close

Enter

Log in using OpenID

Bilans uspjeha

embedDownload
Matični broj:
1878182
Šifra djelatnosti:
5310
Naziv privrednog društva, zadruge, drugog pravnog lica ili
preduzetnika:
PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ RS AD
Sjedište:
BANJA LUKA
JIB:
4.40096E+12
Žiro računi:
562-100-80000005-61
Bilans uspjeha
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)
za period od 01.01. do 31.12.2012. godine
Pozicija
Grupa računa, račun
1
60
600
601
602
61
610
611
612
62
630
631
2
A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)
1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)
a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje robe na domadem tržištu
v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)
a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima
b) Prihodi od prodaje učinaka na domadem tržištu
v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu
3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
4. Povedanje vrijednosti zaliha učinaka
5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
Oznaka
za AOP
3
- u konvertibilnim markama Iznos
Tekuća godina
Prethodna godina
4
5
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
46,922,100
287,482
0
287,482
0
43,153,424
0
42,598,226
555,198
0
0
0
47,769,662
333,267
0
333,267
0
43,230,686
0
43,028,769
201,917
0
0
0
640 i 641
6. Povedanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju
213
0
0
642 i 643
7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju
214
0
0
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
3,481,194
55,648,316
111,571
3,043,072
41,761,399
33,950,692
7,810,707
4,979,813
4,138,912
4,138,912
0
4,205,709
59,556,235
118,877
3,008,509
45,229,183
36,869,870
8,359,313
5,195,522
4,485,887
4,403,662
82,225
226
1,241,334
1,227,173
227
228
229
295,590
76,625
0
210,079
81,005
0
650 do 659
500 do 502
510 do 513
52
520 i 521
522 i 529
530 do 539
54
540
541 do 549
55 osim 555 i 556
555
556
8. Ostali poslovni prihodi
II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)
1. Nabavna vrijednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)
a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada
b) Ostali lični rashodi
4. Troškovi proizvodnih usluga
5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)
a) Troškovi amortizacije
b) Troškovi rezervisanja
6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
7. Troškovi poreza
8. Troškovi doprinosa
B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)
Strana 1 od 5
Pozicija
Grupa računa, račun
V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)
Oznaka
za AOP
230
Iznos
Tekuća godina
Prethodna godina
8,726,216
11,786,573
Strana 2 od 5
Grupa računa, račun
66
660
661
662
663
664
669
56
560
561
562
563
564
67
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
57
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
Pozicija
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)
1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica
2. Prihodi od kamata
3. Pozitivne kursne razlike
4. Prihodi od efekata valutne klauzule
5. Prihodi od učešda u dobitku zajedničkih ulaganja
6. Ostali finansijski prihodi
II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)
1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica
2. Rashodi kamata
3. Negativne kursne razlike
4. Rashodi po osnovu valutne klauzule
5. Ostali finansijski rashodi
D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (230+231-238)
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (-229-231+238) ili (230-231+238)
E. OSTALI PRIHODI I RASHODI
I OSTALI PRIHODI (247 do 256)
1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina
3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava
4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja
5. Dobici po osnovu prodaje učešda u kapitalu i dugoročnih HOV
6. Dobici po osnovu prodaje materijala
7. Viškovi, izuzimajudi viškove zaliha učinaka
8. Napladena otpisana potraživanja
9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u
okviru revalorizacionih rezervi
10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih dugoročnih rezervisanja i ostali
nepomenuti prihodi
II OSTALI RASHODI (258 do 267)
1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i
opreme
2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina
3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava
4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja
5. Gubici po osnovu prodaje učešda u kapitalu i dugoročnih HOV
6. Gubici po osnovu prodatog materijala
7. Manjkovi, izuzimajudi manjkove zaliha učinaka
8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika
9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi
Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)
Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)
Oznaka
za AOP
Tekuća godina
Iznos
Prethodna godina
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
345,430
0
330,274
13,738
0
0
1,418
211,203
0
196,935
13,456
0
812
0
8,591,989
386,614
0
380,351
3,220
0
0
3,043
178,793
0
176,963
673
0
1,157
0
11,578,752
246
247
248
249
250
251
252
253
254
10,165,833
0
0
0
0
0
94,019
10,928
40,032
10,841,916
0
0
0
0
0
16,007
7,763
27,768
255
25,968
25,295
256
9,994,886
10,765,083
257
1,747,449
221,261
258
126,707
9,079
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
0
0
0
0
0
127,397
0
1,299,432
193,913
8,418,384
0
0
0
0
0
0
308
0
75,829
136,045
10,620,655
0
Strana 3 od 5
Grupa računa, račun
68
680
681
682
683
684
685
686
687
689
58
580
581
582
583
584
585
586
589
690 i 691
590 i 591
721
dio 722
dio 722
Pozicija
I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE
I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)
1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja
2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme
3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava
amortizacija
4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija
5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava
raspoloživih za prodaju
6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe
7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala
9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine
II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)
1. Obezvrjeđenje nematerijalnih ulaganja
2. Obezvrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme
3. Obezvrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija
4. Obezvrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija
5. Obezvrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za
prodaju
6. Obezvrjeđenje zaliha materijala i robe
7. Obezvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana
8. Obezvrjeđenje ostale imovine
J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)
K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)
L. PRIHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ
RANIJIH GODINA
LJ. RASHODI PO OSNOVU PROMJENE RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKE GREŠAKA IZ
RANIJIH GODINA
M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289+291-245-269-290-292)
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-244-268-289-291)
N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashodi perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA
1. Neto dobitak tekude godine (293-294-295-296+297)
2. Neto gubitak tekude godine (294-293+295+296-297)
UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)
Oznaka
za AOP
Tekuća godina
Iznos
Prethodna godina
270
271
272
13,961
0
13,961
0
0
0
273
0
0
274
0
0
275
0
0
276
277
278
279
280
281
282
283
284
0
0
0
0
1,883,772
0
1,883,772
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
285
0
0
286
287
288
289
290
0
0
0
0
1,869,811
0
0
0
0
0
291
0
54,143
292
0
52,714
293
294
0
2,043,416
0
956,668
295
296
297
0
0
0
0
0
0
298
299
300
301
0
2,043,416
57,447,324
59,490,740
0
956,668
59,052,335
60,009,003
Strana 4 od 5
Grupa računa, račun
723
Oznaka
za AOP
Pozicija
O. MEĐUDIVIDENDE I DRUGI VIDOVI RASPODJELE DOBITKA U TOKU PERIODA
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada vedinskim vlasnicima
Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima
Obična zarada po akciji
Razrijeđena zarada po akciji
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca
(M.P.)
Tekuća godina
302
303
304
305
306
307
308
U
Dana,
Lice sa licencom:
Direktor:
Iznos
Prethodna godina
0
0
0
0
2340
2337
0
0
0
0
2402
2399
BANJALUCI
31.12.2012.
NEVENKA PAVLOVIĆ
JASMINKA KRIVOKUĆA
Strana 5 od 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content