1_κεφαλαιο_Τυπική_Συγκέντρωση_new

1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Αρχική Σελίδα
Περιεχόµενα CD Rom
Θέµατα 1ου Κεφαλαίου
Εισαγωγή
Ματιές στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΚΛΑ∆ΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ µέρος 8 - ∆ράσεις Αγέλης
Λυκοπούλων
Οι ∆ράσεις Αγέλης είναι:
α. Τυπική Συγκέντρωση (πραγµατοποιείται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο),
β. ∆ράση Περιβάλλοντος Πόλης,
γ. ∆ράση Ερασιτεχνικής Ασχολίας (ακολουθεί τη δοµή της Τυπικής Συγκέντρωσης) ή
Ειδική Συγκέντρωση (αφιερωµένη σε ένα συγκεκριµένο θέµα π.χ. γιορτή της µητέρας,
επέτειοι κλπ) ή ∆ράση Τοµέα (αφιερωµένη σε κάποιον τοµέα π.χ. ∆ράση Πνευµατικής
Καλλιέργειας, Σωµατικής Αγωγής κλπ και έχει την ίδια δοµή µε την Τυπική Συγκέντρωση),
δ. ∆ράσεις Υπαίθρου (περίπατος ή εκδροµή) (Κανονισµός Ασφαλείας και ∆ιοικητικών
Θεµάτων ∆ράσεων).
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Α. Η τακτική εβδοµαδιαία συγκέντρωση
Β. Η δράση τοµέα ( αφιερωµένη σε κάποιο τοµέα ενδιαφέροντος)
Γ. Η δράση ερασιτεχνικής ασχολίας
∆. Ειδική συγκέντρωση αφιερωµένη σε κάποια επέτειο, ή γιορτή κλπ (π.χ. επέτεις
28ης Οκτωβρίου, γιορτή της µητέρας κλπ)
Τι είναι οι Τυπικές συγκεντρώσεις
Είναι οι γνωστές µας "συγκεντρώσεις" όπου τα Λυκόπουλα της Αγέλης µαζεύονται
στην Εστία για να παίξουν και να ευχαριστηθούν µια "περιπέτεια" (µέσα από και
στα πλαίσια του Μηνιαίου Θέµατος). Οι τυπικές συγκεντρώσεις της µιάµισης ώρας
επειδή καλύπτουν το µεγαλύτερο κοµµάτι της ζωής της Αγέλης, δίνουν παράλληλα
την ευκαιρία στους βαθµοφόρους να πραγµατοποιήσουν τους στόχους του
ετησίου προγράµµατος που έχουν επιλέξει να εξυπηρετήσουν στο συγκεκριµένο
µήνα , ανάλογα µε τις περιστάσεις, τα µέσα, τα οικονοµικά και το ανθρώπινο
δυναµικό που υπάρχει. Γι' αυτούς τους λόγους θα πρέπει αυτές οι δράσεις να είναι
ευχάριστες, ενδιαφέρουσες και ελκυστικές και όχι µονότονες, κουραστικές, µε
συνεχείς επαναλήψεις των ίδιων πραγµάτων , γιατί τότε, το σίγουρο είναι ότι τα
Λυκόπουλα δεν θα βρίσκουν κάποιον ενδιαφέρον και αργά ή γρήγορα θα φύγουν.
ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ
Α. Βοηθούν τα παιδιά να δεθούν σε ένα σύνολο –
παρέα.
Β. Προσφέρονται για παρουσιάσεις ειδικών Θεµάτων (π.χ. ερασιτεχνική
ασχολία)
Γ. Προετοιµάζουν τα Λυκόπουλα για τις ∆ράσεις Υπαίθρου
∆. Καλλιεργούν το συναίσθηµα το ζεστού φιλόξενου χώρου (σε περίπτωση που
υλοποιούνται σε κλειστό χώρο).
Η καλή Συγκέντρωση
Είναι αυτή που µπορεί να δηµιουργήσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον
των παιδιών σύµφωνα µε τις δυνατότητες της κάθε Αγέλης (Ταυτότητα Αγέλης)
και µόνο όταν :
Προσφέρει ποικιλία ασχολιών (νέα και ενδιαφέροντα θέµατα /
γνώσεις, παιχνίδια, τραγούδια, χειροτεχνίες, ιστορίες κλπ)
Προσφέρει νέες εµπειρίες και βιώµατα στο κάθε ένα Λυκόπουλο .
Έχει σωστή και λογική διάρκεια.
Έχει πρωτοτυπία, εναλλαγές, αληθοφάνεια αλλά και σωστά
προετοιµασµένα και άφθονα υλικά.
Προσφέρει ευχαρίστηση και χαρά (ο κύριος λόγος για τον οποίο έρχονται
τα παιδιά)
Έχει προετοιµαστεί καλά από τους βαθµοφόρους (σωστός
προγραµµατισµός, έγκαιρη προετοιµασία, καλή γνώση του προγράµµατος
από όλους τους γερόλυκους, συνεργασία µεταξύ των βαθµοφόρων και πριν
και κατά την εξέλιξη της δράσης, µε υλικά που χρειάζονται εκεί που
χρειάζονται και όταν χρειάζονται.
Ακόµη να υπάρχει γραµµένο σε χαρτί το πρόγραµµα της συγκέντρωσης αναλυτικά και λεπτοµερώς (π.χ. όχι τραγούδι αλλά ποίο τραγούδι, όχι
παιχνίδια αλλά ποία παιχνίδια κλπ κλπ) και πάντοτε µε τις ανάλογες
παρουσιάσεις, δεµένες µε τη ροή του Μηνιαίου Θέµατος και που σίγουρα
να ανταποκρίνονται στους στόχους που έχουµε θέσει να εξυπηρετήσουµε .
Μη ξεχνάµε ότι όλοι οι γερόλυκοι και συνεπώς ο κάθε ένας γερόλυκος θα
πρέπει να έχει αντίγραφο του προγράµµατος µε τους υπευθύνους του κάθε
µέρους, στοιχείου, του προγράµµατος και δίπλα ακριβώς τα υλικά που θα
χρειαστούν.
Να προστεθεί τέλος η ύπαρξη, ανάλογης , µε την δράση ΑΦΙΣΑΣ καθώς και
αµφιέσεις των γερόλυκων απλές και όχι τύπου κοστουµιών Εθνικού
Θεάτρου αλλά που να προσδίδουν όµως την ιδιότητα του ήρωα της δράσης
π.χ Ροµπέν των ∆ασών όχι µε πράσινη µπλούζα, παντελόνι, µπότες, τόξο,
βέλη, σπαθί, καπέλο µε φτερό κλπ αρκεί ένα χαρακτηριστικό καπέλο του
Ροµπέν και µια πράσινη µπέρτα ίσως. Τα υπόλοιπα τα συµπληρώνει η
φαντασία των παιδιών.
ΤΑ ΠΡΙΝ - ΚΑΤΑ - ΜΕΤΑ της δράσης
ΠΡΙΝ : δέσιµο µε µηνιαίο Θέµα. – Επιλογή θεµάτων από στοιχεία µηνιαίου
θέµατος µε οδηγό την σκοπιµότητα (στόχοι) – Ποικιλία θεµάτων – Πρωτοτυπία –
Όλα παρουσιάζονται µε παρουσιάσεις – Πρόγραµµα ζωντανό γεµάτο – κίνηση –
Εκµετάλλευση επικαιρότητας – Χρήση πηγών – Συνεργασία µε ειδικούς –
Επιλογή Υλικών – Εκτίµηση δυνατοτήτων παιδιών – βαθµοφόρων – οικονοµικές
δυνατότητες – Τοπικές συνθήκες – Συµβούλιο Αγέλης – Εφαρµογή
προγράµµατος
πρωτότυπης
συγκέντρωσης
–
Καταγραφή
στοιχείων
προγράµµατος µε λεπτοµέρειες – προετοιµασία – συγκέντρωση υλικών εγκαίρως
– καλή γνώση του ρόλου από κάθε βαθµοφόρο – συµµετοχή όλων στον
προγραµµατισµό και προετοιµασία – σωστός συντονισµός από ΑΑΛ – σωστή
ενηµέρωση γονέων , παιδιών (διαφήµιση δράσης) – ∆ιάρκεια 90 έως 100λεπτά.
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ : Καλωσόρισµα Λυκοπούλων – Γονέων – Έγκαιρη
προσέλευση Βαθµοφόρων – Γενικός έλεγχος υλικών – Οργάνωση µέσων
– Ρόλων – Καθαρισµός φωλιάς – στήσιµο µέσων – διακόσµησης –
καθισµάτων.
ΚΑΤΑ : Συµµετοχή όλων των παιδιών και βαθµοφόρων – 1 γερόλυκος σε κάθε
εξάδα – Γρήγορη αλλαγή θεµάτων – Ετοιµότητα – Υλικά για όλους – Συµµετοχή
ειδικών «ελεγχόµενη » - Ζωντάνια κέφι – Γρήγορες παρουσιάσεις – όχι
διακοπές «έξωθεν» - να µην «χορταίνουν» τα παιχνίδια.
ΜΕΤΑ : Αποχαιρετισµός Λυκοπούλων - Συζήτηση µε γονείς - Ταµείο - Τακτοποίηση
- Συµβούλιο Αγέλης - Αξιολόγησης δράσης (πέτυχε; - τι έλειψε; - γιατί; επιτεύχθηκαν οι στόχοι;) - Προετοιµασία επόµενης δράσης .
Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Πρόγραµµα Τυπικής Συγκέντρωσης
(Την ίδια δοµή έχουν: η ∆ράση Ερασιτεχνικής Ασχολίας και η ∆ράση Τοµέα)
Χρόνος
Κίνηση
10'
Τυπικά Έναρξης - Απονοµές - Τελετές
20'
Ζωηρά Παιχνίδια
15'
Μετάδοση Νέων Θεµάτων από τους 5 Τοµείς Ενδιαφερόντων
(Νέα Γνώση)
15'
Παιχνίδια Επανάληψης Γνώσεων και Κριτήρια Αξιολόγησης
20'
Ψυχαγωγία - Παιχνίδια Προσκοπικής Τεχνικής, Τραγούδια κινήσεων,
κανόνες, Παιχνίδια κύκλου, Μιµήσεις, Παραστάσεις, Χοροί, Κουίζ, Πάζλ,
Κατασκευές, Ήσυχα παιχνίδια, παρουσιάσεις εξάδων κλπ
5'
∆ιήγηση Ιστορίας
5'
Τυπικά Λήξης - Προσευχή
Τακτοποίηση Χώρου - Συµβούλιο Αγέλης - Αξιολόγηση δράσης Προετοιµασία επόµενης
Αναλυτικότερα
Τυπικά Έναρξης Βλέπε κεφάλαιο 1 παράγραφο ∆ραστηριότητες - Αγέλης Τυπικά, Τελετές, Σχηµατισµοί
Εισαγωγή στο Θέµα της ∆ράσης Αµέσως µετά τα τυπικά έναρξης ακολουθεί
σχετική παρουσίαση µε το θέµα της δράσης, ώστε τα λυκόπουλα µα "µπουν"
στο θέµα της περιπέτειας (γνωριµία µε το θέµα και τους ήρωες της περιπέτειας
κλπ) - Βλέπε σχετικά κεφάλαια Η παρουσίαση , µίµηση και φαντασία
Ζωηρά παιχνίδια - τραγούδια Μετά την εισαγωγή στο θέµα της δράσης /
περιπέτειας ακολουθούν ζωηρά παιχνίδια (3,4τουλάχιστον) και τραγούδια
πάντα δεµένα µε την ανάλογη παρουσίαση και το Μηνιαίο Θέµα.
Αποσκοπούν στην εκτόνωση της ζωτικότητας των Λυκοπούλων αλλά και
στην αποβολή του άγχους από τα µαθήµατα του σχολείου, των
φροντιστηρίων και τη πίεση του σπιτιού. Βέβαια ανάλογη θα είναι αυτή η
εκτόνωση σε συνάρτηση µε την ένταση της ζωτικότητας των παιχνιδιών.
Τα τραγούδια 1-2 που θα ακολουθήσουν µπορεί να είναι από τα γνωστά
Λυκοπουλικά τραγούδια και στα παιδιά ή η εκµάθηση ενός νέου
τραγουδιού. Ακόµη µπορεί να είναι ένα νέο τραγούδι σχετικό µε το
Μηνιαίο Θέµα όµως επάνω σε γνωστό και εύκολο σκοπό για να το
µάθουν άνετα τα παιδιά.
Μετάδοση νέων Θεµάτων από τους 5 Τοµείς Ενδιαφερόντων - Νέα γνώση Αφού
λοιπόν εκτονώθηκαν τα λυκόπουλα µε τα ζωηρά παιχνίδια και τραγούδια και έχει
πέσει προς το παρόν η ζωτικότητά τους είναι για εµάς η ευκαιρία να τους
µάθουµε κάτι καινούργιο, να τους δώσουµε ευκαιρίες για νέα βιώµατα και
εµπειρίες. Τέτοια νέα θέµατα µας προσφέρουν ανεξάρτητα οι 5 τοµείς
ενδιαφερόντων . Η µετάδοση αυτής της νέας γνώσης θα γίνει µε τον ένα και
µοναδικό τρόπο - ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - δεµένη αρµονικά µε το Μηναίο Θέµα και που
σίγουρα εξυπηρετεί τους παιδαγωγικούς στόχους, όπως και όλα τα υπόλοιπα
στοιχεία του προγράµµατος (παιχνίδια, τραγούδια, ιστορίες κλπ) που έχουµε
θέσει στο συγκεκριµένο Μηναίο Θέµα.
Επανάληψη παλαιοτέρων γνώσεων θεµάτων - κριτήρια αξιολόγησης.
Αµέσως µετά τη παρουσίαση της νέας γνώσης και µέσα στο προβλεπόµενο
χρόνο, ακολουθεί ένα παιχνίδι εµπέδωσης για τα λυκόπουλα ώστε να µπορούµε
να αντιληφθούµε αν τα παιδιά πήραν µυρουδιά από το νέο αυτό θέµα / γνώση που
τους παρουσιάσαµε προηγουµένως.
Μετά τις νέες γνώσεις είναι ευκαιρία, για τα λυκόπουλα, να θυµηθούν και άλλες
παλαιότερες γνώσεις. Στο σηµείο αυτό του προγράµµατος µας δίνεται ακόµα
µια ευκαιρία να εντάξουµε τα κριτήρια αξιολόγησης, προκειµένου να πετύχουµε
τους στόχους των κριτηρίων που έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο 1
παράγραφος Θεµατολόγιο - κριτήρια αξιολόγησης.
Ψυχαγωγία Ήδη οι µπαταρίες των Λυκοπούλων έχουν επαναφορτισθεί µετά την
πρώτη εκτόνωση (ζωηρά παιχνίδια - τραγούδια) και χρειάζονται µια νέα εκτόνωση
που εκτός από ψυχαγωγία θα προσφέρει, (ψυχαγωγία = αγωγή της ψυχής), θα
βοηθήσει και στην καλλιέργεια των ικανοτήτων των Λυκοπούλων. Τέτοια θέµατα
µπορεί να είναι : παρουσιάσεις εξάδων , παιχνίδια προσκοπικής τεχνικής,
συλλογές, τραγούδια κινήσεων, κανόνες, παιχνίδια κύκλου, καθιστικά παιχνίδια,
σκετς, µιµήσεις, κουίζ, παζλ κλπ. Μέσα στο κοµµάτι της ψυχαγωγίας εντάσσεται
και ο κύκλος αγέλης που εξυπηρετεί τους στόχους που έχουµε αναφέρει στο
κεφάλαιο 1 παράγραφος θεµατολόγιο - κύκλος αγέλης. Τέλος να σηµειωθεί ότι η
ένταση του προγράµµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε τα παιδιά να έχουν
ηρεµήσει αρκετά για να ακολουθήσει η διήγηση της Ιστορία.
Ιστορία Έχοντας δηµιουργηθεί η κατάλληλη ατµόσφαιρα ακολουθεί η διήγηση της
ιστορίας µε σκοπό τη καλλιέργεια της ψυχής των Λυκοπούλων µε τις Αρχές του
Προσκοπισµού και συγκεκριµένα τις Αρχές που έχουµε θέσει σαν στόχο στο
συγκεκριµένο Μηνιαίο Θέµα.
Τυπικά Λήξης - Ανακοινώσεις
∆ραστηριότητες
Αγέλης
-
Βλέπε κεφάλαιο 1 παράγραφο
Τυπικά,
Τελετές,
Σχηµατισµοί.