close

Enter

Log in using OpenID

(4 - Općina Mihovljan

embedDownload
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: UP/I-363-01/13-01/51
URBROJ: 2211/07-13-2
Mihovljan, 23. 12. 2013.
Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,90/11,
144/12 i 94/13), poziva za dostavu ponuda od 28. 11. 2013. g. i članka 39. Statuta Općine Mihovljan
(“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 05/13), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 5.
sjednici održanoj dana 23. 12. 2013. godine, donijelo je
ODLUKU
o odabiru ponuditelja za obavljanje zimske službe – radova na čišćenju nerazvrstanih cesta od
snijega na području općine Mihovljan
1. Općina Mihovljan odabire ponuditelje za:
a) izvođača za obavljanje zimske službe – čišćenje snijega traktora s ralicom na području općine
Mihovljan, sa cijenom od 200,00 kn/h (na navedenu cijenu obračunava se PDV):
 BENKO ZLATKO, Kuzminec 55/1, 49252 Mihovljan
 “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan
 “AUTOMEHANIKA I KOMUNALNE USLUGE”, vl. Stjepan Pavlek, Mihovljan 30, Mihovljan
b) izvođača za obavljanje zimske službe – čišćenje snijega strojem JCB na području općine Mihovljan,
sa cijenom od 225,00 kn/h (na navedenu cijenu obračunava se PDV):
 “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan
2. Uvjeti obavljanja navedenih radova utvrdit će se ugovorom o povjeravanju tih poslova s navedenim
ponuđačima, sa posebnom napomenom ukoliko isti neće poštivati ugovorne obveze, da će se ugovor
raskinuti prije isteka roka.
3.
Sklapanju ugovora o povjeravanju tih poslova ponuđači su dužni pristupiti u roku od 30 dana od dana
primitka ove Odluke, u protivnom će se smatrati da su odustali od pružanja navedene usluge.
4.
Navedeni ponuđači su dužni obavljati navedene poslove u skladu sa pravilama struke, zakonskim
propisima i odredbama sklopljenog ugovora.
5.
Ovlašćuje se načelnik općine Mihovljan na potpisivanje ugovora sa ponuditeljima iz točke 1. ove
Odluke za obavljanje zimske službe na razdoblje od 12. 01. 2014. do 14. 11. 2014. godine
6.
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
Obrazloženje
Općinski načelnik općine Mihovljan je dana 28. 11. 2013. godine uputio poziv za dostavu ponude za
obavljanje zimske službe – radova na čišćenju nerazvrstanih cesta od snijega na području Općine Mihovljan
temeljem čl. 15. st. 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 36/95-Uredba, 21/96Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) prema tri ponuditelja.
Na otvaranju ponuda koja je održana dana 09. 12. 2013. godine, Povjerenstvo za provođenje
postupka je utvrdilo koje ponude su pristigle te objavilo ponuđene cijene usluga.
U postupku je utvrđeno kako su do propisanog roka za dostavu ponuda za čišćenje snijega
traktora s ralicom pristigle 3 (tri) ponude i to od sljedećih ponuditelja:
 BENKO ZLATKO, Kuzminec 55/1, 49252 Mihovljan


“ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan
“AUTOMEHANIKA I KOMUNALNE USLUGE”, vl. Stjepan Pavlek, Mihovljan 30, Mihovljan
U postupku je utvrđeno kako je do propisanog roka za dostavu ponuda za čišćenje snijega strojem
JCB pristigla 1 (jedna) ponuda i to od sljedećeg ponuditelja:
 “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan
Dana 09. 12. 2013. godine Povjerenstvo je izvršilo pregled, ocjenu i usporedbu pristiglih ponuda.
Utvrđeno je kako su ponude za čišćenje snijega traktora s ralicom
- BENKO ZLATKO, Kuzminec 55/1, 49252 Mihovljan: 200,00 kn + PDV = 250,00 kn
- “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan: 200,00 kn + PDV = 250, 00 kn
- “AUTOMEHANIKA I KOMUNALNE USLUGE”, vl. Stjepan Pavlek, Mihovljan 30, Mihovljan: 200,00
kn + PDV = 250,00 kn
prihvatljive, sa istim cijenama i ispunjavaju sve uvjete iz poziva za dostavu ponuda.
Također je utvrđena sposobnost ponuditelja za obavljanje navedene djelatnosti na osnovi
dostavljenih podataka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje predmetnih usluga te tehničkoj opremljenosti za
izvršavanje tih poslova.
Povjerenstvo je predložilo odabir svih ponuditelja iz razloga potrebe za istovremenim obavljanjem
zimske službe na različitim lokacijama na području Općine Mihovljan.
Također, utvrđeno je kako je jedina ponuda za čišćenje snijega strojem JCB
- “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan: 225,00 kn + PDV = 281, 25 kn
Prihvatljiva, sa cijenom i ispunjava sve uvjete iz poziva za dostavu ponuda.
Također je utvrđena sposobnost ponuditelja za obavljanje navedene djelatnosti na osnovi
dostavljenih podataka o ispunjavanju uvjeta za obavljanje predmetnih usluga te tehničkoj opremljenosti za
izvršavanje tih poslova.
Povjerenstvo je predložilo odabir ponuditelja za čišćenje snijega strojem JCB iz razloga potrebe
velikih nasipa (zapuha) na nekim dijelovima ceste na području općine Mihovljan gdje traktor sa ralicom ne
može očistiti ili proći.
Sukladno naprijed navedeno Općinski načelnik predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o
odabiru naprijed navedenih ponuditelja za obavljanje zimske službe na području općine Mihovljan.
Obavljanje poslova obavljanja zimske službe – radova na čišćenju nerazvrstanih cesta od snijega
na području općine Mihovljan povjerava se odabranim ponuditeljima na razdoblje od 12. 01. 2014. do 14.
11. 2014. godine sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i navedenoj odluci.
Nadalje, temeljem zakonskih odredaba i citirane Odluke, ako ponuđači ne pristupe sklapanju
ugovora u roku koji je određen u Odluci, smatrat će se da su odustali od ponude za obavljanje navedenih
poslova.
Općinsko vijeće općine Mihovljan na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine za
izvođača traktora s ralicom za obavljanju zimske službe na području općine Mihovljan odabralo je:
 BENKO ZLATKO, Kuzminec 55/1, 49252 Mihovljan
 “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan
 “AUTOMEHANIKA I KOMUNALNE USLUGE”, vl. Stjepan Pavlek, Mihovljan 30, Mihovljan
Općinsko vijeće općine Mihovljan na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine za
izvođača strojem JCB za obavljanju zimske službe na području općine Mihovljan odabralo je:
 “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan
Sukladno navedenom, valjalo je riješiti kao u izreci ove Odluke.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.
Predsjednik Općinskog vijeća
Željko Čleković
DOSTAVITI:
1. BENKO ZLATKO, Kuzminec 55/1, 49252 Mihovljan
2. “ZEMLJANI RADOVI U GRADITELJSTVU I AUTOPRIJEVOZ”,vl. Vinko Erdelja, Mihovljan 382,
Mihovljan
3. “AUTOMEHANIKA I KOMUNALNE USLUGE”, vl. Stjepan Pavlek, Mihovljan 30, Mihovljan,
4. Oglasna ploča općine Mihovljan,
5. Računovodstvo općine Mihovljan,
6. Prilog zapisniku,
7. Pismohrana.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
330 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content