close

Enter

Log in using OpenID

2756 115 email

embedDownload
DJEČJI VRTIĆ DUGO SELO PERIVOJ I.B.MAŽURANIĆ 2 DUGO SELO TEL:2753 418 2775­517 Fax: 2756 115 e­mail:tajnistvo@dvds.hr web: www.dvds.hr Na temelju članka 3. i članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97 i 107/07), članka 5. Pravilnika o prijemu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću, Upravno vijeće dječjeg vrtića «Dugo Selo» raspisuje N A T J E Č A J za upis djece u a) primarni 10­satni program b) program predškole za pedagošku godinu 2011/12. Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za ped. god. 2011/12.otvoren je u vremenu od 02. ­16. svibnja 2011. godine. Za prijavu na natječaj, roditelj­ skrbnik dužan je priložiti: ­ zahtjev za upis djeteta u vrtić ( obrazac se podiže u tajništvu Vrtića, a dostupan je i na internet adresi : www.dvds.hr), ­ rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave),ili privola roditelja da vrtić može provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih, ­ potvrda MUP­a o prebivalištu djeteta, ­ preslika osobne iskaznice roditelja, ­ potvrda o zaposlenju roditelja ( ne starije do 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), ­ dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (npr. rješenje o invalidnosti, rješenje o dječjem doplatku dokumentacija o razvojnom statusu djeteta i sl.) Prednost i način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić «Dugo Selo», utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97 i 107/07), Odlukom Gradskog vijeća Grada Dugo Selo o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić «Dugo Selo», ( Dugoselska kronika br. 04 od 05.lipnja 2008. godine) te Pravilnikom o prijemu djece u vrtić. Pravo prednosti pri upisu u vrtić ostvaruje se prema slijedećem redu prvenstva:
· djeca roditelja invalida domovinskog rata,
· djeca roditelja iz obitelji s troje i više djece predškolske dobi,
· djeca samohranih roditelja,
· djeca u udomiteljskim obiteljima,
· djeca roditelja u godini prije polaska u osnovnu školu,
· djeca roditelja –korisnika doplatka za djecu,
· djeca s posebnim potrebama, osim djece s težim teškoćama u razvoju, a koje su kategorizirane kao teže prema Državnom pedagoškom standardu (N.N. 63/08). Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki radni dan u natječajnom roku u vremenu od 8.00 – 14.00 sati u tajništvu Vrtića ili šalju poštom preporučeno.
Komisija za prijem djece ima pravo provjere svih činjenica navedenih u zahtjevu za upis djeteta, kao i u dokumentaciji u prilogu. Rezultati upisa objavljuju se na oglasnoj ploči Vrtića po završenom natječajnom postupku, najkasnije do 10. lipnja 2011. godine te na web. stranici Vrtića www.dvds.hr. Za program predškole roditelj­skrbnik, uz prijavu za program predškole prilaže i presliku izvoda iz matične knjige rođenih za dijete ili rodnog lista ili potvrde s podacima o rođenju djeteta. Dječji vrtić DUGO SELO
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content