Λογαριασμός Χαμηλής Τάσης (139.26 KB 06.12.2011

VOLTERRA A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Α.Φ.Μ.: 998808439, ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Πληροφορίες:
Βλάβες:
Kαταμέτρηση:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΝΟΜ/ΜΟ - Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ:
Χαμηλή Τάση
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (F):
Δ/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:
ΑΔΤ/ΑΦΜ:
A/A
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (kVA):
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (kWh):
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΘ.kWh
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΖΗΤΗΣΗ (kW):
συνφ:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
■ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- Χρήση Συστήματος Μεταφοράς (O):
ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ:
- Λοιπές Επιβαρύνσεις (O):
ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
■ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- Χρήση Δικτύου Διανομής (O):
■ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (O):
Ν.2773/99 αρθ. 29
■ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ (O):
Ν.2773/ αρθ. 30
ΣΥΝΟΛΟ (2):
ΣΥΝΟΛΟ (1):
AΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (1+2) (O):
E.Φ.Κ. Ν.3336/05 (D):
Δ.Ε.Τ.Ε. Ν.2093/92 (D):
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ (O):
ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ:
Φ.Π.Α. (E):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (O):
Ανεξόφλητο ποσό (Προκαταβολή E):
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (O):
Μπορείτε να εξοφλείτε τον λογαριασμό σας στις παρακάτω τράπεζες:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ: IBAN GR 0807305050000000017816400 EUROBANK: ΙΒΑΝ GR 0702600270000320201623438
ALPHA BANK: ΙΒΑΝ GR 570140110011000232001420