Τιμοκατάλογος Ανταγωνιστικών & Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων Χ.Τ. 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
www.dei.com.gr
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
& ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο
πληροφοριών που αναγράφεται στο λογαριασμό σας ή στο 10500 για την Αττική.
Σημείωση:
Στα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης ισχύουν τα ακόλουθα:
-
-
Μήνας τιμολογίου: 30 ημέρες, εκτός των οικιακών τιμολογίων.
Το οικιακό τιμολόγιο αφορά περίοδο τετραμήνου (120 ημέρες).
Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο, τότε για τη Χρέωση Ισχύος, την Πάγια
Χρέωση και για τα κλιμάκια κατανάλωσης του οικιακού τιμολογίου γίνεται αναλογική
χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / (30
ημέρες για τους μηνιαίους) ή (120 ημέρες για τους τετραμηνιαίους).
Το ωράριο της χρονοχρέωσης παραμένει το ίδιο, όπως ίσχυε για κάθε πελάτη (Ζώνες
νύχτας και μειωμένης χρέωσης).
1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ


Εμπορικό 2012 (Γενικό Τιμολόγιο Γ21. Γραφεία, καταστήματα, κοινόχρηστα, κλπ)
Βιομηχανικό 2012 (Τιμολόγιο Γ21Β. Εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, κλπ)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Ζώνη
Όλο το έτος
Χρέωση Ενέργειας
Εμπορικό
(€ / kWh)
0,09300
Χρέωση Ενέργειας
Βιομηχανικό
(€ / kWh)
0,08548
Πάγια Χρέωση (€ / μήνα) : 0,53
1/15
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA x ΣΙ
/έτος )
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(€/kVA x ΣΙ
/έτος)
0,70
0,00576
0,00046
1,80
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,0193
0,01824
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 Εμπορικό 2012 (Τιμολόγιο Γ22. Κτίρια γραφείων, μεγάλα καταστήματα, κλπ)
 Βιομηχανικό 2012 (Τιμολόγιο Γ22Β. Μεσαίες βιομηχανίες, φούρνοι, κλπ)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Ζώνη
Χρέωση Ισχύος
(€ / kW / μήνα)
Χρέωση Ενέργειας
(€ / kWh)
2,54
0,07110
Όλο το έτος
Πάγια Χρέωση (€ / μήνα) : 0,53
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση,
€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kVA x ΣΙ
/ έτος )
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(€/kVA x ΣΙ
/ έτος)
0,70 (Με ισχύ)
0,00576
0,00046
3,65
0,0193
0,01824
0,70 (Με άεργα)
0,00576
0,00046
4,14
0,0170
0,01824
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
Η Ενεργειακή Χρέωση του Δικτύου Διανομής προσαυξάνεται σε συνάρτηση με το συνφ (βλέπε παράρτημα Ι)
2/15
3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ


Εμπορικό 2012 (Τιμολόγιο Γ23. Νυχτερινά καταστήματα, κλπ)
Βιομηχανικό 2012 (Τιμολόγιο Γ23Β. Φούρνοι, κλπ)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Χρέωση Ενέργειας
Εμπορικό
(€ / kWh)
Χρέωση Ενέργειας
Βιομηχανικό
(€ / kWh)
Ημέρα, όλο το έτος
0,10500
0,08846
Νύχτα, όλο το έτος
0,05400
0,05400
Ζώνη
Πάγια Χρέωση (€ / μήνα) : 0,53
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ημέρας
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος )
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ ανά
έτος)
0,70
0,00576
0,00046
1,80
0,0193
0,01824
0,70 (Με ισχύ)
0,00576
0,00046
3,65
0,0193
0,01824
0,70 (Με άεργα)
0,00576
0,00046
4,14
0,0170
0,01824
0,00
0,0000
0,00889
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Νύχτας
0,00
0,00000
0,00046
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ (Τ-49, Τ-49/1, Γ-4)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Χρέωση Ενέργειας
(€ / kWh)
Ζώνη
Όλο το έτος
Πάγια Χρέωση (€ / μήνα) :
0,06825
0,53
3/15
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA x ΣΙ
/ έτος )
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(€/kVA x ΣΙ /
έτος)
0,70
0,00192
0,00046
1,80
0,0193
0,01371
0,70 (Με ισχύ)
0,00192
0,00046
3,65
0,0193
0,01371
0,70 (Με άεργα)
0,00192
0,00046
4,14
0,0170
0,01371
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
5. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ* (Τιμολόγια
Άρδευσης Τ33/ΧΤ, Αποστράγγισης Τ33Α/ΧΤ, Λοιπά Αγροτικά Τιμολόγια ΧΤ)
Αγροτικής
Χρήσης:
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Χρέωση Ενέργειας
(€ / kWh)
Ζώνη
Όλο το έτος
0,05556
Eλάχιστη Χρέωση (€ /μήνα): 4,20
Πάγια Χρέωση (€ / μήνα) : 0,53
* Χορηγείται στους αγρότες που θα συνάπτουν σύμβαση με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους
ζητείται από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα
κοστολογείται με το τιμολόγιο, βιομηχανικό ενεργειακό ή με το βιομηχανικό με ισχύ και μια ζώνη ενέργειας,
που αντιστοιχεί στην ισχύ της παροχής τους.
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA x ΣΙ
/ έτος )
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(€/kVA x ΣΙ
/ έτος)
0,00
0,00000
0,00046
0,00
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,0000
0,00707
4/15
6. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (Τετραμηνιαίο τιμολόγιο)
 Οικιακό - Χωρίς Χρονοχρέωση (Τιμολόγιο Γ1)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Χρέωση
Ενέργειας
(€ / kWh)
Χρέωση Παγίου
Μονοφασικής
παροχής
(€ ανά τετράμηνο)
Χρέωση Παγίου
Τριφασικής
παροχής
(€ ανά τετράμηνο)
ΑΠΟ 801 – 1000 kWh
0,05625
0,07850
1,52
1,52
4,80
9,20
ΑΠΟ 1001 –2000 kWh
0,08150
1,52
9,20
> 2000 kWh
0,09155
1,52
9,20
Κλιμάκια
(στο σύνολο της
κατανάλωσης)
ΑΠΟ 0 – 800 kWh
Ελάχιστη Χρέωση μονοφασικού (€ / τετράμηνο) : 5,30
Eλάχιστη Χρέωση τριφασικού (€ / τετράμηνο) : 8,58
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΕ kWh
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA*
ΣΙ ανά
έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0 - 1600
0,00699
1601 -2000
0,16
0,00605
0,00046
0,59
0,0217
0,01570
2001-3000
0,03987
>3000
0,04488
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
 Οικιακό - Με Χρονοχρέωση (Τιμολόγιο Γ1Ν)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Κατανάλωση ημέρας:
Πάγιο, τιμές ενέργειας, ελάχιστη χρέωση : όπως στο τιμολόγιο Χωρίς Χρονοχρέωση
Κατανάλωση Νύχτας και ζώνης μειωμένης χρέωσης:
Πάγιο νύχτας τετραμήνου:
Ενέργεια νύχτας, όλες οι kWh :
4,00 €
0,05400 €/kWh
5/15
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ημέρας
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΣΕ kWh
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0 - 1600
1601-2000
2001-3000
0,00699
0,16
0,00605
0,00046
0,59
0,0217
>3000
0,01570
0,03987
0,04488
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Νύχτας και ζώνης μειωμένης χρέωσης
0,00
0,00000
0,00046
0,00
0,0000
0,00889
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ)
1.1
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Ι (Κ.Ο.Τ. Ι)
(Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027/06.08.2010 και το ΦΕΚ Β΄475/28.3.2011)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (άτομα με οικογενειακό εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Αν η κατανάλωση είναι μέχρι και 800 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
2,77 € ανά τετράμηνο
7,88 € ανά τετράμηνο
0,03325 €/kWh
0,03777 €/kWh
Αν η κατανάλωση είναι άνω των 800 kWh και μέχρι 1400 kWh:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
11,13 € ανά τετράμηνο
22,20 € ανά τετράμηνο
6/15
Ενέργεια:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
0,04758 €/kWh
οι άνω των 800 kWh (στο σύνολο της κατανάλωσης)
έως και 200 kWh, όλες οι kWh
0,07850 €/kWh
έως και 600 kWh, όλες οι kWh
0,08150 €/kWh
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
0,00
0,00671
0,00046
0,00
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,02410
0,00000
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
7/15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (γονείς με τρία παιδιά και με οικογενειακό εισόδημα κάτω του
αφορολογήτου ορίου της κατηγορίας τους)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Αν η κατανάλωση είναι μέχρι και 800 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
2,77 € ανά τετράμηνο
7,88 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
0,03325 €/kWh
0,03777 €/kWh
Αν η κατανάλωση είναι άνω των 800 kWh και μέχρι 1600 kWh:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
11,13 € ανά τετράμηνο
22,20 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
0,04758 €/kWh
οι άνω των 800 kWh (στο σύνολο της κατανάλωσης)
έως και 200 kWh, όλες οι kWh
0, 07850 €/kWh
έως και 800 kWh, όλες οι kWh
0, 08150 €/kWh
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA*
ΣΙ ανά
έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
0,00
0,00671
0,00046
0,00
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,02410
0,00000
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
8/15
1.2
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ΙΙ (Κ.Ο.Τ. ΙΙ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (μακροχρόνια
αφορολογήτου ορίου)
άνεργοι
με
οικογενειακό
εισόδημα
κάτω
του
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Αν η κατανάλωση είναι μέχρι και 800 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
2,77 € ανά τετράμηνο
7,88 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
0,02608 €/kWh
0,03010 €/kWh
Αν η κατανάλωση είναι άνω των 800 kWh και μέχρι 1400 kWh:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
11,13 € ανά τετράμηνο
22,20 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
0,03882 €/kWh
οι άνω των 800 kWh (στο σύνολο της κατανάλωσης)
έως και 200 kWh, όλες οι kWh
0,07850 €/kWh
έως και 600 kWh, όλες οι kWh
0,08150 €/kWh
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
0,00
0,00671
0,00046
0,00
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,02410
0,00000
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
9/15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ (άτομα με 67% αναπηρία και με οικογενειακό εισόδημα κάτω του
αφορολογήτου ορίου της κατηγορίας τους)
Ανταγωνιστικές Χρεώσεις
Αν η κατανάλωση είναι μέχρι και 800 kWh ανά τετράμηνο:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
2,77 € ανά τετράμηνο
7,88 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια 1Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
Ενέργεια 3Φ:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
0,02608 €/kWh
0,03010 €/kWh
Αν η κατανάλωση είναι άνω των 800 kWh και μέχρι 1600 kWh:
Πάγιο:
Μονοφασικών παροχών
Τριφασικών παροχών
11,13 € ανά τετράμηνο
22,20 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια:
οι πρώτες 800 kWh ανά τετράμηνο
0,03882 €/kWh
οι άνω των 800 kWh (στο σύνολο της κατανάλωσης)
έως και 200 kWh, όλες οι kWh
0,07850 €/kWh
έως και 800 kWh, όλες οι kWh
0,08150 €/kWh
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
0,00
0,00671
0,00046
0,00
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,02410
0,00000
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
10/15
1.3
Τιμολόγιο ΓT (Πολυτέκνων)
Τετραμηνιαία Χρέωση
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες πολυτέκνων, εφ’ όσον έχουν ως προστατευόμενα μέλη 4 παιδιά
και άνω καθώς και εφόσον καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορηγήσεως του τιμολογίου.
Πάγιο:
μονοφασικών παροχών:
τριφασικών παροχών:
2,06 € ανά τετράμηνο
6,30 € ανά τετράμηνο
Ενέργεια:
Για πολύτεκνους με 4 προστατευόμενα παιδιά
–
οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο
–
οι επόμενες 1100 kWh ανά τετράμηνο
–
οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο
0,01330 €/kWh
0,04471 €/kWh
0,12619 €/kWh
Για πολύτεκνους με 5 έως και 9 προστατευόμενα παιδιά
–
οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο
–
οι επόμενες 1600 kWh ανά τετράμηνο
–
οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο
0,01330 €/kWh
0,04471 €/kWh
0,12619 €/kWh
Για πολύτεκνους με 10 και άνω προστατευόμενα παιδιά
–
οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο
–
οι επόμενες 2100 kWh ανά τετράμηνο
–
οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο
0,01330 €/kWh
0,04471 €/kWh
0,12619 €/kWh
Ελάχιστη χρέωση:
Μονοφασικών παροχών:
Tριφασικών παροχών:
6,32 € ανά τετράμηνο
12,64 € ανά τετράμηνο
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρέωση
Ισχύος
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Λοιπές
Επιβαρύνσεις
(€/kWh)
Χρέωση
Ισχύος
(Μοναδιαία
Πάγια
Χρέωση)
(€/kVA* ΣΙ
ανά έτος)
0,00
0,00671
0,00046
0,00
Χρέωση
Ενέργειας
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση)
(€/kWh)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(€/kWh)
0,02410
0,00000
ΧΡΕΩΣΤΕΑ ΙΣΧΥΣ : Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
11/15
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ
Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο ως ισχύει, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας τέλη και φόρους όπως ορίζονται
από την Πολιτεία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, συνεισπράττονται: ΦΠΑ, Ειδικός
Φόρος Κατανάλωσης ηλεκτρισμού, ειδικό τέλος 5ο/ οο , το Έκτακτο Ειδικό Τέλος
Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε), Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι χρεώσεις του ειδικού τέλους ΑΠΕ ανά χρήση είναι οι ακόλουθες.
Χρεώσεις ΑΠΕ
Χρήση
(€ / kWh)
Επαγγελματική
0,00738
Αγροτική
0,00296
Οικιακή
0,00599
12/15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Τρόπος Υπολογισμού
των Ρυθμιστικών Χρεώσεων
Χαμηλής Τάσης
13/15
Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς
για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης (Δίκτυο Μεταφοράς)
Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς ανά Πελάτη γίνεται με
εφαρμογή του εξής μαθηματικού τύπου:
ΧΧΣ = [ΜΠΧ(€/kVA& έτος) x kVA x Ημέρες /365]+ [kWh x MMX(€/kWh)]
όπου:
ΜΠΧ(€/kVA& έτος): η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
kVA: η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη, όπως προκύπτει από την συμφωνία
σύνδεσης των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο
Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης
kWh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον Πελάτη κατά την
Περίοδο κατανάλωσης
MMX(€/kWh): η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
Τρόπος Υπολογισμού των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου Διανομής
για τους Πελάτες Χαμηλής Τάσης (Δίκτυο Διανομής)
Ο υπολογισμός των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου ανά Πελάτη γίνεται με εφαρμογή του εξής
μαθηματικού τύπου:
ΧΧΔ = [ΜΠΧ(€/kVA& έτος) x kVA x Ημέρες /365]+ [kWh x MMX(€/kWh)/συνφ]
όπου:
ΜΠΧ(€/kVA& έτος): η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
kVA: η Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής του Πελάτη,
σύνδεσης των εγκαταστάσεών του με το Δίκτυο
όπως προκύπτει από την συμφωνία
Ημέρες: ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης
kWh: η καταμετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο από τον Πελάτη κατά την
Περίοδο κατανάλωσης
MMX(€/kWh): η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
συνφ: η μέση τιμή του συντελεστή ισχύος του Πελάτη κατά την Περίοδο κατανάλωσης.
όπου συνφ = [1/(1+(Άεργα/Ενεργά)²)]½.
Για τους Πελάτες για τους οποίους δεν γίνεται μέτρηση άεργου ισχύος, λαμβάνεται συνφ =1
14/15
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
Τα τιμολόγια της Μέσης Τάσης απελευθερώνονται με βάση την Υπουργική Απόφαση
Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.30094/29.12.2011, με θέμα «Τιμολόγια Προμήθειας της ΔΕΗ ΑΕ».
Μέχρι την έκδοση νέου τιμοκαταλόγου συνεχίζει να ισχύει ο τιμοκατάλογος της Μέσης Τάσης
του 2011. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.dei.com.gr/Default.aspx?ID=30831&nt=19&langid=1
15/15