
Β/θμια
Κοντούλα
Φραντζέζος Κων/νος
13
21
22
23
24
25
Νόστιμα & υγιεινά
3ήμερο
3
-
3ήμερο
3ήμερο
2ήμερο
2ήμερο
/3/2014
26
Κοζάνης
προΪόντα ….. μάνα γη.
Μαρία
Ζέρβας
Ανδρέας
18 – 19
/3/2014
Γυμν.
Ποντοκόμης
Β/θμια
Κοζάνης
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
20 – 22
/3/2014
Γυμν.
Αμφιπαγιτών
Β/θμια
Κέρκυρας
Αειφορική διαχείριση
της γης
28
27/3/2014
1ο ΕΠΑΛ
Γρεβενών
Β/θμια
Γρεβενών
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Κομποστοποίηση
29
27 – 29
/3/2014
1ο ΕΠΑΛ
Θεσ/νίκης
Β/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
30
31/3/2014
2ο Γυμν.
Ηγουμενίτσας
31
1/4/2014
32
33
27
2ήμερο
Παπαθύμιος Γεώργιος ,
Πουλιόπουλος Ηλίας
24
Κιτσούλης Δημήτριος ,
Βλάχος Σωτήρης
32
Θεοδωράκη
Μαρία
Παπαστεργίου
Παναγιώτης , Αλέτρας
Νικόλαος
35
Βιομηχανική
Κληρονομιά
Αγαπιάδου
Πασχαλίνα
Αρτυματά Κρυστάλλα ,
Φαχτανίδης Παναγιώτης
30
Β/θμια
Ιωαννίνων
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Κομποστοποίηση
Χίσσας
Ευάγγελος
Ζιάκας Φίλιππος ,
Γιαννοπούλου Ελένη ,
Σάρρας Σωτήριος
45
Μονοήμ
ερο
Έκκλησιαστικό
Γυμν. Φλώρινας
Β/θμια
Φλώρινας
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Κομποστοποίηση
Φιλιππίδου
Σμαρώ
Αλεξοπούλου Σοφία
20
Μονοήμ
ερο
2/4/2014
1ο Γυμν.
Ευκαρπίας
Β/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Περί φυτών, μύθων
……. του Αριστοτέλη
Κραλίδου
Δήμητρα
Γιάτση Ευαγγελία ,
Παπαγιάννη Μαρία
36
Μονοήμ
ερο
2/4/2014
1ο Γυμν.
Ευκαρπίας
Β/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Κασάπη Σοφία
Καγκάνη Αικατερίνη ,
Μαρουφίδου Παναγιώτα
37
Μονοήμ
ερο
Κεχρή Αθηνά
2ήμερο
3ήμερο
Μονοήμ
ερο
3ήμερο
34
3–5
/4/2014
3ο Γυμν Σύρου
3–5
/4/2014
1ο ΕΠΑΛ Λαμίας
36
7/4/2014
37
8/4/2014
35
Β/θμια
Κυκλάδων
Βιομηχανική
Κληρονομιά
Ευωδιάς
Κων/νος
Παπαλαζάρου Ευαγγελία
, Ωρολογά Άννα ,
Μπαρδάνη Σοφία
44
Β/θμια
Φθιώτιδας
Αειφορική διαχείριση
της γης
Στοφόρου
Βασιλική
Άννα Ζαραλή
12
1ο ΓΕΛ Βέροιας
Β/θμια
Ημαθίας
Νόστιμα & υγιεινά
προΪόντα ….. μάνα γη.
Καραμπάσης
Κων/νος
Βαφειάδου Χρύσα ,
Μιχαηλίδου Μαρία
2ο Γυμν. Κρύας
Βρύσης
Β/θμια
Πέλλας
Αράπιτσα το ποτάμι
μας
Νάτσιου
Ευαγγελία
3ήμερο
3ήμερο
32
Μονοήμ
ερο
20
Μονοήμ
ερο
Ντίτουρας Δημήτριος
38
9/4/2014
2ο Γυμν.
Ευόσμου
Β/θμια Δυτ.
Θεσ/νίκης
Αγαπώ την πόλη μου
..…. ανακυκλώνω
Φαρμάκη
Ελευθερία
Πέτκοβα Νόνκα ,
Σκορδάκη Γεωργία
36
Μονοήμ
ερο
39
10/4/2014
3ο Γυμν.
Λάρισας
Β/θμια
Λάρισας
Αγαπώ την πόλη μου
..…. ανακυκλώνω
Κουνή Αρετή
Ραπτοπούλου Ειρήνη ,
Τσιόπας Αναστάσιος
35
Μονοήμ
ερο