close

Enter

Log in using OpenID

Župni listić 22.03.2015 - Župa Sveti Križ Začretje

embedDownload
UMRLI, KRŠTENI I VJENČANI U PROŠLOM TJEDNU
Umrli: Dragutin Filipaj, Franjo Šćuric
Kršteni: nema
Vjenčani: nema
Kandidati za pastoralno vijeće
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Budić Ivan – Mirkovec (2)
Draganić Petar – Kozjak 36
Gorički ĐurĎica – Zleć 16
Jadranka Jug – Pustodol 25
Janjčec Natalija – Štrucljevo 102 (16)
Kobelšćak Vesna – Kozjak bb
Kovačić Andrija – Sv. Kriţ Začretje (2)
Kučko Dragutin – Sekirišće 68 (4)
Kučko Rudolf – Trg hrv. kraljice Jelene 15, Sv. Kriţ
Kučko Ruţica - Trg hrv. kraljice Jelene 15, Sv. Kriţ
Majsec Sandra – Sv. Kriţ Začretje (4)
Majsec Stjepan – Štrucljevo 10 (5)
Martinjak Zlatko – Dukovec bb
Mirt Antun – Ciglenica 65 (2)
Mirt Vesna - Ciglenica
Popović Milan – G. Pačetina 8 (20)
Radovečki Ljubica – Kozjak (2)
Sente Franjo – I. K. Sakcinskog, Sv. Kriţ (4)
Sente Petar – Sekirišće 89 (2)
Sente Ivan – Ciglenica bb
Sente Sonja - Sekirišće
Sinković Dragutin Dalton – Švaljkovec (4)
Šalković Stjepan – D. Pačetina 159
Turjak, Ivan – Pustodol 22 (12)
Tretinjak Krešo – Vrankovec 22a (2)
Tretinjak, Lucija – Sekirišće bb
Molim vas da zaokružite pet kandidata za pastoralno vijeće, te da
listić ubacite u izbornu kutiju kod stolića za tisak!
RIMOKATOLIČKA ŽUPA
UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA
SVETI KRIŽ ZAĈRETJE
Trg hrvatske kraljice Jelene 3
HR – 49 223 SVETI KRIŢ ZAČRETJE
tel.: 049 / 227-909
e-mail: [email protected]
web.: www.zupa-svkrizzacretje.hr
TJEDNI INFORMATIVNI LISTIĆ ŽUPE UZVIŠENJA SV. KRIŽA
PETA KORIZMENA NEDJELJA
22. 03. 2015. – Br. 12
Iv 12, 20-33
Ako pšenično zrno, pavši na zemlju, umre, donosi obilat rod.
Čitanje svetog EvanĎelja po Ivanu
U ono vrijeme: MeĎu onima koji su se došli klanjati na blagdan bijahu i neki
Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: »Gospodine,
htjeli bismo vidjeti Isusa.« Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i
kažu Isusu. Isus im odgovori: »Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji.
Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre,
ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga.
A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi
tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj.
Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sada potresena i
što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato doĎoh u ovaj čas!
Oče, proslavi ime svoje!« Uto doĎe glas s neba: »Proslavio sam i opet ću
proslaviti!«
Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: »Zagrmjelo je!« Drugi
govorahu: »AnĎeo mu je zborio.« Isus na to reče: »Ovaj glas nije bio poradi
mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga
svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k
sebi.«
To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.
Riječ Gospodnja.
Misne nakane za peti korizmeni tjedan
22.03.
NED.
PETA KORIZMENA
NEDJELJA
Ako pčenično zrno,
pavši na zemlju, umre,
donosi obilat rod.
23.03.
PON.
SVAGDAN
24.03.
UTO.
SVAGDAN
25.03.
SRI.
SVETKOVINA
NAVJEŠTENJE
GOSPODINOVO.
BLAGOVIJEST
26.03.
ČET.
SVAGDAN
27.03.
PET.
SVAGDAN
28.03.
SUB.
SVAGDAN
29.03.
NED.
NEDJELJA MUKE
GOSPODNJE –
CVJETNICA
Muka Gospodina
našega Isusa Krista.
8.00 ŽUPNA
9.30 † JOSIP, VLADIMIR, JOSIP I VERONIKA DLESK, AUGUST I
MIMICA KUNŠTEK; JOSIP I ŠTEFICA HORVAT, VIKTOR I
JAGICA RANOGAJEC
11.00 † MARIJA I ANTUN PTIČAR, OB. TUMPA I OB. ŠTEFICE
VALENT; KRŠTENJE: MIHAEL ŠAGUT
17.00 † MARIJA PETREČIJA I OB.
16.30 KRIŽNI PUT
17.00 † DANICA GUSTOVIĆ, MIRKO ROGINIĆ, ANA DIJAKOVIĆ,
KATARINA ŠĆURIC, KATARINA LOVRENČIĆ, ANA
MARTINJAK, AMALIJA SINKOVIĆ, IVAN MLINARIĆ, SOFIJA
PRESEČKI, ŠTEFANIJA ŠAIĆ, ŠTEFANIJA MIŠAK,
VLADIMIR MAJSEC, JELICA KRČAK, NEVENKA JURINA;
ŠTEFANIJA, PETAR I JOSIP KUČKO; JELENA I JURAJ
PILJEK, OB. ŠAIĆ MIRKA I ŠTEFANIJA I MIRKO; OB.
MAJSEC ANTUNA I MILKU
17.00 † KATARINA VUKIĆ, NA NAKANU, NADA I STJEPAN
GORIČKI I LJUBICA VINKOVIĆ; STJEPAN, ALOJZ, LACKO I
KATICA VUKIĆ; ZVONKO, STJEPAN I MARIJA BUDIĆ,
PETAR I FANIKA ŠALKOVIĆ
17.00 † JOSIP, STJEPAN, IVAN I ŠTEFANIJA MAJSEC, JOSIP I
OB. ROGINIĆ, OB. JANJČEC; DRAGICA CELJAK, STJEPAN
PETREKOVIĆ I OB; BOŽIDAR ŠAIĆ I DRAGUTIN ŽABOJEC
18.00 VELIKO TRGOVIŠĆE - KORIZMENA ISPOVIJED
8.00 VELIKO TRGOVIŠĆE - KORIZMENA ISPOVIJED
16.30 KRIŽNI PUT
17.00 † IVAN SINKOVIĆ, BARBARA HALAMAN, ANDRO GOLUB,
MIRKO BLAŽINIĆ, MARIJA PTIČAR, STJEPAN ŠTAJCER,
MARIJA DLESK, IVAN VRANKOVEČKI, MARIJA POPOVIĆ,
CVIJETA ČVEK; MARIJAN DRUŽINEC; JANKO, AMALIJA,
JULIJANA I OB. MOKROVČAK; PETAR I STJEPAN ZUBIĆ;
VINKO, BARBARA, IVAN I MARIJA ŠVIGIR; VILIM I
STJEPAN ŽORAT; IVAN, ANDRIJA I MARIJA MATEJAŠ
18.00 ZABOK - KORIZMENA ISPOVIJED
8.00 † IVAN ŠAIĆ I OB.
8.00 KRAPINSKE TOPLICE I ZABOK - KORIZMENA ISPOVIJED
11.00 ĐURMANEC - KORIZMENA ISPOVIJED
16.00 KRŠTENJE: MARTA MARTINJAK
8.00 ŽUPNA
9.30 † JOSIP TARADE, MILAN ČVEK, VIKICA ŠIMAG;
BARLOVIĆ ANTUN, SLAVKO I MILAN; IVAN PLEČKO,
ŠTEFICA I OB. MERKAŠ, MILAN I LJUBICA ŠĆURIC; IVAN,
STJEPAN I MAGDALENA FRANC; SLAVKO ŽORAT, BOŽO
LOVRENČIĆ I VESNA LASIĆ; AMALIJA DLESK; TEO I
ANKA I OB. PETREKOVIĆ, TOMO VUKADIN
11.00 † FRANJO I JELENA TUMPA; BARA TUMPA, JERKO
HOSTIĆ, JELENA I SLAVKO TKALČEVIĆ, STJEPAN
ŠKREBLIN, IVICA I PETAR KUČKO I OB; IVAN I ANA
BEZJAK; OB. HALAMAN, TARADE, MIHOVILIĆ, ANA
LOVRENČIĆ, MILICA VIDOVIĆ
KIP MAJKE BOŽJE 22. oţujka 2015. preuzimaju ovi molitelji: Stanislava
Majerić; Terezija Krepelnik; Barica Majsec; Veronika Zubić; Ankica
Kunović; nakana - sv. Josipu za Hrvatski narod.
DJEĈJI ZBOR – petkom u 17.30 sati
MJEŠOVITI ZBOR – petkom u 18.30 sati
ZBOR MLADIH – subota u 18.00 sati
KATEHEZA ZA PRVOPRIĈESNIKE –nedjeljna misa u 9.30 sati, obredi
Velikog tjedna
KATEHEZA ZA KRIZMANIKE –nedjeljna misa u 11.00 sati, obredi
Velikog tjedna
CVJETNICA – maslinove grančice moţete nabaviti prije svete mise u
nedjelju! Vaš dar će biti namijenjen za potrebe ţupe!
MINISTRANTSKI SUSRET – subotom u 10.00 sati.
CARITAS
o KREATIVNA RADIONICA – četvrtak u 17.00 sati! Plod njihovih ruku
moţete nabaviti od sljedeće nedjelje – vaš prilog ide za Caritas!
o KORIZMENA AKCIJA – Trgovine Konzum, Trgocentar, Strahinjčica,
Mišak! Kupnjom i darivanjem pomažemo obitelji u potrebi!
o KRUH ZA POSLIJE – pekarnica ispod općine!
Kupnjom proizvoda, darujemo onome koji nema ni za kruh!
KRIŽNI PUT – utorak i petak prije večernje Sv. Mise!
ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ
Nino Šamec, sin Antun Šamec i Darinka r. Krajačić, stolar, Grdenci 106,
Zabok i
Danijela Huić, kći Stjepan Huić i Štefica r. Rihtar, krojačica, Temovec
19, Sv. Kriţ Začretje.
Ţele se vjenčati 24. travnja 2015. u Zaboku.
IZBOR ŽPV I ŽEV – danas na V. korizmenu nedjelju u našoj ţupi su izbori
za pastoralno vijeće. Svaki punoljetni vjernik će uzeti listić na kojemu moţe
dati glas petero kandidata. Nakon kojeg listić ubacujete u izbornu kutiju.
Katolički tisak: Glas koncila,Mali koncil – MAK, Kana, Živo vrelo i ostalo.
Poticaj vjernicima da čitaju katolički tisak!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
353 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content