• Οικιακό - Χωρίς Χρονοχρέωση (Τιμολόγιο Γ1) Ανταγωνιστικές

 Οικιακό - Χωρίς Χρονοχρέωση (Τιμολόγιο Γ1)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις (με ισχύ από την 1.1.2013)
Κλιμάκια
Χρέωση
(στο σύνολο της
Ενέργειας
κατανάλωσης)
(€ / kWh)
ΑΠΟ 0 – 800 kWh
Χρέωση Παγίου
Μονοφασικής
παροχής
Χρέωση Παγίου
Τριφασικής παροχής
(€ /τετράμηνο)
(€ /τετράμηνο)
1,52
1,52
4,80
ΑΠΟ 801 – 2000 kWh
0,07793
0,09460
> 2000 kWh
0,10252
1,52
4,80
4,80
Ελάχιστη Χρέωση μονοφασικού (€/τετράμηνο) : 5,30
Eλάχιστη Χρέωση τριφασικού (€/τετράμηνο)
: 8,58
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (με ισχύ από την 1.2.2013)
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΕ kWh
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA*
ΣΙ/έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(€/kWh)
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
Χρέωση
(Μοναδιαία
Ενέργειας
Πάγια
(Μοναδιαία
Χρέωση)
Μεταβλητή
(€/kVA*
Χρέωση)
ΣΙ/έτος)
(€/kWh)
0 - 1600
1601 -2000
2001-3000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,00699
0,17
0,00541
0,00046
>3000
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
0,63
0,0203
0,01570
0,03987
0,04488