λήψη - αφοι χατζηπροδρομου αε

ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ -- Ανώνυµος Εµποροβιοµηχανική Εταιρεία Υποδηµάτων
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡIOY 2013
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 -- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Α.Μ.Α.Ε 18608/62/Β/89/17
αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 057468704000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 €
Αξία κτήσεως
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012 €
Αναπ/στη Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία
Ποσά κλειόµενης
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2013 €
χρήσεως 2012 €
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,10 Ι.Μετοχικό Κεφάλαιο (84.242 µετοχές των 29,30 €)
43.206,23
43.206,12
0,11
42.506,23
42.506,13
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
975.907,72
6.119.146,81
0,00
2.721.073,77
975.907,72
3.398.073,04
975.907,72
6.115.620,79
0,00
2.537.967,74
975.907,72 2.Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3.577.653,05
παγίου ενεργητικού
(Ν.3299/04)
4.Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
118.233,34
524.427,69
783.167,44
8.520.883,00
118.233,10
476.063,21
767.727,24
4.083.097,32
0,24
48.364,48
15.440,20
4.437.785,68
118.233,34
563.350,87
782.747,08
8.555.859,80
118.233,10
484.860,52
760.288,34
3.901.349,70
0,24
78.490,35
22.458,74
4.654.510,10
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.Καταβληµένο
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
2.468.290,60
2.468.290,60
465.570,00
465.570,00
724.340,88
292.670,76
2.340.000,00
705.340,88
292.670,76
2.340.000,00
165.225,08
3.522.236,72
165.225,08
3.503.236,72
ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπ/γής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
ΙΙΙ.Συµµετοχές & άλλες µακρ/θεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
IV.Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
4.Eκτακτα αποθεµατικά
4α. ∆εσµευµένα αποθεµατικά Ν.3299/04
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών
διατάξεων νόµων
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
6.232,30
4.444.017,98
6.232,30 V.Αποτελέσµατα εις νέο
4.660.742,40 Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ++ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Ι.Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
604.309,77
229.670,15
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
783.011,98 I.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
177.405,64 1.Oµολογιακά δάνεια
833.979,92
960.417,62 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
3.588.165,33
Μείον : Προβλέψεις
2. Γραµµάτια εισπρακτέα
-- Στο Χαρτοφυλάκιο
-- Στις Τράπεζες για είσπραξη
-- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση
49,26
815.045,86
424.169,64
97.556,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχ/νες)
1.Προµηθευτές
3.Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
3.393.583,68
3.588.116,07
1.336.771,50
971.656,68
48.058,14
77,62
1.719.634,67
697.672,41
272.002,36
104.109,00
1.780.835,55
1.915.157,23
3.393.506,06 4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
1.073.783,77 στην επόµενη χρήση
1.072.761,70 10.Μερίσµατα πληρωτέα
2.226.946,05 11.Πιστωτές διάφοροι
3.332.957,53
3.305.899,18
9.789.054,85
9.742.996,50
380.675,98
159.600,00
989.726,61
3.077.287,58
718.625,99
4.820.734,07
216.211,80
283.261,06
53.263,57
104.736,69
154.260,29
54.535,97
259.600,00
252.726,00
234.600,00
0,00
4.516,89
14.403,94
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
747.977,99
708.073,85
5.136.593,51
6.101.896,95
11.Χρεώστες διάφοροι
174.687,44
157.279,38 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
5.517.269,49
6.261.496,95
12.Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προσθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆V+∆ΙV)
E.METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Eξοδα εποµένων χρήσεων
2.295,97
8.736.662,88
7.000,97
8.639.351,78
149.505,58
1.113.990,25
1.263.495,83
219.835,96
1.535.032,74
1.754.868,70
10.834.138,63
11.354.638,10
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
24.219,67 2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
31.718,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και
εµπράγµατων ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
3.550,69
35.106,82
15.309.875,03
16.039.600,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
15.309.875,03
16.039.600,27
70.694,48
480.152,80
550.847,28
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και
223.556,06
εµπράγµατων ασφαλειών
340.221,79 4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
563.777,85
70.694,48
480.152,80
550.847,28
223.556,06
340.221,79
563.777,85
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013 €
513.034,84
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2012 €
452.251,31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013 €
Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012 €
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
10.525.168,41
10.411.167,76
Μείον: Κόστος πωλήσεων
6.454.235,56
6.135.464,06
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
4.070.932,85
4.275.703,70
Πλέον : Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
4.484,33
10.901,82
4.075.417,18
4.286.605,52
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
1.573.000,03
1.653.952,93
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
1.407.931,19
2.980.931,22
1.506.508,64
3.160.461,57
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
1.094.485,96
28.672,98
363.839,61
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζηµίες
3.Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
MEION: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
5.047,27
200.807,52
0,00
48.029,78
O Πρόεδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γεώργιος Χατζηπροδρόµου
Α.∆.Τ. Ι 435446
979,09
167.332,93
1.869,99
4.751,00
7.600,08
4.056,99
2.117,91
173.507,83
253.884,57
-246.284,49
513.034,84
217.488,29
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
45.476,90
507.349,50
-335.166,63
759.319,33
217.488,29
675,79
329.826,88
9.616,16
45.409,04
385.527,87
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών)
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον:1.Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι
στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
1.126.143,95 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
-461.872,60 2. Πρώτο µέρισµα
664.271,35 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
3.305.899,18
3.818.934,02
203.292,19
10.958,30
3.052.289,42
3.504.540,73
161.170,40
214.250,49
3.604.683,53
19.000,00
252.726,00
3.332.957,53
3.604.683,53
19.371,15
180.541,55
3.323.999,18
18.100,00
0,00
3.305.899,18
3.323.999,18
-212.020,04
452.251,31
327.352,48
0,00
513.034,84
327.352,48
0,00
452.251,31
Σηµειώσεις : 1). Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008, µε βάση τις διατάξεις του
Ν.2065/92.
Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2014
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
∆ιονύσιος Χατζηπροδρόµου
Α.∆.Τ. Μ 441816
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας “ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ -- Ανώνυµος Εµποροβιοµηχανική Εταιρεία Υποδηµάτων”
Η Προϊσταµένη του Λογιστηρίου
Σταυρούλα ∆ηµήτογλου -- Βουχάρα
A.∆.Τ. Σ 343240
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ -- Ανώνυµος Εµποροβιοµηχανική Εταιρεία Υποδηµάτων" οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013, την
κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική µας
ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής : 1.) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν.
2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 288 χιλ. €, µε
συνέπεια τα Ιδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα κέρδη µετά από φόρους της προηγουµένης χρήσεως να είναι κατά 5 χιλ.€ µικρότερα από αυτά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 2). Στους
λογαριασµούς του Ενεργητικού ∆.ΙΙ.1."Πελάτες", ∆.ΙΙ.2. "Γραµµάτια εισπρακτέα", ∆.ΙΙ.3."Γραµµάτια σε καθυστέρηση" και ∆.ΙΙ.3β. "Επιταγές σε καθυστέρηση" περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση 846 χιλ. €, 287 χιλ. €, 971
χιλ.€ και 747 χιλ. € αντίστοιχα. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την
κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού 1.640 χιλ. €. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια
Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά 1.640 χιλ. € και τα αποτελέσµατα της τρέχουσας και της προηγουµένης χρήσεως αυξηµένα κατά 340 χιλ € και 350 χιλ. €. αντίστοιχα. 3). Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχ ει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν εχουµε αποκτήσει εύλογη
διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώµη µε Επιφύλαξη. Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο "Βάση για
Γνώµη µε Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την
αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Αθήνα 8 Μαίου 2014
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Α.Μ.ΣΟΕΛ : 146
3ης Σεπτεµβρίου 76 -- 10433 – Αθήνα
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16541