Έκθεση Ελέγχου 2013

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος
περιόδου 1.1.2013 – 31.12.2013
ΑΘΗΝΑ
2014
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Βλαχερνών 10, 15421, Αθήνα
email: [email protected]
τηλ: +302114111500-9
web: www.orion-audit.gr
fax: +302114111510
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014
Προς τους ασφαλισμένους
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
166 03 ΑΘΗΝΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος
περιόδου 1.1.2013 – 31.12.2013
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Εντολή – Νομιμοποίηση του ελέγχου
Ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση ελέγχου,
προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 14 του νόμου 3029/2002, το
άρθρο 14Α του Καταστατικού και το Κεφάλαιο 3 του Κανονισμού λειτουργίας
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής Τ.Ε.Α.) των Ελεγκτών
Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (στο εξής Ε.Ε.Κ.Ε) και ανατέθηκε στην
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιανουαρίου 2013. Στη συνέχεια ανατέθηκε
από την ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ο ανωτέρω έλεγχος σε
εμάς.
1
2. Αντικείμενο του ελέγχου
Το αντικείμενο του ελέγχου αυτού είναι οι οικονομικές καταστάσεις
του
Ταμείου
Επαγγελματικής
Ασφάλισης
των
Ελεγκτών
Εναέριας
Κυκλοφορίας Ελλάδος, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης
Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
3. Σύντομο ιστορικό
Το ΤΕΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) εφεξής «Ταμείο».
To Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν.
3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160) και το άρθρο 12 του Ν.3385/2005 (ΦΕΚ Α' 210), και
το άρθρο 22 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α66 2010) όπως εκάστοτε ισχύουν, των
κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, από το
κοινοτικό δίκαιο που ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία και των
διατάξεων του καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
Το Τ.Ε.Α. δημιουργήθηκε με το Καταστατικό – αρ. 5773/28.5.2009
(ΦΕΚ 1028/29.5.2009). Στη συνέχεια το Καταστατικό τροποποιήθηκε με την
«Τροποποίηση καταστατικού» – αρ. 6108/11.1.2012 (ΦΕΚ 115/2.2.2012)
Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της
Ε.Ε.Κ.Ε. στις 30 Ιανουαρίου 2013 εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός
λειτουργίας, τα βασικότερα σημεία του οποίου είναι:
2
α) Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης
Όργανα Διοίκησης του Ταμείου σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό είναι:
α1. Η Γενική Συνέλευση,
α2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
α1) Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων είναι το ανώτατο όργανο του
Ταμείου και είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει κυρίως για τα εξής
θέματα:
α. Την ανάκληση ή παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που
ζημίωσαν το Ταμείο. Τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων του Ταμείου για τη
διεξαγωγή της σχετικής δίκης.
γ. Την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής
Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σύσταση ομοσπονδιών και ενώσεων με αυτά τα
ταμεία ή τη συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες ομοσπονδίες και ενώσεις των
ως άνω ταμείων.
δ. Την τροποποίηση του καταστατικού.
ε. Τη διάσπαση ή τη θέση σε εκκαθάριση και διάλυση του Ταμείου ή
κλάδου αυτού.
στ. Την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού και των πεπραγμένων του
Διοικητικού
Συμβουλίου, την εκλογή ελεγκτών και την απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την
προηγούμενη χρήση έναντι του Ταμείου.
ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.
3
η) Τον τρόπο λήξης της εκκαθάρισης του Ταμείου και ειδικότερα αν θα
λήξει με τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους
του Ταμείου ή τη μεταβίβαση του ενεργητικού του Ταμείου σε άλλο Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης.
α2) Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 30ης
Νοεμβρίου 2010, ως εξής:
Πρόεδρος
: Κωνσταντόπουλος Ν.
Αντιπρόεδρος
: Ψυχογιός Ι.
Γενικός Γραμματέας
: Κούλη Ι.
Οικονομικός Γραμματέας
: Γραφάκος Δ.
Μέλος
: Κατσούρα Χ.
Μέλος
: Κοκορέτσης Γ.
Μέλος
: Μέτος Σ.
Βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού, αλλά και του άρθρου 9 του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Τ.Ε.Α. – Ε.Ε.Κ.Ε γίνεται εκλογή Δ.Σ.
ανά τετραετία.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον
κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές
του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί το Διοικητικό
Συμβούλιο προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ελέγχει την σύνταξη των
πρακτικών.
Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και όλη την
αλληλογραφία
και
τα
λοιπά
έγγραφα
του
Ταμείου.
Συνυπογράφει
υποχρεωτικά επίσης με τον Γεν. Γραμματέα και τον Οικονομικό Γραμματέα τα
εντάλματα πληρωμών, δαπανών, αποδείξεις εισπράξεως, τα γραμμάτια
εισπράξεως των εισφορών των μετόχων και όλα τα παραστατικά έγγραφα
4
των χρημάτων συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., και τα μηνιαία ισοζύγια και
τον ετήσιο ισολογισμό του Ταμείου.
Μπορεί να αναθέτει στον αναπληρωτή του την άσκηση μέρους από τα
καθήκοντα του.
Επίσης ο Πρόεδρος μαζί με τον Οικονομικό Γραμματέα και τον Γενικό
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ανοίγει και κινεί τους τραπεζικούς και
λοιπούς λογαριασμούς και συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα (π.χ.
εξουσιοδοτήσεις κλπ.), μέσω των οποίων αναθέτουν σε συγκεκριμένο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου όπως πραγματοποιήσει συγκεκριμένη υπηρεσία
ή εντολή, για κάθε μορφή συναλλαγής που έχει το Ταμείο με Τράπεζες και
θυγατρικές Εταιρίες αυτών.
Τέλος ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ή σε ειδικές επιτροπές που σχηματίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου τις μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών
προτάσεων πάνω σε αυτές. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί και δεσμεύει
απεριόριστα το Ταμείο για οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο
είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του:
Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού
κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου
και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή
Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου,
κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας του Ταμείου,
επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3029/2002
και της
ισχύουσας νομοθεσίας γενικά.
Ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κατά περίπτωση, για ορισμένου
είδους πράξεις, ένα ή περισσότερα μέλη του για εκπροσώπηση του Ταμείου.
Ο Αντιπρόεδρος εκτός από την αναπλήρωση του Προέδρου, μελετά και
καταρτίζει τα προγράμματα δράσεως του Ταμείου περί των οποίων
5
συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. Μεριμνά για την συγκρότηση
ειδικών επιτροπών μελέτης και προγραμματισμού.
Ο Γενικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και της
σύνταξης των εγγράφων του Ταμείου που απευθύνονται μέσα και έξω από
αυτό, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, καθώς επίσης και της
τήρησης
των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,
Διοικητικού
Συμβουλίου του μητρώου μελών κλπ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην
σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά του.
Κρατάει τη σφραγίδα του Ταμείου, τηρεί το αρχείο του και είναι υπεύθυνος
για την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση της εργασίας στα Γραφεία του
Ταμείου.
Συνυπογράφει υποχρεωτικά με τον Πρόεδρο και τον Οικονομικό Γραμματέα
τα εντάλματα του Ταμείου και κάθε παραστατικό έγγραφο χρημάτων,
συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο
ισολογισμό του Ταμείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα από μέλη του
ως αναπληρωτή του Γεν. Γραμματέα για τις περιπτώσεις που αυτός θα
απουσιάζει ή θα κωλύεται.
Ο Οικονομικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της διαχειρίσεως των
οικονομικών του Ταμείου συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμματέα και συντάσσει εκθέσεις για όλη την πορεία των οικονομικών του
Ταμείου όπως και εισηγήσεις και προτάσεις για κάθε επί μέρους οικονομικό
θέμα.
Κάνει τις πληρωμές και εισπράττει όλα τα έσοδα από οπουδήποτε
προέρχονται, εκδίδει και υπογράφει τα οικεία εντάλματα πληρωμών και
γραμμάτια είσπραξης, τα οποία συνυπογράφονται υποχρεωτικά κατά την
έκδοσή τους από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Καταθέτει
σε Τράπεζες, ταμιευτήρια κλπ,
χρήματα,
χρεόγραφα
και
αναλαμβάνει από αυτά τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Ταμείου, εκδίδοντας για αυτό τις σχετικές αποδείξεις,
συνυπογεγραμμένες από τον ίδιο, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Γεν.
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση όμως το
6
αντίστοιχο ποσό να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ασφαλίσιμου μισθού που
αντιστοιχεί στην, κατά την στιγμή πληρωμής των λειτουργικών αναγκών,
ανώτατη κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Οικονομικός Γραμματέας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον
Γεν. Γραμματέα τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, και τους
οποίους υπογράφει υποχρεωτικά.
Ο ετήσιος ισολογισμός μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο θα
υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Οικονομικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα του Ταμείου.
Ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος:
(α) να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία και τα υπόλοιπα παραστατικά της
Οικονομικής διαχείρισης,
(β) να θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, της Γεν.
Συνέλευσης των Ασφαλισμένων της εξελεγκτικής Επιτροπής του Ταμείου, ως
και οποιουδήποτε μετόχου του Ταμείου την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών
που έχουν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο της ετήσιας
οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου, και κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά
στην Οικονομική Διαχείριση του Ταμείου.
Τέλος σαφηνίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να
ορίζει ένα από τα μέλη του , ως Αναπληρωτή του Οικονομικού Γραμματέα,
για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται.
Τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου
φυλάσσονται
σε
συγκεκριμένο
ασφαλή
χώρο
από
τον
Οικονομικό
Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος επίσης και για την ασφαλή φύλαξη
όλων των στοιχείων και γενικά κάθε δικαιολογητικού που αφορά οικονομικά
θέματα. Επίσης ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος και για την
αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία
των Υπηρεσιών (π.χ. οικονομικών κλπ.) του Ταμείου. Ο Οικονομικός
Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων και τους κάθε μορφής τίτλους των επενδύσεων των αποθεματικών
Ταμείου.
7
β) Ασφαλισμένοι του ταμείου
1. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι
δικαιούχοι παροχών, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο καταστατικό
για κάθε μία κατηγορία από αυτούς και ανά κλάδο ασφάλισης.
2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
3. Οι άμεσα ασφαλισμένοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε όλους τους κλάδους
ασφάλισης. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι ασφαλίζονται μόνο στο κλάδο Υγείας.
Οι δικαιούχοι παροχών ασφαλίζονται προαιρετικά μόνο στους κλάδους
υγείας ή/και σύνταξης.
Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας οι παρακάτω όροι σημαίνουν
αντίστοιχα:
α) «Άμεσα ασφαλισμένοι», τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας και ανήκουν στον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας κατά την ίδρυση του παρόντος και εφεξής. Οι άμεσα
ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται από την Υπηρεσία, αναφέρονται και
σαν «Συνταξιούχοι».
β) «Έμμεσα ασφαλισμένοι», τα πρόσωπα που εξαρτώνται από τους άμεσα
ασφαλισμένους και από τους δικαιούχους παροχών και συγκεκριμένα ο/η
σύζυγος και τα ανύπαντρα τέκνα τους ηλι
κίας άνω του 1 έτους έως 28 ετών με βάση το ημερολογιακό έτος.
γ) «Δικαιούχοι παροχών», οι κατά την ίδρυση του παρόντος ταμείου
συνταξιούχοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
γ) Πόροι του Τ.Ε.Α.
Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός ορίζουν ως πόρους
του Ταμείου:
α. Τις εισφορές όλων των ασφαλισμένων, τακτικές και έκτακτες.
β. Τα δικαιώματα εγγραφής των ασφαλισμένων του
8
γ. Οι εκ μέρους των πρώην μετόχων των κεφαλαίων αλληλοβοήθειας
ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ καταθέσεις στο Ταμείο των
ποσών που τους αναλογούν από την επιστροφή των εισφορών τους ως
μέτοχοι των φορέων ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑ, κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 71 του καταστατικού.
Τα ανωτέρω αυτά ποσά κατανέμονται κατά μέγιστο ποσόν σε περίπτωση
που προσχωρήσουν όλα τα μέλη του ΚΕΑ/ΕΕΕΚΕ
ως ακολούθως:
50.000,00 ευρώ στον Κλάδο Πρόνοιας, 50.000,00 ευρώ στον Κλάδο
αλληλεγγύης, 1,4 εκ. ευρώ στον Κλάδο Υγείας και τυχόν εναπομείναντα
ποσά αποδίδονται στον κλάδο εφάπαξ.
δ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του ταμείου
ε. κάθε είδους δωρεές προς το Ταμείο
στ. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Οι εισφορές των άμεσα ασφαλισμένων υπολογίζονται ως εξής:
Α) ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, κάθε άμεσα ασφαλισμένος
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου εισφορά κάθε
ημερολογιακό μήνα.
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ισούται με το 0,90% του ασφαλίσιμου
μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική
κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Β) ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού κάθε άμεσα ασφαλισμένος
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου μηνιαία
εισφορά ποσοστού 0,14% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί
υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
9
Γ) ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι
δικαιούχοι παροχών καταβάλλουν εισφορές ως ακολούθως:
1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους, τους δικαιούχους παροχών και
συζύγους (έμμεσα ασφαλισμένους) αυτών, έως την ηλικία των 70
ετών: μηνιαία εισφορά ποσοστού 1,44% επί του ασφαλίσιμου μισθού,
που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική
κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Για τους άμεσα ασφαλισμένους, τους δικαιούχους παροχών και
συζύγους (έμμεσα ασφαλισμένους) αυτών, από την ηλικία 70 ετών και
άνω: αρχικά μηνιαία εισφορά ποσοστού 1,64% επί του ασφαλίσιμου
μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη
ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μετά την πρώτη διαχειριστική
χρήση το ύψος της μηνιαίας εισφοράς αυτών θα υπολογίζεται με βάση
την ετήσια αναλογιστική μελέτη. Το ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να
είναι λιγότερο από 1,64% της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑΕΤΑΜ.
3. Για
κάθε
τέκνο:
μηνιαία
εισφορά
ποσοστού
0,50%
επί
του
ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε
ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Δ) ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού, κάθε άμεσα ασφαλισμένος
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου μηνιαία
εισφορά ποσοστού 0,1% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί
υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ε) ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 του Καταστατικού, κάθε άμεσα ασφαλισμένος
και δικαιούχος παροχών υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 66 προϋποθέσεις
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου εισφορά κάθε
10
ημερολογιακό μήνα, μέχρι τη συνταξιοδότησή του από το Κλάδο Σύνταξης,
ποσοστό 0,43% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά
στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις εισφορές.
Το ύψος των ανωτέρω ποσοστών για όλους τους κλάδους ασφάλισης,
τροποποιείται μόνο με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
περί τροποποιήσεως γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Σημειώνουμε τέλος, ότι η Γ.Σ. της 30ης Ιανουαρίου 2013 ενέκρινε τη
διατήρηση της εισφοράς στα 10 €.
Στην ίδια γενική συνέλευση αναφέρθηκε ως έναρξη είσπραξης των εισφορών
ή 1η Ιουλίου 2012.
δ) Σκοποί του Τ.Ε.Α
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους άμεσα και έμμεσα
ασφαλισμένους
και
στους
δικαιούχους
παροχών
συμπληρωματικής
ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του
γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της
συμπληρωματικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής κατά τα οριζόμενα
ειδικότερα στο καταστατικό και στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.
ε) Όργανα ελέγχου
Σύμφωνα με το Καταστατικό, αλλά και τον εσωτερικό κανονισμό, όργανα
ελέγχου είναι:
α. Η εξελεγκτική Επιτροπή
β. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
11
γ. Οι αναλογιστές
Σημειώνουμε ότι στον εσωτερικό κανονισμό, σχετικά με τα όργανα ελέγχου
αναφέρονται τα εξής:
Ο έλεγχος και η εποπτεία διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται
στην εκάστοτε Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται
από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές και εκλέγεται μαζί με
το Διοικητικό Συμβούλιο για τέσσερα έτη.
Εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαιούται να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του Ταμείου και να τα ζητάει
οποτεδήποτε.
Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου
την οποία υποβάλλει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η Ελεγκτική
Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, η οποία
πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συνέρχεται
και εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική
Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μεν, ανά τρίμηνο, έκτακτα δε όποτε θεωρήσει
αυτό αναγκαίο.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
με τους αναπληρωτές τους από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις οικονομικές
καταστάσεις του Ταμείου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία που διέπει το
λειτούργημά τους και υποβάλλουν σχετική έκθεση ελέγχου προς τη Γενική
Συνέλευση.
Από τις εκλογές των μελών του Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε της 30ης Νοεμβρίου 2010,
εξελέγη η Εξελεγκτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι:

Νεονάκης Μανόλης

Κατσαρός Φραγκίσκος

Κάτσουλα Κωνσταντίνα
12
Σύμφωνα με το Κεφ. 3 του κανονισμού, τα όργανα ελέγχου της οικονομικής
διαχείρισης του Τ.Ε.Α. είναι η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται
μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών της Ε.Ε.Κ.Ε Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ζητεί τον διορισμό
Ορκωτού Ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
και την υποβολή της σχετικής έκθεσης ελέγχου στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των ειδικών παρατηρήσεων, σημειώσεων και υποδείξεων για τους επιμέρους λογαριασμούς,
θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για την
οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Τ.Ε.Α.:
1. Οι εισφορές των μελών του Τ.Ε.Α. κατατίθενται σε λογαριασμό
Ταμιευτηρίου που έχει ανοιχτεί στο υποκατάστημα Σουρμένων της Ε.Τ.Ε. 181/296023-08.
2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθ.
1118148/936/0015/26.11.1992 (Ερμηνευτική του Κ.Β.Σ.) Άρθρο 2 παρ. 3 και
παρ. 3.1 τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα για να χαρακτηριστούν ως μη κερδοσκοπικά θα πρέπει αυτό να
κριθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Μας δόθηκε από το λογιστήριο του Τ.Ε.Α./Ε.Ε.Κ.Ε Υπ’αριθμ.191
βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. Αργυρουπόλεως που αφορά έναρξη εργασιών μη
φυσικού προσώπου και αναφέρεται στο Ε.Ε.Κ.Ε: “ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 60, παράγραφος α4 προβλέπεται ότι «Από την
εκάστοτε τακτική μηνιαία εισφορά κάθε μέλους, ποσοστό 90% διατίθεται για
την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κλάδου Σύνταξης». Εκτιμούμε
13
ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες
του Ταμείου, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα δύο πρώτα έτη
λειτουργίας του Ταμείου. Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν ανατραπεί η
πορεία των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου, προτείνουμε την τροποποίηση
του καταστατικού του Ταμείου και την διάθεση των επιπλέον πόρων για
άλλους σκοπούς.
4. Διενεργηθείς έλεγχος
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.)-ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω
οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.)ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη
διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή
14
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται
με την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων του Ταμείου, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Ταμείου. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν
και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.)-ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ κατά την
31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Άλλο θέμα Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012 δεν έχουν
εγκριθεί ακόμη από τη Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων:
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις.
5. Έλεγχος - Ανάλυση των λογαριασμών των
Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
15
31.12.2013
Αξία κτήσεως
ευρώ
1.028,81
Αποσβέσεις
ευρώ
1.028,76
ευρώ
0,05
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αναλύονται ως εξής:
HM/ΝIA
ΚΤΗΣΗΣ
14
14.00
19/11/2013
14.03
18/1/2013
14.08
21/12/2013
21/12/2013
21/12/2013
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ
ΝΤΟΥΛΑΠA PAX 50x58X201 ΛΕΥΚΗ
197,00
Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
LAPTOP NB FUJITSU LB AH 532 I3
2328+MOUSE+ΤΣΑΝΤΑ
423,01
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
KIN ΤΗΛ. SAMSUNG GT S 7562
KIN ΤΗΛ.NOKIA 301 DS
KIN ΤΗΛ.ALCATEL ONE TOUCH
ΣΥΝΟΛΟ 14.03
149,00
89,90
169,90
408,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ
1.028,81
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Απαιτήσεις – Μηνιαίες Εισφορές Μελών
31.12.2013 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
39.638,00
Το ανωτέρω ποσό αφορά ανείσπρακτες εισφορές για τα μέλη:
16
2013
ΕΝΕΡΓΟΙ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡ ΜΕΛΩΝ
568
148
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΑΙΤΗΤΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
68.420,00
17.590,00
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
63.386,00
12.058,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.034,00
5.532,00
716
86.010,00
75.444,00
10.566,00
Ανάλυση υπολοίπου:
Κωδικός
Περιγραφή
Νέο Υπόλοιπο
30.00.00.002
ΑΒΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
30.00.00.003
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
60,00
30.00.00.006
ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ
60,00
30.00.00.008
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
90,00
30.00.00.009
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
90,00
30.00.00.010
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ
90,00
30.00.00.013
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
90,00
30.00.00.014
ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
90,00
30.00.00.015
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
90,00
30.00.00.016
30.00.00.020
ΑΜΩΡΑΤΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30.00.00.021
ΑΝΤΥΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
30.00.00.025
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
30.00.00.026
ΑΡΓΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
30.00.00.028
ΑΡΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ
120,00
30.00.00.029
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
110,00
30.00.00.030
ΑΡΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
30.00.00.032
ΑΣΛΑΝΗ ΜΑΡΘΑ
30.00.00.034
ΑΤΟΥΝ ΧΑΙΜ
90,00
30.00.00.038
ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
60,00
30.00.00.040
ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
20,00
30.00.00.042
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΛΟΥΚΙΑ
60,00
30.00.00.043
ΒΑΡΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
30.00.00.046
ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
90,00
30.00.00.047
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
120,00
30.00.00.048
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
90,00
30.00.00.049
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.050
ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
30.00.00.052
ΒΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.054
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-
60,00
30.00.00.055
ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.056
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
180,00
30.00.00.058
ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
120,00
30.00.00.060
120,00
120,00
60,00
60,00
120,00
90,00
80,00
120,00
110,00
120,00
60,00
17
30.00.00.062
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30.00.00.064
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
30.00.00.065
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
30.00.00.069
ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
60,00
30.00.00.071
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
80,00
30.00.00.072
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
120,00
30.00.00.074
ΓΙΟΥΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
120,00
30.00.00.075
ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.076
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
90,00
30.00.00.077
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.079
ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60,00
30.00.00.080
ΓΚΟΥΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
120,00
30.00.00.085
30.00.00.086
ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΡΙΑ
30.00.00.089
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30.00.00.090
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
120,00
30.00.00.093
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.096
ΔΕΜΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
30,00
30.00.00.097
ΔΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
120,00
30.00.00.099
ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
120,00
30.00.00.100
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
120,00
30.00.00.104
120,00
30.00.00.105
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΚΡΙΒΗ
30.00.00.108
ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
60,00
30.00.00.109
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
120,00
90,00
30.00.00.115
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
30.00.00.117
ΖΑΒΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.118
ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
60,00
30.00.00.119
ΖΑΡΚΑΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
30.00.00.120
ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ
30.00.00.122
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
30.00.00.125
ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30.00.00.128
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
30.00.00.131
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
60,00
30.00.00.132
ΚΑΒΒΑΘΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.134
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
90,00
30.00.00.135
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
90,00
30.00.00.139
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΑΓΝΗ
120,00
30.00.00.141
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
120,00
30.00.00.143
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
120,00
30.00.00.144
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
110,00
30.00.00.146
ΚΑΜΠΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
60,00
30.00.00.149
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.152
ΚΑΝΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
90,00
30.00.00.110
30.00.00.114
120,00
30,00
120,00
60,00
110,00
60,00
30,00
60,00
180,00
120,00
60,00
120,00
30,00
120,00
18
30.00.00.156
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30.00.00.158
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
30.00.00.160
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
120,00
30.00.00.162
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
120,00
30.00.00.165
ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
90,00
30.00.00.166
90,00
30.00.00.170
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΑΚΗΣ
30.00.00.171
ΚΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30.00.00.172
30.00.00.173
ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ
30.00.00.174
ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
120,00
30.00.00.175
ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
120,00
30.00.00.178
ΚΑΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
120,00
30.00.00.179
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
120,00
30.00.00.181
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
120,00
30.00.00.184
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
60,00
30.00.00.188
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30.00.00.189
ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30.00.00.194
ΚΟΛΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.196
ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
60,00
30.00.00.203
120,00
30.00.00.204
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΑΝΝΑ
ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30.00.00.205
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
120,00
30.00.00.208
ΚΟΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
90,00
30.00.00.211
ΚΟΥΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90,00
30.00.00.213
ΚΟΥΒΕΡΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
90,00
30.00.00.214
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.216
ΚΟΥΛΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
60,00
30.00.00.220
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
60,00
30.00.00.221
120,00
30.00.00.222
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ
30.00.00.223
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
120,00
30.00.00.224
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΙΔΟΥ
120,00
30.00.00.225
ΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ
120,00
30.00.00.226
90,00
30.00.00.228
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
30.00.00.230
ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
110,00
30.00.00.233
ΚΟΥΤΡΕΛΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
120,00
30.00.00.237
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
60,00
30.00.00.238
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
60,00
30.00.00.239
ΚΡΑΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
60,00
30.00.00.240
ΚΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30.00.00.242
ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ
30.00.00.244
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
120,00
30.00.00.245
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
120,00
30.00.00.247
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
120,00
90,00
64,00
120,00
90,00
30,00
50,00
110,00
10,00
110,00
60,00
120,00
60,00
60,00
19
30.00.00.248
ΚΩΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
120,00
30.00.00.250
ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
110,00
30.00.00.251
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
60,00
30.00.00.253
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ ΑΝΝΑ
60,00
30.00.00.254
ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
60,00
30.00.00.257
ΛΑΛΑ ΑΘΗΝΑ
60,00
30.00.00.258
ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ
60,00
30.00.00.261
ΛΕΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
60,00
30.00.00.262
ΛΕΚΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
90,00
30.00.00.263
ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
30,00
30.00.00.268
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.270
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΦΛΩΡΑ
60,00
30.00.00.277
ΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
80,00
30.00.00.278
ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.282
ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.286
60,00
30.00.00.287
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΝΩΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
30.00.00.289
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90,00
30.00.00.291
ΜΑΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
60,00
30.00.00.293
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
60,00
30.00.00.296
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
60,00
30.00.00.297
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
120,00
30.00.00.299
120,00
30.00.00.303
ΜΕΡΜΗΓΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΕΤΣΙΟΥ ΑΙΓΛΗ
30.00.00.304
ΜΗΛΙΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ
90,00
30.00.00.305
ΜΗΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.306
ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
40,00
30.00.00.308
ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
120,00
30.00.00.309
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
120,00
30.00.00.310
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
30.00.00.314
ΜΟΥΚΟΥΦΤΣΗ ΘΕΚΛΑ
140,00
30.00.00.315
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΡΟΗΛ
120,00
30.00.00.317
ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.319
ΜΠΑΡΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
60,00
30.00.00.320
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.322
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
130,00
30.00.00.324
ΜΠΗΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
110,00
30.00.00.325
ΜΠΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
120,00
30.00.00.327
ΜΠΟΥΓΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
110,00
30.00.00.330
ΝΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
14,00
30.00.00.331
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ
60,00
30.00.00.332
ΝΙΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
90,00
30.00.00.334
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
30.00.00.335
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
60,00
30.00.00.336
ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
90,00
30.00.00.337
ΝΤΡΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
90,00
120,00
120,00
60,00
120,00
20
30.00.00.342
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΥΡΩΝ
90,00
30.00.00.343
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ
90,00
30.00.00.347
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
60,00
30.00.00.349
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.350
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
120,00
30.00.00.351
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
120,00
30.00.00.352
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
120,00
30.00.00.353
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
30.00.00.354
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
120,00
30.00.00.357
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
120,00
30.00.00.358
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.00.359
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
120,00
30.00.00.362
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
120,00
30.00.00.365
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-
60,00
30.00.00.366
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
40,00
30.00.00.368
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
90,00
30.00.00.373
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
120,00
30.00.00.375
ΠΑΠΑΤΖΙΤΖΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
120,00
30.00.00.378
ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30.00.00.379
ΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
30.00.00.383
ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-
90,00
30.00.00.384
30,00
30.00.00.385
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
30.00.00.386
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
60,00
30.00.00.390
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.393
ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
120,00
30.00.00.397
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
100,00
30.00.00.399
90,00
30.00.00.400
ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30.00.00.401
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
120,00
30.00.00.403
ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
120,00
30.00.00.404
80,00
30.00.00.405
ΠΟΥΛΙΜΕΝΑΚΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΠΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30.00.00.410
ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ ΠΛΟΥΤΙΝΗ
60,00
30.00.00.412
ΡΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
60,00
30.00.00.419
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
60,00
30.00.00.420
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.421
ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30.00.00.422
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
90,00
30.00.00.425
ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.00.429
ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
120,00
30.00.00.430
ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
120,00
30.00.00.431
ΣΙΟΥΜΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ
90,00
30.00.00.432
ΣΚΑΜΝΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
60,00
30.00.00.433
ΣΚΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙA
30.00.00.435
ΣΟΥΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
90,00
90,00
120,00
60,00
90,00
90,00
120,00
120,00
60,00
21
30.00.00.436
ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
110,00
30.00.00.440
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.442
ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
60,00
30.00.00.443
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ
60,00
30.00.00.444
ΣΤΑΡΟΥΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
60,00
30.00.00.445
ΣΤΑΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
90,00
30.00.00.447
ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
50,00
30.00.00.449
ΣΤΑΦΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.451
60,00
30.00.00.452
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
30.00.00.455
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
90,00
30.00.00.458
ΣΥΡΙΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
90,00
30.00.00.461
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
120,00
30.00.00.463
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
110,00
30.00.00.464
120,00
30.00.00.466
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30.00.00.467
ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
120,00
30.00.00.468
ΤΑΝΙΣΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
30.00.00.469
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
30.00.00.470
ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
90,00
30.00.00.471
ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ
10,00
30.00.00.473
ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΣΑ
90,00
30.00.00.476
ΤΖΙΡΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
70,00
30.00.00.477
ΤΖΙΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30.00.00.478
ΤΖΟΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
30.00.00.480
ΤΖΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
30.00.00.483
ΤΙΤΑΚΗΣ-ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ
30.00.00.484
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
120,00
30.00.00.488
120,00
30.00.00.489
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30.00.00.493
ΤΣΑΚΑΡΕΛΙΔΟΥ
30.00.00.495
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
30.00.00.496
ΤΣΑΠΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
60,00
30.00.00.497
ΤΣΑΡΑΜΥΡΣΗ ΜΑΡΙΑ
120,00
30.00.00.498
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
90,00
30.00.00.501
ΤΣΕΡΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
60,00
30.00.00.502
ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
90,00
30.00.00.504
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
60,00
30.00.00.505
ΤΣΙΚΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.506
ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
90,00
30.00.00.507
ΤΣΙΠΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
60,00
30.00.00.508
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.509
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
30.00.00.510
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
60,00
30.00.00.514
ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
120,00
30.00.00.515
ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
90,00
120,00
30,00
120,00
120,00
30,00
120,00
30,00
60,00
60,00
120,00
120,00
22
30.00.00.517
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
30.00.00.520
ΦΩΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30.00.00.522
ΧΑΙΓΚΕΛ ΜΑΡΙΟΝ-ΕΛΣΑ
30.00.00.525
ΧΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30.00.00.526
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30.00.00.529
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ
30.00.00.532
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
30.00.00.534
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30,00
30.00.00.535
ΧΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.537
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
120,00
30.00.00.538
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
120,00
30.00.00.539
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
90,00
30.00.00.540
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
60,00
30.00.00.541
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
20,00
30.00.00.543
80,00
120,00
60,00
110,00
90,00
90,00
120,00
90,00
120,00
30.00.00.546
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
30.00.00.548
ΨΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
80,00
30.00.00.549
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
60,00
30.00.00.551
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
20,00
30.00.00.552
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.553
ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
180,00
30.00.00.556
ΔΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
180,00
30.00.00.557
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΘΗ
170,00
30.00.00.558
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
170,00
30.00.00.560
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
170,00
30.00.00.564
ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ ΟΛΓΑ
50,00
30.00.00.565
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
170,00
30.00.00.566
ΚΙΜΩΛΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
170,00
30.00.00.567
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
180,00
30.00.00.568
ΚΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
170,00
30.00.00.569
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
170,00
30.00.00.570
ΑΝΘΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
170,00
30.00.00.571
ΚΟΛΑΓΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
170,00
30.00.00.572
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΟΦΙΑ
170,00
30.00.00.573
ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
170,00
30.00.00.574
ΤΖΑΦΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
170,00
30.00.00.575
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
170,00
30.00.00.576
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
170,00
30.00.01.005
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
180,00
30.00.01.007
ΒΑΙΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
180,00
30.00.01.009
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
180,00
30.00.01.010
ΓΑΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
180,00
30.00.01.011
ΓΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
180,00
30.00.01.012
ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.544
30.00.00.545
120,00
60,00
23
30.00.01.014
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
180,00
30.00.01.016
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
180,00
30.00.01.018
ΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180,00
30.00.01.022
ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
170,00
30.00.01.023
ΔΑΜΑΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
150,00
30.00.01.024
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
180,00
30.00.01.025
180,00
30.00.01.027
ΔΗΜΑ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
30.00.01.029
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ
150,00
30.00.01.030
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30.00.01.032
ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
120,00
30.00.01.033
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
120,00
30.00.01.037
ΚΑΠΕΛΑΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
180,00
30.00.01.038
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
180,00
30.00.01.040
180,00
30.00.01.041
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30.00.01.046
ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔ-ΟΔΥΣ
180,00
30.00.01.048
ΚΟΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180,00
30.00.01.049
ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
180,00
30.00.01.051
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
50,00
30.00.01.053
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
180,00
30.00.01.054
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180,00
30.00.01.057
ΚΩΣΤΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
180,00
30.00.01.058
ΛΑΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
120,00
30.00.01.060
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
180,00
30.00.01.062
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
120,00
30.00.01.064
ΜΑΥΡΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
180,00
30.00.01.065
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ-ΜΠΛΑΚ
130,00
30.00.01.066
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
180,00
30.00.01.068
ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180,00
30.00.01.072
ΜΟΥΡΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
180,00
30.00.01.074
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
180,00
30.00.01.076
ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
120,00
30.00.01.078
ΝΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
150,00
30.00.01.081
ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20,00
30.00.01.082
ΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
120,00
30.00.01.084
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
180,00
30.00.01.086
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
30.00.01.092
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
180,00
30.00.01.093
ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
180,00
30.00.01.094
ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
180,00
30.00.01.095
ΠΑΡΛΑΠΑΣ ΔΑΜΩΝ-
180,00
30.00.01.097
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
120,00
30.00.01.098
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
180,00
30.00.01.099
ΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
180,00
30.00.01.100
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
180,00
120,00
60,00
180,00
30,00
24
30.00.01.101
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
120,00
30.00.01.103
ΠΟΥΦΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
180,00
30.00.01.106
ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
180,00
30.00.01.111
ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
180,00
30.00.01.112
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
180,00
30.00.01.114
ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
180,00
30.00.01.115
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
180,00
30.00.01.118
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
180,00
30.00.01.119
ΤΡΙΚΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
180,00
30.00.01.121
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
180,00
30.00.01.122
ΤΣΙΚΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
180,00
30.00.01.125
ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
180,00
30.00.01.127
150,00
30.00.01.129
ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30.00.01.130
ΦΙΝΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180,00
30.00.01.132
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
180,00
30.00.01.135
ΧΑΤΖΗΜΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
180,00
30.00.01.138
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
180,00
30.00.01.140
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
180,00
30.00.01.142
ΖΩΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30.00.01.143
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
180,00
30.00.01.144
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
180,00
30.00.01.145
ΤΖΩΡΤΖΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
180,00
30.00.01.146
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
180,00
60,00
40,00
39.638,00
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του Καταστατικού «Στην περίπτωση που
ασφαλισμένος καθυστερεί την καταβολή τριών μηνιαίων εισφορών του μέσα
στην ίδια οικονομική χρήση, καλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο
να τις εξοφλήσει εντός τακτής προθεσμίας και εάν δεν το πράξει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Ταμείο.»
Προτείνουμε συνεπώς, την εφαρμογή του άρθρου 61 του Καταστατικού στην
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν η είσπραξη των ανωτέρω εισφορών
από τους ασφαλισμένους στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ.
ΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταμείο
31.12.2013 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
5.880,23
25
Το ανωτέρω ποσό το χειρίζεται ο οικονομικός γραμματέας κος Δημήτριος
Γραφάκος.
2. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου – Όψεως
31.12.2013 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
55.233,57
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων ταμιευτηρίου συμφωνούν με τα
βιβλιάρια Ταμιευτηρίου, η ανάλυση των οποίων έχει ως εξής:
ΕΤΕ – Λογ. 181/296023-08
(δικαιούχος: Τ.Ε.Α./ Ε.Ε.Κ.Ε)
Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ευρώ
55.233,57
100.751,85
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α. Αποθεματικό κλάδου σύνταξης
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2013
€
8.906,00
Το ανωτέρω ποσό έχει σχηματισθεί από τη διάθεση αποτελεσμάτων
χρήσεως 2012 και 2013, ως ποσοστό 10% επί των εισπραχθεισών εισφορών
από τους ασφαλισμένους, συνολικού ποσού 89.060,00.
26
Σημειώνουμε τέλος, ότι το ως άνω ποσό των 89.060,00 ευρώ έχει πιστωθεί
στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει τις
εισφορές αυτές.
Β. Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2013
€
51.559,85
Το ανωτέρω ποσό έχει σχηματισθεί από τη διάθεση αποτελεσμάτων
χρήσεως 2012 και 2013, μετά το σχηματισμό του αποθεματικού κλάδου
σύνταξης.
ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2013
€
39.638,00
Το ποσό αυτό αφορά την πρόβλεψη ζημίας που θα προκύψει για το ταμείο
στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές από τους
ασφαλισμένους, δεδομένου ότι οι εισφορές δεν παρακρατούνται αυτόματα
από
τη
μισθοδοσία,
αλλά
καταβάλλονται
στη
συνέχεια
από
τους
ασφαλισμένους στο ταμείο του ΤΕΑ ΕΕΚΕ.
ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2013
€
200,00
Το ποσό αυτό αφορά παρακρατηθέντα φόρο ελευθέρων επαγγελματιών.
27
2. Πιστωτές διάφοροι
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2013
€
448,00
Το ποσό αυτό αφορά καταβολές των ασφαλισμένων στο ταμείο ποσού
220,00 ευρώ και προκαταβολές έναντι εισφορών της επομένης χρήσεως
2013 ποσού 228,00 ευρώ.
Οι προκαταβολές έναντι εισφορών της επομένης χρήσεως αναλύονται ως
εξής:
30.00.00.107
30.00.00.164
30.00.00.168
30.00.00.215
30.00.00.407
30.00.00.481
30.00.01.045
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΙΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
10,00
30,00
30,00
60,00
10,00
30,00
58,00
Ευρώ
100.751,85
28
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ι. ΕΣΟΔΑ
Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
31.12.2012 Πιστωτικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
86.010,00
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:
Καταβληθ.εισφορές κλάδου σύνταξης για Πιστ.Ατομ Λογ
5.088,20
Καταβληθ.εισφορές κλάδου σύνταξης για σχηματ. ιδ.κεφαλαίων
45.793,80
Σύνολο Καταβληθεισών Εισφορών
50.882,00
Ανείσπρακτα έσοδα εισφορών κλάδου σύνταξης
35.128,00
Σύνολο
86.010,00
Από τον έλεγχό μας στον ανωτέρω λογαριασμό προέκυψε ότι οι
εισφορές των μελών στο ταμείο Τ.Ε.Α./Ε.Ε.Κ.Ε γίνονται με την τριμηνιαία
καταβολή του ποσού 30€ (10€/μήνα).
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
61.00.00.000
61.00.00.023
61.00.06.023
61.90.01.023
61.90.06.023
62.03.02.000
62.03.02.023
62.04.03.000
ΑΜΟΙΒ&ΕΞΟΔ.ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΑΜΟΙΒ & ΕΞΟΔ.ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΕΝΟΙΚ.ΛΟΙΠ.ΕΠΙΒ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1.230,00
246,00
676,50
15.990,00
4.920,00
307,08
63,85
79,00
29
64.00.00.000
64.01.00.000
64.02.06.000
64.07.03.023
64.08.03.000
64.08.99.000
64.09.01.023
65.98.99.000
65.98.99.001
66.04.00.000
66.04.03.000
66.04.08.000
Ε.Ι.Χ(ΤΥΠ)(ΑΡΙΘ ΚΥΚΛ)
ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΓΡΑΦ.ΥΛΗ&ΛΟΙΠ.ΥΛ.ΓΡΑΦ.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΕΞΟΔ.ΔΗΜ/ΣΗΣ ΑΓΓ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ.
ΑΠΟΣΒ.ΕΞΟΠΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ
Σύνολο
30,00
2.565,38
60,00
86,47
40,90
77,80
275,93
24,00
4,09
196,99
423,00
408,77
27.705,76
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους
του Ταμείου για τη συνεργασία και τη συνδρομή τους για την ολοκλήρωση
του ελέγχου μας.
Με τιμή
ΟΙ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13851
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Μέλος της AGN International
Βλαχερνών 10, ΤΚ 15124, Αθήνα
ΑΜ ΣΟΕΛ 146
30