εδώ

NECO TRADING Α.Ε.
Λ.Κηφισίας 209, 151 24, Τηλ: +30 210 6141106-15, Φαξ: +30 210 6140371-2
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
& ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012
Μέση Τάση - Εµπορική Χρήση
(µε ισχύ από 01/02/2012 και εφεξής)
-
Μήνας τιµολογίου (30 ηµέρες)
Εάν η καταµέτρηση γίνεται σε περίοδο διαφορετική από µήνα, τότε για τη Χρέωση Ισχύος
γίνεται αναλογική χρέωση χρησιµοποιώντας τον συντελεστή, Α = Ηµέρες Πραγµατικής
Κατανάλωσης/30.
Α. Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Χρέωση Ισχύος
(€/KW/µήνα)
Ζώνη Χρέωσης
7:00 - 23:00
τις εργάσιµες µέρες όλο το έτος
7:00 - 23:00
τις εργάσιµες µέρες όλο το έτος
23:00-7:00
τις εργάσιµες µέρες και όλες τις ώρες του
Σαββατοκύριακου και των αργιών του έτους
Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)
7,25
0,06388
0,05015
Όταν ο ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣ/ΣΗΣ είναι µικρότερος από 0,25, τότε ισχύει ότι:
ΧΖ = (0,75+ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣΗ/ΣΗΣ) * ΜΖ * Ηµέρες Περιόδου Κατανάλωσης/30
Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύει ότι:
ΧΖ = ΜΖ * Ηµέρες Περιόδου Κατανάλωσης/30
ΣΥΝΤ. ΧΡΗΣ/ΣΗΣ: Κατανάλωση Περιόδου / (24 * Ηµέρες Περιόδου Κατανάλωσης * ΚΜΖ)
ΧΖ: Χρεωστέα Ζήτηση
ΜΖ: Καταµετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση στις εργάσιµες µέρες µεταξύ 7:00-23:00
KMZ: Καταµετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση, οποιαδήποτε ώρα ηµέρας ή νύχτας
Β. Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις
∆ίκτυο Μεταφοράς
Χρέωση Ισχύος
(€/ΚW/µήνα)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/ΚWh)
2,025
0,00044
∆ίκτυο ∆ιανοµής
Χρέωση
Χρέωση Ισχύος
Ενέργειας
(Μοναδιαία
(Μοναδιαία
Πάγια
Μεταβλητή
Χρέωση)
Χρέωση)
(€/ΚW/µήνα)
(€/ΚWh)
1,210
0,0033
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/KWh)
ΕΙ∆ΙΚΟ
ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ
(€/KWh)
0,01790
0,00535
Χρεωστέα Ισχύς: Καταµετρηθείσα Μέγιστη Ζήτηση (ΜΑ) της περιόδου κατανάλωσης µεταξύ 11:00-14:00
Η Ενεργειακή Χρέωση του ∆ικτύου ∆ιανοµής προσαυξάνεται σε συνάρτηση µε το συνφ, όπου:
συνφ = [1/(1+(Άεργα/Ενεργά)2)]1/2
Οι νέες τιµές ΥΚΩ και ΕΤ ΑΠΕ ισχύουν από 01/01/2012
NECO TRADING Α.Ε.
Λ.Κηφισίας 209, 151 24, Τηλ: +30 210 6141106-15, Φαξ: +30 210 6140371-2
Χαµηλή Τάση – Εµπορική Χρήση
-
Μήνας τιµολογίου (30 ηµέρες)
Εάν η καταµέτρηση γίνεται σε περίοδο διαφορετική από µήνα, τότε για τη Χρέωση Ισχύος και
την Πάγια Χρέωση γίνεται αναλογική χρέωση χρησιµοποιώντας τον συντελεστή, Α = Ηµέρες
Περιόδου Κατανάλωσης/30.
Α. Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
(Γενικό
Εµπορικό)
Ζώνη Χρέωσης
Όλο το έτος
Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)
0,09300
(Εµπορικό µε Ισχύ)
Χρέωση Ισχύος
(€/KW/µήνα)
2,54
Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)
0,07110
Πάγια Χρέωση: (€/µήνα): 0,53
Β-1. Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις (Γενικό Εµπορικό)
∆ίκτυο Μεταφοράς
Χρέωση
Ισχύος
(€/KVΑ*ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/KWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
0,70
0,00576
0,00046
∆ίκτυο ∆ιανοµής
Χρέωση
Χρέωση
Ισχύος
Ενέργειας
(Μοναδιαία
(Μοναδιαία
Πάγια
Μεταβλητή
Χρέωση)
Χρέωση)
(€/KVΑ*ΣΙ
(€/kWh)
ανά έτος)
1,80
0,0193
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/KWh)
ΕΤ ΑΠΕ
(€/KWh)
0,01824
0,00738
Χρεωστέα Ισχύς: η Συµφωνηµένη Ισχύς (ΣΙ) Παροχής
Β-2. Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις (Εµπορικό µε Ισχύ)
∆ίκτυο Μεταφοράς
Χρέωση
Ισχύος
(€/KVΑ*ΣΙ
ανά έτος)
0,70
(Με Ισχύ)
0,70
(Με άεργα)
∆ίκτυο ∆ιανοµής
Χρέωση
Χρέωση
Ισχύος
Ενέργειας
(Μοναδιαία
(Μοναδιαία
Πάγια
Μεταβλητή
Χρέωση)
Χρέωση)
(€/KVΑ*ΣΙ
(€/kWh)
ανά έτος)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/KWh)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/KWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
0,00576
0,00046
3,65
0,0193
0,01824
0,00576
0,00046
4,14
0,0170
0,01824
ΕΤ ΑΠΕ
(€/KWh)
0,00738
Χρεωστέα Ισχύς: η Συµφωνηµένη Ισχύς (ΣΙ) Παροχής
Η Ενεργειακή Χρέωση του ∆ικτύου ∆ιανοµής προσαυξάνεται σε συνάρτηση µε το συνφ, όπου:
συνφ = [1/(1+(Άεργα/Ενεργά)2)]1/2
Οι νέες τιµές ΥΚΩ και ΕΤ ΑΠΕ ισχύουν από 01/01/2012
*Η NECO TRADING διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλει τους άνωθεν οικονοµικούς όρους, χωρίς πρότερη ειδοποίηση, εντός των
πλαισίων που της δίνει το εκάστοτε ισχύον νοµικό πλαίσιο.