ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
E-school
by Agronomist.gr
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
2
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3
Πρακτική Αγρομετεωρολογία
Ο
καιρός
αποτελεί
παράγοντες
ευθύνεται
της
για
έναν
από
αγροτικής
τους
πλέον
παραγωγής,
ανυπολόγιστες
καθοριστικούς
ενώ
οικονομικές
πολλές
και
φορές
κοινωνικές
επιπτώσεις σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
Στις μέρες μας, όπου η κλιματική αλλαγή αποτελεί το κύριο
θέμα
συζήτησης
σημασίας
η
σε
γνώση
παγκόσμιο
και
η
επίπεδο
είναι
αντιμετώπιση
θεμελιώδους
των
καιρικών
φαινομένων για όλους όσους ασχολούνται με τη γεωργία. Στο
μάθημα
της
συνδυασμός
επιστήμης,
Εδαφολογία,
Πρακτικής
κλάδων
όπως
η
η
Αγρομετεωρολογίας
της
Γεωπονικής
Φυσιολογία
Οικολογία,
Φυτών,
η
και
η
επιχειρείται
της
Φυσικής
Εντομολογία,
Μετεωρολογία
ο
και
η
η
Κλιματολογία με σκοπό την κατανόηση της επίδρασης του
καιρού στην γεωργία.
4
Δομή του μαθήματος
1.Γενικά
 Καιρός, κλίμα. Καιρικά φαινόμενα.
 Ορισμός της γεωργικής μετεωρολογίας, σκοπός και
στόχοι.
 Το κλίμα της Ελλάδας.
2. Επιλεγμένες γνώσεις Μετεωρολογίας. Παρατήρηση,
επεξεργασία και διάθεση αγρομετεωρολογικών στοιχείων.
 Μετεωρολογικοί παράγοντες. (Θερμοκρασία αέρα,
Θερμοκρασία εδάφους, Θερμοκρασία υδάτων, Υγρασία,
Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, Άνεμος, Ηλιοφάνεια,
κλπ).
 Αγρομετεωρολογικοί σταθμοί και δίκτυα.
 Επεξεργασία αγρομετεωρολογικών στοιχείων.
 Αγρομετεωρολογικές Προγνώσεις, προειδοποιήσεις για
τη γεωργία.
3. Φαινολογία
 Φαινολογικές παρατηρήσεις.
 Αξιοποίηση φαινολογικών παρατηρήσεων.
4. Γεωπονικές επιστήμες και καιρικοί παράγοντες.
 Επιλεγμένες γνώσεις Εδαφολογίας (Μηχανική σύσταση
εδάφους, Θερμοκρασία και υγρασία του εδάφους).
 Επιλεγμένες γνώσεις Φυσιολογίας φυτών
(Εξατμισοδιαπνοή, φωτοσύνθεση).
 Επίδραση καιρικών παραγόντων στην ανάπτυξη των
φυτών.
 Επίδραση καιρικών παραγόντων στην ποιότητα και
ποσότητα παραγωγής.
 Επιλεγμένες γνώσεις Φυτοπαθολογίας. Επίδραση
καιρικών παραγόντων στην ανάπτυξη ασθενειών.
 Επιλεγμένες γνώσεις Εντομολογίας. Επίδραση καιρικών
παραγόντων στα επιβλαβή έντομα.
5
5. Μικροκλίματα
 Το τοπογραφικό ανάγλυφο του ελληνικού χώρου.
 Η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας για εγκατάσταση
γεωργικής εκμετάλλευσης με βάση τον καιρό και το
μικροκλίμα.
 Κλίμα αγρού.
 Κλίμα δενδρώνα.
 Κλίμα θερμοκηπίου.
 Κλίμα αποθηκών.
 Κλίμα στάβλων.
 Συνθήκες στα σπορεία.
 Αστικό μικρόκλιμα.
6. Κλιματική αλλαγή
 Αίτια κλιματικής αλλαγής. Το ποσοστό συμμετοχής του
αγροτικού τομέα.
 Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην γεωργία την
κτηνοτροφία και την αλιεία.
 Αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
 Προσαρμογή των γεωργικών υποδομών στα ακραία καιρικά
φαινόμενα.
8. Προστασία καλλιεργειών και ζωικών οργανισμών από
ακραία καιρικά φαινόμενα.







Παγετός.
Χαλάζι.
Καύσωνας.
Ξηρασία.
Πλημμύρα.
Άνεμος.
Προστασία συγκομισμένων προϊόντων κατά την
αποθήκευση και την μεταφορά.
9. Η σημασία της ασφάλισης παραγωγής και ο ρόλος του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).
6
Στόχοι του μαθήματος
 Η κατανόηση της επίδρασης του καιρού στην γεωργία.
 Η ορθολογική εφαρμογή των απαραίτητων γεωργικών
πρακτικών με βάση τον καιρό, όπως πχ. ψεκάσματα,
προετοιμασία εδαφών, σπορά, θερμοκρασία θερμοκηπίου
κλπ.
 Η προστασία του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου καθώς
και των υποδομών μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, από
τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
 Η πρόβλεψη της ποσότητας αλλά και της ποιότητας
παραγωγής των αγροτικών προϊόντων ανάλογα τις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
 Η διακίνηση και μεταφορά ευαίσθητων αγροτικών
προϊόντων χωρίς να μειώνεται η ποιότητα τους, λόγω
των καιρικών συνθηκών.
 Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών μελετώντας τα όρια
των θερμοκρασιών για τα στάδια ανάπτυξης κάθε
καλλιέργειας.
 Η εκτίμηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων όχι
μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο με βάση
το κλιματικό περιβάλλον .
7
Ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των
στόχων;
Η
εξ’
αποστάσεως
εκπαίδευση
για
την
Πρακτική
Αγρομετεωρολογία θα πραγματοποιηθεί με τη χρησιμοποίηση
συνδυαστικών
μέσων
διδασκαλίας
όπως
σημειώσεις,
παρουσίαση βίντεο, προγραμματισμένων on line συναντήσεων
εκπαιδευτών
και
σπουδαστών
καθώς
και
επισκέψεων
στην
διδασκαλίας
και
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία*.
Διάρκεια μαθήματος
Το
μάθημα
αντιστοιχεί
σε
35
ώρες
επιπρόσθετα το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις
εκπαιδευτικές επισκέψεις.
Κόστος συμμετοχής
Το
κόστος
συμμετοχής
στο
παρόν
μάθημα
είναι
200€
για
εφάπαξ καταβολή και 250€ για καταβολή σε δύο ισόποσες
δόσεις των 125€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή
δεν
συμπεριλαμβάνονται
δαπάνες
τυχόν
μετακινήσεων
για
επισκέψεις ή εκδρομές.
8