close

Enter

Log in using OpenID

+ 387 36 444 200; + 387 36 444 235

embedDownload
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Kneza Branimira 2b 88000 Mostar FBiH Tel: + 387 36 444 200; + 387 36 444 235
PRISTUPNICA SUDUŽNIK/JAMAC
(Označiti sa“X“)
SUDUŽNIK
JAMAC
Sudužnik/jamac za odobravanje kredita u korist_____________________________________________
Ime i prezime korisnika kredita
JMBG korisnika kredita:________________________
Iznos kredita:____________________________KM
Period otplate kredita:______________mjeseci
PODACI O SUDUŽNIKU/JAMCU
Ime ( ime oca) i prezime:_______________________________________________________________
o
Spol:
M
Ž
Datum i mjesto rođenja:______________________________________________________________
JMBG:_____________________________________________________________________________
Adresa stanovanja/ Ulica i broj:_________________________________________________________
Poštanski broj i mjesto:__________________________Živim na trenutnoj adresi: __________mjeseci.
Broj osobne/ lične karte:__________________________________izdata od:____________________
Broj telefona: stan________________posao:_____________________mobilni telefon:____________
E-mail adresa:_______________________________________________________________________
Obrazovanje/ Stručna sprema: a) NSS b) SSS c) strukovna škola d) VŠS e) VSS f) Magistar g) Doktor nauka
Zanimanje:_________________________________________________________________________
Naziv radnog mjesta:___________________________________________________________________
Pozicija kod poslodavca: a) Radnik – Službenik, b)Rukovodilac, c)Direktor, d)Direktor – vlasnik, e)Vlasnik
Vrsta zaposlenja: a) nezaposlen b) umirovljenik c)student d) samostalni poduzetnik e) stalni radni odnos
f) povremeni angažman( ugovor o djelu) g) ostalo
Vlasnik firme( zaokružiti) a) DA b) NE
Zaposlenik( zaokružiti) a) DA b) NE
Ukupno radnog staža( mjeseci):_______________od toga kod navednog poslodavca( mjeseci):_____
Bračno stanje: a) neoženjen/neudata; b) oženjen/udata; c) razveden/razvedena; d) udovac/udovica; e) partnerstvo
Broj djece:____________________Broj članova domaćinstva:________________________
Broj izdržavanih osoba:__________________________________________________________________
Imovina sudužnika/jamca: a) nekretnina; b) štednja; c) vrijednosni papiri; d) ostalo
1
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Kneza Branimira 2b 88000 Mostar FBiH Tel: + 387 36 444 200; + 387 36 444 235
Životno osiguranje: da) ne)
Redovni prihodi domaćinstva:_______________________________KM
Redovni troškovi domaćinstva:_______________________________KM
Iznos dodatnog mjesečnog prihoda:_______________________KM po osnovi:______________
Broj tekućeg računa u Hypo Alpe Adria Banci:__________________________________
(upisati broj tekućeg računa koji sudužnik/jamac ima u Hypo Alpe Adria Banci, a ako takvog nema, upisati ime jedne
poslovne banke i račun kod nje)
Obaveze po prethodnim kreditima. Navesti iznose mjesečnih anuiteta u KM i naziv banke kod koje je ranije podignut
kredit:
Kao dužnik:____________KM, banka:___________________________________________
Kao sudužnik:___________KM, banka:_________________________________________
Kao jamac:______________KM, banka:___________________________________________
Suglasan/na sam da banke može izvršiti uvid i koristiti moje podatke iz Centralnog registra kredita kod Centralne
Banke sukladno važećim zakonskim odredbama.
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi gore navedeni podaci istiniti, te ih kako takve
vlastoručno potpisujem.
_________________________
___________________________
Mjesto i datum
Potpis tražitelja kredita
Podaci koje upisuje poslodavac
Puni naziv poslodavca:________________________________________________________________
Djelatnost poslodavca: a) javni sektor b) finansijski sektor c) zdravstvena ustanova d) školstvo e) građevinarstvo
f) trgovina g) telekomunikacije h) ugostiteljstvo i) proizvodnja j) poljoprivreda k) ostalo
Matični broj poslodavca:________________________________Šifra djelatnosti:_________________
Adresa( ulica i broj) poslodavca:_________________________________________________________
Kontakt osoba kod poslodavca: ___________________________Kontakt telefon:________________
Transakcijski račun poslodavca sa nazivom Banke:_____________________________________________
(upisati račun koji poslodavac ima u Hypo Alpe Adria Banci, a ako takvog nema, upisati ime jedne poslovne banke i
račun kod nje)
Prosječna neto plaća u zadnja tri mjeseca isplaćena na zaposlenikov račun:________________________KM
Prosječna naknada za topli obrok isplaćena na zaposlenikov račun:_______________________________KM
2
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Kneza Branimira 2b 88000 Mostar FBiH Tel: + 387 36 444 200; + 387 36 444 235
Obaveze po trenutnim kreditima- iznos anuiteta:___________________________KM
Zaposlen na: a) neodređeno vrijeme; b) na određeno vrijeme do:______________ c) probni rad:________ d) pred
otkazom:______________
Broj uposlenika u firmi u kojoj je sudužnik/jamac uposlen:______________________
Ovim izjavljujemo, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, da su gore navedeni podaci istiniti, što potvrđujemo
potpisom odgovorne osobe.
___________________________
_______________________________
Ime i prezime odgovorne osobe
Ime i prezime odgovorne osobe
___________________________
_____________________________
Potpis odgovorne osobe
M.P.
Potpis odgovorne osobe
(ovjeriti pečatom poslodavca)
Mjesto i datum:________________________________________________
Popunjava Banka: Poslovnica___________________________________
U_______________________________dana_______________________
Potpis odgovorne osobe u Banci:________________________________
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content