ΣΜΙΛΗ ΑΝ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΡ.Μ.Α.Ε.
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
63354/01∆Τ/Β/07/39
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ευρώ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Ευρώ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία
42.193,62
42.193,62
10.656,12
10.656,12
31.537,50
31.537,50
9.568,68
9.568,68
9.392,63
9.392,63
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκατ/σεις & λοιπός µηχαν/κός εξοπλισµός
115.235,88
297.919,43
0,00
243.072,08
115.235,88
54.847,35
15.235,88
287.054,43
0,00
224.360,99
5.Μεταφορικά µέσα
6.Επιπλα καί λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓI+ΓII)
127.885,51
96.041,47
637.082,29
123.880,97
71.662,00
438.615,05
4.004,54
24.379,47
198.467,24
127.885,51
88.045,47
518.221,29
116.452,75
63.951,71
404.765,45
Ποσά κλειοµένης
Χρήση 2013 Ευρώ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο
176,05 1.Καταβληµένο
176,05
III.∆ιαφορές αναπροσαρµογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
15.235,88 2.∆ιαφορές από αναπρ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.
62.693,44
11.432,76 IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
24.093,76 1.Τακτικό αποθεµατικό
113.455,84 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων καί νόµων
ΙΙΙ.Συµµετοχές καί άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
1.500,00
1.500.200,00
1.501.700,00
1.700.167,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓI+ΓII+ΓIII )
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
2.Τεχνικά έργα σε εξέλιξη
4. Α και Β ύλες - Αναλ. υλικά - Ανταλ. και είδη συσκ.
5.Προκαταβολές γιά αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11.Χρεώστες διάφοροι
IV. ∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ∆I+∆II+∆III+∆IV )
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επόµενων χρήσεων
1.500,00 V.Αποτελέσµατα εις νέον
0,00 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
1.500,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( ΑI+AIII+AIV+AV )
114.955,84
0,00
9.548,93
85.574,58
95.123,51
0,00
15.542,40
84.601,35
100.143,75
444.068,67
950.000,00
197.979,41
1.592.048,08
2.108.258,02
2.606.450,00
67.203,82
4.781.911,84
64.774,93
1.145.449,58
1.210.224,51
269.907,30
303.209,78
573.117,08
2.897.396,10
5.455.172,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII )
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.568,17 1.Εσοδα επόµενων χρήσεων
2.568,17
619,54
619,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ( Α+Β+Γ+∆+Ε )
4.629.720,38
5.572.872,73 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων καί εµπράγµατων ασφαλειών
4.048.825,40
3.746.765,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγ/νης
Χρήση 2012 Ευρώ
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
2.778,88
2.778,88
2.778,88
2.778,88
62.566,81
53.566,81
62.566,81
53.566,81
902.566,41
2.767.912,10
741.328,22
2.597.673,91
210.921,27
311.744,47
796.491,93
115.669,32
902.971,37
796.068,55
253.818,29
45.043,51
2.784,53
176.008,38
1.796.812,38
1.000.440,65
31.445,61
1.038,78
127.564,54
2.975.198,82
64.995,90
64.995,90
0,00
0,00
4.629.720,38
5.572.872,73
4.048.825,40
3.746.765,16
Σηµείωση: Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας έγινε στην χρήση 2012, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 Ευρώ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012 Ευρώ
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
2.983.566,23
2.335.302,42
648.263,81
57.000,00
705.263,81
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο:
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
124.046,68
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1.Εσοδα συµµετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
94.739,74
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη-ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
831,96
0,00
Κέρδη πρός διάθεση ή ζηµίες εις νέον
1:Τακτικό αποθεµατικό
0,00
8:Υπόλοιπο κερδών εις νέον ή ζηµίες εις νέον
7.108,02
15.235,44
-57.863,03
101.957,41
101.957,41
0,00
25.964,18
0,00
35.113,09
35.113,09
2.405,74
236.317,59
0,00
236.317,59
-86.721,97
96.865,30
3.237,70
831,96
911.566,41
746.328,22
183.587,27 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
0,00
94.739,74
Ποσά κλειοµένης
Ποσά προηγ/νης
Χρήση 2013 Ευρώ
Χρήση 2012 Ευρώ
236.317,59
122.687,98
741.328,22
656.730,17
0,00
0,00
977.645,81
779.418,15
-66.023,82
-33.089,93
-55,58
0,00
197.196,20
0,00
233.911,85
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
4.Προβλ.για έκτακτ. κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:Οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
59.158,86
29.768,69
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη-ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσµατα
3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον : 1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
138.037,34
413.488,93
291.774,88
2.Εσοδα χρεογράφων
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
982.984,16
602.200,69
380.783,47
0,00
380.783,47
289.442,25
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελ.(κέρδη-ζηµίες) χρήσεως
(+)ή (-):Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών- ζηµιών)προηγ.χρήσεων
(-):∆ιαφ. φορολ.ελέγχου(φόρου εισοδ.)προηγ. χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
141,50
0,00
141,50
50.106,67
50.106,67
25.822,68
122.687,98
0,00
122.687,98
9.000,00
5.000,00
902.566,41
741.328,22
911.566,41
746.328,22
Άγιοι Ανάργυροι 30 Μαίου 2014
Η Πρόεδρος του ∆.Σ και
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ένα Μέλος του ∆Σ
ΤΣΑΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Νικόλαος Γιακουµής
Α.∆.Τ. ΑΒ 553554
Για το λογιστήριο
Για την ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Α∆Τ Ν 595892
∆αλιάνης Γεώργιος
ΑΡ. Α∆. 1047
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα..
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε ευρώ 2.201,98, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 2.201,98 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 2.201,98.
2) Στους Λογαριασμούς του Ενεργητικού «Δ.Ι.5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και «Δ.ΙΙ. Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους ευρώ 92.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία
(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 92.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης
αυτής, η αξία των απαιτήσεων, τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 92.000 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 67.000 και 25.000 αντίστοιχα.
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων
και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της ̟
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και
43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Άλλο Θέμα
Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 8η Ιουνίου 2013 επί των οικονομικών καταστάσεων
της χρήσεως 2012.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η προτεινόμενη μη διανομή μερίσματος από τα Κέρδη της Χρήσης 2013, πρέπει να εγκριθεί από τους Μετόχους της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Εταιρείας : 146
Βλαχερνών 10, Τ.Κ.15124, Μαρούσι
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος