close

Enter

Log in using OpenID

AP-GRUPA- I-XII-2012.pdf - Atlantska plovidba d.d.

embedDownload
GRUPA ATLANTSKA PLOVIDBA
DUBROVNIK
NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE I – XII 2012. GODINE
Dubrovnik, 14. velja e 2013.
SADRŽAJ:
I.
ME UIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA
II.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
a)
b)
c)
d)
e)
III.
Bilanca
Ra un dobiti i gubitka
Izvještaj o nov anom tijeku
Izvještaj o promjenama kapitala
Bilješke
IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
I.
ME UIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA
Atlantska plovidba d.d. (“Društvo”) je dioni ko društvo upisano pri Trgova kom sudu u Dubrovniku,
Hrvatska. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe za razdoblje 1. sije nja do 31. prosinca 2012.
predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih podružnica. Društvo i njegove podružnice
(zajedni kim imenom “Grupa”) posjeduju i upravljaju grupom brodova i hotela.
U konsolidaciju su uklju ena sljede a ovisna društva (podružnice):
1. Atlantic Conbulk Maritime Corporation, Monrovia,
2. Atlant Adria Corporation, Bahamas,
3. Atlant Heavy Lift Corporation, Marshall Islands,
4. Atlant Bulkers Corporation, Marshall Islands,
5. Atlant Tramp Co., Marshall Islands,
6. Atlant Panamax Co., Marshall Islands,
7. Atlant Handymax Co., Marshall Islands,
8. Atlant GG Shipping Co., Marshall Islands,
9. Atlant Ice Panamax Co., Marshall Islands,
10. Atlant Supramax Co., Marshall Islands,
11. Atlant Liberty Co., Marshall Islands,
12. Atlant putni ka agencija, Dubrovnik,
13. Atlant poslovni centar d.o.o.
14. Grand Hotel Imperial, Dubrovnik,
15. Hotel Lapad d.d., Dubrovnik,
Sjedište Društva nalazi se u Dubrovniku, Od Svetoga Mihajla 1.
Osnovna djelatnost grupe Atlantska plovidba je prijevoz rasutih i vangabaritnih tereta na
me unarodnom tržištu i obalni prijevoz robe, te agencijsko poslovanje i hoteljerstvo kao ostale
djelatnosti grupe. Najve i dio prihoda Grupa ostvaruje na me unarodnom tržištu.
Krajem izvještajnog razdoblja Grupa je raspolagala flotom od ukupno 17 brodova prosje ne starosti
5,8 godina, ukupne nosivosti 959,628 DWT i to: 15 bulk carriera i 2 broda za prijevoz teških tereta.
U okviru turisti ke djelatnosti Grupa ima udjele u hotelima Grand hotel Imperialu (81,57%), Hotel
Lapadu (100,0%) i Atlant putni koj agenciji (100,0%).
U velja i 2012. godine prodan je brod Atlant Svenja, u ožujku brod Mokošica, u svibnju brod Petka
te u srpnju brod Šipan. U travnju su u flotu ušle novogradnje AP Astarea i AP Argosy, u svibnju AP
Slano, u kolovozu AP Ston i u studenome AP Jadran.
Na dan 31.12. 2012. godine Grupa je zapošljavala 537 radnika.
Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.12.2012. godine iznosi 418,656,000 kuna i podjeljen je
u 1,395.5200 redovne dionice nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom
razdoblju. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagreba ke burze pod oznakom ATPL-R-A.
OIB Društva je 61063868086, a MBS 060003058.
Dioni ko Društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.
lanovi Uprave:
Nadzorni odbor:
Pero Kulaš, predsjednik Uprave, Pavo Šiševi , lan, Marin Matana, lan,
Duško Vladovi -Relja, lan, Ivica Šurkovi , lan. Tijekom razdoblja nije bilo
promjena u sastavu Uprave.
Ante Jerkovi , predsjednik, Niko Bratoš, zamjenik, Vlaho Lonza, lan, Boris
Rozi , lan, Želimir Uskokovi , lan, Boško Ercegovac, lan, Antun
Šeparovi , lan.
Nisu vršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih ra unovodstvenih politika ni podjele
dionica.
Grupa ne sudjeluje u važnijim sudskim sporovima koji bi bili zna ajni za poslovanje, a nema ni
slu ajeva zna ajnih neizvjesnosti naplate prihoda ili mogu ih budu ih troškova.
Konsolidirani financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Me unarodnim standardima
financijskog izvještavanja (MSFI), ija je primjena odobrena od strane Odbora za standarde
financijskog izvještavanja Republike Hrvatske.
Financijski izvještaji Grupe prezentirani su u hrvatskoj valuti.
Financijski izvještaji Grupe pripremljeni su na osnovi konvencije povijesnog troška (trošak nabave).
U izvještajnom razdoblju lanice Grupe su ostvarile sljede e financijske rezultate:
REZULTATI POSLOVANJA I-XII / 2012. g.
- u 000 Kn
OPIS
HOTEL
IMPERIAL
POMORSTVO
HOTEL
LAPAD
ATLANT
POSLOVNI
CENTAR
ATLANT
TRAVEL
UKUPNO GRUPA*
1. Poslovni prihodi
431,857
51,868
29,911
1,350
223
514,927
2. Poslovni rashodi
472,622
47,314
25,015
1,315
228
546,212
- Materijalni troškovi
- Troškovi osoblja
- Amortizacija
251,396
108,851
112,375
23,998
15,724
7,592
10,369
9,368
5,278
378
916
20
27
201
0
285,885
135,061
125,265
-40,765
4,554
4,897
35
-5
-31,285
3. Financijski prihodi
8,665
683
312
4
0
8,544
4. Financijski rashodi
48,273
3,195
1,148
0
1
51,498
B UKUPNI PRIHODI
440,522
52,550
30,223
1,354
223
523,471
C UKUPNI TROŠKOVI
520,895
50,509
26,163
1,315
229
597,710
-80,374
2,042
4,060
39
-6
-74,239
0
0
0
7
0
376
0
0
0
376
-80,374
1,665
4,060
31
-6
-74,623
A OPER.DOBIT (EBIT)
D
DOBIT PRIJE POREZA
(EBT)
7. Porez na dobit
Manjinski udio u
dobitku/gubitku
DOBIT GRUPE NAKON
E
OPOREZ.
8.
7
* Kod konsolidacije uklju ena eliminacija povezanih odnosa me u poduze ima Grupe
Grupa je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila ukupne konsolidirane prihode u iznosu od 523,5
mil. kuna. U odnosu na prošlogodišnjih 618,9 mil. kuna prihoda isti su manji za 15,4 %. Pomorstvo
je ostvarilo 83,9 % prihoda, ostali 16,1 %.
Troškovi su iznosili 597,7 mil. kuna i za 1,1 % su manji od prošlogodišnjih 604,3 mil. kuna. Na
pomorstvo otpada 86,9% ukupnih troškova , na ostale 13,1 %.
Ostvareni gubitak Grupe pripisan imateljima kapitala matice iznosi 74,6 mil. kuna, a ini ga 80,4 mil.
kuna gubitka pomorstva, te 5,8 mil. kuna dobitka ostalih. U istom razdoblju prošle godine ostvarena
je dobit od 15,5 mil. kuna.
Ostvareni gubitak pomorstva je o ekivan, nešto manji od planiranog, kao posljedica povijesno
najnižih vozarina na svjetskom tržištu prijevoza suhih tereta, dok je dobit ostalih djelatnosti Grupe
ve a od planirane zahvaljuju i dobroj turisti koj sezoni.
Grupa nije imala problema s likvidnoš u.
II.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
a) Bilanca na dan 31.12.2012.
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Konces ije, patenti, licencije, robne i us lužne m arke, s oftver i os tala prava
3. Goodwill
4. Predujm ovi za nabavu nem aterijalne im ovine
5. Nem aterijalna im ovina u priprem i
6. Os tala nem aterijalna im ovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zem ljiš te
2. Gra evins ki objekti
3. Pos trojenja i oprem a
4. Alati, pogons ki inventar i trans portna im ovina
5. Biološ ka im ovina
6. Predujm ovi za m aterijalnu im ovinu
7. Materijalna im ovina u priprem i
8. Os tala m aterijalna im ovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajm ovi povezanim poduzetnicim a
3. Sudjeluju i interes i (udjeli)
4. Zajm ovi dani poduzetnicim a u kojim a pos toje s udjeluju i interes i
5. Ulaganja u vrijednos ne papire
6. Dani zajm ovi, depoziti i s li no
7. Os tala dugotrajna financijs ka im ovina
8. Ulaganja koja s e obra unavaju m etodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po os novi prodaje na kredit
3. Os tala potraživanja
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i m aterijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgova ka roba
5. Predujm ovi za zalihe
6. Dugotrajna im ovina nam ijenjena prodaji
7. Biološ ka im ovina
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od s udjeluju ih poduzetnika
4. Potraživanja od zapos lenika i lanova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih ins titucija
6. Os tala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajm ovi povezanim poduzetnicim a
3. Sudjeluju i interes i (udjeli)
4. Zajm ovi dani poduzetnicim a u kojim a pos toje s udjeluju i interes i
5. Ulaganja u vrijednos ne papire
6. Dani zajm ovi, depoziti i s li no
7. Os tala financijs ka im ovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILAN NI ZAPISI
AOP
oznaka
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
Pre thodna
godina
(ne to)
Te k u a
godina
(ne to)
3
4
2,303,084,369
2,813,690,804
20,013,194
19,604,536
1,212,010
792,893
18,801,184
18,811,643
2,274,820,319
2,786,093,923
30,500,337
30,500,337
227,595,192
220,267,455
19,206,702
16,335,279
1,224,276,514
2,261,000,542
683,213,067
146,605,926
88,737,744
110,550,795
1,290,763
833,589
8,250,856
7,992,345
40,000
40,000
3,135,616
3,996,333
741,117
2,137,200
2,272,010
2,077,323
1,803,602
0
0
398,739,847
255,624,920
67,829,973
24,283,508
8,936,004
24,283,508
58,893,969
0
19,554,944
26,095,795
6,197,486
19,331,632
9,595
22,932
2,358,414
4,826,229
10,989,449
1,915,002
317,148
329,677
317,148
329,677
311,037,782
204,915,940
980,695
977,488
2,702,804,911
3,070,293,212
PASIVA
1,591,944,137
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
062
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
418,656,000
063
II. KAPITALNE REZERVE
88,080,085
064
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
22,756,428
065
1. Zakonske rezerve
22,756,428
066
2. Rezerve za vlastite dionice
9,648,799
067
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
9,648,799
068
4. Statutarne rezerve
069
5. Ostale rezerve
070
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
13,986,820
071
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1,020,503,967
072
1. Zadržana dobit
1,020,503,967
073
2. Preneseni gubitak
074
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
15,507,274
075
1. Dobit poslovne godine
15,507,274
076
2. Gubitak poslovne godine
077
VII. MANJINSKI INTERES
12,453,563
078
0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
079
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze
080
2. Rezerviranja za porezne obveze
081
3. Druga rezerviranja
082
835,540,120
083
C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
084
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no
085
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
835,540,120
086
4. Obveze za predujmove
087
5. Obveze prema dobavlja ima
088
6. Obveze po vrijednosnim papirima
089
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi
090
8. Ostale dugoro ne obveze
091
9. Odgo ena porezna obveza
092
267,710,218
D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)
093
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
094
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no
095
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
146,964,608
096
4. Obveze za predujmove
7,448,243
097
5. Obveze prema dobavlja ima
50,437,862
098
6. Obveze po vrijednosnim papirima
099
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi
100
8. Obveze prema zaposlenicima
4,324,136
101
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja
3,926,455
102
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
1,887,042
103
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
104
12. Ostale kratkoro ne obveze
52,721,872
105
7,610,436
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA
106
2,702,804,911
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
107
G) IZVANBILAN NI ZAPISI
108
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
1,579,490,574
109
2. Pripisano manjinskom interesu
12,453,563
110
1,494,406,407
418,656,000
88,367,472
22,756,428
22,756,428
9,004,339
9,004,339
-13,405,116
1,040,096,020
1,040,096,020
-74,623,070
74,623,070
12,558,673
0
1,318,401,505
1,318,401,505
243,461,692
162,666,609
4,317,686
51,381,878
4,460,585
3,126,306
1,853,652
15,654,976
14,023,608
3,070,293,212
1,481,847,734
12,558,673
b) Ra un dobiti i gubitka za razdoblje 1.1. – 31.12.2012. godine
Naziv pozicije
1
AOP
oznak a
Pre thodna
godina
Te k u a
godina
2
3
4
592,582,704
514,926,732
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
111
1. Prihodi od prodaje
112
533,558,114
473,565,847
2. Ostali poslovni prihodi
113
59,024,590
41,360,885
515,607,169
546,211,857
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
114
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
115
156,874,892
179,624,002
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
116
a) Troš kovi s irovina i m aterijala
117
62,990,752
74,550,934
b) Troš kovi prodane robe
118
c) Os tali vanjs ki troš kovi
93,884,140
105,073,068
119
151,003,610
135,061,268
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
120
a) Neto pla e i nadnice
118,534,611
107,342,937
121
b) Troš kovi poreza i doprinos a iz pla a
122
23,907,732
20,709,790
c) Doprinos i na pla e
123
8,561,267
7,008,541
134,808,326
125,265,405
4. Amortizacija
124
5. Ostali troškovi
125
901,715
0
6. Vrijednosno uskla ivanje (127+128)
126
a) dugotrajne im ovine (os im financijs ke im ovine)
127
898,203
b) kratkotrajne im ovine (os im financijs ke im ovine)
128
3,512
7. Rezerviranja
129
72,018,626
106,261,182
8. Ostali poslovni rashodi
130
25,273,364
8,543,941
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
131
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s
132
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s
133
25,209,254
8,543,941
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa
134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
135
64,110
5. Ostali financijski prihodi
136
88,645,596
51,498,222
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
137
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
138
87,912,644
50,989,968
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
139
732,952
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
140
508,254
4. Ostali financijski rashodi
141
1,023,494
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
145
618,879,562
523,470,673
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
146
604,252,765
597,710,079
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
147
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
148
14,626,797
-74,239,406
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
14,626,797
0
149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
0
74,239,406
150
7,414
7,377
XII. POREZ NA DOBIT
151
14,619,383
-74,246,783
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
152
1. Dobit razdoblja (149-151)
153
14,619,383
0
2. Gubitak razdoblja (151-148)
0
74,246,783
154
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
15,507,274
-74,623,070
1. Pripisana imateljima kapitala matice
155
2. Pripisana manjinskom interesu
156
-887,891
376,287
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
14,619,383
-74,246,783
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
157
75,269,335
-27,391,936
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
158
75,453,444
-27,526,746
1. Te ajne razlike iz prera una inozemnog poslovanja
159
160
-184,109
134,810
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
4. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite zaštite nov anog toka
162
5. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
166
75,269,335
-27,391,936
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
167
89,888,718
-101,638,719
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
168
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
90,776,609
-102,015,006
1. Pripisana imateljima kapitala matice
169
-887,891
376,287
2. Pripisana manjinskom interesu
170
c) Izvještaj o nov anom tijeku u razdoblju 1.1. – 31.12.2012.
Naziv pozicije
1
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Pove anje kratkoro nih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoro nih obveza
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja
3. Pove anje zaliha
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata
3. Nov ani primici od kamata
4. Nov ani primici od dividendi
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja
AOP
oznaka
Prethodna
godina
Teku a
godina
2
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
14,626,797
-74,239,406
134,808,326
125,265,405
2,529,544
43,546,465
7,976,310
151,964,667
102,548,774
47,967,152
17,835,354
6,540,850
1,216,615
39,487,622
56,803,340
88,671,389
81,179,544
63,293,278
21,369,230
0
0
214,109,842
164,936,280
1,763,731
1,751,843
19,595
2,739,670
215,893,168
169,427,793
45,017,256
793,090,321
35,573,763
80,591,019
793,090,321
135,302,149
0
0
623,662,528
1,067,510
644,460
40,393,380
664,985,204
73,285,706
114,746,596
665,629,664
281,276,590
166,421,818
423,042
36,390
281,699,632
169,458,208
0
496,171,456
166,953,036
0
3,000,000
31,642,391
0
0
106,121,842
279,395,391
311,037,782
31,642,391
0
106,121,842
311,037,782
204,915,940
d) Izvještaj o promjenama kapitala od 1.1. – 31.12.2012. godine
Naziv pozicije
1
AOP
oznaka
2
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak teku e godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Prethodna
godina
Teku a
godina
3
4
418,656,000
418,656,000
88,080,085
883,674,712
22,756,428
22,756,428
1,020,503,967
1,020,503,967
15,507,274
-74,623,070
0
0
0
0
3,270,824
3,405,634
1,568,774,578
2,274,373,671
10,715,996
-16,810,750
10,715,996
-16,810,750
018
1,579,490,574
1,481,847,734
019
12,453,563
12,558,673
e) Bilješke
U izvještajnom razdoblju prodani su brodovi obalne plovidbe „Mokošica“ i „Šipan“, brod za
prijevoz teških tereta „Atlant Svenja“ i brod za rasute terete „Petka“. U istom razdoblju u
flotu su ušle novogradnje, brodovi za rasute terete „AP Astarea“, „AP Argosy“, „AP Slano“,
„AP Ston“ i „AP Jadran“.
Atlantska plovidba d.d. je pokrenula postupak pred nadležnim Trgova kim sudom,
sukladno l. 300. ZTD, za prijenos dionica manjinskih dioni ara Hotela Lapad d.d. na sebe.
Manjinskim dioni arima pla ena je primjerena otpremnina u novcu, te je nakon okon anja
postupka Atlantska plovidba d.d. upisana kao 100%-tni vlasnik dioni kog društva Hotel
Lapad d.d.
U listopadu 2012., Atlantska plovidba d.d. je sklopila Ugovor o kupoprodaji nekretnina sa
Anker Grupom d.o.o. kojim Ugovorom je kupcu prodan Hotel Grand na Lopudu sa
pripadaju im nekretninama koje je do sada u vlasništvu imala Atlantska plovidba d.d. na
otoku Lopudu.
Kompletne bilješke objaviti emo u revidiranom godišnjem izvještaju.
III.
IZJAVA
Na temelju lanka 410. Stavak 2. i lanka 407. stavak 2. to ka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu
kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje tromjese nog izvještaja: Pero Kulaš - predsjednik
Uprave, Pavo Šiševi – lan, Marin Matana – lan, Duško Vladovi -Relja - lan i Ivica Šurkovi lan daju
IZJAVU
Prema našem najboljem saznanju, skra eni financijskih izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu
odgovaraju ih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te
rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzro nike iskazanih podataka. Tromjese ni
financijski izvještaji nisu revidirani.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
770 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content