ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1.
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Κατηγορία Επένδυσης
- Επένδυση Εμπλουτισμού τουριστικού προϊόντος
- Επένδυση Εκσυγχρονισμού Καταλύματος
Ζώνη Επένδυσης
2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατάσταση Εταιρείας
Υφιστάμενη
Υπό Σύσταση
Λειτουργία Εταιρείας
Συνεχής
Εποχική
Έτος ίδρυσης
Νομική μορφή
Σκοπός
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τηλεομοιότυπο
Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ( Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ )
ΟΝΟΜΑ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
1
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)
4.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
7.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (τα τελευταία 3 έτη)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μόνο για υφιστάμενες)
Έτος 2006
Αναφέρεται σύντομο ιστορικό της εταιρικής εξέλιξης της εταιρείας.
5
6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μόνο για υφιστάμενες)
Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης €
Ημέρες λειτουργίας/ έτος
Συνολικός αριθμός
δυνητικών διανυκτερεύσεων
Συνολικές διανυκτερεύσεις
Μέση πληρότητα
Μονόκλινα
Δίκλινα
Αριθμός κλινών
Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης €
Ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και αποτελέσματα χρήσεως
•
Ανάλυση κύκλου εργασιών
•
Αναλύσεις κυριότερων παραγόντων κόστους
•
Ανάλυση συνολικού κόστους πωληθέντων
•
Ανάλυση κερδοφορίας
Ημέρες λειτουργίας/ έτος
Συνολικός αριθμός
δυνητικών διανυκτερεύσεων
Συνολικές διανυκτερεύσεις
Μέση πληρότητα
Μονόκλινα
Δίκλινα
Αριθμός κλινών
Επίσημη τιμή διανυκτέρευσης €
σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”.
2006
Συνολικός αριθμός
δυνητικών διανυκτερεύσεων
Συνολικές διανυκτερεύσεις
Μέση πληρότητα
Συνολικός αριθμός
κλινών
Τρίκλινα
.......
Συνολικός αριθμός
κλινών
.......
Έτος 2004
Ημέρες λειτουργίας/ έτος
Τρίκλινα
Έτος 2005
•
2005
Δίκλινα
Συμπληρώνονται επίσης στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφιστάμενης
επιχείρησης και ανάλυση της οικονομικής κατάστασης αυτής των τριών (3) τελευταίων ετών ( ή 2
ετών εάν έχει συμπληρώσει μόνο 2 διαχειριστικές χρήσεις).
2004
Μονόκλινα
Αριθμός κλινών
ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (μόνο για υφιστάμενες)
Παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφίλ της επιχείρησης (εγκαταστάσεις
που διαθέτει, δραστηριότητες που αναπτύσσει, συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κλπ) με σαφή
αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και στην τεκμηρίωση του χρόνου
προηγούμενης δραστηριότητα στο αντικείμενο της επένδυσης.
Επίσης αναφέρεται η στελέχωση της σε ανθρώπινο δυναμικό και τα κυριότερα στελέχη.
Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους και τα εργαλεία οργάνωσης της εταιρείας
(μηχανοργάνωση, τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών, κλπ.)
Τρίκλινα
.......
Συνολικός αριθμός
κλινών
Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας
Κέρδη προ φόρων τελευταίας τριετίας
8.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ξένα κεφάλαια τελευταίας τριετίας
Ίδια κεφάλαια τελευταίας τριετίας
α/α
Ποσοστό
(%)
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Είδος
Προσώπου
Χώρα κύριας εγκατάστασης ή
διαμονής
Α.Δ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2
3
10.
Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός –
Αριθμός – Τ.Κ. Περιοχή)
Συμπληρώνεται το Υπόδειγμα Δήλωσης για ΜΜΕ επιχειρήσεις προκειμένου να ορισθεί το μέγεθος
του φορέα της επένδυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 70/2001 της ΕΕ. Το υπόδειγμα αυτό
συμπληρώνεται ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης μεγάλη, μεσαία ή μικρή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή
μετόχου
Θέση του Εταίρου / Μετόχου στον
Φορέα Επένδυσης
11. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Περιγράφονται με σαφήνεια οι τρόποι με τους οποίους θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή της
προτεινόμενης επένδυσης.
Σύντομο βιογραφικό μετόχου
Κύκλος εργασιών της
επιχείρησης, κατά την τελευταία
κλεισμένη
οικονομική χρήση (εάν πρόκειται
για μέτοχο- επιχείρηση)
α/α
Ποσοστό (%)
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Είδος
Προσώπου
12.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Χώρα κύριας εγκατάστασης ή
διαμονής
Είδος Επένδυσης
Α.Δ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Σκοπιμότητα επένδυσης
Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός –
Αριθμός – Τ.Κ. Περιοχή)
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Κύρια δραστηριότητα εταίρου ή
μετόχου
Περιγραφή της
επένδυσης
Θέση του Εταίρου / Μετόχου στον
Φορέα Επένδυσης
Σύντομο βιογραφικό μετόχου
Κύκλος εργασιών της
επιχείρησης, κατά την τελευταία
κλεισμένη
οικονομική χρήση (εάν πρόκειται
για μέτοχο- επιχείρηση)
........ (Για όσους μετόχους
χρειαστεί)
9.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ/ΩΝ
13.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ
ΖΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
FAX
e- mail
Περιγράφονται συνοπτικά: το ιστορικό της δραστηριότητας της εταιρείας η, γνώση των συνθηκών
της αγοράς και του κλάδου της προτεινόμενης επένδυσης, η προηγούμενη επαγγελματική και
επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης, η ενασχόληση με αντικείμενο
συναφές με αυτό της προτεινόμενης επένδυσης, οι γνώσεις – σπουδές επί του αντικειμένου της
προτεινόμενης επένδυσης.
4
5
14.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)
Κατηγορία Επιχείρησης
Τάξη
Εξοικονόμηση Ενέργειας
1. Ξενοδοχεία
2. Οργανωμένα Διαμερίσματα
3. Τουριστικά Χωριά
Προστασία Περιβάλλοντος
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζόμενων και Πελατών
15.Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Επιλέξιμη Ενέργεια
Περιγραφή Εργασίας
Εισαγωγή και Βελτίωση συστημάτων αξιοποίησης
τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Δημιουργία Εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με
ειδικές ανάγκες
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΑ (ΓΕΔ1)– Κατασκευή, Επέκταση, Βελτίωση,
Εκσυγχρονισμός
15.Β.ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ή ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ(ΓΕΔ 2) (Υποδομές,
Μηχανήματα, Εξοπλισμός, Δίκτυα) - Κατασκευή,
Επέκταση, βελτίωση, Εκσυγχρονισμός
15.Β.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΓΕΔ 3)
α/α
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιου
εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του
ξενοδοχειακού εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται),
καθώς και καινούργιων σύγχρονων
συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών,
μηχανοργάνωσης, λογισμικού, ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και συστημάτων δικτύωσης (ΓΕΔ 4)
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΔ 5)
1
2
3
Προκαταρκτικές μελέτες και για
συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες
συνδέονται με την επένδυση (αποκλειστικά για
τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις)
(ΓΕΔ 6)
Δημιουργία εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση ατόμων με
ειδικές ανάγκες (όπου εφαρμόζεται) (ΓΕΔ 1 και ΓΕΔ 2)
6
4
Βαθμολογία ανά
κατηγορία & τάξη
καταλύματος
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές
Προσφορά υπηρεσιών Ευεξίας/ Αναζωογόνησης
με τουλάχιστο 5 από τις πιο κάτω υπηρεσίες (πέραν
των υποχρεωτικών): steam bath, solarium, Jacuzzi,
υδρομασάζ, μασάζ, mud bath, shiatsu, body analysis,
iontophoresis, reflexology).
Δημιουργία Κέντρου ομορφιάς με τουλάχιστο 5 από τις
πιο κάτω υπηρεσίες: face cleaning, face and body masks,
hydration, body peeling, face peeling, manicure, pedicure,
make up, waxing και hair styling.
Προσθήκη γυμναστηρίου ή πλήρης ανακαίνιση
υφιστάμενου με την αντικατάσταση των μηχανημάτων
και νοουμένου ότι σε αυτά θα περιλαμβάνονται τα πιο
κάτω: step machine, 2 τουλάχιστο διάδρομοι (ηλεκτρ.),
2 τουλάχιστο ποδήλατα (ηλεκτρ.), κωπηλατοεργόμετρο
(ηλεκτρ. αεροϋδραυλικό), πάγκοι, αλτήρες και βάρη.
Προσθήκη νέας/νέων εξωτερικής/ων αθλητικής/ων
εγκατάστασης/ων, πέραν των λειτουργούντων ή των
προβλεπόμενων στα εγκριθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια της
μονάδας.
I
II
III
3
2
1
3
2
1
2
3
3
1
1
1
(*)
7
15.Β.
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές
α/α
5
6
7
8
9
10
8
Βαθμολογία ανά
κατηγορία & τάξη
καταλύματος
I
Δημιουργία νέου ή πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενου,
κατάλληλου, επαρκούς εμβαδού και πλήρως
εξοπλισμένου, χώρου απασχόλησης παιδιών, σε
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, ώστε να δύναται να
εξυπηρετεί αριθμό παιδιών ίσο με το 20% του συνολικού
αριθμού των κλινών της μονάδας.
Δημιουργία θεματικού εστιατορίου ή εστιατορίου αλά
καρτ, πέραν του/των υφισταμένου/ων και πέραν του
υποχρεωτικού/ών (όπου εφαρμόζεται) που προβλέπεται
στην ισχύουσα Νομοθεσία.
Παροχή της κατάλληλης επίπλωσης και του αναγκαίου
εξοπλισμού για την εστίαση παιδιών, που να εξυπηρετούν
αριθμό παιδιών ίσο με το 20% του συνολικού αριθμού των
κλινών της μονάδας.
Δημιουργία ενός τουλάχιστο εσωτερικού καταστήματος,
πέραν αυτών που προβλέπονται στην ισχύουσα
Νομοθεσία.
Πλήρης ανακαίνιση υφιστάμενης ή δημιουργία νέας
κατάλληλα εξοπλισμένης αίθουσας τηλεόρασης
(αποκλειστική χρήση), η οποία να διαθέτει συσκευή
τηλεόρασης τουλάχιστο 55΄΄ (LCD, LED, 3D ή PLASMA),
δορυφορική σύνδεση, DVD και κατάλληλη επίπλωση.
Αίθουσα ψυχαγωγίας/ παιγνιδιών (αποκλειστική χρήση),
η οποία να διαθέτει τουλάχιστο 3 από τα πιο κάτω:
επιτραπέζια παιγνίδια, ηλεκτρονικά παιγνίδια, μπιλιάρδο,
ποδοσφαιράκι, επιτραπέζια αντισφαίριση, σαΐτες κλπ.).
1
2
2
2
2
2
II
2
2
1
2
2
2
III
(*)
15.Β.
1
1
I
II
III
11
Αίθουσα βιβλιοθήκης, αναγνωστήριο (αποκλειστική
χρήση), με επαρκή αριθμό βιβλίων και περιοδικών.
1
1
1
2
2
2
12
Διαμόρφωση δωματίων κατάλληλων για χρήση από ΑΜΕΑ
(2% τουλάχιστο της δυναμικότητας της μονάδας) και
κοινόχρηστων χώρων προσπελάσιμων από ΑΜΕΑ (πέραν
των υποχρεωτικών από την υφιστάμενη Νομοθεσία).
13
Τοποθέτηση/ αντικατάσταση ηλεκτρονικών κλειδαριών
στις εξώθυρες των υπνοδωματίων / διαμερισμάτων.
1
2
3
14
Τοποθέτηση ματιού στις εξώθυρες των δωματίων.
1
1
2
2
2
1
15
Προσθήκη ξεχωριστού ντους στα λουτρά των δωματίων
ή αντικατάσταση υφιστάμενων μπανιέρων με νέες που να
διαθέτουν σύστημα Jacuzzi, υδρομασάζ κλπ.
16
Τοποθέτηση φωτιζόμενου μεγεθυντικού καθρέφτη στα
λουτρά των δωματίων.
2
2
2
17
Τοποθέτηση αντιολισθητικής μπανιέρας/ ντουζιέρας στα
λουτρά των δωματίων.
1
1
1
3
3
3
18
Τοποθέτηση τηλεοράσεων νέας τεχνολογίας (LCD,
3D, PLASMA, LED) τουλάχιστο 24’’ στα δωμάτια, με
ενσωματωμένο σύστημα hotel mode και παροχή δωρεάν
δορυφορικής λήψης.
19
Τοποθέτηση ηλεκτρονικών θυρίδων φύλαξης κοσμημάτων
(safe deposit box) στα δωμάτια ή αντικατάσταση
υφιστάμενων με νέες ηλεκτρονικές.
1
1
2
Παροχή Υπηρεσίας για ευρυζωνική σύνδεση στο
διαδίκτυο στα δωμάτια.
1
2
2
21
Παροχή Υπηρεσίας ασύρματης (Wi-Fi) ευρυζωνικής
σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλους τους κοινόχρηστους
χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς).
1
2
2
22
Τοποθέτηση/ αντικατάσταση συστήματος ανιχνευτών
καπνού σε όλους τους χώρους.
1
2
2
2
1
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές
α/α
1
1
Βαθμολογία ανά
κατηγορία & τάξη
καταλύματος
20
(*)
9
15.Β.
Βαθμολογία ανά
κατηγορία & τάξη
καταλύματος
Πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υποδομές
α/α
I
II
III
Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που
θα καλύπτει τους κοινόχρηστους χώρους (εσωτερικούς
1
και εξωτερικούς), τους διαδρόμους ή πτέρυγες των
δωματίων, τον χώρο στάθμευσης και την κυρία είσοδο.
1
2
24
Τοποθέτηση συστήματος συναγερμού για Κωφούς.
1
2
25
Δημιουργία κολυμβητικών δεξαμενών σε αριθμό δωματίων
(5% τουλάχιστο της δυναμικότητας της μονάδας) για
αποκλειστική χρήση των δωματίων αυτών.
23
26
27
1
3
Επιλογή από 3 τουλάχιστο διαφορετικά είδη, ειδικού
τύπου στρωμάτων και μαξιλαριών ύπνου (αντιαλγικά,
ανατομικά κλπ.), σε αριθμό ίσο με το 5% των κλινών της
μονάδας σε ότι αφορά τα στρώματα και το 10% σε ότι
αφορά τα μαξιλάρια.
3
Προσθήκη ή αντικατάσταση εφεδρικής γεννήτριας
ηλεκτρικού ρεύματος.
1
1
2
16.
(*)
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1
ΚΤΙΡΙΑΚΑ - κατασκευή, επέκταση, βελτίωση,
εκσυγχρονισμός
2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Υποδομές, Μηχανήματα/
Εξοπλισμός, Δίκτυα)
3
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
4
ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
, ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
5
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
6
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης νερού ή/και
ενέργειας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο αφορά ταυτόχρονα
και τα δύο σκέλη
Μέγιστη βαθμολογία ανεξάρτητα τάξης καταλύματος:
€
%
ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
(τουλάχιστον 25% της συνολικής επένδυσης)
2
ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
2
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2
2
2
2
3
18
29
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
17.
28
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε ευρώ)
2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (σε αντιστοιχία με τις υποβληθείσες
προσφορές)
1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων)
Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Κτιριακών
50
(*) Υποδεικνύεται με √ το πρόσθετο χαρακτηριστικό που προτείνεται στην επενδυτική πρόταση.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
1
Εκσκαφές
Μ3
…………….
……………….
…………….
2
Άοπλα σκυροδέματα
Μ3
…………….
……………….
…………….
3
Οπλισμένα σκυροδέματα
Μ3
…………….
……………….
…………….
7
Κουφώματα ξύλινα
Μ2
…………….
……………….
…………….
8
Κουφώματα αλουμινίου
Μ2
…………….
……………….
…………….
9
Κουφώματα σιδηρά
Μ ή Μ2
…………….
……………….
…………….
……………….
…………….
Α/Α
......................
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
10
11
19.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υποδομές, Μηχανήματα/Εξοπλισμός, Δίκτυα)
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
σε €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
1ο ΕΤΟΣ
2ο ΕΤΟΣ
3ο ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΤΙΡΙΑΚΑ - κατασκευή, επέκταση, βελτίωση,
εκσυγχρονισμός
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ( Υποδομές, Μηχανήματα/
Εξοπλισμός, Δίκτυα)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΑΓΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ) ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ , ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20.
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΓΟΡΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Α/Α
12
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/Α
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
21.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (μόνο για επενδύσεις εμπλουτισμού του τουριστικού
προϊόντος)
Παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες για τις παρεμφερείς επιχειρήσεις της Κύπρου (στοιχεία
ανταγωνισμού - (ανταγωνιστικές εταιρείες-ανταγωνιστικά προϊόντα). Συγκριτικά πλεονεκτήματα
εξεταζόμενης μονάδας. Ακόμη, παρουσιάζονται η δυνητική αγορά και οι προοπτικές της.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
22.
25. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΣΕ €)
Προοπτικές της επένδυσης
Περιγραφή και τεκμηρίωση προοπτικών επένδυσης με βάση τις συνθήκες του κλάδου και της αγοράς
ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
23.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ –
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
1ο
έτος
2ο
ετος
1ο
έτος
2ο
ετος
3ο
έτος
4ο
έτος
5ο
έτος
4ο
έτος
5ο
έτος
10ο
έτος
....
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Περιγραφή των παραδοχών και τεκμηρίωση τους.
Π.χ. προβλεπόμενη πληρότητα, τιμές διανυκτέρευσης, επέκταση τουριστικής περιόδου.
Οι παραδοχές δίνονται αναλυτικά και ποσοτικοποιημένα
Π.χ.
Τιμές ανά κλίνη και ανά διανυκτέρευση
Πληρότητα ανά μήνα
Τιμές άλλων υπηρεσιών (π.χ. εστίαση)
Συχνότητα παροχής άλλων υπηρεσιών ανά πελάτη
...........
Για εμπλουτιστικές επενδύσεις
- αριθμός πελατών
-
ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
-
ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΟΤΩΝ
-
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ)
-
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ *
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ)*
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
- τιμολογιακή πολιτική
ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- ποσοστό αύξησης πελατών
...............
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
24. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
-
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (σε €)
-
ΕΞΟΔΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
-
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΔΙΑΘΕΣΗΣ)
-
.......
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (σε €)
1ο
έτος
2ο
ετος
3ο
έτος
4ο
έτος
5ο
έτος
6
έτος
7
έτος
8
έτος
9
έτος
10ο
έτος
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΣΗ/ΜΠΑΡ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
............................
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ /
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (π.χ. μπαρ, εστίαση,
κλπ.)
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
............................
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ
14
10ο
έτος
....
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ *
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ)*
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ (ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
* Οι αποσβέσεις και οι τόκοι του νέου δάνειο υπολογίζονται με βάση τους πίνακες που δίνονται στο Παράρτημα
26. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (σε €)
3ο
έτος
1ο
έτος
2ο
ετος
3ο
έτος
4ο
έτος
5ο
έτος
6
έτος
7
έτος
8
έτος
9
έτος
10ο
έτος
σε €
ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1ο
έτος
2ο
ετος
3ο
έτος
4ο
έτος
5ο
έτος
....
10ο έτος
ΕΣΟΔΑ
Κύκλος εργασιών
Άλλα έσοδα
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες προσωπικού
15
27.
Έξοδα αγοράς - παρασκευής - τροφίμων - ποτών
Έξοδα καθαριότητας - ιματισμού
Έξοδα αναλωσίμων
Έξοδα αγοράς προϊόντων
Ετήσιο κόστος συντήρησης παγίων
Ασφάλιστρα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα Διοίκησης
........
..........
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
Διαχωρίζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της νέας επένδυσης και υπολογίζεται ο εσωτερικός
συντελεστής απόδοσης (IRR) του επενδυτικού σχεδίου επί του συνόλου των επενδυόμενων κεφαλαίων.
- Για νέες επενδύσεις που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν προηγούμενη οικονομική
δραστηριότητα καταρτίζεται ο πίνακας των ταμειακών ροών της επένδυσης για τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας
σύμφωνα με τους πίνακες του Υποδείγματος και βάσει αυτού υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης IRR
- Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που εμφανίζουν προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα υπολογίζονται
οι πρόσθετες ταμειακές ροές (θετικές ή αρνητικές) που δημιουργούνται στην επιχείρηση λόγω της υλοποίησης
της επένδυσης κατά την πρώτη 10ετία λειτουργίας και βάσει αυτών υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης IRR
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
Οι πρόσθετες ταμειακές ροές μπορούν να υπολογισθούν κατά περίπτωση:
Μείζον :
-τόκοι μακρ/μου νέου δανείου
-τόκοι παλαιών δανείων
α)είτε θεωρώντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης. (Καταρτίζεται ο
πίνακας προβλεπόμενων ταμειακών ροών 10ετίας : (1) για την περίπτωση που η επιχείρηση συνεχίσει
τη λειτουργία της χωρίς την νέα επένδυση και (2) για την περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης
με την νέα επένδυση. Η διαφορά των ταμειακών ροών των δύο ως άνω εναλλακτικών περιπτώσεων
απεικονίζει τις πρόσθετες ταμειακές ροές που επιφέρει το επενδυτικό σχέδιο)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
-Αποσβέσεις
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον : φόρος εισοδήματος
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
σε €
1ο
έτος
2ο
ετος
3ο
έτος
4ο
έτος
5ο
έτος
....
10ο έτος
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μείον : Κόστος πωληθέντων
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μείον : Έξοδα Διοίκησης
Μείον : Έξοδα διάθεσης
Μείον : Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Πλέον : διάφορα έσοδα
Μείον : Λοιπές δαπάνες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ
Μείον : τόκοι υφιστάμενων δανείων
Μείον : τόκοι νέων δανείων επένδυσης
Μείον : Δόσεις leasing
28. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Επένδυση
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
ΕΚΡΟΕΣ
-Δαπάνες επένδυσης
- Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Σύνολο Εκροών
Μείον : Αποσβέσεις (συνολικές)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Έτη
1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
(ΣΕ €)
10ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (εισροέςεκροές) (Α)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
16
β)είτε εκτιμώντας απευθείας τις πρόσθετες εισροές και εκροές που δημιουργεί το επενδυτικό σχέδιο.
για την πρώτη 10ετία λειτουργίας κατ΄ αντιστοιχία των πινάκων βιωσιμότητας και συνολικών ροών του
Υποδείγματος
ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Επένδυση
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
ΕΚΡΟΕΣ
-Δαπάνες επένδυσης
- Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Σύνολο Εκροών
1ο
10ο
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (εισροέςεκροές) (Β)
ΔΙΑΦΟΡΑ Α-Β
IRR Επενδυσης
17
29.
Για να υπολογιστούν οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης, χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο
πίνακα:
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Συμβολή της επένδυσης στους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης.
Αφορά εκσυγχρονισμό, εμπλουτισμό, και τα δύο , ή εκσυγχρονισμό με ταυτόχρονη ανακατάταξη;
30. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟY ΚΙΝΗΣΗΣ
Οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης απεικονίζουν ουσιαστικά τις δεσμεύσεις κεφαλαίων
που πραγματοποιεί μία επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει τη διατήρηση αποθεμάτων και
απαιτήσεων από πελάτες.Βλέπετε Παράρτημα VIII.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ή ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ –
ΕΤΑΙΡΩΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Α.Δ.
Ταυτότητας. ή
Διαβατηρίου
Ποσοστό
Συμμετοχής
Δεσμεύσεις για:
(1) Αποθέματα
Τροφίμων – Ποτών
κλπ
(2) Αναγκαία
Διαθέσιμα για
μισθοδοσία,
ενέργεια,
επικοινωνίες κλπ
δαπάνες
(3) Απαιτήσεις από
Πελάτες και λοιπούς
Υπογραφή
- Μείον Πιστώσεις
Προμηθευτών και
λοιπών
- Προκαταβολές
πελατών
Κεφάλαιο κίνησης
ΗΜΕΡΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1ο
Ετος
2ο
Ετος
3ο
Ετος
4ο
Ετος
5ο
Ετος
6ο
Ετος
7ο
Ετος
8ο
Ετος
9ο
Ετος
10ο
Ετος
Μεταβολές
κεφαλαίου Κίνησης
Παράδειγμα:
Η εταιρεία hotel and SPA SA έχει προβλέψει ότι έσοδα και έξοδά της θα είναι τα εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ –Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (INCREMENTAL WORKING CAPITAL INVESTMENT)
Οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης απεικονίζουν ουσιαστικά τις δεσμεύσεις κεφαλαίων
που πραγματοποιεί μία επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει τη διατήρηση αποθεμάτων
και απαιτήσεων από πελάτες. Για να εξαχθούν οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα:
1. Υπολογίζεται σε ετήσια βάση το μέσο υπόλοιπο των απαιτήσεων που έχει η επιχείρηση
από πελάτες της και άλλους φορείς καθώς επίσης και το μέσο υπόλοιπο αποθεμάτων.
2. Υπολογίζεται σε ετήσια βάση το μέσο υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων που
λαμβάνει κάθε χρόνο η επιχείρηση από τους προμηθευτές της (εκτός από τις τράπεζες).
3. Η διαφορά των ανωτέρω μας δίνει το ετήσιο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης και η διαφορά
του ποσού αυτού από έτος εις έτος μας δίνει τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης,
οι οποίες χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των ταμειακών ροών υπολογισμού του
δείκτη IRR.
18
2ο Έτος
3ο Έτος
4ο Έτος
5ο Έτος
6ο Έτος
7ο Έτος
8ο Έτος
9ο Έτος
10ο Έτος
2.010.645
2.118.014
2.232.402
2.320.793
2.381.886
2.429.524
2.478.114
2.527.676
2.578.230
2.629.795
ΕΣΟΔΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ
ΠΡΩΪΝΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
-ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
774.119
929.856
1.084.602
1.234.492
1.265.451
1.290.760
1.316.575
1.342.906
1.369.765
1.397.160
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ SPA
238.190
300.223
368.852
409.979
476.295
485.821
495.537
505.448
515.557
525.868
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ
12.000
20.000
22.000
26.000
30.000
30.600
31.212
31.836
32.473
33.122
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
35.986
50.435
70.371
85.831
101.102
103.124
105.187
107.290
109.436
111.625
Δαπάνες προσωπικού
454.571,9
481.846,2
510.757,0
541.402,4
573.886,6
591.103,2
608.836,3
627.101,4
645.914,4
665.291,8
Έξοδα αγοράς
- παρασκευής τροφίμων - ποτών
178.146,57
214.221,42
249.743,81
284.138,09
291.263,81
297.089,08
303.030,86
309.091,48
315.273,31
321.578,78
Έξοδα καθαριότητας
- ιματισμού
40.212,90
42.360,27
44.648,04
46.415,85
47.637,72
48.590,47
49.562,28
50.553,53
51.564,60
52.595,89
Ετήσιο κόστος
συντήρησης παγίων
45.135,49
45.135,49
54.162,58
63.189,68
72.216,78
72.216,78
72.216,78
72.216,78
72.216,78
72.216,78
Ασφάλιστρα
(ασφάλισης παγίων,
& αστικής ευθύνης)
36.108,39
36.108,39
36.108,39
36.108,39
36.108,39
36.108,39
36.108,39
36.108,39
36.108,39
36.108,39
Έξοδα διάθεσης
(Προμήθειες σε
τουριστικά γραφεία &
διαφήμιση κλπ)
245.675,20
273.482,19
226.693,64
244.625,67
212.736,70
173.593,15
132.798,76
135.454,73
138.163,83
140.927,10
Έξοδα Χρήσης
Κέντρου
Αναζωογόνησης
47.638,08
60.044,54
73.770,48
81.995,76
95.259,02
97.164,20
99.107,49
101.089,64
103.111,43
105.173,66
Έξοδα Διοίκησης
( Γενικά έξοδα
λειτουργίας κλπ)
368.512,80
410.223,29
453.387,28
489.251,34
510.568,08
520.779,44
531.195,03
541.818,93
552.655,31
563.708,42
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
1ο Έτος
19
Για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες παραδοχές:
Η εταιρεία θα διατηρεί κατά μέσο όρο αποθέματα πρώτων υλών το μέγιστο 15 ημερών (υπολογίζεται
ότι η εταιρεία θα διατηρεί πολύ μικρό απόθεμα τροφίμων και μεγαλύτερο απόθεμα σε ποτά,
αναψυκτικά και αναλώσιμα καθαριότητας και συντήρησης).
Τα αναγκαία διαθέσιμα για μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα υπολογίζονται σε 30 ημέρες δέσμευσης
επί των εξόδων μισθοδοσίας, γενικών εξόδων λειτουργίας και εξόδων διάθεσης
Πιστώσεις προς πελατεία θα δίνονται μόνο σε πράκτορες, αφού οι απευθείας κρατήσεις από πελάτες
θα πληρώνονται τοις μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα. Γι’ αυτό το λόγο και γίνεται η συντηρητική
παραδοχή ότι ο μέσος χρόνος πίστωσης θα είναι 90 ημέρες, και υπολογίζεται επί του 20% των εσόδων
από διανυκτερεύσεις, ποσοστό το οποίο εκτιμάται ότι θα προέλθει από τη μεσολάβηση πρακτόρων.
Οι πιστώσεις προμηθευτών υπολογίζονται σε 45 ημέρες τουλάχιστον και το ποσό που απελευθερώνεται
υπολογίζεται επάνω στα έξοδα αναλωσίμων, ασφαλίστρων και συντήρησης.
Οι προκαταβολές των πελατών υπολογίζονται κατά μέσο όρο σε 30 ημέρες πριν την άφιξη των
πελατών και υπολογίζονται με βάση τον εκτιμώμενο κύκλο εργασιών από διανυκτερεύσεις.
Στα ανωτέρω θα πρέπει να συνυπολογιστούν και €20.000, οι οποίες θα διατεθούν στο τέλος της
κατασκευαστικής περιόδου για την εκπαίδευση του προσωπικού και τα απαραίτητα προ-λειτουργικά
έξοδα.
Με βάση τα παραπάνω, οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης υπολογίζονται ως ακολούθως:
ΗΜΕΡΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1ο
Ετος
2ο Ετος
3ο
Ετος
4ο
Ετος
5ο
Έτος
6ο
Έτος
7ο
Έτος
8ο
Έτος
9ο
Έτος
10ο
Έτος
(1) Αποθέματα
Τροφίμων - Ποτών
15
7.321
8.804
10.263
11.677
11.970
12.209
12.453
12.702
12.956
13.216
(2) Αναγκαία
Διαθέσιμα για
μισθοδοσία,
Ενέργεια,
Επικοινωνίες κλπ
δαπάνες
30
87.843
95.799
97.877
104.817
106.618
105.656
104.616
107.209
109.869
112.597
(3) Πιστώσεις προς
πελατεία
90
99.155
104.450
110.091
114.450
117.463
119.812
122.208
124.653
127.146
129.689
- Μείον Πιστώσεις
Προμήθευτών
45
14.974
15.239
16.634
17.965
19.228
19.346
19.466
19.588
19.712
19.840
- Προκαταβολές
πελατών
30
164.353
173.129
182.479
189.704
194.698
198.592
202.564
206.615
210.748
214.963
14.993
20.685
19.119
23.275
22.125
19.739
17.248
18.361
19.510
20.699
14.993
5.692
-1.566
4.156
-1.150
Δεσμεύσεις για:
Κεφάλαιο κίνησης
Μεταβολές
Κεφαλαίου Κίνησης
-2.386
-2.491
1.112
1.150
1.188
Προσοχή:
(1) Όταν το αποτέλεσμα της τελευταίας γραμμής δείχνει αρνητικό νούμερο, αυτό σημαίνει ότι «αποδεσμεύονται»
κεφάλαια κίνησης και προστίθενται στις ταμειακές ροές. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν οι εξοφλήσεις
προμηθευτών κινούνται με αργότερους ρυθμούς απ’ ότι οι εισπράξεις απαιτήσεων, με αποτέλεσμα η επιχείρηση
να εισπράττει σε μία οικονομική χρήση, περισσότερα χρήματα από αυτά που εκταμιεύει.
(2) Σε περίπτωση που γίνεται υπολογισμός των οικονομικών στοιχείων προ και μετά την επένδυση, τα στοιχεία
του κεφαλαίου κίνησης θα υπολογιστούν επίσης και για τις δύο περιόδους. Τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης
θα πρέπει να αφορούν και τις δύο περιόδους (πριν και μετά την επένδυση) και θα πρέπει να παρουσιάζονται σε
ξεχωριστό για κάθε περίοδο πίνακα.
20