1712 Αβασιώτης Γ. 1859 Έγγραφο (σ. 1) Οµογενείς ∆ακίας Έµπορος

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1712
Αβασιώτης Γ.
1859
Έγγραφο (σ. 1)
Έµπορος
117
Αβέρωφ Γεώργιος Μ.,
Αβέρωφ Γεώργιος
1894, 1899,
1945-51,
1960, 1965
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 73)
70
Αβέρωφ Ευάγγελος Α.
1946, 1951,
1964
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 18)
1688
Αβραάµ Νικόλαος
1947
Έγγραφα (σ. 3)
Οµογενείς ∆ακίας
Βιογραφικά στοιχεία, εντολές
πληρωµών υπουργείων
Εξωτερικών και Συντονισµού,
πιστώσεις για «απορρήτους
εθνικάς ανάγκας»
Βιογραφικά στοιχεία,
αλληλογραφία µε Σ. Βενιζέλο,
κυπριακό & αιγυπτιακό ζήτηµα,
οικονοµία
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή
παραίτησης από Υ.Ε.Ν. προς
∆. Μάξιµο
75
Αβραµίδης Άγγελος
1954
Αποκόµµατα (σ. 4)
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα, απόκοµµα
(σ. 4)
Έγγραφα, φυλλάδια,
αποκόµµατα, περιοδικό
(σ. 322)
1686
Αγαθάγγελος
(Ξηρουχάκης)
Αγάθος Σπυρίδων Α.
69
Αγαλιώτης Άγγελος ∆.
68
Αγαλλόπουλος Χρήστος Ν. 1959-60
67
Αγαπητίδης Σωτήριος Ι.
1940-1,
1948-9,
1958, 1961
Έγγραφα, βιβλίο,
αποκόµµατα (σ. 247)
90
Αγαπητός Σπήλιος
1914, 1926,
1930, 1937
Έγγραφα, φυλλάδια,
απόκοµµα (σ. 47)
1687
1959
α. Έµπορος, ευεργέτης
β. Πολιτικός
Πολιτικός
Πολιτικός
Πρόεδρος Συνδέσµου
Ρόλος εµπορικού αντιπροσώπου,
Εµπορικών Αντιπροσώπων
Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην Πάτρα
Αθηνών
Επίσκοπος Κυδωνιών &
Βιογραφικά στοιχεία
Αποκορώνου
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Γεωπόνος, επιχειρηµατίας,
Βιογραφικά στοιχεία
εκδότης
Βιογραφικά στοιχεία
Κρατικός λειτουργός,
διευθυντής Ι.Κ.Α.
Βιογραφικά στοιχεία, οικονοµία,
Οικονοµολόγος, καθηγητής
µελέτη Α.Ο.Σ. για βιοµηχανική
Ε.Μ.Π.
συγκέντρωση, τοπική ανάπτυξη
Εκάλη, αθλητισµός,
Άλσος Αθηνών, Πεδίο
Βερολίνου, Ζάππειο,
Μηχανικός
∆.Ε.Θ., Γενική Εταιρεία
Τεχνικών Επιχειρήσεων
Σ. Αγαπητός & Σία
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1685
1319
Αγαπούσης Γεώργιος
Αγγελικάρας Α.
1868
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Πλοιοκτήτης
Πλοίαρχος
66
Αγγελόπουλος Άγγελος Θ.
1947, 19601, 1963
Έγγραφα, απόκοµµα,
φυλλάδιο, περιοδικό
(σ. 94)
97
Αγγελόπουλος Ανδρέας
-
Έγγραφο (σ. 3)
1367
Αγγελόπουλος Ηλίας Ι.
1887, 1914,
1920, 1925
Έγγραφα, φυλλάδια,
βιβλίο (σ. 133)
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 125)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
υψικάµινοι Χαλυβουργικής
Α.Ε., πολιτική εξαγωγικού
εµπορίου
Εµπορική & Τεχνική Εταιρεία
Α. Αγγελόπουλου & Π. Γ.
Μαρούλια
Βιογραφικά στοιχεία, Ε.Η.Ε.,
ύδρευση Αθήνας
1478
1684
1948
1683
1949,
1826
1682
Αγγελόπουλος
Κωνσταντίνος Ι.
Αγνίδης Αθανάσιος
Άγνων
Αγουράς Γεώργιος
Αγραφιώτης Ζήσης (βλ.
και Παπαϊωάννου
Παλαιολόγος)
Αδάµ Αλέξανδρος, Αδάµ
Γεώργιος
1929
-
Οικονοµολόγος, επιχειρηµατίας
Έµπορος
Μηχανικός
Βιογραφικά στοιχεία, πολιτική
Οικονοµολόγος, πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιπλωµάτης
Στρατηγός (αρχαιότητας)
Έµπορος, βιοµήχανος
1958
Φυλλάδιο, απόκοµµα
(σ. 45)
Λύκειο Ο Πλάτων, Γυµνάσιο
Πειραιώς, βιογραφικά στοιχεία
Παιδαγωγός
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµποροι, φιλικοί
315, 1950
Αδαµαντιάδης Βενέδικτος
Φ.
1959, 1962
Φυλλάδια, απόκοµµα
(σ. 66)
1951
Αδαµίδης
1928
Αποκόµµατα (σ. 10)
1681
Αδαµίδης Αντώνιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Εκκλησιαστική Επαρχία
Προύσας, Ελληνική Κοινότητα
Προύσας, νεκρολογία
Γύρος της Μεσογείου µε το
αεροπλάνο «Ελλάς» από τους
Αδαµίδη και Παπαδάκο
Βιογραφικά στοιχεία
65
Αδαµόπουλος Γεώργιος Α.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
101
Αδαµόπουλος Γεώργιος Λ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Γιατρός
∆ιοικητής Αεροπορίας
Έµπορος, φιλικός
Αστρονόµος, διευθυντής
Αστρονοµικού Ινστιτούτου
Χηµικός, ιδρυτής πανεπιστηµίου
στις Φιλιππίνες
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1134
Αδαµόπουλος ∆ηµήτριος Ι. -
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιευθυντής Επαγγελµατικής
Εµπορικής Σχολής Ε.Β.Ε.Θ.
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Επιτροπή Πρωτογενούς
Παραγωγής
Νοµικός, πολιτικός
-
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1678
Αδαµόπουλος
Κωνσταντίνος Π.
Αδοσίδης Κωνσταντίνος
(πασάς)
Αδρακτάς Παντελής
64
Αδριανόπουλος Αντώνιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
73
Αηδονόπουλος Ιωάννης ∆.
1962
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία, διαφήµιση
του εµπορικού οίκου
Αηδονόπουλου
1840
Αθάνας Γεώργιος βλ.
Αθανασιάδης - Νόβας
Γεώργιος Θ.
1677
Αθανασάκης Ιωάννης
1941, 19523
Έγγραφο, φυλλάδιο,
αποκόµµατα (σ. 19)
1676
Αθανάσης Παντελής
-
Έγγραφο (σ. 1)
1840
Αθανασιάδης - Νόβας
Γεώργιος Θ. (Αθάνας
Γεώργιος), Βούλγαρης
Σταµάτιος
1945, 1964,
1966
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 13)
1961
Αποκόµµατα (σ. 8)
Νεκρολογίες
Λογοτέχνης, νοµάρχης
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Πολιτικός µηχανικός
1959
Έγγραφα, απόκοµµα,
αφισέτες
(σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία Ν. Αθανασιάδη,
υποψηφιότητα του εκδότη
Πάνου Α. Αθανασιάδη
α. Αγωνιστής, έµπορος
β. Καθηγητής Φυσικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
γ. Πρεσβευτής,
1680
1679
1953
74
1675
Αθανασιάδης - Νόβας
Θεµιστοκλής Θ.
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
∆.
Αθανασιάδης Γεώργιος,
Αθανασιάδης Γεώργιος,
Αθανασιάδης Νικόλαος
Βιογραφικά στοιχεία,
προσφορές στον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό, νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία
Οίκος Σωτήριος Βούλγαρης στη
Ρώµη, περιουσιακά στοιχεία Γ.
Αθανασιάδη, βράβευση Γ.
Αθανασιάδη σε ποιητικό
διαγωνισµό
Γενικός διοικητής Κρήτης,
ηγεµόνας Σάµου
Έµπορος, φιλικός
Πολιτικός µηχανικός, καθηγητής
Γεωπονικής Σχολής
Έµπορος υφασµάτων
Νοµικός, πολιτικός, πρόεδρος
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Έµπορος, αγωνιστής
α. Πολιτικός, ποιητής,
ακαδηµαϊκός
β. Χρυσοχόος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1952
Αθανασιάδης ∆ηµήτριος Ι.
1961
Απόκοµµα (σ. 2)
81
Αθανασιάδης Ιωάννης
-
Έγγραφο (σελ. 1)
83
Αθανασιάδης
Κωνσταντίνος Α.
1949
Έγγραφα, απόκοµµα
(σ. 4)
122
Αθανασιάδης Μποδοσάκης 1958-60,
(Πρόδροµος) Θ.
1962
Έγγραφο, αποκόµµατα
(σ. 44)
1674
Αθανασίου Γεώργιος,
Αθανασίου Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1 )
1673
Αθανασίου Μάκης
1938
Έγγραφο (σ. 3)
1542
Αθανασίου Νικόλαος
Αθανασόπουλος Αγγελής,
Αθανασόπουλος Βασίλειος
Αθανασόπουλος Γεώργιος
∆.
Αθανασούλας Αναγνώστης
1883
1672
63
1671
1954
1955
1669
Αθανασούλιας Σπυρίδων
Λ.
Αθηναγόρας (Σπύρου
Αριστοκλής)
Αθηνογένης Αντώνιος
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
στην Εθνική Ριζοσπαστική
Ένωση
πρόεδρος Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρώτος
αντιπρόεδρος Αθηναϊκής
Λέσχης
Πρώτο εργοστάσιο ζάχαρης
στην Ελλάδα
Βιογραφικές σηµειώσεις
Βιβλιογραφικές παραποµπές,
άρθρο για µονοπωλιακή
παραγωγή
Βιογραφικά στοιχεία από τον Μ.
Παπαµιχαήλ, ελληνική
οικονοµία, Βιοµηχανία
Χαλύβων Α.Ε., Ανώνυµος
Ελληνική Εταιρεία Χηµικών
Προϊόντων και Λιπασµάτων,
κοιτάσµατα ουρανίου
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Ροδόπης
Πλοίαρχος, οικονοµολόγος,
καθηγητής Ν.Σ.∆.
Επιχειρηµατίας, βιοµήχανος
Βιογραφικά στοιχεία
Έµποροι
Έγγραφο (σ. 1)
Εµπορική & βιοµηχανική
κίνηση Πάτρας
Βιογραφικά στοιχεία
Γενικός διευθυντής ∆ήµου
Πατρών
Αγωνιστής
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµποροι, αγωνιστές
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Συµβολή των πρακτόρων στην
ανάπτυξη της ναυτιλίας
-
Αποκόµµατα (σ. 10)
-
Έγγραφο (σ. 1)
Επίσκεψη στα Πατριαρχεία της
Μέσης Ανατολής
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Ζωολογίας
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Αγωνιστής
Πρόεδρος Πανελλήνιου
Συνδέσµου Ναυτικών
Πρακτόρων
Οικουµενικός Πατριάρχης
∆ικηγόρος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1318
1487
Αϊβαζίδης Νικόλαος
Αιγιαλείδης Κωνσταντίνος
1869
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
-118
Αιγινίτης ∆ηµήτριος Γ.,
Αιγινήτης Βασίλειος Γ.1
-
-
-
Αιλιανός Μιχαήλ Χ.
Αινιάν Γεώργιος Ζ., Αινιάν
∆ηµήτριος Ζ., Αινιάν
Χριστόδουλος Ζ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Εκδότης
Πολιτικός
α. ∆ιευθυντής Αστεροσκοπείου
Αθηνών, ιδρυτής της Ακαδηµίας
Αθηνών, πολιτικός
β. Καθηγητής Φυσικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πολιτικός, δηµοσιογράφος
-
Έγγραφο (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστές
1668
Αϊτάκης Σωτήριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2117
1956
Αιτωλός Κοσµάς
Άκµων
Ακοµινάτος Μιχαήλ
(Χωνιάτης)
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
1853
Έγγραφο (σ. 31)
Βιογραφικά στοιχεία
1667
Ακρατόπουλος Λουκάς
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1920
Ακρίτας Λουκής
1965
Αποκόµµατα (σ. 42)
Νεκρολογίες
78
Αλατζάς Ε.
1954
Απόκοµµα (σ. 4)
Ελαιουργική βιοµηχανία
1338
Αλβάνα ΜαργαρίταΜατθίλδη βλ. Μηνιάτη
Μαργαρίτα-Ματθίλδη
1670
1179
1726
1903
Αλβανία (Β. Ήπειρος)
1945
Έγγραφα (σ. 100)
1666
Αλβανός Ράλλης Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
1
Ζήτηµα Β. Ηπείρου, Κύπρου,
Ίµβρου & Τενέδου, ελληνικές
διεκδικήσεις, βόρεια σύνορα
Ελλάδας
Βιογραφικά στοιχεία
Στην οικογένεια Αιγινίτη αντιστοιχεί ο φάκελος 118, αλλά δεν εντοπίστηκε. Για τη βιογραφία, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 254-282.
Αρχιµηχανικός Βασιλικού
Ναυτικού
Μοναχός, παιδαγωγός
Τεχνίτης (αρχαιότητας)
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Αγωνιστής, φιλικός,
πλοιοκτήτης,
Πολιτικός, δηµοσιογράφος
Γενικός Γραµµατέας Ε.Β.Ε.
Μυτιλήνης
Ευεργέτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1665
Αλεξάκης Αλέξιος
Έγγραφο (σ. 1)
Αλεξάκης Ιωάννης Σ.
1662
1664
Αλεξάκης Περικλής
Αλεξανδράτος Φωκάς
123
Αλεξανδρής Απόστολος
1931, 1945,
1961
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 13)
104
Αλεξανδρής Κωνσταντίνος
Α.
1942-51,
1958,
1960-1
Έγγραφα, φυλλάδια,
απόκοµµα (σ. 148)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
Βαλκανικοί Πόλεµοι, Μονή
Ανώπολης, Ιαπωνία & Κίνα
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία, πρότυπα χωριά,
ελληνική βιοµηχανία, επιστολή
προς Ε. Κυπριάδη
Βιογραφικά στοιχεία, Ελληνική
Θαλάσσια Ένωση, Καταστατικό
Ελληνικού Συλλόγου
Ατλαντικού Συµφώνου,
νεοζηλανδικό εκστρατευτικό
σώµα στην Κρήτη, εορτασµοί
για επέτειο Ν.Α.Τ.Ο., εµπορικό
& πολεµικό ναυτικό, ελληνική
ναυτιλία κατά την
τουρκοκρατία, πεπραγµένα
Εταιρείας του Ναυτικού
Μουσείου της Ελλάδος
Έµπορος, αγωνιστής
1804
193840,19547,1961-2
-
1883
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφα, φυλλάδια,
βιβλία (σ. 302)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
1660
1661
Αλεξανδρόπουλος
Αντώνιος,
Αλεξανδρόπουλος
Περικλής
Αλέξιος Τάκης
Αλεξίου Στυλιανός
62
Αλεξόπουλος Καίσαρ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1957
Αλεξόπουλος
Κωνσταντίνος
1936
Απόκοµµα (σ. 2)
Πτώχευση Εταιρείας
Κ. Αλεξόπουλος & Σία
1663
Αντιστράτηγος, συγγραφέας
Πολιτικός
Πλοιοκτήτης
Πολιτικός
Ναύαρχος, πρόεδρος Ο.Α.Ν.,
πρόεδρος Ναυτικού Μουσείου
της Ελλάδος
α. Έµπορος
β. ∆ικαστής
Πολιτικός
Εκδότης, πολιτικός
Καθηγητής Φυσικής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Βιοµήχανος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
96
Αλεπουδέλης
Θρασύβουλος Θ.,
Αλεπουδέλης Οδυσσέας
(Ελύτης Οδυσσέας)
-
Σηµείωµα, έγγραφο
(σ. 5)
Ελαιουργία & Σαπωνοποιία Θ.
Αλεπουδέλη & Σία, βιογραφικά
στοιχεία
α. Βιοµήχανος
β. Ποιητής
1169
Αλέστας Λουκάς Α.
1958
Αποκόµµατα (σ. 10)
1659
Αλευρούτσος Μιχαήλ
-
Έγγραφο (σ. 1)
1658
Αλιβερδόγλου
-
Έγγραφο (σ. 1)
Νεκρολογίες, προϋπολογισµός
Ο.Λ.Π.
Βιογραφικά στοιχεία
Τραπεζιτικός Οίκος
Αλιβερδόγλου
Βιογραφικά στοιχεία,
εκκλησιαστικά ζητήµατα,
Μητρόπολη Πειραιά, Χ.Α.Ν.
Υποστράτηγος, γενικός
διευθυντής Ο.Λ.Π.
Κτηµατίας, αγωνιστής
Τραπεζίτης
Καθηγητής Θεολογίας
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
∆ικηγόρος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
πολιτικός, υποδιοικητής Α.Τ.Ε.
1794
Αλιβιζάτος Αµίλκας Σ.
1960, 1962
Φυλλάδιο, απόκοµµα
(σ. 12)
61
Αλιβιζάτος Μπάµπης Β.
1938
Έγγραφο, βιβλίο (σ. 49)
Βιογραφικά στοιχεία, ρύθµιση
αγροτικών χρεών
1806
Αλικάκος Νικόλαος
1961
Έντυπο (σ. 76)
Οικονοµική και Λογιστική
Εγκυκλοπαίδεια
∆ιευθυντής έκδοσης
1657
Αλιµπέρτης Γεώργιος,
Αλιµπέρτης Σπυρίδων,
Αλιµπέρτης Ιωάννης
1957
Έγγραφα, απόκοµµα
(σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία
α. Εµποροπλοίαρχος
β. Φυσικοµαθηµατικός
γ. Λόγιος, ποιητής
Πολιτικός, υφυπουργός
Οικονοµικών
1122
Αλιπράντης ∆ηµήτριος Ν.
1958-61
Αποκόµµατα, φυλλάδιο
(σ. 37)
Βιογραφικά στοιχεία, τοπική
αυτοδιοίκηση, Μουσείο
Πειραιά, κυκλαδικός
πολιτισµός, οργάνωση του
Οικονοµικού Οργανισµού της
Εκκλησίας της Ελλάδος
108
Αλλαµανής Στυλιανός
1955
Έγγραφο, έντυπο
(σ. 53)
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνικό
καπνεµπόριο
1655
1958
Αλµπανάκης Παναγιώτης
Αλξήνωρ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
∆ικηγόρος, πολιτικός, πρόεδρος
Καπνεµπορικής Οµοσπονδίας
Ελλάδος
Έµπορος
Ανδριαντοποιός (αρχαιότητας)
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ελληνισµός Μικράς Ασίας το
Μεσαίωνα, νεκρολογίες
1576
Άµαντος Κωνσταντίνος Ι.
1919, 1960
Βιβλίο, αποκόµµατα
(σ. 158)
1537
Άµβουργερ Θεόδωρος
1885
Έγγραφο (σ. 3)
2216
Αµβρόσιος Σταυρινός
1961
Έγγραφο (σ. 1)
1654
Αµβροσίου Ιωάννης
Αµοργιανός Κωνσταντίνος
Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 3)
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Ιστορικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
Επιχειρηµατίας
1933, 1939,
1949-50
Έγγραφα (σ. 23)
Αµπελάς Τιµολέων
Αµπέτ Ραφαήλ,
Αµπέτ Ανανίας
1965
Αποκόµµατα (σ. 16)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία από τον Κ.
Καλαντζή
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία
∆ιακοινώσεις Foreign Office,
έκθεση υπουργείου Εξωτερικών,
σηµείωµα Ι. Σταυρόπουλου και
αναφορές Λ. Μελά για την
υπόθεση Ν. Αµπατιέλου σχετικά
µε αγορά πλοίων
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1959
Αµφιάραος
1959
Εφηµερίδα (σ. 4)
2146
Αµφιλόχιος
-
Λυτό έγγραφο (σ. 2)
1222
Αναγνωστάκης Ανδρέας
1857, 1866,
1960
Έγγραφα λυτά και
σταχωµένα (σ. 33)
-
Έγγραφο (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία
Φιλικός, αγωνιστής
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Πλοίαρχος Εµπορικού Ναυτικού
1653
1842
Αµπατιέλος Νικόλαος Ε.
1942
1652
1147
1651
1374
Αναγνωσταράς (ή
Παπαγεωργίου) Χρήστος
Αναγνώστης Μίνως Ν.
Αναγνωστόπουλος Γ. βλ.
Γερήνιος
1968
Στοιχεία για το Αµφιάρειο Ιερό
από τον Χ. Στρατοκόπο
Μονή Αγίου Στεφάνου
Μετεώρων
Βιογραφικά στοιχεία,
Οφθαλµιατρική Σύνοδος στις
Βρυξέλλες, γνωµοδότηση
Ιατρικής Σχολής για διορισµό
καθηγητή Οφθαλµολογίας
Μητροπολίτης ∆έρκων
Έµπορος, φιλικός
∆ηµοσιογράφος, διευθυντής
εφ. Ηµερησία
Εφοπλιστής
Συγγραφέας
Έµποροι, τραπεζίτες, ευεργέτες
Μυθικός ήρωας, µάντης
Ηγούµενος
Ιατρός, πρύτανης
Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
102
Αναγνωστόπουλος
∆ιονύσιος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιοµήχανος
1777
Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ
1961
Φυλλάδιο (σ. 40)
Αναγνωστοπούλειο Γεωργικό
Σχολείο Κονίτσης
Ευεργέτης
1650
Αναγνωστόπουλος
Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Αεροπαγίτης, εισαγγελέας
εφετών
119
Αναγνωστόπουλος
Παναγιώτης Α.
1933, 1964
Έγγραφα, βιβλίο,
απόκοµµα (σ. 109)
124
Αναγνωστόπουλος Πάνος
Θ.
1949
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 14)
1960
1961
Ανακλής
Αναξαγόρας
87
Αναργύρου Ευάγγελος Α.
1949,
1957-8
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 11)
114
Αναργύρου Σωτήριος
1958-9,
1964
Έγγραφα (σ. 42)
1649
Αναστάσης
-
Έγγραφο (σ. 1)
1783
Αναστασιάδης
Ηλίας
1946
Έγγραφα (σ. 11)
84
Αναστασιάδης Αλέξανδρος 1938, 1950
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία, σκιαγραφία από Α.
Τσέλαλη
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνική
παραγωγή σύκων,
ελαιοπαραγωγή, γεωργική
παραγωγή
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, εκδόσεις
Ο.Λ.Π., επισκευές πλοίων στον
Πειραιά, Οργανισµός Πρόληψης
Ατυχηµάτων
Βιογραφικά στοιχεία,
Αναργύρειος & Κοργιαλένειος
Σχολή Σπετσών, συνέντευξη Κ.
Λιακόπουλου στον Κ. Βοβολίνη
Βιογραφικά στοιχεία
Εθνικό Ίδρυµα Επαγγελµατικής
Προστασίας του Λαού,
αποφάσεις υπουργείων
Οικονοµικών, Αεροπορίας &
Κοινωνικής Πρόνοιας
Μακεδονικό εµπόριο
Έµπορος, φιλικός
Καθηγητής Ανώτατης
Γεωπονικής Σχολής, διοικητής
Α.Τ.Ε.
Αγγειοπλάστης (αρχαιότητας)
Χαλκοπλάστης (αρχαιότητας)
Σιδηροβιοµήχανος
Βιοµήχανος, ευεργέτης
Έµπορος, αιγυπτιολόγος
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
85
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Αναστασιάδης Αλέξανδρος
∆.
Σηµειώµατα (σ. 7)
Βιοµηχανία οµβρελλών
1962
Αναστασιάδης ∆.
1960
Αποκόµµατα (σ. 4)
Ναυπηγεία ∆. Αναστασιάδη και
Τσορτανίδη
120
Αναστασιάδης Ηλίας
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
109
Αναστασιάδης Μιχαήλ Α.
-
Έγγραφο, σηµείωµα
(σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία, περιοδικό
Αιών του ατόµου
1645
Αναστασίου Άγγελος
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Α., Αναστασόπουλος
Αναστάσιος,
Αναστασόπουλος
Κυριάκος
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφα, σηµειώµατα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιοµήχανοι
Έγγραφο, αποκόµµατα
(σ. 16)
Βιογραφικά στοιχεία, ελληνική
οικονοµία, µακεδονικό ζήτηµα
Καθηγητής ∆ηµόσιας
Οικονοµίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ακαδηµαϊκός
Φυλλάδια, βιβλία,
αποκόµµατα, έγγραφα
λυτά και σταχωµένα
(σ. 1.097)
Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Ι.Κ.Υ.,
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος,
Ελληνικοί Ηλεκτρικοί
Σιδηρόδροµοι Α.Ε.,
Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.,
Athens Hilton, Ανδρεάδειο
Ναυτικό Γυµνάσιο, ∆ιεθνής
Οργάνωση Μεταφορών,
Βιοµηχανία Φωσφορικών
Λιπασµάτων Α.Ε., Ιονική-Λαϊκή
Τράπεζα,
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών,
εφηµερίδα Ελευθερία,
δήµος Βροντάδων,
α. Εφοπλιστής
β. Εφοπλιστής, τραπεζίτης
καθηγητής ∆ιοικητικού ∆ικαίου,
πρύτανης Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
94
127
91
Ανδρεάδης Ανδρέας Μ.
Ανδρεάδης Γεώργιος Χ.,
Ανδρεάδης Στρατής Γ.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1904, 1929,
1932, 1935
1887,
1916-8,
1935, 1939,
1945-64
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έµπορος, πρόεδρος Εµπορικού
Συλλόγου Αθηνών
Επιχειρηµατίας, ιδιοκτήτης
ναυπηγείου
Καθηγητής Εµπορικού ∆ικαίου
Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Καθηγητής Ηλεκτρονικής
Φυσικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Πολιτικός, εφοπλιστής
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
αλληλογραφία
Γ. Ανδρεάδη µε Ε. Βενιζέλο,
Π. Κουντουριώτη και
Κ. Σπανούδη, θεραπευτήριο
Ευαγγελισµός, πολυκλινική
Χίου
Πεπραγµένα & πρόγραµµα
εργασιών Α.Ο.Ε.Κ.
Χερσαίες µεταφορές Ελλάδας
Εµπορική Ένωσις Αθηνών Α.Ε.
Καταγγελία για την εφαρµογή
του ν. δ. 2500/53 περί
περιορισµού των θέσεων των
πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων από το υπουργείο
Συντονισµού και το Συµβούλιο
Επικρατείας
Βιογραφικά στοιχεία
Εργοστάσιο κατασκευής
νοσοκοµειακών ειδών Κρόνος
Ναυτική Έκθεση στον Πειραιά,
ελληνική εµπορική ναυτιλία,
ατύχηµα στο δεξαµενόπλοιο
«Παγκόσµιος Αρµονία» του Σ.
Νιάρχου
Επιστολή Γ. Ανδρόνικου προς
Α. Παναγιωτόπουλο
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
106
Ανδρεάδης Θαλής Β.
1955
Έντυπο (σ. 76)
1584
72
Ανδρεάκος Γεώργιος Ι.
Ανδρεόπουλος Γαβριήλ
1958
-
Βιβλίο (σ. 118)
Σηµείωµα (σ. 1)
107
Ανδρέου Απόστολος Ι.
1955
Φυλλάδιο (σ. 45)
1648
Ανδρέου Παύλος
-
Έγγραφο (σ. 1)
88
Ανδριανόπουλοι αδελφοί
-
Απόκοµµα (σ. 8)
1963
Ανδριανόπουλος Γεώργιος
1960-1
Αποκόµµατα, φυλλάδιο
(σ. 52)
1793
Ανδρόνικος Γεώργιος
1912
Απόκοµµα (σ. 4)
1647
1646
Ανδρουλακάκης Νικόλαος Ανδρούτσος Αναστάσιος
Ανθόπουλος Κωνσταντίνος
(πασάς)
1644
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Γενικός διευθυντής Α.Ο.Ε.Κ.
Μηχανικός
Έµπορος
∆ιευθυντής Α.Ο.Σ. και
υπουργείου Συντονισµού
Τραπεζίτης, φιλικός
Βιοµήχανοι
Πολιτικός, υπουργός Εµπορικής
Ναυτιλίας
Έµπορος
Αγωνιστής
Έµπορος, ναυτικός, αγωνιστής
Λόγιος, διπλωµάτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Υποψηφιότητα µε το Αγροτικό
Κόµµα της Ελλάδος,
εριοϋφαντουργία
Αναφορά προς το υπουργείο
Εξωτερικών για τη βουλγαρική
προπαγάνδα στον Καναδά,
νεκρολογίες
Πολιτικός, οικονοµικός
σύµβουλος Ένωσης
Εριοϋφαντουργών Ελλάδας
76
Ανθρακόπουλος Σωκράτης
1954
Αποκόµµατα (σ. 10)
1643,
1843
Ανισάς Νικόλαος Α.
1951, 1959
Έγγραφο, αποκόµµατα
(σ. 11)
1642
Άννινος Χαράλαµπος,
Άννινος Γεράσιµος Χ.
1938, 1962
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 14)
Χηµική βιοµηχανία
1964
Αντιφάνης
-
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
1959
Απόκοµµα (σ. 8)
Πειραϊκή Ορειχαλκουργία &
Πλακοποιία Α.Ε.
Βιοµήχανος
1958
Απόκοµµα (σ. 1)
Αναγγελία θανάτου
Έµπορος
1729
1965
Αντωνακόπουλος
Αντώνιος
Αντωνακόπουλος
Βασίλειος Κ.
105
Αντωνέλλος Άγγελος Π.
1946-8
Αποκόµµατα (σ. 8)
1844
Αντωνέλλος Πέτρος Ε.
1951
Έγγραφα (σ. 14)
1966
Αντωνιάδη Σοφία
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
Αρθρογραφία Α. Αντωνέλλου
για εσωτερική οργάνωση
βιοµηχανιών, µεταπολεµική
απόδοση βιοµηχανικών
εργατών, εργατικό δελτίο
Τηλεγραφήµατα και αναφορές
για µακεδονικό ζήτηµα, δράση
Μακεδονικού Κοµµουνιστικού
Κόµµατος
Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας
1308
Αντωνιάδης Εµµανουήλ Α. 1865
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
1223
1967
Αντωνιάδης Ιωάννης A.
Αντωνιάδης Ξενοφών
1891
Έγγραφο (σ. 2)
Απόκοµµα (σ. 2)
77
Αντωνιάδης Σταύρος
1954
Αποκόµµατα (σ. 10)
Βιογραφικά στοιχεία
Ναυτική εκπαίδευση
Ναυτιλία, Συνέδριο Ε.Β.Ε. στην
Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη
∆ιπλωµάτης
α. Ποιητής, δηµοσιογράφος,
συγγραφέας
β. ∆ηµοσιογράφος, λογοτέχνης
Χαλκοπλάστης, γλύπτης
(αρχαιότητας)
Μηχανικός, βιοµήχανος
∆ιπλωµάτης, εφοπλιστής
Καθηγήτρια, ακαδηµαϊκός
Αγωνιστής, δηµοσιογράφος,
πολιτικός
Επιχειρηµατίας
Αντιπλοίαρχος
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Θ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1641
Αντωνίου Απόστολος,
Αντωνίου Απόστολος Φ.
1958
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 3)
α. ∆ικηγόρος, πολιτικός
β. Πλωτάρχης µηχανικός
Αντωνόπουλος
Βλάσιος
1957
Έγγραφα, περιοδικό
(σ. 33)
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία Α. Φ. Αντωνίου
Βιογραφικά στοιχεία,
Οινοποιητική Εταιρεία Αχαΐα
Κλάους, Shell
1957-9
Έγγραφα (σ. 10)
Βιογραφικά στοιχεία
Υποδιοικητής Ε.Τ.Ε.
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
-
-
-
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Ναυτιλιακός προστατευτισµός
-
Έγγραφα
(σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
1961
Εφηµερίδες (σ. 22)
Υποναύαρχος
α. Έµπορος, φιλικός
β. Έµπορος, φιλικός, αγωνιστής,
πολιτικός
γ. ∆ιπλωµάτης, πολιτικός
Αντιπλοίαρχος
α. Σύµβουλος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
β. Αγωνιστής
γ. ∆ικηγόρος, πολιτικός
Ναύαρχος
93
1969
Αντωνόπουλος
Αλέξανδρος Β.
Αντωνόπουλος Ανάργυρος
Αντωνόπουλος Αντώνιος
Μ., Αντωνόπουλος
Γεώργιος Μ.,
Αντωνόπουλος Μιχαήλ Γ.2
Αντωνόπουλος Κ. Ν.
Αντωνόπουλος
Κωνσταντίνος,
Αντωνόπουλος Αθανάσιος,
Αντωνόπουλος Αθανάσιος
Αντωνόπουλος Περικλής
1708
Αντωνού
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
92
Αποστολάτος Νικόλαος Ν.
-
Έγγραφα (σ. 1)
121
Αποστολίδης Ανδρέας
1941, 19556, 1962-3
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 38)
98
Αποστολίδης Μ. ∆.
1950
Απόκοµµα (σ. 2)
1639
Αποστολίδης Χρήστος,
Αποστολίδης Πέτρος Κ.
1958, 1966
(βλ. και Νιρβάνας Παύλος),
Αποστολίδης Νικόλαος Χ.
24
2261
-1295
1968
1640
2
Έγγραφο, δελτίο,
αποκόµµατα (σ. 21)
Νεκρολογίες
Βιογραφικά στοιχεία από ∆.
Στεφάνου
Αυτοκίνητα La Licorne, Σχολή
Σωφέρ Ν. Αποστολάτου
Βιογραφικά στοιχεία,
ισολογισµοί Α.Τ.Ε., κατασκευή
κερµάτων
Άρθρο για ειδική προστασία
οφειλών στο εθνικό νόµισµα
Βιογραφικά στοιχεία,
µηχανουργείο Χ. Αποστολίδη,
άρθρο Γ. Πράτσικα για το έργο
του Π. Νιρβάνα
Για τη βιογραφία των αδελφών Αντωνόπουλου και του Μ. Αντωνόπουλου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 443-454.
Βιοµήχανος
Οικοδόµος
Έµπορος, ιδρυτής υης πρώτης
σχολής σωφέρ
Πολιτικός, διοικητής Α.Τ.Ε.
∆ιευθυντής υπουργείου Εθνικής
Οικονοµίας
α. Μηχανικός β. Ιατρός,
συγγραφέας γ. Καθηγητής
Ζωολογίας, διευθυντής
Ζωολογικού Μουσείου
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1638
Αποστολόπουλος
∆ηµήτριος,
Αποστολόπουλος Ιωάννης
Ν.
1959
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία
α. Έµπορος
β. Πρόεδρος Αρείου Πάγου
128
Αποστολόπουλος Ιωάννης
Κ.
1958
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία, κείµενο
οµιλίας Α. Παρασκευόπουλου
82
Αποστολόπουλος
Νικόλαος Π.
-
Σηµειώµατα (σ. 10)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
1845
Απόστολος
1945
Έγγραφα (σ. 10)
Αλληλογραφία Μητροπολίτη
Αποστόλου µε Ιερά Σύνοδο µε
θέµα την παραίτησή του
115
Αραβαντινός
Κωνσταντίνος Π.
-
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο Π.
Αραβαντινού για ελευθεροτυπία
1637
100
116
1970
Αρανίτης Μιχαήλ
Αραπίδης Λεωνίδας
Αρβάλης Παναγιώτης
Αρβανίτης ∆ιονύσιος
1959
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Αποκόµµατα (σ. 4)
113
Αρβανίτης Ιωάννης
1940
Απόκοµµα (σ. 4)
1636
Αργέντης Φίλιππος
1926
110
Αργυράκος Ιωάννης Γ.
-
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 3)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Ελληνο-γιουγκοσλαβικές
σχέσεις
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία Φανής Αργέντη
Βιογραφικά στοιχεία
1971
Αργυριάδης Απόστολος
1962
Περιοδικό (σ. 104)
Νεκρολογία
1397
Αργυρίου Νικόλαος
1906
Απόκοµµα (σ. 4)
1251
Αργυρόπουλος ∆ηµήτριος
Χ., Αργυρόπουλος
Χρήστος ∆.
1938-46
Έγγραφο, έντυπο
(σ. 117)
Μηχανουργείο, Λεβητοποιείο &
Ναυπηγείο Ν. Αργυρίου
Υαλουργείο Ερµής, ελληνική
υαλοβιοµηχανία, Εθνικό
Συµβούλιο των Ελληνίδων
Γεωπόνος, διευθυντής Σχολής
Τίρυνθας & Τριανταφυλλιδείου
Γεωργικής Σχολής
Καθηγητής, ιστορικός της
βιοµηχανίας
Μητροπολίτης Ρόδου
Τραπεζίτης, πρόεδρος
Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
πολιτικός
Ράπτης, αγωνιστής
Χηµικός, βιοµήχανος
Φιλικός, έµπορος
Κτηµατίας
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας
Φιλόλογος, διπλωµάτης,
ακαδηµαϊκός
Φυσικός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Στέλεχος της Κοινωφελούς
Επιχειρήσεως Φωταερίου
Αθηνών
Μηχανουργός
Υαλοβιοµήχανοι
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
126
Αργυρόπουλος Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
86
Αργυρόπουλος Καββαδίας
1944
Απόκοµµα (σ. 2)
95
Αργυρόπουλος Περικλής Ι.
1868,
1946-8
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 7)
125
Αργυρόπουλος Τιµολέων
Α.
1878, 1910
Έγγραφα (σ. 10)
1635
1633
1634
Αργυρός Αθανάσιος
Αρδάµης Ιωάννης
Αρετάς Μιχαήλ
1958
-
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
79
Αριανούτσος Αντώνιος Ι.
-
Σηµείωµα (σ. 7)
1315
Αριστάρχης Νικόλαος Σ.
1867
Έγγραφα (σ. 7)
80
Αρκουλής Γεώργιος Η.
1958-1960
Αποκόµµατα (σ. 28)
Αθηναϊκή Εριουργία Α.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία,
αρθρογραφία για το εξαγωγικό
εµπόριο και για τον ελληνικό
υδρόβιο πλούτο
Βιογραφικά στοιχεία,
ηλεκτρικός τηλέγραφος,
Αθηναϊκή Σχολή
Βιογραφικά στοιχεία
Αναγγελία κηδείας
Βιογραφικά στοιχεία
Ελληνική Βιοµηχανία
Πιλοποιίας Α. Αριανούτσου,
βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Αλιευτικός στόλος της
Επιχείρησης Ευαγγελίστρια
71
Αρλιώτης Κάρολος Κ.,
Αρλιώτης Νικόλαος Α.
1957-1960
1632
Αρναούτογλου Γεώργιος
1959
Έγγραφο, φυλλάδιο,
περιοδική έκδοση,
αποκόµµατα (σ. 202)
Απόκοµµα (σ. 2)
1378
Αρσάκης Απόστολος Κ.
1871, 1958,
1960
Έγγραφα, αποκόµµατα,
εφηµερίδα (σ. 33)
1630
1631
Αρσένης Ιωάννης Α.
Αρσενικός Παναγιώτης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία, Ε.Κ.Τ.Ε.
Σκιαγραφία
Βιογραφικά στοιχεία,
σκιαγραφίες από τον Ι.
Καιροφύλα και τον Ν.
Παπαδόπουλο, ελληνική
εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Αρσάκειο
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Μηχανικός, µεταλλειολόγος,
πολιτικός
Βιοµήχανος
Ναύαρχος, πολιτικός,
διπλωµάτης
Καθηγητής Πειραµατικής
Φυσικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Νοµικός, πολιτικός
∆ηµοσιογράφος
Έµπορος
Βιοµήχανος, επιχειρηµατίας
Τραπεζίτης
Εφοπλιστής
α. Οικονοµολόγος, διοικητής
Ε.Κ.Τ.Ε.
β. Παιδαγωγός, χρονογράφος
Επιχειρηµατίας
Ευεργέτης
Λόγιος, δηµοσιογράφος
Έµπορος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
89
Ασηµακόπουλος Νικόλαος
-
Σηµειώµατα (σ. 7)
99
Ασηµάκος ∆ηµήτριος Κ.
1958-60
Αποκόµµατα (σ. 20)
1629
111
112
1153
1724
1221
2223
1628
1252
103
Ασιµής Κάτων, Ασιµής
Χριστόφορος Ι.
Ασκητόπουλος
Κωνσταντίνος Ι.
Ασπιώτης Νικόλαος
Ασπιώτης Νικόλαος,
Ασπιώτης Γεράσιµος Ν.,
Ασπιώτης Κωνσταντίνος
Γ.
Άστιγξ (Hasting)
Φραγκίσκος Άβνεϋ
Ασώπιος Κωνσταντίνος
Αττίκ βλ.
Τριανταφύλλου Κλέων
Αυγέρης Κωνσταντίνος,
Αυγέρης Μάρκος
(Παπαδόπουλος Γεώργιος)
Αυγερινός ∆ηµήτριος,
Αυγερινός Ανδρέας ∆.
Αφεντάκης ∆. Ν.
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 8)
Έγγραφο, απόκοµµα
(σ. 5)
Βιογραφικά στοιχεία,
βιβλιογραφικές παραποµπές
Αρθρογραφία για εργοστάσιο
αζωτούχων λιπασµάτων,
βιοµηχανικές ζώνες,
λιγνιτωρυχείο Πτολεµαΐδας,
δεξαµενή Ελληνικών
Ναυπηγίων
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία,
νεκρολογία
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Φυσιολόγος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
1963
Σηµείωµα, απόκοµµα
(σ. 18)
Ιστορία ίδρυσης εργοστασίου
Ασπιώτη, άρθρο Β. ∆ηµητρίου
για νοµισµατοτυπείο Τ.Ε.
Λιθογράφοι, βιοµήχανοι
1854
Έγγραφο (σ. 2)
Σκιαγραφία
1868, 1874
Έγγραφα (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία
1959
1961
-
Έγγραφα (σ. 4)
1891
Έγγραφα (σ. 3)
1949
Απόκοµµα (σ. 2)
Έµπορος, βιοµήχανος
∆ιευθυντής Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων υπουργείου
Βιοµηχανίας
Πολιτικοί
Χηµικός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Πλοίαρχος, φιλέλληναςαγωνιστής
∆ιδάσκαλος Ελληνικής Σχολής
Τεργέστης, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
α. ∆ηµοσιογράφος
Βιογραφικά στοιχεία, Ηλεκτρική
β. Ποιητής, υπάλληλος
Εταιρία Αθηνών - Πειραιώς
υπουργείου Οικονοµικών
α. Φιλικός, αγωνιστής
Βιογραφικά στοιχεία
β. Πολιτικός
Άρθρο για αποθέµατα ουρανίου
ΦΑΚ.
1211
ΟΝΟΜΑ
Αφεντούλης Θεόδωρος
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
1888, 19591960
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Έγγραφα, αποκόµµατα
(σ. 14)
Βιογραφικά στοιχεία, επικήδειος
λόγος του Α. Κ. ∆αµβέργη για
τον Θ. Αφεντούλη, θεµελίωση
του Τζάνειου ∆ηµοτικού
Νοσοκοµείου, επιδηµία χολέρας
στον Πειραιά, σιτοκαλλιέργεια
στην αρχαία Ελλάδα
Ιατρός, καθηγητής
Φαρµακολογίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών