Εξ Ανατολής

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ • ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 • ÔÅÕ×ÏÓ 56
www.exanatolis.gr
∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
ΛΕΜΟΝΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΚΙΝΗΣΗ
Αφορά όλες
τις µάρκες
αυτοκινήτων
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1ο χλµ.
Λ. Κορωπίου-Βάρης
Κορωπί
τηλ. 210 60 26 034
ΓΙΩΡΓΟΣ Α∆ΑΜΟΣ
«Ο συνδυασµός µας έχει
προσφύγει στους επιθεωρητές
δηµόσιας διοίκησης»
Σελ. 4-8
ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ
Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας,
διαγράφτηκαν 270.000€ από το τραπεζικό χρέος
κατοίκου Πόρτο Ράφτη
Σελ. 10
2
∆εκέµβριος 2012
editorial
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ
ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ
e-mail: [email protected]
του ÓôÝñãéïυ Êïðôåñßäç
Το δικαίωµα στην ελπίδα
ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ
ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇÓ
ÁÓÇÌÉÍA ÔÓÅËËÏÕ
ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ
ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ
ÕÐÅÕÈÕÍΗ ÄÉÁÖÇÌÉÓÇÓ
ÆÙÇ ÊÏÐÔÅÑÉÄÏÕ
ÅÊÔÕÐÙÓÇ
IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ
ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ÍÁÕÁÑ×ÏÕ ÍÉÊÏÔÓÁÑÁ &
ÂÁÓÉËÉÊÏÕ, ÐÏÑÔÏ ÑÁÖÔÇ, Ô.È. 3213
Ô.Ê. 19003 ÔÇË.: 22990 71610,
ÖÁÎ: 22990 71668 êéí.: 6934 358157
e-mail: [email protected]
×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò.
ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ
ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç.
Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.
ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ
Σε αυτό το φύλλο, η «Εξ Ανατολής» προσπαθεί μέσω των θεμάτων της, να
περάσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Αποφασίσαμε, να πάμε κόντρα στο βαρύ
κλίμα του χειμώνα της ύφεσης, που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας θέματα που μας επιτρέπουν να ελπίζουμε. Αναζητήσαμε γεγονότα
που συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία μπορούν να περάσουν ένα αληθινό και
θετικό μήνυμα.
Το κεντρικό μας θέμα, αφορά την σημαντική μείωση χρέους δανειολήπτη, που
επέβαλε το ειρηνοδικείο Κορωπίου. Με αυτό το θέμα, είχαμε ξανασχοληθεί
μερικούς μήνες πριν, όταν φιλοξενήσαμε στις σελίδες μας τον κ. Λεχουρίτη,
πρόεδρο του ΙΝ.ΚΑ.(Ινστιτούτο Καταναλωτών). Μας είχε μιλήσει για το νόμο
Κατσέλη, που αφορά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά τα οποία προστατεύει από
τις τράπεζες και ενημέρωνε, πώς ένας δανειολήπτης μπορεί να κινηθεί με
νόμιμα μέσα για το «κούρεμα» του χρέους του.
Όλο και περισσότεροι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, αλλά ακόμα δεν είναι αρκετοί. Αυτό πρέπει να το πράξουν όλοι όσοι
είναι σε δύσκολη οικονομικά θέση και αδυνατούν να πληρώσουν το δάνειό
τους. Πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που οι τράπεζες φοβούνται: να διεκδικήσουμε το δίκιο μας.
Από αυτό το μήνα, ξεκινήσαμε μία εκστρατεία αναζήτησης κοινωνικών δράσεων, που βασίζονται στην αλληλεγγύη. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να διαχέονται και να γίνονται πηγή έμπνευσης. Ενημερώνουμε στις σελίδες 14-16 για
μερικές από αυτές, που έχουν οργανωθεί από τους δήμους Κορωπίου, Μαρκοπούλου και Παιανίας – Γλυκών Νερών. Θα μας ενδιέφερε, να επικοινωνήσουν
μαζί μας όσες ομάδες πολιτών προωθούνε τέτοιες δράσεις, έτσι ώστε και
εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους.
Το 2012 φτάνει στο τέλος του. Οι ευχές μάλλον είναι περιττές.
Είναι ώρα για δράσεις!
Έκκληση
για ενίσχυση
∆εκέµβριος 2012
17 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ
του µη
κερδοσκοπικού
σωµατείου
∆ωρεές σκυλοτροφών
αλλά και διαφόρων αντικειµένων για
το bazaar δίνονται από ιδιώτες
ΘΕΜΑ
Η
3
Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
λειτουργεί το
φιλοζωικό κέντρο στο
Κορωπί από το 1995. Είναι
µη κυβερνητικό σωµατείο
που ιδρύθηκε το 1975 και διαθέτει µόνιµο προσωπικό. ∆εν λαµβάνει
κρατικές επιδοτήσεις και στηρίζεται οικονοµικά από τις δωρεές των µελών της. Η
ετήσια συνδροµή µέλους είναι 35 ευρώ. Τα µέλη
λαµβάνουν κάποια προνόµια, όπως φθηνότερη
τιµή στους εµβολιασµούς των κατοικίδιών τους.
Αυτή τη στιγµή φροντίζει δεκάδες σκύλους και
γάτες που είτε τα αφήνει υγιέστερα και στειρωµένα, είτε τα δίνει προς υιοθεσία. Τα ζώα συνεχώς
ανανεώνονται και δεν µένουν µόνιµα στο κέντρο.
Τα αδέσποτα είναι στη δικαιοδοσία των ∆ήµων,
καθώς εκείνοι και µόνο έχουν το νόµιµο δικαίωµα
να επέµβουν και να τα φροντίσουν. Όµως κανένας ∆ήµος δεν έχει λάβει µέριµνα για τη φροντίδα των αδέσποτων, οπότε θα ήταν ουτοπικό να
περιµέναµε κάτι τέτοιο τώρα, που οι περισσότεροι είναι βουλιαγµένοι στα χρέη.
Η φιλοζωική συνεργάζεται µε διάφορους ∆ήµους
της Αττικής ώστε να φροντίζει τα αδέσποτα. Στην
Ανατολική Αττική, υπάρχει συνεργασία µεταξύ
φιλοζωικής και ∆ήµων Κορωπίου και Μαρκοπούλου, αν και η σύµβαση µε το ∆ήµο Μαρκοπούλου
πρόκειται να λήξει στους ερχόµενους µήνες.
Ανά διαστήµατα διάφορες εταιρείες δίνουν προAόντα στη φιλοζωική
ώστε να τη στηρίζουν. Παράλληλα,
οργανώνονται δράσεις, όπως το
bazaar που πραγµατοποιήθηκε το
Σάββατο 15 και την Κυριακή 16
∆εκεµβρίου στην «Τεχνόπολις»,
που αποσκοπούν στην οικονοµική
ενίσχυση του σωµατείου.
Η φιλοζωική εταιρεία χρειάζεται στήριξη για να
συνεχίσει τις πράξεις της, και χρειάζεται να τις
συνεχίσει διότι είναι από τα ελάχιστα σωµατεία
που φροντίζουν τα αδέσποτα. Όπως µας τόνισαν
εθελοντές του σωµατείου, είναι σηµαντικό ο
κόσµος να υιοθετεί αδέσποτα σκυλιά παρά να τα
αγοράζει ως εµπόρευµα από τα pet shops. Για
όποιον επιθυµεί να βοηθήσει, µπορεί να επικοινωνήσει µε τη φιλοζωική εταιρεία στο τηλέφωνο 210
6020202 και να επισκεφτεί την ιστοσελίδα
www.filozoiki.gr.
4
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
∆εκέµβριος 2012
Πρόσφατα είχατε µια νέα διαµάχη µε τον κ. Μεθενίτη, ο οποίος σας αποκάλεσε «∆ύναµη Επίθεσης
κατά των εργαζόµενων». Αφορµή στάθηκε το γεγονός ότι είστε υπέρ στο να δοθεί αυτή η περίφηµη
λίστα µε τα στοιχεία των εργαζόµενων. Είστε κατά
των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ – ΟΤΑ;
Γιώργος Αδάµος: Εµείς δεν είµαστε κατά των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ – ΟΤΑ. Είναι συνδικαλιστικός
φορέας και δεν θέλουµε να µπλεχτούµε στη δράση
συνδικαλιστικών ή κοµµατικών φορέων. Εµείς από
την αρχή, ως «∆ύναµη Ελπίδας», δηλώσαµε ότι ασχολούµαστε µε τα τοπικά θέµατα του δήµου. ∆εν τοποθετούµαστε σε σχέση µε τα κόµµατα ούτε µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Το συγκεκριµένο θέµα
όµως, αφορά και το δήµο. Εµείς, στην ανακοίνωση
που βγάλαµε, και πολύ φοβάµαι πως θα δικαιωθούµε
σύντοµα, είπαµε ότι ο τρόπος της ευθείας παρανοµίας είναι λάθος για να διεκδικήσουν οι εργαζόµενοι.
∆εν µπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους
παρανοµώντας, πόσο µάλλον όταν η κυβέρνηση, έχει
και το µαχαίρι και το πεπόνι.
Η επιχειρηµατολογία µας ήταν ότι από τη στιγµή που
κανένας υπάλληλος του δήµου µας δεν θίγεται, δεν
έχουµε κανένα λόγο να µη στείλουµε τα στοιχεία και
να είµαστε ήσυχοι. Εξάλλου δεν µπορούµε να εφαρµόζουµε τους νόµους α λα καρτ. Ο αδύνατος, που
αυτή τη στιγµή είναι οι εργαζόµενοι, δεν µπορούν να
στηριχτούν στην παρανοµία. Η µόνη τους δύναµη
είναι να ζητήσουν πιστή εφαρµογή του νόµου. Εµείς
δεν είµαστε κατά των διεκδικήσεων, αντιθέτως! Με
γνώση και ευθύνη, να βρούνε τρόπους αγώνα και να
παλέψουνε για το δίκιο τους. Είναι θέµα νοµιµότητας
αλλά και ουσίας. Η ουσία είναι ότι µε αυτό τον τρόπο,
δεν µπορούν να σταµατήσουν την απόφαση. Το
υπουργείο έχει τις λίστες. Αν µε την κινητοποίηση
µπορούσαν να το σταµατήσουνε, ίσως το σκεφτόµασταν διαφορετικά.
Γιώργος Αδάµος, επικεφαλής της «∆ύναµης Ελπίδας»
«Ο συνδυασµός µας έχει προσφύγει
στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ∆Η
αρκούνται στις δηµόσιες αναφορές
αυτών, αλλά τα παρακολουθούν και
ελέγχουν την πορεία τους.
Ο κ. Αδάµος, µας παραχώρησε µία
συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Μεταξύ άλλων, µας ενηµέρωσε ότι έχει
ήδη απευθυνθεί στους επιθεωρητές
δηµόσιας διοίκησης για να ελέγξουν
τη νοµιµότητα διαδικασιών του
δήµου, για 10 συγκεκριµένα θέµατα
που έχει καταθέσει ο συνδυασµός.
Τονίζει τη σηµαντικότητα της διαφάνειας στους δήµους, και µας αναλύει
κάποιες από τις θέσεις του συνδυασµού του.
Ο
καθένας µπορεί να συµφωνεί
ή να διαφωνεί µε τις θέσεις
της «∆ύναµης Ελπίδας»,
κανείς όµως δεν µπορεί να αµφισβητήσει τη µαχητικότητα του συνδυασµού. ∆ιακρίνουµε στη «∆ύναµη Ελπίδας» κινητικότητα και οργάνωση, που
αποσκοπούν στον έλεγχο του έργου
της δηµοτικής αρχής, κάτι που ελάχιστοι συνδυασµοί µειοψηφίας µας
έχουν συνηθίσει. Αντιµετωπίζουν τα
δηµοτικά συµβούλια µε σοβαρότητα
και όχι σαν καθιερωµένα τελετουργικά ρουτίνας, που πάνε, τα λένε και
φεύγουν. Για τα όσα θίγουν, δεν
Εείς από την αρχή,
ως «ύναη
Ελπίδας»,
δηλώσαε ότι
ασχολούαστε
όνο ε τα τοπικά
θέατα του δήου
Πιστεύετε ότι στο δήµο Μαρκοπούλου πρέπει να
γίνουν απολύσεις;
Γ.Α.: ∆εν έχουµε ακόµα πλήρη και σαφή εικόνα, σίγουρα όµως πιστεύουµε ότι δεν πρέπει να γίνουν καινούργιες προσλήψεις. Από την πρώτη µέρα που συµµετέχουµε στο δηµοτικό συµβούλιο, έχουµε ζητήσει αναδιοργάνωση του δήµου. Όταν ο κ. Μεθενίτης µας έλεγε
ότι δεν µπορεί να εισπράξει τα έσοδα, γιατί στο τµήµα
εσόδων έχει έναν υπάλληλο που είναι προ9στάµενος
του εαυτού του, του είπαµε ότι δεν γίνεται στο πρωτόκολλο να έχει τέσσερα άτοµα και στο τµήµα µόλις έναν.
Η ευθύνη ενός manager, που πρέπει να είναι ο ∆ήµαρχος, είναι να βάζει τον καθένα εκεί που πρέπει, να βάζει
άτοµα στις υπηρεσίες που χωλαίνουν και να πάρει
άτοµα από υπηρεσίες που δεν προσφέρουν. Έχουµε
ζητήσει ήδη την κατάσταση των υπαλλήλων του δήµου,
θα έχουµε συγκεκριµένη πρόταση για το πόσους
ανθρώπους χρειάζεται ο δήµος και σε ποια τµήµατα.
Πρέπει να δούµε ποιος είναι που, κάτι που νοµίζω ότι ο
κ. Μεθενίτης δεν ξέρει. Το είχαµε πει και για τους συµβασιούχους. Αν νοµίζουν ότι ο δήµος έχει συγκεκριµένες ανάγκες, πρέπει να προδιαγράψουν ποιες θέσεις
είναι, και να ζητήσουν να γεµίσουν. Πριν πούµε αν µας
λείπουν θέσεις ή µας περισσεύουν, πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση.
∆εν υπάρχει οργανόγραµµα του δήµου;
Γ.Α.: Οργανόγραµµα υπάρχει, αλλά δεν ξέρουµε που
είναι ο κάθε υπάλληλος.
Συνέχεια στη σελ. 6
6
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
∆εκέµβριος 2012
για να πλουτίζουν οι διοικούντες
δήµαρχοι και οι πρόεδροι δηµοτικών
επιχειρήσεων, αλλά για να είναι κοντά
στον πολίτη. Η σηµερινή τοπική αρχή,
δεν είναι. Ο δήµος δεν µπορεί να φτιάξει στο 3ο δηµοτικό Πόρτο Ράφτη ένα
στέγαστρο 6.000 ευρώ ενώ ανακατασκευάζει το «Άρτεµις» που κοστίζει
πάνω από 200.000.
Ως παράταξη
συφωνούε ε
αυτό που πολλοί
λένε, ότι η τοπική
αυτοδιοίκηση
πρέπει να είναι
πολύ κοντά
στον πολίτη,
ώστε να πορεί
να αντιδράσει
άεσα στα προβλήατα που
αντιετωπίζει
Ο συνδυασός
ας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηόσιας
διοίκησης, έχουν
κατατεθεί ολόκληροι φάκελοι
για 10 θέατα,
όπως η άρδευση
των σπιτιών και
των απευθείας
αναθέσεων στον
κινηατογράφο
«Άρτεις».
Ισχύει το γεγονός ότι προσλήφθηκαν άτοµα
πέρυσι τον Αύγουστο για συγκεκριµένους
τοµείς και κυρίως στην καθαριότητα, αλλά
αυτή τη στιγµή απασχολούνται στα γραφεία;
Γ.Α.: Βεβαίως. Πέρυσι τον Αύγουστο έγινε µία
υποτίθεται προκήρυξη, που εµείς την προσβάλαµε γιατί δεν δηµοσιεύτηκε. Θα σας
δώσω ένα στοιχείο. Πέρυσι, για 35 θέσεις,
είχαν υποβληθεί 70 αιτήσεις. Φέτος, που
δηµοσιεύσαµε την προκήρυξη, υποβλήθηκαν
670!
Σε πρόσφατή ανακοίνωσή σας, θέτετε το
ερώτηµα στον κ. Μεθενίτη αν είναι τελικά
κατά της αναδιοργάνωσης του δήµου. Μιλάτε συχνά για την αναδιοργάνωση, πώς την
εννοείτε;
Γ.Α.: Εµείς ως παράταξη συµφωνούµε µε
αυτό που πολλοί λένε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι πολύ κοντά στον πολίτη,
ώστε να µπορεί να αντιδράσει άµεσα στα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Αυτό που
λένε διάφοροι επίσηµοι φορείς, είναι ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση είναι το νούµερο ένα
σηµείο διαφθοράς. Ο εισαγγελέας οικονοµικού εγκλήµατος κ. Σπύρος Μουζακίτης, µετά
από δηµοσίευµα της «Καθηµερινής», ανέθεσε
κατεπείγουσα εντολή για να εξεταστεί η διαφθορά στους δήµους. Εστιάζει ειδικά στις
απευθείας αναθέσεις, οι οποίες στο δήµο µας
είναι εκατοντάδες.
Σχεδόν κανένα έργο δεν γίνεται µε διαγωνισµό. Εµείς θέλουµε, η τοπική αυτοδιοίκηση
να παίξει το ρόλο για τον οποίο υπάρχει. Όχι
Το επιχείρηµα της διοικούσας παράταξης, είναι ότι τα χρήµατα του ταµείου της Κ.∆.Ε.Μ.(Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου)
δεν µπορούν να διατεθούν για σχολεία.
Γ.Α.: Εµείς το αναφέραµε και στο δηµοτικό
συµβούλιο. Κάναµε αίτηση για να µας καταθέσουν τον εσωτερικό κανονισµό της Κ.∆.Ε.Μ.
όπου αναφέρεται ότι µπορεί να διαθέτει χρήµατα για κοινωφελείς σκοπούς. Όταν το κατέθεσα στο δηµοτικό συµβούλιο, ο κ. Μεθενίτης
µου απάντησε ότι είµαι ψεύτης. Επίσης τους
διάβασα ποια είναι τα καθήκοντα του προέδρου της Κ.∆.Ε.Μ., πουθενά δεν αναφέρει ότι
ο πρόεδρός της µπορεί να κάνει απευθείας
αναθέσεις. Πρέπει όλα να είναι µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου της Κ.∆.Ε.Μ.. Η
ανακατασκευή του κινηµατογράφου «Άρτεµις» είναι απόφαση του προέδρου. Για εµάς
είναι άκυρη και θα κάνουµε προσφυγή.
∆εν υπάρχει κάποιος µηχανισµός ελέγχου
για τέτοιου είδος παραβάσεις;
Γ.Α.: Βεβαίως και υπάρχει. Εµείς, ως «∆ύναµη
Ελπίδας» τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθούµε να ελέγχουµε τη δηµοτική αρχή. Όταν
µαθαίνουµε κάτι το δηµοσιεύουµε αµέσως, η
βασική µας δέσµευση είναι η διαφάνεια. Ο
συνδυασµός µας έχει προσφύγει στους επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης, έχουν κατατεθεί ολόκληροι φάκελοι για 10 θέµατα, όπως η
άρδευση των σπιτιών και των απευθείας αναθέσεων στον κινηµατογράφο «Άρτεµις». Και
έρχονται και άλλα. Από τη στιγµή που οι
δηµόσιες καταγγελίες µας αντιµετωπίζονται
µε ύβρεις, και η δηµοτική αρχή δεν σκέφτεται
να συµµορφωθεί και να τηρήσει τις αρχές της
διαφάνειας και της συλλογικότητας των αποφάσεων, εµείς θα απευθυνθούµε οπουδήποτε
µπορούµε να βρούµε το δίκιο µας.
∆ηλαδή, σε ανώτερους ελεγκτικούς
µηχανισµούς. Ξεκινήσαµε από τους
επιθεωρητές δηµόσιας διοίκησης µε
πλήρη και τεκµηριωµένο φάκελο,
ρωτώντας τους αν οι διαδικασίες που
θίγουµε ότι γίνονται στο δήµο, είναι
νόµιµες. Εάν, όπως ισχυρίζονται, είναι
όλα νόµιµα, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν. Τότε θα τους δώσουµε συγχαρητήρια. Αν όµως τα πράγµατα είναι
όπως τα λέµε εµείς, πολύ φοβάµαι ότι
θα έχουµε µπλεξίµατα.
Υπάρχει και ένα άλλο θέµα µε τις απευθείας αναθέσεις. Γίνονται δήθεν διαγωνισµοί ενώ δεν υπάρχει καµία προσφορά για απευθείας αναθέσεις, ούτε
από το δήµο Μαρκοπούλου ούτε από
τα µεσόγεια. Ποιός τους σύστησε αυτές τις
εταιρείες; Γιατί δεν πήρανε καµία προσφορά
από τεχνικές εταιρείες του δήµου Μαρκοπούλου; Είναι ένα συγκεκριµένο γκρουπ εταιρειών, που έχει κοινές εταιρείες αλλά στην ουσία
είναι ένα µετοχικό σχήµα που έχει 5 εταιρείες
και δίνουν προσφορές σε απευθείας αναθέσεις. Αυτό αποδεικνύεται επειδή πολλές εταιρείες, σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταθέσαµε, έχουν ίδια διεύθυνση έδρας και ίδιο αριθµό τηλεφώνου.
Όλες αυτές οι εταιρείες, κάνουν δουλείες της
πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. ∆είτε
ποιος είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας
της περιφέρειας…
∆εν είναι η πρώτη σας δηµόσια διαµάχη µε
τον δήµαρχο. Πριν 2,5 µήνες, µετά από ελέγχους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στην πλαζ Αυλακίου,
σας είχε κατηγορήσει ως ηθικό αυτουργό
αυτού του ελέγχου, καθώς είχατε κάνει
δηµόσια αναφορά περί παράνοµων προσλήψεων. Τελικά δικαιώθηκε η «∆ύναµη
Ελπίδας»;
Γ.Α.: Έχουµε µόνο τα πορίσµατα από το ΙΚΑ,
από την Επιθεώρηση Εργασίας όχι ακόµα. Το
ΙΚΑ επέβαλε πρόστιµα για τρεις ανασφάλιστους εργαζόµενους της πλαζ Αυλακίου, που
βρέθηκαν εκείνη τη στιγµή.
Χωρίς να γίνει γενικός έλεγχος. Οι τρεις
ανασφάλιστοι δεν ήταν συνολικά από τους
εργαζόµενους της πλαζ, αλλά από όσους
εργάζονταν εκείνη τη στιγµή.
Γ.Α.: Ναι δεν έγινε γενικός έλεγχος. Εµείς σε
αυτό θα επιµείνουµε. Ως µέλος του ∆.Σ. της
Κ.∆.Ε.Μ. δεν έχω ψηφίσει προφανώς καµία
απόφαση. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες για τη βλάβη που θα υποστεί η Κ.∆.Ε.Μ.
Για όλες αυτές τις αµοιβές που παίρνουν οι
εργαζόµενοι δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές. Οι εργαζόµενοι είναι σαφώς
ανασφάλιστοι, και αυτό είναι πέραν πάσης
αµφιβολίας. ∆εν ξέρουµε ποιά ακριβώς ήταν
η καταγγελία στο ΙΚΑ Μαρκοπούλου, και έτσι
δεν γνωρίζουµε γιατί πηρέ αυτή την απόφαση. Κάποιος µας πρόλαβε και έκανε την
καταγγελία, γιατί είχαµε σκοπό να την κάνουµε εµείς.
Ο κ. Μεθενίτης, χρησιµοποίησε επί ένα χρόνο
την πλαζ για να εξυπηρετήσει προσωπικούς
του φίλους. Εκείνοι που δούλεψαν Σεπτέµβρη
και Οκτώβρη, που η πλαζ υπολειτουργούσε
και µάλιστα µερικές µέρες ήταν κλειστή λόγω
καιρού, πήρανε bonus! Και µάλιστα της τάξης
του 50%. Η επιχειρηµατολογία ήταν ότι δόθηκε επειδή µάζευαν γόπες από την άµµο.
Η «∆ύναµη Ελπίδας» είναι δηµοκρατικά οργανωµένη, συνεδριάζει κάθε Σάββατο, υπάρχουν εκλεγµένα όργανα και οι αποφάσεις
λαµβάνονται συλλογικά. Όταν κυκλοφορώ
στο δρόµο, και συναντάω ανθρώπους από το
Πόρτο Ράφτη και το Μαρκόπουλο που είναι
άνεργοι, µε ρωτάνε γιατί εκείνοι δεν έχουν το
δικαίωµα να καταθέσουνε αίτηση για αυτές
τις θέσεις. ∆εν τους δόθηκε όλο το χρόνο, η
δυνατότητα να καταβάλουν αίτηση για αυτή
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
∆εκέµβριος 2012
τη δουλεία. Τί να απαντήσουµε σε
αυτούς τους ανθρώπους; Ας τους
απαντήσει ο κ. Μεθενίτης. Μάχεται
τάχα για να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, αλλά τί γίνεται µε τα δικαιώµατα των ανέργων;
Ο συνδυασµός σας αποτελείται
κυρίως από κατοίκους του Πόρτο
Ράφτη. Θεωρείτε ότι υπάρχει
ακόµα τοπικιστικό ζήτηµα ανάµεσα σε Πόρτο Ράφτη και Μαρκόπουλο;
Γ.Α.: Από τη στιγµή της ίδρυσής
µας, προσπαθούµε να µην υπάρχει
αυτό το ζήτηµα. ∆υστυχώς, η
άρχουσα τάξη του Μαρκοπούλου,
επειδή εύκολα µπορεί και συσπειρώνει το γηγενή πληθυσµό, το καλλιεργεί εδώ και χρόνια. Πολιτικά τους
συµφέρει. Εµάς πολιτικά δεν µας
συµφέρει, γιατί δεν µπορούµε να
κάνουµε το ίδιο. Από τη φύση τους
άνθρωποι που εγκαθίστανται σε
έναν τόπο που δεν έχουν ρίζες, προφανώς είναι ανοιχτά µυαλά, δεν
µπορούν να ταµπουρωθούν πίσω
από τέτοιες συσπειρώσεις. ∆εν τους
λέει τίποτα αυτό, όπως και δεν λέει
τίποτα στην κίνησή µας. Από την
πρώτη στιγµή προσπαθήσαµε να
Στο δηµοτικό συµβούλιο της 1/10,
είχαν υπάρξει εντάσεις επί αυτού
του θέµατος στο δηµοτικό αµφιθέατρο µε πρωτόγνωρα επεισόδια.
Γ.Α.: Όταν δεν υπάρχουν επιχειρήµατα, προσπαθούν µέσω υβριστικών
ανακοινώσεων να µας φοβίσουν, ή
µαζεύουνε ανθρώπους, δήθεν αγανακτισµένους, για να µας προβοκάρουν. Το ανέφερα σε δηµοτικό συµβούλιο και δεν αµφισβητήθηκε: στο
προσυµβούλιο της παράταξης του
κ. Μεθενίτη, υπήρξε εισήγηση από
δηµοτικό σύµβουλο να φωνάξουν
αυτούς που εργάζονται στην πλαζ,
να ρίξουν «µερικές ψιλές» στον
Αδάµο για να µάθει να µην µιλάει. Το
διασταύρωσα, κάλεσα τον πρόεδρο
του δηµοτικού συµβουλίου και του
ζήτησα να εγγυηθεί την ασφάλεια τη
δική µου, των µελών του συνδυασµού αλλά και της ίδιας της διαδικασίας.
Εµείς, επειδή θέλαµε να προστατέψουµε τη διαδικασία, ζητήσαµε από
την αστυνοµία να βρίσκετε εκεί για
να µην γίνουν επεισόδια. Παρότι
υβριστήκαµε αισχρά και κινήθηκαν
προς το µέρος µας µε απειλητικές
διαθέσεις, εµείς δεν ανταπαντήσαµε. Μάλιστα, σε εκείνο το συµβούλιο, ήταν η πρώτη φορά που ο
δήµαρχος και ο πρόεδρος του
δηµοτικού συµβουλίου άργησαν να
µπουν στην αίθουσα, παρόλο που
άκουγαν τη φασαρία.
Ως έλος του
.∑. της Κ..Ε.Μ.
δεν έχω ψηφίσει
προφανώς καία
απόφαση.
Πιστεύω ότι θα
υπάρχουν και
προσωπικές
ευθύνες για τη
βλάβη που θα
υποστεί η
Κ..Ε.Μ.
Για όλες αυτές
τις αοιβές που
παίρνουν οι
εργαζόενοι δεν
έχουν πληρωθεί
ασφαλιστικές
εισφορές. Οι
εργαζόενοι
είναι σαφώς
ανασφάλιστοι,
και αυτό είναι
πέραν πάσης
αφιβολίας.
εν ξέρουε
ποιά ακριβώς
ήταν η καταγγελία στο ΙΚΑ
Μαρκοπούλου,
και έτσι δεν
γνωρίζουε γιατί
πηρέ αυτή την
απόφαση.
Κάποιος ας
πρόλαβε και
έκανε την
καταγγελία,
γιατί είχαε
σκοπό να την
κάνουε εείς
εντάξουµε στο συνδυασµό µας γηγενείς, και η
φιλοδοξία µας είναι στις επόµενες εκλογές να
είναι µισοί – µισοί. Για εµάς δεν τίθεται θέµα διαχωρισµού.
Είναι θέµα εσωτερικής αντίληψης και ποιότητας
δηµοκρατίας. Το Πόρτο Ράφτη όµως είναι αδικηµένο. Η σωστή διαδικασία είναι ότι ισότιµα, οι δύο
πόλεις θα συµµετέχουν στη διαδικασία παραγωγής έργου.
Το Πόρτο Ράφτη σε ποιους τοµείς έχει αδικηθεί;
7
Γ.Α.: Η αδικία έγκειται στην ανταποδοτικότητα των πόρων.
Τα έξοδα ενός δήµου, είναι κατ' εξοχήν ανταποδοτικά.
Από εκεί που τα παίρνει, πρέπει να τα τοποθετεί. Φανταστείτε ότι τα έσοδα του δήµου, προέρχονται σχεδόν κατά
80% από το Πόρτο Ράφτη και η ανταπόδοση δεν ξεπερνά
το 25%. ∆ιαχρονικά σε επίπεδο έργων και παροχής υπηρεσιών, έχει αδικηθεί κατάφωρα. Εµείς δεν θέλουµε να
αδικήσουµε το Μαρκόπουλο, αλλά να υπάρξει ισοτιµία
στην ανταπόδοση.
Συνέχεια στη σελ. 8
8
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Η προεκλογική ρητορική του κ. Μεθενίτη, υποστήριζε
το Πόρτο Ράφτη και συµφωνούσε σε όσα λέτε περί
αδικίας. Τελικά το υποστήριξε όσο έπρεπε;
Γ.Α.: Αυτό είναι το εύκολο. Τουλάχιστον τις τελευταίες 5
τετραετίες, όλοι οι δήµαρχοι λένε προεκλογικά ότι αυτή
η τετραετία θα είναι του Πόρτο Ράφτη. Πέντε τετραετίες
τώρα είναι το ίδιο σύνθηµα. Θα σας πω ένα παράδειγµα.
Σε όλες τις εξαγγελίες, ο δήµαρχος έλεγε ότι η αποχέτευση θα ξεκινήσει από την παράκτια ζώνη. Εγώ πιστεύω
ότι θα τελειώσει η τετραετία, και η παράκτια ζώνη δεν θα
έχει αποχετευθεί. Ξεκίνησε να γίνεται κάτι στο βιολογικό,
θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση -θεού θέλοντος και περιφέρειας επιτρέποντος- από το Μαρκόπουλο. ∆είτε επίσης
τί γίνεται µε τα σκουπίδια, τις παραλίες, τη συγκοινωνία.
Από τα θέµατα που έχει χειριστεί ο δήµος, σε ποια
θεωρείτε ότι τα έχει πάει καλά;
Γ.Α.: Το µόνο που εµείς χειροκροτήσαµε και ψηφίσαµε,
ήταν η αλλαγή θέσης του σε σχέση µε τις προηγούµενες
εκλογές, που ήταν κάθετος στο να µην γίνει η δηµιουργία του ΚΕΛ(Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων) Βαραµπά.
Αυτή η αλλαγή απόφασης, ήταν µια γενναία πολιτική
απόφαση.
Ο δήµος Μαρκοπούλου αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά
προβλήµατα, από περιβαλλοντικά µέχρι οικονοµικά. Η
«∆ύναµη Ελπίδας», έχει τη δύναµη να δώσει ελπίδα
στους πολίτες;
Γ.Α.: Εµείς πιστεύουµε ότι ο δήµος Μαρκοπούλου, είναι
ένας πλούσιος δήµος. Έχουµε επιχειρήσει, από τη µέρα
που εκλεχτήκαµε στο δηµοτικό συµβούλιο, να πείσουµε
τη δηµοτική αρχή να εισπράξει τα οφειλόµενα. Αυτά πρέπει να ξεπερνάνε τα 4 εκατοµµύρια. Τα 2 εκατοµµύρια
αφορούν λογαριασµούς νερού, χωρίς µάλιστα να γίνεται
η τιµολόγηση όλου του οικισµού του Πολυτεχνείου. Είναι
ένα θέµα που το έχουµε θέσει παρά πολλές φορές στο
δηµοτικό συµβούλιο. Γίνεται εδώ και χρόνια, µιλάµε για
εκατοµµύρια κυβικά νερού.
Ο οικισµός έχει δικό του δίκτυο, το οποίο το διαχειρίζεται
το νοµικό πρόσωπο που λέγεται Οικισµός Πολυτεχνείου.
Ο σύλλογος αυτός, διαχειρίζεται το δικό του εσωτερικό
δίκτυο ύδρευσης. ∆εν ελέγχεται από το δήµο. Το νερό,
πάει στον οικισµό από ένα κεντρικό ρολόι που ανήκει στο
δήµο Μαρκοπούλου το οποίο βρίσκεται εκεί για τον οικισµό, και η ΕΥ∆ΑΠ τιµολογεί το δήµο. Ζητάµε εδώ και δύο
χρόνια να τιµολογείται ο οικισµός όσο χρεώνεται και ο
δήµος. Ο σύλλογος του οικισµού εισπράττει τα χρήµατα,
το ερώτηµα είναι πάνε αυτά τα λεφτά.
Έχουµε διαµαρτυρίες από οικιστές, ότι εκείνοι πληρώνουν κανονικά.
∆εκέµβριος 2012
Εκτός τα οφέλη προς το δήµο που αφορούν την ΕΥ∆ΑΠ,
έχετε κάτι άλλο να προτείνετε για το οικονοµικό νοικοκύρεµα;
Γ.Α.: Υπάρχουν λεφτά που πρέπει να εισπραχτούν από τα τέλη καταστηµάτων και τα κέντρα διασκεδάσεως. Υπάρχουν δύο κατηγορίες καταστηµαταρχών. Οι συνεπείς, που πληρώνουν κάθε
χρόνο, που είναι κατά βάση µικροί, και οι µεγάλοι που δεν πληρώνουν. Όταν θέσαµε το θέµα, που
είναι αρκετά αντιδηµοφιλές, ο κ. Μεθενίτης µας κατηγόρησε ότι θέλουµε να κλείσουµε τα µαγαζιά.
Μάλιστα ανέφερε, ότι θα φέρει θέµα ώστε τα καταστήµατα να µην πληρώσουν τα χρέη τους πριν
το 2011. Οι οφειλές για το 2005, το 2006 και το 2007 ήταν 510.000 ευρώ. Μιλάµε για πάρα πολλά
λεφτά. Επίσης έχουµε την πλαζ, που κάνει εισπράξεις κοντά στο εκατοµµύριο. Ο δήµος µπορεί έχει
έσοδα! Έχουµε το Λιµενικό Ταµείο που είναι πλέον δηµοτικό. Ένα πολύ σοβαρό θέµα, είναι ότι ο κ.
Μεθενίτης παρανόµως, αρνείται να δηµοσιεύσει τις προσκλήσεις για συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείο γιατί δεν θέλει να είµαστε παρόντες. Η εκτίµησή µας, είναι ότι τα έσοδα του Λιµενικού Ταµείου αγγίζουν το ένα εκατοµµύριο ευρώ. Έχουµε προτείνει την αξιοποίηση του βουρκαδίου, έχουµε ένα τροµερό αρχαιολογικό τοπίο που είναι ανεκµετάλλευτο. Γενικότερα, δεν ασχολείται
κανένας µε µια προοπτική ανάπτυξη του τόπου.
Από αριστερά: Σίµος ∆ηµητριάδης,
πρώτος επιλαχόν δηµοτικός σύµβουλος,
Γιώργος Αδάµος – επικεφαλής,
Γιώργος Σκλήκας – αντιπρόεδρος του συνδυασµού
10
ΤΟ ΘΕΜΑ
Ο
κ. ∆ηµήτρης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος.
Στις 23/5/2012, κατάφερε µία πολύ σηµαντική
επιτυχία που αφορούσε υπερχρεωµένο από
τις τράπεζες πελάτη του. Κατόρθωσε, να µειώσει το
χρέος του πελάτη του από 360.000€ σε 90.000€ και να
µειώσει τη µηνιαία δόση από τα 1.700€ στα 400€. Επιπλέον, του εξασφάλισε παύση πληρωµών για τα επόµενα δύο χρόνια.
Η περίπτωση αυτή, αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγµα για το πώς ένα υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο ή
νοικοκυριό, µπορεί µε νόµιµες διαδικασίες να µειώσει
σε πολύ σηµαντικό βαθµό το τραπεζικό του χρέος.
Είναι σηµαντικό να ενηµερωθεί ο κόσµος που είναι
υπερχρεωµένος, ώστε να χρησιµοποιήσει τις διαδικασίες υπέρ του και να
λάβει µία οικονοµική ανάσα.
Στην περίπτωση που αναδεικνύουµε,
εκτός από τη σωστή δουλειά από την
πλευρά του δικηγόρου, υπήρξε και η
σωστή στάση της ειρηνοδίκη κας Τηλιακού, η οποία µε την απόφασή της, έθιξε
τα συµφέροντα των τραπεζών, και βοήθησε έναν άνθρωπο που το είχε ανάγκη. Σε µία εποχή που όλος ο κρατικός
µηχανισµός τίθεται υπό αµφισβήτηση,
τέτοιες περιπτώσεις ενισχύουν την
ελπίδα, ότι και µε τα νόµιµα µέσα µπορεί κανείς να βρει το δίκιο του.
Ας δούµε τι είπε στην «Εξ Ανατολής» ο
κ. Σπυρόπουλος σχετικά µε τη συγκεκριµένη υπόθεση, η οποία πρέπει να
δώσει το έναυσµα για περεταίρω κινητοποίηση των υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
• Ο αιτών είναι δηµόσιος υπάλληλος,
αστυνόµος, του οποίου ο µισθός έχει
πέσει κατακόρυφα. Καθαρά λεφτά δεν του έµεναν
στα χέρια, γιατί τα κρατούσε το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο από το
µισθό και ήταν σε δεινή θέση.
• Είχε καταχρεωθεί στις τράπεζες, µε στεγαστικά
δάνεια, καταναλωτικά, µε κάρτες και τα συνολικά χρέη του έφταναν τις 360.000 ευρώ.
• Με το νόµο Κατσέλη, µε τον αγώνα
µας και την ανθρωπιά των δικαστών,
καταφέραµε να µειωθεί το χρέος κατά
250.000 ευρώ, δηλαδή πρόκειται για µια
σύγχρονη σεισάχθεια.
• Αντί για 360.000 ευρώ, θα πληρώσει
90.000 σε βάθος 20ετίας. Η δόση έπεσε
από τα 1.700 ευρώ περίπου στα 400.
• Επιπρόσθετα, δεν του κρατάει πλέον
λεφτά από το µισθό το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και του δόθηκε περίοδος χάριτος δύο χρόνια.
• Τα επόµενα δύο χρόνια δεν θα πληρώσει
τίποτα. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο οι δικαστές βλέπουνε µπροστά, και φροντίζουν για τα
επόµενα δύο χρόνια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα
δύσκολα.
Σύγχρονη
σεισάχθεια!
Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας,
διαγράφτηκαν 270.000€ από το τραπεζικό
χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ∆Η
∆εκέµβριος 2012
• Ο δανειολήπτης είναι κάτοικος Πόρτο Ράφτη και
θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για µία απόφαση του
ειρηνοδικείου Κρωπίας. Αξίζει να εµπιστευθούµε την
ελληνική δικαιοσύνη.
• Οι δικαστές έχουν βαθιά επίγνωση της ευθύνης
τους τη συγκεκριµένη στιγµή της κρίσης και πραγµατικά, αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες που δέχονται
αυτή τη στιγµή τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα.
• Μπορώ να πω ότι δίνουν τον καλύτερο ανθρώπινο εαυτό τους, για να αποσβήσουν από τους έχοντες
ανάγκη τα χρέη τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα
και όχι µόνο η συγκεκριµένη απόφαση. Το έργο τους
επιτελείται ακέραιο.
• Οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τί συµβαίνει. Αγνοούν τη βοήθεια που µπορεί να
τους παράσχει η ελληνική δικαιοσύνη.
Όποιος έχει ανάγκη, πρέπει να µάθει κατ'
αρχήν τα δικαιώµατά του για να µπορεί να
τα ασκήσει καταφεύγοντας σε οποιονδήποτε µπορεί να του τα πει.
• Είτε σε δικηγόρο, είτε στο Συνήγορο
του Καταναλωτή. Μπορεί να τύχει κάποιας
υποστήριξης και να προστατευθεί. ∆εν
πρέπει να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος δεν
θα καταφύγει στο νόµο.
• Πρέπει ο κόσµος να ενηµερωθεί.
Όποιον συµφέρει να καταφύγει στο νόµο
πρέπει να το κάνει, εξάλλου το συµφέρον
είναι ευρύτερο σε αυτή την περίπτωση.
∆ηµήτρης Σπυρόπουλος,
∆ικηγόρος
• Προσωπικά, ενηµερώνω για τα δικαιώµατα όσων απευθύνονται
σε µένα χωρίς να ζητάω
αµοιβή. Σκοπός µου είναι
να µάθει όποιος επικοινωνεί µαζί µου τα δικαιώµατά
του. Αν θέλει ο ενδιαφερόµενος από εκεί και έπειτα να τα ασκήσει, το συζητάµε, όµως προέχει να ενηµερωθεί.
• Το ταµείο παρακαταθηκών
και το ταµείο Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου, µε παλαιότερο
νόµο, κρατάνε τα 6/10 κατευθείαν
από το µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό απαγορεύεται ρητώς πλέον από υπουργική απόφαση, και
πρέπει να µειωθεί το ποσό στα 3/10.
• Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται δικαστήριο.
Πρέπει ο πολίτης να κάνει αίτηση. Το πρόβληµα είναι, ότι το ταµείο παρακαταθηκών,
καθυστερεί για να κάνει πράξη την αίτηση, έως και 8 µήνες.
• Ο αιτών µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη,
να ζητήσει άµεσα ασφαλιστικά µέτρα.
• Αν ζητήσει να ενταχθεί και στις ρυθµίσεις του
νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπορεί να το
µειώσει και άλλο. Έχουµε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων που λένε ότι µπορεί να µειωθεί ακόµα και στο
1/10.
10
ΤΟ ΘΕΜΑ
Ο
κ. ∆ηµήτρης Σπυρόπουλος είναι δικηγόρος.
Στις 23/5/2012, κατάφερε µία πολύ σηµαντική
επιτυχία που αφορούσε υπερχρεωµένο από
τις τράπεζες πελάτη του. Κατόρθωσε, να µειώσει
το χρέος του πελάτη του από 360.000€ σε
90.000€ και να µειώσει τη µηνιαία δόση από τα
1.700€ στα 400€. Επιπλέον, του εξασφάλισε
παύση πληρωµών για τα επόµενα δύο χρόνια.
Η περίπτωση αυτή, αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγµα για το πώς ένα υπερχρεωµένο φυσικό πρόσωπο ή
νοικοκυριό, µπορεί µε νόµιµες διαδικασίες να µειώσει
σε πολύ σηµαντικό βαθµό το τραπεζικό του χρέος.
Είναι σηµαντικό να ενηµερωθεί ο κόσµος που είναι
υπερχρεωµένος, ώστε να χρησιµοποιήσει
τις διαδικασίες υπέρ του και να λάβει µία
οικονοµική ανάσα.
Στην περίπτωση που αναδεικνύουµε, εκτός
από τη σωστή δουλειά από την πλευρά του
δικηγόρου, υπήρξε και η σωστή στάση της
ειρηνοδίκη κας Τηλιακού, η οποία µε την
απόφασή της, έθιξε τα συµφέροντα των
τραπεζών, και βοήθησε έναν άνθρωπο που
το είχε ανάγκη. Σε µία εποχή που όλος ο
κρατικός µηχανισµός τίθεται υπό αµφισβήτηση, τέτοιες περιπτώσεις ενισχύουν
την ελπίδα, ότι και µε τα νόµιµα µέσα
µπορεί κανείς να βρει το δίκιο του.
Ας δούµε τι είπε στην «Εξ Ανατολής» ο κ.
Σπυρόπουλος σχετικά µε τη συγκεκριµένη
υπόθεση, η οποία πρέπει να δώσει το έναυσµα για περεταίρω κινητοποίηση των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών.
Σύγχρονη
σεισάχθεια!
Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας,
διαγράφτηκαν 270.000€ από το τραπεζικό
χρέος κατοίκου Πόρτο Ράφτη
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ∆Η
• Είχε καταχρεωθεί στις τράπεζες, µε στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά, µε κάρτες και
τα συνολικά χρέη του έφταναν τις
360.000 ευρώ.
• Με το νόµο Κατσέλη, µε τον αγώνα
µας και την ανθρωπιά των δικαστών,
καταφέραµε να µειωθεί το χρέος κατά
250.000 ευρώ, δηλαδή πρόκειται για µια
σύγχρονη σεισάχθεια.
• Αντί για 360.000 ευρώ, θα πληρώσει
90.000 σε βάθος 20ετίας. Η δόση έπεσε
από τα 1.700 ευρώ περίπου στα 400.
• Ο δανειολήπτης είναι κάτοικος Πόρτο Ράφτη και
θέλω να τονίσω ότι πρόκειται για µία απόφαση του
ειρηνοδικείου Κρωπίας. Αξίζει να εµπιστευθούµε την
ελληνική δικαιοσύνη.
• Οι δικαστές έχουν βαθιά επίγνωση της ευθύνης
τους τη συγκεκριµένη στιγµή της κρίσης και πραγµατικά, αντιλαµβάνονται τις δυσκολίες που δέχονται
αυτή τη στιγµή τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα.
• Μπορώ να πω ότι δίνουν τον καλύτερο ανθρώπινο
εαυτό τους, για να αποσβήσουν από τους έχοντες
ανάγκη τα χρέη τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα
και όχι µόνο η συγκεκριµένη απόφαση. Το έργο τους
επιτελείται ακέραιο.
• Οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν τί συµβαίνει. Αγνοούν τη βοήθεια που µπορεί να
τους παράσχει η ελληνική δικαιοσύνη.
Όποιος έχει ανάγκη, πρέπει να µάθει κατ'
αρχήν τα δικαιώµατά του για να µπορεί
να τα ασκήσει καταφεύγοντας σε οποιονδήποτε µπορεί να του τα πει.
• Είτε σε δικηγόρο, είτε στο Συνήγορο
του Καταναλωτή. Μπορεί να τύχει κάποιας υποστήριξης και να προστατευθεί. ∆εν
πρέπει να υπάρξει άνθρωπος ο οποίος
δεν θα καταφύγει στο νόµο.
• Πρέπει ο κόσµος να ενηµερωθεί.
Όποιον συµφέρει να καταφύγει στο
νόµο πρέπει να το κάνει, εξάλλου το
συµφέρον είναι ευρύτερο σε αυτή την
περίπτωση.
Ο κάθε ενδιαφερόµενος, µπορεί να επικοινωνήσει µε τον κ. Σπυρόπουλο στο
προσωπικό του τηλέφωνο ….
• Ο αιτών είναι δηµόσιος υπάλληλος, αστυνόµος, του
οποίου ο µισθός έχει πέσει κατακόρυφα. Καθαρά
λεφτά δεν του έµεναν στα χέρια, γιατί τα κρατούσε το
ταµείο παρακαταθηκών δανείων και το Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο από το µισθό και ήταν σε δεινή θέση.
∆εκέµβριος 2012
∆ηµήτρης Σπυρόπουλος,
∆ικηγόρος
• Προσωπικά, ενηµερώνω
για τα δικαιώµατα όσων
απευθύνονται σε µένα
χωρίς να ζητάω αµοιβή.
Σκοπός µου είναι να µάθει
όποιος επικοινωνεί µαζί µου τα
δικαιώµατά του. Αν θέλει ο ενδιαφερόµενος από εκεί και έπειτα να τα ασκήσει, το συζητάµε, όµως προέχει να
ενηµερωθεί.
• Το ταµείο παρακαταθηκών
και το ταµείο Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου, µε παλαιότερο νόµο,
κρατάνε τα 6/10 κατευθείαν από το µισθό των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό απαγορεύεται ρητώς πλέον
από υπουργική απόφαση, και πρέπει να µειωθεί αυτό
το ποσό στα 3/10.
• Για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται δικαστήριο. Πρέπει ο πολίτης να κάνει αίτηση. Το
πρόβληµα είναι, ότι το ταµείο παρακαταθηκών, καθυστερεί για να κάνει πράξη την
αίτηση, έως και 8 µήνες.
• Επιπρόσθετα, δεν του κρατάει πλέον
λεφτά από το µισθό το ταµείο παρακαταθηκών δανείων και του δόθηκε περίοδος χάριτος
δύο χρόνια.
• Ο αιτών µπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να
ζητήσει άµεσα ασφαλιστικά µέτρα.
• Τα επόµενα δύο χρόνια δεν θα πληρώσει τίποτα. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο οι δικαστές βλέπουνε µπροστά, και φροντίζουν για τα επόµενα δύο
χρόνια, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα.
• Αν ζητήσει να ενταχθεί και στις ρυθµίσεις του νόµου
για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά µπορεί να το µειώσει και άλλο. Έχουµε πληθώρα δικαστικών αποφάσεων που λένε ότι µπορεί να µειωθεί ακόµα και στο 1/10.
14
ΘΕΜΑ
∆εκέµβριος 2012
Κο ιν ω ν ικέ ς
σ το υς
Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, µαζί µε τα προβλήµατα που αυτή συµπαρασέρνει, ξεφυτρώνουν
και δράσεις αλληλεγγύης. Κινήσεις που δεν θα
γινόντουσαν σε περιόδους «ευηµερίας» και «ευµάρειας». Αν και φτωχοί άνθρωποι υπήρχαν και πριν
την οικονοµική κρίση, ούτε οι πολίτες ούτε οι
δήµοι είχα νιώσει την ανάγκη να εντατικοποιήσουν
δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης για αυτούς.
Πλέον, είναι αρκετά διαδεδοµένο και αποκτάει διαστάσεις µόδας.
Μια µόδα, δεν είναι κατ’ ανάγκη ούτε καλή ούτε
κακή, όµως όταν ξεπεραστεί από τους καιρούς,
κουβαλάει τον κίνδυνο να µείνει στο παρελθόν.
∆εκέµβριος 2012
υπη ρ εσ ίε ς
∆ ήµο υς
Ας δούµε πώς θα εξελιχτούν αυτές οι δράσεις, που
σίγουρα χρειάζονται.
Σηµασία έχει η κρίση να γεννήσει συνειδήσεις.
Η κοινωνία τόσα χρόνια, έθρεψε ανθρώπους που
απλά «κοίταγαν τη δουλειά τους» και δεν θεωρούσαν ότι ο πόνος του διπλανού τους αφορούσε, ή ότι
µπορούσαν να κάνουν κάτι για αυτό, γιατί απλά
υπήρχε.
Τώρα έχουµε µια ευκαιρία, να συλλάβουµε στο νου
µας, ότι οργανωµένοι και µε καλή διάθεση, µπορούµε να λύνουµε πολλά από τα καθηµερινά µας προβλήµατα. Είτε αυτές οι δράσεις κινούνται από τους
δήµους, είτε από κινήσεις πολιτών.
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΠΤΕΡΙ∆Η
ΘΕΜΑ
15
16
ΘΕΜΑ
∆εκέµβριος 2012
Ως «Εξ Ανατολής», κάθε µήνα θα ενηµερώνουµε τους αναγνώστες µας για τέτοιου
είδους δράσεις που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή τους.
∆ήµος Μαρκοπούλου – Κοινωνικό Παντοπωλείο
Στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήµου Μαρκοπούλου, έχει δοθεί προσοχή από τη
δηµοτική αρχή. Η υπηρεσία δεν είναι ξεχασµένη, στηρίζεται συνεχώς από το ∆ήµο µε
εκδηλώσεις που αποσκοπούν στην οικονοµική στήριξή της και γίνονται συνεχώς δηµόσιες εκκλήσεις για τη συνδροµή του εγχειρήµατος.
Αφορά κατοίκους του ∆ήµου και όχι µόνο δηµότες. Στηρίζει 70 οικογένειες και άτοµα,
ενώ βρίσκει πόρους από ιδιώτες και εκδηλώσεις του ∆ήµου. Οι οικονοµικές προBποθέσεις για να λάβει κάποιος οικονοµική ενίσχυση από το κοινωνικό παντοπωλείο, είναι το
ετήσιο εισόδηµα, που δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 6.000 ευρώ συν 2.000 το κάθε µέλος,
αν πρόκειται για οικογένεια. ∆ίνονται τρόφιµα πρώτης ανάγκης, όπως γάλατα, ζυµαρικά, ρύζι, όσπρια, αλεύρι, ζάχαρη, χυµός ντοµάτας.
Μια φορά το µήνα, πηγαίνουν στο χώρο οι πολίτες και παίρνουν κάποια τρόφιµα, που
δεν µπορούν να θρέψουν µια οικογένεια, αλλά λειτουργούν βοηθητικά. Η ποσότητα
καθορίζεται ανάλογα µε τα µέλη της οικογένειας, ενώ προτεραιότητα έχουν τα
Α.Μ.Ε.Α.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22990 20 173 & 20 174
∆ήµος Παιανίας – Γλυκών Νερών
Επικοινωνήσαµε µε τον κ. Σπύρο Νανόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος της λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου. Μας ενηµέρωσε ότι αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει από µέσα Ιανουαρίου του 2013 αν και οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει από τις 12/11.
Η πρωτοβουλία θα είναι ανοιχτή για οποιονδήποτε επιθυµεί να συµµετέχει(ακόµα και
κατοίκους εκτός ∆ήµου Παιανίας – Γλυκών Νερών) αρκεί βεβαίως, να έχει αποδείξει
την αδυναµία πληρωµής του σε ιδιωτικό φροντιστήριο. Οι καθηγητές θα εργάζονται
εθελοντικά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, µπορεί κανείς να καλέσει το 210 66 41 610(Παλαιό
∆ηµαρχείο ∆ήµου Παιανίας) ή τον κ. Νανόπουλο στο 69 773 060 60.
∆ήµος Κορωπίου
Ο ∆ήµος Κορωπίου έχει εφαρµόσει µια σηµαντική πρωτοπορία στη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του. Η διανοµή τροφίµων γίνεται κατ οίκον, στα πλαίσια του
σεβασµού και της διασφάλισης της αξιοπρέπειας των πολιτών. Ώστε εκείνοι που έχουν
την ανάγκη, να µην στιγµατίζονται µε την παρουσία τους στο κοινωνικό παντοπωλείο.
Εξυπηρετεί 120 οικογένειες, προµηθεύοντάς τες µε τρόφιµα µία φορά το µήνα ή το
δίµηνο. Όσα δίνονται, αρκούν περίπου για τα 2/3 των αναγκών µιας οικογένειας.
Τα κριτήρια ένταξης, είναι είτε χαµηλό εισόδηµα κάτω των 6.000 ευρώ, ή σε µια οικογένεια να υπάρχουν 2 άνεργοι. Επιπλέον, σε 35 άτοµα, δίνονται καθηµερινά µερίδες
φαγητού στο σπίτι τους. Αφορά ανθρώπους που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν. Άµεσα θα λειτουργήσει κοινωνικό φαρµακείο, το οποίο θα παρέχει µε πλήρη
κάλυψη φάρµακα ανθρώπων που ζούνε σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Θα έχει
καθηµερινή λειτουργία, και θα απασχολεί δύο φαρµακοποιούς και έναν κοινωνικό λειτουργό. Θα στεγαστεί σε κτίριο του δήµου στην πλατεία Ελευθερίας. Υπολογίζεται, ότι
η λειτουργία του θα ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους.
Ο υπεύθυνος είναι ο κ. Κωνσταντίνος ∆ήµου(Τηλέφωνο 210 662 23 24, εσωτερικό
15).
∆εκέµβριος 2012
ΒΓΕΣ ΕΞΩ
17
del mar
Μόλις µερικά µέτρα από τη
θάλασσα του Πόρτο Ράφτη,
βρίσκεται ο ο προσεγµένος
και άνετος χώρος του Del
Mar.
Το Del Mar δεν έχει πελάτες, αλλά θαµώνες, καθώς
είναι ένα από τα γνωστότερα στέκια του Πόρτο
Ράφτη.
Εξαιρετικό design, για χαλαρές - casual στιγµές (µε
παρέα) αλλά και για πιο…
προσωπικές.
Από τις 8.30 το πρωί το Del
Mar ξεκινάει την ηµέρα σας,
µε πλούσια πρωινά, καφέ,
σοκολάτες και πάσης φύσεως ροφήµατα.
Οι µουσικές επιλογές - όσο
νυχτώνει - σας µεταφέρουν
πιο κοντά στο bar, για καθαρά ποτά, σφηνάκια και ξενύχτι.
Λ. Γρέγου 41
Πόρτο Ράφτη
τηλ. 22990 75698
Φύκι Φύκι
Το Μεζεδοπωλείο Φύκι Φύκι σας
περιµένει, για να σας ταξιδέψει σε
γεύσεις και ατµόσφαιρα που θα σας
µαγέψουν.
Με θέα το λιµάνι και το νησί του
Πόρτο Ράφτη µπορείτε να απολαύσετε ελληνικές γεύσεις όπως Παστουρµαδοπιτάκια, Κεφτεδάκια µε λιαστή
ντοµάτα και φέτα, Χοιρινή τηγανιά,
Μύδια αχνιστά, Σαρδέλες γεµιστές
στον φούρνο, Γαρίδες σαγανάκι.
Στο Φύκι Φύκι µπορείτε να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε το φαγητό
σας σε µια φιλική ατµόσφαιρα πληµµυρισµένη από την ενέργεια που
εκπέµπει η θάλασσα που έχετε
δίπλα σας…
Λ. Γρέγου 45
Πόρτο Ράφτη
τηλ. 22990 76333
18
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
∆εκέµβριος 2012
Επόµενη Αγωνιστική (10η)
ΑΟ ∆ικαίου-Ατρόµητος Πειραιά
ΠεραµαDκός-Πανναξιακός
Ανω Μερά-∆ιαγόρας Ρόδου
Νικολακάκης-Ολυµπιακός Λαυρίου
Αστέρας Βάρης-Ιωνικός
Κερατσίνι-Τριγλία Ραφήνας
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ∆’ ΕΘΝΙΚΗ
Ολ. Λαυρίου–Κερατσίνι 1-1
Το ένα γκολ δεν ήταν αρκετό
Το γκολ που πέτυχε στο πρώτο ηµίωρο
του αγώνα, δεν ήταν αρκετό για τους 3
βαθµούς της νίκης. Στο 26’, ο Αµπντέλ
Ραχίµ σκόραρε και διαµόρφωσε το
σκορ του πρώτου ηµιχρόνου. Όµως η
απάντηση, αν και άργησε ήρθε στο 7 2’
από τον Σιδηρόπουλο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (Γιώργος
ΠαπαDωάννου): Αραχωβίτης, Βαφειάδης Φ., Τσιώλης, Τσίκλος, Βαφειάδης
Σ., Μούργος (76 Κωστάκης), Πούλος,
Γιαχάεβ Α., Γιαχάεβ Β. (66' Πάλλης),
Βελετάκος, Ραχίµ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (Κώστας Κλείσαρης):
∆ηµητρόπουλος, Καρράς, Καµµένος,
Τρουµπούνας, Σιδηρόπουλος, Παντελίδης, Κατσιγιάννης (50' ∆ιονυσόπουλος), Πλίθης (75' Κουφουδάκης),
Μαριόλης, Μάλλης (90 Βαρουξής),
Πουλάκης
Αποτελέσµατα (9η αγωνιστική)
ΑΟ ∆ικαίου-Ανω Μερά
∆ιαγόρας Ρόδου-Αστέρας Βάρης
Ατρόµητος Πειραιά-ΠεραµαDκός
Πανναξιακός-Νικολακάκης
Ολυµπιακός Λαυρίου-Κερατσίνι
Ιωνικός-Τριγλία Ραφήνας
Βαθµολογία (σε 10 αγώνες)
1. Ατρόµητος Πειραιά
23
2. Αστέρας Βάρης
19
3. Πανναξιακός
18
4. Ιωνικός
18
5. ΠεραµαDκός
15
6. Τριγλία Ραφήνας
13
7. Ολυµπιακός Λαυρίου 12
8. Νικολακάκης
12
9. Κερατσίνι
11
10. ΑΟ ∆ικαίου
11
11. Ανω Μερά
1
12. ∆ιαγόρας Ρόδου
0
2-0
0-5
1-0
6-2
1-1
2-0
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Α’ ΕΠΣΑΝΑ
Αποτελέσµατα (14ης Αγωνιστικής)
Θύελλα Ραφήνας - ΓΣ Μαρκό
3-0
Γέρακας - ΠΑΣ Ωρωπός
3-1
∆όξα Κορωπίου-Αήττητος Σπατών 0-0
ΑΟ Γλυκών Νερών - Παλληνιακός 0-0
Άρης Βούλας - Κεραυνός Κερατέας 0-1
ΑΟ Σταµάτας - ΑΟ Κορωπίου
0-3
Λαυρεωτική - Νικηφόρος
2-2
Μ. Μαραθώνα - Ολ.Αγ. Στεφάνου 0-3
Βαθµολογία (σε 14 αγώνες)
1. ΑΟ Κορωπίου
2. Ολυµπιακός Αγ. Στεφάνου
3. ΑΠΟ Θύελλα Ραφήνας
4. ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας
5. ΑΟ Γλυκών Νερών
6. ΑΕ ∆όξα Κορωπίου
7. ΑΠΕ Λαυρεωτική
8. ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα
9. ΓΣ Άρης Βούλας
10. ΑΟ Σταµάτας
11. ΑΟ Παλληνιακός
12. ΑΠΟ Νικηφόρος
13. ΓΣ Μαρκό
14. ΑΠΟ Αήττητος Σπατών
15. ΑΕ Γέρακα
16. ΠΑΣ Ωρωπός
36
35
34
27
21
20
19
17
16
14
14
13
13
12
12
11
Επόµενη Αγωνιστική (15η)
Ολ. Αγ. Στεφάνου - Θύελλα Ραφήνας
ΓΣ Μαρκό - ΑΕ Γέρακα
ΑΠΟ Νικηφόρος - ΑΠΟ Μάχη Μαραθώνα
ΑΟ Κορωπίου - ΑΠΕ Λαυρεωτική
ΑΠΣ Κεραυνός Κερατέας - Σταµάτα
ΑΟ Παλληνιακός - ΓΣ Άρης Βούλας
Αήττητος Σπατών - ΑΟ Γλυκών Νερών
ΠΑΣ Ωρωπός - ΑΕ ∆όξα Κορωπίου
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Β’ ΕΠΣΑΝΑ
1ος όµιλος
Αποτελέσµατα (9ης Αγωνιστικής)
ΑΟ Βουλιαγµένης - ΑΟ Κρυονερίου 0-0
ΑΟ Φοίβος Βάρης - ΑΟ Ανοιξης
5-0
ΑΟ Αυλών - ΑΟ Κουβαρά
2-3
Καπανδρίτι - Παµπαιανικός
1-4
Καλύβια - ΠΑΟ Προφήτης Ηλίας 3-3
∆όξα Αγ. Άννας - Παλλαυρεωτικός 3-0
Βαθµολογία (σε 9 αγώνες)
1. ΑΠΣ ∆όξα Αγ. Άννας
24
2. ΑΟ Κρυονερίου
20
3. ΑΠΟ Παµπαιανικός
16
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ΑΟ Ανοιξης
ΠΑΟ Προφήτης Ηλίας
ΑΟ Φοίβος Βάρης
ΑΟ Αυλών
ΠΑΟ Καλυβίων
ΑΠΕΣ Καπανδριτίου
ΑΟ Κουβαρά
ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός
ΑΟ Βουλιαγµένης
14
13
11
11
10
10
9
7
5
Επόµενη Αγωνιστική (10η)
ΑΠΟ Παµπαιανικός - ΠΑΟ Καλυβίων
Προφήτης Ηλίας - ΑΠΣ ∆όξα Αγ. Άννας
ΑΠΣ Παλλαυρεωτικός - ΑΟ Αυλών
ΑΟ Κουβαρά - ΑΟ Φοίβος Βάρης
ΑΟ Κρυονερίου - ΑΟ Ανοιξης
ΑΟ Βουλιαγµένης - ΑΠΕΣ Καπανδριτίου
2. Μαύρος Αετός
3. ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης
4. ΑΟ ΑφιδναDκός
5. Γιάννης Παθιακάκης
6. Αµφιάραος Καλάµου
7. ΑΟ Ατλαντίς
8. Αστέρας Γλ. Νερών
9. ∆όξα Ποντίων
10. Ελπίδα Αχαρνών
21
16
14
13
11
10
10
3
-12
Επόµενη Αγωνιστική (10η)
Ελπίδα Αχαρνών - ΑΟ Ατλαντίς
Αστέρας Αυλώνος - ΑΟ ΑφιδναDκός
ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης - ∆όξα Ποντίων
Γιάννης Παθιακάκης - Μαύρος Αετός
Αµφιάραος Καλάµου - Αστ. Γλ. Νερών
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Β’ ΕΠΣΑΝΑ
2ος όµιλος
Αποτελέσµατα (9ης Αγωνιστικής)
ΑΟ Συκάµινου - Νίκη ∆ροσιάς
2-1
Σαρωνικός - ΑΕ Μενιδίου
3-0
ΑΟ ∆ιονύσου - Αµυνα Ανθούσας
0-0
ΑΟ Αρτεµις - Ραµνούς Γραµµατικού 5-0
Πόρτο Ράφτη - Πρ. Π. Φωκαίας
1-5
Εθ. Ν. Μάκρης - Αχ. Κ. Αχαρνών
1-0
Βαθµολογία (σε 9 αγώνες)
1. Σαρωνικός
2. Αχιλλέας Κ. Αχαρνών
3. ΑΟ Αρτεµις
4. Εθνικός Ν. Μάκρης
5. ΑΟ ∆ιονύσου
6. Πρωτέας Π. Φωκαίας
7. Ραµνούς Γραµµατικού
8. Νίκη ∆ροσιάς
9. ΑΟ Συκάµινου
10. Πόρτο Ράφτη
11. Αµυνα Ανθούσας
12. ΑΕ Μενιδίου
19
19
18
18
17
15
14
7
7
7
5
2
Επόµενη Αγωνιστική (10η)
ΑΕ Μενιδίου - Νίκη ∆ροσιάς
Αµυνα Ανθούσας - ΑΟ Συκάµινου
Αχιλλέας Κ. Αχαρνών - ΑΟ ∆ιονύσου
Πρ.Π. Φωκαίας - Εθνικός Ν. Μάκρης
Ραµνούς Γραµµατικού - Πόρτο Ράφτη
Σαρωνικός - ΑΟ Αρτεµις
ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ Γ’ ΕΠΣΑΝΑ
Αποτελέσµατα (9ης Αγωνιστικής)
ΑΟ ΑφιδναDκός - Ελπίδα Αχαρνών
3-0
Αµφιάραος Καλάµου - ΑΟ Ατλαντίς 1-1
Αστέρας Αυλώνος - ∆όξα Ποντίων
8-1
ΑΓΣΑΘΕΝ Μάκρης - Μαύρος Αετός 0-1
Γιάννης Παθιακάκης - Αστ. Γλ. Νερών 2-1
Βαθµολογία (σε 9 αγώνες)
1. Αστέρας Αυλώνος
23
ΜΠΑΣΚΕΤ
Α2 ΑΝ∆ΡΩΝ
Ερµής Λαγκαδά - Λαύριο 70-87
Παραµένει διεκδικητής της ανόδου
∆υναµικά το Λαύριο, πήρε πανηγυρικά το
διπλό διατηρώντας έτσι την Τρίτη θέση της
βαθµολογίας στην Α’2 ανδρών. Η οµάδα
του Σερέλη, είναι µία από τις υποψήφιες
για άνοδο στην Α’1 εθνική κατηγορία. Είναι
πίσω µόλις ένα βαθµό από τους πρωτοπόρους Κηφισιά και Φιλαθλητικό, και δείχνει
να είναι σε καλή φόρµα. Οι δέκα πρώτες
αγωνιστικές, αποτελούν µία πολύ δυνατή
έναρξη για το Λαύριο. Μένει να δούµε, αν
οι καλές εµφανίσεις θα συνεχίσουν και
µέσα στο 2013.
∆ιαιτητές: Ξενικάκης, ∆εσλής, Μακρής.
∆εκάλεπτα: 16-18, 33-44, 52-70, 70-87.
Ερµής Λαγκαδά (Πέρκος): ΚαDκλής 3 (1),
Τιλλ, Ιωακειµίδης 3, Ονάσογλου 4, Καµαριώτης 7, Πλιούκας 20 (4), Καλογιαννίδης
2, Αναγνωστόπουλος 17 (2), Γκόνος 5 (1),
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
∆εκέµβριος 2012
Τσιόγκας, Παρίτσης 9 (1), Κασούρας.
Λαύριο (Σερέλης): ∆ελίδης, Παγώνης 2,
Τσίρος 11 (3), Κακιούζης 18, Γιαννακόπουλος 20 (2), Λυµπερόπουλος 9 (1), Περράκης 4, Ψωµαδέρης 21 (4).
Αποτελέσµατα (10η αγωνιστική)
Αρκαδικός- ΟΦΗ
ΚόροKβος Αµαλιάδας-Παγκράτι
Νέα Κηφισιά-Αίολος Τρικάλων
Ικαροι Σερρών-Ηράκλειο
Ερµής Λαγκαδά-ΓΣ Λαυρίου
∆όξα Λευκάδας-Φιλαθλητικός
Νίκη Βόλου-Αγία Παρασκευή
83 - 79
76 - 81
92 - 64
82 - 67
70 - 87
62 - 80
77 - 62
Βαθµολογία (σε 10 αγώνες)
1. Ν. Κηφισιά
19
2. Φιλαθλητικός
19
3. Λαύριο
18
4. Ίκαροι Σερρών
17
5. Τρίκαλα
17
6. Παγκράτι
16
7. Κοροιβός Αµαλιάδας
16
8. Αγία Παρασκευή
15
9. Ερµής Λαγκαδά
14
10. Αρκαδικός
13
11. Ηράκλειο
13
12. ∆όξα Λευκάδας
11
13. Νίκη Βόλου
11
14. ΟΦΗ
11
Επόµενη αγωνιστική (11η)
Παγκράτι-Κηφισιά
Τρίκαλα-Ικαροι Σερρών
Ηράκλειο-Αρκαδικός
Λαύριο-Κόροιβος
Φιλαθλητικός-Ερµής Λαγκαδά
ΚΑΠ-∆όξα Λευκάδας
ΟΦΗ-Νίκη Βόλου
ΜΠΑΣΚΕΤ
Γ’ ΕΘΝΙΚΗ
Κορωπί - Εργοτέλης 68-63
Έκλεισε νικηφόρα το 2012
Με νίκη αποχαιρετάει το 2012 το Κορωπί,
καθώς επιβλήθηκε µε 5 πόντους διαφορά
του Εργοτέλη. Η οριακή νίκη, δίνει µια
ανάσα στους γηπεδούχους, που µε τον Π.
Υφαντή σε καλή µέρα, κατόρθωσε εν τέλει
να κερδίσει.
∆ιαιτητές: Πρωτούλης, Μαυρατζάς.
∆εκάλεπτα: 21-13, 34-33, 54-45, 68-63.
Κορωπί (Αποστολάκης): Γυφτοκώστας,
Παπαβλασσόπουλος 16 (1), Εµίρης 8 (2),
Ατζαµόγλου 9 (1), Θ. Υφαντής 4, Τσιουµπρής 5 (1), Γριµπαβιώτης 9, Π. Υφαντής
17.
Εργοτέλης (Μακράκης): Χαριτάκης, Γ.
Σκάνδαλος, Χαλκιαδάκης 5 (1), Ξενάκης 8,
Γρύλλος 5 (1), Χ. Σκάνδαλος 13 (2), Καραλής 19 (3), Φλιάτης 1, Βαρνάβας 9, Σταθάκης, Μπουντούρογλου, Τσαµπάς 3.
Αποτελέσµατα (9η αγωνιστική)
Παπάδος Γέρα - Πολ. Σάµου
82-70
Λιβαδειά - Πεντέλη
78-55
Παπάγου - Μίλωνας
66-58
Κορωπί - Εργοτέλης
68-63
Παναγίτσα - Ιεράπετρα
90-68
Βαθµολογία (σε 9 αγώνες)
1. Παπάγου
15
2. Λειβαδιά
15
3. Παπαδός Γέρας 14
4. Ιωνικός Νίκαιας 13
5. Εργοτέλης
13
6. Πολυκράτης
12
7. Κορωπί
12
8. Πεντέλη
11
9. Μίλωνας
11
10. Παναγίτσα Χαλ.
8
11. Ιεράπετρα
8
Επόµενη αγωνιστική (10η)
Μίλωνας – Κορωπί
Εργοτέλης – Λιβαδειά
Πεντέλη – Παναγίτσα
Ιεράπετρα - Παπάδος Γέρας
Πολυκράτης - Ιωνικός Νικαίας
Ρεπό: Παπάγου
ΒΟΛΛΕ*
Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μαρκόπουλο – ∆ΑΣ Ωραιόκαστρου 3-1
Επιστροφή στις νίκες για τον ΑΟΜ
Μετά το αρνητικό σερί των 5 ηττών, το
Μαρκόπουλο επανέρχεται στις νίκες,
κερδίζοντας µε άνεση το Ωραιόκαστρο.
Οι Κόστιτς και Νίκιτς, σηµείωσαν τους
περισσότερους πόντους της οµάδας
τους, κάνοντας µάλιστα οι δυο τους 8
άσσους. Ο ΑΟΜ στάθηκε απρόσεχτος
στο τρίτο σετ, στο οποίο ηττήθηκε µε 1925, και για µερικές στιγµές οι φιλοξενούµενες πήραν τα πάνω τους. Όµως, η
τοπική οµάδα των µεσογείων, στάθηκε
ψύχραιµη και πήρε την πολύτιµη νίκη.
Τα σετ: 25-17, 25-11, 19-25, 25-20
∆ιαιτητές: Μιχαήλογλου - ∆ευτερίγος,
παρ: Μαυρικίδης
Μαρκόπουλο (Λυκούδης): Νικολαδη 1
(1 άσος), Βαρουδάκη 16 (4 άσοι, 10/20
επ., 21% υπ., 2 µπλοκ), Γεωργιάδου 9 (3
άσοι, 3/8 επ., 3 µπλοκ), Κόστιτς 21 (3
άσοι, 16/39 επ., 2 µπλοκ), Φουντζήλα 10
(1 άσος, 8/23 επ., 46% υπ., 1 µπλοκ),
Νίκιτς 18 (5 άσοι, 10/15 επ., 3 µπλοκ)/
Σάκκουλα (λ, 47% υπ.), Πολυδώρου 2 (2
άσοι).
∆ΑΣΩ
(Κοκκίνου):
Μπαχτσεβάνη,
Καπνιά 5 (2 άσοι, 3/14 επ., 26% υπ.),
Χαλιαµπάλια 1 (1/3 επ.), Πέτροβιτς 19
(17/43 επ., 2 µπλοκ), Πανταζή 7 (1 άσος,
3/19 επ., 30% υπ., 3 µπλοκ), Χιντά 7 (1
άσος, 5/11 επ., 1 µπλοκ)/ Εζηνέλη (λ, 50%
υπ.), Σεφεριάδου 3 (1 άσος, 1/3 επ., 1
µπλοκ), Κουτσοκώστα 2 (2 άσοι), Παπα-
19
γιαννάκη.
Αποτελέσµατα (10η αγωνιστική)
ΠαναθηναKκός - Ηρακλής
(26-24, 18-25, 25-22, 25-19)
Ανατόλια - Ρέθυµνο
(25-19, 25-22, 25-23)
Μαρκόπουλο - Ωραιόκαστρο
(25-17, 25-11, 19-25, 25-20)
Τράχωνες - Ηρακλής Κηφισιάς
(22-25, 14-25, 22-25)
Μακεδόνες - ΑΕΚ
(15-25, 25-21, 17-25, 15-25)
Ολυµπιακός - Βριλήσσια
(25-12, 25-11, 25-10)
Βαθµολογία (σε 10 αγώνες)
1. ΑΕΚ
29
2. Ηρακλής Κηφισιάς
26
3. Ολυµπιακός
23
4. Ρέθυµνο
17
5. Ηρακλής
16
6. Ανατόλια
13
7. Βριλήσσια
11
8. Μακεδόνες
11
9. Μαρκόπουλο
11
10. ΠαναθηναKκός
10
11. Τράχωνες
9
12. Ωραιόκαστρο
1
Επόµενη αγωνιστική (11η)
ΑΟ Μαρκοπούλου - ΑΕΚ Αθηνών
Ολυµπιακός ΣΦΠ - ΑΣ Μακεδόνες
ΑΟ Τραχώνων - ΣΑΑΚ Ανατόλια
ΓΣ Ηρακλής - ΟΠ Ρεθύµνου
∆ΑΣ Ωραιοκάστρου - ΓΣΚ Ηρακλής
ΑΟ ΠαναθηναKκός - ΦΟ Βριλησσίων
3-1
3-0
3-1
0-3
1-3
3-0
20
ΠΑΙ∆Ι
∆εκέµβριος 2012
ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ DOWN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΟΥΦΑΛΗ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ | ΨΥΧΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ
Med ∆υσλεξία
Μαθησιακές δυσκολίες
[email protected]
Τ
ο σύνδροµο Down αναγνωρίστηκε το 1860 από το γιατρό
Langdon Down, ο οποίος παρατήρησε ότι µία οµάδα ατόµων, άσχετων
µεταξύ τους, που βρίσκονταν σε ιδρύµατα είχαν παρόµοια σωµατικά χαρακτηριστικά. Ο γιατρός Down χαρακτήρισε το σχήµα των µατιών των ατόµων
αυτών "ανατολικού" τύπου και την νοηµοσύνη τους µειωµένη. Περίπου 100
χρόνια µετά ανακαλύφθηκε η αιτιολογία
των σωµατικών χαρακτηριστικών και
των µαθησιακών δυσκολιών από το γιατρό-νηπιαγωγό Jerome Lejeune στο
Παρίσι. Η αιτιολογία ήταν η παρουσία
ενός παραπανίσιου χρωµοσώµατος σε
κάθε κύτταρο του σώµατος. Το σύνδροµο Down ήταν η πρώτη ασθένεια που
συνδέθηκε µε µια συγκεκριµένη χρωµοσωµική ανωµαλία.
Τα παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν νοητική και κινητική καθυστέρηση και παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά όπως λοξά µάτια, χαµηλά αφτιά,
επίπεδο προφίλ, κοντό λαιµό, ακανόνιστα δόντια, κοντά και φαρδιά χέρια,
γλώσσα που εξέχει κ.α. Όλα αυτά τα
κοινά φυσικά χαρακτηριστικά οφείλονται σε γενετική ανωµαλία, η οποία σχετίζεται µε τα χρωµοσώµατα µέσα στα
οποία είναι «αποθηκευµένο»το γενετικό
υλικό (DNA)του κάθε ανθρώπου. Το
φυσιολογικό άτοµο έχει συνολικά 46
χρωµοσώµατα (23 ζεύγη χρωµοσωµάτων) ενώ το άτοµο µε σύνδροµο Down
έχει 47 χρωµοσώµατα. Αντί για δύο αντίγραφα του χρωµοσώµατος 21 τα άτοµα
µε σύνδροµο Down έχουν τρία, γι’αυτό
το λόγο το σύνδροµο αποκαλείται και
τρισωµία 21.
Η ακριβής αιτία δηµιουργίας του πρόσθετου χρωµοσώµατος δεν είναι
ακόµα γνωστή αν και έχει διαπιστωθεί
υψηλή συσχέτιση µεταξύ του συνδρόµου και της ηλικίας των γονιών, κυρίως
της µητέρας. Αυτό ίσως οφείλεται στην
αυξανόµενη έκθεση της γυναίκας µε
το πέρασµα του χρόνου σε βλαπτικά
περιβάλλοντα, όπως ιοί, ακτινοβολία
και χηµικές ουσίες, ικανά να βλάψουν
τα χρωµοσώµατα.
Το σύνδροµο Down εµφανίζεται µε τnν
ίδια συχνότητα (1:800 γεννήσεις) σε
όλες τις χώρες του κόσµου και σε όλες
τις φυλές, ανεξαρτήτως κοινωνικοµορφωτικού επιπέδου. Ο κίνδυνος σύλληψης παιδιού µε χρωµοσωµική ανωµαλία
αυξάνεται µε την αύξηση της ηλικίας (1
προς 1.250 σε ηλικία 25 ετών, αλλά 1
προς 106 σε ηλικία 40 ετών).
Συνήθως, τα παιδιά µε σύνδροµο Down
παρουσιάζουν συχνά προβλήµατα καρδιάς, ακοής και όρασης και είναι πιο
επιρρεπή στη λευχαιµία και σε µολύνσεις του αναπνευστικού. Παρουσιάζουν
επίσης αυξηµένη θνησιµότητα σε νεαρή
ηλικία. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι
η γενική υποτονία, και πιο συγκεκριµένα
ορθοπεδικά προβλήµατα, τα οποία δηµιουργούν δυσκολίες τόσο στην αδρή
όσο και στην λεπτή κινητικότητα. Τα παιδιά µε το σύνδροµο Down αναπτύσσονται µε αργότερους ρυθµούς, αλλά
όπως όλα τα παιδιά είναι σε θέση
να περπατήσουν, να µιλήσουν, να
διαβάζουν και να γράφουν.
Έχουν πολύ καλή µακροπρόθεσµη µνήµη, δεν ξεχνούν πρόσωπα και καταστάσεις, είναι
φιλικά, έχουν έντονη την
αίσθηση του χιούµορ και διάθεση για ποικίλλες δραστηριότητες. Συνήθως, παρουσιάζουν δυσκολίες στην άρθρωση και υπολείπονται των φυσιολογικών παιδιών στη γλωσσική ανάπτυξη.
Τα παιδιά µε σύνδροµο Down παρουσιάζουν
σηµαντικές
µαθησιακές
δυσκολίες, ιδιαίτερα στην
γραφή και
την αριθµητική˙ Ο βαθµός
δυσκολίας διαφέρει από παιδί σε παιδί και µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε την
παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης
αλλά και σωστής παιδαγωγικής αντιµετώπισης. Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε αυτό το σύνδροµο
αφορούν τις ατοµικές αλλά και κοινωνικές τους δεξιότητες, οι οποίες µπορούν
να αναπτυχθούν σε ικανοποιητικό
βαθµό µε την κατάλληλη υποστηρικτική
βοήθεια παρεχόµενη από το οικογενειακό αλλά και σχολικό πλαίσιο του παιδιού. Η χρήση της κατάλληλης διδακτικής
και παιδαγωγικής µεθόδου µπορεί να
επιφέρει θαυµαστά αποτελέσµατα στην
µαθησιακή αλλά και κοινωνική εκπαίδευση των παιδιών αυτών.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι όπως όλα τα
παιδιά έτσι και τα παιδιά µε σύνδροµο
Down είναι ξεχωριστά µε µοναδικά νοητικά και ψυχολογικά
χαρακτηριστικά. Η γνωστική ανάπτυξη
των παιδιών µε σύνδροµο Down διαφέρει ουσιαστικά από των άλλων παιδιών
τόσο στον ρυθµό όσο και στην εξέλιξή
της. Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει τρόπος
να εµποδίσουµε τη σύλληψη του εµβρύου µε σύνδροµο Down.
Υπάρχει όµως η δυνατότητα κατά την
κύηση να το διαγνώσουµε µε σύγχρονες
προγεννητικές µεθόδους. Οι γιατροί
συστήνουν στις έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας, προγεννητικό έλεγχο.
Τα άτοµα µε σύνδροµο Down δεν έχουν
κάποια ασθένεια απλά µια ιδιαιτερότητα
που τους κάνει απλά ξεχωριστούς.
Όλοι µας είµαστε ξεχωριστοί και όλοι
αποζητάµε την φροντίδα και προστασία
των συνανθρώπων µας. Ας µην ξεχνάµε
ότι για να λάβουµε αγάπη πρέπει να
δίνουµε κιόλας...
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Στην Ελλάδα
δραστηριοποιείται
ο Ελληνικός Σύλλογος
Συνδρόµου Down.
Πληροφορίες
στην ιστοσελίδα:
http://www.downsyndrome.gr
∆εκέµβριος 2012
Η ΑΣΚΗΣΗ
ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΘΟ∆ΩΡΗ ΣΑΡΛΑΝΗ,
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ
Σ
τα ρευµατικά νοσήµατα έχουν από τη φύση τους
κινητικά προβλήµατα αφού επηρεάζουν το µυοσκελετικό σύστηµα. Αυτά µπορεί να προκαλέσουν
δυσκολία στη βάδιση, στη αυτοεξυπηρέτηση, στις οικιακές
εργασίες, στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή.
Είναι λοιπόν σηµαντικό εκτός της φαρµακευτικής αγωγής που
στοχεύει στον πόνο και τη φλεγµονή ο γιατρός Ρευµατολόγος
να διδάξει τον ασθενή του τρόπους θεραπευτικής άσκησης
Ποια οφέλη όµως θα αποκοµίσει ο ασθενής;
Η κατάλληλη άσκηση επιτυγχάνει:
α) Αύξηση της µυ1κής δύναµης
β) αύξηση της ευκαµψίας των αρθρώσεων
γ) Μείωση του πρηξήµατος,του πόνου και της φλεγµονής.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε καλύτερη ευκολότερη και ανώδυνη κινητικότητα τον ασθενή και καλύτερη ποιότητα ζωής.
Είναι όµως κάθε άσκηση κατάλληλη για κάθε ασθενή;
Προφανώς όχι. Σε κάθε µορφή αρθρίτιδας, περιαρθρίτιδας, µυοπάθειας αλλά
και σε νόσους των οστών όπως η οστεοπόρωση έχουν συµβεί καταστροφές των
ιστών, υπάρχει πόνος, δυσκαµψία κ.α.
Έτσι η άσκηση θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη έτσι ώστε να ωφελεί και µην
βλάπτει τον ασθενή. Ο γιατρός θα δώσει οδηγίες για το χρόνο, την συχνότητα, τον
τρόπο, τη χρήση αντίστασης [βάρη] ανάλογα µε την περίπτωση. Αν απαιτηθεί θα
παραπέµψει τον ασθενή σε φυσικοθεραπευτή για να έχει εξειδικευµένη βοήθεια.
Συµπερασµατικά επειδή οι ρευµατοπάθειες οδηγούν σε κινητικά προβλήµατα σοβαρά µερικές φορές η άσκηση η κινησιοθεραπεία και η αποκατάσταση δεν είναι πάρεργο αλλά έχουν αποφασιστικό ρόλο στη θεραπεία των ρευµατικών νοσηµάτων
ΥΓΕΙΑ
21
∆εκέµβριος 2012
22
αγγελίες
ΤΗΛ. 2299071610 / ΚΙΝ. 6978138099 / ΚΙΝ. 6951830316 / ΚΙΝ. 6934358157
ÐΟΡΤΟ ÑÁÖÔÇ ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
Studio 40 τµ, Καλός Γυαλός, ρετιρέ,
πανοραµική θέα θάλασσα, τζάκι, parking, εντοιχισµένη κουζίνα, Τιµή:
110.000€
∆ιαµέρισµα 50 τµ, 2ου ορόφου στην
περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα, 100 µ. από
θάλασσα, κατασκευή του ’94, άριστη
κατάσταση, τζάκι, κλιµατισµός, µεγάλη
βεράντα µε θέα θάλασσα, ενιαίο καθιστικό, κουζίνα, µεγάλο υπνοδωµάτιο, αποθήκη 6τ.µ., 85.000€ .
∆ιαµέρισµα 51 τ.µ. Καλός Γυαλός,
υπερυψωµένο ισόγειο, τζάκι, αυτονοµία
θέρµανσης, πάρκινγκ, σε άριστη κατάσταση, 40 µ. από θάλασσα. Καταπληκτική τιµή: 110.000€
∆ιαµέρισµα 60 τµ, παραθαλάσσιο, 20 µ.
από θάλασσα, 3ου ορόφου, 1 υ/δ, µεγάλη
βεράντα, θέα. Τιµή διαπραγµατεύσιµη.
∆ιαµέρισµα 74 τ.µ., 30 µ. από τη
θάλασσα,1ου ορόφου, 2 υ/δ, υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη, καταπληκτική θέα, τζάκι, νεόδµητο,
200.000€, τιµή συζητήσιµη.
∆ιαµέρισµα 75 τ.µ., 50 µ. από τη
θάλασσα, 1ου ορόφου, 2 υ/δ,
τζάκι, υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη, ωραία περιοχή, νεόδµητο.
Τιµή: 160.000€
∆ιαµέρισµα 80τ.µ., Καλός Γυαλός, 2ου
ορόφου, 40 µ. από τη θάλασσα, µε καταπληκτική θέα, νεόδµητο, 2υ/δ, αυτόνοµη
θέρµανση, τζάκι, µεγάλες βεράντες, µεγάλο καθιστικό, µπάνιο, wc, κλειστό πάρκινγκ, µεγάλη αποθήκη. Τιµή: 190.000€ διαπραγµατεύσιµη
∆ιαµέρισµα 88 τ.µ., ισόγειο, σε συγκρότηµα µεζονετών, άριστης κατασκευής, πισίνα, parking, 2 υ/δ, αυτονοµία θέρµανσης.
Τιµή 170.000€
∆ιαµέρισµα 90 τµ, παραθαλάσσιο, 2ου
ορόφου διαµπερές, 2υ/δ, θερµοσυσσωρευτές, τζάκι, parking, άριστη κατάσταση
τιµή: 140.000 €.
∆ιαµέρισµα 90 τ.µ., 1ου ορόφου, 40 µ. από τη θάλασσα, 3
υ/δ, ανεξάρτητη κουζίνα, µπάνιο,
w/c, πάρκινγκ, πισίνα, κήπος,
αποθήκη. Τιµή: 190.000€
∆ιαµέρισµα Ηµιυπόγειο 90 τµ, δεκαετίας, 2 υ/δ, αποθήκη και µικρός
κήπος. Τιµή 55.000€.
∆ιαµέρισµα νεόδµητο 104 τ.µ., α’ και
β’ ορόφου, 3 υ/δ, µπάνιο, wc, ανεξάρτητη κουζίνα, τζάκι, απεριόριστη θέα,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, πισίνα, τιµή
230.000 €.
Μεζονέτα 106 τ.µ., 30 µ. από τη
θάλασσα, 2 επιπέδων ισόγειο και
πρώτος , 2 υ/δ, µπάνιο, w/c, υπόγειο πάρκινγκ, αποθήκη, τζάκι,
µαγευτική θέα, νεόδµητο,
250.000€ τιµή συζητήσιµη.
Μεζονέτα 101 τ.µ., νεόδµητη, 2υ/δ,
τζάκι, υπόγειο παρκινγκ, αποθήκη,
κήπος, βιολογικός καθαρισµός, θέα
βουνό και θάλασσα. Τιµή: 195.000€
Μεζονέτα νεόδµητη 130 τ.µ., σε συγκρότηµα κατοικιών 3 υ/δ, 2 µπάνια, wc, τζάκι,
πάρκιν, µεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι,
100µ. από θάλασσα και σούπερ µάρκετ,
τιµή 200.000 €.
Μεζονέτα 150 τµ, 4 υ/δ, 2 µπάνια, 2 wc,
δορυφορική κεραία, τζάκι, ασανσέρ, απο-
θήκη εσωτερική, κήπος. σε ωραία ήσυχη
περιοχή. Τιµή: 235.000€.
Μεζονέτα 160 τµ. µε κήπο 40µ. από
θάλασσα περιοχή Αγία Μαρίνα 3 επιπέδων, 3 υ/δ συν 1υ/δ στο δώµα, υπόγειο,
παρκινγκ, τζάκι, 2 µπάνια, 1wc, αποθηκευτικός χώρος. Τιµή πώλησης: 295.000€
Μεζονέτα νεόδµητη 160 τ.µ. σε συγκρότηµα κατοικιών,4 υ/δ, 2 µπάνια, 2 wc, τζάκι,
θέα θάλασσα, 2 θέσεις πάρκιν, αποκλειστική χρήση κήπου, πισίνα, τιµή 295.000 €.
ÌåæïíÝôá 165 ô.ì., 3 åðéðÝäùí ìå äõíáôüôçôá åêìåôÜëëåõóçò åðáããåëìáôéêïý ÷þñïõ ôï éóüãåéï, óå êáëü óçìåßï.
ÔéìÞ: 240.000 €
Μεζονέτα 210 τµ, κέντρο απόκεντρο, θέα
θάλασσα, 3 επίπεδα, 3 υ/δ, 2 µπάνια, wc,
παροχές, ηλιακός, boiler, συναγερµός,
κήπος, αυτόµατο πότισµα, πάρκινγκ, δύο
τζάκια. Τιµή 330.000€
Mεζονέτα 240 τ.µ., 3 επιπέδων, Καγκέλια,
εντός οικοπέδου 350 τµ., 4 υ/δ, 2 κουζίνες,
2 µπάνια, 1 wc, αυτονοµία ανά όροφο,
συναγερµός, µεγάλες σκεπαστές βεράντες µε εκπληκτική θέα θάλασσα, 2 θέσεις
πάρκινγκ, διαµορφωµένος κήπος, bbq, 2
αποθήκες.
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
Studio 50 τµ, νεόδµητο, 1 υ/δ, µπάνιο, ενιαίο σαλόνι, κουζίνα, τζάκι, πάρκινγκ,
κήπος, πισίνα, δικό του βόθρο. Τιµή συζητήσιµη
∆ιαµέρισµα 52 τ.µ., 100µ. από θάλασσα
µε ωραία θέα, διαµπερές, 2ου ορόφου,
κλιµατισµός, τζάκι, αποθήκη τιµή 340€
∆ιαµέρισµα 52 τµ, 1 υ/δ, µεγάλη βεράντα,
επιπλωµένο, κλιµατισµός, ήσυχη γειτονιά,
θέα θάλασσα. Τιµή: 300€
∆ιαµέρισµα 62 τµ, Καλός Γυαλός, 2υ/δ,
µεγάλες βεράντες, καταπληκτική θέα
θάλασσα, σε συγκρότηµα, bbq, αυτονοµία
θέρµανσης, πάρκινγκ. Τιµή: 400€
∆ιαµέρισµα 80 τµ, σε συγκρότηµα κατοικιών, υπερπολυτελούς κατασκευής, 2υ/δ,
τεράστια πισίνα, κήπος, κλιµατισµός, αυτονοµία θέρµανσης, αυτονοµία βόθρου,
συναγερµός, δορυφορική, πάρκινγκ, αποθήκη.
∆ιαµέρισµα 103 τµ, Άγιος Σπυρίδωνας,
2υ/δ, 2ος όροφος, 50 µ από θάλασσα, άριστη κατάσταση, αυτονοµία θέρµανσης,
τζάκι, βεράντες, πάρκινγκ. Τιµή: 700€
Μεζονέτα 85 τµ, 2 επιπέδων σε συγκρότηµα κατοικιών, 2 υ/δ, µπάνιο-wc, parking,
τζάκι, µπόιλερ, αυτονοµία θέρµανσης,
κήπος, πισίνα. Τιµή: 570€
Μεζονέτα 105 τµ, 2 επιπέδων, σε συγκρότηµα κατοικιών, 3 υδ/, µπάνιο, wc, τζάκι,
parking, µπόιλερ, αυτονοµία θέρµανσης,
κήπος, πισίνα. Τιµή: 770€
Μονοκατοικία 130 τ.µ., 2 υ/δ, µεγάλο
σαλόνι, τζάκι, κήπος, καταπλητική θέα,
ωραίος περιβάλλοντας χώρος. Τιµή: 650€
Μονοκατοικία 170 τµ, 2 επιπέδων, 3 υ/δ, 1
µπάνιο, 2 wc, τζάκι, parking, µπόιλερ,
συναγερµός, αποθήκες, νεόδµητο, καταπληκτική θέα θάλασσα. Τιµή: 1.000€
Καταστήµατα (2) 60 και 65 τµ µε αντίστοιχα υπόγεια, έναντι σχολείου, ιδανικά
για φροντιστήριο ή βιβλιοπωλείο. Τιµή: 600
€ έκαστο.
Καταστήµατα (2) 42 τ.µ. έκαστο, Σε
κεντρικό εµπορικό κέντρο, µε WC. Τιµή:
560 €
ÐΟΡΤΟ ÑÁÖÔÇ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ
ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
Επαγγελµατικός χώρος µε κατοικία σε
κεντρικό σηµείο του Πόρτο Ράφτη νεόκτιστο κτίριο που αποτελείται από 100 τµ ισόγειο κατάστηµα µεγάλης προβολής και
100 τµ 1ου ορόφου κατοικία υπερπολυτελούς κατασκευής µε 2υ/δ, µπάνιο, wc,
µεγάλες βεράντες, πάρκινγκ κλειστό 7
θέσεων. Τιµή συζητήσιµη 550.000 €
Ιóüãåéïò åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò 64 ô.ì.
óå êåíôñéêüôáôï óçìåßï, ìåãÜëçò ðñïâïëÞò,Τιµή: 250.000€
Ιóüãåéïò åðáããåëìáôéêüò ÷þñïò 56
ô.ì. µε αντίστοιχο υπόγειο, µεγάλης
προβολής επί της Λεωφ. Πόρτο
Ράφτη. Τιµή 300.000 €
Ισόγειο επαγγελµατικός χώρος 45 τ.µ. σε
κεντρικότατο σηµείο ιδιαίτερα µεγάλης
προβολής, ελεύθερο από µίσθωση
120.000€
Επαγγελµατικός χώρος 145 τ.µ. α’ ορόφου,δυο WC, δυνατότητα χωρισµού, µε
385 τ.µ. βεράντες, µε ανεξάρτητη είσοδο.
Τιµή ενοικίου: 1.500 € Τιµή πώλησης
350.000 €
∆ύο επαγγελµατικοί χώροι 42 τ.µ. έκαστο, σε κεντρικό εµπορικό κέντρο, µε WC.
Τιµή:130.000 €
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ÏÉÊÏÐÅÄÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
Αγροτεµάχιο 9 στρεµ. Περιοχή Προiρόδα
Βραυρώνας, άρτιο και οικοδοµήσιµο
εκτός Natura.
Οικόπεδο 12 στρ., άρτιο, οικοδοµήσιµο, αµφιθεατρικό, στο ωραιότερο
σηµείο του Πόρτο Ράφτη. Τιµή διαπραγµατεύσιµη
Προνοµιούχο οικόπεδο, 400 τ.µ. Λόφος
Καπεταναίων, εντός σχεδίου µε δόµηση
125 µ., µε εκπληκτική ανεµπόδιστη θέα
θάλασσα, εύκολη πρόσβαση, 100 µ. από
θάλασσα, 2.000€/τµ.
Οικόπεδο 220 µ., αµφιθεατρικό, περιοχή
Κάστρου. Τιµή: 135.000€
Οικόπεδο 370 µ. περιοχή Αµφιθέα. Τιµή
160.000€
Προνοµιούχο οικόπεδο, 500 τ.µ. µε θέα
∆εκέµβριος 2012
23
αγγελίες
ΤΗΛ. 2299071610 / ΚΙΝ. 6978138099 / ΚΙΝ. 6951830316 / ΚΙΝ. 6934358157
Η εταιρεία µας αναλαµβάνει
την πώληση ή την ενοικίαση
του ακινήτου σας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
2299071610
όλο τον κόλπο του Πόρτο Ράφτη και του
ΕυβοMκού, δίφατσο, Σ.∆. 0,3, κάλυψη 40%.
Τιµή: 450.000€
Οικόπεδο 508 τ.µ. πίσω από Kazba µε ακίνητο 75 τ.µ. οπωροφόρα δέντρα, πηγάδι,
δυνατότητα αύξησης των τ.µ. Τιµή:
200.000€
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
∆ιαµέρισµα 120 τµ, 2ου ορόφου, 6ετίας, 3
υ/δ, µπάνιο, wc µε ντους, ανεξάρτητη κουζίνα, µεγάλες βεράντες, πάρκινγκ πιλοτής,
ηλιακός, τζάκι, αυτονοµία θέρµανσης.
Τιµή: 175.000€ (Μισθωµένο 500€)
Μεζονέτα 150 τ.µ. σε συγκρότηµα µεζονετών, απεριόριστη θέα, 3 υ/δ, 2 µπάνια, 3
wc, roof garden, συν 80 τ.µ. υπόγειο γκαράζ και αποθήκη. Τιµή: 280.000€
Ανερξάρτητη πέτρινη ανεξάρτητη µεζο-
νέτα, 170 τ.µ., τριών επιπέδων σε συγκρότηµα κατοικιών, 3 υ/δ, 2 µπάνια, ενεργειακό τζάκι, πάρκινγκ, αποκλειστική χρήση
οικοπέδου µε κήπο, αυτονοµία θέρµανσης
ανά όροφο, υποδοµή για δορυφορική
εγκατάσταση a/c, χωρίς ηµιυπαίθριους
χώρους.
Μεζονέτα 178 τ.µ. σε ύψωµα µε θέα το
αεροδρόµιο, τριών επιπέδων, 3 υ/δ, 2 µπάνια, τζάκι, πάρκινγκ, αυτονοµία θέρµανσης
ανά όροφο. Τιµή ευκαιρίας: 215.000€
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ENOIKIAΣΕΙΣ
∆ιαµέρισµα 105 τµ, 2ου ορόφου, 3 υ/δ,
διαµπερές, µεγάλη αποθήκη, τζάκι, πάρκινγκ, µπόιλερ. Τιµή: 500 €
∆ιαµέρισµα, 120 τµ, 2ου ορόφου, 3 υ/δ,
τζάκι, παρκινγκ, ηλιακός, ηλιακός, µεγάλες
βεράντες, αποθήκη. Τιµή: 500 €
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÁ
ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
Επαγγελµατικός χώρος 60 τ.µ. α’ ορόφου, κουζίνα, µπάνιο, αυτονοµία θέρµαν-
σης, νεόδµητο, φωτεινό. Τιµή: 85.000 €
ΚΟΡΩΠΙ ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ÏÉÊÏÐÅÄÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
Οικόπεδο 250 τµ, περιοχή Μπαθίστα,
αµφιθεατρικό, καταπληκτική θέα
θάλασσα, µε κτίσµα 50 τµ συν 17 τµ
ηµιυπόγειο, νοµιµοποιηµένο µε το
νόµο Τρίτση. Τιµή: 130.000€
συζητήσιµη.
ΛΑΓΟΝΗΣΙ ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
Μονοκατοικία 180 τµ, 3 επιπέδων, εντός
οικοπέδου 250 τµ, 4 υ/δ, 3 µπάνια, 1 wc,
βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, πάρκινγκ,
δορυφορική, συναγερµός, κλιµατισµός,
κελάρι, κήπος, 500 µ. από παραλία
Λαγονησίου, 280.000€
ΛΟΥΤΣΑ ÁÊÉÍÇÔÁ ÐÙËÇÓÅÉÓ
Επαγγελµατικό ακίνητο στον πιο εµπορικό
δρόµο της Λούτσας, µέσα στην αγορά
450 τµ υπόγειο-ισόγειο, α’ και β’ όροφος.
Πωλείται και διατίθεται και για ενοίκιο.
Κατάλληλο για όλες τις χρήσεις.
Αγία Μαρίνα Κορωπίου, 250 τ.µ.
σε 2 επίπεδα, έτος κατασκευής
2004, εντός οικοπέδου 4.800 τµ, 4
υ/δ (2 master), 2 µπάνια, 1 wc, playroom, δορυφορική, συναγερµός,
µεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, κλειστό πάρκινγκ 80 τµ, ωραίος περιβάλλοντας χώρος, στάβλοι, σπιτάκι
φύλακα, 850.000€.