close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik i šifrarnik medicinskih usluga

embedDownload
GINEKOLOŠKA POLIKLINIKA
DR. VESNA HARNI
DR.MED. SC. / UNIV. TÜBINGEN
VESNA HARNI
SPECIJALISTA ZA ŽENSKE
BOLESTI I PORODE
ID 1 6 0 6 4 4
DANKOVEČKA 1 a
10 040 ZAGREB
TEL. +3851/ 29 23 648 * 29 21 599
FAX +3851/ 29 23 603
GSM 098 458 114 * 091 29 23 648
[email protected]
www.poliklinika-harni.hr
Cjenik i šifrarnik medicinskih usluga
Napomene:
1povodom
uvođenja fiskalizacije, "Ginekološka poliklinika dr. Vesna Harni" dužna je
specificirati i šifrirati izvršene medicinske usluge pri čemu je temelj cjenika Pravilnik o
cijenama zdravstvenih postupaka Hrvatske liječničke komore od 1. ožujka 2013.
godine.
2u
ovom cjeniku nije naveden PDV prema članku 50. Zakona o porezu na dodanu
vrijednost od 29.lipnja 2013. godine
Zagreb, 1. srpnja 2013. godine
Cjenik i šifrarnik usluga
NAZIV USLUGE
SPECIFIKACIJA
ŠIFRARNIK
CIJENA
Kompletan ginekološki pregled
Specijalistički gin. pregled
PAPA test
Ginekološki ultrazvuk s popustom
101
106
306
ukupno
220,00
130,00
200,00
550,00
ukupno
220,00
30,00
200,00
450,00
ukupno
220,00
30,00
130,00
380,00
Ginekološki pregled i ultrazvuk
Ginekološki pregled i PAPA test
Ginekološki ultrazvuk
Specijalistički ginekološki
pregled
Nadzor nad trudnoćom
(ginekološki pregled i ultrazvuk
u trudnoći)
Kolposkopija
Digitalna video-kolposkopija
cerviksa
Specijalistički gin. pregled
stupanj čistoće
Ginekološki ultrazvuk s popustom
Specijalistički gin. pregled
stupanj čistoće
PAPA test
Transvaginalni (TVS) 2D
ultrazvuk
Specijalistički gin. pregled
stupanj čistoće
Specijalistički gin. pregled
stupanj čistoće
Ultrazvučni pregled u trudnoći s
popustom
Nativna kolposkopija
Octena i Schillerova proba
Digitalna / LED videokolposkopija cerviksa
101
104
306
101
104
106
300
300,00
ukupno
300,00
ukupno
220,00
30,00
250,00
101
104
101
104
308
220,00
30,00
300,00
ukupno
550,00
ukupno
300,00
100,00
400,00
226
227
228
500,00
ukupno
Digitalna video-kolposkopija
vulve – "vulvoskopija"
Digitalna / LED videokolposkopija vulve
229
500,00
ukupno
Biopsija vulve ili cerviksa
Biopsija vulve ili cerviksa
Patohistološka analiza (PHD)
207
902
Biopsija električnom omčicom
(LETZ)
LETZ biopsija cerviksa
Patohistološka analiza (PHD)
216
901
500,00
ukupno
400,00
360,00
760,00
750,00
250,00
1.000,00
2
ukupno
500,00
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
LETZ konizacija
Ablacija cervikalnog polipa
Endocervikalna kiretaža (ECC)
Frakcionirana kiretaža
Postavljanje IUD
Postavljanje IUD ("bakrena
spirala")
Postavljanje LNG-IUD
("Mirena")
Kombinirani probir
(probir na kromosomopatije u
11+4 do 13+6 tjednu trudnoće)
LLETZ ekscizija TZ
Patohistološka analiza (PHD)
LETZ konizacija
Patohistološka analiza (PHD)
Ablacija cervikalnog polipa
Patohistološka analiza (PHD)
Endocervikalna kiretaža
Patohistološka analiza (PHD)
Endocervikalna kiretaža
Eksplorativna kiretaža
Patohistološka analiza (PHD)
Sondiranje uterusa
Insercija IUD
Sondiranje uterusa
Insercija IUD
Cu-IUD ("bakrena spirala")
Sondiranje uterusa
Insercija IUD
LNG-IUD (Mirena)
Genetički sonogram: "mini
anomaly scan"
Biokemijski probir 1. trimestar
217
902
ukupno
1.000,00
360,00
1.360,00
ukupno
1,500,00
450,00
1.950,00
ukupno
250,00
200,00
450,00
ukupno
250,00
250,00
500,00
ukupno
250,00
500,00
250,00
1.000,00
218
903
208
900
209
901
209
212
901
211
219
250,00
250,00
ukupno
500,00
211
219
221
ukupno
250,00
250,00
250,00
750,00
ukupno
250,00
250,00
1.000,00
1.500,00
211
219
222
309
400,00
232
ukupno
Kombinirani probir u
višeplodnim trudnoćama
Genetički sonogram: "mini
anomaly scan" u višeplodnim
trudnoćama
Biokemijski probir 1. trimestar
310
600,00
232
ukupno
Genetički sonogram u 16.
tjednu trudnoće
(probir na kromosomopatije u
16. tjednu trudnoće)
Transabdominalni 2D ultrazvuk u
trudnoći
Biokemijski probir 2. trimestar
400,00
1.000,00
311
400,00
233
400,00
ukupno
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
400,00
800,00
800,00
3
LLETZ ekscizija
transformacijske zone
Transvaginalni ultrazvuk u
trudnoći
Transvaginalni 2D ultrazvuk u
trudnoći
307
300,00
ukupno
Ultrazvučni pregled u trudnoći
(TA)
Transabdominalni 2D ultrazvuk u
trudnoći
313
400,00
ukupno
Ultrazvučni pregled u
višeplodnim trudnoćama (TA)
3D ultrazvuk u trudnoći
3D ultrazvuk kod višeplodnih
trudnoća
Transabdominalni 2D ultrazvuk u
trudnoći
3D ultrazvuk u trudnoći
3D ultrazvuk kod višeplodnih
trudnoća
300,00
314
400,00
600,00
ukupno
600,00
ukupno
500,00
500,00
315
316
1,000,00
1,000,00
4
ukupno
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
Cjenik i šifrarnik pojedinačnih medicinskih
postupaka
UKUPNA CIJENA
(KN)
NAZIV POSTUPKA
101
Specijalistički pregled
(Ginekološki pregled u spekulima, bimanualni
palpacijski pregled)
220,00
102
Kontrolni specijalistički pregled
(Kontrolni ginekološki pregled u spekulima,
bimanualni palpacijski pregled)
150,00
103
Digitorektalni pregled
50,00
104
Određivanje stupnja čistoće (nativni preparat)
30,00
105
Postavljanje ili zamjena vaginalnog pesara
150,00
106
PAPA razmaz
130,00
107
Lokalna terapija
(premazivanje cerviksa, liječenje ranice)
80,00
108
Ekspertiza s pismenim mišljenjem
500,00
109
Konzultacije
200,00
110
Postkoitalni test
250,00
111
Vađenje stranog tijela iz tjelesne šupljine ("lost
tampon", kondom i sl)
250,00
112
Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva uz
zbrinjavanje rane (kontrac. implantat i sl)
400,00
113
Uzimanje vag., uretralnog ili cervikalnog brisa
100,00
114
Palpacija dojki i aksila
100,00
5
ŠIFRA
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
200
Lokalna terapija
80,00
201
Lokalna infiltracijska anestezija
200,00
202
Punkcija i evakuacija ciste ili apscesa
100,00
203
Incizija vulve i perineuma, incizija abscesa
450,00
204
Marsupijalizacija Bartholinijeve žlijezde
600,00
205
Ekstirpacija Bartolinijeve žlijezde
1,000,00
206
Ekscizija dobroćudnog tumora vulve
500,00
207
Biopsija vulve ili cerviksa
(PHD nije uračunat)
400,00
208
Ablacija cervikalnog polipa
(PHD nije uračunat)
250,00
209
Endocervikalna kiretaža
(PHD nije uračunat)
250,00
210
Dilatacija cerviksa Hegarovim štapićima
250,00
211
Sondiranje uterusa
250,00
212
Eksplorativna kiretaža
500,00
213
Aspiracija uterusa
400,00
214
Elektrokoagulacija cerviksa
400,00
215
Kriokoagulacija cerviksa
400,00
216
Biopsija cerviksa električnom omčicom – LETZ
(PHD nije uračunat)
750,00
217
LLETZ ekscizija transformacijske zone
(PHD nije uračunat)
1.000,00
218
LETZ konizacija cerviksa
1.500,00
219
Insercija IUD
250,00
220
Ekstrakcija IUD
250,00
221
CU-IUD
250,00
222
LNG-IUD (Mirena)
1.000,00
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
6
TERAPIJSKI POSTUPCI I DODATNE
PRETRAGE UZ GIN/OB PREGLED
223
Postavljanje intrauterinog katetera
150,00
224
Insercija kontraceptivnog implantata
250,00
225
Odstranjenje kontraceptivnog implantata
400,00
226
Nativna kolposkopija
300,00
227
Octena i Schillerova proba
100,00
228
Digitalna / LED video-kolposkopija cerviksa
(nativna kolposkopija, octena proba, Schiller, CD)
500,00
229
Digitalna / LED video-kolposkopija vulve
(nativna vulvoskopija, octena proba, Collins, CD)
500,00
230
Amnioskopija
100,00
231
Kardiotokografija (30 minuta)
150,00
232
Biokemijski probir 1. trimestar (PAPP-A & free ß-hCG )
400,00
233
Double test 2. trimestar
( estriol, freee ß-hCG)
400,00
ULTRAZVUK U GINEKOLOGIJI I
PORODNIŠTVU
Transvaginalni (TVS) 2D ultrazvuk
300,00
301
Transabdominalni (TA) 2D ultrazvuk
300,00
302
Color doppler (TVS / TA) ultrazvuk
400,00
303
Transvaginalni 3D ultrazvuk
500,00
304
3D SIS ultrazvuk
500,00
305
Kontrastna histero-sono-salpingografija (HSSG)
1.000,00
306
Folikulometrija (Ciklus-monitoring)
200,00
307
Transvaginalni 2D ultrazvuk u trudnoći
300,00
7
300
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
308
Cervikometrija u trudnoći
(TVS ultrazvučno mjerenje cerviksa)
300,00
309
Genetički sonogram: "mini-anomaly scan"
(ultrazvučni probir kromosomopatija)
400,00
310
Genetički sonogram: "mini-anomaly scan" kod
višeplodnih trudnoća
600,00
311
Genetički sonogram: "anomaly scan"
(ultrazvučni probir strukturnih abnormalnosti)
500,00
312
Genetički sonogram: "anomaly scan" kod
višeplodnih trudnoća
700,00
313
Transabdominalni 2D ultrazvuk u trudnoći
(položaj, biometrija, temeljna antomija, posteljica)
400,00
314
Transabdominalni 2D ultrazvuk kod višeplodnih
trudnoća
600,00
315
3D ultrazvučna tehnologija u trudnoći
500,00
316
3D ultrazvučna tehnologija kod višeplodnih
trudnoća
1.000,00
317
UZV obje dojki i aksile
400,00
MIKROBIOLOŠKE PRETRAGE
Obrisak cerviksa na HPV - genotipizacija
(DNK skupni test, "high risk" tipovi virusa)
500,00
401
Obrisak cerviksa na HPV - genotipizacija
(DNK skupni test "high risk", PCR tipovi -16/-18)
600,00
402
Obrisak cerviksa na HPV - genotipizacija
(PCR tipizacija: high & low risk)
700,00
403
Bris cerviksa na klamidiju (PCR)
400,00
404
Bris cerviksa na mikoplazme/ureaplazme
250,00
405
Bris cerviksa na aerobne ili anaerobne bakterije
250,00
406
Obrisak cerviksa na gonoreju
250,00
8
400
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
NEKI POSTUPCI U PRIMJENI TERAPIJE
500
Antišok terapija
25,00
501
Cijepljenje cjepivom (bez cijene cjepiva)
25,00
502
Davanje kisika na masku
25,00
503
Mjerenje tjelesne težine i visine
10,00
504
Mjerenje tlaka
25,00
505
Uzimanje urina za analizu
20,00
506
Test na trudnoću (urin)
80,00
507
Injekcija s.c.
15,00
508
Injekcija i.m.
40,00
509
Injekcija i.v.
50,00
510
Infuzija
80,00
511
Vađenje krvi za lab. analizu
40,00
CITOLOŠKE USLUGE
600
Citološke i citokemijske analize
200,00
601
Citološka analiza nativnog i vitalno obojenog
preparata
150,00
602
Imunocitokemijska analiza biološkog materijala
350,00
ANESTEZIOLOŠKE USLUGE
Spray anestezija - lokalno
60,00
701
Lokalna infiltrativna anestezija
200,00
702
Provodna anestezija
200,00
9
700
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
KIRURŠKI ZAHVAT
800
Opskrba manje rane "steristripom"
120,00
801
Opskrba manje rane uz lokalnu anesteziju i šivanje
200,00
802
Kirurška opskrba dubljih rana bez pogođenosti
značajnih struktura
350,00
803
Ekscizija dobroćudnog tumora kože
500,00
804
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva
250,00
805
Vađenje konaca
50,00
806
Previjanje manje rane
20,00
807
Previjanje veće rane
80,00
PATOHISTOLOŠKE USLUGE
Mikroskopski pregled zaleđenog histološkog reza i
nalaz
200,00
901
Patohistološka analiza aspirata uterusa,
ekskohleata cerviksa, kiretmana i sl
250,00
902
Mikroskopski pregled zaleđenog histološkog
preparata (do 5 rezova) obojenog po HE metodi
360,00
903
Mikroskopski pregled histološkog preparata (više
od 5 rezova) obojenog po HE metodi
450,00
10
900
Ginekološka poliklinika Dr. Vesna Harni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
581 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content