ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2010.12.08 08:29:43
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
9489
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ
Αρ. Φύλλου 1164
7 Δεκεμβρίου 2010
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. . . . . . . . . . . . . . 1
»
Οικονομικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
»
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων . . . . . . . 3
»
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. . . . . . . 4
»
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. .5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(1)
Διορθώσεις Σφαλμάτων
Στην αριθμ. 54347/22.9.2010 κοινή απόφαση των Υφυπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1090/τ. Γ΄/11.11.2010,
στην τελευταία παράγραφο του κειμένου διορθώνεται:
το λανθασμένο: «Αριθμός Βεβαίωσης ύπαρξης πίστω−
σης ΥΔΕ Νομού Θεσσαλονίκης: 12613/2010/01.10.2010»
στο ορθό: «Αριθμός Βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης
ΥΔΕ Νομού Θεσσαλονίκης: 12613/ 2010/01.11.2010».
Η Τμηματάρχης
ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(2)
Με την αριθμ. Δ3Α 5049958/1.12.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις, του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, δια−
πιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης του Καραλή Νικολάου του Ανδρέα, υπαλλήλου με
Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, του
Υπουργείου Οικονομικών, Προϊστάμενος τμήματος, από
30.11.2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης πα−
ραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 12.11.2010).
Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της
υπαλληλικής του σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της
θέσης που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν.3528/2007.
Με την αριθμ. Δ3Α 5049961/1.12.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις, του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπι−
στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Μπερδεμπέ Χαράλαμπου του Παναγή, υπαλλήλου
με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του προσωρινού κλάδου ΔΕ Τε−
λωνειακών, του Υπουργείου Οικονομικών, από 30.11.2010,
ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης
(αρχική αίτηση παραίτησης 10.11.2010).
Με την αριθμ. Δ3Α 5049959/1.12.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις, του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Συμεωνίδη
Αναστασίου του Κων/νου, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ,
του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομικών,
από 30.11.2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 2.11.2010).
Με την αριθμ. Δ3Α 5049678/30.11.2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 96 και 148 του ν. 3528/2007, δι−
απιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης
του Ζουριδάκη Ηλία του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου με Α΄
βαθμό και 1° ΜΚ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστα−
μένου Διεύθυνσης στο Ε΄ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά,
από 30.11.2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης
παραίτησης (αρχική αίτηση παραίτησης 12.10.2010).
Ο ανωτέρω διατηρεί επί τιμή και μετά τη λήξη της
υπαλληλικής του σχέσης, τον τίτλο του βαθμού και της
θέσης που κατέχει κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5049672/30−11−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται
η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Μανω−
λίδη Νικολάου του Σταύρου, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και
1° ΜΚ του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, από 28.11.2010, επειδή
συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια
υπηρεσία και έχει υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5049679/30−11−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ναλμπάντη
Φιλοκτήμονα του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και
1° Μ Κ του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, από 28−11−2010, επειδή
συμπλήρωσε 35ετή πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπη−
ρεσία και έχει υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας του.
Με την αριθμ. Δ3Α 5049960/1−12−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 148 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Στεργίου Κων/νου
9490
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
του Νικολάου, υπαλλήλου με Α΄ βαθμό και 1 ΜΚ, του κλά−
δου ΔΕ Τελωνειακών, του Υπουργείου Οικονομικών, από
30−11−2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης αίτησης παραί−
τησης (αρχική αίτηση παραίτησης 11−11−2010).
Με εντολή Υπουργού
Ο Διευθυντής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ
(3)
Mε την αριθμ. ΥΠΑ/Δ9/Β/36606/11681/27−10−2010 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3717/2008 (ΦΕΚ
239/Α/26−11−2008) και την Πράξη Νομοθετικού Περιε−
χομένου (ΦΕΚ 181/Α/16−9−2009) καθώς και τις γνωμο−
δοτήσεις της Γ΄ Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθμ. 3502/39/20−1−2010 απόφαση του Υπ. Υποδο−
μών, Μεταφορών & Δικτύων μεταφέρονται οι κατωτέ−
ρω αναφερόμενοι ΕΣΙΔ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Xρόνου υπάλληλοι ειδικ. Μηχανικοί
Αεροσκαφών των πρώην ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ
Α.Ε., σε αντίστοιχες οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, σε προσωποπαγείς θέσεις κατά
κατηγορία, οι οποίες καταργούνται αυτοδίκαια με την
κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή των.
Οι μεταφερόμενοι ΕΣΙΔ υπάλληλοι κατατάσσονται σε
μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την προϋπηρεσία και
την εκπαιδευτική βαθμίδα και το συνολικό χρόνο υπη−
ρεσίας που διανύθηκε σε οποιαδήποτε εταιρεία η οποία
είναι σημερινός εργοδότης ή αρχικός εργοδότης.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (161) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Ο.Α ΣΤΗΝ ΥΠΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΚΡΑΤOΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΘΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΛΛΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΑΤΗ−
ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΡΙΑ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΠΕ
TE
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
26 ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
27
ΧΡΗΣΤΟΣ
28 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
29 ΖΑΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
30
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31 ΖΟΥΓΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
32
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
33
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
34 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ
35 ΙΠΛΗΚΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
36 ΙΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
37 ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΟΣ
38 ΜΟΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
39 ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
40 ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΑΥΪΔ
ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
42
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44 ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
45 ΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
46 ΜΠΟΥΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
47 ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
48 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
49 ΝΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
50 ΝΙΖΑΜΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
51 ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
52 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
53 ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
54 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
55 ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
56 ΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
57 ΠΑΝΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
58 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
59 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
60
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
61 ΠΑΠΑΪΩΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
62 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
63
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
64 ΠΑΠΠΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
65 ΠΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
66 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
67 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
68 ΠΕΤΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
69 ΠΕΤΡΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
− ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΡΙΑΖΗΣ ΛΕΩΝ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΩΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΑΛΙΑΓΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΑΜΑΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΕΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΗ−
ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΡΙΑ
ΠΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ
ΠΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΤΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ−
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
TE
ΑΤΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΖΕ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
9491
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
A/A
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ−
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΝΟΥΛΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΕΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΑΤΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΜΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΓΚΡΙΣΤΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΣΚΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΣΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΤΥΡΟΠΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΕΣΑΤΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΚΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ− ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ−
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΟΛΥΒΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΠΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΡΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΤΣΑΒΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗ−
ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΡΙΑ
A/A
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΕΟΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΑΜΠΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΛΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
MΑΡΑΘΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
150
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΔΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ−
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΤΗ−
ΜΟΝΑΔΑ
ΓΟΡΙΑ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΤΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΡΙΣΤΟΣ
ΔΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΔΕ
ΠΕ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ
(Aριθμ. βεβ.ΥΔΕ/ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ/8608/30−11−2010).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
F
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(4)
Με την αριθμ. Υ10γ/οικ. 145334/16−11−2010 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσλαμβά−
νεται με θητεία ενός έτους και με σχέση εργασίας Δημοσί−
ου Δικαίου, σε προσωρινές θέσεις που συστήθηκαν με την
ανωτέρω απόφαση οι παρακάτω γιατροί, βάσει του άρθρου
28, παρ. 1, του Ν. 2646/98 (Φ.Ε.Κ 236/τ.Α΄/20−10−1998):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΟΛΙΜΩΝ Α ΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΑΖΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥ ΚΑΤΑΣΤΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Β ΘΕΣΗ
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Α ΘΕΣΗ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΙΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΑ ΕΛΙΖΑ
ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥ ΛΟΤΑΡ
ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ. ΠΟΡΟΥ
ΒΟΒΟΛΗΣ ΙΑΣΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΣΚΥΡΟΥ
ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΛΙΚΑΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΓΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ
ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥ ΘΗΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Β ΘΕΣΗ
ΓΚΙΟΥΝΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Γ ΘΕΣΗ
ΝΟΜΟΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΕΦΑΛ/ΝΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
9492
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)
ΕΠΩΝΥΜΟ/ΟΝΟΜΑ
14 ΓΡΑΒΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ
15
ΓΡΥΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
17
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
Β ΘΕΣΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΠΕΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΟΥΛΕΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΡΑΝΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΥΣΙΤΣΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΜΕΚΑ ΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΛΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΞΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΛΙΜΩΝ
Γ ΘΕΣΗ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΤΕΝΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΧΩΡΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΟΥ Β
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΥΚΕΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Δ ΘΕΣΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΙΦΝΟΥ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΒΟΛΙΜΩΝ Β ΘΕΣΗ
ΚΥ ΔΥΤ.
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Β
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Α ΘΕΣΗ
ΚΥ ΠΑΡΟΥ
Α ΘΕΣΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
31
ΠΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
32
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΥΡΓΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
33
ΠΑΤΕΝΤΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
34
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
35
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
36
ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
38
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
39
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΣΟΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
40
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
37
41
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΚΙΑΘΟΥ
ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΓΙΑ
ΚΟΙΝ. ΛΟΥΤΡΩΝ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΙΑΛΤΡΩΝ (ΘΕΡ.ΜΗΝ.).
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΞΥΠ. ΚΟΙΝ.
ΑΓ. ΔΗΜ. ΖΑΡΑΚΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ Β
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΟΥΡΛΩΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΚΑΝΔΥΛΑΣ
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Β ΘΕΣΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(Αριθμ. 55/11−11−98 ΠΥΣ).
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληγεγγύης 11416/25−11−2010).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
NHΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ
(5)
Με το από 24−11−2010 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 18, 19 πργ. 1 (εε), 21, 26 και 74 πργ. 1 του
Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος
κυρώθηκε με το Ν. 3079/02 (311 Α΄).
Προάγονται στο βαθμό του Πλοιάρχου Λιμενικού Σώμα−
τος οι Αντιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος, που συμπλήρω−
σαν σύμφωνα με το άρθρο 19 πργ. 1 (εε) του Ν.3079/02 τον
ελάχιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της
προαγωγής τους λογιζομένης από 16 Νοεμβρίου 2010:
1.
2.
3.
4.
5.
Κοντόπουλος Ιωάννης
Πατέλης
Γεώργιος
Πουλής
Κωνσταντίνος
Μανωλούδης Γεώργιος
Αρμπουνιώτης Νικόλαος
6. Ρουμανάς
Γεώργιος
7. Σταυρόπουλος Γεώργιος
8. Μεταξάς
Νικόλαος
του Εμμανουήλ
του Βασιλείου
του Γεωργίου
του Σπυρίδωνος
του Κωνσταντίνου
του Δημητρίου−
Νικολάου
του Κωνσταντίνου
του Κωνσταντίνου
(A.M. 816)
(A.M. 817)
(A.M. 818)
(A.M. 819)
(A.M. 820)
(A.M. 821)
(A.M. 822)
(A.M. 824)
Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την
προαγωγή αυτή προσόντα, προς πλήρωση αντίστοιχων
κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Προστασίας του Πολίτη 23324/
1−12−2010).
Με το από 24−11−2010 Προεδρικό Διάταγμα, που εκ−
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 18, 19 πργ. 1 (ββ), 21, 22, 26 και 74 πργ.
1 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, ο
οποίος κυρώθηκε με το Ν. 3079/02 (311 Α΄):
Προάγονται στο βαθμό του Υποπλοιάρχου Λιμενι−
κού Σώματος Τεχνικού οι Ανθυποπλοίαρχοι Λιμενικού
Σώματος Τεχνικού, που συμπλήρωσαν σύμφωνα με το
άρθρο 19 πργ. 1 (ββ) του Ν. 3079/02 τον ελάχιστο χρόνο
παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, της προαγωγής
τους λογιζομένης από 13 Νοεμβρίου 2010:
1.
Τζίτζης
Ευάγγελος
του Περικλή
(A.M. 43 Τ)
2.
Τζαμαλή
Ελισάβετ
του Πέτρου
(A.M. 44 Τ)
3.
Λιγνού
Μαρία
του Νικολάου (A.M. 45 Τ)
4.
Λίλλης
Δημήτριος
του Ιωάννη
(A.M. 46 Τ)
5. Βελούδος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (A.M. 48 Τ)
6.
Γούσιας
Χρήστος του Κωνσταντίνου (A.M. 49 Τ)
7.
Πάγγος
Απόστολος
του Ευαγγέλου (A.M. 50 Τ)
8. Διαμαντής
Γεώργιος
του Ιωάννη
(A.M. 51 Τ)
9.
Αλεξίου
Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (A.M. 52 Τ)
10. Σοφικίτης
Ηλίας
του Αθανασίου (A.M. 53 Τ)
11.
Κίντριλη
Αθηνά
του Ιωάννη
(A.M. 55 Τ)
12.
Κρασιά
Μαργαρίτα
του Ρένου
(A.M. 56 Τ)
13. Νασκουδάκης
Ηλίας
του Παναγιώτη (A.M. 57 Τ)
14.
Ζευγώλη
Παρασκευή
του Γεωργίου (A.M. 58 Τ)
15. Τσσγγούρης
Γεώργιος
του Διονυσίου (A.M. 59 Τ)
Οι ανωτέρω Αξιωματικοί έχουν όλα τα νόμιμα για την
προαγωγή αυτή προσόντα, προς πλήρωση αντίστοιχων
κενών οργανικών θέσεων στον βαθμό αυτό.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Προστασίας του Πολίτη 23323/01−
12−2010).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*03011640712100004*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]