close

Enter

Log in using OpenID

Popis o prekopu napuštenih grobnih mjesta za 2010. godinu

embedDownload
Sukladno članku 14. I 15. Zakona o grobljima (NN 19/98) i članku 23., 24., 27. I 37. Odluke o grobljima
(Gl. G. Koprivnice broj 9/98) „ grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena 10 godina
smatra se napuštenim i moţe se ponovno dodijeliti na korištenje, nakon proteka 15 godina od
posljednjeg ukopa u grob, odnosno proteka 30 godina od ukopa u grobnicu“.
Temeljem članka 25. Izjave Društva, a u skladu s odredbama Zakona o grobljima (NN 19/98), Uprava
na 13. Sjednici održanoj dana 30.03.2010. godine donosi
ODLUKU
o prekopu napuštenih grobnih mjesta,
BROJ
POLJE
GROBA
KORISNIK
ZADNJI UKOP
DATUM
UKOPA
VI.
070/1
BENOTIĆ LJUDEVIT
BENOTIĆ DRAGICA
1984.
I.
345/1
BOOZ ŢELJKO
KAPLIĆ TEREZIJA
1993.
VI.
045/1;045A/1
BORŠĈAK STJEPAN
AJZENBAJSER MIRKO
1994.
VI.
114/1
BOSILJ DRAGUTIN
BREC BARA
1971.
XIII.
055/1
BRUĆI RUDOLF
BRUĆI VLASTA I VLATKA
1977.
XIII.
82/1
BUNIĆ MARICA
VANDEKAR JELKA
1976.
VIII.
152/1
ĈESI FRANJO
ČESI ZLATKO
1968.
IX.
399/1
ĐURAĈIĆ VERICA
MARKOV ĐURO
1980.
IX.
182/1
ĐURKAN STEVO
ĐURKAN JOSIP
1970.
I.
155/1
FOGEC ANA
FILIPEC KATA
1966.
I.
251/1
GADOV MARIJA
GADOV JELKA
1958.
GOLUBIĆ FRANJO
1983.
128/1
XI.
129/1
GOLUBIĆ LUCIJA
GOLUBIĆ LUCIJA
1989.
XII.
028/1
GRĈIĆ ZVONKO
GRČIĆ FRANJO
1985.
III.
262/1
GROŠIĆ TEREZIJA
GROŠEK MIJO I FRANJO
1974.
IX.
276/1
GRUJIĈIĆ ŠTEFANIJA
ZADRAVEC FRANCA
1959.
XIII.
121/1
GUDEC EMINA
JUG KATARINA
1977.
VIII.
065/1
HARAMBAŠIĆ ZVONKO
ŽUGL ANTONIJA
1931.
091/1
XI.
092/1
HIDEG DAVORKA
JADAN MATIJA
1983.
II.
182/1
HUHA IVAN
HUHA ANTONIJA
1960.
I.
151/2
HUSANOVIĆ MARIJA
ČEHAIĆ AHMED
1980.
VII.
221/1
IŠTVAN JOSIP
IŠTVAN IVAN
1974.
IX.
090/1
IVANIŠEVIĆ DARKO
PODGORELEC IVKA
1987.
I.
100/2
IVANUŠ BRANKO
FUNJAK MARIJA
1986.
XI.
076/1
JADAN MATIJA
JADAN ALOJZ
1980.
IV.
174/1
JAKUPEK MIHAJLO
ANA I ADOLF JAKUPEK
1973.
VI.
196/1
JANKOVIĆ DANICA
DRUŠKO MARIJA
1972.
V.
284/2
JOŠT STJEPAN
JOŠT TEREZA
1984.
XI.
011/1
KACBEK LJUBICA
KACBEK BRANKO
1965.
XIII.
088/1
KNEZOVIĆ TEREZA
KNEZOVIĆ NIKOLA
1976.
XI.
145/1
KOLIĆ MARIJA
KOLIĆ PAVAO
1984.
II.
268/1
KORPAJ IVAN
ČIŽMAK DORA
1986.
IX.
178/1
KOVAĈ AGNEZA
KOVAČ MARICA
1976.
II.
250/2
KRAŠEVAC ANICA
PANDURIĆ IVAN
1983.
VII.
172/1
LEBAR JOSIP
RUKELJ MILICA
1994.
X.
243/1
LEŠNIK ROZA
KLASIĆ JOSIP
1955.
III.
301/1
LIĈINA URSULA
HERCEG IVAN
1971.
IX.
326/1
LONĈAR IVO
LONČAR FRANJO
1967.
V.
243/1
MAĈEK MARIJA
MAČEK BARA
1980.
VIII.
116/1
MAGDIĆ ANĐELKA
MAGDIĆ FRANJO
1975.
XIII.
190/1
MARKIĆ MATO
SVILANOVIĆ PERO
1979.
VI.
132/1
MIHOCI MARIJA
MIHOCI JOSIP
1987.
V.
223/1;224/1
MIKLOŠ VINKO
MIKLOŠ ANĐELA
1986.
I.
162/2
MITKIĆ BARICA
KARLOGAN MARIJA
1991.
XIII.
137/1
MOHORKO MARIJAN
MOHORKO LJUBICA
1978.
XI.
197/1
MUNKO MARTIN
VUGLOVEČKI FLIS ANA
1985.
VII.
350/1
OBRAN JELKA
OBRAN STJEPAN
1973.
X.
014/1
PALIJA-JURAĈIĆ NADA
JURAČIĆ PAVICA
1945.
VI.
129/1
PERADIN DARKO
ČOK MARIJA
1992.
XIV.
021B/2
PERLOK BOŢIDAR
MATIJAŠIĆ ROZA
1983.
III.
111/1
PERŠIN IVAN
KURUZOVIĆ AGNEZA
1985.
X.
262/1
PETAK STJEPAN
PETAK STJEPAN
1942.
XI.
082/1
PREMEC PAVAO
PREMEC PAVAO
1980.
X.
259/1
RIŢNER MARIJA
TEMIŠIĆ VLADIMIR
1900.
IX.
136/2
RIŢNER ZVONKO
VAGNER SOFIJA
1978.
IX.
163/1
SABOLIĆ ANICA
PINTARIĆ MARTIN
1974.
IX.
147/1
SEVEREC KATARINA
SEVEREC VALENT
1961.
V.
276/1
SKUPNJAK VALENT
SKUPNJAK MARIJA
1966.
IV.
220/2
SMOLAK VILMA
SMOLAK IVAN
1980.
IX.
261/1
SOKAĈ DRAGICA
KUČAR SLAVKO
1982.
II.
191/1
STAREŠINIĆ MARIJA
PETRINIĆ ANA
1973.
VI.
016/1
ŠEGEREC IVAN
NEBOJSIĆ JELA
1967.
V.
288/1
ŠKRJANEC ANA
ŠKRJANEC IVAN
1987.
X.
179/1
ŠOŠTARIĆ IVICA
ŠOŠTARIĆ STJEPAN
1962.
I.
181/1
ŠTEFANEC SLAVKO
ŠTEFANEC BARA
1973.
XIV.
002/1
ŠUMIGA LUCIJA
ŠUMIGA ANDRIJA
1985.
VI.
177/1
ŠVAGEL BARICA
ŠVAGEL PAVEL
1973.
III.
069A
TONĈEVIĆ OLGA KENDA
PETROVIĆ PAVAO I KATICA
XIV.
069/1
TRNOVEC MARIJA
MEĐIMOREC IVAN
1983.
IX.
179/1
TUREK IVAN
NAĐ MARICA
1992.
V.
066/1
VALENĈAK JULIJANA
POZNOJEVIĆ DRAGUTIN
1965.
IV.
278/2
VAUPOTIĆ IVANA
VAUPOTIĆ DRAGICA
1990.
XI.
151/1
VLAŠIĆ STEVO
PREMEC PAVAO
1984.
XIII.
084/1
VOTUC MILAN
VOTUC RUDOLF
1976.
I.
066/1
VRTIPRAH STJEPAN
VRTIPRAH MAGDA
1957.
V.
250/1
ŢNIDAR STJEPAN
ŽNIDAR STEVO
1972.
Prekapanje će se obaviti po proteku roka od 90 dana od objave ove obavijesti u
javnom tisku (objavljeno u GLASU PODRAVINE od 09. travnja 2010. godine).
GKP KOMUNALAC d.o.o.
Koprivnica
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content