Έκθεση Ελέγχου 2012

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος
περιόδου 1.1.2012 – 31.12.2012
ΑΘΗΝΑ
2014
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Βλαχερνών 10, 15421, Αθήνα
email: [email protected]
τηλ: +302114111500-9
web: www.orion-audit.gr
fax: +302114111510
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014
Προς τους ασφαλισμένους
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
166 03 ΑΘΗΝΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος
περιόδου 1.1.2012 – 31.12.2012
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Εντολή – Νομιμοποίηση του ελέγχου
Ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση ελέγχου,
προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 14 του νόμου 3029/2002, το
άρθρο 14Α του Καταστατικού και το Κεφάλαιο 3 του Κανονισμού λειτουργίας
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (στο εξής Τ.Ε.Α.) των Ελεγκτών
Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (στο εξής Ε.Ε.Κ.Ε) και ανατέθηκε στην
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της 31ης Ιανουαρίου 2013. Στη συνέχεια ανατέθηκε
από την ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ο ανωτέρω έλεγχος σε
εμάς.
1
2. Αντικείμενο του ελέγχου
Το αντικείμενο του ελέγχου αυτού είναι οι οικονομικές καταστάσεις
του
Ταμείου
Επαγγελματικής
Ασφάλισης
των
Ελεγκτών
Εναέριας
Κυκλοφορίας Ελλάδος, που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης
Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
3. Σύντομο ιστορικό
Το ΤΕΑ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) εφεξής «Ταμείο».
To Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν.
3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160) και το άρθρο 12 του Ν.3385/2005 (ΦΕΚ Α' 210), και
το άρθρο 22 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α66 2010) όπως εκάστοτε ισχύουν, των
κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, από το
κοινοτικό δίκαιο που ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία και των
διατάξεων του καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής.
Το Τ.Ε.Α. δημιουργήθηκε με το Καταστατικό – αρ. 5773/28.5.2009
(ΦΕΚ 1028/29.5.2009). Στη συνέχεια το Καταστατικό τροποποιήθηκε με την
«Τροποποίηση καταστατικού» – αρ. 6108/11.1.2012 (ΦΕΚ 115/2.2.2012)
Τέλος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της
Ε.Ε.Κ.Ε. στις 30 Ιανουαρίου 2013 εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός
λειτουργίας, τα βασικότερα σημεία του οποίου είναι:
2
α) Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης
Όργανα Διοίκησης του Ταμείου σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό είναι:
α1. Η Γενική Συνέλευση,
α2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
α1) Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων είναι το ανώτατο όργανο του
Ταμείου και είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει κυρίως για τα εξής
θέματα:
α. Την ανάκληση ή παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που
ζημίωσαν το Ταμείο. Τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων του Ταμείου για τη
διεξαγωγή της σχετικής δίκης.
γ. Την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής
Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σύσταση ομοσπονδιών και ενώσεων με αυτά τα
ταμεία ή τη συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες ομοσπονδίες και ενώσεις των
ως άνω ταμείων.
δ. Την τροποποίηση του καταστατικού.
ε. Τη διάσπαση ή τη θέση σε εκκαθάριση και διάλυση του Ταμείου ή
κλάδου αυτού.
στ. Την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού και των πεπραγμένων του
Διοικητικού
Συμβουλίου, την εκλογή ελεγκτών και την απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την
προηγούμενη χρήση έναντι του Ταμείου.
3
ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών.
η) Τον τρόπο λήξης της εκκαθάρισης του Ταμείου και ειδικότερα αν θα
λήξει με τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους
του Ταμείου ή τη μεταβίβαση του ενεργητικού του Ταμείου σε άλλο Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης.
α2) Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 30ης
Νοεμβρίου 2010, ως εξής:
Πρόεδρος
: Κωνσταντόπουλος Ν.
Αντιπρόεδρος
: Ψυχογιός Ι.
Γενικός Γραμματέας
: Κούλη Ι.
Οικονομικός Γραμματέας
: Γραφάκος Δ.
Μέλος
: Κατσούρα Χ.
Μέλος
: Κοκορέτσης Γ.
Μέλος
: Μέτος Σ.
Βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού, αλλά και του άρθρου 9 του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Τ.Ε.Α. – Ε.Ε.Κ.Ε γίνεται εκλογή Δ.Σ.
ανά τετραετία.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον
κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές
του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί το Διοικητικό
Συμβούλιο προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ελέγχει την σύνταξη των
πρακτικών.
Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και όλη την
αλληλογραφία
και
τα
λοιπά
έγγραφα
του
Ταμείου.
Συνυπογράφει
υποχρεωτικά επίσης με τον Γεν. Γραμματέα και τον Οικονομικό Γραμματέα τα
εντάλματα πληρωμών, δαπανών, αποδείξεις εισπράξεως, τα γραμμάτια
εισπράξεως των εισφορών των μετόχων και όλα τα παραστατικά έγγραφα
4
των χρημάτων συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., και τα μηνιαία ισοζύγια και
τον ετήσιο ισολογισμό του Ταμείου.
Μπορεί να αναθέτει στον αναπληρωτή του την άσκηση μέρους από τα
καθήκοντα του.
Επίσης ο Πρόεδρος μαζί με τον Οικονομικό Γραμματέα και τον Γενικό
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ανοίγει και κινεί τους τραπεζικούς και
λοιπούς λογαριασμούς και συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα (π.χ.
εξουσιοδοτήσεις κλπ.), μέσω των οποίων αναθέτουν σε συγκεκριμένο μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου όπως πραγματοποιήσει συγκεκριμένη υπηρεσία
ή εντολή, για κάθε μορφή συναλλαγής που έχει το Ταμείο με Τράπεζες και
θυγατρικές Εταιρίες αυτών.
Τέλος ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
ή σε ειδικές επιτροπές που σχηματίζονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου τις μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών
προτάσεων πάνω σε αυτές. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται
αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί και δεσμεύει
απεριόριστα το Ταμείο για οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο
είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του:
Εκπροσωπεί το Ταμείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού
κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου
και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή
Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου,
κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας του Ταμείου,
επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3029/2002
και της
ισχύουσας νομοθεσίας γενικά.
Ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κατά περίπτωση, για ορισμένου
είδους πράξεις, ένα ή περισσότερα μέλη του για εκπροσώπηση του Ταμείου.
Ο Αντιπρόεδρος εκτός από την αναπλήρωση του Προέδρου, μελετά και
καταρτίζει τα προγράμματα δράσεως του Ταμείου περί των οποίων
5
συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. Μεριμνά για την συγκρότηση
ειδικών επιτροπών μελέτης και προγραμματισμού.
Ο Γενικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και της
σύνταξης των εγγράφων του Ταμείου που απευθύνονται μέσα και έξω από
αυτό, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, καθώς επίσης και της
τήρησης
των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,
Διοικητικού
Συμβουλίου του μητρώου μελών κλπ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην
σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά του.
Κρατάει τη σφραγίδα του Ταμείου, τηρεί το αρχείο του και είναι υπεύθυνος
για την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση της εργασίας στα Γραφεία του
Ταμείου.
Συνυπογράφει υποχρεωτικά με τον Πρόεδρο και τον Οικονομικό Γραμματέα
τα εντάλματα του Ταμείου και κάθε παραστατικό έγγραφο χρημάτων,
συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο
ισολογισμό του Ταμείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα από μέλη του
ως αναπληρωτή του Γεν. Γραμματέα για τις περιπτώσεις που αυτός θα
απουσιάζει ή θα κωλύεται.
Ο Οικονομικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της διαχειρίσεως των
οικονομικών του Ταμείου συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γεν.
Γραμματέα και συντάσσει εκθέσεις για όλη την πορεία των οικονομικών του
Ταμείου όπως και εισηγήσεις και προτάσεις για κάθε επί μέρους οικονομικό
θέμα.
Κάνει τις πληρωμές και εισπράττει όλα τα έσοδα από οπουδήποτε
προέρχονται, εκδίδει και υπογράφει τα οικεία εντάλματα πληρωμών και
γραμμάτια είσπραξης, τα οποία συνυπογράφονται υποχρεωτικά κατά την
έκδοσή τους από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Καταθέτει
σε Τράπεζες, ταμιευτήρια κλπ,
χρήματα,
χρεόγραφα
και
αναλαμβάνει από αυτά τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Ταμείου, εκδίδοντας για αυτό τις σχετικές αποδείξεις,
συνυπογεγραμμένες από τον ίδιο, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Γεν.
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση όμως το
6
αντίστοιχο ποσό να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ασφαλίσιμου μισθού που
αντιστοιχεί στην, κατά την στιγμή πληρωμής των λειτουργικών αναγκών,
ανώτατη κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Οικονομικός Γραμματέας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον
Γεν. Γραμματέα τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, και τους
οποίους υπογράφει υποχρεωτικά.
Ο ετήσιος ισολογισμός μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο θα
υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Οικονομικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και
τον Γενικό Γραμματέα του Ταμείου.
Ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος:
(α) να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία και τα υπόλοιπα παραστατικά της
Οικονομικής διαχείρισης,
(β) να θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, της Γεν.
Συνέλευσης των Ασφαλισμένων της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ταμείου,
ως και οποιουδήποτε μετόχου του Ταμείου την έκθεση των ορκωτών
ελεγκτών που έχουν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο της
ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου, και κάθε σχετικό στοιχείο που
αφορά στην Οικονομική Διαχείριση του Ταμείου.
Τέλος σαφηνίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να
ορίζει ένα από τα μέλη του , ως Αναπληρωτή του Οικονομικού Γραμματέα,
για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται.
Τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου
φυλάσσονται
σε
συγκεκριμένο
ασφαλή
χώρο
από
τον
Οικονομικό
Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος επίσης και για την ασφαλή φύλαξη
όλων των στοιχείων και γενικά κάθε δικαιολογητικού που αφορά οικονομικά
θέματα. Επίσης ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος και για την
αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία
των Υπηρεσιών (π.χ. οικονομικών κλπ.) του Ταμείου. Ο Οικονομικός
Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων και τους κάθε μορφής τίτλους των επενδύσεων των αποθεματικών
Ταμείου.
7
β) Ασφαλισμένοι του ταμείου
1. Δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι
δικαιούχοι παροχών, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο καταστατικό
για κάθε μία κατηγορία από αυτούς και ανά κλάδο ασφάλισης.
2. Η ασφάλιση στο Ταμείο είναι προαιρετική.
3. Οι άμεσα ασφαλισμένοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε όλους τους κλάδους
ασφάλισης. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι ασφαλίζονται μόνο στο κλάδο Υγείας.
Οι δικαιούχοι παροχών ασφαλίζονται προαιρετικά μόνο στους κλάδους
υγείας ή/και σύνταξης.
Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας οι παρακάτω όροι σημαίνουν
αντίστοιχα:
α) «Άμεσα ασφαλισμένοι», τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας και ανήκουν στον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας κατά την ίδρυση του παρόντος και εφεξής. Οι άμεσα
ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται από την Υπηρεσία, αναφέρονται και
σαν «Συνταξιούχοι».
β) «Έμμεσα ασφαλισμένοι», τα πρόσωπα που εξαρτώνται από τους άμεσα
ασφαλισμένους και από τους δικαιούχους παροχών και συγκεκριμένα ο/η
σύζυγος και τα ανύπαντρα τέκνα τους ηλι
κίας άνω του 1 έτους έως 28 ετών με βάση το ημερολογιακό έτος.
γ) «Δικαιούχοι παροχών», οι κατά την ίδρυση του παρόντος ταμείου
συνταξιούχοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
γ) Πόροι του Τ.Ε.Α.
Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός ορίζουν ως πόρους
του Ταμείου:
α. Τις εισφορές όλων των ασφαλισμένων, τακτικές και έκτακτες.
β. Τα δικαιώματα εγγραφής των ασφαλισμένων του
8
γ. Οι εκ μέρους των πρώην μετόχων των κεφαλαίων αλληλοβοήθειας
ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ καταθέσεις στο Ταμείο των
ποσών που τους αναλογούν από την επιστροφή των εισφορών τους ως
μέτοχοι των φορέων ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑ, κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 71 του καταστατικού.
Τα ανωτέρω αυτά ποσά κατανέμονται κατά μέγιστο ποσόν σε περίπτωση
που προσχωρήσουν όλα τα μέλη του ΚΕΑ/ΕΕΕΚΕ
ως ακολούθως:
50.000,00 ευρώ στον Κλάδο Πρόνοιας, 50.000,00 ευρώ στον Κλάδο
αλληλεγγύης, 1,4 εκ. ευρώ στον Κλάδο Υγείας και τυχόν εναπομείναντα
ποσά αποδίδονται στον κλάδο εφάπαξ.
δ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του ταμείου
ε. κάθε είδους δωρεές προς το Ταμείο
στ. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Οι εισφορές των άμεσα ασφαλισμένων υπολογίζονται ως εξής:
Α) ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, κάθε άμεσα ασφαλισμένος
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου εισφορά κάθε
ημερολογιακό μήνα.
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ισούται με το 0,90% του ασφαλίσιμου
μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική
κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Β) ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού κάθε άμεσα ασφαλισμένος
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου μηνιαία
εισφορά ποσοστού 0,14% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί
υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
9
Γ) ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Καταστατικού οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι
δικαιούχοι παροχών καταβάλλουν εισφορές ως ακολούθως:
1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους, τους δικαιούχους παροχών και
συζύγους (έμμεσα ασφαλισμένους) αυτών, έως την ηλικία των 70
ετών: μηνιαία εισφορά ποσοστού 1,44% επί του ασφαλίσιμου μισθού,
που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική
κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Για τους άμεσα ασφαλισμένους, τους δικαιούχους παροχών και
συζύγους (έμμεσα ασφαλισμένους) αυτών, από την ηλικία 70 ετών και
άνω: αρχικά μηνιαία εισφορά ποσοστού 1,64% επί του ασφαλίσιμου
μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη
ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μετά την πρώτη διαχειριστική
χρήση το ύψος της μηνιαίας εισφοράς αυτών θα υπολογίζεται με βάση
την ετήσια αναλογιστική μελέτη. Το ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να
είναι λιγότερο από 1,64% της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑΕΤΑΜ.
3. Για
κάθε
τέκνο:
μηνιαία
εισφορά
ποσοστού
0,50%
επί
του
ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε
ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Δ) ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού, κάθε άμεσα ασφαλισμένος
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου μηνιαία
εισφορά ποσοστού 0,1% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί
υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ε) ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 του Καταστατικού, κάθε άμεσα ασφαλισμένος
και δικαιούχος παροχών υπό τις αναφερόμενες στο άρθρο 66 προϋποθέσεις
υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Σύνταξης του Ταμείου εισφορά κάθε
10
ημερολογιακό μήνα, μέχρι τη συνταξιοδότησή του από το Κλάδο Σύνταξης,
ποσοστό 0,43% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά
στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ το Διοικητικό
Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις εισφορές.
Το ύψος των ανωτέρω ποσοστών για όλους τους κλάδους ασφάλισης,
τροποποιείται μόνο με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
περί τροποποιήσεως γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
Σημειώνουμε τέλος, ότι η Γ.Σ. της 30ης Ιανουαρίου 2013 ενέκρινε τη
διατήρηση της εισφοράς στα 10 €.
Στην ίδια γενική συνέλευση αναφέρθηκε ως έναρξη είσπραξης των εισφορών
ή 1η Ιουλίου 2012.
δ) Σκοποί του Τ.Ε.Α
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους άμεσα και έμμεσα
ασφαλισμένους
και
στους
δικαιούχους
παροχών
συμπληρωματικής
ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική
κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του
γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της
συμπληρωματικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής κατά τα οριζόμενα
ειδικότερα στο καταστατικό και στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας.
ε) Όργανα ελέγχου
Σύμφωνα με το Καταστατικό, αλλά και τον εσωτερικό κανονισμό, όργανα
ελέγχου είναι:
α. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
β. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
11
γ. Οι αναλογιστές
Σημειώνουμε ότι στον εσωτερικό κανονισμό, σχετικά με τα όργανα ελέγχου
αναφέρονται τα εξής:
Ο έλεγχος και η εποπτεία διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται
στην εκάστοτε Ελεγκτική Επιτροπή. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από
τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές και εκλέγεται μαζί με το
Διοικητικό Συμβούλιο για τέσσερα έτη.
Εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαιούται να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του Ταμείου και να τα ζητάει
οποτεδήποτε.
Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου
την οποία υποβάλλει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η Ελεγκτική
Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, η οποία
πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συνέρχεται
και εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική
Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μεν, ανά τρίμηνο, έκτακτα δε όποτε θεωρήσει
αυτό αναγκαίο.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
με τους αναπληρωτές τους από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του
Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις οικονομικές
καταστάσεις του Ταμείου, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία που διέπει το
λειτούργημά τους και υποβάλλουν σχετική έκθεση ελέγχου προς τη Γενική
Συνέλευση.
Από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Δ.Ε. 311/2.3.2012 του Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε
προέκυψε ότι έγινε εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής, μέλη της οποίας είναι:

Νεονάκης Μανόλης

Κατσαρός Φραγκίσκος

Κάτσουλα Κωνσταντίνα
12
Σύμφωνα με το Κεφ. 3 του κανονισμού, τα όργανα ελέγχου της οικονομικής
διαχείρισης του Τ.Ε.Α. είναι η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται
μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών της Ε.Ε.Κ.Ε Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ζητεί τον διορισμό
Ορκωτού Ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
και την υποβολή της σχετικής έκθεσης ελέγχου στην Εθνική Αναλογιστική
Αρχή.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των ειδικών παρατηρήσεων, σημειώσεων και υποδείξεων για τους επιμέρους λογαριασμούς,
θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για την
οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Τ.Ε.Α.:
1. Οι εισφορές των μελών του Τ.Ε.Α. κατατίθενται σε λογαριασμό
Ταμιευτηρίου που έχει ανοιχτεί στο υποκατάστημα Σουρμένων της Ε.Τ.Ε. 181/296023-08.
2. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθ.
1118148/936/0015/26.11.1992 (Ερμηνευτική του Κ.Β.Σ.) Άρθρο 2 παρ. 3 και
παρ. 3.1 τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα για να χαρακτηριστούν ως μη κερδοσκοπικά θα πρέπει αυτό να
κριθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Μας δόθηκε από το λογιστήριο του Τ.Ε.Α./Ε.Ε.Κ.Ε Υπ’αριθμ.191
βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. Αργυρουπόλεως που αφορά έναρξη εργασιών μη
φυσικού προσώπου και αναφέρεται στο Ε.Ε.Κ.Ε: “ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 60, παράγραφος α4 προβλέπεται ότι «Από
την εκάστοτε τακτική μηνιαία εισφορά κάθε μέλους, ποσοστό 90% διατίθεται
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κλάδου Σύνταξης».
13
Εκτιμούμε ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μεγάλο σε σχέση με τις λειτουργικές
δαπάνες του Ταμείου, όπως άλλωστε προκύπτει και από τα δύο πρώτα έτη
λειτουργίας του Ταμείου. Συνεπώς, σε περίπτωση που δεν ανατραπεί η
πορεία των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου, προτείνουμε την τροποποίηση
του καταστατικού του Ταμείου και την διάθεση των επιπλέον πόρων για
άλλους σκοπούς.
4. Διενεργηθείς έλεγχος
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.)-ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω
οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.)ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση έχει
την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων
σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη
διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην
κρίση του ελεγκτή
14
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται
με την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων του Ταμείου, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Ταμείου. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν
και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.)-ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ κατά την
31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων:
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις.
5. Έλεγχος - Ανάλυση των λογαριασμών των
Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Απαιτήσεις – Μηνιαίες Εισφορές Μελών
31.12.2012 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
28.844,00
15
Το ανωτέρω ποσό αφορά ανείσπρακτες εισφορές για τα μέλη:
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΤΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΕΣ
2012
ΑΡ ΜΕΛΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΝΕΡΓΟΙ
572
33.760,00
11.376,00
22.384,00
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
145
8.700,00
2.240,00
6.460,00
ΣΥΝΟΛΟ
717
42.460,00
13.616,00
28.844,00
Ανάλυση υπολοίπου:
Κωδικός
Περιγραφή
Νέο Υπόλοιπο
30.00.00.002
ΑΒΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
60,00
30.00.00.004
ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
60,00
30.00.00.005
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30,00
30.00.00.006
ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ
30,00
30.00.00.008
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.009
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.010
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ
30,00
30.00.00.011
ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30,00
30.00.00.012
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.013
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.014
ΑΛΕΞΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
30,00
30.00.00.015
ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.016
ΑΜΩΡΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
60,00
30.00.00.017
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ
20,00
30.00.00.018
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
30,00
30.00.00.019
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
30,00
30.00.00.021
ΑΝΤΥΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
30,00
30.00.00.023
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30,00
30.00.00.024
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.025
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
60,00
30.00.00.026
ΑΡΓΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
30,00
16
30.00.00.027
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.028
ΑΡΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ
60,00
30.00.00.029
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
50,00
30.00.00.030
ΑΡΣΛΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
20,00
30.00.00.031
ΑΡΧΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
60,00
30.00.00.032
ΑΣΛΑΝΗ ΜΑΡΘΑ
60,00
30.00.00.034
ΑΤΟΥΝ ΧΑΙΜ
60,00
30.00.00.035
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30,00
30.00.00.036
ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
30,00
30.00.00.037
ΑΪΛΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.038
ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
60,00
30.00.00.040
ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
20,00
30.00.00.041
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.042
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΛΟΥΚΙΑ
60,00
30.00.00.043
ΒΑΡΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
50,00
30.00.00.044
ΒΑΡΕΛΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
50,00
30.00.00.045
ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.046
ΒΑΣΑΡΔΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
30,00
30.00.00.047
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.048
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.049
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.050
ΒΕΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
60,00
30.00.00.051
ΒΕΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-
30,00
30.00.00.052
ΒΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.053
ΒΙΡΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30,00
30.00.00.054
ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-
30,00
30.00.00.055
ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.056
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.057
ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
30.00.00.058
ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
60,00
30.00.00.059
ΒΡΑΧΩΡΙΤΗ ΑΡΣΙΝΟΗ
40,00
30.00.00.060
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
30.00.00.061
ΓΑΙΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
30,00
30.00.00.062
ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
17
30.00.00.063
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20,00
30.00.00.064
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
60,00
30.00.00.065
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
60,00
30.00.00.066
ΓΕΩΡΓΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
60,00
30.00.00.067
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.068
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
30,00
30.00.00.071
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
20,00
30.00.00.072
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.074
ΓΙΟΥΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
60,00
30.00.00.075
ΓΚΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.076
ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
30,00
30.00.00.077
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.078
ΓΚΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.079
ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
30.00.00.080
ΓΚΟΥΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.081
ΓΛΙΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
30,00
30.00.00.083
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
30,00
30.00.00.084
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.085
ΓΟΥΡΔΟΥΠΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
60,00
30.00.00.086
ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΡΙΑ
50,00
30.00.00.087
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.088
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΝΙΟΒΗ
30,00
30.00.00.089
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30,00
30.00.00.090
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.092
ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.093
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.094
ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.095
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30,00
30.00.00.096
ΔΕΜΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
60,00
30.00.00.097
ΔΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.098
ΔΕΣΑΛΕΡΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
30,00
30.00.00.099
ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
60,00
30.00.00.100
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.101
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
18
30.00.00.102
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.103
ΔΙΑΚΑΚΗ ΖΩΗ
60,00
30.00.00.104
ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
60,00
30.00.00.106
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.108
ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
60,00
30.00.00.109
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
60,00
30.00.00.110
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.111
ΔΡΑΒΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
30.00.00.113
ΔΡΥΛΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.114
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
30,00
30.00.00.115
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
60,00
30.00.00.116
ΖΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.117
ΖΑΒΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.118
ΖΑΝΤΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30,00
30.00.00.119
ΖΑΡΚΑΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
60,00
30.00.00.120
ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ
30,00
30.00.00.121
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.122
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
60,00
30.00.00.124
ΖΑΧΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.00.125
ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30,00
30.00.00.126
ΖΟΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
60,00
30.00.00.127
ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.128
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
60,00
30.00.00.129
ΘΡΑΨΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
30,00
30.00.00.130
ΙΝΙΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
60,00
30.00.00.132
ΚΑΒΒΑΘΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.133
ΚΑΖΑΖΑΚΗ ΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.134
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
30,00
30.00.00.135
ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.136
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
30,00
30.00.00.138
ΚΑΛΕΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.139
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ ΑΓΝΗ
60,00
30.00.00.140
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.141
ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
60,00
19
30.00.00.142
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.143
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.144
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
50,00
30.00.00.145
ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
60,00
30.00.00.146
ΚΑΜΠΙΤΗ ΣΟΦΙΑ
30,00
30.00.00.148
ΚΑΝΔΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
60,00
30.00.00.151
ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
30,00
30.00.00.152
ΚΑΝΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
30,00
30.00.00.153
ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.154
ΚΑΠΑΡΤΗ ΝΙΝΑ
30,00
30.00.00.155
ΚΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
60,00
30.00.00.156
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.157
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.158
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
30,00
30.00.00.159
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
30,00
30.00.00.160
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
60,00
30.00.00.161
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
60,00
30.00.00.162
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
60,00
30.00.00.163
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30,00
30.00.00.165
ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.166
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
30,00
30.00.00.167
ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΗ-ΡΑΠΤΗ
30,00
30.00.00.169
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
30,00
30.00.00.170
ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΑΚΗΣ
60,00
30.00.00.171
ΚΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
60,00
30.00.00.172
ΚΑΡΠΟΥΖΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30,00
30.00.00.173
ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.174
ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
60,00
30.00.00.175
ΚΑΡΤΣΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
60,00
30.00.00.176
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
30,00
30.00.00.177
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.178
ΚΑΤΑΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.179
ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.180
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
30,00
20
30.00.00.181
ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
60,00
30.00.00.182
ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ
60,00
30.00.00.184
ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
60,00
30.00.00.186
ΚΛΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
30,00
30.00.00.187
ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.188
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50,00
30.00.00.189
ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
50,00
30.00.00.190
ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.192
ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
30,00
30.00.00.193
ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
60,00
30.00.00.194
ΚΟΛΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30,00
30.00.00.195
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ
20,00
30.00.00.196
ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
60,00
30.00.00.197
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
30,00
30.00.00.198
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.00.201
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
30,00
30.00.00.202
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ
30,00
30.00.00.203
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
60,00
30.00.00.204
ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.205
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
60,00
30.00.00.207
ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
60,00
30.00.00.208
ΚΟΤΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30,00
30.00.00.209
ΚΟΤΣΑΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.211
ΚΟΥΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.212
ΚΟΥΒΑΡΙΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.213
ΚΟΥΒΕΡΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
30.00.00.214
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.216
ΚΟΥΛΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ
30,00
30.00.00.218
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
30,00
30.00.00.219
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
30,00
30.00.00.221
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.222
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ
50,00
30.00.00.223
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
60,00
30.00.00.224
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΝΙΔΟΥ
60,00
21
30.00.00.225
ΚΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ
60,00
30.00.00.226
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.00.227
ΚΟΥΡΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-
30,00
30.00.00.230
ΚΟΥΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
50,00
30.00.00.231
ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΘΗΝΑ
30,00
30.00.00.232
ΚΟΥΤΟΥΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30,00
30.00.00.233
ΚΟΥΤΡΕΛΛΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
60,00
30.00.00.234
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
60,00
30.00.00.237
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
30,00
30.00.00.238
ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
60,00
30.00.00.239
ΚΡΑΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
30,00
30.00.00.240
ΚΡΑΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
60,00
30.00.00.241
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
60,00
30.00.00.242
ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ
30,00
30.00.00.243
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
60,00
30.00.00.244
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-
60,00
30.00.00.245
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.246
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.248
ΚΩΣΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
60,00
30.00.00.249
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00
30.00.00.250
ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
50,00
30.00.00.251
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
60,00
30.00.00.252
ΛΑΒΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30,00
30.00.00.253
ΛΑΓΚΟΥΒΑΡΔΟΥ ΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.254
ΛΑΖΑΡΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
30,00
30.00.00.255
ΛΑΖΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
60,00
30.00.00.256
ΛΑΙΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
30,00
30.00.00.260
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.00.261
ΛΕΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
60,00
30.00.00.262
ΛΕΚΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
30,00
30.00.00.263
ΛΕΜΟΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
60,00
30.00.00.264
ΛΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
60,00
30.00.00.266
ΛΟΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60,00
30.00.00.267
ΛΟΥΡΑΝΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
30,00
22
30.00.00.268
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.269
ΜΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.00.270
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΦΛΩΡΑ
60,00
30.00.00.271
ΜΑΓΚΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.272
ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.00.273
ΜΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20,00
30.00.00.274
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.275
ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.276
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.277
ΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
20,00
30.00.00.278
ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.00.279
ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.00.280
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
30.00.00.281
ΜΑΝΔΡΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.282
ΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.284
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
30,00
30.00.00.285
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
60,00
30.00.00.286
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
60,00
30.00.00.287
ΜΑΝΩΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
60,00
30.00.00.288
ΜΑΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.289
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.290
ΜΑΡΓΕΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
30,00
30.00.00.291
ΜΑΡΓΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
30,00
30.00.00.292
ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.293
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
30,00
30.00.00.295
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ
30,00
30.00.00.296
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
60,00
30.00.00.297
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
60,00
30.00.00.298
ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
60,00
30.00.00.299
ΜΕΡΜΗΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-
60,00
30.00.00.300
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
60,00
30.00.00.301
ΜΕΣΘΕΝΑΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
30,00
30.00.00.303
ΜΕΤΣΙΟΥ ΑΙΓΛΗ
60,00
30.00.00.304
ΜΗΛΙΓΚΟΥ ΘΕΩΝΗ
60,00
23
30.00.00.305
ΜΗΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.306
ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
60,00
30.00.00.308
ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.309
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
60,00
30.00.00.310
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
30,00
30.00.00.311
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.313
ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ
30,00
30.00.00.314
ΜΟΥΚΟΥΦΤΣΗ ΘΕΚΛΑ
60,00
30.00.00.315
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΡΟΗΛ
60,00
30.00.00.316
ΜΠΑΖΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
30,00
30.00.00.317
ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.319
ΜΠΑΡΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
60,00
30.00.00.320
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.321
ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
30,00
30.00.00.322
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
60,00
30.00.00.323
ΜΠΕΤΧΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.324
ΜΠΗΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
50,00
30.00.00.325
ΜΠΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.326
ΜΠΟΚΟΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.327
ΜΠΟΥΓΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50,00
30.00.00.328
ΜΠΟΥΘΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.330
ΝΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.331
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ
60,00
30.00.00.332
ΝΙΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.334
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.335
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ
30,00
30.00.00.336
ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30,00
30.00.00.337
ΝΤΡΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.338
ΞΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
30,00
30.00.00.340
ΞΥΡΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.341
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.342
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΥΡΩΝ
30,00
30.00.00.343
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.344
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
60,00
24
30.00.00.345
ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00
30.00.00.346
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
30,00
30.00.00.348
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.350
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.351
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
60,00
30.00.00.352
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.353
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.354
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.356
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
50,00
30.00.00.357
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
60,00
30.00.00.358
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.00.359
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
60,00
30.00.00.360
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
60,00
30.00.00.361
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.362
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.363
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
50,00
30.00.00.364
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
30,00
30.00.00.365
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-
30,00
30.00.00.366
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.368
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.369
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
30.00.00.370
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
30,00
30.00.00.371
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΚΕΣ
60,00
30.00.00.372
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
60,00
30.00.00.373
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.374
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ
30,00
30.00.00.375
ΠΑΠΑΤΖΙΤΖΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
60,00
30.00.00.376
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
30,00
30.00.00.377
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.378
ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.379
ΠΑΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
60,00
30.00.00.380
ΠΑΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00
30.00.00.381
ΠΑΤΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
30,00
30.00.00.382
ΠΑΦΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
50,00
25
30.00.00.383
ΠΕΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ-
60,00
30.00.00.384
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
34,00
30.00.00.385
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.386
ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ
30,00
30.00.00.388
ΠΕΤΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
30,00
30.00.00.389
ΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.390
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.391
ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.393
ΠΙΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60,00
30.00.00.394
ΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.396
ΠΟΘΟΥ ΣΟΦΙΑ
30,00
30.00.00.397
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
40,00
30.00.00.398
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30,00
30.00.00.399
ΠΟΝΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
30,00
30.00.00.400
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.401
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.402
ΠΟΥΛΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
60,00
30.00.00.403
ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.404
ΠΟΥΛΙΜΕΝΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
20,00
30.00.00.405
ΠΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.406
ΠΡΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
30,00
30.00.00.407
ΠΡΟΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20,00
30.00.00.408
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.409
ΡΕΤΣΟΥ ΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.410
ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ ΠΛΟΥΤΙΝΗ
60,00
30.00.00.411
ΡΟΚΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.412
ΡΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
60,00
30.00.00.413
ΡΟΥΦΙΚΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
60,00
30.00.00.414
ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
30,00
30.00.00.415
ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
30,00
30.00.00.416
ΣΑΓΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30,00
30.00.00.418
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.419
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
60,00
30.00.00.420
ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
26
30.00.00.421
ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.00.422
ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
30,00
30.00.00.423
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.424
ΣΕΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.00.425
ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.00.426
ΣΕΡΠΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
20,00
30.00.00.427
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.429
ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.00.430
ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60,00
30.00.00.431
ΣΙΟΥΜΗ ΦΑΝΟΥΡΙΑ
30,00
30.00.00.433
ΣΚΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙA
60,00
30.00.00.434
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΠΟΘΕΙΝΗ
60,00
30.00.00.435
ΣΟΥΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
30,00
30.00.00.436
ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
50,00
30.00.00.437
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.439
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
60,00
30.00.00.441
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΛΟΥΙΖΑ
30,00
30.00.00.442
ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
30,00
30.00.00.443
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ
60,00
30.00.00.444
ΣΤΑΡΟΥΔΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
60,00
30.00.00.445
ΣΤΑΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.00.446
ΣΤΑΥΡΑΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
30,00
30.00.00.448
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
30,00
30.00.00.449
ΣΤΑΦΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.450
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
60,00
30.00.00.451
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60,00
30.00.00.452
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
30,00
30.00.00.453
ΣΤΕΦΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
30,00
30.00.00.454
ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30,00
30.00.00.455
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.456
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ
30,00
30.00.00.457
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.458
ΣΥΡΙΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
30,00
30.00.00.459
ΣΥΡΙΓΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
30,00
27
30.00.00.460
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
30,00
30.00.00.461
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.462
ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.463
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
50,00
30.00.00.464
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.00.465
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30,00
30.00.00.466
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
60,00
30.00.00.467
ΤΑΝΙΣΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
60,00
30.00.00.468
ΤΑΝΙΣΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
60,00
30.00.00.469
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
60,00
30.00.00.470
ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.472
ΤΖΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.00.473
ΤΖΕΛΕΠΗ ΕΛΕΣΑ
60,00
30.00.00.475
ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.00.476
ΤΖΙΡΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
60,00
30.00.00.477
ΤΖΙΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
60,00
30.00.00.478
ΤΖΟΒΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
30,00
30.00.00.479
ΤΖΟΒΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
30,00
30.00.00.480
ΤΖΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
60,00
30.00.00.482
ΤΖΩΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
60,00
30.00.00.483
ΤΙΤΑΚΗΣ-ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ
30,00
30.00.00.484
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
60,00
30.00.00.485
ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
30,00
30.00.00.486
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ
60,00
30.00.00.488
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.489
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.00.490
ΤΡΙΜΠΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.00.491
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.492
ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
60,00
30.00.00.493
ΤΣΑΚΑΡΕΛΙΔΟΥ
30,00
30.00.00.495
ΤΣΑΝΙΚΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
60,00
30.00.00.496
ΤΣΑΠΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
60,00
30.00.00.497
ΤΣΑΡΑΜΥΡΣΗ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.00.498
ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
30,00
28
30.00.00.500
ΤΣΕΛΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
60,00
30.00.00.501
ΤΣΕΡΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
30,00
30.00.00.502
ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
30,00
30.00.00.503
ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
30,00
30.00.00.504
ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
60,00
30.00.00.505
ΤΣΙΚΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.506
ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00
30.00.00.507
ΤΣΙΠΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
60,00
30.00.00.508
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.00.509
ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.00.510
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
30,00
30.00.00.512
ΤΥΡΟΠΩΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
30,00
30.00.00.514
ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
60,00
30.00.00.515
ΦΑΡΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.516
ΦΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
30,00
30.00.00.517
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
20,00
30.00.00.519
ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
60,00
30.00.00.520
ΦΩΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
60,00
30.00.00.521
ΦΩΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
50,00
30.00.00.522
ΧΑΙΓΚΕΛ ΜΑΡΙΟΝ-ΕΛΣΑ
60,00
30.00.00.524
ΧΑΡΑΜΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
30,00
30.00.00.525
ΧΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50,00
30.00.00.526
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30,00
30.00.00.529
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ
30,00
30.00.00.531
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
50,00
30.00.00.532
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
60,00
30.00.00.533
ΧΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.00.534
ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30,00
30.00.00.535
ΧΟΥΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
50,00
30.00.00.536
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.00.537
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.00.538
ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
60,00
30.00.00.539
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
30,00
30.00.00.540
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
30,00
29
30.00.00.541
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.00.542
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
30,00
30.00.00.543
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ
30,00
30.00.00.544
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
60,00
30.00.00.545
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
60,00
30.00.00.546
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.547
ΨΑΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-
60,00
30.00.00.548
ΨΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20,00
30.00.00.549
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
60,00
30.00.00.551
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
20,00
30.00.00.552
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.553
ΚΑΛΛΙΟΥΔΑΚΗΣ
60,00
30.00.00.554
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.00.556
ΔΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.00.557
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΘΗ
50,00
30.00.00.558
ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
50,00
30.00.00.559
ΠΡΙΟΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
60,00
30.00.00.560
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
50,00
30.00.00.561
ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
50,00
30.00.00.562
ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50,00
30.00.00.563
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
50,00
30.00.00.564
ΣΥΡΡΟΘΑΝΑΣΗ ΟΛΓΑ
50,00
30.00.00.565
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50,00
30.00.00.566
ΚΙΜΩΛΙΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
50,00
30.00.00.567
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.00.568
ΚΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
50,00
30.00.00.569
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50,00
30.00.00.570
ΑΝΘΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
50,00
30.00.00.571
ΚΟΛΑΓΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
50,00
30.00.00.572
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΟΦΙΑ
50,00
30.00.00.573
ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
50,00
30.00.00.574
ΤΖΑΦΕΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
50,00
30.00.00.575
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
50,00
30.00.00.576
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
50,00
30
30.00.01.001
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
30,00
30.00.01.002
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.01.005
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
60,00
30.00.01.006
ΒΑΓΕΝΑ ΛΥΔΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
60,00
30.00.01.007
ΒΑΙΡΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
60,00
30.00.01.008
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΒΙΤΣ
60,00
30.00.01.009
ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
60,00
30.00.01.010
ΓΑΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.01.011
ΓΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60,00
30.00.01.012
ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30,00
30.00.01.013
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
60,00
30.00.01.014
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
60,00
30.00.01.015
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.01.016
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.017
ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
30,00
30.00.01.018
ΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.019
ΓΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.020
ΓΡΙΜΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
60,00
30.00.01.022
ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
60,00
30.00.01.023
ΔΑΜΑΛΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
60,00
30.00.01.024
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
60,00
30.00.01.025
ΔΗΜΑ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
60,00
30.00.01.026
ΔΗΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
60,00
30.00.01.027
ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
60,00
30.00.01.028
ΔΡΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.029
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ
30,00
30.00.01.030
ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.035
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
60,00
30.00.01.036
ΚΑΜΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
60,00
30.00.01.037
ΚΑΠΕΛΑΡΙΔΗ ΑΘΗΝΑ
60,00
30.00.01.038
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.01.039
ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-
60,00
30.00.01.040
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60,00
30.00.01.041
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
31
30.00.01.042
ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.01.043
ΚΑΡΥΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.045
ΚΙΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60,00
30.00.01.046
ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΔ-ΟΔΥΣ
60,00
30.00.01.047
ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.048
ΚΟΛΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.049
ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
60,00
30.00.01.051
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
60,00
30.00.01.052
ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
30,00
30.00.01.053
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ
60,00
30.00.01.054
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.056
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.01.057
ΚΩΣΤΑΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
60,00
30.00.01.058
ΛΑΜΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
30,00
30.00.01.060
ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
60,00
30.00.01.061
ΛΙΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.01.064
ΜΑΥΡΗΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
60,00
30.00.01.065
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ-ΜΠΛΑΚ
60,00
30.00.01.066
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
60,00
30.00.01.067
ΜΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.01.068
ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.069
ΜΙΚΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
30,00
30.00.01.070
ΜΙΣΙΤΖΗΣ ΣΟΛΩΝ-
60,00
30.00.01.072
ΜΟΥΡΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.073
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
60,00
30.00.01.074
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
60,00
30.00.01.077
ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
60,00
30.00.01.078
ΝΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
60,00
30.00.01.080
ΝΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.01.081
ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
60,00
30.00.01.082
ΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.084
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.085
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ
60,00
30.00.01.088
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
30,00
32
30.00.01.089
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
60,00
30.00.01.090
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
60,00
30.00.01.091
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.092
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
60,00
30.00.01.093
ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.01.094
ΠΑΡΛΑΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
60,00
30.00.01.095
ΠΑΡΛΑΠΑΣ ΔΑΜΩΝ-
60,00
30.00.01.098
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.01.099
ΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60,00
30.00.01.100
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
60,00
30.00.01.102
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30,00
30.00.01.103
ΠΟΥΦΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
60,00
30.00.01.104
ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
30,00
30.00.01.106
ΡΙΖΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ
60,00
30.00.01.107
ΡΟΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.108
ΡΟΖΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
30,00
30.00.01.110
ΣΑΓΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.01.111
ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.112
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.01.113
ΣΤΑΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
60,00
30.00.01.114
ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60,00
30.00.01.115
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
60,00
30.00.01.116
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30,00
30.00.01.117
ΣΥΡΠΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
30,00
30.00.01.118
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
60,00
30.00.01.119
ΤΡΙΚΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
60,00
30.00.01.120
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
60,00
30.00.01.121
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
60,00
30.00.01.122
ΤΣΙΚΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
60,00
30.00.01.123
ΤΣΙΝΙΠΙΖΟΓΛΟΥ
60,00
30.00.01.124
ΤΣΙΟΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.01.125
ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
60,00
30.00.01.126
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
10,00
30.00.01.127
ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30,00
33
30.00.01.128
ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
60,00
30.00.01.129
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
60,00
30.00.01.130
ΦΙΝΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.132
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
60,00
30.00.01.133
ΧΑΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30,00
30.00.01.134
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗΣ
30,00
30.00.01.135
ΧΑΤΖΗΜΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
60,00
30.00.01.137
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
60,00
30.00.01.138
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
60,00
30.00.01.139
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
30.00.01.140
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
60,00
30.00.01.142
ΖΩΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60,00
30.00.01.143
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
60,00
30.00.01.144
ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
60,00
30.00.01.145
ΤΖΩΡΤΖΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
60,00
28.844,00
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 61 του Καταστατικού «Στην περίπτωση που
ασφαλισμένος καθυστερεί την καταβολή τριών μηνιαίων εισφορών του μέσα
στην ίδια οικονομική χρήση, καλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο
να τις εξοφλήσει εντός τακτής προθεσμίας και εάν δεν το πράξει με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Ταμείο.»
Προτείνουμε συνεπώς, την εφαρμογή του άρθρου 61 του Καταστατικού στην
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη των ανωτέρω εισφορών
από τους ασφαλισμένους στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ.
ΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταμείο
31.12.2012 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
949,45
Το ανωτέρω ποσό το χειρίζεται ο οικονομικός γραμματέας κος Δημήτριος
Γραφάκος.
34
2. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου – Όψεως
31.12.2012 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
12.063,89
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων ταμιευτηρίου συμφωνούν με τα
βιβλιάρια Ταμιευτηρίου, η ανάλυση των οποίων έχει ως εξής:
ΕΤΕ – Λογ. 181/296023-08
(δικαιούχος: Τ.Ε.Α./ Ε.Ε.Κ.Ε)
Ευρώ
12.063,89
Επιπρόσθετα, έχουμε λάβει απαντητική επιστολή από την Εθνική τράπεζα, η
οποία επιβεβαιώνει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπήρχαν κατατεθιμένα σε
λογαριασμούς ταμιευτηρίου τα ανωτέρω ποσά.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ευρώ
41.857,34
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α. Αποθεματικό κλάδου σύνταξης
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2012
€
1.361,60
Το ανωτέρω ποσό έχει σχηματισθεί από τη διάθεση αποτελεσμάτων
χρήσεως 2012, ως ποσοστό 10% επί των εισπραχθεισών εισφορών από
τους ασφαλισμένους, συνολικού ποσού 13.616,00.
Σημειώνουμε τέλος, ότι το ως άνω ποσό των 13.616,00 ευρώ έχει πιστωθεί
στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει τις
εισφορές αυτές.
35
Β. Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2012
€
11.566,74
Το ανωτέρω ποσό έχει σχηματισθεί από τη διάθεση αποτελεσμάτων
χρήσεως 2012, μετά το σχηματισμό του αποθεματικού κλάδου σύνταξης.
ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2012
€
28.844,00
Το ποσό αυτό αφορά την πρόβλεψη ζημίας που θα προκύψει για το ταμείο
στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές από τους
ασφαλισμένους, δεδομένου ότι οι εισφορές δεν παρακρατούνται αυτόματα
από
τη
μισθοδοσία,
αλλά
καταβάλλονται
στη
συνέχεια
από
τους
ασφαλισμένους στο ταμείο του ΤΕΑ ΕΕΚΕ.
ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Α. Πιστωτές διάφοροι
Πιστωτικό υπόλοιπο
την 31.12.2012
€
85,00
Το ποσό αυτό αφορά προκαταβολές των ασφαλισμένων στο ταμείο, έναντι
εισφορών της επομένης χρήσεως 2013, αναλύεται δε ως εξής:
30.00.00.107
30.00.00.168
30.00.00.215
30.00.00.447
30.00.01.021
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΦΑΙΔΡΑ
ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΤΗ XΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΡΥΣΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
10,00
30,00
30,00
10,00
5,00
Ευρώ
41.857,34
36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ι. ΕΣΟΔΑ
Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
31.12.2012 Πιστωτικό υπόλοιπο
Το ποσό € 42.460,
ΕΥΡΩ
42.460,00
αφορά τις εισφορές που λογιστικοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της χρήσης 2012 από τους μετόχους και περιλαμβάνουν τις μηνιαίες
βασικές εισφορές.
Από τον έλεγχό μας στον ανωτέρω λογαριασμό προέκυψε ότι οι
εισφορές των μελών στο ταμείο Τ.Ε.Α./Ε.Ε.Κ.Ε γίνονται με την τριμηνιαία
καταβολή του ποσού 30€ (10€/μήνα).
ΙΙ. ΕΞΟΔΑ
1. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
31.12.2012 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
108,31
ΕΥΡΩ
382,24
Το ποσό αυτό αφορά έξοδα αλληλογραφίας.
2. ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
31.12.2012 Χρεωστικό υπόλοιπο
Το ποσό αυτό αφορά έντυπα και γραφική ύλη για της ανάγκες του
Ταμείου.
37
3 .ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
31.12.2012 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
0,32
Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρούνται τα διάφορα έξοδα
τραπεζών.
4.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
31.12.2012 Χρεωστικό υπόλοιπο
ΕΥΡΩ
28.844,00
Το ποσό αυτό αφορά την πρόβλεψη ζημίας που θα προκύψει για
το ταμείο στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές
από τους ασφαλισμένους, δεδομένου ότι οι εισφορές δεν παρακρατούνται
αυτόματα από τη μισθοδοσία, αλλά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους
ασφαλισμένους στο ταμείο του ΤΕΑ ΕΕΚΕ.
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους
του Ταμείου για τη συνεργασία και τη συνδρομή τους για την ολοκλήρωση
του ελέγχου μας.
Με τιμή
ΟΙ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13851
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16451
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Μέλος της AGN International
Βλαχερνών 10, ΤΚ 15124, Αθήνα
ΑΜ ΣΟΕΛ 146
38